ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ εξουσι οδότηση της παρ. 8 περ. β του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138Α), μεταφέρεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της νομαρχιακής αυ τοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, νομαρχιακό διαμέρισμα Αθηνών, Μανανά Παρασκευή του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στην Περιφέρεια Αττικής για τη στελέχωση της οικείας Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, σε αντί στοιχη συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε η υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται. Η μεταφερόμενη υπάλληλος υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά της στην υπηρεσία στην οποία μεταφέρεται για τουλάχιστον μία πενταετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΘΗΝΩΝ: 28053/44/ ). Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ εξουσι οδότηση της παρ. 8 περ. β του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138Α), μετατάσσεται ο υπάλληλος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Τρικάλων Καραγεώργος Σωτήριος του Ευ θυμίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στην Περιφέ (1) ρεια Θεσσαλίας για τη στελέχωση του Τμήματος της οι κείας Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο νομό Τρικάλων, σε κενή οργα νική θέση, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ο μετα τασσόμενος υπάλληλος υποχρεούται να ασκεί τα καθή κοντά του στην υπηρεσία στην οποία μετατάσσεται για τουλάχιστον μία πενταετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε..Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: 12301/ ). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Με την αριθμ. Δ16α/788/1/857/ΑΦ/ διαπιστωτι κή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ ),(ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραί τησης),λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., της υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Στέλλι ας Χατζηανδρέου του Νικολάου (Α.Μ 5148). Με την αριθμ. Δ16α/782/14/859/ΑΦ/ διαπιστω τική πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ),(ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης), λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., της υπαλλή λου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού Κασιμά τη Αικατερίνης του Συμεών (Α.Μ 5216). (2)

2 10314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. Δ16α/785/15/857/ΑΦ/ διαπιστω τική πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ),(ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουρ γού, (ΦΕΚ 2234/Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/ τ.α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., του υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο) με Α βαθμό (Α.Μ 2819), Δα σκαγιάννη Γεώργιου του Σπυρίδωνα. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Με την αριθμ. Δ16α/783/1/857/ΑΦ/ διαπιστωτι κή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., της υπαλ λήλου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα νικών Μπαβέλα Ζούπα Μαρίας του Βασιλείου (Α.Μ 1670) (ΑΔΤ: ΑΒ ). Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας (αρθρ. 63 Υ.Κ). Με την αριθμ. Δ16α/787/9/861/ΑΦ/ διαπιστωτι κή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αριθμ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραί τησης), λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, του υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ιωάννη Νο μικού του Νικολάου (Α.Μ: 5797). Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕIO ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗΣ, ΔΙΑΦAΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην / απόφαση του Προϊσταμένου Δι εύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λει τουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1214/ , τ. Γ, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: (3) Στη σελίδα 9984, στήλη β, στίχο 19 εκ των άνω, διορθώνεται το λανθασμένο «παραίτησής της από την υπηρεσία, της Κωνσταντίνος» στο ορθό «παραίτησής της από την υπηρεσίας, της Κωνσταντίνας». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΝΟΜΑΡΧΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (4) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Mε την αριθμ. 04/40911/ απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 παρ. 1 του Π.Δ. 30/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 18, 35 και 156 του Ν.3528/07 δι απιστώθηκε η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Καρακοσμά Θωμαής του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού με βαθμό Α, λόγω αποδοχής του διορισμού της στο Υπουργείο Οικονομικών από , ημερομηνία ορκωμοσίας της στη νέα της θέση. Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την αριθμ. Φ.412.6/20/32901/Σ.4212/ διαπι στωτική πράξη του Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία, της μονίμου υπαλ λήλου Κρούμαλη Παναγιώτας του Γεωργίου, με βαθμό Α, Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, με ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της την , σύμφωνα με το άρθρο 148, παρ. 5 του Ν.3528/2007 Ν.3528/2007 (Υ.Κ.). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την αριθμ. 92/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται η Χριστίνα Λιβαδά του Κωνστα ντίνου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Νομικής με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (ΦΕΚ προκ. 402/ τ.γ ). Με την αριθμ. 94/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,που εκδό θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/ 07,διορίζεται ο Γεώργιος Κυριακόπουλος του Δημητρίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Νομικής με γνωστικό αντικείμε νο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (ΦΕΚ προκ. 1057/ τ.γ ). (5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 106/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/07 διορίζεται η Φωτεινή Αντωνίου του Διονυσίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (ΦΕΚ προκ. 237/ τ.γ ). Με την αριθμ. 69/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/07, διορίζεται η Σταυρούλα Γιαννούλη του Ευστα θίου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέ κτορα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντι κείμενο «Παθολογία Αιματολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 171/ τ.γ ). ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ /25/11/2010 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζε ται ο Χρήστος Πατσιαλάς του Βασιλείου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία στον Τομέα Χειρουργικής της Ια τρικής Σχολής επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρο λογία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 380/ τ. Γ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το ΒΔ 413/71. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν.3549/2007, διορίζεται η Άννα Δεσποτίδου του Αλεξάν δρου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου στο Τμήμα Νο μικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επι στημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορι κό Δίκαιο», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 426/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ.413/71. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Ιωάννης Υψηλάντης του Αστεριού σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω πικού της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία στον Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μη χανικής της Γεωπονικής Σχολής επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εδαφο λογία Μικροβιολογία Εδάφους» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 425/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 925/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα κεδονίας που εκδόθηκε συμφώνα με τις διατάξεις: α) του Ν.1268/82 (άρθρο 14), β) του Ν.2083/92 (άρθρο 6), γ) του Ν.2517/97 (άρθρο 1, παρ. 2) και δ) του Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25), τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) και β) αριθμ /Β1/ και την απόφαση του οικεί ου Εκλεκτορικού Σώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κοινή συνεδρία με τη Γ.Σ. του Τμήματος αριθμ. 242/ ), διορίζεται (εξελίσσε ται) ο Αλέξανδρος Ακριτόπουλος του Νικολάου, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνω στικό αντικείμενο «Ελληνική λογοτεχνία με έμφαση στην παιδική λογοτεχνία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο νίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η θέση προέρχεται από την αίτηση του Αλέξανδρου Ακριτόπουλου του Νικολάου με ημερομηνία Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47/ τ.γ. Θρησκευμάτων: 29356/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 7124/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρ θρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 και τις υπουργι κές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται (εξελίσσεται) ο Λέκτορας (με θητεία) Πέσχος Δημήτριος του Ευαγγέλου, σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Λειτουργικού Κλινικοερ γαστηριακού Τομέα (με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολο γία με έμφαση στην Κυτταρική Φυσιολογία») του Τμήμα τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων: 29356/ ). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

4 10316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), μονιμοποιείται ο Μενέλαος Καραβέλας του Ιωάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή των Μαθηματικών στην Πληροφορική (Γεωμετρική Σχεδίαση Επεξεργασία Σήματος Θεωρία Αλγορίθμων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 7641/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Πα παγιαννάκης του Αντωνίου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 924/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής, με γνωστικό αντι κείμενο «Γραφική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Γαρί νης του Αριστείδη σε;κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυ χθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 791/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη μών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυ ξης, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Γονιδιωματική Σπονδυλωτών «, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9479/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν.3549/2007, διο ρίζεται ο Δημήτριος Γιατρομανωλάκης του Νικολάου σε κενή οργανική, προκηρυχθείσα και μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 1108/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθη γητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κλασικών Σπου δών και στο γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 6174/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Δημήτριος Τζα μαρίας του Ευσταθίου σε (κενή οργανική, μόνιμη και προ κηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 673/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμή ματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βιο χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 6349/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Κου μουνδούρος του Εμμανουήλ σε κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 673/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογι κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσ σια Βιολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Νότας του Κωνσταντίνου, με θητεία, σε κενη οργανική και προ κηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 631/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρή της, στον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής, με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 8116/ πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αρθρ. 25 παραγρ. 1 του Ν.3549/2007) διορίζεται ο Εμμανουήλ Σκα λίδης του Ιωάννη, με θητεία, σε κενή οργανική και προ κηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 175/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήμα τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι στημίου Κρήτης, στον Τομέα Παθολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία Αιμοδυναμική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 8967/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διά ταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Ευγενία Πετροπούλου του Ανδρέα με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 1075/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοι νωνικός Μετασχηματισμός στο σύγχρονο αγροτικό χώρο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9059/ πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρ θρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται η Αικατε ρίνη Βαπορίδη του Δημητρίου, με θητεία, σε κενή οργα νική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 631/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμή ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα νεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνω στικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία», επειδή έχει τα νόυιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη δι άταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ται η Μαρία Βλαχάδη, του Θωμά με θητεία, σε κενή ορ γανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 610/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανε πιστημίου Κρήτης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Μειονό τητες και πολιτική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Ελένη Ορφανίδου του Γεωργίου με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 895/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμή ματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και στο γνωστικό αντικείμε νο «Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, δι ορίζεται η Ελένη Ταμιωλάκη του Νικολάου με θητεία, σε κενή Οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 1108/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κλασικών Σπουδών και στο γνωστι κό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 7691/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Δέσποινα Ξανθοπούλου του Δημητρίου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 631/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη μών και στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανωτική Ψυχολο γία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9351/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Ηλίας Δράκος του Χαράλαμπου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προ κηρυχθείσα θέση «Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 609/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Πα θολογική Ανατομική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 9373/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, δι ορίζεται ο Ιωάννης Δημητρακάκης του Χαράλαμπου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 111/ , τ.γ ), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα νεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Νεοελληνικής και Βυ ζαντινής Φιλολογίας και στο γνωστικό αντικείμενο «Νε οελληνική Φιλολογία 19ος 20ος αιώνας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 8630/ πρυτανική πράξη, που παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Χαράλαμπος Μα μουλάκης του Κωνσταντίνου, με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 609/ , τ.γ ) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ια τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμε νο «Ουρολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και Φ.122.1/171/89650/Β2/ (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, διορίζεται ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Παύλος Κόντος του Γρηγορίου, σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντι κείμενο «Οντολογία Ηθική Φαινομενολογία». Θρησκευμάτων: 29356/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και της υπ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/ (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, διορίζεται η με θητεία Λέκτορας Μα ρία Πούλου του Στυλιανού σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επικούρου Καθηγητή του Τομέα Γνωστικής και Διαφορι κής Ανάλυσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστι κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». Θρησκευμάτων: 29356/ ). Με την υπ αριθμ. 8857/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και Φ /171/89650/Β2/ (ΦΕΚ 1466/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, διορίζεται ο Ευάγγελος Τζανά τος του Νικολάου, με θητεία σε κενή οργανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσ σια Οικολογία Αλιευτική Διαχείριση». Θρησκευμάτων: 29403/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

6 10318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθμ / απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λά ρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 6 του ν. 2916/2001 [ΦΕΚ 114/τ.Α / ) και τις δι ατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.α ), διαπιστώνεται η μετατροπή της προ σωποπαγούς θέσης του Αθανασίου Μαγλαρά του Λέαν δρου, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη τακτι κή θέση βαθμίδας Καθηγητή του Γ Τομέα Μαθημάτων (Ενεργειακού και Βιομηχανικού Σχεδιασμού) του Τμήμα τος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο γών (ΣΤΕΦ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας. Θρησκευμάτων: 29343/ ). Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 5459/ πρυτανική πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε απο δεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της διοικη τικής υπαλλήλου της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ Στέργιου Μαρίας του Ανδρέα από την οργανική θέση Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων που κατέχει, από ημερομηνία υποβολής της β αίτησης παραίτησης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΟΥ & ΝΙΣΥΡΟΥ Διά της υπ αριθμ. 394/ αποφάσεως του Σεβα σμιότατου Μητροπολίτου, εκδοθείσης συμφώνως προς: 1) Τα άρθρα 46, 47, 49 και 63 του Ν. 2200/1940 «Περί Ιερών Νοών και Εφημερίων». 2) Τάς διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3205/ ) Των άρθρων 16 και 17 του Ν.3528/ ) Την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17 τχ. Β / ) και 5) Την υπ αριθμ. 20/ Αρχιερατικήν Πράξιν του Σεβ. Μητροπολίτου Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ από φασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται ο Πα νοσιολογιώτατος Ιερομόναχος Γρηγόριος (κατά κόσμον Νικόλαος) Λάλος του Αριστείδου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Εμπορειού Νισύρου από σήμε ρον και κατατάσσεται εις την Β Μισθολογικήν Κατηγορίαν και εις το 17ο Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Κώου και Νισύρου ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. Ρ14/246/ απόφαση της Γεν. Δ/ ντριας Υπ. Υγείας του ΙΚΑ, αποφασίστηκε η λύση της υπη ρεσιακής σχέσης του μόνιμου γιατρού χειρουργού Παρα σκευόπουλου Γεωργίου του Χαρίλαου του 7ου Νοσ/μεί ου Ι.Κ.Α. Αθήνας, από 22/06/10 λόγω πάθησης μη δεκτικής ιάσεως σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2η/3η Συν./ απόφαση του Β Υπηρ. Συμβουλίου ΙΚΑ. Η Γενική Δ/ντρια Υπηρ. Υγείας ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Με την αριθμ. 100/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 εδάφ. β του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Διαμαντέα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, μό νιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ Διοι κητικού Λογιστικού με Α βαθμό και 6 Μ.Κ. από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης) προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ NIK. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», που εκδόθηκε σύμφω να με το άρθρο 148 παρ. 5 του ν. 3528/07 και κατόπιν υπο βολής των υπ αριθμ / και 16152/ αιτήσεων παραίτησης, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΡΟ ΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού από 27/12/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής του από το Δημόσιο. ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Με την αριθμ. 118/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου της 6ης Υγειονομικής Περι φέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτι κής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007, ανακαλείται ο διορισμός της παρακάτω υπαλλήλου σε κενή οργανική, από συνταξιοδό τηση, θέση του ΚΎ. Ακράτας αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, λόγω μη αποδοχής αυτού: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ Λαδά Μάρθα Ευάγγελος ΤΕ Μαιευτικής ΒΑΘΜΟΣ Η ανωτέρω διορίστηκε με την αριθμ. 93/ από φαση Διοικητή του Γ.Ν. Αιγίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1130/ (τ.γ ). Με την αριθμ. 119/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007, ανακαλείται ο διο ρισμός της παρακάτω υπαλλήλου σε κενή οργανική, από συνταξιοδότηση, θέση του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, λόγω μη αποδοχής αυτού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΚΛΑΔΟΣ Σανδραβέλη Παρασκευή Παναγιώτης ΤΕ Νοσηλευτριών ΒΑΘΜΟΣ Η ανωτέρω διορίστηκε με την αρίθμ. 92/ από φαση Διοικητή του Γ.Ν. Αιγίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1118/ (τ.γ ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ.1198/Γ/ στο οποίο δημοσιεύθηκε πε ρίληψη της αριθ. Δ/317/ διαπιστωτικής πράξης αποδοχής παραίτησης από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αρτας που αφορά την απόλυση λόγω νό σου της Σταμάτη Βασιλικής του Αποστόλου επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση ως προς την ημερομηνία απόλυσης της υπαλλήλου από το εσφαλμένο: «1/12/2010» στο ορθό: «5/12/2010». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας) ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 486/ πράξη του Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/07 διαπιστώνεται η λύση αυτοδίκαια της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΚΑΣΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και Μ.Κ 5ο, κατά την (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) για λόγους συνταξιοδότησης. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Με την αριθμ. 53/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 17 του Ν.3528/07, διορίζεται σε κενή οργανική θέση Μαίας, κατηγορίας ΤΕ, στο Κ.Υ. Σερβίων του Νοσοκομείου σε αναπλήρωση της Μωυσίδου Ελευθερίας του Κων/νου που δεν αποδέχθη κε τον διορισμό της, η κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΑΙΩΝ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 8308/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθμ. 2611/ κοινή απόφαση των Διοι κητών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρι σας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, η οποία εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, εγκρίνεται η μετάταξη του ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, υπαλλήλου του Γενικού Νοσο κομείου Καρδίτσας, κατηγορίας κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας κλάδου ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. (Aριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 11408/ ). Οι Διοικητές του Πανεπιστημίου του Γενικού Γενικού Νοσοκ. Λάρισας Νοσοκ. Καρδίτσας ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ. 734/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρ θρο 152 περ. β; και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώ δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρθρο 14 παρ.1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 1813/88 άρθρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 άρθρο 3 παρ.3, απολύεται ένεκα νόσου ο υπάλληλος της υπηρεσίας Γουρδούπης Αργύρης του Αγγέλου, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθε νών, από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μη νών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επι τροπής Ν.Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Β; και μισθολογικό κλιμάκιο 6ο ΥΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. 735/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρο 152 περ. β και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρ θρο 14 παρ.1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν.1813/88 άρ θρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 όρθρο 3 παρ. 3, απολύεται ένεκα νόσου ο υπάλληλος της υπηρεσίας μας Τάλαγκας Άγγελος του Αυγερινού, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Μεταφο ρέων Ασθενών, από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μηνών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν.Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Α; και μισθολογικό κλιμάκιο 7ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. 733/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρ θρο 152 περ.β» και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώ δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρθρο 14 παρ. 1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν.1813/88 άρθρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 άρθρο 3 παρ. 3, απολύεται ένεκα νόσου η υπάλληλος της υπηρεσίας Αδαμοπούλου Ευφροσύνη του Θεοδώρου, κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων, αναδρομικά από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μηνών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επι τροπής Ν. Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Β; και μισθολογικό κλιμάκιο 6ο ΥΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

8 10320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 736/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρο 152 περ. β και άρθρο 153 παρ. 1, τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) άρθρο 14 παρ.1 εδ.3, καθώς και τις διατάξεις των Ν.1813/88 άρθρο 2 παρ. 1 και Ν.3408/05 άρθρο 3 παρ.3, απολύεται ένεκα νόσου η υπάλληλος της υπηρεσίας Χού σου Σωτηρία του Σταύρου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκό μων, από , ημερομηνία παρέλευσης (2) δύο μηνών από την γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Αχαΐας Ηλείας, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 4ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Με την υπ αριθμ. 4992/ πράξη της Διοικητού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών «Κ.Ε.Α.Τ. διαπιστώνεται η παραίτηση της μονίμου υπαλλή λου Αθανασίας Μοίρη του Κων/vου του κλάδου Δ.Ε. Διοι κητικού Λογιστικού με Α βαθμό και λύεται η υπαλληλική της σχέση από , ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148, λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Με την αριθμ. 72/ Πράξη του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που εκδόθηκε βάσει των δι ατάξεων του άρθρου 70 και 74 του Ν. 3528/07 μετατάσ σεται η Κισσανδράκη Άννα του Ηρακλή Κων/νου μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΥΕ πλυντών μαγειρικών σκευ ών, με βαθμό Δ και 13 Μ.Κ. στον κλάδου ΔΕ Διοικητι κού Λογιστικού με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. ΥΔΕ 11860/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Με την υπ αριθμ. 272/21180/ πράξη του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με Α βαθμό και από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της προκειμένου να συ νταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 14η/2010 πράξη του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Εύβοιας που εκδό θηκε ύστερα από την 18η /2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θ.Χ.Π. Εύβοιας, γίνεται αποδεκτή αυτο δικαίως η δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας Γιαννάκη Βασιλείου του Δημητρίου της Κατηγορίας ΥΕ του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού [Κλητήρων Θυρωρών Νυχτο φυλάκων] με βαθμό Β λόγω συνταξιοδότησής του από και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν..3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α / ] (Δημόσιος Υπαλ ληλικός Κώδικας). Με την υπ. αριθμ. 13η/2010 πράξη του Διοικητή του Θε ραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας που εκδόθηκε ύστερα από την 18η/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Θ.Χ.Π. Εύβοιας γίνεται αποδεκτή αυτοδικαί ως η δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Θε ραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας Χατζηιωάννου Ελευθερίου του Γεωργίου της Κατηγορίας ΠΕ του Κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Βαθμό Α λόγω συ νταξιοδότησής του από και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν..3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α / ] (Δημόσιος Υπαλληλικός Κώδικας). Η Διοικητής ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΟΛΥΔΟΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την 26210/ διαπιστωτική πράξη του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λα ϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά γίνεται αυτοδίκαια απο δεκτή η δεύτερη αίτηση παραίτησης που υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με βαθμό Β της κατηγορίας ΥΕ βο ηθητικού προσωπικού, ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ του Νικολάου και η υπαλληλική του σχέση λύεται από 23/12/2010, ήτοι από την ημέρα υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την υπ αριθμ 8469/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν.3528/2007, γίνεται αυτοδικαίως δεκτή η αίτηση πα ραίτησης από την υπηρεσία, της Αικατερίνης Σαμψώ νη του Κωνσταντίνου, συζύγου Νικολάου Χάππα, μόνι μης υπαλλήλου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένης Διεύθυνσης, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1ο και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτής από 20/12/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την υπηρεσία. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.... 1 *Μεταφορά θέσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα