Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία"

Transcript

1 Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College of London Neuroendocrine Tumour Unit - European Centre of Excellence ROYAL FREE HOSPITAL, London,UK

2 Novartis UK Advisory Board Travel grants IPSEN UK Advisory Board Travel grants PFIZER UK Advisory Board

3 πάληνη Μπνξεί λα εθθξίλνπλ νξκόλεο Νεςπο - ενδοκπινικοί όγκοι πλήζσο εμειίζζνληαη αξγά Μπνξεί λα έρνπλ ππνδνρείο ζσκαηνζηαηίλεο πλήζσο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο

4 Incidence of neuroendocrine tumors (NETs) over time, by site and by disease stage Copyright American Society of Clinical Oncology Yao, J. C. et al. J Clin Oncol; 26:

5 Κιηληθή ηαμηλόκεζε ΝΟΠ WHO 2002 Solcia et al Παγκρεαηικοί ΝΟ Λειτοσργικοί Μη Λειτοσργικοί Γαζηρο-ενηερικοί ΝΟ «Καξθηλνεηδή» foregut midgut hindgut Λειτοσργικοί Μη Λειτοσργικοί - 10% - 20% ζσνσπάρτοσν με αδενοκαρκινώμαηα

6 Ιζηοπαθολογική Σαξινόμηζη Νεςποενδοκπινικών Νεοπλαζμάηυν WHO 2010 (a) Τςειήο δηαθνξνπνίεζεο λεπξνελδνθξηληθνί όγθνη G1-grade (Ki67< 2%) (b) Τςειήο δηαθνξνπνίεζεο λεπξνελδνθξηληθνί όγθνη G2-grade (Ki %) (c) Υακειήο δηαθνξνπνίεζεο λεπξνελδνθξηληθά θαξθηλώκαηα G3- grade (Ki67>20%).

7 Λεηηνπξγηθνί Με-ιεηηνπξγηθνί Παγθξεαηηθνί λεπξνελδνθξηλείο όγθνη ποπαδικοί Με MEN-1: 1. Αδελώκαηα παξαζπξενεηδώλ 2. Αδελώκαηα ππόθπζεο Με άιια γελεηηθά ζύλδξνκα : Von Hippel Lindau (VHL) Νεπξνηλσκάησζε (NF-1) Οδώδεο ζθιήξπλζε

8 20-40% 60-80% Πάγκπεαρ 100% 2-4 (Παγκρεαηικό πολσπεπηίδιο) Μη-λειηοςπγικοί PPoma Σπάνια 95% Πάγκπεαρ 90% <0.1 ACTH ACTHυμα 15% 60-70% Πάγκρεας 30% Πνεύμονας 50% Λεπηό ένηερο 15% <0.1 Αςξηηική οπμόνη GRFυμα 45% 70% 55% Πάγκπεαρ 12δάκησλο 45% <0.1 Σωμαηοζηαηίνη υμαηοζηαηίνυμα 10% 50-80% Πάγκπεαρ Γλςκαγόνη Γλςκαγόνυμα 5% 40-70% 90% Πάγκπεαρ 0.1 VIP VIPυμα (Verner Morrison) 5% 10% 1-2 Ινζοςλίνη Ιλζνπιίλσκα 25% 60-90% 12δάκησλο 60% Πάγκρεας 40% Γαζηπίνη Zollinger-Ellison ζύνδπομο MEN-1 Κακοήθεια % Ενηόπιζη α παθούρ εζηίαρ Επίπηωζη Πεπηίδιο Ονομα Πάγκπεαρ

9 Σύπνη Νεπξνελδνθξηλώλ όγθσλ ηνκάρνπ Σύπορ Ι Σύπορ ΙΙ Σύπορ ΙΙΙ πρλόηεηα 70 80% 5 6% 14 25% Υαξαθηεξηζηηθά πλήζσο πνιιαπινί (<10mm) πλήζσο πνιιαπινί (<10mm) πλνδά λνζήκαηα Αηξνθηθή γαζηξίηηο ΜΔΝ-1/Γαζηξίλσκα Oρη Ιζηνινγία G1 G1 G2 / G3 πλήζσο κνλήξεηο (> 20mm) Γαζηξίλε νξνύ Απμεκέλε Απμεκέλε Φπζηνινγηθή p H ζηνκάρνπ Αιθαιηθό Τπεξόμηλν Σύπορ IV Φπζηνινγηθό 6 8% Πνιύ επηζεηηθόο Μηθηά ηζηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Μεηαζηάζεηο > 80% Μεηαζηάζεηο < 5 % 10 30% % Θλεηόηεηα - < 10% 25 30%

10 ΝΔΤΡΟΔΝΓΟΚΡΙΝΔΙ ΟΓΚΟΙ Διαγνωστική πποσέγγιση Κιηληθή ππνςία Γαζηξεληεξηθέο νξκόλεο λεζηείαο θαη λεπξνελδνθξηληθνί δείθηεο Απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο Παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε

11 Κιηληθή εηθόλα (1) Ειδικά ζσμπηώμαηα ΝΟ λεπηού ενηέπος a. Καπκινοειδέρ ζύνδπομο Flushing, διάρροια, βρογτόζπαζμος, καρκινοειδής νόζος καρδιάς Λειηοςπγικοί ΝΟ παγκπέαηορ πκπηώκαηα ζρεηηδόκελα κε ηα εθθξηλόκελα από ηνλ όγθν πεπηίδηα: - ππνηξνπηάδνληα αλζεθηηθά ζηε ζεξαπεία πεπηηθά έιθε - ππνγιπθαηκία λεζηείαο - εμαλζήκαηα θηι % αζζελώλ κε κεηαζηάζεηο 5% αζζελώλ δελ έρνπλ επαηηθέο κεηαζηάζεηο b. Καπκινοειδήρ κπίζη

12 Κιηληθή εηθόλα (2) Μη ειδικά ζσμπηώμαηα Γπζπεςία Υξόλην θνηιηαθό άιγνο Απώιεηα βάξνπο Απνθξαθηηθόο ίθηεξνο Κιπ θαη έηζη.. Οι όγκοι διαγιγνώζκονηαι ηςσαία: Π.ρ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε ελδνζθόπεζε πεπηηθνύ ε απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο θαη θαηεπζπλόκελε βηνςία

13 Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο (θαξθηληθνί δείθηεο) ΔΙΓΙΚΟΙ 1. 5-Τδποξς-ινδολο-οξεικό οξύ ούπυν 24 ώπος (ΝΟ λεπηού ενηέπος) Σξνθέο όπσο κπαλάλεο, avocados, κειηληδάλεο, caffeine θηι θαη θάξκαθα όπσο paracetamol, fluorouracil, methysergide, n aproxen θιπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε υεσδώς παθολογικά αποηελέζμαηα, θαη θάξκαθα όπσο levodopa phenothiazines κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε υεσδώς θσζιολογικά αποηελέζμαηα, 2. Γαζηπενηεπικέρ οπμόνερ νηζηείαρ (γαζηξίλε, VIP, ζσκαηνζηαηίλε, ηλζνπ ιίλε, PP, γιπθαγόλε) (Λειηοςπγικοι παγκπεαηικοι Νεςποενδοκπινείρ όγκοι) ΜΗ ΔΙΓΙΚΟΙ Υπυμογπανίνη-A (CgA) ΠΡΟΟΥΗ : Διαθξώο απμεκέλε CgA ζε ΥΝΑ, επαηηθή αλεπάξθεηα, αηξνθηθή γαζηξίηηδα, Ιδηνπαζή θιεγκνλώδε εληεξηθή λόζν, θαη καθξνρξόληα ρξήζε ΑΑΠ Έλεγσορ MEN-1 Αζβέζηην νξνύ Παξαζνξκόλε νξνύ Οξκόλεο ππόθπζεο

14 Γαζηξίλε & Γαζηξίλσκα ςνιζηάηαι διακοπή ΑΑΠ για ηοςλάσιζηον 7-10 ημέπερ. Γαζηπίνη νηζηείαρ > 10-Α.Φ.Σ Γαζηπίνη νηζηείαρ < 10-Α.Φ.Σ p H ζηνκάρνπ < 2 p H ζηνκάρνπ > 2 p H ζηνκάρνπ < 2 Γιεπεύνηζη άλλυν αιηίυν (αηξνθηθή γαζηξίηηο, ΑΑΠ, Βαγνηνκή) ΓΙΑΓΝΩΗ Αποκλειζμόρ αιηίυν όπυρ: Ππισξηθή ζηέλσζε, Τπεξπιαζία G θπηηάξσλ, ύλδξνκν βξαρένο εληέξνπ, H.Pylori γαζηξίηηο θιπ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΔΚΡΔΣΙΝΗ Jensen et l, Neuroendocrinology 2006

15 Ιλζνπιίλε & Ιλζνπιίλσκα άθραξν λεζηείαο < 40 mg/dl Δπίπεδα ηλζνπιίλεο > 36 pmol /l C-πεπηίδην > 200 pmol/l Δπίπεδα πξν-ηλζνπιίλεο > 5 pmol/l Δπίπεδα β- Hydroxybutyrate < 2.7 mmol/l Aπνπζία κεηαβνιηηώλ ζνπιθνλπινπξίαο ζηνλ νξό ή ηα νύξα 72 h Γοκιμαζία νηζηείαρ Δπί ζπκπησκάησλ : Σαπηόρξνλνο ππνινγηζκόο ζαθράξνπ, ηλζνπιίλεο,c-πεπηηδίνπ πλήζσο ε δηάγλσζε ηίζεηαη εληόο 48h Tucker at al, Br J Surgery 2006 De Herder et al, ΕΝΕΤ guidelines, Neuroendocrinology 2006

16 Κλαζζική ακηινολογική απεικόνιζη ζε NETs πειποειδήρ CT (ηπιπλήρ / διπλήρ θάζηρ) και MRI Απνθαιύπηνπλ ηελ πξσηνπαζή εζηία ζε ~30-70% θαη ηηο απνκεκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο ζε 90% ησλ αζζελώλ. CT ενηεπογπαθία : κπνξεί λα απνθαιύςεη ηελ πξσηνπαζή εζηία ζε κεηαζηαηηθνύο όγθνπο ιεπηνύ εληέξνπ κε επαηζζεζία 85% θαη εηδηθόηεηα 97%. Γιενεπγούνηαι κάθε 3 6 μήνερ καηά ηην παπακολούθηζη ηυν αζθενών Ricke et al, European J Radiol 2001 Paulsen et al, Radiographics 2006

17 Δνδοζκοπικό Τπεπησογπάθημα / Δνδοζκόπηζη λεπηού ενηέπος με κάτοςλα Δνδοζκοπικό ςπεπησογπάθημα - Δπαηζζεζία: - 94% ζε ηλζνπιηλώκαηα - 90% ζε παγθξεαηηθά γαζηξηλώκαηα - Δμεηάδεη ην βάζνο δηήζεζεο ηνπ ηνηρώκαηνο ζε ΝΟ ζηνκάρνπ, 12θηύινπ θαη νξζνύ Δνδοζκόπηζη λεπηού ενηέπος με κάτοςλα Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλάδεημε α παζνύο εζηίαο ζε ΝΟ ιεπηνύ εληέξνπ Roche et al, NEJM 1992 Jensen, Neuroendocrinology 2004 Tucker et al, Br J Surg 2006

18 Γιεγσειπηηικό ςπεπησογπάθημα / Δκλεκηική Αγγειογπαθία Γιεγσειπηηικό ςπεπησογπάθημα Δπαηζζεζία : 95% Μέζνδνο εθινγήο ζε 12δαθηπιηθά γαζηξηλώκαηα Δνδαπηηπιακή έγσςζη Ca και λήτη δείγμαηορ από κλάδο ηηρ πςλαίαρ θλέβαρ Δπαηζζεζία: % ζε ηλζνπιηλώκαηα Jackson, Best Pract Clin Endocrinol Metabol 2005

19 Τπνδνρείο ζσκαηνζηαηίλεο ζε NETs Καξθηλνεηδείο όγθνη: sst2>sst5>sst1>sst3&4 Γαζηξίλσκα : sst2>sst5=sst1>sst3>sst4 Ιλζνπιίλσκα : sst5>sst3>sst2>sst4>sst1 Με ιεηηνπξγηθνί παγθξεαηηθνί όγθνη : sst2>sst3>sst1>sst5>sst4 Γιπθαγόλσκα : sst2>sst1>sst5=sst4>ssst3

20 πινθηπογπάθημα ςποδοσέυν ζυμαηοζηαηίνηρ ή Indium- 111 DTPA D-Phe1 Octreotide ή OCTREOSCAN Απνθαιύπηεη ηελ πξσηνπαζή εζηία ζε 50-80% και ηιρ μεηαζηάζειρ ζε 95% ησλ αζζελώλ. Πξνβιέπεη ηελ αληαπόθξηζε ζε αγσγή κε αλάινγα ζσκαηνζηαηίλεο. Υακειήο επαηζζεζίαο ζε πςειήο θαθνήζεηαο NETs, κηθξά 12θηπιηθά γαζηξηλώκαηα θαη θαινήζε ηλζνπιηλώκαηα. ant post Warner, Gastroenterology 2005

21 Ρόλορ ηος 18 F-FDG-PET ζε NETs 18 F- FDG PET είναι σπήζιμο για ανάδειξη έκηαζηρ ηηρ νόζος : a) ε ρακειήο δηαθνξνπνίεζεο, πςειήο θαθνήζεηαο ΝΟΠ, θαη b) ε όγθνπο κε αξλεηηθό Octreoscan θαη Ki67 > 10% (+) 18 F- FDG PET κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε θαθνεζέζηεξε πξόγλσζε Eriksson B et al. Ann New York Acad of Sciences Abgral et al, Clin Endocrinol Metabol 2011

22 PET scan ειδικά για NETs PET με 68 Ga-ανάλογα ζυμαηοζηαηίνηρ - 68 Ga DOTATATE - 68 Ga DOTATOC - 68 Ga DOTANOC - Μεγαιύηεξε επαηζζεζία ζε ζρέζε κε OCTREOSCAN, CT 18 F-DOPA PET 11 C 5-HTP PET Πεηξακαηηθό ζηάδην Sundin et al, Neuroendocrinology 2007 Gabriel et al, J Nucl Medicine 2007 Frilling A et al, Ann Surg 2010

23 Αζζελήο καο κε αξλεηηθό Octreoscan αιιά εζηηαθή επαηηθή πξόζιεςε ζε 68 Gaoctreotate PET/CT ( 68 Ga-DOTATATE) The role of 68Ga-DOTATATE PET in patients with neuroendocrine tumors and negative or equivocal findings on 111In-DTPA-octreotide scintigraphy. Srirajaskanthan et al, J Nucl Med 2010

24 Αζζελήο καο κε επαηηθέο κεηαζηάζεηο από NET (68Ga-octreotate PET, απιζηεπά) θαη επαηηθέο κεηαζηάζεηο από θαξθίλν παρένο εληέξνπ (FDG-PET,δεξιά) Use of Molecular Imaging to Differentiate Liver Metastasis of Colorectal Cancer Metastasis From Neuroendocrine Tumor Origin. Desai et al, J Clin Gastroenterology 2010

25

26 Καξθηλνεηδήο λόζνο θαξδίαο Παξαηεξείηαη ζε 30-50% αζζελώλ, κε θαξθηλνεηδέο ζύλδξνκν. Κύξηα αηηία ζαλάηνπ ζε 40-50% απηώλ ησλ αζζελώλ. Πξνβάιεη θπξίσο ηηο δεμηέο βαιβίδεο ηεο θαξδηάο. Μπνξεί λα βξεζεί αθόκα θαη ζε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο. Οξηζηηθή ζεξαπεία : αληηθαηάζηαζε βαιβίδσλ ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο. Battacharyya S, Toumpanakis C et al, AJC 2008

27 Βιοτία όγκος : Gold standard Μοπθολογία κςηηάπυν. Ανοζοφζηοσημεία - Γεληθνί δείθηεο Chromogranin, Synaptophysin, Cytokeratin - Πεπηηδηθέο νξκόλεο - Τπνδνρείο ζσκαηνζηαηίλεο Ki67 (δείθηεο θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ) Kloppel, Best Pract & Res Clin Endocr Metabol 2007

28 Γιαγνυζηικόρ Αλγόπιθμορ Ιζηνξηθό Κιηληθή εμέηαζε Ga-68 octreotate PET Αξλεηηθό OctreoScan Μηθξνύ κεγέζνπο εζηίεο FDG-PET scan Τςειήο θαθνήζεηαο ΝΔΣζ Goblet cell NETs Τπνςία 2 εο θαθνήζεηαο Chromogranin-A Οξκόλεο λεζηείαο 24h urine 5-HIAA Σξηπιήο θάζεο CT ζ/α.θ.θ Octreoscan ECHO Καξδίαο MRI ήπαηνο MRI. Tc-Bone scan I-123 MIBG CT/MRI εληεξνγξαθία Δληεξνζθόπεζε κε θάςνπια EUS Ιζηολογική Γιάγνυζη Έλαξμε Θεξαπείαο Κιηληθή, Βηνρεκηθή & Αθηηλνινγηθή παξαθνινύζεζε

29 ηόσοι Θεπαπείαρ ζε αζθενή με Νεςποενδοκπινή όγκο Έιεγρνο ζπκπησκάησλ Υεηξνπξγηθή εμαίξεζε α παζνύο εζηίαο + κεηαζηάζεσλ Αλαζηνιή ηεο εμέιημεο ηεο λόζνπ ζηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο δσήο ηνπ αζζελνύο Ramage et al, GUT 2012

30 Ανάλογα υμαηοζηαηίνηρ μακπάρ δπάζευρ Οκτρεοτίδη LAR Λανρεοτίδη Autogel

31 Ανάλογα ζυμαηοζηαηίνηρ ζε καπκινοειδέρ ζύνδπομο Πξώηεο επηινγήο αγσγή Διαηηώλεη ην flushing > 70% Διαηηώλεη ηε δηάξξνηα > 60% Βηνρεκηθή αληαπόθξηζε ~ 50% Πξννπηηθή cross over αλάιπζε ζε 33 αζζελείο Ορη δηαθνξέο κεηαμύ octreotide θαη lanreotide ζηνλ έιεγρν ζπκπησκάησλ θαη βηνρεκηθή αληαπόθξηζε O Toole et al, Cancer 2000 SST Αναστολή Έκκρισης Ορμονών από Τον όγκο SST Shah T & Caplin M, Best Pract Res Clin Gastroenterol Plockinger U & Wiedenmann B, Best Pract Res Clin End Metab 2007

32 Γιαθοπική Γιάγνυζη εμμένοςζαρ διάπποιαρ ζε ΝΟ λεπηού ενηέπος Αλζεθηηθό θαξθηλνεηδέο ζύλδξνκν ηεαηηόξξνηα Βαθηεξηδηαθή ππεξαλάπηπμε ιεπηνύ εληέξνπ Γπζ-απνξξόθεζε ρνιηθώλ αιάησλ Μεζεληεξηθή ηζραηκία

33 Ανάλογα ζυμαηοζηαηίνηρ ζε λειηοςπγικούρ παγκπεαηικούρ NETs VIPomas Glucagonomas GRFomas Insulinomas Patients treated Symptomatic Improvement % Biochemical response % εβδομάδερ μεηά ηην 1 η δόζη Οctreotide LAR 30mg Wermers, Fatourechi et al, Medicine (Baltimore) 1996 Nikou, Toumpanakis et al, Hepatogastroenterology 2005 Vezzosi, Bennet et al, Eur J Endocrinol 2005

34 Interferon Alpha γηα έιεγρν ζπκπησκάησλ Η δξάζε ηεο ζην ( θαξθηλνεηδέο ζύλδξνκν ) είλαη ζπγθξίζηκε κε απηήλ ησλ αλαιόγσλ ζσκαηνζηαηίλεο. Η έλαξμε δξάζεο είλαη βξαδεία. Πεξηζζόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηο. Β γπαμμήρ αγυγή. Plocklinger & Wiedenmann, Best Pract Clin & Res End Metab 2007

35 Νεόηεπα θάπμακα για καπκινοειδέρ ζύνδπομο SOM-230 (pasireotide) - Απμεκέλε πξόζιεςε ζε sst1, sst2, sst3 and sst5 Γηπιή ηπθιή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε γηα αζζελείο κε θαξθηλνεηδέο ζύλδξνκν κε αληαπνθξηλόκελνπο ζε Octreotide LAR 30mg Octreotide 40mg IM vs Pasireotide 60mg Σε εξέλιξη LX 1032 (Terlotristat Etriprate) από ηος ζηόμαηορ - Αλαζηνιέαο απνθαξβνμπιάζεο ηξππηνθάλεο - Διαηηώλεη ηελ παξαγσγή ζεξνηνλίλεο Phase II μελέτη σε εξέλιξη

36 Αιια θάξκαθα γηα έιεγρν ζπκπησκάησλ Τςειέο Γόζεηο Αλαζηνιέσλ Αληιίαο Πξσηνλίσλ ζε Γαζηξηλώκαηα Γηαδνμίδε ζε ηλζνπιηλώκαηα Κνξηηθνεηδή ζε ηλζνπιηλώκαηα θαη ζε απεηιεηηθή γηα ηε δσή δηάξξνηα ησλ VIPσκάησλ UKI-NETS Guidelines for NETs, Gut 2011 (in press)

37 Υειποςπγική θεπαπεία ζε NETs Θεξαπεπηηθή ή παξεγνξεηηθή. Debulking ρεηξνπξγηθή ήπαηνο (κόλν όηαλ >90% ηεο λόζνπ κπνξεί λα εμαηξεζεί) θαίλεηαη όηη απμάλεη ηελ επηβίσζε. Αληηθξνπόκελα δεδνκέλα γηα ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε γαζηξηλσκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ MEN-1. Αηειήο debulking ρεηξνπξγηθή κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ζε ιεηηνπξγηθνύο παγθξεαηηθνύο όγθνπο Μεηακόζρεπζε ήπαηνο κπνξεί ζπαλίσο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε απζηεξά επηιεγκέλνπο αζζελείο (ιίγα δεδνκέλα) Consensus Guidelines for NETs, Neuroendocrinology 2012

38 Δπιβίυζη αζθενών με ενηεπικό bypass (12) vs μη επιηςσή εκηομή (17) vs μη εκηομή (80) vs εκηομή (210). Μειέηε ππνζηεξηδόκελε από UKI-NETS 5 UKI NET θέληξα 360 αζζελείο RP NR ByP FR Median Survival 9.92 years 4.68 years 5.61 years 6.74 years Ahmed A et al. Endocr Relat Cancer 2009;16: Deaths due to fibrosisrelated cachexia RP 4.78% NR,ByP, FR 12.72%

39 Μεζενηεπική ίνυζη ζε NETs λεπηού ενηέπος Δπεηζόδηα αηεινύο εηιενύ Τροποποίηζη διαηροθής Τδξνλέθξσζε Stents οσρηηήρφν Τπνζξεςία Σσμπληρώμαηα διαηροθής,,tpn? Βαθηεξηδηαθή Τπεξαλάπηπμε ιεπηνύ εληέξνπ Aνηιβιοηικά Τπνηξνπηάδσλ αζθίηεο SMV stenting?

40 Αναζηολή εξέλιξηρ ζε εκηεηαμένη νόζο Βηνινγηθή ζεξαπεία (αλάινγα ζσκαηνζηαηίλεο ή/θαη ηληεξθεξόλε) πζηεκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία Ηπαηηθόο εκβνιηζκόο θαη ρεκεηνεκβνιηζκόο Ablative ζεξαπείεο (π.ρ. radiofrequency ablation) Θεξαπεία κε ξαδην-ζεζεκαζκέλα πεπηίδηα Νέεο ζεξαπείεο Ότι θεραπεία, αλλά μόνο παρακολούθηζη

41 Somatostatin analogues in the treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine (carcinoid) tumours - Αξηζκόο αλαδξνκηθώλ κειεηώλ : 7 - Αξηζκόο αζζελώλ : Διάηησζε κεγέζνπο όγθνπ : 3 8 % αζζελώλ - πλνιηθή αληαπόθξηζε : 60 70% Modlin et al, Aliment Pharmacol Ther, 2010

42 Ανάλογα ζυμαηοζηαηίνηρ ζε ΝΟ Απ. αζθεν. Σύπορ Μέγεθορ Βιοσημική Ανηαπόκπιζη Δνδοζκοπική Ανηαπόκπιζη Tomassetti et al 3 ΙΙ < 1 εθ Ναη Διάηησζε ζε 6 κήλεο Τπνζηξνθή ζε 12 κήλεο Fykse et al 5 Ι 1εθ Ναη Διάηησζε αξηζκνύ πνιππόδσλ > 50% Campana et al 9 Ι < 1εθ Ναη Τπνζηξνθή ζε 12 κήλεο Grozinsky et al 15 Ι 9/15 : < 1εθ 6/15 : > 1εθ Ναη 11/15 πιήξεο ππνζηξνθή 3/15 ειάηησζε κεγέζνπο Η λόζνο είηε εμειίζζεηαη είηε ππνηξνπηάδεη ζε αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ κόλν ζε 12 κελε ζεξαπεία ( κειέηε κε 5-εηε ελδνζθνπηθή παξαθνινύζεζε) Jianu et al, Scand J Gastroenterol, 2011 Tomassetti et al, NEJM 2000 Fykse et al, Scand J Gastroenterol 2004 Campana et al, Endocrine Rel Cancer 2008 Grozinsky Glasberg et al, Eur J Endocrinol 2008

43 Μέζνο ρξόλνο εμέιημεο λόζνπ ζην Οctreotide LAR group: 14.3 m vs 6 months ζηο placebo Μεηά 6 κήλεο αγσγήο : Σηαθερή νόζος ζε 66.7% ηοσ LAR vs 37.2% ηοσ placebo Καιύηεξα απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε κηθξήο έθηαζεο κεηαζηαηηθή λόζν ζην ήπαξ θαη θαη ζε απηνύο κε εθηνκή α παζνύο εζηίαο Rinke A et al. JCO 2009;27:

44 The CLARINET study Assessing the effect of Lanreotide Autogel on Tumour Progression Free Survival in Patients with Gastroentero-Pancreatic Neuroendocrine Tumours J. Blumberg,N. Liyanage, M.E. Caplin NANETS 2011 Γηπιή ηπθιή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε ζε μη λειηοςπγικούρ ΝΟΠ 204 αζθενείρ έιαβαλ είηε Lanreotide Autogel 120mg q 28 κέξεο ή placebo Πξσηνπαζήο εζηία : Πάγθξεαο (43.5%), Λεπηό έληεξν (33.3%) Η κειέηε ζα εμεηάζεη ηελ αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε ηεο Lanreotide Autogel, όζνλ αθνξά ζηελ επηβίσζε ρσξίο ζεκεία εμέιημεο λόζνπ (progression-free survival) θαη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε (overall survival)

45 ςζηημαηική σημειοθεπαπεία Streptozocin + 5FU +/- doxorubicin γηα μεηαζηαηικούρ παγκπεαηικούρ όγκοςρ θαη κεηαζηαηηθνύο foregut NETs (κέζε αληαπόθξηζε ~ 40%, εύξνο : 35-60%) Cisplatin & Etoposide γηα ςτηλήρ κακοήθειαρ μεηαζηαηικούρ ΝΔΣs ~60% αληαπόθξηζε αιιά ηαρεία ππνηξνπή ΌΥΙ ΡΟΛΟ Δ MIDGUT NETs Kouvaraki, M. A. et al. J Clin Oncol 2004 Toumpanakis et al, Best Pract Res Clin End Metab 2007 ENETS Guidelines, Neuroendocrinology 2012 UKI-NETS Guidelines, GUT, 2012

46 Αιινη ζπλδπαζκνί ρεκεηνζεξαπείαο 5-FU+cisplatin+streptozotocin - 79 αζθενείρ - πξξίθλσζε ηνπ όγθνπ ζε 38% ησλ pnets - Μέζνο ρξόλνο γηα επηδείλσζε : 9.1 m - πλνιηθή επηβίσζε : 31.5 m Temozolomide + Bevacizumab - πξξίθλσζε ηνπ όγθνπ ζε 24% ησλ pnets Temozolomide + Capecitabine - Αθηηλνινγηθή αληαπόθξηζε : 70% ζπξξίθλσζε όγθνπ θαη 27%, ζηαζεξνπνίεζε ηεο λόζνπ ζε pnets, κέζε PFS : 18 κήλεο, ζπλνιηθή επηβίσζε : 92% ζηα 2 έηε. Turner et al, Br J Cancer 2010 Strosberg et al, J Clin Oncol (abstract) 2008 Kulke et al, Clin Cancer Res 2009 Strosberg et al, Cancer 2011

47 Δμβολιζμόρ και σημειοεμβολιζμόρ Ηπαηικών μεηαζηάζευν πκπησκαηηθή αληαπόθξηζε (40-80%) Αθηηλνινγηθή αληαπόθξηζε ~ 50%? Βειηίσζε επηβίσζεο Brown et al J Vasc Interv Radiol 1999;10(4): Chamberlain et al J Am Coll Surg 2000;190: Ννζεξόηεηα (Ππξεηόο, άιγνο, επαηηθή αλεπάξθεηα, εληεξηθή ηζραηκία) Υνξήγεζε IV octreotide γηα πξόιεςε «θαξθηλνεηδνύο θξίζεο» Θλεηόηεηα : 1-2% Πποζεκηική επιλογή ηυν αζθενών Toumpanakis et al, Best Pract Res Clin End Metab 2007

48 Αλλερ ablation θεπαπείερ Radio-frequency ablation Laser-induced thermotherapy Cryotherapy Ethanol ablation Brachytherapy

49 Ραδην-ζεζεκαζκέλα αλάινγα σκαηνζηαηίλεο 90 Y/ 177 Lu +Ανάλογο Μηχανισμόρ Δπάσηρ υμαηοζηαηίνηρ Τποδοσέαρ υμαηοζηαηίνηρ Κύηηαπο όγκος Κύηηαπο όγκος Σο παδιοζεζημαζμένο ανάλογο υμαηοζηαηίνηρ μεηαθέπει «θαναηηθόπο» δόζη ακηινοβολίαρ ζηα καπκινικά κύηηαπα

50 Radiolabelled Somatostatin Analogue Lu-177-DOTA,Tyr3 Octreotate in patients with endocrine gastroenteropancreatic tumours Kwekkeboom et al JCO 2005;23: ασθενείς CR 2%; PR 26%; MR 19%; SD 35%; PD 18% Computed tomography ζε αζθενή με μεηαζηαηικό Γαζηπίνυμα ππο θεπαπείαρ και 3 μήνερ μεηά ηην ηελεςηαία θεπαπεία

51 Progression-free Survival 90YTTRIUM-DOTA-OCTREOTATE FOR THE TREATMENT OF ADVANCED NEUROENDOCRINE TUMORS Toumpanakis C, Caplin ME, Quigley AM, Marelli L, Chilkunda D, Khan M, Meyer T, Buscombe J. Neuroendocrine Tumour Unit, Centre for Gastroenterology, Royal Free Hospital, London, UK Κλινική βεληίυζη ζε 62/85 αζζελείο(72.9%). Ακηινολογική ανηαπόκπιζη (είηε ζηαζεξνπνίεζε ή ζπξξίθλσζε ηεο λόζνπ) ζε 74/85 (87%) patients. ε 47/74 (63.5%) από ηνπο αληαπνθξηζέληεο, ε αληαπόθξηζε. ήηαλ καθξάο δηαξθείαο Progression-free survival 1.0 Progression-free Survival Function Censored ESMO time to progression NO ADVERSE EFFECTS BM SUPPRESSION MILD CRF

52 Sunitinib Everolimus D.Metz & R.Jensen, Gastroenterology 2008

53 Sunitinib Malate for the Treatment of Pancreatic Neuroendocrine Tumors Eric Raymond, M.D et al, N ENGL J MED 2011; 364: Γηπιή ηπθιή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 171 αζζελείο Sunitinib 37.5mg vs placebo PFS OR Deaths Sunitinib 11.4 κήλεο 9.3% 9 (10%) Placebo 5.5 κήλεο 0% 21 (25%) Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ : 30% : δηάξξνηα, λαπηία, έκεηνη, θόπσζε 10-20% : ππέξηαζε, νπδεηεξνπελία

54 Everolimus for Advanced Pancreatic Neuroendocrine Tumors James C. Yao et al, N ENGL J MED 2011; 364: Γηπιή ηπθιή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 410 αζζελείο Everolimus 10 mg vs placebo PFS OR Everolimus 11 κήλεο 5% Placebo 4.6 κήλεο 2% Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ : 30% : αθζώδεο ζηνκαηίηηο, εμάλζεκα, δηάξξνηα, θόπσζε 10 30% : ινηκώμεηο αλ.αλαπλεπζηηθνύ, δηάκεζε πλεπκνλίηηο < 10% : θπηηαξνπελίεο, ππεξγιπθαηκία

55 ςνδςαζμοί θεπαπειών Καπκινοειδή No of pts SD % PR/CR % PFS % (18w) Octreotide LAR + bevacizumab Octreotide LAR + PEG - INF Καπκινοειδή Octreotide LAR + placebo Octreotide LAR + everolimus PFS 11.3 months 16.4 months Όρη δηαθνξά ζηελ αθηηλνινγηθή αληαπόθξηζε Πεξηζζόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηελ νκάδα πνπ έιαβε ζπλδπαζκό Yao et al, J Clin Oncol 2008 Pavel et al, Lancet 2011

56 Πνηα αγσγή θαη γηα πνηόλ αζζελή Κιηληθή εηθόλα & ζπλνδά λνζήκαηα Ιζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πζρέηηζε κε γελ. ζύλδξνκα Έθηαζε/εληόπηζε ηεο λόζνπ πκπεξηθνξά ηεο λόζνπ Μνξηαθό profile ηεο λόζνπ Πξνηίκεζε ηνπ αζζελνύο Κόζηνο?

57 Όρη αηξνθηθή γαζηξίηηδα Φπζηνινγηθή Γαζηξίλε ΣΤΠΟ III ή IV Βηνςίεο παξαθείκελνπ βιελλνγόλνπ Γαζηξίλε νξνύ Αηξνθηθή γαζηξίηηδα Τπεξγαζηξηλαηκία ΣΤΠΟ Ι Όρη αηξνθηθή γαζηξίηηδα Τπεξγαζηξηλαηκία ΣΤΠΟ ΙΙ Δπί εληνπηζκέλεο λόζνπ Υεηξνπξγηθή εθηνκή Δπί εθηεηακέλεο λόζνπ πζηεκαηηθή Θεξαπεία > 2 εθ 1-2 εθ < 1 εθ > 1 εθ ΝΟ ηομάσος Γηήζεζε αγγείσλ Γηήζεζε κπηθνύ ρηηώλα >6 πνιύπνδεο Όρη δηήζεζε αγγείσλ Όρη δηήζεζε κπηθνύ ρηηώλα Μέρξη 6 πνιύπνδεο Αλάινγα ζσκαηνζηαηίλεο Σνπηθή ρεηξνπξγηθή εθηνκή +/- αληξεθηνκή ή +/- αλ.ζσκαηνζηαηίλεο Δλδνζθνπηθή εθηνκή Δηήζηα ελδνζθνπηθή παξαθνινύζεζε

58 Έιεγρνο ζπκπησκάησλ Καπκινοειδέρ ζύνδπομο Ανάλογα υμαηοζηαηίνηρ Έιεγρνο εμέιημεο λόζνπ Αζςμπηυμαηικόρ αζθενήρ Μη εξελιζζόμενη νόζορ Υαμηλή κακοήθεια Octreotide LAR Άιια αίηηα Δκκέλνληα ζπκπηώκαηα (ρσξίο επηδείλσζε λόζνπ) Δπιδείνυζη νόζος Σξνπνπνίεζε δόζεο SSTs Πξνζζήθε interferon Δκβνιηζκόο ΗΜ PRRT PRRT Δμβολιζμόρ ΗΜ Μεηαζηαηικοί ΝΟ λεπηού ενηέπος

59 ςμπηώμαηα Performance Status (PS) CT/MR OCTREOSCAN Ιζηολογία (GRADE) Ki67 Grade 3 PS 0-2 Grade 1-2 PS 0-2 Υημειοθεπαπεία Δξαιπέζιμορ Μη εξαιπέζιμορ Υεηξνπξγηθή εθηνκή Αλάινγα ζσκαηνζηαηίλεο? πκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία πκπησκαηηθή ή αθηηλνινγηθή επηδείλσζε Υεκεηνζεξαπεία, Everolimus, Sunitinib, PRRT Αλγόπιθμορ για παγκπεαηικούρ ΝΟ

60 EUS ΝΟ Οπθού < 1 cm 1-2 cm > 2cm Υσξίο δηήζεζε Μπτθνύ G1/G2 Γηήζεζε Μπτθνύ G2/G3 CT / MR ππέινπ CT / MR ππέινπ/ Octreoscan Υσξίο δηήζεζε Μπτθνύ G1 Υσξίο δηήζεζε Μπτθνύ G2 Γηήζεζε Μπτθνύ & Λεκθαδέλσλ G2, G3 Όρη κεηαζηά ζεηο Μεηαζηάζεηο Δλδνζθνπηθή εθηνκή Γην-νξζηθή Υεηξνπξγηθή εθηνκή Δηήζηα Δλδνζθνπηθή παξαθνινύζεζε Υεηξνπξγηθή εθηνκή πζηεκαηηθή Θεξαπεία + / - παξεγνξεηηθή ρεηξνπξγηθή εθηνκή

61 Αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ κε ζπλεξγαζία πνιιαπιώλ εηδηθνηήησλ (Multi-Disciplinary Team Meetings) Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα, ε αγσγή λα εμαηνκηθεύεηαη θαη νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη ζε ηαηξηθά ζπκβνύιηα κε ζπκκεηνρή πνιιαπιώλ εηδηθνηήησλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην κέγηζην δπλαηό όθεινο γηα θάζε αζζελή.

62 Υξόλνπο καο ηαμηδεύεηο δε βνπιηάμακε Υίιηνπο θαπεηαλαίνπο ηνπο αιιάμακε Καηαθιπζκνύο πνηέ δε ινγαξηάζακε Μπήθακε κεο ηα όια θαη πεξάζακε Δςσαπιζηώ πολύ Κη έρνπκε ζην θαηάξηη καο βηγιάηνξα Παληνηηλό ηνλ Ήιην ηνλ Ηιηάηνξα Οδσζζέας Ελύηης

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι

Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι 40 Στοχευμένη θεραπεία με ραδιοεπισημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης σε ασθενείς με νευροενδοκρινείς όγκους ΤΗΣ πιπιτσασ βαλσαμακη Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι (Neuroendocrine Tumors, NET) (Πίνακας 1) αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Neuroendocrine Tumors: Systemic treatment. Leonidas Κ. Chelis Medical Oncologist University Hospital of Alexandroupolis

Neuroendocrine Tumors: Systemic treatment. Leonidas Κ. Chelis Medical Oncologist University Hospital of Alexandroupolis Neuroendocrine Tumors: Systemic treatment Leonidas Κ. Chelis Medical Oncologist University Hospital of Alexandroupolis no conflict of interest (προς το παρών ) Δομή παρουσίασης Α. Εισαγωγικά στοιχεία Β.

Διαβάστε περισσότερα

Νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος: από την κλινική υπόνοια στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος: από την κλινική υπόνοια στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος: από την κλινική υπόνοια στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Ιωάννης Πιλπιλίδης Γαστρεντερολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

σύγκριση με το NCCN Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της ENETS: αλλαγές από το 2015 και

σύγκριση με το NCCN Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της ENETS: αλλαγές από το 2015 και Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της ENETS: αλλαγές από το 2015 και σύγκριση με το NCCN ΝΕΤ MASTERCLASS 2016 Γεώργιος Μπούτζιος Επιμελητής Β Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Disclosure There is no

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιθηλιακά νεοπλάσματα με επικρατούσα νευροενδοκρινική διαφοροποίηση Συχνότητα εμφάνισης NET 1,9-5,76/100,000/

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η PETCT με FDG στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012

Η PETCT με FDG στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012 Η PETCT με FDG Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012 PETCT, Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» τατιστικά τοιχεία 1/1/2012-31/10/2012 N=2398 Hodgkin 23,8% NHL 11,7%

Διαβάστε περισσότερα

NET MASTERCLASS 2016 An interactive workshop

NET MASTERCLASS 2016 An interactive workshop NET MASTERCLASS 2016 An interactive workshop Νέες Θεραπευτικές Επιλογές ΝΕΤ εντέρου Πώς ξεκινάμε, πώς συνεχίζουμε Αυγερινός Αντώνης PhD FEBG Επιμελητής Α Γαστρεντερολογίας ENETS-ESDO ESMO Full Member Γαστρεντερολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Νοέμβριος 2012 Άντρας 54 ετών Αιτία προσέλευσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή απεικόνιση και θεραπεία. 3 rd Nuclear Medicine dpt of AUTh I. Iakovou Assist. Professor

Μοριακή απεικόνιση και θεραπεία. 3 rd Nuclear Medicine dpt of AUTh I. Iakovou Assist. Professor Μοριακή απεικόνιση και θεραπεία 3 rd Nuclear Medicine dpt of AUTh I. Iakovou Assist. Professor 3 rd Nuclear Medicine dpt of AUTh I. Iakovou Assist. Professor I have no conflict of interest George de Hevesy

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Γεώξγηνο Κνιηόπνπινο MRCOG DFFP MD BSCCP diploma Επηκειεηήο ΕΣΥ Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ΠΓΝ Έιελα Βεληδέινπ Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ

Διαβάστε περισσότερα

NET: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ

NET: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ NET MASTERCLASS 2016 :an interactive workshop NET: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Βασίλης Πρασόπουλος Πυρηνικός Ιατρός Δ/της Πυρηνικής Ιατρικής-PET/CT όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ Κοιλιοκάκη: Μια νόζορ με ιδιαιηεπόηηηερ ΓΤΑΝΔΞΙΑ ἠ ΑΤΣΟΝΟΟ ΝΟΗΜΑ Δθιπηηθό αίηην : Τξνθηθό αληηγόλν ( Γινπηέλε) Ιζρπξή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΥ Κ.

ΞΥΝΟΥ Κ. Νευροενδοκρινικοί όγκοι (NET) Ετερογενής ομάδα νεοπλασμάτων Ευρύ φάσμα κλινικής εικόνας Λειτουργικοί Μη λειτουργικοί Ευρύ φάσμα απεικονιστικών ευρημάτων Απεικόνιση NET Μορφολογική Υπερηχογράφημα Αξονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Ο νκηιεηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεορνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ: νξηζκόο Η ΑΠ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 Κσλζηαληίλνο Β. Βαζηιεηάδεο Δπηκειεηήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ - πνηα ε βαζηθή αξρή ησλ κεζόδσλ; - πνηεο νη αληίζηνηρεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύγρξνλεο Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε Νενπιαζηώλ ηνπ Πλεύκνλα

ύγρξνλεο Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε Νενπιαζηώλ ηνπ Πλεύκνλα ύγρξνλεο Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε Νενπιαζηώλ ηνπ Πλεύκνλα Κιέσληαο Αζαλάζηνο Αζηεξίνπ Υξήζηνο Ειδικευόμενοι Ιατροί Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Μεγάλων Αγγείων Θσξαθνρεηξνπξγηθή Κιηληθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 Σ. Μιχόπουλοσ Γαςτρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» θεραπευτικζσ επιλογζσ ςε ΟΒ με ΥΕΔ αναμονή & παρακολοφθηςη καταςτροφή του βλεννογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Βιοδείκτες στους νευροενδοκρινείς όγκους

Βιοδείκτες στους νευροενδοκρινείς όγκους Βιοδείκτες στους νευροενδοκρινείς όγκους Δρ Καλλιόπη Παζαΐτου Παναγιώτου Ενδοκρινολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήμα Ενδοκρινολογίας ΑΝΘ «Θεαγένειο» Δεν έχω κάτι να δηλώσω Δομή ομιλίας 1. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σδαλαβάξε Αηθαηεξίλε Εηδηθεπόκελε Ρεπκαηνινγίαο Γ.Ν.Θ.«Άγηνο Παύινο»

Σδαλαβάξε Αηθαηεξίλε Εηδηθεπόκελε Ρεπκαηνινγίαο Γ.Ν.Θ.«Άγηνο Παύινο» In a Two-Year Double-Blind Randomized Controlled Multicenter Study, Chondroitin Sulfate Was Significantly Superior to Celecoxib at Reducing Cartilage Loss with Similar Efficacy at Reducing Disease Symptoms

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας Αθήνα, Νοέμβριος 2012 Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πκκεηνρή ζε: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ -Δηαβεηνιόγνο Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο Θεζ/ληθε 2012 Πάγθξεαο ΘΝΟΤΛΘΝΕ Βασικές ινσοσλίνες Σύγτρονες Σσμβατικές Ινσοσλίνη detemir Ινσοσλίνη glargine

Διαβάστε περισσότερα

Επίπησζε GEP-NETs απμάλεηαη (Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors)

Επίπησζε GEP-NETs απμάλεηαη (Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors) Randomized, Phase III Trial of Everolimus + Octreotide LAR vs. Placebo + Octreotide LAR in Patients with Advanced Neuroendocrine Tumors (NET) (RADIANT-2) Marianne Pavel 1, John Hainsworth 2, Eric Baudin

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ρηθαμηκίλε ζηελ Ζπαηηθή Δγθεθαινπάζεηα

Ρηθαμηκίλε ζηελ Ζπαηηθή Δγθεθαινπάζεηα Ρηθαμηκίλε ζηελ Ζπαηηθή Δγθεθαινπάζεηα πήιηνο Μαλσιαθόπνπινο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ρηθαμηκίλε Αληηβηνηηθό Ζκηζπλζεηηθό παξάγσγν ηεο ξηθακπθίλεο Γξα κέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα