ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο"

Transcript

1 ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο

2

3 Normal Daily Thyroid Secretion Rate: T4 = 100 ug/day T3 = 6 ug/day ( ratio T4:T3 = 14:1 ) Potency ug/d T4 t 1/2 = 5-7d Protein binding % free T4 15% T3 6 ug/d Potency 10 85% (peripheral conversion) t 1/2 = < 24 hrs Protein binding (10-20x less than T4) + 0.3% free T3

4 Υυσιολογία

5 Θυρεοειδικές ορμόνες μεταφορά > 99% ζηεξεά ζύλδεζε κε 3 πξσηεΐλεο thyroid binding globulin (TBG) transthyretin (TTR, formerly called thyroxine binding pre-albumin - TBPA) θαη albumin. TBG είλαη ε θύξηα ιόγσ πςειήο ζπγγέλεηαο γηα ηελ T4. ε θθ, 75% ηεο T4 δεζκεπκέλν κε TBG, 10-15% κε TTR, θαη 5-15% κε albumin.

6 Θυρεοειδικές ορμόνες μεταφορά TBG ζύλζεζε ζην ήπαξ κε δηέγεξζε από νηζηξνγόλα TBG ζπγθέληξσζεο ιόγσ απόθξηζεο ζε νηζηξνγόλσλ νιηθήο T4 free T4 παξακέλεη ζηαζεξή θαη ν αζζελήο θιηληθά επζπξενεηδηθόο Όηαλ δεζκεπκέλε, T4 όρη θπζηνινγηθά δξαζηηθή αιιά απνζήθε νξκόλεο δηάξθεηαο 2-3 κελώλ

7 επίπεδα TBG: Οηζηξνγόλα θύεζε, oral contraceptives Λνηκώδεο επαηίηηο Υνιηθή θίξξσζε Tamoxifen Clofibrate

8 Αληίζεηα, ζεtbg ή ζπγγέλεηα γηα T4 δέζκεπζε κε TBG νιηθή T4 ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ free T4.

9 Καταστάσεις με δέσμευσης T4 με TBG Androgens and Anabolic Steroids Large doses of Glucocorticoids Nephrotic Syndrome Major Systemic Non-thyroidal Illness Active Acromegaly Chronic Liver Disease Drugs - Dilantin, Tegretol

10

11 Διαγνωστικά τεστ Γελ ππάξρεη ηεζη γηα κέηξεζε πεξηθεξηθήο κεηαηξνπήο TSH, serum T4, free T4 index, T3 and RAIU ηα πηνζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα TSH: ην πην ρξήζηκν. Δπαίζζεην ζηελ T4/T3 Οιηθή T4. Σν κεγαιύηεξν % πξσηετλνδεζκεπκέλν! FT4I: mathematically υπολογίζει FT4 RAIU: I123 scan. Μεηξά δξαζηεξηόηεηα ηνπ αδέλα

12 Σα πιο σημαντικά τεστ TSH Free T4 (thyroxine) Free T3 (triiodothyronine) mu/l pm pm

13 TSH Φπζηνινγηθέο ηηκέο TSH = mu/l. Παιηέο ηερληθέο TSH-RIA έσο 0.5 mu/l. Νεώηεξεο ηερληθέο TSH έσο mu/l screen test of choice for thyroid disease

14

15

16

17 T3 resin uptake (T3RU) Μεηξά ην πνζό ησλ κε θαηεηιιεκέλσλ δεζμεςηικών ηοποθεζιών ζηιρ ππυηείνερ μεηαθοπάρ Πνζνζηό ηεο ζεκαζκέλεο T3 ζα δεζκεπζεί ζηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ηεο TBG; Οηαδήπνηε πεξίζζεηα κε ηελ resin. Resin uptake είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηνλ αξηζκό ησλ ειεύζεξσλ ζέζεσλ θαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ νιηθή TBG.

18 T3RU ε ζπξενηνμίθσζε Ληγόηεξεο ζέζεηο γηα δέζκεπζε ζηελ thyroxine binding globulin εμαηηίαο ησλ πςειώλ θπθινθνξνύλησλ επηπέδσλ νξκνλώλ. Έηζη ιηγόηεξε ζεκαζκέλε (radioactive) T3 ζα δεζκεπζεί κε TBG θαη πεξηζζόηεξε κε resin. Έηζη ην, resin uptake είλαη πςειόηεξν ζε ππεξζπξενεηδηθνύο από θπζηνινγηθνύο

19 Free thyroxine Index (FT4I) FT4I is a reflection of the amount of free hormone (free T4) in most situations. It is a calculated value and corrects for changes in TBG concentrations by using the following formula: FTI = (Total T4) X (T3 Resin Uptake). With extreme changes in TBG concentrations, as seen in acute illness, the FT4I may not accurately reflect the amount of free T4 concentrations.

20 Scans/Ultrasound Radioiodine uptake (RAIU) Thyroid Scan Ultrasound Fine needle Aspiration

21 Radioiodine Uptake Useful in differentiating non-pituitary thyrotoxic states (i.e., low TSH, high free thyroxine) No use in hypothyroidism A set dose of radioactive iodine (usually I123) is given and 24hrs later a radiation detector is placed over the thyroid to determine % of dose taken up by thyroid

22 RAIU RAIU ζε Graves Disease Θεξκνύο όδνπο (Hot nodules) Πνιπνδώδεο βξνγρνθήιε Σνμηθό αδέλσκα hcg secreting tumors

23 RAIU RAIU ζε Amiodarone Factitious Thyroiditis Self limited thyroiditis-induced thyrotoxic state Painless chronic thyroiditis Postpartum thyroiditis Subacute thyroiditis

24 Thyroid Scan Also called scintiscan or radionuclide scan A dose of radioiodine or Tc99m is given Scintillation scanner produces a rough picture indicating how these isotopes localize in the thyroid Thyroid scan is only used for nodular disease---useful for determining whether a nodule is hot or cold Again---RAIU produces a number, scan produces a picture

25

26 Ultrasound Πιεξνθνξίεο γηα κέγεζνο - πθή Γηάθξηζε όδσλ Κπζηηθόο ή ζηεξεόο Παξαθνινύζεζε κεγέζνπο όδσλ ή βξνγρνθήιεο

27 Τπέρηχος Μονήρης υμπαγής Όζος

28 TSH High FT4 Low FT4 & FT3 High Low Low High 2 thyrotoxicosis Endo consult FT3, rt3 MRI, α-su Hypothyroidism If equivocal Central Hypothyroid TRH Stim. MRI, etc. Hyperthyroidism RAIU

29 Τπερθυρεοειδισμός Θπξενηνμίθσζε T3/T4, TSH Γηάρπηε ηνμηθή ππεξπιαζία (Graves) Σνμηθή πνιπνδώδεο βξνγρνθήιε Σνμηθό αδέλσκα Θπξενεηδίηηδα Λεηηνπξγηθό θαξθίλσκα ζπξενεηδνύο TSH εθθξηηηθό αδέλσκα ππόθπζεο

30 ΤΠΕΡ- ΘΤΡΕΟΕΙΔΙΜΟ Κλινικά χαρακτηριστικά

31

32 Τπερθυρεοειδισμός Παξαηεξείηαη ζπρλόηεξα ζε λεαξέο γπλαίθεο κε νκαιή δηάρπηε βξνγρνθήιε Νόζνο ηνπ Graves

33 Νόσος του Graves πρλή (2%F) Γπλαίθεο, εηώλ, απηνάλνζν Σξηάδα θιηληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ Τπεξζπξενεηδηζκόο Δμώθζαικνο Πξνθλεκηαίν κπμνίδεκα Μαιαθή βξνγρνθήιε ζπλήζσο παξνύζα Ab έλαληη ππνδνρέα TSH

34 Graves Thyroiditis:

35 Νόσος του Graves

36 Υπεπθςπεοειδιζμόρ λεπηόρ ηπόμορ

37 Νόσος Graves' Βξνγρνθήιε Τπεξζπξενεηδηζκόο Δμόθζαικνο Δληεηνπηζκέλν κπμνίδεκα Θπξενεηδηθή αθξνπάζεηα TSI

38 Κλινικά χαρακτηριστικά της βρογχοκήλης σε νόσο Graves Γηάρπηε ζην κέγεζνο ηνπ αδέλα Μαιαθή έσο θαη ειαθξά ζπκπαγήο Με νδώδεο Φύζεκα θαη/ή ξνίδνο Κηλεηή Με επαίζζεηε Υσξίο εκθαλή αδελνπάζεηα

39 Κλινικά χαρακτηριστικά εξωφθάλμου Πξόπησζε Κεξαηνεηδηθή βιάβε Πεξηθνγρηθό νίδεκα «Λακπεξό βιέκκα» Γηήζεζε επηπεθπθόηα Γηαηαξαρή εμσθζάικησλ κπώλ Οπηηθή λεπξνπάζεηα

40 επιζκόπηζη ύζπαζε άλσ βιεθάξνπ ςπεπθςπεοειδιζμόρ

41 Υπεπθςπεοειδιζμόρ ν. Graves

42 ςπεπθςπεοειδιζμόρ

43 Καθνήζεο εμόθζαικνο

44 Σαξινόμηση εξοφθάλμου ATA class I lid lag - stare ATA class II ελδνθζαικίνπ πηέζεσο ρύκσζε, δαθξύξξνηα, πεξηθνγρηθό νίδεκα, θσηνθνβία ATA class III όγθνπ θνγρηθνύ πεξηερνκέλνπ πξόπησζε ( 4ml 6mm πξόπησζε) ATA class IV δπζιεηηνπξγηθνί νθζαικηθνί κύεο νθζαικνθηλεηηθόηεηαο δηπισπία ATA class V έθζεζε θεξαηνεηδνύο, εξεζηζκόο, μεξόηεο, έιθε ATA class VI πην ζνβαξή, βιάβε ζην νπηηθό λεύξν ειάηησζε όξαζεο

45 Υυσική εξέταση

46 CT Scan

47 Κλινική ΔΔ της βλεφαρικής ανάσπασης από πρόπτωση Μέηξεζε κε πξίζκα ή εηδηθό ράξαθα (exophthalmometer) ή κε ζθιεξό εκθαλή άλσζελ ηεο ίξηδαο: Normal position of eyelids Παξαηήξεζε ζέζεσο θάησ βιεθάξνπ (ζθιεξόο νξαηόο θάησζελ ίξηδνο = πξόπησζε, δηαζηαύξσζε βιεθάξνπ - ίξηδνο = βιεθαξηθή αλάζπαζε) Proptosis Lid retraction

48 εκείν Grafe

49 Βλεφαρική καθυστέρηση σε Θυρεοτοξίκωση Normal Lid Lag

50 Κλινικά χαρακτηριστικά εντετοπισμένου μυξοιδήματος Δγεγεξκέλε επηθάλεηα Παρεηά ζαλ «δεξκάηηλν ύθαζκα» αίζζεζε Οδώδεο, κεξηθέο θνξέο αθή όξηα Δκθαλείο ζύιαθεο ηξηρώλ Πξνθλεκηαία ζπλήζσο Με-επαίζζεην

51 Graves εντετοπισμένο μυξοίδημα Σαθή όρια Οζώδες Πάτσνζη δέρμαηος Σαθή όρια

52 Πξνθλεκηαίν κπμνίδεκα

53

54 Δέρμα μαλακά μόρια σε θυρεοτοξίκωση % from Literature Υπεπίδπυζη Ζεζηά &/ή ςγπά άκπα Δςζανεξία ζέζηηρ ηηρ απώλειαρ ηπισώμαηορ Λεπηό δέπμα Επύθημα παλαμών 8 Δςζανεξία τύσοςρ 1-12 Ψςσπό &/ή ξηπό δέπμα 1-7 Ονςσόλςζη 5-13

55 Θυρεοειδική ακροπάθεια Πιεθηξνδαθηπιία Αλώδπλε Πεξηνζηηθή ζύλζεζε νζηνύ Οίδεκα καιαθώλ κνξίσλ κε ππέξρξσζε θαη ππεξθεξάησζε Πληκηροδακησλία Περιοζηική ζύνθεζη οζηού και περιοζηικός πολλαπλαζιαζμός

56 Τπεξζπξενεηδηζκόο - πιεθηξνδαθηπιία

57 Ονυχόλυση στην Άπω αποκόλληζη ηης πλάκας ηοσ νστιού από ηην βάζη ηοσ (Νύτια ηοσ Plummer s) θυρεοτοξίκωση

58 Τπεξζπξενεηδηζκόο - νλπρόιπζε

59 Καρδιοαναπνευστικό σύστημα στην θυρεοτοξίκωση % from Literature Σθύξειρ >79 beats/minute Αίζθημα παλμών Δύζπνοια πποζπαθείαρ (συπίρ ΣΚΑ) 45 Πεπιθεπικό οίδημα 9-35 Κολπική μαπμαπςγή 9-22 Καπδιομεγαλία &/ή ζςμθοπηηική καπδιακή ανεπάπκεια (ΣΚΑ) 9-15 Πεπιθεπικό οίδημα (συπίρ ΣΚΑ) 13

60 Διαφορική διάγνωση Ακθνηεξόπιεπξε πξόπησζε pseudotumor cerebri Δηεξόπιεπξε πξόπησζε Λέκθσκα θόγρνπ Μεηαζηαηηθό Ca Αγγεηαθή αλσκαιία Νεπξνΐλσκα Ρεηηλνβιάζησκα

61 Lateral Orbital Decompression

62 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΠΕΡΘΤΡΕΟΕΙΔΙΜΟΤ Beta-blockers Hyperthyroidism: Αληη-ζπξενεηδηθά Propylthiouracil (PTU), Methimazole Radioiodine Ablation Θπξενεηδεθηνκή Thyroiditis: ASA, NSAIDS, +/- corticosteroids Iodine (high doses Wolff Chaikoff effect)

63 Θεξαπεία Graves Αληηζπξενεηδηθά, RAI, ρεηξνπξγηθή Αληηζπξενεηδηθά Iodide: transient. Inhibits organification, proteolysis, angiogenesis thyrotoxicosis in euthyroid Graves disease! Θεηνλακίδεο: propothyouracil, methimazole TPO inhibitor, peripheral T4 conversion to T3 Require 4-8 to work Beta blockers: block peripheral conversion, ameliorates adrenergic side effects.

64 Graves RAI = Radioiodine ablation Πην ζπρλή ρξήζε ζηηο ΗΠΑ Έλδεημε ζε απνηπρία θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο ή ζε αζζελείο πνπ δελ ζέινπλ θάξκαθα PTU/Iodide ρξήζε πξν αθηηλνβόιεζεο επεηδή έηζη απαηηείηαη κηθξόηεξε δόζε Πξνζνρή!!! ηνπ PTU/Iodide 3 εκέξεο πξηλ γηα απνθπγή thyroid storm

65 Graves Οιηθή / πθνιηθή ζπξενεηδεθηνκή Ληγόηεξν ζπρλά ρξήζε από RAI,? ζεξαπεία εθινγήο ε έγθπεο πνπ ρξήδνπλ ζεξαπείαο PTU/beta blockers πξνεγρεηξεηηθά γηα απνθπγή thyroid storm

66 Anti-thyroid Drugs Propylthiouracil PTU (100mg tid or methimazole (30mg qd) Treat pregnant patients with PTU as methimazole can cause aplasia cutis in the fetus If anti-thyroid drugs are continued for 1-2 years after euthyroid state is reached, ~one-half of patient attain remission.

67 Ανεπιθ. Ενέργειες αντιθυρεοειδικών Agranulocytosis: rare (1/ ) Ηπαηνηνμηθόηεηα: Fulminant Hepatitis with necrosis in PTU; Cholestatic jaundice with methimazole Δμαλζήκαηα Δξύζεκα έσο απνθνιηδσηηθή δεξκαηίηηηδα

68 Αδένωμα πρλά ζπιαθηνεηδέο, ζπάληα ζεισκαηώδεο πκπαγή ζπιάθηα (κεγάια ζηελ ΓΠΒ) Μνλήξεο, ζπάληα ιεηηνπξγηθό ή ζεξκό Κέληξν κπνξεί λα δείρλεη λέθξσζε, αηκνξ. Με πεξίβιεκα - θάςα πκπηεζκέλνο θπζηνινγηθόο αδέλαο

69 Θυλακιοειδές αδένωμα

70 Θυλακιοειδές αδένωμα

71 Μονήρες αδένωμα

72 Θυλακιοειδές αδένωμα

73 Σοξικό αδένωμα Πξνθαιείηαη από ζεξκό όδν Hot Nodule Ορη όινη νη ζεξκνί όδνη πξνθαινύλ ζπξενηνμίθσζε > 3 cm Γηάγλσζε ρακειή/απνύζα TSH, πςειή T4, RAIU: ζεξκόο όδνο Tx: RAI ablation ή ρεηξνπξγηθή

74 Διάχυτη πολυοζώδης βρογχοκήλη Δλδεκηθόο θαη ζπνξαδηθόο ηύπνο πνξαδηθά ζπάληα, λεαξέο γπλαίθεο Τπεξπιαζηηθό ζηάδην & θνιινεηδηθό ζηάδην Δπαλεηιιεκέλεο πξνζβνιέο πνιπνδώδεο Τπεξπιαζία, ίλσζε, θπζηηθή λέθξσζε πκπηώκαηα εθ πηέζεσο Πίεζε - δπζθαγία, απόθξαμε αεξαγσγώλ πάληα ηνμηθόο ππεξζπξενεηδηζκόο ύλδξνκν Plummer

75 Διάχυτη πολυοζώδης βρογχοκήλη πρλή ζε πεξηνρέο κε έιιεηςε ησδίνπ Γηάγλσζε: Πνιπνδώδεο, ζεκεία ππεξζπξενεηδηζκνύ, ρακειή/ απνύζα TSH, πςειή T4. RAIU: πνιιαπινί ζεξκνί όδνη Tx: RAI ablation ή ρεηξνπξγηθή. Δμσγελήο Σ4 πξνθαιεί ζπξενηνμηθόηεηα Ιζηνινγία: δύζθνιε ε δηάθξηζε από αδέλσκα

76 Κύστεις κολλοειδούς σε ΔΠΒ

77 Θυρεοτοξίκωση-σπάνιες αιτίες TRH induced (θεληξηθνύ ηύπνπ) Αδέλσκα ππόθπζεο έσο απνδείμεσο ηνπ αληηζέηνπ Τπεξπιαζία/Ca ζπάληα Τςειή TSH, πςειή T4, ρξήδεη MRI Σξνθνβιαζηηθνί όγθνη Τδαηνεηδόκνξθνο κύιε, θαη όγθνη από βιαζηηθά θύηηαξα εθθξίλνπλ ζπξενηξνπηθή beta HCG. Tx: ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε

78 Θυρεοειδική καταιγίδα Δμαηξεηηθά πςειά επίπεδα ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ πλήζσο πξνεγείηαη ζηξεο: Λνίκσμε, ρεηξνπξγείν, RAI ablation ΦΔ: Καξδηαθή αλεπάξθεηα/θνιπηθή καξκαξπγή, θώκα, ππεξζεξκία Tx: IV steroids, PTU, propanolol, ice baths

79 Θυρεοειδίτιδα Γηήζεζε ζπξενεηδνύο από ιεπθνθύηηαξα, ίλσζε ή θαη ηα δύν Σύπνη: Ομεία ππώδεο Τπνμεία-επώδπλε (de Quervain s) Μεηα θύεζε Hashimoto s Ιλώδεο (Reidel s)

80 Θυρεοειδίτιδα Hashimoto πρλή κε ελδεκηθή βξνγρνθήιε. Πην ζπρλή ζε γπλαίθεο 45-65y. Απηνάλνζε HLA-DR5, DR3. Αληηζπξενζθαηξηληθό αληίζσκα Γηάρπηε βξνγρνθήιε Follicle atrophy with lymphocytes. Hürthle cells eosinophilic ep. cells. Αξρηθά ππεξζπξενεηδηζκόο Κίλδπλνο γηα ιέκθσκα από B ιεκθνθύηηαξα

81 TSH-R ab block Thyroglobulin ab Microsomal ab Autoimmune Thyroid Disease TSH-R ab stim Hashimoto s (hypothyroid) Graves Dx (hyperthyroid)

82 Αντισώματα Hashimoto Antimicrosomal and antithyroglobulin antibodies 90% of pts with Hashimoto s Thyroiditis Δπίζεο ζε απμαλόκελε ειηθία θαη κε ζπξενεηδηθά λνζήκαηα

83 Hashimoto s Thyroiditis

84 Hashimoto s

85 Αντιθυρεοσφαιρινικό αντίσωμα

86 Αντιμικροσωμιακό αντίσωμα

87 Θυρεοειδίτιδα Hashimoto Θεξαπεία: Τπνζπξενεηδηθνί αζζελείο: ππνθαηάζηαζε Τπεξζπξενεηδηθνί: αληηζπξενεηδηθά Υεηξνπξγείν εάλ απνηπρία θαηαζηνιήο ππεξζπξενεηδηζκνύ θαη ζε ππνςία ιεκθώκαηνο

88 Θυρεοειδίτιδα de Quervain s επώδπλε (de Quervain s) Άγλσζηε αηηηνινγία -? ηόο Πόλνο ζην ζπξενεηδή κεηά ινίκσμε αλαπλ. Τπεξζπξενεηδηζκόο αξρηθά έπεηαη ππνζπξενεηδηζκόο δηάξθεηα 2 κήλεο Tx: beta blockers/thyroxine, ππνζηεξηθηηθή

89

90 de Quervain s Patchy κηθξναπνζηήκαηα, θνθθηώκαηα κε γηγαληνθύηηαξα πλήζσο ηάηαη, θπζηνινγηθή ζπξενεηδηθή ιεηηνπξγία

91 DeQuervain's

92 Πολυοζώδης βρογχοκήλη με θηλοειδές Ca

93 Νεοπλάσματα θυρεοειδούς πλήζσο κνλήξε θαινήζε Καιή πξόγλσζε - <1% cancer mort. Μπνξεί ιεηηνπξγηθά ζεξκόο όδνο Καθνήζεηα Γηήζεζε, fixation Βξάγρνο θσλήο Βιάβε ζην παιίλδξνκν ιαξπγγηθό λεύξν

94 Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Αδέλσκα - ζπιαθηώδεο - ζεξκό Θειώδεο Ca % Θπιαθηνεηδέο Ca % Μπεινεηδέο Ca - 5% Αλαπιαζηηθό Ca - <5%

95 Θυρεοειδικοί όζοι και Ca Δίλαη ζπρλνί 4% ελειίθσλ (6.4% women, 1.5% men) U/S: 20% ησλ γπλαηθώλ έρνπλ όδνπο U/S: 50% γπλαηθώλ > 50 y.o. Έρνπλ όδνπο Οη πεξηζζόηεξνη είλαη θαινήζεηο Μόλν % είλαη Ca (4 % γπλαίθ, 8 % άλδξ) 92 % θαιώο δηαθνξνπνηεκέλα Ca Μόλν 0.5 % πηζαλόηεο ζνβαξνύ Ca

96 Διάγνωση FNA & βηνςία αξρηθά ηεζη ζε όινπο ηνπο όδνπο ΟΛΟΙ νη ςειαθεηνί κνλήξεηο ΟΛΟΙ νη ςειαθεηνί επηθξαηνύληεο ζε ΠΓΒ ΟΛΟΙ νη ςειαθεηνί ζε ππεξζπξενεηδηθό αζζλεή Ultrasound guided FNA is indicated for NONpalpable nodules if >1.5cm or if it has suspicious findings on U/S (i.e. encapsulated or distinctly different from the other nodules

97 Καλοήθης οζώδης νόσος Θεξαπεία εάλ πκπίεζε ηξαρείαο Τπνηξνπηάδνπζα θύζηε κεηά αλαξξόθεζε a sclerosing agent (tetracycline, ethanol) injected into nodule Γπζθνξία ζηνλ ηξάρειν Δάλ ελδεηθλύεηαη, Υεηξνπξγηθή εηεξόπιεπξε ινβεθηνκή

98

99 Θυρεοειδικό Ca Papillary Follicular Medullary Anaplastic % Θπξ Ca 76 % 16 % 4 % 1 % % ζάλαηνο απν ζπξ.ca 6 % 24 % 33 % 98 % Θεξαπεία Surgery Surgery Surgery Surgery RAI RAI +/- XRT LT4 LT4

100 Τποθυρεοειδισμός ΦΔ νβαξή λόζνο (Myxedema Coma) coma, refractory hypothermia, bradycardia, pleural effusions, electrolyte imbalances, hypoventilation, seizures Tx: IV steroids, T4, ventilatory support, thermal support, antiseizure medications

101 ΤΠΟΘΤΡΕΟΕΙΔΙΜΟ

102 ΤΠΟΘΤΡΕΟΕΙΔΙΜΟ

103 ΤΠΟΘΤΡΕΟΕΙΔΙΜΟ

104 ΤΠΟΘΤΡΕΟΕΙΔΙΜΟ 1παζήο: ν ίδηνο ν αδέλαο 2παζήο: ππόθπζε 3παζήο: ππνζάιακνο (ζπάλην) Peripheral: end organ resistance c -erb A gene of chromosomes 17 and 3 code for cellular hormone receptors

105

106 1 ης ΤΠΟΘΤΡΕΟΕΙΔΙΜΟ Απηνάλνζα αίηηα Hashimoto s Thyroiditis Graves disease (usually hyperthyroidism) Iodide excess (spina bifida, renal failure) Ιαηξνγελή αίηηα Surgery, radioiodine ablation, inadequate replacement, Li, Amiodarone, iodide

107

108

109 Τποθυρεοειδισμός - Κξεηηληζκόο συγγενής severe hypothyroidism in the newborn PE: protuberant abdomen, face, flat nose, yellow skin, constipation, lethargy, feeding difficulties, hoarse, MR Endemic: goiter present. Maternal IgG or maternal antithyroid medications Sporadic: thyroid agenesis (Di George syndrome most common)

110

111

112

113 Treatment of Hypothyroidism Iodine only if iodine deficiency is the cause Rare in North America! Replacement thyroid hormone medication: T4? T3? T4 + T3 Mixture? Thyroid Hormone from natural sources?

114 Levothyroxine (T4) Most commonly prescribed treatment for hypothyroidism Synthroid (Abbott), Eltroxin (GSK) Synthetically made 50 ug white pill no dye (hypoallergenic) All patients made euthyroid biochemically Most (but not all) patients feel normal

115 Levothyroxine (T4) Average dose 1.6 ug/kg Age > or cardiac disease: must start at a low dose (25 ug/d) Recheck thyroid hormone levels every 4-6 weeks after a dose change Aim for a normal TSH level

116 Levothyroxine (T4) Medical situations where T4 medication may be affected. Estrogen: Pregnancy, OCP, HRT Need to increase T4 dose! Drugs that interfere with T4 absorption Iron, Calcium Cholestyramine (cholesterol resin Rx) At least 4h between T4 and these drugs!

117 I still don t feel normal on Synthroid even though my blood tests are normal. Free T4, Free T3 wide range of normal TSH ( mu/l) Narrow range of normal, but still a range! Adjust dose for a lower TSH still in the normal range? Tissue levels versus circulating levels? No human studies Rodents: High T4 and normal T3 tissue levels

118 Liothyronine (T3) Cytomel (Theramed) Shorter half-life Fluctuating levels (i.e. need a slow-release pill) Twice daily dosing often needed 10x more potent: palpitations & other cardiac side effects High T3 levels, low T4 levels (not physiologic either!)

119 T3/T4 Liotrix Thyrolar Combo pill of T3 and T4 Ratio of T4:T3 = 4:1 (not 14:1) T3 still not slow release Few small studies showing benefit 1999 NEJM study 33 patients Benefit: mood & cognitive function

120

121 In an ideal world Mixed compound with T4:T3 = 14:1 T3 component slow release formulation Resultant: Normal circulating TSH, FT4, FT3 Normal tissue levels of T4 and T3 Good, large studies (RCTs) demonstrating clear benefit over T4 alone Doctor s don t like to experiment on their patients

122 "To be conscious that you are ignorant of some facts is a great step in knowledge." Benjamin Disraeli

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Polymyositis and dermatomyositis

Polymyositis and dermatomyositis Condition Polymyositis and dermatomyositis Polymyositis and dermatomyositis This booklet provides information and answers to your questions about these conditions. What are polymyositis and dermatomyositis?

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν;

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο 20ν εηήζην ζπλέδξην ΓΔΒΔ Λίγε ηζηνξία Κylin E. 1923 Yπέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, νπξηθή αξζξίηηδα (ζπρλή ζπλύπαξμε) Vague J. 1947 Αλδξνεηδήο θαη γπλαηθνεηδήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Schizandra sinensis (chinensis)

Schizandra sinensis (chinensis) ΤΕΖΙΑΣ Σ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Φαρμακοποιός Α.Π.Θ. Μετεκπαιδευθείς στη Φαρμακολογία και Θεραπευτική (Α.Π.Θ.) Schizandra sinensis (chinensis) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 1 Schizandra sinensis (chinensis) Συνήθως καλείται και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ. Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ

ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ. Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ Η Παγθόζκηα Οξγάλσζε πγείαο έδσζε ζε απηά ηα πξντόληα ηελ νλνκαζία electronic nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 2 Vol. 4 June 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Cancer and

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα