ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (1) Αριθμ Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφω σης Α και Β φάσης για το σχολικό έτος στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευ μένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθη τών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά γκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (267 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (251 Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπηρε σία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (152 Α) «Ρύθμιση θεμάτων Ορ γανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθη κε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141 Α) Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (124 Α) με τον οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (206 Α) Του Ν. 2362/1995 (247 Α) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2690/1999 (45 Α) «Κύρωση κώδικα Διοικητι κής Διαδικασίας» Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α) και τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136 Α) Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Του Ν. 3861/2010 (112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (98 Α) «Κωδικο ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυβερ νητικά όργανα» Του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181Α) περί του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Τις αποφάσεις: 2. Με αριθμό 11726/ (ΦΕΚ 2126Β) (ΑΔΑ: 4Α9Σ9 9Ξ) κ.υ.α. τροποποίησης της υπ αρ /2008 κ.υ.α. (2665Β) «Τροποποίηση της υπ αριθ /2002 (ΦΕΚ 1343Β) κ.υ.α. «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ μογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΑΙΘ», όπως ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωση της σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 2665Β). 2.2 Με υπ αριθμ. 329/2005 κ.υ.α. (ΦΕΚ 210Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την κ.υ.α. με αριθμό 845/2003 (ΦΕΚ 1222Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΑΙΘ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κ.υ.α. με αριθμό 4327/ (ΦΕΚ 1387Β) περί «Τρο ποποίησης της υπ αριθμ. 329/2005 (ΦΕΚ 210Β) κοινής υπουργικής απόφασης». 2.3 Με υπ αριθμ. Φ908/90508/Η/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 322/ΥΟΔΔ/ ) περί διορισμού του Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γε νικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων. 2.4 Την υπ αριθμ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988Β) ΥΑ περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στο Γ.Γ. 3. Την υπ αριθμ / η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για έντα

2 3246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΑΠ1, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 4. Τις υπ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜΘ 16547/ και 16546/ αποφάσεις ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υπο στήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ2,3 αντίστοιχα του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιή θηκαν με τις υπ αριθμ / και 17068/ αποφάσεις αντιστοίχως και κάθε τροποποίηση αυτών. 5. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω εγκεκριμένων Πράξεων. 6. Την ανάγκη για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση της επιμόρφωσης Α και Β φάσης των εκπαιδευτικών του Προγράμματος της εξειδικευμέ νης εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά το σχολικό έτος , όπως περιγράφεται στα Τεχνικά Δελτίου Έρ γου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευ τικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από την παρούσα απόφαση δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Τη σύσταση και συγκρότηση 16 Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α και Β φάσης στα 16 ΠΕΚ (μία (01) Ομά δα Εργασίας σε κάθε ΠΕΚ) για το σχολικό έτος στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμέ νης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμέ νης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ ». 2. Ορίζουμε τα μέλη των Ομάδων Εργασίας ανά ΠΕΚ ως εξής: 2.1 1ο ΠΕΚ Αθήνας 1. Παρασκευάς Γιαλούρης του Παναγιώτη Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ Ξ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 ΔΔΕ Δ Αθήνας, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής 1ου ΠΕΚ Αθήνας. 2. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Δ Αθήνας, Υποδιευθύντρια 1ου ΠΕΚ Αθήνας. 3. Παναγιώτης Καραγεώργος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Τ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 ΔΔΕ Α Αθή νας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 1ου ΠΕΚ Αθήνας. 4. Αχιλλέας Γιαννέλος του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ΔΠΕ Α Αθήνας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 1ου ΠΕΚ Αθήνας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Παρασκευάς Γιαλούρης. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αγ γελική Τσάμη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΑ , εκ παιδευτικός κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στο 1ο ΠΕΚ Αθήνας με αναπληρωτή τον Σταμάτιο Ξαγρεμμενάκο του Νικολάου, με ΑΔΤ Κ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.03, αποσπασμένος στο 1ο ΠΕΚ Αθήνας ο ΠΕΚ Αθήνας 1. Θωμάς Μπαμπάλης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ , Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΤΠΕ του ΕΚΠΑ, Δι ευθυντής 2ου ΠΕΚ Αθήνας. 2. Δήμητρα Μακρή του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15 ΔΔΕ Α Αθήνας, Ανα πληρώτρια Διευθύντρια και Υποδιευθύντρια 2ου ΠΕΚ Αθήνας. 3. Θεόδωρος Γούπος του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Β Αθήνας, Υποδιευθυντής 2ου ΠΕΚ. 4. Δημήτριος Μυλωνάς του Αγγέλου, με ΑΔΤ ΑΙ , Εκπαιδευτικός ΠΕ20 ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 2ου ΠΕΚ. 5. Μιλτιάδης Καρβούνης του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Χ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Ανατ. Αττικής, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 2ου ΠΕΚ. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Θωμάς Μπαμπάλης. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αικατερίνη Μανάρα του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, με διάθεση στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Κατσούλα του Νικολάου, με ΑΔΤ Λ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, αποσπασμένος στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας ο ΠΕΚ Αθήνας 1. Απόστολος Κατωπόδης του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΑ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 ΔΔΕ Γ Αθήνας, Δι ευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας. 2. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Αλέξανδρου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 ΔΔΕ Α Αθήνας, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας. 3. Ιωάννης Κάππος του Αγγελή, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Γ Αθήνας, Υποδιευθυ ντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας. 4. Ιγνάτιος Καράμηνας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Γ Αθήνας, Μέ λος Συντονιστικού Συμβουλίου 3ου ΠΕΚ Αθήνας. 5. Εμμανουήλ Νικολουδάκης του Ηλία, με ΑΔΤ AM , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 ΔΔΕ Γ Αθήνας, Μέ λος Συντονιστικού Συμβουλίου 3ου ΠΕΚ Αθήνας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Απόστολος Κατωπόδης. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Χριστί να Παπαδημητροπούλου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Π , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, αποσπασμένη στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μωραΐτη του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.03, με διάθεση στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 2.4 ΠΕΚ Πειραιά 1. Γεώργιος Μπαραλός του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 ΔΔΕ Πειραιά, Διευθυντής ΠΕΚ Πειραιά. 2. Γεώργιος Κόσυβας του Δημητρίου, με ΑΔΤ Φ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 ΔΔΕ Α Αθήνας, Αναπληρω τής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Πειραιά. 3. Ιωάννης Παναγάκος του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 27ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, Υποδιευθυντής ΠΕΚ Πειραιά. 4. Αχιλλέας Μιτίλης του Αστέριου, με ΑΔΤ ΑΙ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 65ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Πειραιά.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Μιλτιάδης Πάλλης του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Πε ράματος, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Πειραιά. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Γεώργιος Μπαραλός. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Χρη στίνα Φωτοπούλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αποσπασμένη στο ΠΕΚ Πειραιά με αναπληρωτή το Δημήτριο Πλιάσσα του Γε ωργίου, με ΑΔΤ Χ εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20, αποσπασμένος στο ΠΕΚ Πειραιά ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 1. Αλέξανδρος Κόπτσης του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Θεσσαλονίκης, Διευθυντής 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 2. Δημήτριος Μυλωνάς του Μενέλαου, με ΑΔΤ Χ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09 ΔΔΕ Χαλκιδικής, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 3. Σύρμω Βαϊραμίδου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Πιερίας, Υποδι ευθύντρια 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 4. Σουλτάνα Λευκοπούλου του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΙ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 ΔΔΕ Ανατολικής Θεσ σαλονίκης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 5. Μαρίνα Πατσίδου Ηλιάδου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Αλέξαν δρος Κόπτσης. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Ελένη Μοσχοπού λου του Φιλίππου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλά δου ΠΕ04.02, αποσπασμένη στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή τον Ισαάκ Στανιό του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένος στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 1. Χρήστος Ρουμπίδης του Νικολάου, με ΑΔΤ Π , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ10 ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διευθυντής 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 2. Ιωάννα Βόρβη του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχο λική Σύμβουλος ΠΕ02 ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Υποδιευθύντρια 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 3. Σταύρος Γρόσδος του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Πέλλας, Υποδιευθυντής 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 4. Γεώργιος Τσότσος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Χ738756, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.03 ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονί κης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 2ου ΠΕΚ Θεσ σαλονίκης. 5. Παναγιώτης Ταμβάκης του Ονούφριου, με ΑΔΤ Τ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Δυτικής Θεσ σαλονίκης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Χρήστος Ρουμπίδης. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Δάφνη Τσούτσια του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλά δου ΠΕ10, αποσπασμένη στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Στράντζαλη του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αποσπα σμένος στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. 2.7 ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης 1. Παναγιώτης Καρακατσάνης του Ιωάννη, με ΑΔΤ Ξ , Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά κης, Διευθυντής ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης. 2. Κυριάκος Ζαφειριάδης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 ΔΔΕ Έβρου, Ανα πληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Αλεξαν δρούπολης. 3. Ευαγγελία Σεραφείμ του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας ΠΕ Έβρου, Υποδιευθύντρια ΠΕΚ Αλεξαν δρούπολης. 4. Μαρία Παπαμιχαήλ του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΗ , Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Ροδόπης, Μέλος Συντο νιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης. 5. Ελένη Κεμαλάκη του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΖ , Εκπαιδευτικός ΠΕ02 ΔΔΕ Έβρου, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Παναγιώ της Καρακατσάνης. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Ευριπίδης Λιανό πουλος του Αθανασίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, αποσπασμένος στο ΠΕΚ Αλεξανδρούπο λης με αναπληρώτρια τη Βάϊα Γκιούρδα του Χαράλα μπου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. 2.8 ΠΕΚ Καβάλας 1. Αικατερίνη Σαραφίδου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΑ , Σχολική Σύμβουλος 39ης Περιφέρειας Προσχο λικής Αγωγής, Διευθύντρια ΠΕΚ Καβάλας. 2. Ευφημία Μαυρομμάτη του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 Ανατολικής Μακεδο νίας Θράκης, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Υποδιευ θύντρια ΠΕΚ Καβάλας. 3. Ιωάννης Παπαθεμελής του Αγγέλου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 2ης Περιφέρειας Δη μοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ Δράμας, Υποδιευθυντής ΠΕΚ Καβάλας. 4. Χρυσάνθη Βαμβούρη του Φωτίου, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 ΔΔΕ Δράμας, Μέλος Συντονι στικού Συμβουλίου ΠΕΚ Καβάλας. 5. Κωνσταντίνος Μπαντίκος του Ευάγγελου, με ΑΔΤ Τ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ Ξάνθης, Μέλος Συντονιστι κού Συμβουλίου ΠΕΚ Καβάλας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται η Αικατερίνη Σαραφίδου. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Αικατερίνη Σιώτη του Θεοχάρη, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στο ΠΕΚ Καβάλας. 2.9 ΠΕΚ Πάτρας 1. Ανδρέας Καρατζάς του Διονυσίου, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Ηλείας, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας. 2. Δημήτριος Δημακόπουλος του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΙ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 ΔΔΕ Αχαΐας, Ανα πληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Πάτρας. 3. Γεώργιος Σωτηρακόπουλος του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Αιτωλοα καρνανίας, Υποδιευθυντής ΠΕΚ Πάτρας.

4 3248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Ανδρέας Καρατζάς. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Δήμητρα Πίτσου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλά δου ΠΕ16, με διάθεση στο ΠΕΚ Πάτρας, με αναπληρώ τρια την Πηνελόπη Αποστολοπούλου του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, με διάθεση στο ΠΕΚ Πάτρας ΠΕΚ Ιωαννίνων 1. Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ , Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής ΠΕΚ Ιωαννίνων. 2. Κωνσταντίνος Τσιαντής του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΗ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 ΔΔΕ Πρέβεζας, Ανα πληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Ιωαννίνων. 3. Κωνσταντίνος Μπούσιος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ ης εκπαιδευτικής περιφέρειας ΠΕ Πρέβεζας, Υποδιευθυντής ΠΕΚ Ιωαννίνων. 4. Αλεξάνδρα Σούλη του Θεόδωρου, με ΑΔΤ Ρ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 ΔΔΕ Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέ βεζας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Ιωαννίνων. 5. Γρηνόριος Τζίμας του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής ΕΕΕΕΚ Ιωαννί νων, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Ιωαννίνων. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Παναγιώ της Παπακωνσταντίνου. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Περικλής Ντέ τσικας του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ09, με απόσπαση στο ΠΕΚ Ιωαννίνων ΠΕΚ Μυτιλήνης 1. Τιμολέων Θεοφανέλλης του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ453212, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 ΔΔΕ Λέσβου, Δι ευθυντής ΠΕΚ Μυτιλήνης. 2. Αγάπιος Οικονομίδης του Αριστείδη, με ΑΔΤ ΑΚ528577, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06 ΔΔΕ Λέσβου, Ανα πληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Μυτιλήνης. 3. Δημήτριος Μπούμπας του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΚ453526, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Λέσβου, Υποδιευθυντής ΠΕΚ Μυτιλήνης. 4. Σταυρούλα Λυκιαρδοπούλου Κοντάρα του Παρα σκευά, με ΑΔΤ ΑΗ , Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Β. Αιγαίου, κλάδου ΠΕ60, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Μυτιλήνης. 5. Χρήστος Χατζηλίας του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 ΔΔΕ Λέσβου, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Μυτιλήνης. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Τιμολέων Θεοφανέλλης. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Αγγελική Υψηλά ντη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη στο ΠΕΚ Μυτιλήνης με ανα πληρώτρια την Αλεξάνδρα Σουρβάνου του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ΑΗ εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης ΠΕΚ Ηρακλείου 1. Πελαγία Καλογιαννάκη του Ραδαμάνθους, με ΑΔΤ ΑΕ , Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια ΠΕΚ Ηρακλείου. 2. Αθανάσιος Κατσαγκόλης του Αστεριού, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 ΔΔΕ Ηρακλείου, Υπο διευθυντής ΠΕΚ Ηρακλείου. 3. Ελένη Μαράκη του Παντελή, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχο λική Σύμβουλος ΠΕ70 ΔΠΕ Ηρακλείου, Υποδιευθύντρια ΠΕΚ Ηρακλείου. 4. Γεώργιος Στριλίγκας του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 ΔΔΕ Ηρακλείου, Μέ λος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Ηρακλείου. 5. Ελευθερία Σιμιτζή Δέλλα του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΑ , Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 20ης Περιφέρειας ΠΕ Ηρακλείου, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Ηρακλείου. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται η Πελαγία Καλογιαννάκη. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Μιχάλης Βαρδα βάς του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, αποσπασμένος στο ΠΕΚ Ηρακλείου ΠΕΚ Λάρισας 1. Γεώργιος Λαπούσης του Ξενοφώντος, με ΑΔΤ ΑΙ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 ΔΔΕ Λάρισας, Ανα πληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Λάρισας. 2. Δημήτριος Καραδήμος του Θωμά, με ΑΔΤ Τ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας, Υποδιευθυντής ΠΕΚ Λάρισας. 3. Δημήτριος Κολοκοτρώνης του Ηρακλή, με ΑΔΤ Χ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 ΔΔΕ Λάρισας και Καρδίτσας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου Λάρισας. 4. Αφροδίτη Ξυνοπούλου του Αποστόλου, με ΑΔΤ AM , Προϊστάμενη του 10ου Νηπιαγωγείου, κλάδου ΠΕ60, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου Λάρισας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Γεώργιος Λαπούσης. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Γεωργία Κουτσο γιάννη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AM , εκπαιδευ τικός κλάδου ΠΕ01, αποσπασμένη στο ΠΕΚ Λάρισας, με αναπληρώτρια τη Σοφία Γκόγκου του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, αποσπασμένη στο ΠΕΚ Λάρισας ΠΕΚ Τρίπολης 1. Αγγελική Ταγκάλου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70, 2ης Περιφέρειας ΠΕ Κορινθίας, Διευθύντρια ΠΕΚ Τρίπολης. 2. Ευάγγελος Παπαγιαννάκης του Ιωάννη, με ΑΔΤ Λ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09 ΔΔΕ Αρκαδίας, Λα κωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Τρίπολης. 3. Γεωργία Καρούντζου του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 3ης Περιφέρειας ΠΕ Αρκαδίας, Υποδιευθύντρια ΠΕΚ Τρίπολης. 4. Ιωάννης Σιτές του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 ΔΔΕ Λακωνίας και Αρκαδίας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Τρίπολης. 5. Ελένη Παπαζήση του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 1ης Περιφέρειας ΠΕ Αρκα δίας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Τρίπολης. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται η Αγγελική Ταγκάλου. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Ευαγγελία Σπυρο πούλου του Νικολάου, με ΑΔΤ Φ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, με διάθεση στο ΠΕΚ Τρίπολης ΠΕΚ Λαμίας 1. Κωνσταντίνος Δημητρακάκης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 4ης Περιφέρειας ΠΕ Φθιώτιδας, Διευθυντής ΠΕΚ Λαμίας. 2. Χρήστος Τσαδήμας του Θεοδώρου, με ΑΔΤ Χ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 ΔΔΕ Φθιώτιδας, Ευ ρυτανίας και Φωκίδας, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Λαμίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Σπυριδούλα Κατσίφη Χαραλαμπίδη του Αντω νίου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 1ης Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας, Υποδιευθύντρια ΠΕΚ Λαμίας. 4. Βασίλειος Βούγιας του Ιωάννη, με ΑΔΤ Λ , Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας, κλάδου ΠΕ30, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Λαμίας. 5. Δημήτριος Σπαθαράς του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΑ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 Φθιώτιδας, Ευρυτανί ας και Φωκίδας, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Λαμίας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Κωνστα ντίνος Δημητρακάκης. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Κωνσταντίνος Τσιώτας του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευ τικός κλάδου ΠΕ11, αποσπασμένος στο ΠΕΚ Λαμίας με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παναγιώτου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, με διάθεση στο ΠΕΚ Λαμίας ΠΕΚ Κοζάνης 1. Κωνσταντίνος Ντίνας του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΙ , Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο νίας, Διευθυντής ΠΕΚ Κοζάνης. 2. Νικόλαος Ποζουκίδης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υπο διευθυντής ΠΕΚ Κοζάνης. 3. Όλγα Μούσιου Μυλωνά του Δημοσθένη, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 Περιφερειακής Ενό τητας Φλώρινας, Υποδιευθύντρια ΠΕΚ Κοζάνης. 4. Πέτρος Νάτσης του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 με διάθεση στο Γραφείο Σχο λικών Συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζά νης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Κοζάνης. 5. Σουλτάνα Βασιλειάδου του Ευθυμίου, με ΑΔΤ ΑΕ816689, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Κοζάνης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Κοζάνης. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Κωνστα ντίνος Ντίνας. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Γεώργιος Τσαλικί δης του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20, με διάθεση στο ΠΕΚ Κοζάνης με ανα πληρωτή την Ελένη Δουγάλη του Αθανασίου, με ΑΔΤ Ξ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αποσπασμένη στο ΠΕΚ Κοζάνης. Το έργο των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α και Β φάσης ορίζεται ως εξής: i. Σύνταξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους Επιμορφωτές για επικαιροποίηση του Μητρώου Επιμορφωτών ii. Επεξεργασία αιτήσεων υποψηφίων Επιμορφωτών iii. Σύνταξη καταλόγου υποψηφίων Επιμορφωτών με φθίνουσα σειρά κατάταξης και Δημιουργία Προσωρινού Μητρώου Επιμορφωτών iv. Εξέταση ενστάσεων υποψηφίων Επιμορφωτών ν. Δημιουργία Οριστικού Μητρώου Επιμορφωτών vi. Επικοινωνία και συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ενημέρωση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο σεμινάριο επιμόρφωσης vii. Επεξεργασία αιτήσεων εκπαιδευτικών και δημιουρ γία τμημάτων επιμόρφωσης viii. Κατανομή των εκπαιδευτικών σε τμήματα ix. Εκπόνηση ωρολογίου προγράμματος κάθε επιμορ φωτικού προγράμματος x. Συγκέντρωση και αποστολή παρουσιολογίων επι μορφούμενων και επιμορφωτών στις κατά τόπους Δι ευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης και στην EYE ΕΔ xi. Επίδοση ερωτηματολογίων αξιολόγησης στους επιμορφούμενους και τους επιμορφωτές της Α και Β φάσης Επιμόρφωσης, επεξεργασία αυτών και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων. xii. Άλλες απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της Α και Β φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 1. Οι Ομάδες Εργασίας ορίζονται αμειβόμενες. Η αμοι βή των μελών της Ομάδων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Παιδείας. 2. Οι Ομάδες Εργασίας Α και Β επιμόρφωσης θα απασχοληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης ορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως μέχρι και τις 30/6/2014 και για διάστημα δύο μηνών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 3. Οι Ομάδες Εργασίας για τις εργασίες τους θα τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις των μελών των Ομάδων θα πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του χρό νου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Οι Ομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθμ /13864 Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 του Ν. 3463/06, Π.Ε. Αιτ/νίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2503/2007 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 17 του Ν. 3812/ Τις υπ αριθμ. 7666/ και 7451/ εγκυ κλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για το αντικείμενο του θέματος. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α ), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθώς (2)

6 3250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) και τις όμοιες του άρθρου 8 ββ του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/ τ. Α ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 4. Την υπ αριθμ /5289/ (ΦΕΚ 202/τ. ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., περί συγκρότησης της τριμελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Αιτ/νίας, όπως τρο ποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /19052/ , οικ /4658/ και 36718/3491/ αποφά σεις του Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., (419/τ. ΥΟΟΔ/ , 165/τ. ΥΟΟΔ/ και 254/τ. ΥΟΟΔ/ ). 5. Το υπ αριθμ. 676/ έγγραφο της ΠΕΔ Δυ τικής Ελλάδας. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Ν.Σ.Κ., αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /5289/ από φασή μας, περί συγκρότησης της τριμελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 Π.Ε. Αιτ/νίας, ως προς το 1ο και 3ο εδαφ. της 1ης παραγράφου που αφορά τα μέλη της Επιτροπής που ορίζονται από το ΝΣΚ και την ΠΕΔ, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: «1. Την Ελένη Γρηγοροπούλου του Δημητρίου, Δικα στικό Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. με ΑΔΤ ΑΖ ως πρόεδρο της Επιτροπής που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Μεσολογγίου, αναπληρούμενη από τον Αρμπή Γεώργιο του Ιωάννη, επίσης Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. με ΑΔΤ ΑΕ , που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Αγρινίου.» «3. Τον Καζαντζή Νικόλαο του Κων/νου, Δημοτικό Σύμ βουλο του Δήμου Αγρινίου με ΑΔΤ ΑΒ , ως μέλος της Επιτροπής, αναπληρούμενο από τον Μπουσμπουρέ λη Δημήτριο του Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, με ΑΔΤ ΑΖ ». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /5289/ απόφαση (ΦΕΚ 202/τ. ΥΟΔΔ/ όπως έχει τρο ποποιηθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 28 Νοεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - Αριθμ /13657 Τροποποίηση απόφασης συγκρότηση της τριμελούς Ει δικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (άρ θρο 152 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3812/2009). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3263/06 «Κώ δικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 17 του Ν. 3812/ Τις υπ αριθμ. 7666/ και 7451/ εγκυ κλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για το αντικείμενο του θέματος. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α ), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 8 ββ του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/ τ. Α ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 4. Την υπ αριθμ /2109/ απόφαση (ΑΔΑ: Β4ΩΗΟΡ1Φ ΩΤΚ, ΦΕΚ 91/ τ. ΥΟΔΔ) του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., περί συγκρότησης της τριμε λούς Ειδικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ /12977/ (ΦΕΚ 562 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), 47515/5554/ (ΦΕΚ. 227 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και 70953/6817/ (ΦΕΚ 413 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.. 5. Το υπ αριθμ. 22/ έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/ Το υπ αριθμ. 726/ έγγραφο της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /2109/ από φαση (ΑΔΑ: Β4ΩΗΟΡ1Φ ΩΤΚ) του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&1., περί συγκρότησης της τριμελούς Ει δικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ως προς την 3η παράγραφο η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «3.Τον Μεσσαλά Δημήτριο του Διονυσίου Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Πύργου, με ΑΔΤ Π , ως μέ λος της Επιτροπής, αναπληρούμενο από την Κοντούλη Βάντα (Χρυσοβαλάντω Ειρήνη) του Παναγιώτη, Δημο τική Σύμβουλο του Δήμου Πηνειού με ΑΔΤ ΑΕ » Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2109/ απόφασή μας (AΔA: Β4ΩΗΟΡ1Φ ΩΤΚ, ΦΕΚ 91/ τ. ΥΟΔΔ) όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ /12977/ (ΦΕΚ 562 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και 70953/6817/ (ΦΕΚ 413 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 28 Νοεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - Αριθμ /13863 Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης της Ειδικής Επι τροπής άρθρου 152 του Ν. 3463/06, Π.Ε. Αχαΐας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3263/06 «Κώδι κας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 17 του Ν. 3812/ Τις υπ αριθμ. 7666/ και 7451/ εγκυ κλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για το αντικείμενο του θέματος. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α ), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 8 ββ του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/ τ. Α ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την υπ αριθμ /8755/ (ΦΕΚ 229/ τ. ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθ. Οικ /17511/ (ΦΕΚ. 348/τ. ΥΟΔΔ/ ), /21709/ (ΦΕΚ 459/τ. ΥΟΟΔ/ ), οικ / (ΦΕΚ 181 /τ. ΥΟΔΔ/ ) και 98930/10565/ (ΦΕΚ 464/τ. ΥΟΟΔ/ απο φάσεις του Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., περί τροπο ποίησης συγκρότησης της τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (άρθρο 152 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3812/2009). 5. Το υπ αριθμ. 726/ έγγραφο της ΠΕΔ Δυτι κής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /8755/ από φαση μας όπως έχει τροποποιηθεί, περί συγκρότησης της τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενό τητας Αχαΐας του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009, ως προς το 3ο εδαφ. της 1ης παραγράφου που αφορά τα μέλη της Επιτροπής που ορίζονται από την ΠΕΔ, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «3. Τον Λαζουρά Γεώργιο του Ανδρέα Δήμαρχο Κα λαβρύτων, με ΑΔΤ ΑΒ , ως μέλος της Επιτρο πής, αναπληρούμενο από τον Στεργιόπουλο Άγγελο του Κων/νου, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με ΑΔΤ Τ ). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /8755/ (ΦΕΚ 229/τ. ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Γεν. Γραμ ματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθ. Οικ /17511/ (ΦΕΚ. 348/τ. ΥΟΔΔ/ ) και 98930/10565/ (ΦΕΚ 464/ τ. ΥΟΟΔ/ ) αποφάσεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 28 Νοεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

8 3252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτεραιότητας: Μαρούσι, 3 9 2014 Αρ. πρωτ.: 138166/Δ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε=63,823548 στρ. στη θέση «Άρτσι», Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα