ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011"

Transcript

1 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: (θηλ.) ΡΝΞΝΠ ΓΔΛΛΖΠΔΩΠ: Αζήλα ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ: Έγγακνο, κεηέξα δύν παηδηώλ Η ηαηξόο Αιεμαλδξάθε Κξπζηαιιέληα έρεη εηδηθεπζεί ζηελ Δλδνθξηλνινγία (Δλδνθξηλνινγία, Γηαβήηεο, Μεηαβνιηζκόο). Οινθιήξσζε ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηεο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Chieti Ιηαιίαο G.D ANNUNZIO κε βαζκό 108/110 Άξηζηα. Έγηλε Γηδάθηνξαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό Αξηζηα, ελώ θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηηο Βαζηθέο Δπηζηήκεο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Κιηληθή Βηνρεκεία από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ελώ θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηε Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο πνπ έιαβε από ηε ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Δπίζεο, νινθιήξσζε κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα κε ππνηξνθία από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Τ.) ζηελ Κιηληθή Βηνρεκεία από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη κηα ηξηεηή κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία, ζην Department of Endocrinology, St Bartholomew s Hospital and Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, UK όπνπ θαη εθπαηδεύζεθε 10 κήλεο ζην ππεξερνγξάθεκα ηξαρήινπ (ζπξενεηδήοπαξαζπξενεηδείο αδέλεο). Η εξεπλεηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ζπκπεξηιακβάλεη λόζνπο ππόθπζεο, ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ, δείθηεο θιεγκνλήο (δηαβήηεο, όγθνη). Οη πξόζθαηεο κειέηεο ηεο εζηηάδνπλ ζηηο λεπξνελδνθξηληθέο λόζνπο θαη ζηνπο λεπξνελδνθξηλείο όγθνπο. Έρεη αξθεηέο δεκνζηεύζεηο ζην ζύλδξνκν Cushing θαη εηδηθόηεξα ζηε λόζν Cushing όπνπ θαη πξόζθαηα πεξηέγξαςε ηα θξηηήξηα γηα ηελ θπθιηθή λόζν Cushing ιακβάλνληαο ην Merck Outstanding Abstract Award ζην The Endocrine Society s 90th annual meeting, San Francisco, ην Δίλαη ζπγγξαθέαο 46 επηζηεκνληθώλ ζπγγξακκάησλ, 7 θεθαιαίσλ ζε βηβιία ζπκβαηηθά θαη ειεθηξνληθά θαη 102 πεξηιήςεσλ ζε proceedings ζπλεδξίσλ. Οη δεκνζηεύζεηο ηεο έρνπλ δείθηε απείρεζεο 144,593 θαη έρνπλ ιάβεη 530 αλαθνξέο. Έρεη ιάβεη δηάθνξεο ππνηξνθίεο όπσο από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Chieti G.D ANNUNZIO, από Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, από ην Ι.Κ.Τ., από ην θνηλνθειέο Ίδξπκα Αιέμαλδξνο. Χλάζζεο (δύν), από ηελ Διιεληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία. Δίλαη κέινο 10 ηαηξηθώλ εηαηξεηώλ.σν επηζηεκνληθό έξγν, εξεπλεηηθό θαη ζπγγξαθηθό θαζώο θαη ε ε παξαθνινύζεζε ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη κεηεθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ-ΓΗΞΙΩΚΑΡΑ: CERTIFICAT ζηε γαιιηθή γιώζζα - LOWER ζηελ αγγιηθή γιώζζα 1988 SORBONNE I ζηε γαιιηθή γιώζζα 1989 SORBONNE IΙ κε εηδίθεπζε LITTERATURE ζηε γαιιηθή γιώζζα Απόθηεζε επάξθεηαο δηδαζθαιίαο ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο - Απνθνίηεζε από ην 1 ν Λύθεην Ακαξνπζίνπ κε γεληθό βαζκό «ΑΡΙΣΑ» Γεθαελλέα θαη επηά ελδέθαηα (19 7/11 ) Δηζαγσγή ζην Βηνινγηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (ζεηξά εηζαγσγήο 33) θαηόπηλ ησλ Παλειιήλησλ Δμεηάζεσλ - Δηζαγσγή ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Universita di Chieti «G.D Annunzio», ζηελ Ιηαιία (ζεηξά εηζαγσγήο 3) θαηόπηλ Δηζαγσγηθώλ Δμεηάζεσλ 1998 Απνθνίηεζε ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο (Facolta di Medicina e Chirurgia) ηνπ Universita «G.D Annunzio» di Chieti κε ηίηιν Laurea in Medicina e Chirurgia κε βαζκό "ΑΡΙΣΑ" (108/110) (αληηζηνηρία κε Διιεληθή βαζκνινγία-γι.κα.σ..α.: 9.77/10) Απόθηεζε δηπιώκαηνο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ΙΑΣΡΟΤ

2 ΥΔΙΡΟΤΡΓΟΤ (ζεκ. κεηαθξ.: Γεληθήο Ιαηξηθήο ρσξίο εηδηθόηεηα) ζηελ Ιηαιία θαηόπηλ εμεηάζεσλ - Απόθηεζε δηπιώκαηνο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα Απόθηεζε Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο - Απόθηεζε επάξθεηαο δηδαζθαιίαο ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο 2005 Απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Master) ζηε «Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο» ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ κε βαζκό "ΛΙΑΝ ΚΑΛΧ" (7,4/10) 2006 Γηδάθησξ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε βαζκό «ΆΡΙΣΑ», κεηά ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ηίηιν «Η κειέηε ησλ νξκνληθώλ θαη κεηαβνιηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ ζπλδξόκνπ ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ (ΠΧ) ζηελ ελδνζειηνπάζεηα ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ» Απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Master) ζηελ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» κε εηδίθεπζε ζηελ «Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή» (επηκέξνπο εμεηδίθεπζε «Κιηληθή Βηνρεκεία») ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε βαζκό «Άξηζηα» Tίηινο ηεο Ιαηξηθήο εηδηθόηεηαο ζηελ Δλδνθξηλνινγία 2009 Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζηε Βηνινγηθή Υεκεία, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ππό ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Τ.) Μεηεθπαίδεπζε ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία ζην Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν (κεξηθήο απαζρόιεζεο έσο 2012) 2010 Μεηεθπαίδεπζε ζην ππεξερνγξάθεκα ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Παζνινγηθή Φπζηνινγία, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΟΝΫΞΖΟΔΠΗΑ 4/1997-7/1998 Δμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ ζπξενεηδνύο ηνπ ηκήκαηνο Υεηξνπξγηθήο Παζνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ P.O."SS.ANNUNZIATA" (κήλεο 15). 7/1998-1/1999 Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζην λνζνθνκείν γηα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο απόθηεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο: 15 εκέξεο Παηδηαηξηθή, 15 εκέξεο Γπλαηθνινγία, 1 κήλαο Μηθξνβηνινγία, 2 κήλεο Δζσηεξηθή Παζνινγία, 1 κήλαο Γεληθή Υεηξνπξγηθή, 1 κήλαο ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ λνζνθνκείν P.O."SS.ANNUNZIATA" ηεο πόιεο Chieti ηεο Ιηαιίαο. 1/11/1998 έσο Σκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ λνζνθνκείνπ P.O."SS.ANNUNZIATA" 30/4/1999 ηεο πόιεο Chieti ηεο Ιηαιίαο (κήλεο 6) 7/1998-4/1999 εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ ζπξενεηδνύο ηνπ ηκήκαηνο Υεηξνπξγηθήο Παζνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ P.O."SS.ANNUNZIATA" ηεο πόιεο Chieti ηεο Ιηαιίαο (κήλεο 9). 23/6/ /7/1999 Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηαηξνύ ζην Γεληθό Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν Πύξγνπ (1 κήλαο) 23/7/ /7/2000 Τπνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ ζην Κ.Τ.Γαζηνύλεο: 26/7/ /5/2000 ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ ΚΠΠΑ ζην Πεξ. Γεληθό Ννζνθνκείν

3 Νηθαίαο (κήλεο 12). 7/1999-3/2000 Δμνξκήζεηο ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΙΜΟΓΟΙΑ ΚΠΠΑ ηνπ Πεξ. Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Νηθαίαο (κήλεο 8). 7/3/2001-6/3/2003 Δηδηθεπόκελε Παζνινγίαο ζην Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Κεθηζηάο Άγηνη Αλάξγπξνη (κήλεο 24). 6/3/ /3/2003 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο παζνινγίαο ζην Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Κεθηζηάο Άγηνη Αλάξγπξνη έσο ηηο 31/3/2003 8/2000-9/2004 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ Σκήκαηνο ηεο Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηνπ ΠΓΝΑ «Λατθό» (κήλεο 7+18=25). 1/10-31/10/2003 θαη 11/12-20/12/2003 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Α Ογθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ «ΤΓΔΙΑ» (κήλεο 2). 1/11-10/12/2003 πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Β Ογθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ «ΤΓΔΙΑ» (κήλαο 1). 13/9/2004-2/6/2008 Δηδηθεπόκελε Δλδνθξηλνινγίαο ζην Δλδνθξηλνινγηθό Σκήκα ηεο Παζνινγηθήο Φπζηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην ΠΓΝΑ Λατθό. Τπεξέηεζα (κήλεο 37). 1/5-31/12/2007 Δηδηθεπόκελε ζην Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν (κήλεο 8). 27/10/2008-1/2009 (πιήξεο απαζρόιεζε) 2/ /2009 (κεξηθή απαζρόιεζε) 1/11/2009-9/2011 (πιήξεο απαζρόιεζε) 9/2011 έσο 3/4/2-12 (κεξηθή απαζρόιεζε) Μεηεθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Νεπξνελδνθξηλνινγίαο ζην Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν. 12/ /2010 Άζθεζε ζην ππεξερνγξάθεκα ζπξενεηδνύο θαη ζηελ παξαθέληεζε κε ιεπηή βειόλε ζην Αθηηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν 1/2/ /1009 Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα κε ππνηξνθία από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ, ππό ην Πξόγξακκα Τπνηξνθηώλ Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα ζηελ Διιάδα, Σνκέα Δπηζηήκεο Δπηζηήκεο Τγείαο, Τπνηνκέαο Δπηζηήκεο Ιαηξηθή (κήλεο 10). 7/2011 έσο ζήκεξα Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 9/2011 έσο ζήκεξα Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Δλδνθξηλνινγηθνύ ηκήκαηνο, Παζνινγηθή Φπζηνινγία, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΞΟΝΫΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΩΟΝΚΗΠΘΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΟΗΑ ΠΔ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΙΔΚ Ακαξνπζίνπ, από 9/10/2000 έσο - «ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΙΙ» (42 14/02/2001 ώξεο) - «ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ Δ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ» (8 ώξεο) ΙΔΚ Ακαξνπζίνπ, από 1/03/2004 έσο 21/06/2004 «ANATOMIA KAI ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΤΟΚΔΛΔΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» (28 ώξεο)

4 ΓΗΑΙΔΜΔΗΠ ΝΚΗΙΗΔΠ-ΚΔΡΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ MAΘHMATA ΟΜΙΛΙΔ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ 1 ΟΜΙΛΙΔ Δ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΝΑΝΣΗΔΙ 1 ΓΙΑΛΔΞΔΙ 1 ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 3 ομάδερ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ Δ ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ 1 ομάδα ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ/ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΗΠ ΔΞΔΣΑΣΡΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΙΑΣΡΙΚΗ 2ΔΡΩΛ-3ΔΡΩΛ-6ΔΡΩΛ ΚΡΙΣΗ ΔΡΓΑΙΧΝ-ΠΔΡΙΟΓΙΚΧΝ 6 ομάδερ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΑΣΡΧΝ 1 ομάδα ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΧΝ 1 ομάδα ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΔ 4 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΠΛΗΡΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 41 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΠΛΗΡΧΝ ΑΡΘΡΧΝ Δ PROCEEDINGS ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 19 ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 2 (ACKNOWLEDGEMENTS) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΠΛΗΡΧΝ ΑΡΘΡΧΝ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 4 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 3 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΓΓΡΑΦΗ ΗΜΔΙΧΔΧΝ- ΒΙΒΛΙΧΝ/ e-book 7 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΗ 51 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΗ 51 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΗΥΗΗ 144,593 ΑΝΑΦΟΡΔ ΑΡΘΡΧΝ-ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ Δ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 600 ΑΤΣΟΑΝΑΦΟΡΔ ΑΡΘΡΧΝ-ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ Δ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 20 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ-30 CME ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ-ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ-124 CME 53 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ-ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ CME 37 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ-8 CME 16 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ-6 CME 5 ΒΔΒΑΙΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ ΔΡΔΤΝΑ/ LONDON, UK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ «Κ.Δ.Κ.» 6 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 4 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 7 ΡΗΚΖΡΗΘΔΠ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ Α. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ: Από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Universita di Chieti «G.D Annunzio» σο αξηζηεύζαζα θνηηήηξηα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηα αθαδεκατθά έηε , , Από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Universita di Chieti «G.D Annunzio» γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζηα 6 έηε. Από ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γηα ην αθαδεκατθό έηνο Από ηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε Ιαηξώλ ηνπ Γηαγλσζηηθνύ θαη Θεξαπεπηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ «Τγεία» γηα ηξηκεληαία πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κιηληθή Ογθνινγία (1/10/ /12/2003). Από ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ σο αξηζηεύζαζα κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ην πξώην εμάκελν παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηελ «Κιηληθή Βηνρεκεία». Από ην Ίδξπκα «Αιέμαλδξνο.Χλάζζεο» γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηελ «Κιηληθή Βηνρεκεία», γηα ηελ πεξίνδν, 1/10/ /2006 Από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ, ην Πξόγξακκα Τπνηξνθηώλ Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα ζηελ Διιάδα, Σνκέα Δπηζηήκεο Δπηζηήκεο Τγείαο, Τπνηνκέαο Δπηζηήκεο Ιαηξηθή. Από ην Ίδξπκα «Αιέμαλδξνο. Χλάζζεο» γηα κεηεθπαίδεπζε ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία ζην

5 Δλδνθξηλνινγηθό ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ St Bartholomew s Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Barts and The London, Queen Mary s School of Medicine and Dentistry ζην Λνλδίλν, γηα ηελ πεξίνδν 1/11/ /4/2011. Από ηελ Διιεληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία ηελ ππνηξνθία ζηε κλήκε ηνπ Ν. Θαιαζζηλνύ γηα κεηεθπαίδεπζε ζηε Νεπξνελδνθξηλνινγία γηα ηελ πεξίνδν 7/2010-6/2011. Β. ΒΡΑΒΔΙΑ: Βξαβείν ζηε κλήκε.πηηνύιε, γηα ηελ θαιύηεξα εξγαζία εξγαζηεξηαθήο ηαηξηθήο: «Αςξημένα Δπίπεδα Ρελικών Ξποϊόνηων Ξποσωπημένηρ Γλςκοζςλίωζηρ (AGE) ζηο πλάζμα γςναικών με Πύνδπομο Ξολςκςζηικών Ωοθηκών (ΠΞΩ)» (Δ.Γηακάληε-Καλδαξάθε, Υ.Πηπέξε, Κ.Αιεμαλδξάθε, Δ.Κνπξνύπε, Ι.Παπαειίνπ,.Λαδαξίδεο, Α.Καινθνύηεο) ζην 31 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ, Αζήλα, 18-20/3/2004 Βξαβείν γηα Παξνπζίαζε Αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «FUNCTIONAL AND STRUCTURAL BED PROPERTIES IN YOUNG WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AND NORMAL LIPIDEMIC, GLYCEMIC AND BLOOD PRESSURE PROFILE» (Κ.Alexandraki, A.Protogerou, TG.Papaioannou, C.Piperi, G.Mastorakos, J.Papailiou, D.Panidis E.Diamanti-Kandarakis) ζην Artery 6, Artery Society, Athens Planetarium (Eugenides Foundation), Greece, 22-23/9/2006 Βξαβείν Καιύηεξεο Αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «Ζ ΑΜΗΑ ΡΝ 5-HTP-PET SCAN ΠΡΖ ΓΗΔΟΔΛΖΠΖ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΑΠΘΔΛΩΛ ΚΔ NΔΟΝΔΛΓΝΘΟΗΛΔΗΠ ΝΓΘΝΠ (ΛΔΡ)» (Α.Μσπζίδεο, Υ.Κακπαλέιινπ, Α.Νηθνιάνπ, Κ.Αιεμαλδξάθε, Α.Κνιίηζα, I.Ι.Αλδξνπιάθεο, Β.πξίνπ, Γ.Πηαδηηεο, A.Sundin, Γ.Καιηζάο) ζην 35 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ, Αζήλα, 19-22/3/2008 Σν βξαβείν AMEND Young Investigator Award γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «CINACALCET IS AN EFFECTIVE AND WELL-TOLERATED TREATMENT FOR MEN1-ASSOCIATED PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM» (V.Moyes, K.Alexandraki, J.Monson, S.Akker, S.Chew) ζην SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY BES 2008, Harrogate, U.Κ., 7-10/4/2008 Σν βξαβείν Merck Outstanding Abstract Award γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν «CYCLICAL CUSHING S SYNDROME: PREVALENCE IN PATIENTS WITH CUSHING S DISEASE» (KI.Alexandraki, GA.Kaltsas, AM.Isidori, SA.Akker, WM.Drake, SL.Chew, JP.Monson, GM.Besser, AB.Grossman) ζην The Endocrine Society s 90 th annual meeting, San Francisco, 14-18/6/2008 Γ. ΓΙΑΚΡΙΔΙ: Δπηινγή ηεο εξγαζίαο «ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME» (E.Diamanti-Kandarakis, K.Alexandraki, A.Protogerou, P.Chatzismalis, Th.Koutsoumpa, J. Lekakis), από ηελ επηηξνπή Media Advisory Committee θαη ηελ Public Affairs staff of the American Endocrine Society σο αμηνζεκείσηε πεξίιεςε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ENDO 2003 Research Summaries Book ηνπ ζπλεδξίνπ «The Endocrine Society s 85 th annual meeting», Philadelphia, June 19-22, 2003 Δπηινγή ηεο εξγαζίαο «ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME (PCOS): ITS RELATIONSHIP WITH MARKERS OF ENDOTHELIAL ACTIVATION, LOW GRADE CHRONIC INFLAMMATION AND METABOLIC CHARACTERISTIC OF PCOS» (E.Diamanti-Kandarakis, K.Alexandraki, A.Protogerou, C.Piperi, H.Kandarakis, J.Lekakis), από ηελ επηηξνπή Media Advisory Committee θαη ηελ Public Affairs staff of the American Endocrine Society σο αμηνζεκείσηε πεξίιεςε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ENDO 2005 Research Summaries Book ηνπ ζπλεδξίνπ «The Endocrine Society s 87 th annual meeting», June 4-7, 2005 Η εξγαζία «Metformin administration improves endothelial function in women with polycystic ovary syndrome» (E.Diamanti-Kandarakis, K.Alexandraki, A.Protogerou, C.Piperi, C.Papamichael, A.Aessopos, J.Lekakis, M.Mavrikakis), Eur J Endocrinol May 01, : (In "Clinical Studies") παξέκεηλε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζηα πεξηζζόηεξν δηαβαζκέλα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνύ (The 50 Most-Frequently-Read Articles). Η εξγαζία «Indices of Low Grade Chronic Inflammation in Polycystic Ovary Syndrome and the Beneficial Effect of Metformin» (E.Diamanti-Kandarakis, T. Paterakis, K.Alexandraki, C. Piperi, A.Aessopos, I.Katsikis, N.Katsilambros, D.Panidis, G.Kreatsas), δεκνζηεπκέλε ζην Hum Reprod Jun;21(6): , επειέγε γηα ππνςεθηόηεηα από ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ησλ βξαβείσλ ηνπ 8th Royan International Research Award γηα ην έηνο 2007 ηνπ ζπλεδξίνπ Royan International Congress. Η εξγαζία «Effect of long-term Orlistat treatment on serum levels of Advanced Glycation End products in women with Polycystic Ovary Syndrome» (E.Diamanti-Kandarakis, I.Katsikis, C.Piperi, Κ.Alexandraki, D.Panidis) δεκνζηεπκέλε ζην Clin Endocrinol (Oxf) Jan;66(1):103-9, επειέγε γηα λα ζρνιηαζζεί σο αμηνζεκείσηε εξγαζία ζην ηκήκα 'Research Highlights' ηνπ πεξηνδηθνύ Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism. Δθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Κεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ (Master) ζηελ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» κε εηδίθεπζε ζηελ «Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή» (επηκέξνπο εμεηδίθεπζε «Κιηληθή Βηνρεκεία») ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Κιηληθή Ιαηξηθή, Δξγαζηεξηαθή Ιαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Ιαηξηθή» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε βαζκό «Άξηζηα» θαη θαηάηαμε ζηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ 75 κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.

6 Δπηινγή ηεο αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο «ASSESSMENT OF SERUM FREE CORTISOL LEVELS IN PATIENTS WITH ADRENOCORTICAL CARCINOMA TREATED WITH MITOTANE» (K.I.Alexandraki, G.A.Kaltsas, C.W.leRoux, M.Fassnacht, S.Ajodha, M.Christ-Crain, B.Allolio, R.Edwards, A.B.Grossman) λα ζπκκεηέρεη ζην δηααγσληζκό ENDO 2008 Trainee Poster Competition ιόγσ ηεο πςειήο βαζκνινγίαο πνπ έιαβε ζηελ θαηεγνξία ηνπ, ζην The Endocrine Society s 90 th annual meeting, San Francisco, 14-18/6/2008 Δπιστημονικές εργασίες ΠΓΓΟΑΦIKΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ Α. ΚΝΛΝΓΟΑΦΗΔΠ (Πύνολο: 4) 1. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (TESI DI LAUREA): Ζ ΚΔΘΗΚΑΕΝΙΖ, ΑΛΡΗΘΟΔΝΔΗΓΗΘΝ ΦΑΟΚΑΘΝ, ΟΘΚΗΠΡΖΠ ΡΖΠ ΔΘΦΟΑΠΖΠ ΡΩΛ ΓΝΛΗΓΗΩΛ ΡΝ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΗΠΡΝΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ (Κ.Π.Η.) ΡΖΠ ΡΑΜΔΩΠ Η ΘΑΗ ΗΗ ΠΔ ΘΟΔΝΔΗΓΗΘΑ ΘΡΡΑΟΑ FRTL-5 2. ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΣΗ «ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΙΑ»: Ν ΒΑΘΚΝΠ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΝΠΡΔΝΞΝΟΩΠΖΠ ΞΙΖΘΠΚΝ ΑΠΘΔΛΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ- ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΓΛΩΠΖΠ, ΡΖΠ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΖΠ ΝΠΡΔΝΞΝΟΩΠΖΠ 3. ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ: Ζ ΚΔΙΔΡΖ ΡΩΛ ΝΟΚΝΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΒΝΙΗΘΩΛ ΓΗΑΡΑΟΑΣΩΛ ΡΝ ΠΛΓΟΝΚΝ ΡΩΛ ΞΝΙΘΠΡΗΘΩΛ ΩΝΘΖΘΩΛ (ΠΞΩ) ΠΡΖΛ ΔΛΓΝΘΖΙΗΝΞΑΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑΠ ΛΝΠΝ 4. ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΣΗΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ»: ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΦΙΔΓΚΝΛΖΠ ΠΔ ΚΝΛΡΔΙΑ ΑΡΝΑΛΝΠΩΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΒΝΙΗΘΩΛ ΛΝΠΖΚΑΡΩΛ: Β. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΔΘΛΖ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΞΙΖΟΩΛ ΑΟΘΟΩΛ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΘΟΗΠΖ (Πύνολο: 31) 1. Failure of mathematical indices to accurately assess insulin resistance in lean, overweight, or obese women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Alexandraki K, Spina G. J Clin Endocrinol Metab Mar;89(3): The prevalence of 4G5G polymorphism of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene in polycystic ovarian syndrome and its association with plasma PAI-1 levels. Diamanti-Kandarakis E, Palioniko G, Alexandraki K, Bergiele A, Koutsouba T, Bartzis M. Eur J Endocrinol Jun;150(6): Presence of metabolic risk factors in non-obese PCOS sisters: evidence of heritability of insulin resistance. Diamanti-Kandarakis E, Alexandraki K, Bergiele A, Kandarakis H, Mastorakos G, Aessopos A. J Endocrinol Invest Nov;27(10): Metformin administration improves endothelial function in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Alexandraki K, Protogerou A, Piperi C, Papamichael C, Aessopos A, Lekakis J, Mavrikakis M. Eur J Endocrinol May;152(5): Indices of low-grade chronic inflammation in polycystic ovary syndrome and the beneficial effect of metformin. Diamanti-Kandarakis E, Paterakis T, Alexandraki K, Piperi C, Aessopos A, Katsikis I, Katsilambros N, Kreatsas G, Panidis D. Hum Reprod Jun;21(6): Short-term effect of orlistat on dietary glycotoxins in healthy women and women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Piperi C, Alexandraki K, Katsilambros N, Kouroupi E, Papailiou J, Lazaridis S, Koulouri E, Kandarakis HA, Douzinas EE, Creatsas G, Kalofoutis A. Metabolism Apr;55(4): Early microvascular and macrovascular dysfunction is not accompanied by structural arterial injury in polycystic ovary syndrome. Alexandraki K, Protogerou AD, Papaioannou TG, Piperi C, Mastorakos G, Lekakis J, Panidis D, Diamanti-Kandarakis E. Hormones (Athens) Apr-Jun;5(2): Inflammatory and endothelial markers in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti- Kandarakis E, Alexandraki K, Piperi C, Protogerou A, Katsikis I, Paterakis T, Lekakis J, Panidis D. Eur J Clin Invest Oct;36(10): Effect of metformin administration on plasma advanced glycation end product levels in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Alexandraki K, Piperi C, Aessopos A, Paterakis T, Katsikis I, Panidis D. Metabolism Jan;56(1): Effect of long-term orlistat treatment on serum levels of advanced glycation end-products in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandarakis E, Katsikis I, Piperi C, Alexandraki K, Panidis D. Clin Endocrinol (Oxf) Jan;66(1): Evaluation of serum procalcitonin and interleukin-6 levels as markers of liver metastasis. Matzaraki V, Alexandraki KI, Venetsanou K, Piperi C, Myrianthefs P, Malamos N, Giannakakis T, Karatzas S, Diamanti-Kandarakis E, Baltopoulos G. Clin Biochem Mar;40(5-6): Early onset adiposity: a pathway to polycystic ovary syndrome in adolescents? Diamanti- Kandarakis E, Christakou CD, Kandaraki E, Alexandraki KI. Hormones (Athens) Jul-Sep;6(3): The knowledge of osteoporosis risk factors in a Greek female population. Alexandraki KI, Syriou

7 V, Ziakas PD, Apostolopoulos NV, Alexandrakis AI, Piperi C, Kavoulaki E, Myriokefalitakis I, Korres G, Diamanti-Kandarakis E. Maturitas Jan 20;59(1): Cardiovascular risk factors in adult patients with multisystem Langerhans-cell histiocytosis: evidence of glucose metabolism abnormalities. Alexandraki KI, Makras P, Protogerou AD, Dimitriou K, Stathopoulou A, Papadogias DS, Voidonikola P, Piaditis G, Pittas A, Papamichael CM, Grossman AB, Kaltsas G. QJM Jan;101(1): Cytokine secretion in long-standing diabetes mellitus type 1 and 2: associations with low-grade systemic inflammation. Alexandraki KI, Piperi C, Ziakas PD, Apostolopoulos NV, Makrilakis K, Syriou V, Diamanti-Kandarakis E, Kaltsas G, Kalofoutis A. J Clin Immunol Jul;28(4): Long-acting somatostatin analogues are an effective treatment for type 1 gastric carcinoid tumours. Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas G, Gur C, Gal E, Thomas D, Fichman S, Alexandraki K, Barak D, Glaser B, Shimon I, Gross DJ. Eur J Endocrinol Oct;159(4): Antithyroid drug-induced aplastic anemia. Thomas D, Moisidis A, Tsiakalos A, Alexandraki K, Syriou V, Kaltsas G. Thyroid Oct;18(10): Isolated adrenocorticotropin deficiency and flexion contractures syndrome. Syriou V, Moisidis A, Tamouridis N, Alexandraki KI, Anapliotou M. Hormones (Athens) Oct-Dec;7(4): The prevalence and characteristic features of cyclicity and variability in Cushing's disease. Alexandraki K, Kaltsas G, Isidori A, Akker S, Drake W, Chew S, Monson J, Besser GM, Grossman A. Eur J Endocrinol Jun;160(6): The effect of oral micronized progesterone on hormonal and metabolic parameters in anovulatory patients with polycystic ovary syndrome. Livadas, S; Boutzios, G; Economou, F, et al. FERTILITY AND STERILITY Volume: 94 Issue: 1: : Corticomedullary Mixed Adrenal Tumor: Case Report and Literature Review. Alexandraki KI, Michail OP, Nonni A, Diamantis D, Giannopoulou I, Kaltsas GA, Tseleni-Balafouta S, Syriou V, Michail PO. Endocr J. 2009;56(6): The acute effect of Orlistat on dietary glycotoxins in diabetics and healthy women. Diamanti- Kandarakis E, Piperi C, Alexandraki KI, Papailiou J, Ekonomou F, Koulouri E, Kandarakis H, Creatsas G. Minerva Endocrinol Jun;34(2): Assessment of serum free cortisol levels in patients with adrenocortical carcinoma treated with mitotane: a pilot study. Alexandraki KI, Kaltsas GA, le Roux CW, Fassnacht M, Ajodha S, Christ-Crain M, Akker SA, Drake WM, Edwards R, Allolio B, Grossman AB. Clin Endocrinol (Oxf) Jan; 72: Increased incidence of papillary thyroid cancer detection among thyroidectomies in Greece between 1991 and Griniatsos J, Tsigris C, Kanakis M, Kaltsas G, Michail O, Dimitriou N, Argyrakopoulou G, Delladetsima I, Kyriakou V, Syriou V, Alexandraki K, Pikoulis E, Giannopoulos A, Kouraklis G, Diamanti-Kandaraki E, Felekouras E. Anticancer Res Dec;29(12): Light sensitivity and pain sensation during cataract surgery. A comparative study of two modes of anaesthesia. Ioannidis AS, Papageorgiou K, Alexandraki KI, Massaoutis P, Sinha AJ, Andreou PS. Int Ophthalmol Dec;30(6): The value of 11C-5-hydroxy-tryptophan (5HTP) positron emission tomography (PET) in neuroendocrine tumour diagnosis and management: experience from one center. Nikolaou A, Thomas D, Campanellou C, Alexandraki K, Andersson LG, Sundin A, Kaltsas G. J Endocrinol Invest Dec;33(11): Clinical value of Right Hemicolectomy for Appendiceal Carcinoids Using Pathologic Criteria. Alexandraki KI, Griniatsos J, Bramis KI, Ballian N, Dimitriou N, Giannakakis T, Tsigris C, Felekouras E, Kaltsas GA. J Endocrinol Invest Primary Hyperparathyroidism in Patients with Gastric Carcinoid Tumors Type 1: An Unusual Coexistence. Thomas D, Alexandraki K, Nikolaou A, Antoniou S, Kanakis G, Zilos A, Sougioultzis S, Kaltsas G. Neuroendocrinology. 2010;92(4): Urethro-vaginal fistula associated with procidencia". Apostolopoulos N, Alexandraki K, Gorry A, Sidhu J, Coker A. BJUI Website Specific Electrocardiographic Features Associated With Cushing s Disease. K.I.Alexandraki, G.A.Kaltsas, A-I.Vouliotis, T.G.Papaioannou, L.Trisk, A.Zilos, M.Korbonits, G.M.Besser, A.Anastasakis, A.B.Grossman. Clinical Endocrinology (Oxf) May;74(5): Comparisons In The Epidemiology, Diagnostic Features And Cure Rate By Transsphenoidal Surgery Between Paediatric And Adult-Onset Cushing's Disease. Storr HL, Alexandraki KI, Martin L, Isidori AM, Kaltsas G, Monson JP, Besser MG, Matson M, Evanson J, Afshar F, Sabin H, Savage MO, Grossman A. Eur J Endocrinol May;164(5): Γ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ-ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΔΘΛΖ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΞΙΖΟΩΛ ΑΟΘΟΩΛ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ (Πύνολο: 10) 1. Inflammatory process in type 2 diabetes: The role of cytokines. Alexandraki K, Piperi C, Kalofoutis C, Singh J, Alaveras A, Kalofoutis A. Ann N Y Acad Sci Nov;1084: Endocrine manifestations in Langerhans cell histiocytosis. Makras P, Alexandraki KI, Chrousos

8 GP, Grossman AB, Kaltsas GA. Trends Endocrinol Metab Aug;18(6): Pituitary-targeted medical therapy of Cushing's disease. Alexandraki KI, Grossman AB. Expert Opin Investig Drugs May;17(5): Review. Erratum in: Expert Opin Investig Drugs Jul;17(7): Adrenal incidentalomas: 'the rule of four'. Alexandraki KI, Grossman AB. Clin Med Apr;8(2): Medical therapy for Cushing s disease: past and future modes of treatment. K.I.Alexandraki, A.B. Grossman. European Endocrinology 2009;4(2): Ectopic ACTH Syndrome. Alexandraki KI, Grossman AB. Rev Endocr Metab Disord Jun;11(2): Medical Therapy of Cushing s disease: Where Are We Now? Alexandraki KI, Grossman AB. Front Horm Res. 2010;38: Novel Insights In The Diagnosis Of Cushing's Syndrome. K.I. Alexandraki and A.B. Grossman. Neuroendocrinology 2010;92(suppl 1): Is urinary free cortisol of value in the diagnosis of Cushing's syndrome? Alexandraki KI, Grossman AB. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes Aug;18(4): Neuroendocrine Tumors: New Insights In The Diagnosis And Therapy. Alexandraki K & Kaltsas G. Endocrine 2011 (under press) Γ. ΓΟΑΚΚΑΡΑ ΠΡΝΛ ΔΘΓΝΡΖ ΠΔ ΓΗΔΘΛΖ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΞΙΖΟΩΛ ΑΟΘΟΩΛ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΘΟΗΠΖ (Πύνολο: 1) 1. Kaklamanos M, Karoumpalis I, Salla C, Thomas D, Kanakis G, Alexandraki K, Sougioultzis S, Diakatou E, Kontogeorgos G, Kaltsas G. Diagnostic accuracy and clinical significance of the fine needle aspiration Ki-67 labelling index in pancreatic endocrine tumours. Endocr Relat Cancer Oct 27;18(6):L1-3. Print 2011

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί

Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί 17 χειρισµοί 1 Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, 2 Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 1 Ενδοκρινολόγος, 2 Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD Καθηγητής Διατροφής - Διαιτολογίας Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Καθηγητής Διατροφής και Μεταβολισμού Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath. MS VENETIKOU, MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond) Dr (Med) Athens University Medical School, Professor in Pathophysiology and Nosology (Medicine), Endocrinologist Home Adress : 88, Agias Varvaras Street,

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο:

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα