ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011"

Transcript

1 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: (θηλ.) ΡΝΞΝΠ ΓΔΛΛΖΠΔΩΠ: Αζήλα ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ: Έγγακνο, κεηέξα δύν παηδηώλ Η ηαηξόο Αιεμαλδξάθε Κξπζηαιιέληα έρεη εηδηθεπζεί ζηελ Δλδνθξηλνινγία (Δλδνθξηλνινγία, Γηαβήηεο, Μεηαβνιηζκόο). Οινθιήξσζε ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηεο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Chieti Ιηαιίαο G.D ANNUNZIO κε βαζκό 108/110 Άξηζηα. Έγηλε Γηδάθηνξαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό Αξηζηα, ελώ θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηηο Βαζηθέο Δπηζηήκεο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Κιηληθή Βηνρεκεία από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ελώ θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηε Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο πνπ έιαβε από ηε ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Δπίζεο, νινθιήξσζε κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα κε ππνηξνθία από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Τ.) ζηελ Κιηληθή Βηνρεκεία από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη κηα ηξηεηή κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία, ζην Department of Endocrinology, St Bartholomew s Hospital and Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, UK όπνπ θαη εθπαηδεύζεθε 10 κήλεο ζην ππεξερνγξάθεκα ηξαρήινπ (ζπξενεηδήοπαξαζπξενεηδείο αδέλεο). Η εξεπλεηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ζπκπεξηιακβάλεη λόζνπο ππόθπζεο, ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ, δείθηεο θιεγκνλήο (δηαβήηεο, όγθνη). Οη πξόζθαηεο κειέηεο ηεο εζηηάδνπλ ζηηο λεπξνελδνθξηληθέο λόζνπο θαη ζηνπο λεπξνελδνθξηλείο όγθνπο. Έρεη αξθεηέο δεκνζηεύζεηο ζην ζύλδξνκν Cushing θαη εηδηθόηεξα ζηε λόζν Cushing όπνπ θαη πξόζθαηα πεξηέγξαςε ηα θξηηήξηα γηα ηελ θπθιηθή λόζν Cushing ιακβάλνληαο ην Merck Outstanding Abstract Award ζην The Endocrine Society s 90th annual meeting, San Francisco, ην Δίλαη ζπγγξαθέαο 46 επηζηεκνληθώλ ζπγγξακκάησλ, 7 θεθαιαίσλ ζε βηβιία ζπκβαηηθά θαη ειεθηξνληθά θαη 102 πεξηιήςεσλ ζε proceedings ζπλεδξίσλ. Οη δεκνζηεύζεηο ηεο έρνπλ δείθηε απείρεζεο 144,593 θαη έρνπλ ιάβεη 530 αλαθνξέο. Έρεη ιάβεη δηάθνξεο ππνηξνθίεο όπσο από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Chieti G.D ANNUNZIO, από Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, από ην Ι.Κ.Τ., από ην θνηλνθειέο Ίδξπκα Αιέμαλδξνο. Χλάζζεο (δύν), από ηελ Διιεληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία. Δίλαη κέινο 10 ηαηξηθώλ εηαηξεηώλ.σν επηζηεκνληθό έξγν, εξεπλεηηθό θαη ζπγγξαθηθό θαζώο θαη ε ε παξαθνινύζεζε ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη κεηεθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ-ΓΗΞΙΩΚΑΡΑ: CERTIFICAT ζηε γαιιηθή γιώζζα - LOWER ζηελ αγγιηθή γιώζζα 1988 SORBONNE I ζηε γαιιηθή γιώζζα 1989 SORBONNE IΙ κε εηδίθεπζε LITTERATURE ζηε γαιιηθή γιώζζα Απόθηεζε επάξθεηαο δηδαζθαιίαο ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο - Απνθνίηεζε από ην 1 ν Λύθεην Ακαξνπζίνπ κε γεληθό βαζκό «ΑΡΙΣΑ» Γεθαελλέα θαη επηά ελδέθαηα (19 7/11 ) Δηζαγσγή ζην Βηνινγηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (ζεηξά εηζαγσγήο 33) θαηόπηλ ησλ Παλειιήλησλ Δμεηάζεσλ - Δηζαγσγή ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Universita di Chieti «G.D Annunzio», ζηελ Ιηαιία (ζεηξά εηζαγσγήο 3) θαηόπηλ Δηζαγσγηθώλ Δμεηάζεσλ 1998 Απνθνίηεζε ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο (Facolta di Medicina e Chirurgia) ηνπ Universita «G.D Annunzio» di Chieti κε ηίηιν Laurea in Medicina e Chirurgia κε βαζκό "ΑΡΙΣΑ" (108/110) (αληηζηνηρία κε Διιεληθή βαζκνινγία-γι.κα.σ..α.: 9.77/10) Απόθηεζε δηπιώκαηνο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ΙΑΣΡΟΤ

2 ΥΔΙΡΟΤΡΓΟΤ (ζεκ. κεηαθξ.: Γεληθήο Ιαηξηθήο ρσξίο εηδηθόηεηα) ζηελ Ιηαιία θαηόπηλ εμεηάζεσλ - Απόθηεζε δηπιώκαηνο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα Απόθηεζε Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο - Απόθηεζε επάξθεηαο δηδαζθαιίαο ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο 2005 Απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Master) ζηε «Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο» ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ κε βαζκό "ΛΙΑΝ ΚΑΛΧ" (7,4/10) 2006 Γηδάθησξ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε βαζκό «ΆΡΙΣΑ», κεηά ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ηίηιν «Η κειέηε ησλ νξκνληθώλ θαη κεηαβνιηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ ζπλδξόκνπ ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ (ΠΧ) ζηελ ελδνζειηνπάζεηα ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ» Απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Master) ζηελ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» κε εηδίθεπζε ζηελ «Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή» (επηκέξνπο εμεηδίθεπζε «Κιηληθή Βηνρεκεία») ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε βαζκό «Άξηζηα» Tίηινο ηεο Ιαηξηθήο εηδηθόηεηαο ζηελ Δλδνθξηλνινγία 2009 Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζηε Βηνινγηθή Υεκεία, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ππό ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Τ.) Μεηεθπαίδεπζε ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία ζην Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν (κεξηθήο απαζρόιεζεο έσο 2012) 2010 Μεηεθπαίδεπζε ζην ππεξερνγξάθεκα ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Παζνινγηθή Φπζηνινγία, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΟΝΫΞΖΟΔΠΗΑ 4/1997-7/1998 Δμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ ζπξενεηδνύο ηνπ ηκήκαηνο Υεηξνπξγηθήο Παζνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ P.O."SS.ANNUNZIATA" (κήλεο 15). 7/1998-1/1999 Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζην λνζνθνκείν γηα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο απόθηεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο: 15 εκέξεο Παηδηαηξηθή, 15 εκέξεο Γπλαηθνινγία, 1 κήλαο Μηθξνβηνινγία, 2 κήλεο Δζσηεξηθή Παζνινγία, 1 κήλαο Γεληθή Υεηξνπξγηθή, 1 κήλαο ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ λνζνθνκείν P.O."SS.ANNUNZIATA" ηεο πόιεο Chieti ηεο Ιηαιίαο. 1/11/1998 έσο Σκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ λνζνθνκείνπ P.O."SS.ANNUNZIATA" 30/4/1999 ηεο πόιεο Chieti ηεο Ιηαιίαο (κήλεο 6) 7/1998-4/1999 εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ ζπξενεηδνύο ηνπ ηκήκαηνο Υεηξνπξγηθήο Παζνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ P.O."SS.ANNUNZIATA" ηεο πόιεο Chieti ηεο Ιηαιίαο (κήλεο 9). 23/6/ /7/1999 Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηαηξνύ ζην Γεληθό Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν Πύξγνπ (1 κήλαο) 23/7/ /7/2000 Τπνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ ζην Κ.Τ.Γαζηνύλεο: 26/7/ /5/2000 ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ ΚΠΠΑ ζην Πεξ. Γεληθό Ννζνθνκείν

3 Νηθαίαο (κήλεο 12). 7/1999-3/2000 Δμνξκήζεηο ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΙΜΟΓΟΙΑ ΚΠΠΑ ηνπ Πεξ. Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Νηθαίαο (κήλεο 8). 7/3/2001-6/3/2003 Δηδηθεπόκελε Παζνινγίαο ζην Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Κεθηζηάο Άγηνη Αλάξγπξνη (κήλεο 24). 6/3/ /3/2003 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο παζνινγίαο ζην Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Κεθηζηάο Άγηνη Αλάξγπξνη έσο ηηο 31/3/2003 8/2000-9/2004 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ Σκήκαηνο ηεο Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηνπ ΠΓΝΑ «Λατθό» (κήλεο 7+18=25). 1/10-31/10/2003 θαη 11/12-20/12/2003 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Α Ογθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ «ΤΓΔΙΑ» (κήλεο 2). 1/11-10/12/2003 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Β Ογθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ «ΤΓΔΙΑ» (κήλαο 1). 13/9/2004-2/6/2008 Δηδηθεπόκελε Δλδνθξηλνινγίαο ζην Δλδνθξηλνινγηθό Σκήκα ηεο Παζνινγηθήο Φπζηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην ΠΓΝΑ Λατθό. Τπεξέηεζα (κήλεο 37). 1/5-31/12/2007 Δηδηθεπόκελε ζην Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν (κήλεο 8). 27/10/2008-1/2009 (πιήξεο απαζρόιεζε) 2/ /2009 (κεξηθή απαζρόιεζε) 1/11/2009-9/2011 (πιήξεο απαζρόιεζε) 9/2011 έσο 3/4/2-12 (κεξηθή απαζρόιεζε) Μεηεθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Νεπξνελδνθξηλνινγίαο ζην Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν. 12/ /2010 Άζθεζε ζην ππεξερνγξάθεκα ζπξενεηδνύο θαη ζηελ παξαθέληεζε κε ιεπηή βειόλε ζην Αθηηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν 1/2/ /1009 Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα κε ππνηξνθία από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ, ππό ην Πξόγξακκα Τπνηξνθηώλ Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα ζηελ Διιάδα, Σνκέα Δπηζηήκεο Δπηζηήκεο Τγείαο, Τπνηνκέαο Δπηζηήκεο Ιαηξηθή (κήλεο 10). 7/2011 έσο ζήκεξα Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 9/2011 έσο ζήκεξα Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Παζνινγηθή Φπζηνινγία, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΞΟΝΫΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΩΟΝΚΗΠΘΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΟΗΑ ΠΔ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΙΔΚ Ακαξνπζίνπ, από 9/10/2000 έσο - «ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΙΙ» (42 14/02/2001 ώξεο) - «ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ Δ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ» (8 ώξεο) ΙΔΚ Ακαξνπζίνπ, από 1/03/2004 έσο 21/06/2004 «ANATOMIA KAI ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΤΟΚΔΛΔΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» (28 ώξεο)

4 ΓΗΑΙΔΜΔΗΠ ΝΚΗΙΗΔΠ-ΚΔΡΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ MAΘHMATA ΟΜΙΛΙΔ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ 1 ΟΜΙΛΙΔ Δ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΝΑΝΣΗΔΙ 1 ΓΙΑΛΔΞΔΙ 1 ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 3 ομάδερ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ Δ ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ 1 ομάδα ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ/ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΗΠ ΔΞΔΣΑΣΡΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΙΑΣΡΙΚΗ 2ΔΡΩΛ-3ΔΡΩΛ-6ΔΡΩΛ ΚΡΙΣΗ ΔΡΓΑΙΧΝ-ΠΔΡΙΟΓΙΚΧΝ 6 ομάδερ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΑΣΡΧΝ 1 ομάδα ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΧΝ 1 ομάδα ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΔ 4 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΠΛΗΡΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 41 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΠΛΗΡΧΝ ΑΡΘΡΧΝ Δ PROCEEDINGS ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 19 ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 2 (ACKNOWLEDGEMENTS) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΠΛΗΡΧΝ ΑΡΘΡΧΝ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 4 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 3 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΓΓΡΑΦΗ ΗΜΔΙΧΔΧΝ- ΒΙΒΛΙΧΝ/ e-book 7 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΗ 51 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΗ 51 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΗΥΗΗ 144,593 ΑΝΑΦΟΡΔ ΑΡΘΡΧΝ-ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ Δ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 600 ΑΤΣΟΑΝΑΦΟΡΔ ΑΡΘΡΧΝ-ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ Δ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 20 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ-30 CME ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ-ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ-124 CME 53 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ-ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ CME 37 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ-8 CME 16 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ-6 CME 5 ΒΔΒΑΙΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ ΔΡΔΤΝΑ/ LONDON, UK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ «Κ.Δ.Κ.» 6 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 4 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 7 ΡΗΚΖΡΗΘΔΠ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ Α. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ: Από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Universita di Chieti «G.D Annunzio» σο αξηζηεύζαζα θνηηήηξηα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηα αθαδεκατθά έηε , , Από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Universita di Chieti «G.D Annunzio» γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζηα 6 έηε. Από ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γηα ην αθαδεκατθό έηνο Από ηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε Ιαηξώλ ηνπ Γηαγλσζηηθνύ θαη Θεξαπεπηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ «Τγεία» γηα ηξηκεληαία πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κιηληθή Ογθνινγία (1/10/ /12/2003). Από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ σο αξηζηεύζαζα κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ην πξώην εμάκελν παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηελ «Κιηληθή Βηνρεκεία». Από ην Ίδξπκα «Αιέμαλδξνο.Χλάζζεο» γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηελ «Κιηληθή Βηνρεκεία», γηα ηελ πεξίνδν, 1/10/ /2006 Από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ, ην Πξόγξακκα Τπνηξνθηώλ Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα ζηελ Διιάδα, Σνκέα Δπηζηήκεο Δπηζηήκεο Τγείαο, Τπνηνκέαο Δπηζηήκεο Ιαηξηθή. Από ην Ίδξπκα «Αιέμαλδξνο. Χλάζζεο» γηα κεηεθπαίδεπζε ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία ζην

5 Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν, γηα ηελ πεξίνδν 1/11/ /4/2011. Από ηελ Διιεληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία ηελ ππνηξνθία ζηε κλήκε ηνπ Ν. Θαιαζζηλνύ γηα κεηεθπαίδεπζε ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία γηα ηελ πεξίνδν 7/2010-6/2011. Β. ΒΡΑΒΔΙΑ: Βξαβείν ζηε κλήκε.πηηνύιε, γηα ηελ θαιύηεξα εξγαζία εξγαζηεξηαθήο ηαηξηθήο: «Αςξημένα Δπίπεδα Ρελικών Ξποϊόνηων Ξποσωπημένηρ Γλςκοζςλίωζηρ (AGE) ζηο πλάζμα γςναικών με Πύνδπομο Ξολςκςζηικών Ωοθηκών (ΠΞΩ)» (Δ.Γηακάληε-Καλδαξάθε, Υ.Πηπέξε, Κ.Αιεμαλδξάθε, Δ.Κνπξνύπε, Ι.Παπαειίνπ,.Λαδαξίδεο, Α.Καινθνύηεο) ζην 31 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ, Αζήλα, 18-20/3/2004 Βξαβείν γηα Παξνπζίαζε Αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «FUNCTIONAL AND STRUCTURAL BED PROPERTIES IN YOUNG WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AND NORMAL LIPIDEMIC, GLYCEMIC AND BLOOD PRESSURE PROFILE» (Κ.Alexandraki, A.Protogerou, TG.Papaioannou, C.Piperi, G.Mastorakos, J.Papailiou, D.Panidis E.Diamanti-Kandarakis) ζην Artery 6, Artery Society, Athens Planetarium (Eugenides Foundation), Greece, 22-23/9/2006 Βξαβείν Καιύηεξεο Αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «Ζ ΑΜΗΑ ΡΝ 5-HTP-PET SCAN ΠΡΖ ΓΗΔΟΔΛΖΠΖ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΑΠΘΔΛΩΛ ΚΔ NΔΟΝΔΛΓΝΘΟΗΛΔΗΠ ΝΓΘΝΠ (ΛΔΡ)» (Α.Μσπζίδεο, Υ.Κακπαλέιινπ, Α.Νηθνιάνπ, Κ.Αιεμαλδξάθε, Α.Κνιίηζα, I.Ι.Αλδξνπιάθεο, Β.πξίνπ, Γ.Πηαδηηεο, A.Sundin, Γ.Καιηζάο) ζην 35 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ, Αζήλα, 19-22/3/2008 Σν βξαβείν AMEND Young Investigator Award γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «CINACALCET IS AN EFFECTIVE AND WELL-TOLERATED TREATMENT FOR MEN1-ASSOCIATED PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM» (V.Moyes, K.Alexandraki, J.Monson, S.Akker, S.Chew) ζην SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY BES 2008, Harrogate, U.Κ., 7-10/4/2008 Σν βξαβείν Merck Outstanding Abstract Award γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «CYCLICAL CUSHING S SYNDROME: PREVALENCE IN PATIENTS WITH CUSHING S DISEASE» (KI.Alexandraki, GA.Kaltsas, AM.Isidori, SA.Akker, WM.Drake, SL.Chew, JP.Monson, GM.Besser, AB.Grossman) ζην The Endocrine Society s 90 th annual meeting, San Francisco, 14-18/6/2008 Γ. ΓΙΑΚΡΙΔΙ: Δπηινγή ηεο εξγαζίαο «ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME» (E.Diamanti-Kandarakis, K.Alexandraki, A.Protogerou, P.Chatzismalis, Th.Koutsoumpa, J. Lekakis), από ηελ επηηξνπή Media Advisory Committee θαη ηελ Public Affairs staff of the American Endocrine Society σο αμηνζεκείσηε πεξίιεςε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ENDO 2003 Research Summaries Book ηνπ ζπλεδξίνπ «The Endocrine Society s 85 th annual meeting», Philadelphia, June 19-22, 2003 Δπηινγή ηεο εξγαζίαο «ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME (PCOS): ITS RELATIONSHIP WITH MARKERS OF ENDOTHELIAL ACTIVATION, LOW GRADE CHRONIC INFLAMMATION AND METABOLIC CHARACTERISTIC OF PCOS» (E.Diamanti-Kandarakis, K.Alexandraki, A.Protogerou, C.Piperi, H.Kandarakis, J.Lekakis), από ηελ επηηξνπή Media Advisory Committee θαη ηελ Public Affairs staff of the American Endocrine Society σο αμηνζεκείσηε πεξίιεςε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ENDO 2005 Research Summaries Book ηνπ ζπλεδξίνπ «The Endocrine Society s 87 th annual meeting», June 4-7, 2005 Η εξγαζία «Metformin administration improves endothelial function in women with polycystic ovary syndrome» (E.Diamanti-Kandarakis, K.Alexandraki, A.Protogerou, C.Piperi, C.Papamichael, A.Aessopos, J.Lekakis, M.Mavrikakis), Eur J Endocrinol May 01, : (In "Clinical Studies") παξέκεηλε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζηα πεξηζζόηεξν δηαβαζκέλα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνύ (The 50 Most-Frequently-Read Articles). Η εξγαζία «Indices of Low Grade Chronic Inflammation in Polycystic Ovary Syndrome and the Beneficial Effect of Metformin» (E.Diamanti-Kandarakis, T. Paterakis, K.Alexandraki, C. Piperi, A.Aessopos, I.Katsikis, N.Katsilambros, D.Panidis, G.Kreatsas), δεκνζηεπκέλε ζην Hum Reprod Jun;21(6): , επειέγε γηα ππνςεθηόηεηα από ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ησλ βξαβείσλ ηνπ 8th Royan International Research Award γηα ην έηνο 2007 ηνπ ζπλεδξίνπ Royan International Congress. Η εξγαζία «Effect of long-term Orlistat treatment on serum levels of Advanced Glycation End products in women with Polycystic Ovary Syndrome» (E.Diamanti-Kandarakis, I.Katsikis, C.Piperi, Κ.Alexandraki, D.Panidis) δεκνζηεπκέλε ζην Clin Endocrinol (Oxf) Jan;66(1):103-9, επειέγε γηα λα ζρνιηαζζεί σο αμηνζεκείσηε εξγαζία ζην ηκήκα 'Research Highlights' ηνπ πεξηνδηθνύ Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism. Δθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Κεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ (Master) ζηελ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» κε εηδίθεπζε ζηελ «Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή» (επηκέξνπο εμεηδίθεπζε «Κιηληθή Βηνρεκεία») ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε βαζκό «Άξηζηα» θαη θαηάηαμε ζηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ 75 κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.

6 Δπηινγή ηεο αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο «ASSESSMENT OF SERUM FREE CORTISOL LEVELS IN PATIENTS WITH ADRENOCORTICAL CARCINOMA TREATED WITH MITOTANE» (K.I.Alexandraki, G.A.Kaltsas, C.W.leRoux, M.Fassnacht, S.Ajodha, M.Christ-Crain, B.Allolio, R.Edwards, A.B.Grossman) λα ζπκκεηέρεη ζην δηααγσληζκό ENDO 2008 Trainee Poster Competition ιόγσ ηεο πςειήο βαζκνινγίαο πνπ έιαβε ζηελ θαηεγνξία ηνπ, ζην The Endocrine Society s 90 th annual meeting, San Francisco, 14-18/6/2008 Δπιστημονικές εργασίες ΠΓΓΟΑΦIKΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ Α. ΚΝΛΝΓΟΑΦΗΔΠ (Πύνολο: 4) 1. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (TESI DI LAUREA): Ζ ΚΔΘΗΚΑΕΝΙΖ, ΑΛΡΗΘΟΔΝΔΗΓΗΘΝ ΦΑΟΚΑΘΝ, ΟΘΚΗΠΡΖΠ ΡΖΠ ΔΘΦΟΑΠΖΠ ΡΩΛ ΓΝΛΗΓΗΩΛ ΡΝ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΗΠΡΝΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ (Κ.Π.Η.) ΡΖΠ ΡΑΜΔΩΠ Η ΘΑΗ ΗΗ ΠΔ ΘΟΔΝΔΗΓΗΘΑ ΘΡΡΑΟΑ FRTL-5 2. ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΣΗ «ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΙΑ»: Ν ΒΑΘΚΝΠ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΝΠΡΔΝΞΝΟΩΠΖΠ ΞΙΖΘΠΚΝ ΑΠΘΔΛΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ- ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΓΛΩΠΖΠ, ΡΖΠ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΖΠ ΝΠΡΔΝΞΝΟΩΠΖΠ 3. ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ: Ζ ΚΔΙΔΡΖ ΡΩΛ ΝΟΚΝΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΒΝΙΗΘΩΛ ΓΗΑΡΑΟΑΣΩΛ ΡΝ ΠΛΓΟΝΚΝ ΡΩΛ ΞΝΙΘΠΡΗΘΩΛ ΩΝΘΖΘΩΛ (ΠΞΩ) ΠΡΖΛ ΔΛΓΝΘΖΙΗΝΞΑΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑΠ ΛΝΠΝ 4. ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΣΗΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ»: ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΦΙΔΓΚΝΛΖΠ ΠΔ ΚΝΛΡΔΙΑ ΑΡΝΑΛΝΠΩΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΒΝΙΗΘΩΛ ΛΝΠΖΚΑΡΩΛ: Β. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΔΘΛΖ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΞΙΖΟΩΛ ΑΟΘΟΩΛ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΘΟΗΠΖ (Πύνολο: 31) 1. Failure of mathematical indices to accurately assess insulin resistance in lean, overweight, or obese women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Alexandraki K, Spina G. J Clin Endocrinol Metab Mar;89(3): The prevalence of 4G5G polymorphism of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene in polycystic ovarian syndrome and its association with plasma PAI-1 levels. Diamanti-Kandarakis E, Palioniko G, Alexandraki K, Bergiele A, Koutsouba T, Bartzis M. Eur J Endocrinol Jun;150(6): Presence of metabolic risk factors in non-obese PCOS sisters: evidence of heritability of insulin resistance. Diamanti-Kandarakis E, Alexandraki K, Bergiele A, Kandarakis H, Mastorakos G, Aessopos A. J Endocrinol Invest Nov;27(10): Metformin administration improves endothelial function in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Alexandraki K, Protogerou A, Piperi C, Papamichael C, Aessopos A, Lekakis J, Mavrikakis M. Eur J Endocrinol May;152(5): Indices of low-grade chronic inflammation in polycystic ovary syndrome and the beneficial effect of metformin. Diamanti-Kandarakis E, Paterakis T, Alexandraki K, Piperi C, Aessopos A, Katsikis I, Katsilambros N, Kreatsas G, Panidis D. Hum Reprod Jun;21(6): Short-term effect of orlistat on dietary glycotoxins in healthy women and women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Piperi C, Alexandraki K, Katsilambros N, Kouroupi E, Papailiou J, Lazaridis S, Koulouri E, Kandarakis HA, Douzinas EE, Creatsas G, Kalofoutis A. Metabolism Apr;55(4): Early microvascular and macrovascular dysfunction is not accompanied by structural arterial injury in polycystic ovary syndrome. Alexandraki K, Protogerou AD, Papaioannou TG, Piperi C, Mastorakos G, Lekakis J, Panidis D, Diamanti-Kandarakis E. Hormones (Athens) Apr-Jun;5(2): Inflammatory and endothelial markers in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti- Kandarakis E, Alexandraki K, Piperi C, Protogerou A, Katsikis I, Paterakis T, Lekakis J, Panidis D. Eur J Clin Invest Oct;36(10): Effect of metformin administration on plasma advanced glycation end product levels in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Alexandraki K, Piperi C, Aessopos A, Paterakis T, Katsikis I, Panidis D. Metabolism Jan;56(1): Effect of long-term orlistat treatment on serum levels of advanced glycation end-products in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Katsikis I, Piperi C, Alexandraki K, Panidis D. Clin Endocrinol (Oxf) Jan;66(1): Evaluation of serum procalcitonin and interleukin-6 levels as markers of liver metastasis. Matzaraki V, Alexandraki KI, Venetsanou K, Piperi C, Myrianthefs P, Malamos N, Giannakakis T, Karatzas S, Diamanti-Kandarakis E, Baltopoulos G. Clin Biochem Mar;40(5-6): Early onset adiposity: a pathway to polycystic ovary syndrome in adolescents? Diamanti- Kandarakis E, Christakou CD, Kandaraki E, Alexandraki KI. Hormones (Athens) Jul-Sep;6(3): The knowledge of osteoporosis risk factors in a Greek female population. Alexandraki KI, Syriou

7 V, Ziakas PD, Apostolopoulos NV, Alexandrakis AI, Piperi C, Kavoulaki E, Myriokefalitakis I, Korres G, Diamanti-Kandarakis E. Maturitas Jan 20;59(1): Cardiovascular risk factors in adult patients with multisystem Langerhans-cell histiocytosis: evidence of glucose metabolism abnormalities. Alexandraki KI, Makras P, Protogerou AD, Dimitriou K, Stathopoulou A, Papadogias DS, Voidonikola P, Piaditis G, Pittas A, Papamichael CM, Grossman AB, Kaltsas G. QJM Jan;101(1): Cytokine secretion in long-standing diabetes mellitus type 1 and 2: associations with low-grade systemic inflammation. Alexandraki KI, Piperi C, Ziakas PD, Apostolopoulos NV, Makrilakis K, Syriou V, Diamanti-Kandarakis E, Kaltsas G, Kalofoutis A. J Clin Immunol Jul;28(4): Long-acting somatostatin analogues are an effective treatment for type 1 gastric carcinoid tumours. Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas G, Gur C, Gal E, Thomas D, Fichman S, Alexandraki K, Barak D, Glaser B, Shimon I, Gross DJ. Eur J Endocrinol Oct;159(4): Antithyroid drug-induced aplastic anemia. Thomas D, Moisidis A, Tsiakalos A, Alexandraki K, Syriou V, Kaltsas G. Thyroid Oct;18(10): Isolated adrenocorticotropin deficiency and flexion contractures syndrome. Syriou V, Moisidis A, Tamouridis N, Alexandraki KI, Anapliotou M. Hormones (Athens) Oct-Dec;7(4): The prevalence and characteristic features of cyclicity and variability in Cushing's disease. Alexandraki K, Kaltsas G, Isidori A, Akker S, Drake W, Chew S, Monson J, Besser GM, Grossman A. Eur J Endocrinol Jun;160(6): The effect of oral micronized progesterone on hormonal and metabolic parameters in anovulatory patients with polycystic ovary syndrome. Livadas, S; Boutzios, G; Economou, F, et al. FERTILITY AND STERILITY Volume: 94 Issue: 1: : Corticomedullary Mixed Adrenal Tumor: Case Report and Literature Review. Alexandraki KI, Michail OP, Nonni A, Diamantis D, Giannopoulou I, Kaltsas GA, Tseleni-Balafouta S, Syriou V, Michail PO. Endocr J. 2009;56(6): The acute effect of Orlistat on dietary glycotoxins in diabetics and healthy women. Diamanti- Kandarakis E, Piperi C, Alexandraki KI, Papailiou J, Ekonomou F, Koulouri E, Kandarakis H, Creatsas G. Minerva Endocrinol Jun;34(2): Assessment of serum free cortisol levels in patients with adrenocortical carcinoma treated with mitotane: a pilot study. Alexandraki KI, Kaltsas GA, le Roux CW, Fassnacht M, Ajodha S, Christ-Crain M, Akker SA, Drake WM, Edwards R, Allolio B, Grossman AB. Clin Endocrinol (Oxf) Jan; 72: Increased incidence of papillary thyroid cancer detection among thyroidectomies in Greece between 1991 and Griniatsos J, Tsigris C, Kanakis M, Kaltsas G, Michail O, Dimitriou N, Argyrakopoulou G, Delladetsima I, Kyriakou V, Syriou V, Alexandraki K, Pikoulis E, Giannopoulos A, Kouraklis G, Diamanti-Kandaraki E, Felekouras E. Anticancer Res Dec;29(12): Light sensitivity and pain sensation during cataract surgery. A comparative study of two modes of anaesthesia. Ioannidis AS, Papageorgiou K, Alexandraki KI, Massaoutis P, Sinha AJ, Andreou PS. Int Ophthalmol Dec;30(6): The value of 11C-5-hydroxy-tryptophan (5HTP) positron emission tomography (PET) in neuroendocrine tumour diagnosis and management: experience from one center. Nikolaou A, Thomas D, Campanellou C, Alexandraki K, Andersson LG, Sundin A, Kaltsas G. J Endocrinol Invest Dec;33(11): Clinical value of Right Hemicolectomy for Appendiceal Carcinoids Using Pathologic Criteria. Alexandraki KI, Griniatsos J, Bramis KI, Ballian N, Dimitriou N, Giannakakis T, Tsigris C, Felekouras E, Kaltsas GA. J Endocrinol Invest Primary Hyperparathyroidism in Patients with Gastric Carcinoid Tumors Type 1: An Unusual Coexistence. Thomas D, Alexandraki K, Nikolaou A, Antoniou S, Kanakis G, Zilos A, Sougioultzis S, Kaltsas G. Neuroendocrinology. 2010;92(4): Urethro-vaginal fistula associated with procidencia". Apostolopoulos N, Alexandraki K, Gorry A, Sidhu J, Coker A. BJUI Website Specific Electrocardiographic Features Associated With Cushing s Disease. K.I.Alexandraki, G.A.Kaltsas, A-I.Vouliotis, T.G.Papaioannou, L.Trisk, A.Zilos, M.Korbonits, G.M.Besser, A.Anastasakis, A.B.Grossman. Clinical Endocrinology (Oxf) May;74(5): Comparisons In The Epidemiology, Diagnostic Features And Cure Rate By Transsphenoidal Surgery Between Paediatric And Adult-Onset Cushing's Disease. Storr HL, Alexandraki KI, Martin L, Isidori AM, Kaltsas G, Monson JP, Besser MG, Matson M, Evanson J, Afshar F, Sabin H, Savage MO, Grossman A. Eur J Endocrinol May;164(5): Γ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ-ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΔΘΛΖ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΞΙΖΟΩΛ ΑΟΘΟΩΛ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ (Πύνολο: 10) 1. Inflammatory process in type 2 diabetes: The role of cytokines. Alexandraki K, Piperi C, Kalofoutis C, Singh J, Alaveras A, Kalofoutis A. Ann N Y Acad Sci Nov;1084: Endocrine manifestations in Langerhans cell histiocytosis. Makras P, Alexandraki KI, Chrousos

8 GP, Grossman AB, Kaltsas GA. Trends Endocrinol Metab Aug;18(6): Pituitary-targeted medical therapy of Cushing's disease. Alexandraki KI, Grossman AB. Expert Opin Investig Drugs May;17(5): Review. Erratum in: Expert Opin Investig Drugs Jul;17(7): Adrenal incidentalomas: 'the rule of four'. Alexandraki KI, Grossman AB. Clin Med Apr;8(2): Medical therapy for Cushing s disease: past and future modes of treatment. K.I.Alexandraki, A.B. Grossman. European Endocrinology 2009;4(2): Ectopic ACTH Syndrome. Alexandraki KI, Grossman AB. Rev Endocr Metab Disord Jun;11(2): Medical Therapy of Cushing s disease: Where Are We Now? Alexandraki KI, Grossman AB. Front Horm Res. 2010;38: Novel Insights In The Diagnosis Of Cushing's Syndrome. K.I. Alexandraki and A.B. Grossman. Neuroendocrinology 2010;92(suppl 1): Is urinary free cortisol of value in the diagnosis of Cushing's syndrome? Alexandraki KI, Grossman AB. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes Aug;18(4): Neuroendocrine Tumors: New Insights In The Diagnosis And Therapy. Alexandraki K & Kaltsas G. Endocrine 2011 (under press) Γ. ΓΟΑΚΚΑΡΑ ΠΡΝΛ ΔΘΓΝΡΖ ΠΔ ΓΗΔΘΛΖ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΞΙΖΟΩΛ ΑΟΘΟΩΛ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΘΟΗΠΖ (Πύνολο: 1) 1. Kaklamanos M, Karoumpalis I, Salla C, Thomas D, Kanakis G, Alexandraki K, Sougioultzis S, Diakatou E, Kontogeorgos G, Kaltsas G. Diagnostic accuracy and clinical significance of the fine needle aspiration Ki-67 labelling index in pancreatic endocrine tumours. Endocr Relat Cancer Oct 27;18(6):L1-3. Print 2011

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 Μαρτίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: Εφταλιώτη 19, Νέο Ψυχικό, ΤΚ: ΤΗΛ: ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 Μαρτίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: Εφταλιώτη 19, Νέο Ψυχικό, ΤΚ: ΤΗΛ: , ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΩΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 Μαρτίου 1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα, Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, πατέρας μίας κόρης

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση Παχυσαρκία και Υπέρταση Κώστας Παλέτας Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ ιευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ταξινόµηση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης Τα προβλήµατα των Γλυκαντικών. Νάντια Αποστολίδου Διατροφολόγος/ Κλινική Διαιτολόγος Msc ΕΔΙΠ Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ-Θ

Σακχαρώδης Διαβήτης Τα προβλήµατα των Γλυκαντικών. Νάντια Αποστολίδου Διατροφολόγος/ Κλινική Διαιτολόγος Msc ΕΔΙΠ Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ-Θ Σακχαρώδης Διαβήτης Τα προβλήµατα των Γλυκαντικών Νάντια Αποστολίδου Διατροφολόγος/ Κλινική Διαιτολόγος Msc ΕΔΙΠ Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ-Θ Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση Γλυκαντικών συσχετίζεται µε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 21;285:2486-2497. 2497. Σ ή Σάκχαρο >11 >11 mg% Τριγλυκερίδια >15

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Δρ. Παντελής Α. Σαραφίδης Α Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στόχοι αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Ο νκηιεηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεορνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ: νξηζκόο Η ΑΠ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΕΣΙΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΜΑΣΟ

ΤΦΕΣΙΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΜΑΣΟ ΤΦΕΣΙΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΜΑΣΟ Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Προληπτικής Ιατρικής των φοιτητριών 4 ου έτους Ιατρικής: Αγγέλου Κυβέλης και Αργυρού Φρυσούλας ΑΘΗΝΑ 2012 ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα 2.5 Hazard ratio 2.0 1.5 1.0 0.5 0

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases CHINESE JOURNAL OF ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY # * 272129 connective tissue diseasectd 2009 1 2013 4 CTD CTD CTD CTD 780 438 56. 2% 195 25. 0% 85 10. 9% 44 5. 6% SSc 18 2. 3% 286 36. 7% 8. 7% P < 0.

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ Scotland Νν. 5-0818-837 2 Consultant Breast Radiologists 3 Consultant General Radiologists (MRI&CT) 2 Consultant Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Επικοινωνία & Eνημέρωση ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ. Mαρία - Αλεξάνδρα Π. Μαγιάκου

Προσωπική Επικοινωνία & Eνημέρωση ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ. Mαρία - Αλεξάνδρα Π. Μαγιάκου Προσωπική Επικοινωνία & Eνημέρωση Mαρία - Αλεξάνδρα Π. Μαγιάκου Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Σύντομο Βιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: - : *. (P<0.0001) RH

: - : *. (P<0.0001) RH Rh ABO ٣ ٢ ١ 1 * -1-2 -3 Tav.15600@gmail.com : - : *. :.. 251 237 :. 15 B(%23.7) 56 A (%24.9) 59 237 : 69 A(%63) 25 251 O(%45.1)107 AB(%6.3). O (%42.6) 101 AB (%6.8%) 18 B(%25.6). :. (P

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αναγνωστής Παναγιώτης Όνομα πατρός: Γεώργιος Διεύθυνση-Τηλέφωνο: Σαρανταπόρου 10, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640 Τηλ. 2310868676-6945157239 E-mail: anagnwstis.pan@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ 1. Αιτιολογικοίπαράγοντες L. donovani L. infantum L. amazonensis (λεκάνη Αµαζονίου, Βραζιλία) L. tropica (Μέση Ανατολή, Ινδία, ανατολική Ευρώπη, υτική Ασία) L.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 0910 «Εργοφυσιολογία στον Αγωνιστικό Αθλητισµό Ι»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 0910 «Εργοφυσιολογία στον Αγωνιστικό Αθλητισµό Ι» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0910 «Εργοφυσιολογία στον Αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Aυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Φλεγμονοσωμοπάθειες

Aυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Φλεγμονοσωμοπάθειες Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 239 Aυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Φλεγμονοσωμοπάθειες Μ. Τραχανά Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς Α' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 2 137 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ε. Βαργιάμη 1, E. Σαπουντζή 1, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS:

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS: NAME: Wang Shijun CURRICULUM VITAE CURRENT POSITIONS: ADDRESS: Chair Professor Basic science discipline of integrated Chinese medicine with western medicine Taishan Scholar Program, Shandong province Dean

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. FSH:ΜΒ 33000,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ

ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ Γεώργιος Βαλσαμάκης Ενδοκρινολόγος Ευγενίδειο Νοσοκομείο και έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης μεταπτυχιακου Αρεταίειο Νοσοκομείο European SCOPE fellow

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

HCG TSH TSH. ATA gestational transient hyperthyroidism GTH Graves 20% ~ 40% 11 GD 30% ~ 40% % ~ 1. 0% 5

HCG TSH TSH. ATA gestational transient hyperthyroidism GTH Graves 20% ~ 40% 11 GD 30% ~ 40% % ~ 1. 0% 5 561 1005-2216 2012 08-0561 - 05 Keywords pregnancy hyperthroidism ATA R714. 256 C 2011 10 The American Thyroid 3 6-8 Association ATA 2 - - 1 hyperthyroidism thyrotoxicosis FT 4 10 FT 3 HCG 3 HCG 1 TSH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σπύρος Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Σκληρού 16 Λάρισα 41447 τηλ. 2410-536823 τηλ. και fax εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα