ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: , Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Κηήξην Κ4, Πνιπηερλεηνύπνιε, Κνπλνππηδηαλά, ηει ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (2008-). 3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΤΓΔ Αλσηάηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts ( ) 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ζέζεηο επηγξακκαηηθά ) ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (2008-). (Γ) ΓΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Αναθορές ηοσ ειδικού ηύποσ. ΚΔΙΜΔΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΔΣ 1. Γξνζνπνύινπ, Καηεξίλα. ην Ανδπεαδάκηρ. Αζήλα: Γήκνο Αζελαίσλ - Πνιηηηζηηθό Κέληξν Μειίλα Μεξθνύξε, (Καη. αη. έθζ., θείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). 2. Εαραξόπνπινο, Νηέλεο, Αλδξεαδάθεο, Γεκήηξεο, Κνπλελάθε, Πέγθπ. πδήηεζε: Ζ κεγάιε ηέρλε ηεο αθνπαξέιαο. ην Γημήηπηρ Ανδπεαδάκηρ: Ακοςαπέλερ. Αζήλα: Αίζνπζα Σέρλεο Αζελώλ, (Καη. αη. έθζ.). 3. Kακπνπξίδεο, Υάξεο. 4. Σν ζώκα θαη ηα ζύλλεθα. Τα Νέα (Πανόπαμα), 19 Γεθεκβξίνπ 2001, ζ Πιάζνληαο κε πειό ην ρξώκα. Τα Νέα (Οπίζονηερ), 28 Γεθεκβξίνπ Καλαθάθε, Μαξίλα. Αλδξεαδάθεο Γεκήηξεο. ην 10 Φπόνια Πεπιήγηζηρ ζηην Δλληνική Τέσνη Aζήλα: κηινο Δηαηξηώλ Γεξνιπκάηνπ, (Κείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). 7. Κνπλελάθε, Πέγθπ. 8. Σακπαθαξηά. ην Αλδξεαδάθεο. Υαληά: Γήκνο Υαλίσλ, (Καη. αη. έθζ., θείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). 9. ςεηο Εσήο. ην Ότειρ Ευήρ. Θεζζαινλίθε: Αίζνπζα Σέρλεο Έςηινλ Ρόδπ Οηθνλνκίδνπ, (Πξόζθι. νκ. έθζ.). 10. Μεηαμύ νπξαλνύ θαη γεο - ζηα ζύλλεθα. ην Ανδπεαδάκηρ: Ευγπαθική. Aζήλα: Αίζνπζα Σέρλεο Αζελώλ, (Καη. αη. έθζ., θείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). 11. Σόλνη θαη εκηηόληα. ην Ανδπεαδάκηρ: Ευγπαθική. Θεζζαινλίθε: Αίζνπζα Σέρλεο Έςηινλ Ρόδπ Οηθνλνκίδνπ, (Καη. αη. έθζ., θείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). 12. Κσλζηαληηλίδε, Κξίζηα. Tξέρνληαο. Δζηία, 7 Γεθεκβξίνπ 2001, ζ. 7. 1

2 13. Πηεξξάθνο, Άιθεο. Γεκήηξεο Αλδξεαδάθεο. ην Μόνιμη Δλληνική Ανηιπποζυπεία ζηον Ο.Ο.Σ.Α.: Έκθεζη Γλςπηικήρ και Ευγπαθικήρ Δλλήνυν Καλλιηεσνών, Παπίζι 1994 και Παξίζη: Ο.Ο..Α., (Καη. νκ. έθζ., θείκελν ζηα ειιεληθά θαη γαιιηθά). 14. αββαλή, Δηξήλε. Αζήλα-Παξίζη, Παξίζη - Αζήλα, εηθαζηηθή δηαδξνκή. ην Αθήνα- Παπίζι Παπίζι-Αθήνα: Δικαζηική Γιαδπομή. Αζήλα: Πηλαθνζήθε Φπράξε 30, (Καη. νκ. έθζ.). 15. ρηλά, Αζελά. Σα ζαιαζζηλά ηαμίδηα ηνπ ην Ζμεπολόγιο Πεηξαηάο: Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο, (Κείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). 16. Σξέπα, Δκκαλνπέια. Γεκήηξεο Αλδξεαδάθεο: αθνπαξέιιεο. Γεθέκβξηνο, Machas, Mary. Art Previews. The Athenian, January, 1997, vol. XXI, no. 279, p Velickovic, Vladimir. ην Ανδπεαδάκηρ. Αζήλα: Γήκνο Αζελαίσλ - Πνιηηηζηηθό Κέληξν Μειίλα Μεξθνύξε, (Καη. αη. έθζ., θείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). 2. Δηεροαναθορές- ΑΝΑΦΟΡΔΣ ΣΔ ΒΙΒΛΙΑ 1. Κνπλελάθε, Πέγθπ. Ολςμπιακό Πνεύμα και Σύγσπονη Δλληνική Τέσνη. Αζήλα: Πέξγακνο - Αδάκ, 2003, ζ (Αξρεηνζήθε) 2. Λεξικό Δλλήνυν Καλλιηεσνών: Ευγπάθοι-Γλύπηερ-Φαπάκηερ 19 ορ- 20 όρ Αιώναρ. Δπηκ. Δπγέληνο Γ. Μαηζηόπνπινο. Λήκκα: Δ. Υακαιίδε. Αζήλα: Μέιηζζα, 1997, η. 1, ζ Λεύκυμα Δλλήνυν Υποηπόθυν Αζήλα: Κνηλσθειέο Ίδξπκα Αιέμαλδξνο. Χλάζεο, (Αξρεηνζήθε) 4. Μνπηζόπνπινο, Θαλάζεο. Ομοιόηηηα Πεπίπος: Δκδοσέρ ενόρ Ποπηπέηος ηος Ανηώνη Μπενάκη. Αζήλα, Δθδόζεηο Παηάθε - Μνπζείν Μπελάθε, 2004, ζ (Αξρεηνζήθε) 5. ηεθαλίδεο, Μάλνο. Δλληνομοςζείον: Έξι Αιώνερ Δλληνική Ευγπαθική. Αζήλα: Μίιεηνο, 2001, η. 2, ζ Σύγσπονη Δλληνική Ευγπαθική: Σςλλογή Βλάζη Σ. Φπςζίπα. Κείκ. Μαξίλα Λακπξάθε- Πιάθα, Νηόξα Ζιηνπνύινπ-Ρνγθάλ, Μάλνο ηεθαλίδεο. Αζήλα: Υξπζή Πέλλα, 1990, ζ (Κείκελν ζηα ειιεληθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά). (Αξρεηνζήθε) Φπόνια Πεπιήγηζηρ ζηην Δλληνική Τέσνη Κείκ. Μαξίλα Καλαθάθε. Aζήλα: κηινο Δηαηξηώλ Γεξνιπκάηνπ, (Κείκελν ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά). (Αξρεηνζήθε) 8. Greece is Wonderful: 50 Years of European Being. Αthens: Alef, (Αξρεηνζήθε) 3. Σημανηικές αναθορές ζηο έργο 1. Α.Μ.Π. Φσο ζηα θνπθάξηα ησλ Σακπαθαξηώλ. Κήπςξ (Υαληά), 14 Φεβξνπαξίνπ 1999, ζ. 1, 4. (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 2. Αδακνπνύινπ, Μαίξε. Κιέθηεο ζηηγκώλ κε πηλέιν. Τα Νέα (Οπίζονηερ), 12 Γεθεκβξίνπ (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 3. Γσγάδεο, Θαλάζεο. Μεηαμύ νπξαλνύ θαη γεο. Πανζέληνορ 1, 6 Απξηιίνπ (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 4. Γξνζνπνύινπ, Καηεξίλα. Ζ θζνξά, ε εγθαηάιεηςε θαη ε ζησπή. Τα Νέα ηηρ Τέσνηρ, Μάηνο, 1997, no. 58, ζ. 11. (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 5. Καινύδεο, Γηώξγνο. Αλαδεηώληαο ηελ εηθόλα ζηε δσγξαθηθή. Γιαδπομέρ με Τπαίνο, Ηνύληνο-Αύγνπζηνο, 2006, ηεύρ. 12, ζ (πλέληεπμε). (Γ.Δ. 4, Π.Γ.Δ. 7.1) 6. Καηεκεξηδή, Παξαζθεπή. Γεκήηξεο Αλδξεαδάθεο. Ππόζυπα 21 ορ Αιώναρ 2, 4 επηεκβξίνπ 1999, ηεύρ. 26, ζ. 6. (Α.Δ. 2.1, Π Κνπινπθάθνπ, Σίλα. 5 εηθαζηηθνί δσγξαθίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο Αζήλαο: ηα ζθνππίδηα εκπλένπλ. Έτιλον 3, 8 Οθησβξίνπ 2006, ηεύρ. 808, ζ. 86. (Γ.Δ. 4, Π.Γ.Δ. 7.1) 1 Μέξνο ηεο εθεκ. Μακεδονία. 2 Μέξνο ηεο εθεκ. Τα Νέα. 3 Μέξνο ηεο εθεκ. Κςπιακάηικη Δλεςθεποηςπία. 2

3 8. Κξεηηθνύ, Ίξηο. ην Σώμαηα -Τόποι: Σύγσπονη Δλληνική Ευγπαθική από ηη Σςλλογή ηος Ανηώνη & ηηρ Άζιαρ Φαηζηιυάννος. Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ. Βεξνιίλν: Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ - Παξάξηεκα Βεξνιίλνπ, (Καη. νκ. έθζ., θείκελν ζηα ειιεληθά, αγγιηθά θαη γεξκαληθά). 9. Μαθξπγέλε, Διεπζεξία. Kιέβνληαο ζηηγκέο. Σημεπινή (Πάηξα), 31 Μαΐνπ 2007, ζ. 19. (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 10. Πνιπδώε, Έθε. Γακάδνληαο ηα ζύλλεθα. Ζ Βπαδςνή, 2 Γεθεκβξίνπ 2001, ζ. 49. (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 11. αββνπνύινπ, Γέζπνηλα. Άλζξσπνη ινπζκέλνη απ` ηνλ ήιην. Votre Beauté, Iαλνπάξηνο, 2006, ηεύρ. 183, ζ. 78. (Α.Δ. 2.1, Π. 8.3) 12. παλνπδάθε-κνπηζάθε, Ναλώ. 13. Σα ηακπαθαξηά ηνπ Αλδξεαδάθε. Φανιώηικα Νέα, 12 Φεβξνπαξίνπ 1999, ζ. 19. (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 14. νπξεαιηζηηθό απξόνπην. Φανιώηικα Νέα ηηρ Γεςηέπαρ, 10 Γεθεκβξίνπ 2007, ζ. 29. (Ο.Δ. 3.1, Π. O.Δ. 6.1, Π.O.Δ. 6.1) 15. Ζ δσή είλαη ππέξνρε. Φανιώηικα Νέα, 21 Ννεκβξίνπ 2009, ζ. 30. (Γ.Δ. 4, Π.Γ.Δ. 7.1) 16. ηξαηή, Βαζηιηθή. Αθνπαξέιεο ζεξηλήο ξαζηώλεο. Πελοπόννηζορ (Πάηξα), 13 Μαΐνπ 2007, ζ. 20. (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1) 17. Σζάθαο, Γεκήηξεο. Δγθαίληα έθζεζεο ζην εζηηαηόξην Θάιαζζα. Δθνικόρ Κήπςξ, 21 Ννεκβξίνπ 2007, ζ. 7. (Α.Δ. 2.1, Π.Α.Δ. 5.1). (Γ) ΔΡΓΟ ΔΚΘΔΔΗ ΑΤΟΜΙΚΔΣ ΔΚΘΔΣΔΙΣ Πνιπρώξνο Θάιαζζα, Μαλράηαλ, Νέα Τόξθε,Πνιύεδξν, Πάηξα Αίζνπζα Σέρλεο Αζελώλ, Aζήλα Μεηαξύ Οςπανού και Γηρ. Αίζνπζα Σέρλεο Έςηινλ Ρόδπ Οηθνλνκίδνπ, Θεζζαινλίθε Μεηαξύ Οςπανού και Γηρ - Σηα Σύννεθα. Αίζνπζα Σέρλεο Αζελώλ, Aζήλα Ταμπακαπιά. Αίζνπζα Σέρλεο Αζελώλ, Aζήλα / Δπηκ. Πέγθπ Κνπλελάθε. 6. Ταμπακαπιά. Φηινινγηθόο ύιινγνο Υξπζόζηνκνο, Υαληά / Δπηκ. Πέγθπ Κνπλελάθε. 7. Ταμπακαπιά. Αίζνπζα Σέρλεο Σδάκηα Κξύζηαιια, Υαληά / Δπηκ. Πέγθπ Κνπλελάθε Πνιηηηζηηθό Κέληξν Μειίλα Μεξθνύξε, Αζήλα Galerie Bernanos, Παξίζη. ΟΜΑΓΙΚΔΣ ΔΚΘΔΣΔΙΣ (επιλεκηικά) Πεξηζηαηηθά Γ: Έθζεζε ύγρξνλεο Διιεληθήο Εσγξαθηθήο κε Έξγα από ηε πιινγή Αληώλε & Άδηαο Υαηδεησάλλνπ. Πηλαθνζήθε Κπθιάδσλ, Δξκνύπνιε / Δπηκ. 'Ηξηο Κξεηηθνύ Μπξνζηά ζηνλ Καζξέθηε. Οηλνπνηείν Νηνπξάθε, Αιίθακπνο Απνθόξσλα, Υαληά / Δπηκ. Κσλ/λνο Β. Πξώηκνο Δηθόλεο γηα κηα Διιάδα πνπ Γηαξθεί. Golden Hall, Αζήλα / Δπηκ. Μάλνο ηεθαλίδεο - Μαξία Ξαλζάθνπ. (Οξγάλ. πκκαρία γηα ηελ Διιάδα - Lamda Development) Μηα ηηγκή γηα Πάληα: Πξόζσπα & Σνπία από ηε Μόληκε πιινγή ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο Υαλίσλ. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ, Υαληά Face to Face: Έλαο πιιέθηεο θαη νη Καιιηηέρλεο. Μνπζείν Φξπζίξα - Κέληξν ύγρξνλεο Δπξσπατθήο Εσγξαθηθήο. Αζήλα / Δπηκ. Βιάζεο Φξπζίξαο - Υξηζηίλα σηεξνπνύινπ Παξαζηαηηθή Εσγξαθηθή. Παιαηνληνινγηθό Ηζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο, Πηνιεκαΐδα. (ην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ: Άλνημε 2011 ). 3

4 ώκαηα -Σόπνη: ύγρξνλε Διιεληθή Εσγξαθηθή από ηε πιινγή ηνπ Αληώλε & ηεο Άδηαο Υαηδεησάλλνπ. Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ, Βεξνιίλν / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ Αλζξώπηλα Μέηξα. Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ Μειίλα, Αζήλα / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ Απνδνκώληαο ηνλ Κακβά - Δπηλνώληαο ηελ Δηθόλα: Έξγα από ηε πιινγή ηνπ Αληώλε & ηεο Άδηαο Υαηδεησάλλνπ. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ. (ην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Γεκεηξίσλ) Νενειιεληθή Σέρλε: Από ηε πιινγή ηνπ Γηώξγνπ Κεηή. Σειιόγιεην Ίδξπκα Σερλώλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε / Δπηκ. Παλαγηώηεο Μπίθαο Ηρλειαηώληαο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ηεξά Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, Πξηγθεπόλλεζα. ηζκαλόγιεην Μέγαξν, Κσλζηαληηλνύπνιε. Σερλόπνιηο Γήκνπ Αζελαίσλ, Αζήλα / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ. (Οξγάλ. White Fox S.A.) Μπξίληεο Σέρλε ζην Αγξόθηεκα. Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ. Αγξόθηεκα Μπξίληεο, Πόξην Υέιη Ζ Σέρλε θαη ν Σόπνο: 52 ύγρξνλνη Υαληώηεο Καιιηηέρλεο. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ, Υαληά / Δπηκ. Πέγθπ Κνπλελάθε πλέβε ζηελ Αζήλα. Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ Μειίλα, Αζήλα / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ Τδαηνγξαθώληαο ην Διιεληθό Σνπίν. Πηλαθνζήθε ύγρξνλεο Βαιθαληθήο Σέρλεο Κνληηά Λήκλνπ, Λήκλνο / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ θηαγξαθώληαο ηνλ Γηνλύζην νισκό. (2008) Πηλαθνζήθε Κέληξν Σερλώλ Γήκνπ Αζελαίσλ, Αζήλα. Μνλαζηήξη Αγίσλ Κνζκά θαη Γακηαλνύ, Βελεηία. (2007) Πηλαθνζήθε ύγρξνλεο Σέρλεο Αηησιναθαξλαλίαο Υξήζηνπ & νθίαο Μνζραλδξένπ, Μεζνιόγγη / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ. (ε ζπλεξγαζία κε ηε Μηθξή Άξθην) Σέρλεο Παικνί ΗΗ: 37 Καιιηηέρλεο Τπόηξνθνη ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε. Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν, Αζήλα. (Οξγάλ. ύλδεζκνο Τπνηξόθσλ ηνπ Κνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο Αιέμαλδξνο. Χλάζεο) Σόπνο: Μία Έθζεζε, κηα πξνζέγγηζε, έλα Μνπζείν, κία Ηζηνξία. Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Θεζζαινλίθε / Δπηκ. Νηέλεο Εαραξόπνπινο Γελέζιηνο Σόπνο. Μνπζείν Μπελάθε (Κηίξην Οδνύ Πεηξαηώο), Αζήλα / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ. (ην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ πνπ εμέδσζε ε Alpha Trust) Tόπνη: Μηα Δθζεζε, κηα Πξνζέγγηζε, έλα Μνπζείν, κία Ηζηνξία. Παξνπζίαζε πιινγώλ ηνπ Μαθεδνληθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο. Μνπζείν Μπελάθε, (Κηίξην Οδνύ Πεηξαηώο), Αζήλα / Nηέλεο Εαραξόπνπινο Tα Δαξηλά. Αίζνπζα Σέρλεο Δςηινλ Ρόδπ Οηθνλνκίδνπ, Θεζζαινλίθε / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ ςεηο ηεο Μνξθήο, εκάλζεηο ηνπ Σνπίνπ: Έιιελεο Εσγξάθνη από ηε πιινγή Αληώλε & Άδηαο Υαηδεησάλλνπ ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ, Υαληά / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ Ήηαλ θάπνηε ε Πελειόπε Γέιηα Κνιιέγην Φπρηθνύ, Π. Φπρηθό / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ. (ην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 80 ρξόλσλ ηνπ Κνιιεγίνπ) Γηα-ζρίδνληαο ηα ξηα. Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Θεζζαινλίθε / Δπηκ. Θαλάζεο Μνπηζόπνπινο Εσγξαθηθή. Αίζνπζα Σέρλεο Β. Μπισλνγηάλλε, Υαληά Πνξηξαίηα Υαλησηώλ πιιεθηώλ: Σν Γνύζην σο Πξνζσπηθό Πάζνο θαη Ηζηνξηθνθνηλσληθόο Γείθηεο. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ, Υαληά / Δπηκ. Κσλ/λνο Β. Πξώηκνο Πηλαθνζήθε Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Κεξαηόθακπνπ - Καςάισλ Ζ Βίγια. Κεξαηόθακπνο Βηάλλνπ / Eπηκ. Κσλ/λνο Πεηξάθεο Ηεξή θαη Βέβειε: ςεηο ηεο Γπλαίθαο ζηελ ύγρξνλε Διιεληθή Εσγξαθηθή ( ). Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ, Υαληά / Δπηκ. Υάξεο Κακπνπξίδεο Ληκάληα ηνπ Διιεληζκνύ: Ζ Διιεληθή Ληκελνγξαθία. Απνζήθε Β1, Ληκάλη Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε / Δπηκ. Νίθνο Είαο - Γηάλλεο Μπόιιεο. (Οξγάλ. Δζληθό Κέληξν ύγρξνλεο Σέρλεο - Αέλανλ). 4

5 Ζ Μνξθή ζηνλ Αεί Υξόλν. Αίζνπζα Σέρλεο Έςηινλ Ρόδπ Οηθνλνκίδνπ, Θεζζαινλίθε / Δπηκ. Ίξηο Κξεηηθνύ Οκνηόηεηα Πεξίπνπ: Δθδνρέο ελόο Πνξηξαίηνπ ηνπ Αληώλε Μπελάθε. Μνπζείν Μπελάθε (Κηίξην Οδνύ Πεηξαηώο), Αζήλα / Δπηκ. Θαλάζεο Μνπηζόπνπινο Αγώλσλ Πόιηο: Γηαδξνκέο ζηε ύγρξνλε Διιεληθή Εσγξαθηθή. Σερλόπνιηο Γήκνπ Αζελαίσλ, Αζήλα / Δπηκ. Αζελά ρηλά. (Οξγάλ. Γήκνο Αζελαίσλ, ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκώλ ηεο Πνιηηηζηηθήο Οιπκπηάδαο).Ννεηέο Παξαζηάζεηο ΗΗ. CK Art Gallery, Λεπθσζία Καινθαηξηλά Σνπία. Αίζνπζα Σέρλεο Μειίλα Μεξθνύξε, Όδξα Coup de Coeur. Αίζνπζα Σέρλεο Αζελώλ, Αζήλα / Δπηκ. Δπγελία Αιεμάθε Ννεηέο Παξαζηάζεηο. Ledra House, Λεπθσζία Οη Γώδεθα ζηηο 11. Αίζνπζα Σέρλεο Σξίγσλν, Κεθηζηά Οιπκπηαθό Πλεύκα θαη ύγρξνλε Διιεληθή Σέρλε. (2003) Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ, Υαληά. Βαζηιηθή Αγ. Μάξθνπ, Ζξάθιεην. Μνλή Λαδαξηζηώλ, Θεζζαινλίθε. Γεκνηηθή Κέληξν Σέρλεο Σδηόξηδην ληε Κίξηθν, Βόινο. (2004) Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα. Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ, Αζήλα. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Παηξώλ, Πάηξα / Δπηκ. Πέγθπ Κνπλελάθε. (Οξγάλ. εθδ. Αδάκ-Πέξγακνο) Οίθαδε. Κέληξν ύγρξνλεο Σέρλεο Ρεζύκλεο, Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Λ. Καλαθάθηο, Ρέζπκλν / Δπηκ. Μαξία Μαξαγθνύ Έξγα Σέρλεο από ηε πιινγή ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Αζήλα Άλζξσπνο θαη Φύζε. Σδάκηα-Κξύζηαιια Αίζνπζα Σέρλεο, Υαληά / Δπηκ. Πέγθπ Κνπλελάθε Σέρλεο Παικνί: 17 Καιιηηέρλεο Τπόηξνθνη ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε. Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν, Αζήλα / Δπηκ. Γηάλλεο Ρνύζζνο. (Οξγάλ. ύλδεζκνο Τπνηξόθσλ ηνπ Κνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο Αιέμαλδξνο. Χλάζεο) ςεηο Εσήο. Αίζνπζα Σέρλεο Έςηινλ Ρόδπ Οηθνλνκίδνπ, Θεζζαινλίθε Αζήλα-Παξίζη Παξίζη-Αζήλα: Δηθαζηηθή Γηαδξνκή. Πηλαθνζήθε Φπράξε 30, Αζήλα / Δπηκ. Δηξήλε αββαλή Griechische Realisten Pariser Schule (Έιιελεο Ρεαιηζηέο Εσγξάθνη ηεο ρνιήο ηνπ Παξηζηνύ). Mainz-Drais Γεζκνί Σέρλεο: 21 Καιιηηέρλεο Τπόηξνθνη ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε. Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν, Αζήλα / Δπηκ. Γηάλλεο Ρνύζζνο. (Οξγάλ. ύλδεζκνο Τπνηξόθσλ ηνπ Κνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο Αιέμαλδξνο. Χλάζεο) ην ηαπξνδξόκη ηεο Κξήηεο. Σδάκηα Κξύζηαιια Αίζνπζα Σέρλεο, Υαληά / Δπηκ. Πέγθπ Κνπλελάθε Σέζζεξηο ύγρξνλνη Παξαζηαηηθνί Εσγξάθνη. Anny Balta Gallery, Θεζζαινλίθε Focalisations du Regard. Πξνεδξία ηεο Διιάδαο, Βξπμέιιεο / Δπηκ. Αζελά ρηλά Δζηίεο ηνπ Βιέκκαηνο: Νενπαξαζηαηηθνί Γεκηνπξγνί. Κέληξν ύγρξνλεο Σέρλεο Λάξηζαο, Λάξηζα / Δπηκ. Αζελά ρηλά Γαιιηθή Αθαδεκία Καιώλ Σερλώλ, Παξίζη Έθζεζε Zσγξαθηθήο, Γιππηηθήο, Υαξαθηηθήο ύγρξνλσλ Υαλησηώλ Καιιηηερλώλ θαη Έξγσλ πιινγήο Γήκνπ Υαλίσλ. Νεώξηα Υαλίσλ Artistes Grecs en France. Maison de l' Europe, Παξίζη. (Oξγάλ. Διιεληθή Πξεζβεία) Delegation Permanente de la Grèce auprés de l` O.C.D.E. (Μόληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ζηνλ Ο.Ο..Α.). Ο.Ο..Α., Παξίζη ύγρξνλε Διιεληθή Εσγξαθηθή: πιινγή Bιάζε Φξπζίξα. Νεώξηα Υαλίσλ / Δπηκ. Σάθεο Μαπξσηάο Galerie Akié Arrichi, Παξίζη Artistes du Monde. Galerie Bernanos, Παξίζη ύγρξνλε Διιεληθή Εσγξαθηθή: πιινγή Bιάζε Φξπζίξα. Πηλαθνζήθε Πηεξίδε, Γιπθάδα. Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ, Αζήλα / Δπηκ. Σάθεο Μαπξσηάο Αλσηάηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ: Απόθνηηνη `89-`90. Δζληθή Πηλαθνζήθε, Αζήλα Γεθαηξείο Νένη Εσγξάθνη. Αζήλα. (ην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Πεληέιεο). 5

6 Έθζεζε Α Δξγαζηεξίνπ Εσγξαθηθήο Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ. Κηίξην Κσζηή Παιακά, Aζήλα.. 6

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΜΔΣΟΒΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθώλ επξσπατθώλ πνιηηηζκώλ METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER M.I.R.C.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα