2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983."

Transcript

1 ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ: θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ 2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ ΦΡΑΓΗ Α : To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα θαίλεηαη ην ζθαθηζηηθό ζύµβνιν ηνπ Ίππνπ θαη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ θύθινπ νη ιέμεηο θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ ζην πάλσ µέξνο θαη Pafos Chess Club ζην θάησ µέξνο. EΡΜΖΝΔΗΑ: KY..Ο. είλαη ε αξκόδηα αξρή γηα ην ζθάθη ζηελ Κύπξν κέινο ηνπ Κππξηαθνύ νξγαληζκνύ αζιεηηζκνύ. Ζ νκνζπνλδία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Παγθύπξηνπ πξσηαζιήκαηνο. Καη ζηόρνο ηεο είλαη λα πξνσζήζεη ην ζθάθη ζηελ Κύπξν 4. Δ ΡΑ : Ζ έδξα ηνπ σκαηείνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ Πάθν. 5. ΚΟΠΟΗ : θνπνί ηνπ σκαηείνπ είλαη : α) ηάδνζε θαη πξναγσγή ηνπ ζθαθηνύ. β) Παξνρή επθαηξηώλ ζηα µέιε ηνπ γηα ζπµµεηνρή ζε ζθαθηζηηθέο ζπλαληήζεηο, ζθαθηζηηθά πξσηαζιήκαηα θαη ζε άιιεο ζθαθηζηηθέο δηνξγαλώζεηο. γ) Αδειθνπνίεζε κε άιινπο ζθαθηζηηθνύο νκίινπο από εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό γηα πξνάγσγε ηνπ ζθάθηνπ 6. ΜΔΑ : Γηα επηηπρία ζηνπο ζθνπνύο ηνπ ην σκαηείν ζα παξέρεη ηηο πην θάησ ππεξεζίεο : α) ηέγε γηα ζπλάληεζε ησλ µειώλ ηνπ, θαη θαηάιιειν ρώξν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζθαθηζηηθώλ αγώλσλ. β) Καηάιιειν εμνπιηζµό γηα ηνπο ζθαθηζηηθνύο αγώλεο όπσο ζθαθηέξεο, ρξνλόκεηξα, θύιιν αγώλα θαη δηαηηεηή. γ) θαθηζηηθή βηβιηνζήθε γηα δαλεηζµό βηβιίσλ ζηα µέιε. δ) ηνξγάλσζε ζθαθηζηηθώλ αγώλσλ είηε µεηαμύ ησλ µειώλ ηνπ είηε µε άιινπο θαθηζηηθνύο Οµίινπο, ζηελ Κύπξν ή ην εμσηεξηθό. ε) Οηεζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη επηηπρία ησλ

2 ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ 7. ΠΟΡΟΗ : Οη πόξνη ηνπ σκαηείνπ ζα πξνέξρνληαη από : α) Σα δηθαηώµαηα εγγξαθήο θαη εηήζηεο ζπλδξνµέο ησλ µειώλ ηνπ σκαηείνπ. β) Δπηρνξεγήζεηο ηεο Κππξηαθήο θαθηζηηθήο Οµνζπνλδίαο (ΚΤ..Ο.). γ) σξεέο ή επηρνξεγήζεηο θαη εηζθνξέο από άηνµα, εηαηξείεο ή νξγαληζµνύο. δ) Έζνδα από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ σκαηείνπ ε) Οπνηνδήπνηε άιιν λόµηµν έζνδν. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΣΔΡΟ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ / ΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟΥΩΡΖΖ - ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΟΒΟΛΖ-ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΩΝ ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔΛΩΝ 1. Αλαγλσξίδνληαη ζαλ µέιε άηνκα πνπ εγγξάθνληαη ζην µεηξών ηνπ σκαηείνπ θαηόπηλ αίηεζεο ηνπο ζην Γηνηθήηηθν πκβνύιην αθνύ πξώηα ηύρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ θαη αθνύ έρνπλ θαηαβάιεη ην πόζν ηεο θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο γηα εηζδνρή θαη ην πόζν γηα ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο. 2. ηθαίσµα εγγξαθήο νξίδεηαη ζε Ζ εηήζηα ζπλδξνµή ζε θαη είλαη πιεξσηέα θαηά ην πξώην δίµελν θάζε εµεξνινγηαθνύ έηνπο. Μέιε πνπ εγγξάθνληαη µεηά ην πξώην εμάµελν θάζε εµεξνινγηαθνύ έηνπο ζα θαηαβάιινπλ ην µηζό ηνπ πνζνύ ηεο εηήζηαο ζπλδξνµήο.εκεηώλεηαη όηη ζηα δηάθνξα ζθαθίζηηθα ηνύξλνπα κπόξνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη κε κέιε ηνπ σκαηείνπ άξθεη λα θαηαβάιινπλ γηα ην θιάζηθν ηνύξλνπα παξάβνιν ζπκκέηνρεο 15 θαη γηα ηα ππόινηπα ηνύξλνπα 5 3. Γηα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηώ (18) εηώλ ε αίηεζε γηα εγγξαθή µέινπο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη από ηνπο γνλείο ή έρνληεο ηελ γόληθε κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 4.Αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζθαθηζηηθά µέιε, ηα µέιε εθείλα ηνπ σκαηείνπ πνπ επηζπµνύλ λα ιαµβάλνπλ µέξνο ζε επίζεµνπο ζθαθηζηηθνύο αγώλεο. Γηα ηα ζθαθηζηηθά µέιε ζα εθδίδεηαη ζθαθηζηηθή ηαπηόηεηα από ηελ ΚΤ..Ο. ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΩΝ 1. Μεηαγξαθή ζθαθηζηηθνύ µέινπο ζε άιιν σκαηείν γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόµελνπ µέινπο πξνο ην.. ηεο ΚΤ..Ο. µέζν ηνπ.. ηνπ σκαηείνπ. Σν.. ηνπ σκαηείνπ ζα παξαπέµπεη θάζε αίηεζε ζην.. ηεο ΚΤ..Ο. αλαθέξνληαο θαηά πόζνλ δηαθσλεί µε ηε µεηαγξαθή θαη ηνπο ιόγνπο δηαθσλίαο. εµεησηένλ όηη απόξξηςε αίηεζεο γηα µεηαγξαθή εθ µέξνπο ηεο

3 ΚΤ..Ο. µπνξεί λα γίλεη µόλν εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη πνπ λα αηηηνινγνύλ ηελ δηαθσλία όπσο π.ρ α) ηαθνξέο νηθνλνµηθήο θύζεο (µηζζνί, επηδόµαηα θ.ι.π.). β) Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ εθ µέξνπο ηνπ σκαηείνπ ζηηο νπνίεο ν ελ ιόγσ ζθαθηζηήο ήηαλ απαξαίηεην εμάξηεκα θαη ζηηο νπνίεο ζπµµεηείρε επί εζεινληηθήο βάζεο βάζεη ζπµβνιαίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν ζθαθηζηήο µπνξεί λα πξνζθύγεη ζε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΤ..Ο. ηεο νπνίαο ε απόθαζε ζα είλαη ηειεζίδηθε ή µπνξεί λα µείλεη αλελεξγόο γηα έλα έηνο θαη λα επαλεγξαθεί ζαλ ζθαθηζηήο ζε ζπλαηλνύληα Όµηιν µε ηε ιήμε ηεο αξγίαο ηνπ. Ζ αξγία ζα ζεσξείηαη όηη αξρίδεη από ηελ εµεξνµελία πνπ ζα εθδίδεην ε ηαπηόηεηα ηνπ εάλ είρε εγθξηζεί ε αίηεζε µεηαγξαθήο. Αηηήζεηο γηα µεηαγξαθέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζην δύν µήλεο πξηλ ηελ επηθείµελε αλαλέσζε ηαπηνηήησλ από ηελ ΚΤ..Ο. AΠΟΥΩΡΖΖ ΜΔΛΩΝ 1.Κάζε κέινο δύλαηαη ειεύζεξα λα απνρσξήζεη από ηνλ σκαηείν ππνβάιινληαο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αίηεζε αηηνύκελνο ηελ δηαγξαθή ηνπ. Μέινο ην νπνίν νηθηνζειώο απνρσξεί νθείιεη λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην σκαηείν θαη ηε εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ, αλ κέρξη ζηηγκήο πνπ απνρσξεί δελ ηελ είρε θαηαβάιεη. ΓΗΑΓΡΑΦΖ-ΑΠΟΒΟΛΖ ΜΔΛΩΝ 1. Απηνδίθαηα δηαγξάθεηαη θάζε κέινο ηνπ νπνίνπ δελ θαηέβαιε ηηο ζπλδξνκέο ηνπ γηα έλα έηνο. 2. Σα κέιε απνβάιινληαη ηνπ σκαηείνπ θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Λόγνη ηεο απνβνιήο είλαη : Α. Αλάξκνζηνο θαη αλαμίνπξεπεο ζπκπεξίθνξα ηνπ κέινπο πξνο ηα ππόινηπα κέιε ηνπ σκαηείνπ Β. Παξαβίαζεο ύπν ηνπ κέινπο δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο ή κε ζπκκόξθσζε αύηνπ πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνίθεηηθνπ πκβνπιίνπ ε ηεο Γέληθεο πλέιεπζεο Γ. Δγγξάθε κέινπο ζε άιιν θαθίζηηθν Όκηιν ε αλάινγν θαθίζηηθν σκαηείν ηεο ΚΤ.Ο ζαλ ζθαθίζηηθν κέινο ΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ 1. Κάζε ελήιηθν µέινο ηνπ σκαηείνπ. έρεη ην δηθαίσµα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνύιηνπ ηνπ σκαηείνπ. εθόζν έρεη γξαθηεί µέινο έλα ηνπιάρηζην µήλα πξνεγνπκέλσο θαη έρεη ηαθηνπνηεκέλε ηε ζπλδξνκή ηνπ.

4 Δλήιηθα ζεσξνύληαη ηα µέιε πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 2. Όια ηα µέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ ην δηθαίσµα λα ιαµβάλνπλ µέξνο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ σκαηείνπ θαη λα ρξεζηµνπνηνύλ όια ηα µέζα πνπ παξέρεη ην σκαηείν εθηόο αλ, πεηζαξρηθή απόθαζε ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ απαγνξεύεη ηνύην 3. Κάζε µέινο ηνπ σκαηείνπ µπνξεί λα εθθξάζεη παξάπνλν πξνο ην.. θαζώο επίζεο θαη λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ Καηαζηαηηθό, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη νπνηαλδήπνηε παξαηππία ζηελ εθαξµνγή ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΩΝ Κάζε µέινο ηνπ σκαηείνπ πξέπεη : 1. Να ζπµµνξθώλεηαη µε ην Καηαζηαηηθό ηνπ σκαηείνπ. 2. Να παξίζηαηαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηνπ σκαηείνπ. 3. Να ζπµµνξθώλεηαη µε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ. 4. Να µελ αλήθεη ηαπηόρξνλα θαη ζε άιιν θαθηζηηθό Όµηιν ή αλάινγν θαθηζηηθό σµαηείν ηεο ΚΤ..Ο., ζαλ ζθαθηζηηθό µέινο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ (..) ΤΝΘΔΖ ΘΖΣΔΗΑ 1.Σν ηνηθεηηθό πµβνύιην απνηειείηαη από 7 µέιε πνπ εθιέγνληαη θάζε δύν (2) ρξόληα θαηά ηα έηε πνπ ιήγνπλ ζε µνλό αξηζµό (1,3,5,7,9) ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο (µέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ), ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ. 2.Τπνςεθηόηεηα γηα εθινγή ζην.. έρνπλ ην δηθαίσµα λα ππνβάινπλ µόλν ηα ελήιηθα µέιε ηνπ σκαηείνπ (άλσ ησλ 18 εηώλ) πνπ έρνπλ γξαθηεί µέιε έλα ηνπιάρηζην µήλα πξνεγνπµέλσο θαη έρνπλ ηαθηνπνηεµέλεο ηηο ζπλδξνµέο ηνπο. Ζ ππνςεθηόηεηα γηα εθινγή µέινπο γίλεηαη µε ηελ ππόδεημε άιινπ µέινπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη ππνζηεξίδεηαη από ηνπιάρηζην δύν (2) µέιε ηνπ σκαηείνπ. 3.Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ.. γίλνληαη µε µπζηηθή ςεθνθνξία από όια ηα παξηζηάµελα ζηελ πλέιεπζε µέιε ηνπ σκαηείνπ. ηθαίσµα ςήθνπ έρνπλ µόλν ηα ελήιηθα µέιε ηνπ σκαηείνπ (άλσ ησλ 18 εηώλ) πνπ έρνπλ γξαθηεί µέιε έλα ηνπιάρηζηνλ µήλα πξνεγνπµέλσο θαη έρνπλ ηαθηνπνηεµέλεο ηηο ζπλδξνµέο ηνπο. Σν.. αλαδεηθλύεηαη από ηνπο επηθξαηέζηεξνπο ππνςήθηνπο µεηά από θαηακέηξεζε ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ πξέπεη λα νλνµάδνπλ ηξείο (3) µέρξη πέληε (5) ππνςήθηνπο 4. Ζ ζεηεία ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ είλαη γηα δύν (2) ρξόληα, θαη αξρίδεη από ηελ εθινγή ηνπ θαηηεξµαηίδεηαη µε ηελ εθινγή ηνπ λένπ..

5 5. Σα µέιε ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ θαηαξηίδνληαη ζε ζώµα ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε, πνπ γίλεηαη ην αξγόηεξν ζε µηα εβδνκάδα από ηελ εθινγή. Οη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη : Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο, Γξαµαηέαο, Σακίαο θαη ηξίσλ πµβνύισλ. 6. Ζ εθινγή γηα θάζε ζέζε γίλεηαη µε ςεθνθνξία ησλ µειώλ ηνπ.. µε ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε απόιπηεο πιεηνςεθίαο. 7. Σα θαζήθνληα ησλ κειώλ ηνπ Γ. είλαη δπλαηόλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γ. ζηε επόκελε ηαθηηθή ζπλεδξία ΤΝΔ ΡΗΑΔΗ.. 1. Σν.. ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξία µία ηνπιάρηζην θνξά ην µήλα θαη ζε έθηαθηε ζπλεδξία νπνηεδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν από ηνλ Πξόεδξν ή θαηόπη αηηήζεσο ηξηώλ µειώλ ηνπ.. 2. ηηο ζπλεδξηάζεηο ην.. ζεσξείηαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζην ηξία µέιε. Όιεο νη απνθάζεηο ιαµβάλνληαη µε απιή πιεηνςεθία ησλ παξηζηαµέλσλ µειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο έρεη ην δηθαίσµα ληθώζαο ςήθνπ. Αλ απνπζηάδεη ν Πξόεδξνο ηόηε πξνεδξεύεη ν Αληηπξόεδξνο ή αλ δελ είλαη ηνύην δπλαηό, ηόηε πξνεδξεύεη ν Γξακκαηέαο. 3. Μέινο ηνπ.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξίεο, από ηηο νπνίεο δύν ηνπιάρηζην είλαη ηαθηηθέο, θεξύζζεηαη απηόµαηα έθπησην θαη ε ζέζε ηνπ πιεξώλεηαη ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) µέξεο, από άιιν µέινο ηνπ σκαηείνπ πνπ εθιέγεη ην.. 4. ε πεξίπησζε πνπ µέιε ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ παξαηηεζνύλ, νη ζέζεηο ζα πιεξνύληαη ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) µέξεο, από άιια µέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ εθιέγεη ην.. 5. ε πεξίπησζε έθπησζεο ή παξαίηεζεο ηξηώλ (3) από ηα αξρηθά µέιε ηνπ.. πξνθαιείηαη απηόµαηα πηώζε ηνπ.., ην νπνίν νθείιεη λα θαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε µέζα ζε δεθαπέληε (15) µέξεο γηα αλάδεημε λένπ.. Σν λέν.. ζα ζπλερίζεη ηελ ζεηεία ηνπ αξρηθνύ.. µέρξη ηηο εθινγέο όπσο πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθό ΔΤΘΤΝΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΟΤ.. 1. Φξνληίδεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ πνπ πξνλννύληαη ζην Καηαζηηθό ηνπ σκαηείνπ 2. Δπηιαµβάλεηαη αηηήζεσλ γηα εγγξαθή λέσλ µειώλ. 3. Δθπξνζσπεί ην σκαηείν ζε νπνηαδήπνηε Αξρή ηνπ Δζσηεξηθνύ ή ηνπ Δμσηεξηθνύ.

6 4. πγθαιεί ηηο Δηήζηεο θαη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπο. 5. Δπηιαµβάλεηαη νπνηαζδήπνηε έλζηαζεο, θαηαγγειίαο, παξαπόλνπ, αηηήµαηνο ή δηαµαξηπξίαο πνπ ππνβάιιεηαη γξαπηώο είηε από µέινο ηνπ σκαηείνπ είηε από νπνπδήπνηε αιινύ. 6. Δγθξίλεη ηα δηάθνξα πξσηαζιήµαηα ζθαθηνύ πνπ πξνγξαµµαηίδνληαη θαη εγθξίλεη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπο. 7. Δγθξίλεη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνγξαµµαηίδεη ην σκαηείν. 8. Δπηιαµβάλεηαη όισλ ησλ νηθνλνµηθώλ ζεµάησλ. 9. Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζµό ηνπ σκαηείνπ γηα ην έηνο θαη νπνηαδήπνηε ηαθηηθά ή έθηαθηα έμνδα. Κάζε δαπάλε πνπ γίλεηαη ρσξίο έγθξηζε (πξνεγνύµελε ή εθ ησλ πζηέξσλ) από ην.. είλαη άθπξε θαη ζα πιεξώλεηαη από ηνλ ππεύζπλν. 10. Δγγξάθεη ηελ πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ. Σν.. µπνξεί λα δηαγξάθεη ηεµάρηα πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί. Αλ ε θαηαζηξνθή πξνήιζε από αµέιεηα ή θαθόβνπιε ελέξγεηα αηόµνπ ή αηόµσλ ην.. µπνξεί λα απαηηήζεη απνδεµηώζεηο. 11. ύλαηαη λα δηνξίζεη επηηξνπέο ή πξόζσπα µεηαμύ ησλ µειώλ ή από αιινύ γηα ηελ αλάιεςε εηδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πξνγξαµµαηίδνληαη γηα ηελ θαιύηεξε πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηνπ σκαηείνπ. 12. πληάζζεη ηνλ εηήζην απνινγηζµό ηνπ σκαηείνπ θαη ηνλ παξνπζηάδεη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. ΔΤΘΤΝΔ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΤΘΤΝΔ ΠΡΟΔ ΡΟΤ 1. Καιεί ζε ζπλεδξία ην.. θαη πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Τπνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ.. 2. Φξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ.. θαη ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. 3. Δπηζεσξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ θαη δίδεη πξνθνξηθέο ή γξαπηέο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σκαηείνπ. 4. Καιεί ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ. θαη πξνεδξεύεη απηήο. 5. Θεσξεί όια ηα έγγξαθα ηνπ σκαηείνπ.

7 6. Δθπξνζσπεί ην σκαηείν ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο, δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώλεη ή ζπκκεηέρεη ην σκαηείν. 7. Πξνζπάζεηα ζπλδηαιιαγήο θαη ζύλδεζεο κε άιινπο θαθηζηηθνύο Οκίινπο από ην εμσηεξηθό EYΘΤΝΔ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ 1. Αλαπιεξώλεη ην πξόεδξν θαη αλαιακβάλεη θαζήθνληα πξνέδξνπ όηαλ ν πξόεδξνο απνπζηάδεη 2. Δθόζνλ ν πξόεδξνο παξαηηεζεί ε πεζάλεη, αλαιακβάλεη θαζήθνληα πξνέδξνπ σο πνπ λα εθιέγεη άιινο πξόεδξνο, ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) µέξεο, από ην.. 3. Yπεύζπλνο γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ σκαηείνπ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο όηαλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ζθόπηκν 4. Τπεύζπλνο γηα παξαγγειία επάζισλ θαη/ή νπνηνδήπνηε άιισλ κεηαιιείσλ 5. Τπεύζπλνο γηα επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. ΔΤΘΤΝΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 1. πληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ.. θαη ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ µειώλ. 2. Σεξεί θαηάινγν ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ σκαηείνπ 3. Σεξεί θαη ελεµεξώλεη αξρείν θαη µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ 4. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ζθαθηζηηθή βηβιηνζήθε θαη ηνλ δαλεηζµό βηβιίσλ ζηα µέιε ηνπ σκαηείνπ 5. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζεώξεζε Φύιινπ Αγώλα θαη ηελ ηήξεζε Αξρείνπ Φύιισλ Αγώλσλ από ηνπο ζθαθηζηηθνύο αγώλεο ησλ πξσηαζιεµάησλ. 6. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ σκαηείνπ 7. Δίλαη ππεύζπλνο γηα επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηε Κ.Τ..Ο θαη άιινπο ζθαθηζηηθνύο νκίινπο ΔΤΘΤΝΔ ΣΑΜΗΑ 1. Υεηξίδεηαη ην ηαµείν, ππνγξάθεη ηηο απνδείμεηο εηζπξάμεσλ πνύ εθδίδεη, ηεξεί δηπιόηππα απνδείμεσλ θαη θξαηεί θαη ελεκεξώλεη ηαθηηθά ηα αλαγθαία ινγηζηηθά βηβιία θαη όια ηα απαηηνύκελα γηα ηε ζέζε ηνπ έγγξαθα α) Δηζπξάηηεη ην δηθαίσµα εγγξαθήο από ηα λέα µέιε. β) Δηζπξάηηεη ηηο ζπλδξνµέο από ηα µέιε.

8 γ) Δηζπξάηηεη ηηο εηζθνξέο θαη δσξεέο πξνο ην σκαηείν δ) Πξνβαίλεη ζε πιεξσµέο θαηόπηλ εμνπζηνδόηεζεο από ην.. 2. Σεξεί θαηάινγν ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ σκαηείνπ 3. Σεξεί θαη ελεµεξώλεη αξρείν θαη µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ 4. Φσηνγξαθίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ 5. Πξνβαίλεη ζε ελεµεξώζεηο ηνπ.. γηα ηελ εθάζηνηε νηθνλνµηθή θαηάζηαζε ηνπ σκαηείνπ ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ή όπνηε ηνπ δεηεζεί από ην.. Σν ηαµείν ηνπ σκαηείνπ ζα θαηαηίζεηαη ζε ηξάπεδα θαη ζα γίλνληαη πιεξσµέο µε ηξαπεδηθέο επηηαγέο νη νπνίεο ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν. ΔΤΘΤΝΔ ΣΩΝ ΣΡΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 1. πλεξγάδνληαη µε ην.. γηα ηελ νµαιή ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ θαη ηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ. 2. Τπνβάιινπλ ζην.. εηζεγήζεηο γηα όια ηα δεηήµαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ σκαηείν. 3. Σεξνύλ θαηάινγν ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ σκαηείνπ. 4. Σεξνύλ θαη ελεµεξώλνπλ αξρείν θαη µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ. 5. Αλαιακβάλνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ µπνξεί λα ηνπο αλαηεζνύλ από ην.. 6. Τπεύζπλνη γηα ην ζηήζηκν ησλ ζθαθηέξσλ θαη γηα ην έιεγρν ησλ θνκκαηηώλ 7. Αλαιακβάλνπλ ηηο θιεξώζεηο ηνπξλνπά θαη ηελ είζπξαμε παξάβνισλ ζπκκέηνρεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ (ΔΣΖΗΔ / ΔΚΣΑΚΣΔ) 1. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη µε γλσζηνπνίεζε πξνο όια ηα µέιε ηνπ σκαηείνπ. επηά (7) ηνπιάρηζην µέξεο πξηλ ηελ εµεξνµελία ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηεξν όξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ είλαη δεζµεπηηθέο θαη αλώηεξεο θάζε άιισλ απνθάζεσλ.

9 3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη όηη απνηειεί απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ζε απηή ν µηζόο αξηζµόο ησλ µειώλ πιένλ ελόο. ε πεξίπησζε µε απαξηίαο ζηε πλέιεπζε, ε πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα µία ώξα. Μεηά ην πέξαο ηεο µίαο ώξαο ε πλέιεπζε ζεσξείηαη ζε απαξηία ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη παξίζηαληαη ηνπιάρηζην ην έλα ηξίην (1/3) ησλ µειώλ, δηαθνξεηηθά αλαβάιιεηαη γηα ηελ επόµελε εβδνµάδα, ηελ ίδηα µέξα θαη ώξα, νπόηαλ όζνη παξαζηνύλ απνηεινύλ απαξηία. 4. Δθιέγεηαη Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο ζηελ πεξίπησζε αξραηξεζηώλ. ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο πξνεδξεύεη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ν Πξόεδξνο ηνπ.. 5. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ηνπ σκαηείνπ είλαη αλνηθηέο θαη µπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη σο παξαηεξεηέο, ρσξίο δηθαίσµα ςήθνπ, άηνµα πνπ δελ είλαη µέιε ηνπ σκαηείνπ 6. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιαµβάλνληαη µε απόιπηε πιεηνςεθία. ε θάζε γέληθε ζπλέιεπζε ζα πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο. Αλ απνπζηάδεη ν Πξόεδξνο ηόηε πξνεδξεύεη ν Αληηπξόεδξνο ή αλ δελ είλαη ηνύην δπλαηό, ηόηε πξνεδξεύεη ν Γξακκαηέαο. 7. ηθαίσµα ςήθνπ έρνπλ µόλν ηα ελήιηθα µέιε ηνπ σκαηείνπ (άλσ ησλ 18 εηώλ) πνπ έρνπλ γξαθηεί µέιε έλα ηνπιάρηζην µήλα πξνεγνπµέλσο θαη έρνπλ ηαθηνπνηεµέλεο ηηο ζπλδξνµέο ηνπο ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ µειώλ ηνπ σκαηείνπ. ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο (ην αξγόηεξν µέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ) θαη έρεη ηηο πην θάησ αξµνδηόηεηεο : 1. Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνύµελεο πλέιεπζεο. 2. πδεηά ηνλ εηήζην απνινγηζµό ηνπ σκαηείνπ. γηα ηελ ρξνληά πνπ πέξαζε, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζηελ πλέιεπζε από ην.. 3. Δγθξίλεη ηνλ απνινγηζµό θαη ηνλ ηζνινγηζµό ηνπ ηαµείνπ πνπ ππνβάιιεη ν Σαµίαο ηνπ σκαηείνπ. 4. Δγθξίλεη ηελ έθζεζε δξάζεο ηνπ.. πνπ ππνβάιιεη ν Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ. 5. Δθιέγεη λέν.. αλ είλαη έηνο πνπ ιήγεη ζε µνλό αξηζµό (1, 3, 5, 7, 9). 6. Δθιέγεη εμειεγθηηθή επηηξνπή πνπ ζα έρεη αξκνδηόηεηα λα ειέγμεη θαη λα εθζέζεη ζηα µέιε ηνπ σκαηείνπ ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ.. Ζ εμειεγθηηθή επηηξνπή µπνξεί λα απνηειείηαη από µέιε ή θαη µή µέιε ηνπ σκαηείνπ «αιιά όρη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ».

10 7. Μπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζέµα αθνξά ηνλ σκαηείν. 8. Θέµα γηα ζπδήηεζε ζηε πλέιεπζε µπνξεί λα εηζεγεζεί πξνο ηνλ Γξαµµαηέα θάζε µέινο ηνπ σκαηείνπ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 9. Καηάζεζε µνµθήο ελαληίνλ ηνπ.. ζαλ ζπλόινπ ή ελαληίνλ µέινπο ηνπ.. πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζην Γξαµµαηέα γξαπηώο ηξεηο (3) µέξεο πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Έθηαθηε Γεληθή πλειεύζε µπνξεί λα ζπγθιεζεί από ην.. ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο : 1. Με απόθαζε ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ. 2. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ. 3. Ύζηεξα από ελππόγξαθν αίηεµα ηνπ ελόο ηξίηνπ (1/3) ησλ µειώλ ηνπ12 σκαηείνπ πνπ έρνπλ δηθαίσµα ςήθνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην.. νθείιεη λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ.. λα θαιέζεηηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηόηε νη αηηεηέο θαινύλ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία έρνπλ ην δηθαίσµα λα θεξύμνπλ µε πιεηνςεθία ην.. σο έθπησην. Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη µόλν µε ηα ζέµαηα γηα ηα νπνία ζπγθιήζεθε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ Σν ηνηθεηηθό πµβνύιην ηνπ σκαηείνπ. ζα δηνξγαλώλεη θάζε ρξόλν ηξία (3) ηνπιάρηζην Πξσηαζιήµαηα (έλα ηνπιάρηζην γηα θάζε ηεηξάµελν) θαη νπνηαδήπνηε άιια πξσηαζιήµαηα ή ηνπξλνπά θξίλνληαη αλαγθαία ή ζθόπηµα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηνπ σκαηείνπ. ΣΡΟΠΟ ΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο ησλ Πξσηαζιεµάησλ ή Σνπξλνπά, ε Ζµεξνµελία, ν Σόπνο, ν Υώξνο, ε Ώξα ησλ ζπλαληήζεσλ, ηθαίσµα πµµεηνρήο, Δπηρνξεγήζεηο, θαη ην ύζηεµα Παηγληδηώλ θαη Βαζµνινγίαο ζα απνθαζίδνληαη από ην.. ηνπ σκαηείνπ

11 ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ / ΠΟΗΝΔ Σν.. ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ γηα ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ, ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζµώλ δύλαηαη όπνπ θξηζεί όηη εμππεξεηνύληαη ηα ζπµθέξνληα θαη ην θύξνο ηνπ σκαηείνπ, λα επηβάιεη ζηα µέιε ηνπ πεηζαξρηθέο πνηλέο νη νπνίεο δηαβαζµίδνληαη όπσο πην θάησ : 1. Πξνθνξηθή Δπίπιεμε. 2. Γξαπηή Δπίπιεμε. 3. Απνθιεηζµόο απν έλα ή πεξηζζόηεξα πξσηαζιήµαηα πνπ ιαµβάλεη µέξνο ην σκαηείν. 4. Απνθιεηζµόο από νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε ηνπ σκαηείνπ γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ µπνξεί λα θπµαίλεηαη µεηαμύ ελόο θαη εηθνζηηεζζάξσλ µελώλ. 5. ηαγξαθή από ην µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ. Σν.. νθείιεη, πξνηνύ επηβάιεη νηαδήπνηε πνηλή ή λα εθδώζεη θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, λα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνλ ππό θαηεγνξία ζθαθηζηή ή ζθαθηζηέο λα εθθέξνπλ θαη ηε δηθή ηνπο άπνςε ζην ζέµα ηεο θαηεγνξίαο. Οπνηνδήπνηε µέινο ζην νπνίν επηβάιιεηαη πνηλή από ην.. ή γηα ην νπνίν εθδίδεηαη απιώο θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, έρεη δηθαίσµα έθεζεο ζηελ επόµελε Γεληθή πλέιεπζε, Δηήζηα ή Έθηαθηε. Σν απνηέιεζµα ηεο έθεζεο ζα ζεσξείηαη νξηζηηθή απόθαζε. ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 1. Όια ηα δεηήµαηα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ εζσηεξηθή ηάμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ ξπζµίδνληαη µε Δζσηεξηθνύο Καλνληζµνύο, νη νπνίνη ζπληάζζνληαη από ην ηνηθεηηθό πµβνύιην θαη ηίζεληαη πξνο έγθξηζε ζηελ επόµελε Γεληθή πλέιεπζε, Δηήζηα ή Έθηαθηε. 2. Εεηήµαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη µε ην παξόλ Καηαζηαηηθό, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ παξαβάζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζµώλ, ηεο δηαηάξαμεο ηεο ηάμεο θαη εππξέπεηαο, παξαιήςεσλ ησλ µειώλ έλαληη ησλ νηθνλνµηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ πξνο ην σκαηείν, ξπζµίδνληαη από ην.. θαη ππνβάιινληαη, όπνπ ην.. θξίλεη αλαγθαίν, γηα έγθξηζε ζηελ επόµελε Γεληθή πλέιεπζε. 3. O έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ ζα γίλεηαη από πξνζνληνύρνπο ειεγθηέο θαη ζα ππνβάιιεηαη Έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

12 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην µόλν αξκόδην όξγαλν (ζώµα) πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα αλαζεσξήζεη ην Καηαζηηθό ηνπ σκαηείνπ. Γηα αιιαγή ή αλαζεώξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ ζπγθαιείηαη Καηαζηαηηθή πλέιεπζε ε νπνία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη µόλν µε ην Καηαζηαηηθό. Ζ απόθαζε ιακβάλεηαη έγθαηξα όηαλ παξεπξίζθνληαη θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζώπσο ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ από ηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζπλ έλα θαη ςεθίζνπλ ππέξ ηεο ηα ηξία ηέηαξηα ησλ παξόλησλ κέισλ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζσλ 1 θαη 2 ( επσλπκία, έδξα θαη ζθνπνί ) ρξεηάδεηαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΩΓΗΚΖ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΖ Σν ζσκαηείν αληηπξνζσπεύεηαη ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, αξρήο, ζώκαηνο ή πξνζώπνπ, από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα, νη νπνίνη εθηόο όπνπ πξνλνείηαη εηδηθά από ην Καηαζηαηηθό, δεζκεύνπλ ην σκαηείν κε ηηο από θνηλνύ ππνγξαθέο ηνπο. ΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ Ζ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ή δηάιπζε ηνπ θαθηζηηθνύ σκαηείνπ Πάθνπ ιόγσ νηθνλνµηθώλ ή άιισλ δπζρεξεηώλ ή ιόγσ ειιείςεσο ελδηαθέξνληνο γηα ην ζθάθη µπνξεί λα απνθαζηζζεί µόλν από Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην ζέµα απηό από ην ηνηθήηην ύκβνπιην ηνπ σκαηείνπ Ζ αίηεζε πξέπεη λα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη λα ζπλνδεύεηαη από έθζεζε ε νπνία λα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εηζεγνύληαη ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ. Ζ απόθαζε ιακβάλεηαη έγθαηξα όηαλ παξεπξίζθνληαη θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζώπσο ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ από ηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζπλ έλα θαη ςεθίζνπλ ππέξ ηεο ηα ηξία ηέηαξηα ησλ παξόλησλ κέισλ. Όηαλ απνθαζηζηεί λα δηαιπζεί ην σκαηείν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, πεξηέξρεηαη απηό ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο, ε νπνία γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Μεηά ηε πιεξσκή ησλ ρξεώλ ηνπ σκαηείνπ, ε δηάζεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ. αθίεηαη ζηελ θξίζε ηεο ίδηαο ηεο πλέιεπζεο, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ λα δηαλεκέζεη κεηαμύ ησλ κειώλ.

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Cyprus Referees Association Σαρ.Κηβ.: 22178 Έηνο Ιδξύζεσο 1957 Σει. 22 591050 1518 Λεπθσζία Μέινο Κ.Ο.Π. 1996 Φαμ. 22 591033 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΙΓΑ ---- ΔΡΜΗΝΔΙΑ --- 01.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία ύιινγνο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Ν. εξξώλ. Η ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό, κε ηελ θπθιηθή επηγξαθή ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα