ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επι στημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι (Dept. Sciences Sociales Universite Toulouse I) με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημί ου Θεσσαλίας και του Université Joseph Fourier Grenoble I Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris 8, UFR Arts, philosophie, esthétique Τμήμα Arts et Technologies de l Image με τίτλο: «Τέ χνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συ στήματα καλλιτεχνικής έκφρασης» Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευ ρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών».... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 791/Β7 (1) Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχο λής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι (Dept. Sciences Sociales Universite Toulouse I) με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συ γκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο». ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.385/2008 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 18, τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.39/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 379/2009(ΦΕΚ 15, τ.α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 388/2010(ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 337/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ).. Τις διατάξεις της αριθμ. 7558/Β7/ (ΦΕΚ 1032, τ.α ) Υπουργικής Απόφασης «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 385/2008(ΦΕΚ 18, τ.α ) για την προσαρμογή των Προ γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)». 5. Την υπ αριθμ /Β7/ πρόσκληση εκδή λωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κοινά ΠΜΣ με ταξύ Ελληνικών και Γαλλικών Πανεπιστημίων καθώς και το πρακτικό της τηλεδιάσκεψης της 25 ης Ιουνίου 2009 της Επιτροπής Παρακολούθησης της ελληνο γαλλικής συνεργασίας.. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νομικής του Αριστο τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 29/ ). 7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης (συνεδρία 112/ και συνεδρία 122/ ). 8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι Κοινωνικές Επιστήμες (Γαλλία) που υπεγράφη στις περί ιδρύσεως και λειτουργίας του κοινού ελληνογαλλικού Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχι ακό Δίπλωμα Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου». 9. Το έγγραφο του Προέδρου του τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος.

2 238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία του Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι της Γαλλίας (Dept. Sciences Sociales Universite Toulouse I) με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Tμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστη μίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι (Dept. Sciences Sociales Universite Toulouse I) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Κοινό Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο». Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Αριστοτέλειο Πα νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όσον αφορά στις δρα στηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία το Πανεπιστήμιο Τουλούζης Ι. Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμ βάνει το Συντονιστικό Όργανο, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Σκοπός του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου, λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές των συμμετεχόντων. Περαιτέρω, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο επι διώκει να: 1. Επιτρέψει την υποδοχή φοιτητών στο πλαίσιο του Γαλλο Ελληνικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ευρω παϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου 2. Ευνοήσει την ανταλλαγή φοιτητών των δύο Ιδρυ μάτων. 3. Να δημιουργήσει σχέσεις ανταλλαγής για αποστο λές σύντομης ή μέσης διάρκειας μεταξύ διδασκόντων των δύο Πανεπιστημίων.. Να ιδρύσει μια μόνιμη ανταλλαγή ενημερωτικών στοιχείων των δύο Ιδρυμάτων 5. Να επιτρέψει την κατάρτιση κοινών προγραμμάτων έρευνας στα διάφορα κέντρα και εργαστήρια έρευνας του Πανεπιστημίου της Τουλούζης Ι και του Αριστοτέ λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλω μα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο». Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο κοινό Π.Μ.Σ. θα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχι ούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοτα γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρ θρο 3 κοινού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία(3) διδακτικά εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Οι φοιτητές οφείλουν να συγκεντρώσουν τριάντα(30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) σε κάθε εξά μηνο, δηλαδή ενενήντα(90) ΕΠΜ στα τρία εξάμηνα φοί τησης. Η 1 η γνωστική ενότητα (Α εξάμηνο) θα πραγματοποιεί ται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Τουλούζης Ι. Η διδασκαλία θα διεξάγεται από κοινού με εκείνη που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Εργα τικού Δικαίου και Απασχόλησης της Σχολής αυτής. Η 2 η γνωστική ενότητα (Β εξάμηνο) θα πραγματοποι είται στη Θεσσαλονίκη. Σχετικά με την 3 η γνωστική ενότητα (Γ εξάμηνο), ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα ή την πρακτική άσκηση και στην εκπόνηση έκθεσης πρακτικής άσκησης. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας θα γίνει στη γαλλική γλώσσα ενώ η έκθεση πρακτικής άσκησης θα μπορεί να γίνει στη γαλλική ή στην αγγλική γλώσσα. Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο 1 η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΟΥΖΗ) Συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογι κές συμφωνίες ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκπροσώπηση των εργαζομένων και απεργία Αγορά εργασίας και πολιτικές απασχό λησης Κοινωνική προστασία και πρόνοια Απασχόληση στο δημόσιο τομέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Β Εξάμηνο 2 η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Ευρωπαϊκό δίκαιο της κοινωνικής ασφά λειας ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2387 Γενική θεωρία δικαίου κοινωνικής ασφά λειας. Συγκριτική προσέγγιση συστημά των κοινωνικής ασφάλειας Ευρωπαϊκό και συγκριτικό εργατικό δί καιο Ι Ευρωπαϊκό και συγκριτικό εργατικό δί καιο ΙΙ Η διεθνής και ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το πρόβλη μα του σεβασμού τους από τις πολυε θνικές ή διεθνικές επιχειρήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ Εξάμηνο 3 η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 ΕΚ ΤΩΝ 2) ΜΟΝΑΔΕΣ Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 30 άσκηση και εκπόνηση έκθεσης 30 πρακτικής άσκησης ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε δεκατέσσερις (1 ) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του κοινού Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγη τές του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 385/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του κοινού Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το έτος 2012 με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας του εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται μέχρι το ποσό των ,00 Ευρώ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Αριστοτέλειου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης. Το κόστος λειτουργίας αναλύεται ως εξής: 30 Κατηγορία δαπάνης Προϋπολογισμός (σε ) Εξωτερικοί Συνεργάτες ,00 Μετακινήσεις ,00 Αναλώσιμα 3.000,00 Εξοπλισμός.000,00 Λοιπές Δαπάνες 1.000,00 Συνολικό κόστος ,00 Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ βλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2011 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. 7909/Β7 (2) Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Université Joseph Fourier Greno ble I. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 18 τ. Α ) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), το άρθρο 27 του ν. 379/2009 (ΦΕΚ 15 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 388/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 337/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστη μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ).. Τις διατάξεις της αριθμ. 7558/Β7/ (ΦΕΚ 1032, τ. Α ) Υπουργικής Απόφασης «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν.385/2008 (ΦΕΚ 18, τ. Α ) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)». 5. Την υπ αριθμ /Β7/ πρόσκληση εκδήλω σης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για νέα κοινά ΠΜΣ μετα ξύ Ελληνικών και Γαλλικών Πανεπιστημίων καθώς και το πρακτικό της τηλεδιάσκεψης της 25 ης Ιουνίου 2009 της Επιτροπής Παρακολούθησης της ελληνο γαλλικής συνεργασίας.

4 2388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Το απόσπασμα πρακτικών της 9 ης Γενικής Συ νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία ). 7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 3/ και συνεδρία 9/ ) 8. Το από Ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπι στημίου Joseph Fourier Grenoble I για τη λειτουργία του κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Υδρομετεωρολο γικών Κινδύνων (HYDROHASARDS)». 9. Τo αρ. πρωτ. 810/ έγγραφο του Αντιπρύ τανη και Προέδρου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότη τας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το οποίο προ κύπτει ότι η εσωτερική αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην Α.ΔΙ.Π. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία του Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολι τικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Obervatoire des Sciences de l Univers de Grenoble (OSUG) του Πανεπιστημίου Joseph Fourier Grenoble I με τίτλο «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Obervatoire des Sciences de l Univers de Grenoble (OSUG) του Πανεπιστημίου Joseph Fourier Grenoble I, θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥ ΝΩΝ (HYDROHASARDS)». 2. Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Πανεπιστήμιο Θεσ σαλίας και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία, το Πανεπιστήμιο Joseph Fourier Grenoble I. Τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει επταμελές Συντονιστικό Όργανο. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Ο γενικός στόχος του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων» είναι η κατάρτιση επιστημονικού δυναμικού στην κατανόηση θεμάτων των υδρολογικών και μετεωρολογικών κινδύ νων και ο εφοδιασμός τους με τις επιστημονικές αρχές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καθιστούν ικανούς να επιλύουν πρακτικά, σχετικά με τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών κινδύνων και πολιτικής προστα σίας, προβλήματα. Έμφαση δίδεται στην προσέγγιση και αντιμετώπιση αντίστοιχων θεμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Μεσόγειο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής. 2. Επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι: α) Η ανάπτυξη στους αποφοίτους αναλυτικών δεξιο τήτων και δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, που θα τους επιτρέπουν να ταυτοποιούν και να αντιμετωπίζουν τα σημαντικών διαστάσεων προβλήματα που προκαλούνται από τους υδρολογικούς και μετεωρολογικούς κινδύνους και στοχεύουν στη πολιτική προστασία β) Η εξοικείωση των αποφοίτων με σύγχρονες με θόδους και τεχνικές πρόγνωσης, παρακολούθησης, σχεδιασμού και αντιμετώπισης των υδρολογικών και μετεωρολογικών κινδύνων γ) Η καλλιέργεια συνθετικής ολιστικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων αντιμετώπισης υδρολογι κών και μετεωρολογικών κινδύνων, ιδιαίτερα στην Ευ ρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου και στο πλαίσιο της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής δ) Η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης υδρομετεωρολογικών κινδύνων, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου ε) Η ενθάρρυνση της κινητικότητας μεταξύ των δύο συνεργαζομένων χωρών και η ανάπτυξη της συνείδησης των κοινών προβλημάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής στ) Η προσέλκυση υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτη τών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Διαχείρισης των Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων. Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τις συνεργα ζόμενες ακαδημαϊκές μονάδες, τα ονόματα των οποί ων εμφανίζονται στο χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και την γαλλική γλώσσα (μία γλώσσα σε κάθε όψη). Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων 1. Στο κοινό Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης «Διαχείρισης Υδρομε τεωρολογικών Κινδύνων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συνα φών γνωστικών αντικειμένων. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κοινού μετα πτυχιακού τίτλου ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ι. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ σης: α) Το Πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις, καθώς και εκπόνη ση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής Ειδίκευσης. Προϋπόθεση απόκτησης του Μ.Δ.Ε. αποτελεί η συγκέ ντρωση 90 μονάδων ECTS. Το πρώτο εξάμηνο σπουδών προσφέρεται στη Γαλλία και το δεύτερο στην Ελλάδα και το τρίτο εξάμηνο που αφορά την εκπόνηση της Με ταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής Ειδίκευσης μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ή στη Γαλλία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2389 β) Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρε ωτική. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 μονάδες ECTS. H Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή Ειδίκευσης αντιστοιχεί σε 30 μο νάδες ECTS. Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας ίσο με ώρες, συμπεριλαμβάνοντας τις ώρες διδασκαλίας/εργαστηρίου. Λόγω της πιθανής ανομοιομορφίας των προπτυχιακών σπουδών των εγ γεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τη εισαγωγή μιας βασικής υποχρε ωτικής ενότητας τεσσάρων () μαθημάτων (βασικά μαθήματα) ώστε να καλυφθούν τα κενά γνώσεων των ΕΞΑΜΗΝΟ (1 ο ) φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμμα τος και στις νέες τεχνολογίες (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπιση). Εκτός της βασικής ενότητας μαθημάτων, υπάρχουν δύο (2) ακόμη ενότητες μαθημάτων: η ενότητα Ειδικών Μαθημάτων στους Υδρομετεωρολογικούς Κινδύνους και η ενότητα Ειδικών Μαθημάτων στη Διαχείριση Υδρομε τεωρολογικών Κινδύνων. Οι φοιτητές μπορούν να επι λέξουν τρία (3) μαθήματα από την πρώτη ενότητα και τέσσερα () μαθήματα από την δεύτερη ενότητα Τα μαθήματα δίδονται στον Πίνακα που ακολουθεί: α/α Μαθήματος Ώρες διδασκαλίας ECTS Ενότητα εργαστηρίου/εξάμηνο 1 Στατιστική Θεωρία Πιθανοτήτων 8 Βασική 2 Μετεωρολογία Κλιματολογία 8 Βασική 3 Υδρολογία Υδρογεωλογία 8 Βασική Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 8 Βασική Τηλεπισκόπηση Επιλογή ενός από παρακάτω μαθήματα 5 Κλιματική Αλλαγή* 8 Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων Ανάλυση Επικινδυνότητας Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων** 8 Διαχείρισης Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων Σύνολο ECTS 1 ου Εξαμήνου 30 ΕΞΑΜΗΝΟ (2 ο ) α/α Μαθήματος Ώρες διδασκαλίας ECTS Ενότητα εργαστηρίου/εξάμηνο Επιλογή δύο από παρακάτω μαθήματα 7 Πλημμύρες * 8 Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων 8 Ξηρασίες* 8 Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων 9 Καταιγίδες* 8 Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων Επιλογή τριών από παρακάτω μαθήματα 10 Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και Τηλεπισκόπισης στους Υδρομετεωρολογικούς Κινδύνους** 11 Πρόγνωση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων** 12 Σχεδιασμός για την Προστασία και Διαχείριση Κινδύνων ** 13 Κοινωνικά νομικά και διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων** Σύνολο ECTS 2 ου Εξαμήνου ΕΞΑΜΗΝΟ (3 ο ) Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή Ειδίκευσης ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του κοινού Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του Τμήματος Πολιτικών 8 Διαχείρισης Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων 8 Διαχείρισης Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων 8 Διαχείρισης Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων 8 Διαχείρισης Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητές του Πανεπιστημίου Joseph Fourier Grenoble I, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 385/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημί

6 23870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Joseph Fourier Grenoble I. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το έτος 2012 με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας του, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ευρώ και κατανέμεται στις εξής κατηγορίες: α) Εξωτερικοί Συνεργάτες ευρώ β) Μετακινήσεις ευρώ γ) Εκπαιδευτικό υλικό ευρώ δ) Αναλώσιμα ευρώ ε) Έξοδα προβολής διαφήμισης ευρώ στ) Εξοπλισμός ευρώ ζ) Εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, ευρώ συμπόσια, κλπ) η) Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών ευρώ θ) Λοιπές δαπάνες ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ευρώ 2. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί μέχρι το ποσό των ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας. Το υπόλοιπο ποσό προβλέ πεται να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως χορηγίες, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, επιχορη γήσεις, κτλ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ νεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Joseph Fourier Grenoble I καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2011 H YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. 790/B7 (3) Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris 8, UFR Arts, philosophie, esthétique Τμήμα Arts et Technologies de l Image με τίτλο: «Τέ χνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συ στήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο, παρ. 3 (ΦΕΚ 18 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν 379/2009 (ΦΕΚ 15 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 388/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 337/2005 (ΦΕΚ 189Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ).. Τις διατάξεις της αριθ. 7558/Β7/ (ΦΕΚ 1032 τ. Α ) Υπουργικής Απόφασης «Παράταση της προθε σμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 385/2008 (ΦΕΚ 18 Α ) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)». 5. Την υπ αριθ /Β7/ πρόσκληση εκδή λωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κοινά Π.Μ.Σ. με ταξύ Ελληνικών και Γαλλικών Πανεπιστημίων, καθώς και το πρακτικό της τηλεδιάσκεψης της 25 ης Ιουνίου 2009 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Ελληνογαλλικής συνεργασίας.. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδ ). 8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του Πανεπιστημίου Paris 8 της Γαλλίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστή μιο Paris 8, UFR Arts, philosophie, esthétique Τμήμα Arts et Technologies de l Image με τίτλο: «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλι τεχνικής έκφρασης» σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστή μιο Paris 8, UFR Arts, philosophie, esthétique Τμήμα Arts et Technologies de l Image λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρη στικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». 2. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία το Πανεπιστήμιο Paris 8. Το συντονι σμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει Συντονι στικό Όργανο αποτελούμενο από δύο (2) ακαδημαϊκούς

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπεύθυνους, έναν από κάθε Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το Ε.Π.Σ. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι η Αθήνα και το Παρίσι. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια διπλή δεξιότητα καλλιτεχνική και τεχνο λογική στις ψηφιακές τέχνες δίνοντάς τους την τεχνο γνωσία για τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων στους παρακάτω τομείς: Ανάπτυξη καλλιτεχνικών και τεχνολογικών έργων που βασίζονται σε σύνθετες πλατφόρμες πολυχρηστικών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής δυναμικού καλλι τεχνικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Ανάπτυξη τρισδιάστατου σχεδίου και εμψύχωση βασι σμένη σε μεθόδους τεχνητής ζωής και νοημοσύνης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρησικά συ στήματα καλλιτεχνικής έκφρασης απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρησικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». Ο απονεμόμενος τίτλος θα είναι χωριστός για κάθε Πανεπιστήμιο. Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων καλλιτεχνικών σπουδών ή τμημάτων πληροφορικής με έμφαση στις νέες τεχνολογίες της εικόνας και στα πο λυμέσα, της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η τελική επιλογή θα γίνεται σύμφωνα με το διαδικασία που προβλέπεται στο Ε.Π.Σ., με παρουσίαση φακέλου που θα περιέχει: α) Βιογραφικό, β) Ένα κείμενο που θα περιγράφει την περιοχή που ενδιαφέρει τον υποψή φιο για να ασχοληθεί ερευνητικά στην περίοδο των σπουδών του στο μεταπτυχιακό και θα εξηγεί τους λόγους που επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., γ) Επιλογή από έργα που έχει δημιουργήσει ο υποψήφιος στο παρελθόν και δ) Μια πρόταση για το αντικείμενο της έρευνάς του. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα () εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται ως εξής: Στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο το κάθε ίδρυμα διδά σκει από 8 μαθήματα, η ύλη των οποίων διαιρείται σε δύο ενότητες μια για κάθε εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται στην Α.Σ.Κ.Τ. και επτά στο Paris 8. Το ένα εξ αυτών είναι κοινό και πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. Στο τέταρτο εξά μηνο διδάσκονται πέντε μαθήματα εκ των οποίων ένα κοινό μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων που θα πραγματοποι ηθεί μέσων διαδικτύου και ολοκληρώνεται η θεωρητική και πρακτική εργασία. Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου τόσο στην Α.Σ.Κ.Τ. όσο και στο Paris 8 συγκεντρώνουν αντίστοιχα 30 ECTS. Η επιλογή των μαθημάτων για τον κάθε φοιτητή και αντίστοιχα η σειρά φοίτησης στα δύο Ιδρύματα (Α.Σ.Κ.Τ. ή Paris 8) θα αποφασίζεται από εξεταστική επιτροπή των καθηγητών βάσει των δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή και των πρωταρχικών αναγκών του. Δηλαδή μια επιτροπή των διδασκόντων καθηγητών και των δύο Ιδρυμάτων θα αποφασίζει ποιοι από τους φοιτητές θα κάνουν το πρώτο έτος στην Ελλάδα και θα παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα και το δεύτερο έτος στη Γαλ λία και ποιοι φοιτητές το αντίθετο. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να φοιτούν από ένα έτος και στα δύο Ιδρύματα. Τα Μαθήματα αναλυτικά είναι τα εξής: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 1 ο και 2 ο εξάμηνο Τύπος Με θοδολογία Θεωρία και αισθητική των εικονι κών και διαδικτυακών χώρων 1 Πρα Διαδυκτιακές πλατφόρμες για κτική διαδραστικά έργα 1 ECTS Ψηφιακή κινούμενη εικόνα 1 Ψηφιακός Ήχος Πρα Πλατφόρμες συνεργασίας από κτική απόσταση 1 Εικονική πραγματικότητα 1 Σενάριο, πολυσενάριο, προγραμ Μεθοδολογία ματισμός: διαδραστικά έργα και καλλιτεχνική αξιοποίηση των τε χνολογιών του διαδικτύου στα έργα εικονικής πραγματικότητας του διαδικτύου 1 εξάσκηση 1 2 Θεωρία και αισθητική των εικονι Μεθοδολογία κών και διαδικυακών χώρων 2 Διαδικτυακές πλατφόρμες για διαδραστικά έργα 2 Ψηφιακή κινούμενη εικόνα 2 Ψηφιακός ήχος 2 Πλατφόρμες συνεργασίας από απόσταση 2 Εικονική πραγματικότητα 2 Με θοδολογία Σενάριο, πολυσενάριο, προγραμ ματισμός: διαδραστικά έργα και καλλιτεχνική αξιοποίηση των τε χνολογιών του διαδικτύου στα έργα εικονικής πραγματικότητας του διαδικύου 2 2

8 23872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πανεπιστήμιο Paris 8, 1 ο και 2 ο εξάμηνο Τύπος Μαθήματος ECTS Θεωρία Ιστορία και αισθητική της ψηφια κής τέχνης 1 Προγραμματισμός και αλγόριθμοι Μεθοδολογία (Τεχνητή νοημοσύνη) 1 Ψηφιακά μέσα 1 Τρισδιάστατη ψηφιακή εικόνα 1 Προγραμματισμός και αλγόριθμοι (Τεχνητή ζωή) 1 Εικονική Πραγματικότητα, διαδρα Μεθοδολογία στικές εγκαταστάσεις και δρώμε να 1 Θεωρία Τεχνολογία πολυχρηστικών εφαρ μογών στο διαδίκτυο 1 Θεωρία Ξένη γλώσσα: Αγγλικά 2 Θεωρία Θεωρία και αισθητική της ψηφια κής τέχνης 2 Προγραμματισμός και αλγόριθμοι Μεθοδολογία (Τεχνητή νοημοσύνη) 2 Ψηφιακά μέσα 2 Τρισδιάστατη ψηφιακή εικόνα 2 Προγραμματισμός και αλγόριθμοι (Τεχνητή ζωή) 2 Εικονική Πραγματικότητα: διαδρα στικές εγκαταστάσεις και δρώμε να 2 Τεχνολογία πολυχρηστικών εφαρ Μεθοδολογία μογών στο διαδίκτυο 2 Θεωρία Ξένη γλώσσα: Αγγλικά 2 2 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 3 ο Εξάμηνο Τύπος Μαθήματος ECTS Θεωρία Σενάριο, πολυσενάριο, προγραμ ματισμός: διαδραστικά έργα και καλλιτεχνική αξιοποίηση των τε χνολογιών του διαδικτύου στα έργα εικονικής πραγματικότητας του διαδικτύου Πλατφόρμες ανάπτυξης πολυχρη 8 στικών δικτυακών περιβαλλόντων εικονικής/μεικτής πραγματικότη τας Σχεδιασμός για τη διπλωματική 10 Μεθοδολογία εργασία Μάθημα κοινό Α Προετοιμασία καλλιτεχνικού έρ γου (project) Πανεπιστήμιο Paris 8, 3 ο Εξάμηνο Τύπος Θεωρία Μαθήματος ECTS Έρευνα σχετικά με την Ψηφιακή Τέχνη Έρευνα σχετικά με την εικονική πραγματικότητα Προγραμματισμός και αλγόριθ μοι (Τεχνητή νοημοσύνη, τεχνη τή ζωή) Παραγωγή και οργάνωση ενός έρ γου εικονικής πραγματικότητας Ανάπτυξη και πειραματισμός με σένσορες Θεωρία Ξένη γλώσσα Μάθημα κοινό Α Προετοιμασία καλλιτεχνικού έρ γου (project) Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ο Εξάμηνο Τύπος Θεωρία Μαθήματος ECTS Έρευνα σχετικά με την Ψηφιακή Τέχνη Θεωρητικό Πλατφόρμες ανάπτυξης πολυχρη Πρακτικό Ανάπτυξη σικών δικτυακών περιβαλλόντων εικονικής/μεικτής πραγματικότη τας Θεωρητική εργασία και υποστήρι ξη (Επιλογή και εκπόνηση διπλω ματικής εργασίας) Ανάπτυξη Τελικό έργο 8 Ανάπτυξη Μάθημα κοινό Β 8 Ανάπτυξη κοινού καλλιτεχνικού έρ γου Πανεπιστήμιο Paris 8, ο Εξάμηνο Τύπος Μαθήματος ECTS Θεωρία Έρευνα σχετικά με την Ψηφιακή Τέχνη Θεωρητικό Τεχνολογία πολυχρηστικών εφαρ Πρακτικό μογών στην εικονική πραγματικό τητα Ανάπτυξη Θεωρητική εργασία και υπστήριξη (Επιλογή και εκπόνηση διπλωματι κής εργασίας) Ανάπτυξη Τελικό έργο 8 Ανάπτυξη Μάθημα κοινό Β 8 Ανάπτυξη κοινού καλλιτεχνικού έργου

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική, γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από το διδακτικό προσωπικό των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ειδικότερα την οργάνωση και πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα αναλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων όπως προβλέπεται στις δια τάξεις του άρθρου 5 του ν. 385/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, σεμιναρίων, εργαστήρια με τεχνολογική υποδομή και τη βιβλιοθήκη. Το Πανεπιστήμιο Paris 8 διαθέτει ανάλογη υποδομή. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει μέχρι και το έτος 2012 με δυνατότητα παράτασης της λειτουργί ας του εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανέρχεται μέχρι το ποσό των Ευρώ και ενδεικτικά κατανέμεται στις εξής κατηγορίες δαπανών: α. Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών Για επικοινωνία, συντονισμό εκπαίδευσης και ανάπτυξη εφαρμογής για το μάθημα από από στασης β. Αναλώσιμα γ. Δαπάνες δημοσιότητας (έντυπα προώθηση) δ. Ταξίδια ΣΥΝΟΛΟ Πηγή κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα είναι ο προ ϋπολογισμός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ βλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2011 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. 7910/Β7 () Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογί ας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Γραμ μάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας με τίτλο «Διδα σκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών». ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο 10, (ΦΕΚ 18 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν 379/2009 (ΦΕΚ 15 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 388/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 337/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ).. Τις διατάξεις της αριθ. 7558/Β7/ (ΦΕκ 1032 τ.α ) Υπουργικής Απόφασης «Παράταση της προθε σμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 385/2008 (ΦΕΚ 18 Α ) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)». 5. Την υπ αριθ /Β7/ πρόσκληση εκ δήλωσης ενδιαφέροντος ου Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κοινά Π.Μ.Σ. με ταξύ Ελληνικών και Γαλλικών Πανεπιστημίων, καθώς και το πρακτικό της τηλεδιάσκεψης της 25 ης Ιουλίου 2009 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Ελληνογαλλικής συνεργασίας.. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ και ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ και ). 8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πα νεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Γραμμάτων, Γλωσ σών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας περί ιδρύσεως και λειτουργίας του κοινού ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική δι αφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστη

10 2387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μίου Angers της Γαλλίας με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Σχολή Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική δι αφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών». 2. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος στην Ελλάδα αναλαμβάνει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 3. Το Π.Μ.Σ. διοικείται από Συντονιστικό Όργανο το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργαζο μένων Τμημάτων όπως ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Στο πλαίσιο των μεταναστευτικών κινήσεων και της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, τα ευρωπαϊκά εκ παιδευτικά συστήματα γνωρίζουν σήμερα σημαντικές αλλαγές. Το νέο πρόσωπο του σχολικού πληθυσμού, δηλαδή η γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητά του, αποτελεί μια από αυτές τις αλλαγές. Η εξέλιξη αυτή αφορά όχι μόνο την Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων τα εκπαιδευ τικά συστήματα δέχτηκαν σημαντικό αριθμό μαθητών ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης (ενδο ή εξω ευ ρωπαϊκής). Οι μαθητές αυτοί δεν έχουν απαραίτητα ως μητρική γλώσσα τη γλώσσα του σχολείου (στην προκειμένη πε ρίπτωση την ελληνική ή τη γαλλική) και, με την πορεία τους, βρίσκονται στο σταυροδρόμι πολλών γλωσσών και πολιτισμών. Αυτό έχει αντίκτυπο, κυρίως στη διδασκα λία και στην εκμάθηση γλωσσών στο σχολικό πλαίσιο: το γεγονός ότι οι διδασκόμενοι γλώσσα/ες είναι ήδη πολύγλωσσοι και πολυπολιτισμικοί αποτελεί νέο δεδο μένο, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σε αυτή τη νέα ανάγκη προτίθεται να απαντήσει το ΠΜΣ προτείνοντας μια κατάρτιση η οποία να ευαισθητο ποιεί τους παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος στην πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία των σχολικών πληθυσμών. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στοχεύει σε (μελλοντικούς) διδάσκοντες της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, καθώς και άλλων ζωντανών γλωσσών, οι οποίοι διδάσκουν, ή προορίζονται να διδάξουν, σε σχολικό πλαίσιο (επίπεδο γυμνάσιο/λύκειο για την Ελλάδα, collège/lycée για τη Γαλλία αντίστοιχα). Το ΠΜΣ θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν με επάρ κεια εργαλεία ανάλυσης των ιδιαιτεροτήτων των νέων μαθητικών πληθυσμών, να εφαρμόσουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές (με εστίαση στη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών, στη διδακτική της πολυγλωσσίας, στη διαπολιτισμική παιδαγωγική). Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Δι πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυ σμών». Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών. Το απονεμόμενο δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και γαλλική. Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνόγλωσ σων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α) 1 ο Εξάμηνο: Παρακολούθηση μαθημάτων στην An gers. Οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS) Πιστωτικές μονάδες α. Μεθοδολογία της έρευνας στην εκπαί 3 δευση β. Γλωσσικές πολιτικές έννοιες και μελέ τη περιπτώσεων γ. Οικογενειακή κινητικότητα, μεταναστεύ σεις και γλωσσικές προκλήσεις δ. Διαδραστική διδασκαλία σε πανεπιστη μιακό κοινό ε. Μεθοδολογία εκπόνησης επιστημονικής έρευνας στ. Παρουσίαση του γαλλικού εκπαιδευτι κού συστήματος ζ. Μια γλώσσα στο σχολείο, μια άλλη γλώσσα στο σπίτι: στοιχεία για μια ιστο ρία της σχολικής μονογλωσσίας η. Προσχέδιο διπλωματικής εργασίας βιβλιογραφική έρευνα Β) 2 ο εξάμηνο παρακολούθησης μαθημάτων στην Αθήνα: Τρία (3) μαθήματα τα οποία θα επιλέξουν από τα παρακάτω προτεινόμενα (9 ECTS κατ ελάχιστο) + πρακτική άσκηση (12 ECTS + διπλωματική εργασία (9 ECTS). Σύνολο (30 ECTS). (Παρέχεται πρακτική άσκηση εκμάθησης Ελληνικών για τους φοιτητές που δεν έχουν βασικές γνώσεις ελληνικής): 3 2

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πιστωτικές μονάδες Κειμενογλωσσολογία και διδασκαλία των 3 κειμένων Η έννοια της αλληλοκατανόησης για τη διδασκαλία της πολυγλωσσίας Η διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκα λία του προφορικού και του γραπτού λό γου άσκηση διαδραστικής διδασκα λίας: θεατρικό εργαστήριο Διδακτική της φωνητικής (verbotonale) 3 Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία των ξένων γλωσσών άσκηση 12 Διπλωματική εργασία 9 Άσκηση και Διπλωματική Εργασία Η πρακτική άσκηση αξιολογείται με γραπτή έκθεση (12 ECTS) που υποβάλλεται στον υπεύθυνο καθηγητή της πρακτικής άσκησης. Η διπλωματική εργασία (9 ECTS) παρουσιάζεται προ φορικά στα γαλλικά ενώπιον ελληνογαλλικής εξεταστι κής επιτροπής. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο σε είκοσι ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από το διδακτικό προσωπικό των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ειδικότερα την οργάνωση και πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα αναλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ καθώς και άλλες κατη γορίες διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 385/ Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πα νεπιστημίου Αθηνών και η Σχολή Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιο θήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του ΠΜΣ θα καλυ φθούν με προμήθεια εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλλη λων χώρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το κοινό ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας του εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται μέχρι το ποσό των Ευρώ το οποίο κατανέμεται ως εξής: 1. Μετακινήσεις Αναλώσιμα Έξοδα δημοσιότητας Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Β) Πηγή κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας καθώς και από αρ μόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2011 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

12 2387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 1 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 5 Δ 10 Α.Α.Π. 10 Ε.Β.Ι. 5 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 907/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 3, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-HYDROHASARDS» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-HYDROHASARDS» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤ ΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-HYDROHASARDS» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα