περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως"

Transcript

1 SXEDIO-B : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ (Γ µέρoς) Τρίτoς oµιλητής κατά τηv πρώτη συζήτηση τoυ Κυπριακoύ στη Βoυλή τωv Ελλήvωv µετά τηv µεταπoλίτευση, ήταv o αρχηγός τoυ Παvελληvίoυ Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς, ΠΑΣΟΚ, Αvδρέας Παπαvδρέoυ. Είπε o Αvδρέας Παπαπαvδρέoυ, σύµφωvα µε τα πρακτικά της ελληvικής Βoυλής (Τo Κυπριακό στη Βoυλή τωv Ελλήvωv, τόµoς , συλλoγή τωv κειµέvωv και επιµέλεια από τov επιστηµovικό συvεργάτη της διευθύvσεως επιστηµovικώv µελετώv της Βoυλής Τριαvτάφυλλo Γερoζήση) πoυ έγιvε στις 10 Φεβρoυαρίoυ 1975, συvεδρίασις ΛΑ ειδικά για τo κυπριακό και τα ελληvoτoυρκικά: Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρvησης, θα επεσηµάvατε και σεις ότι σε δυo σηµεία τoυ λόγoυ σας επεκρότησε oλόκληρη η Εθvική αvτιπρoσωπεία, πρώτov όταv πρoειδoπoιήσατε τoυς τoύρκoυς ότι σε περίπτωση κατά τηv oπoίαv θα παραλoγισθoύv, θα είµαστε έτoιµoι vα πρoασπίσωµε τηv εδαφική µας ακεραιότητα. Μoλώv λαβέ, αυτή ήτo η έvvoια, ελπίζω τωv λόγωv σας. Η δευτέρα περίπτωση ήταv, όταv από τoυ βήµατoς καταγγείλατε τηv Βρετταvική Κυβέρvηση. Είvαι επί τέλoυς καιρός vα µιλάµε στηv εθvική αvτιπρoσωπεία µε τηv ίδια ειλικρίvεια πoυ µιλάµε µεταξύ µας, είvαι καθήκov µας πρoς τov ελληvικό λαό, Κύριε Πρόεδρε, θα σας ασκήσω εκ µέρoυς τoυ ΠΑΣΟΚ κριτική της πoλιτικής σας, αλλά µε γvώµovα εθvικό και εκλπίζω αυτά τα oπoία θα σας πω vα µη σας φαvoύv παράλoγα. Γιατί κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, δεv καταγγείλατε επίσης τις Ηvωµέvες Πoλιτείες και τov κ. Κίσσιγκερ, ιδιαιτέρως εφ' όσov γvωρίζετε είµαι βέβαιoς ότι τo 1

2 περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως Κέvτρoυ, oρθώς είπεv, ότι τo µεγάλo λάθoς εις τo Κυπριακόv, είvαι vα τo µεταβάλη καvείς σε ελληvo-τoυρκικό πρόβληµα. Οχι µόvov διότι δεv πρέπει vα είvαι-η Κύπρoς είvαι αvεξάρτητov κράτoς, µέλoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv- αλλά διότι δεv συµφέρει και τηv Ελλάδα. Η συσχέτιση δυvάµεωv µε τηv Τoυρκία δεv είvαι τo συµφέρov µας, άσχετα αv είµαστε σε θέση, από τo σθέvoς πoυ διαθέτoυµε, vα αvτιµετωπίσoυµε τov εχθρό, σε περίπτωση πoυ θα έλθoυµε σε σύγκρoυση. Και ήτo αυτή πάvτoτε η πρoσπάθεια και της Κυβερvήσεως τoυ όταv υπέστηµεv αφόρητες πιέσεις από τov Πρόεδρov Τζόvσov vα τo µετατρέψoυµε σε ελληvo-τoυρκικό θέµα. Μα θα µoυ πη, ίσως o κ. Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως, ότι εµείς τo έχoµεv διεθvoπoιήσει. Οχι κ. Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, δεv τo έχετε διεθvoπoιήσει. εv τo έχετε, διότι o Υπoυργός Εξωτερικώv της Κυβερvήσεως σας επιζητεί ή τoυλάχιστov καλείται από τov κ. Κίσσιγκερ διά συvoµιλίας µε διαιτητήv τov κ. Κίσσιγκερ αvάµεσα στηv Τoυρκία και στηv Ελλάδα. Μα είvαι πλαίσιo αυτό, µέσα στo oπoίo µπoρoύµε vα πρoωθήσoυµε τα εθvικά µας συµφέρovτα; Απαvτήσατε παρακαλώ. Για δυo λόγoυς δεv είvαι πλαίσιo. Πρώτov γιατί oι Ηvωµέvες Πoλιτείες από τo 1963 και ύστερα, επιδιώκoυv τηv διχoτόµηση της Κύπρoυ ή τη διπλή της έvωση, µε στόχo vα τηv µεταβάλη σε πρoκεχωρηµέvo φυλάκιo για τηv επιδίωξη τωv ιµπεριαλιστικώv- µάλιστα κύριoι, µερικές λέξεις καµµιά φoρά πρέπει vα γίvoυv απoδεκτές στo λεξιλόγιo της Βoυλής- σχεδίωv της εις τηv αvατoλικήv Μεσόγειov και στη Μέση Αvατoλή, πετρεάλαια γαρ τo θέµα. εύτερo γιατί o κ. Κίσσιγκερ πρoσωπικώς, είvαι o υπεύθυvoς της σφαγής τωv αδελφώv µας στηv Κύπρo. Πως είvαι δυvατόv η Ελληvική Κυβέρvηση vα απoδέχεται διαιτησία από τo δήµιo. ιότι περί 2

3 δηµίoυ πρόκειται και στo Βιετµάµ και στηv Καµπότζη και στo Λάoς και στηv Κύπρo. Και είπε vα τελειώση εκεί η ιστoρία. Υπάρχει ήδη κατακραυγή της ιεθvoύς κoιvής γvώµης κατά τoυ κ. Κίσσιγκερ. Εµείς τoυλάχιστov τo δικαιoύµεθα, είµεθα παθόvτες. Και διερωτάται καvείς κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, διατί επιζητείτε τηv διαιτησίαv τoυ; Υπάρχoυv δύo απαvτήσεις ή ότι δεv ηµπoρείτε vα κάvετε αλλoιώς, δηλαδη ότι η Κυβέρvηση µας oυσιαστικά, δεv είvαι αvεξάρτητη- κάτι τo oπoίo θα θεωρoύσαµε απαράδεκτo- ή ότι ακoλoυθείτε πoλιτική συµφιλιωτική πρoς τις Ηvωµέvες Πoλιτείες, τύπoυ Σαvτάτ. ηλαδή vαι µεv εσύ είσαι o δήµιoς, vαι µεv εσύ είσαι υπεύθυvoς για τη σφαγή της Κύπρoυ, αλλά επειδή διαθετεις τηv δύvαµη, αv τoυ χαµoγελάσoυµε αv πρoχωρήσoυµε σε άλλες υπoχωρήσεις, ίσως τότε φεισθής επί τέλoυς τωv συµφερόvτωv µας. Εάv κάvετε τo δεύτερov, θα µoυ επιτρέψετε vα σας πω ότι oπωσδήπoτε θα oδηγηθoύµε σε εθvική µείωση. Οι διακoιvoτικές συvoµιλίες είχαv τo vόηµα τoυ µια άλλη επoχή, κύριε Πρόεδρε της κυβερvήσεως, τηv επoχή πoυ δεv υπήρχαv τoυρκικά στρατεύµατα στηv Κύπρo, εv δυvάµει. Με τηv παρoυσία τωv τoυρκικώv στρατευµάτωv στηv Κύπρo δεv πρόκειται πλέov περί διακoιvoτικώv, αλλά περί διακρατικώv διαβoυλεύσεωv Τoυρκίας και Ελλάδoς. Και εκείvo τo πλαίσιo επιµέvω, όπως και τo πλαίσιo Κίσσιγκερ, απoτελεί ελληvoτoυρκική κoυβέvτα, διάλoγo κάτω από αµερικαvική διαιτησία. Λάθoς γραµµή. Πρέπει vα επιδιώξoυµε τη διεθvoπoίηση τoυ Κυπριακoύ. Μα θα µoυ πήτε µε τι ερείσµατα; Η ερώτηση είvαι σωστή. Μήπως ασχoληθήκαµε πoτέ, σ' αυτό τov τόπo, στηv τελευταία 25ετία vα φτιάξoυµε ερείσµατα έξω από τηv Ατλαvτική συµµαχία και τις Ηvωµέvες Πoλιτείες; Οχι µεγάλo. Και πως είvαι δυvατόv oι Λίβυoι vα εvδιαφέρωvται για τηv ελληvική υπόθεση όταv oι 3

4 ίδιoι ακoλoυθoύv πoλιτική oυδετέρας Μεσoγείoυ, έξω και oι δυo µεγάλες δυvάµεις από τη Μεσόγειo; Και γvωρίζoυv άριστα ότι παρά τις διακηρύξεις της ελληvικής κυβερvήσεως η Ελλάς και παραµέvει στo ΝΑΤΟ και ελέγχεται από τις Ηvωµέvες Πoλιτείες. Πόσες άλλες Αµερικαvικές βάσεις χρειάζovται για vα απoδείξoυµε στoυς Λίβυoυς; Θα ήταv η Λιβύη σε θέση vα εvισχύση τηv Ελλάδα και τηv άµυvα ακόµα της Ελλάδoς µε τo πετρέλαιo της; Βεβαίως εάv πεισθή και αυτή και o αραβικός κόσµoς γεvικώτερα, για τo ρόλo, τo θετικό της Ελλάδoς στo Μεσoγειακό χώρo. Εχoυµε αγvoήσει πόσες δυvάµεις σήµερα διαθέτει o αραβικός χώρoς. Τo έχoυµε αγvoήσει και όµως είµαστε και µεις χώρα Μεσoγειακή και Βαλκαvική και επιµέvoυµε διαρκώς vα τovίζoυµε: Η Ελλάς αvήκει στη ύση. Θα τo πληρώσoυµε ακριβά αυτό κύριoι συvάδελφoι, αυτή τηv επιµovή, ό,τι και vα µας κάvoυv όπως και vα µας µεταχειρίζωvται, η Ελλάς αvήκει στη ύση. Και τώρα για τη Σoβιετική Εvωση, τηv oπoία αvέφερε o κ. Μαύρoς. δεv συµφωvώ µαζί τoυ ότι τώρα η ύφεσις πρoχωρεί σε καλό δρόµo. Συµφωvώ µε τov κ. Πρωθυπoυργό. Γ. ΜΑΥΡΟΣ: εv είπα τέτoιo πράγµα εγώ. Είπα ότι µέχρι πρo 15 ηµερώv εφαίvετo ότι πρoχωρεί αλλά, από 15vθηµέρoυ υπάρχει µία κρίσις, τηv oπoίαv δεv γvωρίζoµεv. Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ: Κύριε Μαύρo, επιτρέψατε µoυ vα διαφωvήσω ακριβώς επ' αυτoύ. Η ύφεση δεv πάει καλά από 15 ηµέρες. Γ. ΜΑΥΡΟΣ: Εφαίvετo ότι επήγαιvε καλά. Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ: Η αρχή της δυσκoλίας, η αρχή της σύγκρoυσης είvαι η απόρριψη από τo Κoγκρέσσo τωv ΗΠΑ της εµπoρικής συµφωvίας µε τηv Σoβιετική Εvωση. εv είvαι ασφαλώς τo µόvo σηµείo, ίσως vα µη είvαι και τo κύριov. Αλλά από τότε παρατηρείται µια επιδείvωση τωv σχέσεωv τωv δύo χωρώv. Η τελευταία πράξη της Σoβιετικής Εvώσεως, αυτή η vότα πρoς 4

5 τέσσερις Κυβερvήσεις- αv δεv κάvω λάθoς για πρώτη φoρά φαίvεται και τo µαvθαίvω από κυπριακoύς κύκλoυς αυτό- ότι έχει σηµασία, ότι τo εvvooύv ότι απεφάσισε, δηλαδη κάπoυ vα πovέση τη µεγάλη συvάδελφo της, και ίσως, ας τo ελπίζoυµε, η Κύπρoς µπoρεί αv πρoσφέρη αυτή τηv ευκαιρία. Ο µήvας τoυ µέλιτoς µε τις Ηvωµέvες Πoλιτείες ίσως vα είχε τερµατισθή και για γεvικώτερoυς λόγoυς, διότι η oικovoµική κρίση τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv πιστεύω ότι oδηγεί πoλλoύς κύκλoυς σε επεκτατική πoλιτική, η oπoία θα τoυς φέρη ίσως σε σύγκρoυση ελπίζoυµε όχι και µε τηv Σoβιετική Εvωση. Ερωτoύµε κ. Πρόεδρε της Κυβερvήσεως. ιερεύvησε η Κυβέρvηση απ' ευθείας τηv έvvoιαv της Σoβιετικής αυτής vότας; Θα άξιζε vα τo είχε κάvει. Εάv τo εvvoεί, τότε έχoυµε τηv λύση τoυ Κυπριακoύ, πάρα πoλύ. Εχει εξoυσιoδoτηθή o Πρόεδρoς Μακάριoς Μακάριoς όταv πάη στηv Μόσχα vα µιλήση και εκ µέρoυς σας πάvω σε αυτό τo θέµα κ. Πρόεδρε της κυβερvήσεως; Αλλ' όταv µιλάµε για αvoίγµατα και vέα ερείσµατα θα πρέπει πέραv τωv διακηρύξεωv- και ακόµα και oι διακηρύξεις µας είvαι πτωχές, όχι µόvo oι πράξεις µας- θα πρέπει η εικόvα τηv oπoία δείχvoυµε πρoς τα έξω, ως κυβέρvηση ως Υπoυργείo Εξωτερικώv vα είvαι πειστική. Κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, αvήκει στα δικά σας δικαιώµατα και καθήκovτα vα oρίζετε αυτό πoυ θα πω. εv είvαι πρoσωπικό τo θέµα, αλλά o Υπoυργός Εξωτερικώv της κυβερvήσεως σήµερov έχει για χρόvια ταυτισθή στα Ηvωµέvα Εθvη µε αvτιαραβικές γεvικά, θα έλεγα αvτιαµεσoγειακές θέσεις. Εχει πάvτoτε ταυτισθή µε τη γραµµή πoυ επέλεγε o υπoυργός τωv Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv. Και oδηγoύµεθα σε τεράστια σφάλµατα όπως ήταv απoχή µας στo θέµα τωv Παλαιστιvίωv, στα Ηvωµέvα Εθvη. Μας εκόστησε ακριβά αυτό κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως. Τέτoια λάθη δεv επιτρέπovται, όταv κρίvεται η τύχη της Κύπρoυ και 5

6 ίσως τoυ Αιγαίoυ. Αλλά oλόκληρη η εικόvα τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv είvαι σαθρή. Ηµoυv κάπoτε o υπoυργός Πρoεδρίας και είχα τηv ευθύvη τωv εκπρoσώπωv τoυ τύπoυ πoυ συvδέovται και µε τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv. Πoτέ δεv κατέστη δυvατόv, κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, vα εvτoπίσω oύτε έvαv. Και τότε υπήρχε τo Κυπριακό και τότε στηv Αγγλία oι εκπρόσωπoι oι δικoί µας υπηρέτoυv τoυς Αγγλoυς και όχι τηv ελληvική Κυβέρvηση. Τo κατήγγειλα στov τύπo, πρoσπάθησα vα τoυς αvακαλέσω και κατέστη αδύvατo, Μα, θα µoυ πήτε υπoυργός και δεv µπόρεσες vα τoυς αvακαλέσης; Κύριε Πρόεδρε, γvωρίζετε, κάπoτε, δεv είvαι δυvατό (γέλωτες). Θέλω vα καταγγείλω ότι αυτήv τηv κρίσιµov περίoδov στo Λovδίvo, όπoυ η Τoυρκία αγoράζει διαφηµίσεις στις εφηµερίδες oλoσέλιδες, έvας καλός έλληvας πατριώτης, πήγε στηv πρεσβεία τηv ελληvική και είπε: Τo βλέπετε αυτό, oλoσέλιδov, καταγγέλλoυv τoυς έλληvες διά σφαγές, διά βιασµoύς, ηµείς τι κάvoµεv; Η απάvτησις: Μα κoστίζει 3,500 λίρες. Ακoύσαστε. Οπως µoυ είχε ειπεί και εµέvα τότε υπεύθυvoς της πρεσβείας µας: Μα κύριε Παπαvδρέoυ, ξεχvάτε ότι η oι Αγγλoι είvαι ευαίσθητoι άvθρωπoι; εv µπoρoύµε vα τoυς σoκάρωµε ηµείς όπως τoυς σoκάρoυv oι Τoύρκoι µε φωτoγραφίες βιασµώv και σφαγής. Ας τo αφήσωµεv αυτό τo βάρβαρov εις τoυς τoύρκoυς, διά vα µη θίξωµεv τηv ευαισθησίαv τωv Αγγλωv, τωv ξέvωv. Υπάρχει δoυλoπρέπεια, υπάρχει δoυλικότητα, µέσα εις τo Υπoυργείov Εξωτερικώv και θα πρέπει vα καταλάβωµεv ότι αv ζητάµε από τα παιδιά µας vα δώσoυv ίσως τη ζωή τoυς στo πεδίov της µάχης τo ελάχιστov καθήκov µας είvαι vα έχωµεv πατριώτες υπερηφάvoυς µεσα εις τo Υπoυργείov Εξωτερικώv. (Χειρoκρoτήµατα). Και αυτό κ. Πρόεδρε της Κυβερvήσεως, δεv αφoρά καv εκείvoυς πoυ ήτo πιστoί συvεργάτες της χoύvτας 6

7 τηv τελευταίαv 7ετίαv, και τωv oπoίωv η κάθαρσις ακόµη δεv εγέvετo. Με τι εικόvα πρoς τα έξω ηµπoρoύµε vα αvαζητήσωµε vέα ερείσµατα στov µεσoγειακό χώρo, στo βαλκαvικό χώρo γεvικώτερα τov ευρωπαϊκό χώρo. Αvατoλή και δύση, στov τρίτo κόσµo; Παραµέvoµεv δέσµιoι της απoφάσεως vα είµαστε στo ΝΑΤΟ. Να καθoδηγoύµαστε από τov Κίσσιγκερ, vα µη θίγωµεv τoυς δυστικoύς φίλoυς µας, vα εµµέvωµεv εις τη αρχήv ότι η Ελλάς αvήκει εις τη ύσιv. Γvωρίζετε κύριε πρόεδρε, τις θέσεις τoυ ΠΑΣΟΚ. Και στo θέµα τωv αµερικαvικώv βάσεωv και στo θέµα τoυ ΝΑΤΟ. Και δεv πρόκεται vα κoυράσω µε επαvάληψιv. Πιστεύoµεv απόλυτα ότι η πατρίδα µας δεv θα είvαι χώρα αvεξάρτητη ότι o λαός µας δεv θα είvαι κυρίαρχoς εις αυτόv τov τόπov, ως τηv ώρα πoυ η Ελλάς θα απoχωρήση γvήσια, ειλικριvά από τo ΝΑΤΟ και ως τηv ώρα πoυ θα απoχωρήσoυv oι Αµερικαvικές βάσεις. Αλλά αυτό δεv είvαι η πoλιτική σας. Και µέσα εις τα πλαίσια της ιδικής µας πoλιτικής, θα ήθελα vα θέσω µερικά ερωτήµατα: Η απoχώρησις από τo στρατιωτικό ΝΑΤΟ, καθώς και η απόφασις σας vα αvαθεωρήσετε τις συµβάσεις µε τας Ηvωµέvας Πoλιτείας διά τας βάσεις στηv Ελλάδα ηµπoρoύσαv πράγµατι µέσα στα πλαίσια της ιδικής µας πoλιτικής, vα απoτελέσoυv απoφασιστικoύς µoχλoύς, διά µίαv διαπραγµάτευσιv, σκληρή µε τoυς αµερκαvoύς. Είvαι η µόvη γλώσσα πoυ καταλαβαίvoυv, όχι µόvov oι αµερικαvoί, αλλά oι µεγάλες δυvάµεις γεvικώτερov και ίσως όλες oι χώρες. Τo ερώτηµα µoυ είvαι, τόσo πιστευτή διά τoυς αµερικαvoύς είvαι η απόφασις σας vα απoχωρήσητε από τo ΝΑΤΟ. Σας πιστεύoυv κ. Πρόεδρε; Αv σας επίστευαv θα είχατε κάπoιo χαρτί ισχυρόv ίσως. Μα εδώ o στρατηγός Κόρκας παραµέvει ακόµη στo Επιτελείo τoυ ΝΑΤΟ. ιατί; Εχoυv απoχωρήσει oι Νατoϊκoί αξιωµατικoί από τov ελληvικόv χώρov; Τι ακριβώς 7

8 βήµα, τα έχετε κάµει µέχρι τώρα, διά vα καταστήσετε πιστευτή τηv απόφασιv της ελληvικής Κυβερvήσεως ότι απεχωρήσαµεv από τo στρατιωτικό ΝΑΤΟ; Τo ίδιo βέβαια ισχύει και διά τo θέµα τωv βάσεωv. Μoυ κάvει µίαv τρoµερήv εvτύπωσιv κ. Πρόεδρε τo εξής: Επίστευα ότι στo άκoυσµα στις Ηvωµέvες Πoλιτείες ότι αvαθεωρείτε τo καθεστώς τωv βάσεωv, θα υπήρχε µία κατακραυγή εvαvτίov σας, εvαvτίov της Κυβερvήσεως καθ' όλα κλαταvoητή. αvτιoθ έτως κ. Πφρέδρε, κάθε ηµερα στov τύπo, έχετε έπαιvov διά τηv σωφρoσύvηv σας. Πώς vα συµβιβάσω τα δύo; Θα παρακαλέσω σας vα µoυ τo καταστήσετε εµέvα σαφέστερov. ιότι υπάρχει αvτίφασις αvάµεσα στov έπαιvo διά τηv σώφρovα εξωτερικήv σας πoλιτικήv και τηv απόφασιv σας vα αvαθεωρήσητε τo καθεστώς τωv βάσεωv. Αvάλoγα oµιλεί και o κ. Λoυvς τoυ ΝΑΤΟ, o oπoίoς µάλιστα µας πληρoφoρεί διαρκώς διά τoυ τύπoυ, ότι δεv πιστεύει ότι η Ελλάς είτε απεχώρησεv είτε θα απoχωρήση από τo ΝΑΤΟ. ι' αυτό έχoµεv αvησυχίας κ. Πρόεδρε. Και µόvov σεις θα ηµπoρoύσατε vα µας καθησυχάσητε, αλλά όχι όταv η τoπoθέτησις πoυ εγέvετo είvαι τόσov επί υψηλoύ εθvικoύ επιπέδoυ και δεv κατεβαίvoυv στo επίπεδo της στρατιωτικής και της τακτικής πoυ ακoλoυθεί η Κυβέρvησις διά vα πρoωθήση τα εθvικά µας συµφέρovτα. Αvαφερθήκατε κ. Πρόεδρε, στις δηλώσεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. Πράγµατι σε δηλώσεις τις oπoίες εκάµε- µάλιστα σε µία συvέvτευξη πρoς τηv Εφηµερίδα Καθηµεριvή- είτε ότι ευθυγραµµίζεται µε τη Κυβέρvησιv της Ελλάδoς. Θα µoυ επιτρέψητε- δεv αµφισβητώ- αλλά θα µoυ επιτρέψητε vα κάµω δυo σχόλια: Σχόλιov πρώτov: Ακόµη και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, διά έvα µικρό χρovικό διάστηµα, µετά τηv τραγωδία της Κύπρoυ και πρo της επαvόδoυ τoυ εις τηv Κύπρov, είχε ως έvα βαθµόv εvαπoθέσει και αυτός τις ελπίδες τoυ στov Κίσσιγκερ, σαv µεσoλαβητήv. ικαίωµα τoυ. Αλλά τo επισηµαίvoµεv. 8

9 Τo δεύτερov σχόλιov είvαι τoύτo: Οτι ευρήκατε σε πoλλές θέσεις, ότι o Μακάριoς χωρίς τηv συµπαράστασιv της ελληvικής κυβερvήσεως, δεv µπoρεί vα κάµη πoλλά. Γεvικώς όλες oι ελληvικές κυβερvήσεις, είχαv απαιτήσει από τov Μακάριov vα oµιλή περί ευθυγραµµίσεως. Και ας µη ξεχvoύµε ότι και εκείvoι oι oπoίoι απoπειράθηκαv vα τov δoλoφovήσoυv, είχαv ζητήσει από τov Μακάριov vα δηλώση ότι ευθυγραµµίζεται- δηλαδή η χoύvτα- και τo είχε κάµvει επαvειληµµέvως. Αρα, τo γεγovός ότι o Μακάριoς oµιλεί περί ευθυγραµµίσεως, δεv ηµπoρεί vα πείση καvέvαv ότι η πoλιτική τoυ Μακαρίoυ και η Πoλιτική της Κυβερvήσεως συµπίπτoυv σε όλα τα κρίσιµα σηµεία. Ο κ. Μαύρoς αvακoίvωσε απόψε ωρισµέvες όψεις τoυ σχεδίoυ τo oπoίov πρατείvεται από τηv ελληvικήv πλευράv. Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Από τov Μακάριov. Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ: Από τηv ελληvoκυπριακήv πλευράv. Νoµίζω ότι η Βoυλή εχειρoκρότησε σχεδόv oλόκληρη, όταv ήκoυσε τo σχέδιov. Εγώ δεv εχειρoκρoτoύσα, όχι διότι διαφωvώ µε oπoιoδήπoτε σηµείov από τα επτά τα oπoία αvαφέρατε. εv διαφωvώ. εv γvωρίζω όµως τα έγγραφα σηµεία κ. Μαύρo. εv γvωρίζω τι ακριβώς τελικά πρoσφέρεται στoυς Βετταvoύς και τας Ηvωµέvας Πoλιτείας. εv γvωρίζω ακριβώς πoια είvαι η πραγµατική έvvoια της Εθvικής αvεξαρτησίας της Κύπρoυ. Πόσα ακριβώς δεσµά έχoυv χαλκευθή δι' αυτήv. εv τo γράφoυv αυτά τα επτά σηµεία. Και θα ήµoυv έτoιµoς vα χειρoκρoτήσω, εάv πράγµατι τα επτά αυτά σηµεία συvoδεύovτo µε απoχώρησιv όλωv τωv στρατευµάτωv και τωv Αγγλικώv και τωv αµερικαvικώv και τωv αγγλικώv, ώστε κάπoτε o κυπριακός λαός vα µπoρέση vα ζήση εv ειρήvη και αvεξάρτητoς. Οσov αφoρά, τo µέγα θέµα τoυ Αιγαίoυ, εγώ κ. Μαύρo είµαι εκείvoς πoυ διετύπωσε ερώτηµα πρoς τov κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως, µήπως δεv κάvαµε κάπoια 9

10 πρoσφoρά τoυς τoύρκoυς µε τηv πρoσφυγήv µας στηv Χάγη. Απόψε o Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως είπε ότι τo θέµα πoυ θα πάρη στηv Χάγη στo συvυπoσχετικό, περιoρίζεται στηv επικάλυψη τωv υφαλoκρηπίδωv, πράγµα πoυ σηµαίvει τις αvατoλικές ακτές τωv vησιώv µας, αv κατάλαβα καλά. Γ. ΜΑΥΡΟΣ: εv υπάρχει θέµα επ' αυτoύ. Νooύvται αι υτικαί. Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ: Εάv vooύvται αι δυτικαί, τότε η θέση η δικιά µoυ και τo ερώτηµα πρoς τov κ. Πρέoδρov της Κυβερvήσεως παραµέvει. Αvαγvωρίσαµε και ή όχι voµικό δικαίωµα διαπραγµάτευσης της Τoυρκίας, όταv πραγµατικά από τη συvθήκη της Γεvεύης τoυ 1958 φαίvεται ότι έχoυµε πραγµατικά όλα τα δικαιώµατα στov χώρo, τov oπoίo καλoύµε δικό µας; Εξ άλλoυ επαvέρχεται και τo ερώτηµα τωv 12 µιλίωv. Τo έχω θέσει κ. Μαύρo και τo εθέσατε κι' εσείς σήµερα. Γιατί εµείς δεv έχoυµε διά vόµoυ oρίσει 12 µίλια; Γιατί εµείς δεv τo έχoυµε πράξει αυτό, εφ' όσov η Τoυρκία τo έχει πράξει, αλλoύ τυπικά, στo Αιγαίo, δε oυσιαστικά; Νoµίζω όµως ότι θα πρέπει vα θέσωµε και έvα άλλo ερώτηµα τov κ. Πρόεδρov της Κυβερvήσεως. Εάv η Τoυρκία παραλoγίζεται, όπως µας λέγετε κύριε Πρόεδρε, τότε πως ερµηvεύει καvείς τo γεγovός ότι τόσov ασµέvως και τόσo γρήγoρα εδέχθη τηv πρόταση πρoσφυγής στη Χάγη; Γιατί όσov επεκρoτήθη η απόφαση αυτή τόσo στov τύπo της ύσεως όσov και εις τας Ηvωµέvας Πoλιτείας, όπoυ o Σoυλτσµπέργκερ σας εξύµvησε; Αλλά έχω κύριε Πρόεδρε της Κυβερvήσεως και έvα άλλo ερώτηµα, πάvω στo oπoίo δεv περιµέvω oυσιαστική απάvτηση, αλλά τo oπoίo θέτω ειλικριvά. Τα ταξίδια τoυ κ. Ηγκλετov είχαv σχέση µε τo θέµα της υφαλoκρηπίδoς και µε τηv πρoσφυγή στη Χάγη, Ναι ή όχι; Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρoς Κυβερvήσεως): Σας πληρoφoρώ ότι δεv επεκoιvώvησε µε καvέvα εις τας Αθήvας. Η Κυβέρvησις ηγvόησε τηv παρoυσία τoυ. (Χειρoκρoτήµατα εκ της πτέρυγoς της Ν..). 10

11 Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ: Καλώς κύριε Πρόεδρε, ετελείωσε τo θέµα αυτό. Πριv κλείσω τo θέµα θα ήθελα κύριoι βoυλευταί, vα κάµω µίαv πρόταση στηv Κυβέρvησvη για κάτι πoλύ συγκεκριµέvo, τηv εξής: Να δηµιoυργηθή µία Επιτρoπή Ελέγχoυ πoυ vα έχει τηv εµπιστoσύvη oλόκληρης της Βoυλής. Και η επιτρoπή αυτή vα αvαλάβει vα µελετήσει όλα τα γεγovότα στηv Ελλάδα και στηv Κύπρo, πoυ έλαβαv χώραv αvάµεσα στις 15 Ioυλίoυ 1974 και στηv τoυρκική εισβoλή. Είvαι κρίσιµo για τηv Iστoρία, είvαι κρίσιµo για τις απoφάσεις πoυ θα κληθoύµε vα πάρoυµε ίσως και σαv Εθvική αvτιπρoσωπεία, vα αγvωρίζoυµε τι συvέβη εκείvες τις ηµέρες. Πριv κατέβω από τo βήµα κύριε Πρόεδρε της Κυβέρvησης, θέλω vα σας διαβεβαιώσω ότι µπoρείτε vα στηρίζεσθε -είµαι βέβαιoς- σε όλoυς µας, εφόσov η πoλιτική πoυ ακoλoυθείτε είvαι µία υπερήφαvη ελληvική εξωτερική πoλιτική. Και σε κάθε περίπτωση, τηv ώρα της σύγκρoυσης θα είµαστε πραγµατικά, όπως είπε και o κ. Μαύρoς έvας Ελληvας πoυ αvτιµετωπίζει oιovδήπoτε εισβoλέα. Αυτή είvαι η Ελλάδα τoυ Ταυτόχρovα όµως ζητώ και από τηv κυβέρvηση και από σας τoυς συvαδέλφoυς vα αvoίξωµεv τoυς oρίζovτες σας, vα ξεφύγωµεv από τηv παραδoσιακή µας σύvεση µόvo µε τo ΝΑΤΟ, µόvo µε τις Ηvωµέvες Πoλιτείες Αµερικής. Να ίδωµεv επιτέλoυς τηv Ελλάδα στov µεσoγειακό και Βαλκαvικό χώρo, vα πρoχωρήσωµε µε θάρoς, vα δηµιoυργήσωµε διεθvή ερείσµατα για vα µπoρέσωµε vα παίξωµε τov ρόλo πoυ πραγµατικά αvήκει σ' αυτόv τov βασαvισµέvo και αγωvιζόµεvov ελληvικόv λαόv. (Χειρoκρoτήµατα). 11

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q60. ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΥΣ (Μετάφραση) ΛΕΥΚΟΣ ΟIΚΟΣ Γραφείo Γραµµατείας Τύπoυ 5 Iαvoυαρίoυ, 1993

SXEDIO.Q60. ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΥΣ (Μετάφραση) ΛΕΥΚΟΣ ΟIΚΟΣ Γραφείo Γραµµατείας Τύπoυ 5 Iαvoυαρίoυ, 1993 SXEDIO.Q60 5.1.1993: Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΖIΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΝIΖΕI ΟΤI ΣΥΜΦΩΝΕI ΠΩΣ ΕΝ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΣΥΝEΧIΣΘΕI ΤΟ ΣΤΑΤΟΥΣ ΚΒΟ ΚΑI ΟΤI ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΕΠIΤΕΥΧΘΕI ΜIΑ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Στα εγκαίvια τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ πoυ βρισκόταv απέvαvτι από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή (σηµεριvό Παγκύπριo

Διαβάστε περισσότερα

* Ο κ. Γ. Τoµπάζoς φεύγει µυστικά στo εξωτερικό για vα ζητήσει βoήθεια. * Η επιστoλή πρoς Γκιζίκη γράφεται ειδικά σε µια ύστατη πρoσπάθεια και σαv τo

* Ο κ. Γ. Τoµπάζoς φεύγει µυστικά στo εξωτερικό για vα ζητήσει βoήθεια. * Η επιστoλή πρoς Γκιζίκη γράφεται ειδικά σε µια ύστατη πρoσπάθεια και σαv τo SXEDIO-B.5 29.4.1979: Ο ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΤΟ 1974 ΓΕΩΡΓIΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕI ΟΤI ΤΟΣΟ Ο I IΟΣ ΟΣΟ ΚΑI Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΗΤΑΝ ΒΕΒΑIΟI ΟΤI ΘΑ ΓIΝΟΤΑΝ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΟΤI Η ΚΥΠΡΟΣ ΕIΧΕ ΥΠΟΤΑΓΕI

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

τηv πατριωτική εvότητα και τηv απoφασιστική µαζική πάλη τoυ λαoύ στη Κύπρo και στηv Ελλάδα, πάλη πoυ θα

τηv πατριωτική εvότητα και τηv απoφασιστική µαζική πάλη τoυ λαoύ στη Κύπρo και στηv Ελλάδα, πάλη πoυ θα SXEDIO.434 24.4.1955: Ο ΝIΚΟΣ ΖΑΧΑΡIΑ ΗΣ, ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΗΜΟΣIΩΣ ΟΤI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ " IΓΕΝΗΣ" ΕIΝΑI Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ Εvώ o αγώvας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO : ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ.

SXEDIO : ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ. SXEDIO.431 2.4.1955: ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ. Τo ΑΚΕΛ δεv συµφωvoύσε µε τηv τακτική τoυ έvoπλoυ αγώvα, πoυ εφάρµoζε η ΕΟΚΑ. Οµως και η Εθvαρχoύσα Εκκλησία και o Αρχηγός

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 11 Σεπτεμβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 133306 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου 3-003 (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) 3-004 Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας Επιστολή προς Γαλάτας Γαλάτας: 1:1-10 Αυτή είvαι μία αυστηρή επιστoλή πoυ απευθύvει o Παύλoς στις Εκκλησίες της Γαλατίας. Εκριvε απαραίτητo vα αvτιμετωπίσει όχι μία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α ΗΜΕΡI ΑΣ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30

Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α ΗΜΕΡI ΑΣ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30 Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α Σ ΝΟΜΑΡΧIΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τετάρτη 22 Ioυλίoυ 2009 και ώρα 09:30 ΘΕΜΑ: "Τoπoθετήσεις φoρέωv για τo Νέo Ρυθµιστικό Σχέδιo Αθηvώv- Αττικής, τo ιάταγµα Πρoστασίας Υµηττoύ και τoυς Νέoυς Αυτoκιvητόδρoµoυς".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ύo σώµατα Α και Β, µε µάζες m = g και m 2 = 0,5 g, κιvoύvται πάvω σε λείo oριζόvτιo επίπεδo και στηv ίδια ευθεία, µε ταχύτητες υ = 5 m/sec και υ 2 = m/sec, αvτίστoιχα, µε τo Β vα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3)

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγoρικώv Υπαλλήλωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό- "δικηγόρoς" σηµαίvει πρόσωπo τo oπoίo έχει

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J : I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

SXEDIO.J : I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α SXEDIO.J84 22.4.1967: I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στηv Κύπρo oι αvτιδράσεις ήταv άµεσες ιδιαίτερα από oρισµέvες τάξεις τoυ λαoύ. Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους 1:1-17 Οι επιστoλές είvαι γράμματα με τα oπoία απευθύvθηκαv oι απόστoλoι πρoς τις εκκλησίες ή πρoσωπικά σε πιστoύς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα