ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 02 / 04 /2015 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα Γεωργία Κωτίδου, δυνάμει της αρ. Φ10035/31064/2000/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 469/ ), και της από ΦΕΚ αριθ.276 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου αφετέρου δε της ατομικής επιχείρησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ), με την υπ αριθμ 09/2014 Προκήρυξή του, προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος, το οποίο θα υπολογισθεί κεντροβαρικά, ανάλογα του ποσού που δαπανήθηκε στις κύριες γλώσσες του προηγούμενου διαγωνισμού, για την ανάδειξη Αναδόχου για τη μετάφραση εγγράφων του ΟΑΕΕ, από όλες τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., στην Ελληνική, για ένα (1) έτος. Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την 8/10/2014 Μειοδότης αναδείχθηκε η ως άνω αντισυμβαλλόμενη. Δυνάμει της υπ αριθμ 40/72/ Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού στο όνομα του ανωτέρω αναδόχου Μητσάκη Αθανάσιου. Ύστερα από τα παραπάνω, ο ΟΑΕΕ, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα, αναθέτει το ως άνω έργο στην ατομική εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, από τον Αθανάσιο Μητσάκη οποίος και αναλαμβάνει να εκτελέσει με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η μετάφραση εγγράφων του ΟΑΕΕ (προερχόμενα από υπηρεσίες του σε όλη την Ελλάδα ), σχετικών με συντάξεις και κοινοτικά έντυπα Ε213D, τα οποία περιέχουν ορολογία ασφάλισης, ως και εξειδικευμένη ιατρική και ασφαλιστική ορολογία, από όλες τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., στην Ελληνική, όπως ακριβώς απαριθμούνται παρακάτω:

2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΑΝΙΚΗ ΕΣΘΟΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΛΕΤΟΝΙΚΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ ΜΑΛΤΕΖΙΚΗ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΣΛΟΒΕΝΙΚΗ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΣΕΧΙΚΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ με αμοιβή ανά λέξη για Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά 0,0247 πλέον ΦΠΑ, για Σουηδικά 0,0477 πλέον ΦΠΑ και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. 0,0392 πλέον του ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3 ΑΡΘΡΟ 2 Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη υπογραφή της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να παραλαμβάνει τα προς μετάφραση έγγραφα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση του αρμόδιου Τμήματος του ΟΑΕΕ (Τμήμα Προμηθειών). Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία των δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, επιβάλλεται από τον ΟΑΕΕ, ως ποινική ρήτρα, το ποσό των Ευρώ 50,00, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, η οποία αρχίζει από την πάροδο της δεύτερης ημέρας της ειδοποίησης. Η ποινική ρήτρα θα εισπράττεται από το λαμβάνειν του Ανάδοχου, χωρίς άλλη ειδοποίηση, εκτός αυτής της απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, η οποία θα κοινοποιείται με απόδειξη στον Ανάδοχο, επιφυλασσομένου του ΟΑΕΕ κάθε δικαιώματός του, για οποιαδήποτε άλλη ζημία του (θετική ή αποθετική). Σε περίπτωση επιβολής στον Ανάδοχο, κατ επανάληψη, ποινικής ρήτρας, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών και αφού η απόφαση αυτή κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο, επιφυλασσομένου του ΟΑΕΕ κάθε δικαιώματός του για τυχόν προκληθείσα άμεση ή έμμεση ζημία ή διαφέρον που θα προκύψει. Επίσης, ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που χαθεί κάποιο επίσημο έγγραφο, το οποίο παραλήφθηκε από τον ΟΑΕΕ για μετάφραση, φέρει την καθ ολοκληρία την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας (θετικής ή αποθετικής) του ΟΑΕΕ. ΑΡΘΡΟ 4 Η μετάφραση θα γίνεται σε μηχανογραφημένες σελίδες μόνο και όχι σε δακτυλογραφημένες. Στο τέλος κάθε μεταφρασμένης σελίδας θα πρέπει να είναι εκτυπωμένος ο αριθμός των λέξεων μηχανογραφικά (δε θα είναι δεκτή σελίδα μετρημένη και γραμμένη με το χέρι), ο οποίος αριθμός δε θα μπορεί να είναι ανά σελίδα μικρότερος των 250 και μεγαλύτερος των 280 λέξεων, εκτός της τελευταίας (ανά περίπτωση). Η μεταφρασμένη εργασία θα παραδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή CD.

4 Με κάθε παράδοση θα υποχρεούται ο μεταφραστής να παραδίδει μηχανογραφημένη κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται τα ονόματα των ασφαλισμένων, για τους οποίους παραδίδει την μετάφραση. Δίπλα από το όνομα θα αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων και δίπλα ο αριθμός των λέξεων που περιέχονται. Στο τέλος δε της συγκεντρωτικής κατάστασης θα υπάρχει γενικό σύνολο ανά κατηγορία. Η κατάσταση θα συνοδεύεται με τo αντίστοιχο CD. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, συμφωνουμένων, δια της παρούσης, όλων ως ουσιωδών, όπως, επίσης, και προς τις υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σε αυτόν έργου. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας αποτελεί για το άλλο μέρος σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης και μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου προ μηνός. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι κάθε, οιασδήποτε μορφής και φύσης κακοτεχνία, ελάττωμα ή παράλειψη θα αποτελεί, ανεξαρτήτως του βαθμού υπαιτιότητας, επαρκή λόγο, όπως ο ΟΑΕΕ αρνηθεί την παραλαβή της μεταφρασμένης εργασίας, με συνέπεια την αντίστοιχη μείωση της αμοιβής (τιμήματος) ή και θα δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως. ΑΡΘΡΟ 6 Ως τίμημα συμφωνείται η από τον ανάδοχο, με την από 8/10/2014 προσφορά του, προσφερθείσα τιμή, ανά λέξη της μετάφρασης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 40/72/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. Στην έννοια λέξη δεν περιλαμβάνονται τα άρθρα, που περιέχει ένα ρέον κείμενο, τα σημεία στίξεως και οι αριθμοί και κατά συνέπεια δεν χρεώνονται. Δε μεταφράζονται ενδείξεις τυποποιημένων εντύπων που δεν είναι συμπληρωμένες, ούτε το φύλλο ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (που συνήθως είναι προσαρτημένο στο τέλος των εντύπων). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: - Με τη δαπάνη μεταφοράς (παραλαβή και παράδοση) των προς μετάφραση εγγράφων στο Τμήμα Προμηθειών.

5 - Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών προσώπων και άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον ανάδοχο, καθώς και τυχόν νόμιμες αμοιβές συνεργατών ή υπαλλήλων. ΑΡΘΡΟ 7 Η παράδοση της μεταφρασμένης εργασίας θα γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα παραλάβει από την Υπηρεσία τα προς μετάφραση έγγραφα. Τυχόν ισχυρισμός του μεταφραστή ότι αδυνατεί να παραδώσει την εργασία μέσα στην οριζόμενη ανωτέρω προθεσμία με την αιτιολογία ότι είναι μεγάλη σε όγκο δε θα γίνεται δεκτή, αφού είναι εκ των προτέρων γνωστός ο όγκος της εργασίας. Δε θα παραλαμβάνεται εργασία, που παραλήφθηκε προς μετάφραση μεταγενέστερα, ενώ εκκρεμεί, προς μετάφραση και παράδοση εργασία, που παραλήφθηκε προγενέστερα. Η μεταφρασμένη εργασία θα παραδίδεται σε μηχανογραφημένες και μόνο σελίδες, κάθε δε σελίδα στο κάτω μέρος θα φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του μεταφραστή. Η σφραγίδα θα πρέπει να αναγράφει τα διακριτικά στοιχεία (τίτλος, δ/νση και τηλέφωνο) της επιχείρησης που θα αναλάβει τη μετάφραση καθώς και την ένδειξη «μεταφραστής ΟΑΕΕ». Τον κίνδυνο της βλάβης φθοράς ή απώλειας των εγγράφων εντύπων φέρει μέχρι της παράδοσης τους στην Υπηρεσία μας ο Ανάδοχος. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μετά από έγγραφο αίτημα εμπρόθεσμα του Αναδόχου, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού. Επίσης, ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία, εμπρόθεσμης παράδοσης των εγγράφων - εντύπων ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγκαίρως και εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν αναφέρει εγκαίρως τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Η παράταση του συμβατικού χρόνου χορηγείται, εφόσον τούτο αποφασίσει το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, προκειμένου ο Ανάδοχος να μη κηρυχθεί έκπτωτος.

6 ΑΡΘΡΟ 8 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό μετάφραση έγγραφα μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης, που του δόθηκε μετά από αίτησή του. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των μεταφρασμένων εγγράφων ο Ανάδοχος κηρύσσεται υπερήμερος με τις αντίστοιχες νόμιμες συνέπειες. Σε περίπτωση που τα υπό μετάφραση έγγραφα παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που του χορηγήθηκε, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου χρόνου παράτασης, 1% επί της συμβατικής αξίας της μεταφρασμένης εργασίας που παραδόθηκε εκπροθέσμως. β.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης 3% επί της συμβατικής αξίας της προς μετάφραση εργασίας που παραδόθηκε εκπροθέσμως. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α' και β' προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της προς μετάφραση εργασίας, που παραδόθηκε εκπροθέσμως. 2. Τα παραπάνω ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων μεταφρασμένων εργασιών, χωρίς το Φ.Π.Α. Εάν οι προς μετάφραση εργασίες, που παραδόθηκαν εκπροθέσμως, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των μεταφρασμένων εργασιών, που παραδόθηκαν εμπροθέσμως, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής μεταφρασμένης εργασίας. ΑΡΘΡΟ 9 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμό GR εγγυητική επιστολή της NDI Insurance & Reinsurance συνολικής αξίας 1.000,00, που αντιστοιχεί στο 5% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α.

7 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 στοιχεία. Η ανωτέρω εγγύηση, εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης). ΑΡΘΡΟ 10 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά από την παράδοση της εκάστοτε μεταφρασμένης εργασίας που θα του ανατίθεται από τον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για το Δημόσιο, αφού προσκομίσει τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α. Τιμολόγιο. β. Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. γ. Κάθε τιμολόγιο θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν. 2198/1994. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 92/ ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ.118/2007, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου, που απορρέουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ.

8 ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από τον ανάδοχο της υπηρεσίας των εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Οργανισμού απορρεουσών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της και υπό την προϋπόθεση ότι απορρέει από αυτήν) μεταξύ του ΟΑΕΕ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή / και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο. Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, έλαβε δε ένα (1) ο Ανάδοχος και δύο (2) ο ΟΑΕΕ, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ e-language ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. Καρόλου 1, Τ.Κ 10437 Αθήνα, ΑΦΜ 997475133, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 124936201000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο Μαρούσι σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΙΘ/27/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα