ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»."

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» Μονάδα Α : Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Ταχ. ιεύθυνση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες:. Κάµπουρας,. Βατικιώτης Tηλ.: , Fax: , Ε-mail: Websites: Αθήνα, Α.Π. : 2115 Αύξων Αριθµός: 14 Κωδικός Πρόσκλησης: /ΕΥΕ.ΓΓΙΦ Προς: Πίνακα Αποδεκτών Κοινοποίηση: Πίνακας Kοινοποιήσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΠΡΑΞΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ - ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ». ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ». ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) - 1 -

2 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8 ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5528/ που αφορά την έγκριση του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση » για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθ. Ε(2011)7736τελικό/ Απόφαση της Επιτροπής. 7. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 8. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)

3 9. Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/ ), καθώς και την Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον ΕΚ αριθ. 1177/ και ιδίως το άρθρο 43 αυτού. 10. Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 11. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 12. To Π.. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/ ) «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς», όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 154/Α/ ). 13. Tο Π.. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α/ ) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων». 14. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/ ) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα», όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 60/Α/ ), και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Τη µε αριθµό 131/ Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887/Β/ ), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/ ), τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Tη µε αρ. πρωτ. 4089/ (ΦΕΚ 1978/Β/ ) απόφαση περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στη Γενική Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των φύλων, καθώς και στον Προϊστάµενο και στους Προϊσταµένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής επιχειρησιακών Προγραµµάτων, του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων»

4 17. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό. 4611/ (ΦΕΚ B/3119/ ) µε θέµα «2η τροποποίηση της υπ αριθµ. οικ.883/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες πράξης «Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» και «Ενίσχυση των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας», των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » στην «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Tη µε αριθµό οικ.358/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (ΦΕΚ 541/Β/2008/ ), κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόµου 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Τις από και Αποφάσεις της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », µε τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, καθώς και τις από 08/06/2010 και 20/06/2011 αποφάσεις της 3ης και 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », αντίστοιχα. 20. Το µε αριθµό πρωτ. 130/ Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράµµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση », και ειδικότερα το µε αριθµό πρωτ.1563/ µε θέµα «Επικαιροποίηση εξειδίκευσης». 21. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ ) µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ), καθώς και το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. 22. To µε αρ. πρωτ /Γ ΑΠΠ 5537/ «Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων», όπως ισχύει. 23. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση »

5 24. Τη µε αριθµό 22867/ΕΥΘΥ984/ Υπουργική Απόφαση «Ρυθµίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου » (ΦΕΚ 792/Β/ ). 25. Το µε αρ. πρωτ. 604/ έγγραφο ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ ΕΥΕ/ΓΓΙΦ και Γραφείου Γενικού Γραµµατέα Πολιτισµού στο οποίο επισυνάπτεται ο ισχύον κατάλογος των Εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού στον τοµέα του πολιτισµού: ηµόσιες Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...), Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..). 26. Τις ενηµερωτικές συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 1/3/2012, 7/3/2012 και 14/3/2012 στα γραφεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων µεταξύ εκπροσώπων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» και καλλιτεχνικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σχεδίου της πρόσκλησης. 27. Το έργο «Όροι συµµετοχής στο καλλιτεχνικό πεδίο: προσέγγιση µε την οπτική του φύλου», MIS: που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». 28. Τη µε αρ. πρωτ. 1000/ Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας για την υποβολή προτάσεων µε τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07 «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 08 «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 29. Τη µε αρ. πρωτ (Σχετ.2365)/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της ΕΥ ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση » επί του σχεδίου της πρόσκλησης. Κ Α Λ Ε Ι ηµόσιες Υπηρεσίες Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) - 5 -

6 που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού στον τοµέα του πολιτισµού και η έδρα τους βρίσκεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ή στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, όπως αναφέρονται στους πίνακες 1.1 και 1.2 ως ικαιούχους Πράξεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1. «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση », και ειδικότερα της Κατηγορίας Πράξης «Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές», Πράξη «Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δηµιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων-σχέδια ράσης για την ενίσχυση της πρόσληψης καλλιτεχνικού έργου που προωθεί την ισότητα των φύλων» για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης πράξεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1. «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση », και ειδικότερα της Κατηγορίας Πράξης «Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές», Πράξη «Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δηµιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων-σχέδια ράσης για την ενίσχυση της πρόσληψης καλλιτεχνικού έργου που προωθεί την ισότητα των φύλων», προκειµένου να ενταχθεί προς χρηµατοδότηση στους Άξονες Προτεραιότητας 07 και 08 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι παραπάνω φορείς διαθέτουν την κατά τεκµήριο τεχνογνωσία, εµπειρία και εµβέλεια, ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους της Πράξης ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων µέσω της τέχνης και του πολιτισµού. Ειδικότερα, οι φορείς που θα υλοποιήσουν Σχέδια ράσης από τη µία θα εντάξουν την οπτική του φύλου στη δραστηριότητά τους και από την άλλη θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να προωθήσουν περαιτέρω την ισότητα των φύλων σε εθνικό επίπεδο και µετά τη λήξη των Σχεδίων ράσης

7 1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΙΚΤΕΣ Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εµπίπτει στη θεµατική προτεραιότητα µε κωδικό 69, στην κατηγορία πράξης και στην οικονοµική δραστηριότητα µε κωδικό 17, ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και συγκεκριµένα των Αξόνων 07 και 08 όπως παρακάτω: Πίνακας 1.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 701/3 Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ΚΩ. 7 ΚΩ. 07 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ. 01 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. µε την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώµενων προσώπων Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές ΚΩ. 69 ΚΩ /ΕΥΕ.ΓΓΙΦ ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΩ. GR11 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩ. GR14 ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩ. GR21 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ. GR22

8 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΩ. GR23 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩ. GR25 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ. GR41 ΚΡΗΤΗ ΚΩ. GR43 Πίνακας 1.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 701/3 Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ΚΩ. 7 ΚΩ. 08 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ. 01 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. µε την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώµενων προσώπων ΚΩ. 69 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ: Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές ΚΩ /ΕΥΕ.ΓΓΙΦ ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΩ. GR12 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΩ. GR13 ΑΤΤΙΚΗ ΚΩ. GR30-8 -

9 Οι πρότασεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στον Ειδικό Στόχο 3.1. «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων» και στην Κατηγορία Πράξης «Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές»: Πίνακας 1.4. Α/Α Κωδικός δείκτη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Αριθµός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωµάτωσης της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές. Αριθµός 15 Ο παραπάνω δείκτης είναι κοινός και για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας και περιλαµβάνονται στο σύστηµα ποσοτικοποιηµένων δεικτών του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Ο ικαιούχος δύναται, στην πρόταση που θα υποβάλλει, να αιτηθεί και επιπλέον δείκτες, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης και της αποτελεσµατικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων, τους οποίους θα επιλέξει από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ από την ηλεκτρονική διεύθυνση: IKI.xls, των οποίων η αναγκαιότητα της χρήσης τους ως δείκτες Προγράµµατος θα εξετασθεί από τον ΕΦ. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2.1. Το γενικό προγραµµατικό πλαίσιο Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1. «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης «Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες - 9 -

10 πολιτικές» προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν και προωθούν την ενσωµάτωση της ισότητας σε όλες τις τοµεακές και περιφερειακές πολιτικές και δράσεις. Ειδικότερα, η ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δηµιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων στοχεύει στην προαγωγή της ενσωµάτωσης της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές µέσω της τέχνης και του πολιτισµού. Για την επίτευξη των παραπάνω, προβλέπεται ενδεικτικά να υλοποιηθούν οι παρακάτω πράξεις που προωθούν τις πολιτικές ισότητας και εντάσσονται στη γενική θεµατολογία «Ταυτότητες Φύλου, ικαιώµατα Γυναικών, Ισότητα των Φύλων 1»: - Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου µε σκοπό τη δηµιουργία καινοτόµων/πρωτότυπων καλλιτεχνικών που θα παραχωρηθούν στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων. - Εκπόνηση Σχεδίων ράσης από καλλιτεχνικούς/πολιτιστικούς φορείς και οργανισµούς, για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δράσης, για την ανάδειξη των εµποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες, αλλά και την ενθάρρυνσή τους να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια αυτά στους διάφορους τοµείς τέχνης. Ενδεικτικά, τα Σχέδια ράσης θα περιλαµβάνουν εργαστήρια, εκδηλώσεις, σεµινάρια, παρουσιάσεις κτλ. στο πλαίσιο της γενικής θεµατικής «Tαυτότητες φύλου, ικαιώµατα των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων». - Συγκέντρωση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση οπτικοακουστικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µε σκοπό τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων ντοκιµαντέρ και ταινιών σε θεµατικές της ισότητας των φύλων. - ηµοσιότητα - προβολή των παραγόµενων καλλιτεχνικών έργων µέσα από τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και µέσα από τη δικτύωση των γυναικών καλλιτεχνών Αντικείµενο της πρόσκλησης Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή πρότασης για την ένταξη και υλοποίηση της Πράξης «Σχέδια ράσης για την ενίσχυση της πρόσληψης καλλιτεχνικού έργου που προωθεί την ισότητα των φύλων» και θα απευθύνεται στους φορείς, εποπτευόµενους από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού στον τοµέα του πολιτισµού, οι οποίοι καλούνται 1 Παράρτηµα 1, Συνοπτική παρουσίαση της θεµατολογίας

11 να υποβάλουν Αίτηση Χρηµατοδότησης Σχεδίων ράσης στη γενική θεµατολογία «Tαυτότητες φύλου, ικαιώµατα των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων». Η Πράξη ενισχύει την παραγωγή και πρόσληψη της τέχνης µε την οπτική του φύλου, µε σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στοχεύοντας: α) στην ενίσχυση των γυναικών στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και ειδικότερα στα εξής: - Ανάδειξη των εµποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες να αναπτύξουν και να προβάλλουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητες και δηµιουργίες τους σε όλους τους τοµείς της τέχνης. - Ενθάρρυνση των γυναικών να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια αυτά στους διαφορετικούς τοµείς τέχνης. β) Υποστήριξη των γυναικών στην πρόσληψη όλων των µορφών καλλιτεχνικής δηµιουργίας. γ) στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας ανδρών και γυναικών σε θέµατα σχετικά µε την ισότητα των φύλων δ) στη διάδοση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας για την ισότητα των φύλων και ειδικότερα στα εξής: - ικτύωση και προβολή του έργου νέων καλλιτεχνών που ευαισθητοποιούν το κοινό σε θέµατα ισότητας των φύλων. - Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών στον τοµέα της καλλιτεχνικής δηµιουργίας για την ισότητα των φύλων. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν συγκριτικά µε βάση κριτήρια αξιολόγησης που διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και µη διάκριση και εξειδικεύονται στην παρούσα Πρόσκληση. Ενδεικτικά παρατίθενται δράσεις οι οποίες θα µπορούσαν να υλοποιηθούν: 1. Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής καλλιτεχνικών έργων γυναικών καλλιτεχνών ή/και έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων (εκθέσεις, εκδόσεις, happenings, προβολές, συγκέντρωση υλικού κλπ). 2. Οργάνωση εργαστηρίων για καλλιτέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, video, διαδικτυακή τέχνη (net-art), δράση (performance), σχετικά µε την εξοικείωσή τους στην ψηφιακή τεχνολογία και στους τρόπους ένταξης της

12 οπτικής του φύλου στη χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή σύγχρονης τέχνης. 3. Παρουσιάσεις βιβλίων και θεµατικές συζητήσεις µε συγγραφείς και αναγνωστικό κοινό µε στόχο την ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων στον τοµέα της ισότητας των φύλων, καθώς επίσης και οργάνωση εργαστηρίων ανάγνωσης λογοτεχνικών έργων που ευαισθητοποιούν σε θέµατα ισότητας των φύλων ειδικές οµάδες κοινού (απεξαρτηµένοι, φυλακισµένοι κλπ). 4. Οργάνωση θεατρικών εργαστηρίων για την επεξεργασία θεατρικών κειµένων µε την οπτική του φύλου µε στόχο και τη δηµιουργία θεατρικών παραστάσεων που θα παρουσιάζονται σε ειδικό κοινό (θέατρο στο σπίτι κλπ). 5. Οργάνωση σεµιναρίων και εργαστηρίων για άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, όπως: µετανάστες/ριες, πρόσφυγες, κρατούµενους/ες, αποφυλακισµένους/ες, Ροµά, άτοµα µε αναπηρία κ.ά. για τη δηµιουργία δικών τους καλλιτεχνικών έργων µε την οπτική του φύλου. Άµεσα ωφελούµενοι είναι οι εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού στον τοµέα του πολιτισµού που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις παραπάνω δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την εµπειρία τους σε θέµατα προώθησης της ισότητας των φύλων, ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσουν και θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό στα θέµατα αυτά. Έµµεσα ωφελούµενοι είναι οι α) καλλιτέχνες/ιδες των οποίων τα έργα θα εκτεθούν στο κοινό, β) οι συµµετέχοντες/ουσες στα εργαστήρια καλλιτέχνες των οποίων ενισχύεται η δηµιουργική ικανότητα έκφρασης υπό την οπτική του φύλου, γ) οι ειδικές οµάδες πληθυσµού που συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις σε καλλιτεχνικά θέµατα και δ) το σύνολο των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι θα ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα φύλου και ισότητας των φύλων µέσω της συµµετοχής τους στις σχεδιαζόµενες δράσεις Γενικές αρχές και προϋποθέσεις υποβολής Σχεδίων ράσης 1. Ο δικαιούχος πρέπει να τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, στον τοµέα του πολιτισµού, και η έδρα του να βρίσκεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ή στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, όπως αυτές αναφέρονται στους Πίνακες 1.1. και Ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ. 3. Κάθε δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει ένα (1) Σχέδιο ράσης

13 4. Τα Σχέδια ράσης πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικής θεµατικής ενότητας «Tαυτότητες φύλου, ικαιώµατα των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων» και να στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσληψης καλλιτεχνικού έργου που προωθεί την ισότητα των φύλων, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Οι προτεινόµενες ενέργειες θα πρέπει να υλοποιηθούν στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ή/και στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Πίνακες 1.1 και 1.2) και να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: - Να αποτελούν αυτοτελείς δράσεις σε σχέση µε τη γενικότερη δραστηριότητα του δικαιούχου ή διακριτή επέκτασή της (π.χ. να εµπλουτίζουν ή να αναβαθµίζουν τη βασική δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει ο δικαιούχος µε δέσµη διακριτών ενεργειών). - Να είναι πλήρως εξειδικευµένες και τεκµηριωµένες. - Να είναι χρονικά προσδιορισµένες και να µην έχουν παρουσιασθεί ή υλοποιηθεί στο παρελθόν - Να έχουν σαφή και αποτιµώµενα αποτελέσµατα. - Να µην παράγουν έσοδα κατά οποιοδήποτε τρόπο 6. Το ανώτατο όριο προϋπολογισµού κάθε Σχεδίου ράσης ορίζεται στις εκατό χιλιάδες ευρώ ( ). 7. Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης κάθε Σχεδίου ράσης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) µήνες. 2.4 Περιεχόµενα του Σχεδίου ράσης Η παρουσίαση του Σχεδίου ράσης οφείλει να ακολουθεί την εξής δοµή: 1. Ονοµασία του Σχεδίου ράσης 2. Χρονική διάρκεια υλοποίησης/ χωροθέτηση Σχεδίου ράσης 3. Περιγραφή ωφελούµενων του προτεινόµενου Σχεδίου ράσης 4. Αναλυτική περιγραφή των στόχων του Σχεδίου ράσης, 5. Αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων ενεργειών του Σχεδίου ράσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3, µε την καλύτερη δυνατή ποσοτική και ποιοτική περιγραφή τους, οι οποίες θα αποτελέσουν το Φυσικό αντικείµενο της Πράξης και σαφή τεκµηρίωση των αναγκών που καλύπτονται από την εν λόγω Πράξη σε σχέση µε την κρισιµότητα του προβλήµατος

14 6. Περιγραφή των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων του Σχεδίου ράσης και της συµβολής τους στους στόχους της Πρόσκλησης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Ενδεικτικό προϋπολογισµό του προτεινόµενου Σχεδίου ράσης σε µορφή πίνακα ανά κατηγορία ενεργειών και ανά ενέργεια. 8. Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση των επιµέρους ενεργειών του Σχεδίου ράσης σε µορφή πίνακα, όπου οι ενέργειες θα αντιστοιχούν σε παραδοτέα. 9. Οργανωτικό σχήµα διοίκησης του έργου. 3. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3.1 Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης ή/και ο Φορέας Λειτουργίας είναι διαφορετικός από το ικαιούχο και προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση επαρκούς συµπλήρωσης του πεδίου 59 «Περιγραφή φυσικού αντικειµένου πράξης» του Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ), καθώς και η επίτευξη του επιδιωκόµενου από την πράξη αποτελέσµατος, θα πρέπει είτε να υπογραφεί Προγραµµατική Συµφωνία ή Μνηµόνιο Συνεργασίας (ή άλλο διοικητικό έγγραφο) µεταξύ των ικαιούχων και των επιµέρους εταίρων, είτε να υποβληθεί το Σχήµα ιοίκησης του Έργου. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν παράρτηµα και να συνυποβάλλονται µε την Αίτηση Χρηµατοδότησης και το Τ ΠΠ. Σε αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις κάθε µέρους και ο ρόλος τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το συντονισµό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και λειτουργία της Πράξης. 3.2 Στην περίπτωση που τµήµα ή/και το σύνολο του έργου που αιτείται προς χρηµατοδότηση ο δικαιούχος, θα επιτελεστεί µε ίδια µέσα, τότε υποχρεούται να ακολουθήσει τον Οδηγό υλοποίησης µε ίδια µέσα που έχει εκπονήσει η ΕΥ του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και είναι συνηµµένος στην παρούσα Πρόσκληση. Στην περίπτωση εκτέλεσης υποέργου ή/και πράξης µε ίδια µέσα, µε την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης συνυποβάλλονται τα έντυπα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.1. του Οδηγού υλοποίησης µε ίδια µέσα. Ειδικότερα απαιτείται η καταγραφή στο Τ ΠΠ των παραδοτέων που αντιστοιχούν στους ανθρωποµήνες απασχόλησης που προβλέπονται στις συµβάσεις [σύµφωνα µε το υπόδειγµα σύµβασης έργου (Παράρτηµα ΙΙΙ)] του Οδηγού Υλοποίησης Πράξεων µε Ίδια Μέσα της ΕΥ

15 3.3 Στο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης θα πρέπει να αποτυπωθεί η τυχόν συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, καθώς και µε έργα που υλοποιούνται ή /και προτείνονται προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 3.4 Η χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα αποτυπωθεί ως διακριτό υποέργο στο Τ ΠΠ και όταν συµβασιοποιηθεί θα συµπληρωθεί Τ Υ πράξεων ΕΤΠΑ, σύµφωνα µε το σχετικό συνηµµένο υπόδειγµα. 3.5 Οι δαπάνες αµοιβής συλλογικών οργάνων είναι επιλέξιµες υπό την προϋπόθεση ότι τα συλλογικά όργανα παράγουν συγκεκριµένα παραδοτέα, τα οποία αποτελούν διακριτά τµήµατα του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης. 3.6 Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες που αφορούν στη ηµοσιότητα και σε υποστηρικτικές δράσεις της πράξης, δε δύναται να υπερβαίνουν το 4% του συνολικού προϋπολογισµού της. Στην περίπτωση όπου ο ικαιούχος συµπεριλαµβάνει δράσεις των προαναφερόµενων κατηγοριών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4% του συνολικού προϋπολογισµού του προτεινόµενου έργου, τότε θα πρέπει να συνυποβάλλει ειδική τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα της υπέρβασης, την οποία θα αξιολογεί η ΕΥΕ/ ΓΓΙΦ

16 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξης µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε και κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα και κατηγορία πράξης όπως παρακάτω: Πίνακας 4.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07: Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2012 (1) (2) (3) (4) i. Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 4.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2012 (1) (2) (3) (4) i. Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές ΣΥΝΟΛΟ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», ως

17 Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης των προαναφερθεισών παρεµβάσεων, δύναται να µεταβάλει / επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δηµόσια δαπάνη, καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση το ικαιούχο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν Πράξεις έως το ύψος της διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΩΝ 5.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την παραπάνω ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31/12/2015, ο ικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα έγγραφα από το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, για την ολοκλήρωση της Πράξης. 5.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007 της µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 5.3 Ως επιλέξιµες ορίζονται οι δαπάνες, οι οποίες: έχουν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων που αφορούν στην καλλιτεχνική δηµιουργία που προωθεί την ισότητα των φύλων και στη δηµιουργία βάσης δεδοµένων ντοκιµαντέρ και ταινιών σε θεµατικές της ισότητας των φύλων, έχουν πραγµατοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει ορίσει ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης, συνοδεύονται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 5.4 Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι ακόλουθες: Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενες σε φόρο εισοδήµατος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα