ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ εξουσι οδότηση της παρ. 8 περ. β του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138Α), μεταφέρεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της νομαρχιακής αυ τοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, νομαρχιακό διαμέρισμα Αθηνών, Μανανά Παρασκευή του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στην Περιφέρεια Αττικής για τη στελέχωση της οικείας Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, σε αντί στοιχη συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε η υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται. Η μεταφερόμενη υπάλληλος υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά της στην υπηρεσία στην οποία μεταφέρεται για τουλάχιστον μία πενταετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΘΗΝΩΝ: 28053/44/ ). Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ εξουσι οδότηση της παρ. 8 περ. β του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138Α), μετατάσσεται ο υπάλληλος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Τρικάλων Καραγεώργος Σωτήριος του Ευ θυμίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στην Περιφέ (1) ρεια Θεσσαλίας για τη στελέχωση του Τμήματος της οι κείας Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο νομό Τρικάλων, σε κενή οργα νική θέση, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ο μετα τασσόμενος υπάλληλος υποχρεούται να ασκεί τα καθή κοντά του στην υπηρεσία στην οποία μετατάσσεται για τουλάχιστον μία πενταετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε..Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: 12301/ ). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Με την αριθμ. Δ16α/788/1/857/ΑΦ/ διαπιστωτι κή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ ),(ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραί τησης),λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., της υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Στέλλι ας Χατζηανδρέου του Νικολάου (Α.Μ 5148). Με την αριθμ. Δ16α/782/14/859/ΑΦ/ διαπιστω τική πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ),(ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης), λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., της υπαλλή λου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού Κασιμά τη Αικατερίνης του Συμεών (Α.Μ 5216). (2)

2 10314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. Δ16α/785/15/857/ΑΦ/ διαπιστω τική πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ),(ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουρ γού, (ΦΕΚ 2234/Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/ τ.α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., του υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο) με Α βαθμό (Α.Μ 2819), Δα σκαγιάννη Γεώργιου του Σπυρίδωνα. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Με την αριθμ. Δ16α/783/1/857/ΑΦ/ διαπιστωτι κή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., της υπαλ λήλου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα νικών Μπαβέλα Ζούπα Μαρίας του Βασιλείου (Α.Μ 1670) (ΑΔΤ: ΑΒ ). Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας (αρθρ. 63 Υ.Κ). Με την αριθμ. Δ16α/787/9/861/ΑΦ/ διαπιστωτι κή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραί τησης), λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, του υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ιωάννη Νο μικού του Νικολάου (Α.Μ: 5797). Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕIO ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗΣ, ΔΙΑΦAΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην / απόφαση του Προϊσταμένου Δι εύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λει τουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1214/ , τ. Γ, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: (3) Στη σελίδα 9984, στήλη β, στίχο 19 εκ των άνω, διορθώνεται το λανθασμένο «παραίτησής της από την υπηρεσία, της Κωνσταντίνος» στο ορθό «παραίτησής της από την υπηρεσίας, της Κωνσταντίνας». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΝΟΜΑΡΧΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (4) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Mε την αριθμ. 04/40911/ απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 παρ. 1 του Π.Δ. 30/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 18, 35 και 156 του Ν.3528/07 δι απιστώθηκε η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Καρακοσμά Θωμαής του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού με βαθμό Α, λόγω αποδοχής του διορισμού της στο Υπουργείο Οικονομικών από , ημερομηνία ορκωμοσίας της στη νέα της θέση. Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την αριθμ. Φ.412.6/20/32901/Σ.4212/ διαπι στωτική πράξη του Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία, της μονίμου υπαλ λήλου Κρούμαλη Παναγιώτας του Γεωργίου, με βαθμό Α, Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, με ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της την , σύμφωνα με το άρθρο 148, παρ. 5 του Ν.3528/2007 Ν.3528/2007 (Υ.Κ.). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την αριθμ. 92/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται η Χριστίνα Λιβαδά του Κωνστα ντίνου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Νομικής με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (ΦΕΚ προκ. 402/ τ.γ ). Με την αριθμ. 94/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,που εκδό θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/ 07,διορίζεται ο Γεώργιος Κυριακόπουλος του Δημητρίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Νομικής με γνωστικό αντικείμε νο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (ΦΕΚ προκ. 1057/ τ.γ ). (5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 106/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/07 διορίζεται η Φωτεινή Αντωνίου του Διονυσίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (ΦΕΚ προκ. 237/ τ.γ ). Με την αριθμ. 69/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/07, διορίζεται η Σταυρούλα Γιαννούλη του Ευστα θίου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέ κτορα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντι κείμενο «Παθολογία Αιματολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 171/ τ.γ ). ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ /25/11/2010 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζε ται ο Χρήστος Πατσιαλάς του Βασιλείου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία στον Τομέα Χειρουργικής της Ια τρικής Σχολής επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρο λογία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 380/ τ. Γ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το ΒΔ 413/71. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν.3549/2007, διορίζεται η Άννα Δεσποτίδου του Αλεξάν δρου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου στο Τμήμα Νο μικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επι στημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορι κό Δίκαιο», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 426/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ.413/71. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Ιωάννης Υψηλάντης του Αστεριού σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω πικού της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία στον Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μη χανικής της Γεωπονικής Σχολής επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εδαφο λογία Μικροβιολογία Εδάφους» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 425/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 925/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα κεδονίας που εκδόθηκε συμφώνα με τις διατάξεις: α) του Ν.1268/82 (άρθρο 14), β) του Ν.2083/92 (άρθρο 6), γ) του Ν.2517/97 (άρθρο 1, παρ. 2) και δ) του Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25), τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) και β) αριθμ /Β1/ και την απόφαση του οικεί ου Εκλεκτορικού Σώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κοινή συνεδρία με τη Γ.Σ. του Τμήματος αριθμ. 242/ ), διορίζεται (εξελίσσε ται) ο Αλέξανδρος Ακριτόπουλος του Νικολάου, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνω στικό αντικείμενο «Ελληνική λογοτεχνία με έμφαση στην παιδική λογοτεχνία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο νίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η θέση προέρχεται από την αίτηση του Αλέξανδρου Ακριτόπουλου του Νικολάου με ημερομηνία Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47/ τ.γ. Θρησκευμάτων: 29356/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 7124/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρ θρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 και τις υπουργι κές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται (εξελίσσεται) ο Λέκτορας (με θητεία) Πέσχος Δημήτριος του Ευαγγέλου, σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Λειτουργικού Κλινικοερ γαστηριακού Τομέα (με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολο γία με έμφαση στην Κυτταρική Φυσιολογία») του Τμήμα τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων: 29356/ ). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

4 10316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), μονιμοποιείται ο Μενέλαος Καραβέλας του Ιωάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή των Μαθηματικών στην Πληροφορική (Γεωμετρική Σχεδίαση Επεξεργασία Σήματος Θεωρία Αλγορίθμων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 7641/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Πα παγιαννάκης του Αντωνίου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 924/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής, με γνωστικό αντι κείμενο «Γραφική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Γαρί νης του Αριστείδη σε;κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυ χθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 791/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη μών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυ ξης, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Γονιδιωματική Σπονδυλωτών «, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9479/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν.3549/2007, διο ρίζεται ο Δημήτριος Γιατρομανωλάκης του Νικολάου σε κενή οργανική, προκηρυχθείσα και μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 1108/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθη γητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κλασικών Σπου δών και στο γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 6174/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Δημήτριος Τζα μαρίας του Ευσταθίου σε (κενή οργανική, μόνιμη και προ κηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 673/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμή ματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βιο χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 6349/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Κου μουνδούρος του Εμμανουήλ σε κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 673/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογι κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσ σια Βιολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Νότας του Κωνσταντίνου, με θητεία, σε κενη οργανική και προ κηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 631/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρή της, στον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής, με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 8116/ πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αρθρ. 25 παραγρ. 1 του Ν.3549/2007) διορίζεται ο Εμμανουήλ Σκα λίδης του Ιωάννη, με θητεία, σε κενή οργανική και προ κηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 175/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήμα τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι στημίου Κρήτης, στον Τομέα Παθολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία Αιμοδυναμική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 8967/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διά ταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Ευγενία Πετροπούλου του Ανδρέα με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 1075/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοι νωνικός Μετασχηματισμός στο σύγχρονο αγροτικό χώρο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9059/ πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρ θρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται η Αικατε ρίνη Βαπορίδη του Δημητρίου, με θητεία, σε κενή οργα νική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 631/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμή ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα νεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνω στικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία», επειδή έχει τα νόυιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη δι άταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ται η Μαρία Βλαχάδη, του Θωμά με θητεία, σε κενή ορ γανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 610/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανε πιστημίου Κρήτης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Μειονό τητες και πολιτική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Ελένη Ορφανίδου του Γεωργίου με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 895/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμή ματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και στο γνωστικό αντικείμε νο «Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, δι ορίζεται η Ελένη Ταμιωλάκη του Νικολάου με θητεία, σε κενή Οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 1108/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κλασικών Σπουδών και στο γνωστι κό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 7691/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Δέσποινα Ξανθοπούλου του Δημητρίου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 631/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη μών και στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανωτική Ψυχολο γία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9351/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Ηλίας Δράκος του Χαράλαμπου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προ κηρυχθείσα θέση «Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 609/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Πα θολογική Ανατομική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9373/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, δι ορίζεται ο Ιωάννης Δημητρακάκης του Χαράλαμπου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 111/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα νεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Νεοελληνικής και Βυ ζαντινής Φιλολογίας και στο γνωστικό αντικείμενο «Νε οελληνική Φιλολογία 19ος 20ος αιώνας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 8630/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Χαράλαμπος Μα μουλάκης του Κωνσταντίνου, με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 609/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ια τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμε νο «Ουρολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και Φ.122.1/171/89650/Β2/ (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, διορίζεται ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Παύλος Κόντος του Γρηγορίου, σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντι κείμενο «Οντολογία Ηθική Φαινομενολογία». Θρησκευμάτων: 29356/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και της υπ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/ (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, διορίζεται η με θητεία Λέκτορας Μα ρία Πούλου του Στυλιανού σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επικούρου Καθηγητή του Τομέα Γνωστικής και Διαφορι κής Ανάλυσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστι κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». Θρησκευμάτων: 29356/ ). Με την υπ αριθμ. 8857/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και Φ /171/89650/Β2/ (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, διορίζεται ο Ευάγγελος Τζανά τος του Νικολάου, με θητεία σε κενή οργανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσ σια Οικολογία Αλιευτική Διαχείριση». Θρησκευμάτων: 29403/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

6 10318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθμ / απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λά ρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 6 του ν. 2916/2001 [ΦΕΚ 114/τ.Α / ) και τις δι ατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.α ), διαπιστώνεται η μετατροπή της προ σωποπαγούς θέσης του Αθανασίου Μαγλαρά του Λέαν δρου, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη τακτι κή θέση βαθμίδας Καθηγητή του Γ Τομέα Μαθημάτων (Ενεργειακού και Βιομηχανικού Σχεδιασμού) του Τμήμα τος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο γών (ΣΤΕΦ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας. Θρησκευμάτων: 29343/ ). Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 5459/ πρυτανική πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε απο δεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της διοικη τικής υπαλλήλου της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ Στέργιου Μαρίας του Ανδρέα από την οργανική θέση Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων που κατέχει, από ημερομηνία υποβολής της β αίτησης παραίτησης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΟΥ & ΝΙΣΥΡΟΥ Διά της υπ αριθμ. 394/ αποφάσεως του Σεβα σμιότατου Μητροπολίτου, εκδοθείσης συμφώνως προς: 1) Τα άρθρα 46, 47, 49 και 63 του Ν. 2200/1940 «Περί Ιερών Νοών και Εφημερίων». 2) Τάς διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3205/ ) Των άρθρων 16 και 17 του Ν.3528/ ) Την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17 τχ. Β / ) και 5) Την υπ αριθμ. 20/ Αρχιερατικήν Πράξιν του Σεβ. Μητροπολίτου Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ από φασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται ο Πα νοσιολογιώτατος Ιερομόναχος Γρηγόριος (κατά κόσμον Νικόλαος) Λάλος του Αριστείδου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Εμπορειού Νισύρου από σήμε ρον και κατατάσσεται εις την Β Μισθολογικήν Κατηγορίαν και εις το 17ο Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Κώου και Νισύρου ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. Ρ14/246/ απόφαση της Γεν. Δ/ ντριας Υπ. Υγείας του ΙΚΑ, αποφασίστηκε η λύση της υπη ρεσιακής σχέσης του μόνιμου γιατρού χειρουργού Παρα σκευόπουλου Γεωργίου του Χαρίλαου του 7ου Νοσ/μεί ου Ι.Κ.Α. Αθήνας, από 22/06/10 λόγω πάθησης μη δεκτικής ιάσεως σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2η/3η Συν./ απόφαση του Β Υπηρ. Συμβουλίου ΙΚΑ. Η Γενική Δ/ντρια Υπηρ. Υγείας ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Με την αριθμ. 100/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Διαμαντέα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, μό νιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ Διοι κητικού Λογιστικού με Α βαθμό και 6 Μ.Κ. από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης) προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ NIK. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», που εκδόθηκε σύμφω να με το άρθρο 148 παρ. 5 του ν. 3528/07 και κατόπιν υπο βολής των υπ αριθμ / και 16152/ αιτήσεων παραίτησης, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΡΟ ΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού από 27/12/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής του από το Δημόσιο. ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Με την αριθμ. 118/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου της 6ης Υγειονομικής Περι φέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτι κής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007, ανακαλείται ο διορισμός της παρακάτω υπαλλήλου σε κενή οργανική, από συνταξιοδό τηση, θέση του ΚΎ. Ακράτας αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, λόγω μη αποδοχής αυτού: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ Λαδά Μάρθα Ευάγγελος ΤΕ Μαιευτικής ΒΑΘΜΟΣ Η ανωτέρω διορίστηκε με την αριθμ. 93/ από φαση Διοικητή του Γ.Ν. Αιγίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1130/ (τ.γ ). Με την αριθμ. 119/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007, ανακαλείται ο διο ρισμός της παρακάτω υπαλλήλου σε κενή οργανική, από συνταξιοδότηση, θέση του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, λόγω μη αποδοχής αυτού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΚΛΑΔΟΣ Σανδραβέλη Παρασκευή Παναγιώτης ΤΕ Νοσηλευτριών ΒΑΘΜΟΣ Η ανωτέρω διορίστηκε με την αρίθμ. 92/ από φαση Διοικητή του Γ.Ν. Αιγίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1118/ (τ.γ ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ.1198/Γ/ στο οποίο δημοσιεύθηκε πε ρίληψη της αριθ. Δ/317/ διαπιστωτικής πράξης αποδοχής παραίτησης από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αρτας που αφορά την απόλυση λόγω νό σου της Σταμάτη Βασιλικής του Αποστόλου επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση ως προς την ημερομηνία απόλυσης της υπαλλήλου από το εσφαλμένο: «1/12/2010» στο ορθό: «5/12/2010». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας) ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 486/ πράξη του Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/07 διαπιστώνεται η λύση αυτοδίκαια της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΚΑΣΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και Μ.Κ 5ο, κατά την (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) για λόγους συνταξιοδότησης. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Με την αριθμ. 53/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 17 του Ν.3528/07, διορίζεται σε κενή οργανική θέση Μαίας, κατηγορίας ΤΕ, στο Κ.Υ. Σερβίων του Νοσοκομείου σε αναπλήρωση της Μωυσίδου Ελευθερίας του Κων/νου που δεν αποδέχθη κε τον διορισμό της, η κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΑΙΩΝ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 8308/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθμ. 2611/ κοινή απόφαση των Διοι κητών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρι σας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, η οποία εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, εγκρίνεται η μετάταξη του ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, υπαλλήλου του Γενικού Νοσο κομείου Καρδίτσας, κατηγορίας κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας κλάδου ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. (Aριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 11408/ ). Οι Διοικητές του Πανεπιστημίου του Γενικού Γενικού Νοσοκ. Λάρισας Νοσοκ. Καρδίτσας ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ. 734/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρ θρο 152 περ. β; και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώ δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρθρο 14 παρ.1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 1813/88 άρθρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 άρθρο 3 παρ.3, απολύεται ένεκα νόσου ο υπάλληλος της υπηρεσίας Γουρδούπης Αργύρης του Αγγέλου, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθε νών, από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μη νών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επι τροπής Ν.Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Β; και μισθολογικό κλιμάκιο 6ο ΥΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. 735/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρο 152 περ. β και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρ θρο 14 παρ.1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν.1813/88 άρ θρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 όρθρο 3 παρ. 3, απολύεται ένεκα νόσου ο υπάλληλος της υπηρεσίας μας Τάλαγκας Άγγελος του Αυγερινού, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Μεταφο ρέων Ασθενών, από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μηνών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν.Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Α; και μισθολογικό κλιμάκιο 7ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. 733/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρ θρο 152 περ.β» και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώ δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρθρο 14 παρ. 1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν.1813/88 άρθρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 άρθρο 3 παρ. 3, απολύεται ένεκα νόσου η υπάλληλος της υπηρεσίας Αδαμοπούλου Ευφροσύνη του Θεοδώρου, κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων, αναδρομικά από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μηνών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επι τροπής Ν. Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Β; και μισθολογικό κλιμάκιο 6ο ΥΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

8 10320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 736/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρο 152 περ. β και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρθρο 14 παρ.1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν.1813/88 άρθρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 άρθρο 3 παρ.3, απολύεται ένεκα νόσου η υπάλληλος της υπηρεσίας Χού σου Σωτηρία του Σταύρου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκό μων, από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μηνών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 4ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Με την υπ αριθμ. 4992/ πράξη της Διοικητού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών «Κ.Ε.Α.Τ. διαπιστώνεται η παραίτηση της μονίμου υπαλλή λου Αθανασίας Μοίρη του Κων/vου του κλάδου Δ.Ε. Διοι κητικού Λογιστικού με Α βαθμό και λύεται η υπαλληλική της σχέση από , ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148, λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Με την αριθμ. 72/ Πράξη του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που εκδόθηκε βάσει των δι ατάξεων του άρθρου 70 και 74 του Ν. 3528/07 μετατάσ σεται η Κισσανδράκη Άννα του Ηρακλή Κων/νου μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΥΕ πλυντών μαγειρικών σκευ ών, με βαθμό Δ και 13 Μ.Κ. στον κλάδου ΔΕ Διοικητι κού Λογιστικού με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. ΥΔΕ 11860/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Με την υπ αριθμ. 272/21180/ πράξη του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με Α βαθμό και από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της προκειμένου να συ νταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 14η/2010 πράξη του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Εύβοιας που εκδό θηκε ύστερα από την 18η /2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θ.Χ.Π. Εύβοιας, γίνεται αποδεκτή αυτο δικαίως η δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας Γιαννάκη Βασιλείου του Δημητρίου της Κατηγορίας ΥΕ του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού [Κλητήρων Θυρωρών Νυχτο φυλάκων] με βαθμό Β λόγω συνταξιοδότησής του από και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν..3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α / ] (Δημόσιος Υπαλ ληλικός Κώδικας). Με την υπ. αριθμ. 13η/2010 πράξη του Διοικητή του Θε ραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας που εκδόθηκε ύστερα από την 18η/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Θ.Χ.Π. Εύβοιας γίνεται αποδεκτή αυτοδικαί ως η δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Θε ραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας Χατζηιωάννου Ελευθερίου του Γεωργίου της Κατηγορίας ΠΕ του Κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Βαθμό Α λόγω συ νταξιοδότησής του από και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν..3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α / ] (Δημόσιος Υπαλληλικός Κώδικας). Η Διοικητής ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΟΛΥΔΟΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την 26210/ διαπιστωτική πράξη του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λα ϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά γίνεται αυτοδίκαια απο δεκτή η δεύτερη αίτηση παραίτησης που υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με βαθμό Β της κατηγορίας ΥΕ βο ηθητικού προσωπικού, ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ του Νικολάου και η υπαλληλική του σχέση λύεται από 23/12/2010, ήτοι από την ημέρα υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την υπ αριθμ 8469/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν.3528/2007, γίνεται αυτοδικαίως δεκτή η αίτηση πα ραίτησης από την υπηρεσία, της Αικατερίνης Σαμψώ νη του Κωνσταντίνου, συζύγου Νικολάου Χάππα, μόνι μης υπαλλήλου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένης Διεύθυνσης, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1ο και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτής από 20/12/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την υπηρεσία. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1535 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθ. 1203/16 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121.1/134/116850/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη ροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 552 5 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 11 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών... 1 Εθνι κού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1402 4 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την αριθμ. πρωτ. 5861/1.10.2013 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1123 22 Αυγούστου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314016975 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 456 16 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/7/3684/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινω νικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011010535/14 12 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/67/77551/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1416 6 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1255 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 467 7 Ιουνίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 21070/01 07 2009 Πράξη του Πρύτα νη του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9079 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1232 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Οικονομικών 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 820 30 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 434/8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2867 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 610 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 373 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 782 26 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτεραιότητας: Μαρούσι, 3 9 2014 Αρ. πρωτ.: 138166/Δ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 365 29 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213009385 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) 13034247 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 8ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651081) 12029438 ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0680030) 13034357 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 11028689 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 2016 - Νέο Σύστημα 16009888 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 16009935 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 16009889 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ. άρθρο τέταρτο, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 61 25 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ

Διαβάστε περισσότερα