ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ"

Transcript

1 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 20 ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ 3 ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ (2008) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ 2 ο Η εθνική δηµόσια διοίκηση ως κοινοτική διοίκηση. α) Οι εθνικές διοικητικές αρχές, ως αρχές εφαρµογής των ολιτικών της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο λαίσιο της ευρω αϊκής δηµόσιας διοίκησης. β) Κατά την εφαρµογή των ολιτικών της Ε.Ε. δύνανται οι εθνικές διοικητικές αρχές να ελέγχουν τη συµβατότητα των ολιτικών αυτών µε το εθνικό και µε το κοινοτικό δίκαιο; Ποιες συνέ ειες έχει αυτό για την αρχή της νοµιµότητας της διοίκησης; γ) υνατότητες έννοµης ροστασίας του ολίτη κατά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου α ό εθνικές και κοινοτικές αρχές. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ 2 ο Α. Να αναλύσετε τα συστατικά στοιχεία του ισοζυγίου εξωτερικών ληρωµών µιας χώρας. Β. Να εξηγήσετε ώς η διεθνής ανταγωνιστικότητα µιας χώρας αντανακλάται στο ισοζύγιο εξωτερικών ληρωµών. Γ. Να συζητήσετε τα ροβλήµατα του ελληνικού ισοζυγίου εξωτερικών ληρωµών και να αναλύσετε κατάλληλα µέτρα ολιτικής για την αντιµετώ ισή τους στη σηµερινή διεθνή ραγµατικότητα. 1

2 ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ε.Σ... ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Σχέσεις µεταξύ κεντρικής διοίκησης, εριφερειακής διοίκησης και το ικής αυτοδιοίκησης: 1. Πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις αυτές διαχρονικά α ό τη µετα ολίτευση και µετά; 2. Ποιο είναι το σηµερινό καθεστώς ου διέ ει τις σχέσεις των τριών αυτών ε ι έδων διοίκησης; Πώς διαρθρώνεται ο διοικητικός έλεγχος µεταξύ κεντρικής διοίκησης, εριφερειακής διοίκησης και το ικής αυτοδιοίκησης; Είδη και µέσα άσκησης του διοικητικού ελέγχου. 3. Ποιο είναι, κατά τη γνώµη σας, το κυριότερο ρόβληµα ου αφορά στις σχέσεις µεταξύ των τριών αυτών ε ι έδων διοίκησης και ώς νοµίζετε ότι µ ορεί να ε ιλυθεί; Τεκµηριώστε την ά οψή σας. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 2. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 3. ΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ε.Σ.Τ.Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Η κλιµατική µεταβολή είναι λέον ένα φαινόµενο κοινώς α οδεκτό α ό τη διεθνή ε ιστηµονική κοινότητα, ιδιαίτερα µετά τις εκθέσεις της ιακυβερνητικής Ε ιτρο ής για την Κλιµατική Αλλαγή, στην ο οία συνεισέφεραν µε τις γνώσεις τους χιλιάδες ε ιστήµονες υ ό τον συντονισµό του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Οι ροβλέψεις ου εριέχονται στις εκθέσεις αυτές οδηγούν στο συµ έρασµα ότι οι κυριότερες αναµενόµενες µεταβολές αφορούν στη µεταβολή της θερµοκρασίας (για τη χώρα µας αύξηση), της βροχό τωσης (για τη χώρα µας µείωση), µεταβολή της στάθµης της θάλασσας (για τη χώρα µας αύξηση) και 2

3 της συχνότητας εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων (για τη χώρα µας αύξηση). Η αγκόσµια άµυνα α έναντι στην κλιµατική αλλαγή είναι η µείωση των εκ οµ ών αερίων του θερµοκη ίου µε βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο. Με βάση τα ανωτέρω: 1. Να εριγράψετε µε συντοµία το φαινόµενο της κλιµατικής µεταβολής και ου αυτή οφείλεται. 2. Να αναφέρετε οιους τοµείς της οικονοµίας της χώρας µας θα ε ηρεάσει η κλιµατική αλλαγή, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό και να εξηγήσετε τους λόγους. 3. Να εριγράψετε τους θεσµικούς µηχανισµούς ου διαθέτει η Το ική Αυτοδιοίκηση και ως µε την εφαρµογή τους µ ορεί να γίνει εξοικονόµηση και σωστή διαχείριση φυσικών όρων ου µ ορεί να ε ηρεασθούν α ό την κλιµατική µεταβολή. 4. Να εριγράψετε σε συντοµία ως ο ενεργειακός σχεδιασµός των κτιρίων θα ε ηρεάσει την ροσ άθεια για την κατα ολέµηση της κλιµατικής µεταβολής. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 3. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ The rapid transformation of the Italian system of public administration has also led to some profound changes in work practices. This was accomplished through the introduction of laws regulating the functions of public services as well as the procedures and rules concerning civil servants. To this end, the reforms carried out in the 1990s aimed at introducing three radical changes to the management of the Italian civil service: i) the transferral of matters concerning public service employment to the domain of private law, ii) the substitution of the previously unstable spoiling system with permanent positions for selected senior civil servants and iii) the separation between policy-making strategies and organisational or managerial responsibilities. The reform placed considerable focus on staff accountability: a system of result-oriented controls was added to the traditional rule-based system. 3

4 After a decade of reforms, it could well be said that the delivery capacity of Italian public administration has improved in many areas. However, a further step is still required: to systematically address the competencies of public servants. It is now clear that these reforms will require a radical reshuffling of the competencies of public servants. Training will therefore become a key element in this effort to modernize the system of administration. A re-evaluation of the training system for senior public servants is now being planned. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Το κυρίως έργο του Συνήγορου του Πολίτη, είναι η διερεύνηση των υ οθέσεων ου θέτουν υ όψη του οι ολίτες. Εάν όµως ο Συνήγορος του Πολίτη εριόριζε τη δραστηριότητά του στις ατοµικές υ οθέσεις των ολιτών, η α οτελεσµατικότητά του θα ήταν εριορισµένη, καθώς δεν θα α οκτούσε καµία γενικότερη εµβέλεια. Άλλωστε, ό ως αναφέρει και ο καταστατικός του νόµος, η α οστολή του Συνηγόρου δεν εξαντλείται στην «ροστασία των δικαιωµάτων των ολιτών» και «την τήρηση της νοµιµότητας» αλλά εριλαµβάνει και την «κατα ολέµηση της κακοδιοίκησης». Αυτήν την κακοδιοίκηση α οσκο εί να κατα ολεµήσει και η αιδαγωγική έναντι της δηµόσιας διοίκησης α οστολή ου εκ ληρώνει καθηµερινά ο Συνήγορος του Πολίτη. εν γίνεται λόγος για τις στοιχειώδεις αρχές σεβασµού ρος τον ολίτη και τη νοµιµότητα, ου κατά τρό ο αυτονόητο καλλιεργεί η ανεξάρτητη αρχή µέσα α ό την καθηµερινή ε αφή της µε το ροσω ικό των δηµοσίων υ ηρεσιών. Εξίσου σηµαντικές είναι και οι αιδαγωγικού χαρακτήρα ρογραµµατικές δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, µε α οδέκτες τους υ αλλήλους των δηµοσίων υ ηρεσιών. Οι έξοδοι κλιµακίων του Συνηγόρου στην εριφέρεια της χώρας, οι ε αφές µε τα το ικά στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, οι ειδικές εκθέσεις ου εριέχουν τις δια ιστώσεις της Αρχής α ό τον χειρισµό ερισσότερων ατοµικών υ οθέσεων, τα εκ αιδευτικά σεµινάρια ου αυτή διοργανώνει και οι οδηγοί ου εκδίδει, µε α οδέκτες τους υ αλλήλους των δηµοσίων υ ηρεσιών κ.λ., όλα αυτά ροϋ οθέτουν ένα ε ιστηµονικό δυναµικό υψηλού ε ι έδου, όρεξη για δουλειά, στρατηγικό σχεδιασµό και οργανωτικές δυνατότητες. Ο Συνήγορος του Πολίτη τα διαθέτει όλα αυτά, όµως η δύναµη ου τον ωθεί είναι η ε οίθησή του ότι µ ορεί να συµβάλει α οφασιστικά στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Les sociétés humaines doivent réformer rapidement leur gestion des ressources en eau douce, sur lesquelles pèsent des pressions de plus en plus importantes. Sans changements, la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique de certaines régions du monde serait compromise. Tel est, en substance, le message des organisateurs du 13 e congrès mondial de l'eau, qui a lieu à Montpellier du lundi 1 er au jeudi 4 septembre. 4

5 Le congrès de Montpellier, à dominante scientifique, se tient quelques mois avant la réunion du Forum mondial de l'eau, fixé en mars 2009 à Istanbul, qui rassemblera politiques, industriels et organisations non gouvernementales. Quelque 260 communications sont prévues. Toutes explorent les multiples facettes d'une même réalité : au moment où la population mondiale s'accroît, l'eau se fait plus rare. Première cause de déséquilibre : le réchauffement climatique. La température augmentant, l'évaporation de l'eau des fleuves et des rivières est plus importante, donc la quantité d'eau disponible dans l'environnement moindre. Le deuxième grand facteur de raréfaction est l'accroissement des pollutions d'origine urbaine, industrielle ou agricole. La salinisation des eaux douces, due à la surexploitation des nappes phréatiques côtières ou des fleuves, les rend également impropres à la consommation sans de coûteux traitements préalables. Or les besoins en eau augmentent. La croissance de la population mondiale, qui a lieu essentiellement dans des mégapoles, concentre la demande dans l'espace, ce qui complique l'approvisionnement en eau potable. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Arbeitsmarkt für Akademiker Berufseinsteiger nicht gefragt Erstmals seit Jahren gibt es wieder mehr Jobs für Akademiker. Doch davon profitieren nur wenige. Vor allem wer direkt von der Uni kommt, tut sich schwer. Ingenieure und Informationstechniker, Sozialarbeiter und Lehrer waren die Gewinner auf dem Akademiker-Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr. Erstmals seit 2000 gab es wieder mehr Stellenangebote. Doch die meisten Unternehmen wünschen sich Bewerber mit Berufserfahrung. An sie richten sich zwei Drittel der Stellenangebote. Gezielt für Absolventen sind weniger als ein Prozent der Jobs ausgeschrieben. Wer nicht gerade einen exzellenten Lebenslauf präsentieren kann, dem gelingt der Berufseinstieg erst nach mehreren Praktika. Doch auch Bewerber mit Berufserfahrung können keine großen Sprünge machen. Die Unternehmen gehen davon aus, dass Bewerber sich mit einem vergleichsweise bescheidenen Einkommen zufrieden geben. Dafür jedoch fordern sie exzellente fachliche Kompetenzen, aktuelles Fachwissen, Lernbereitschaft, Ehrgeiz, Mobilität, Fremdsprachen- und IT-Kenntnisse. Spezialisten sind nur im Ausnahmefall gewünscht. Gefragt sind vor allem Generalisten. 5

6 Auch beim Alter ihrer künftigen Mitarbeiter haben die Arbeitgeber in allen Bereichen genaue Vorstellungen. Mit 40 steigt das Risiko, bald zu den Langzeitarbeitslosen zu gehören. Nur bei Arbeitsplätzen, die langjährige Erfahrung voraussetzen, verschiebt sich die Altersgrenze um bis zu zehn Jahren nach hinten. Das Risiko arbeitslos zu werden, ist jedoch für Akademiker deutlich geringer als für Beschäftigte ohne Hochschulabschluss. Ihre Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr bei 3,8 Prozent und damit deutlich unter der generellen Quote von 11,2 Prozent. ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Siamo alla fine della produzione. Questa forma coincide, in Occidente, con l enunciazione della legge mercantile del valore, cioè con il regno dell economia politica. In precedenza, niente è prodotto propriamente parlando: tutto è dedotto, mediante la grazia (Dio) o la gratificazione (la natura), da un istanza che dà o rifiuta le sue ricchezze. Il valore emana dal regno delle qualità divine o naturali (esse si confondono per noi retrospettivamente). È ancora cosí che i fisiocrati vedono il ciclo della terra e del lavoro: quest ultimo non ha un valore proprio. Ci si può chiedere se vi sia allora una vera legge, dato che questo è dispensato senza che la sua espressione possa diventare razionale. La sua forma non è libera, perché legata a una sostanza referenziale inesauribile. Se legge c è, è, in opposizione alla legge mercantile, una legge naturale del valore. Una mutazione rovescia questo edificio quello d una distribuzione o dispensa naturale delle ricchezze da quando il valore diventa prodotto, la sua referenza diventa il lavoro, la sua legge, l equivalenza generalizzata di tutti I lavori. Il valore è ormai assegnato all operazione distinta e razionale del lavoro umano (del lavoro sociale). Esso è misurabile, e di colpo lo è anche il plusvalore. Soltanto il concetto di produzione permette di liberare, mediante l analisi di quella merce particolare che è la forza-lavoro, plus (il plusvalore), che governa la dinamica razionale del capitale, e, al di là, quella, altrettanto razionale, della rivoluzione. ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ El diálogo intercultural ocupa en la actualidad un lugar central en las prioridades políticas internacionales, lo que explica la importancia de la cultura en la lucha internacional contra las manifestaciones de intolerancia y con formas más extremas, como la guerra o el terrorismo. Una política de 6

7 diálogo intercultural debe garantizar el respeto de los derechos humanos y la democracia y promover las responsabilidades compartidas de los pueblos. El diálogo intercultural contribuye a una cantidad de prioridades estratégicas de la Unión Europea, tales como el respeto y la promoción de la diversidad cultural, promoviendo el compromiso de solidaridad, justicia social y cohesión de la Unión Europea. Con el transcurso de los años, el diálogo intercultural se ha convertido en un elemento importante de la acción comunitaria. Sin embargo, hoy parece necesario responder a la necesidad de un diálogo más profundo y estructurado, que podría implicar no sólo a las autoridades públicas sino también a la sociedad civil entera. Para hacer realidad este objetivo y para reforzar la acción comunitaria, un primer paso sería identificar, promover e intercambiar experiencias y buenas prácticas que ilustrarían la posibilidad, valor y eficacia del diálogo intercultural. Un segundo paso es tratar el diálogo intercultural como una prioridad horizontal para todos los programas relevantes de la Comunidad, especialmente para los relacionados con la cultura, educación, juventud y ciudadanía. Finalmente, la Comisión Europea ha declarado al 2008 año del Diálogo Intercultural (Decisión Nº. 1983/2006/EC) con eventos que complementarán los programas comunitarios existentes y concientizarán a los ciudadanos de la importancia de dicho diálogo. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η διαφθορά και η κακοδιοίκηση κλονίζουν τους κρατικούς θεσµούς και την εµ ιστοσύνη των ολιτών στη δηµόσια λειτουργία του Κράτους. Μάλιστα, ενισχύουν την ε ικρατούσα στην λειονότητα των ολιτών ά οψη, ότι ορισµένα ζητήµατα µόνο µε λάγιες µεθόδους, µε ολιτική ή φιλική αρέµβαση, είναι δυνατόν να ε ιλυθούν. Τα µέτρα ου θα λάβουν οι κυβερνήσεις ρέ ει να έχουν τρεις στόχους: την ρόληψη, την καταστολή και την εκ αίδευση των ολιτών. Για την ρόληψη τα µέτρα ρέ ει να α οσκο ούν στην αναβάθµιση των αρεχόµενων υ ηρεσιών, στην α λο οίηση των διοικητικών διαδικασιών, στη µείωση της γραφειοκρατίας και στη διαφάνεια της δράσης των κρατικών οργάνων. Παράλληλα, είναι α αραίτητη η αξιοκρατική ε ιλογή του ροσω ικού, κυρίως ως ρος το ήθος του και την ροθυµία του να ροσφέρει. Όσον αφορά στην καταστολή των φαινοµένων, ρέ ει να λειτουργήσουν α οτελεσµατικά οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και κατασταλτικοί µηχανισµοί. Τέλος, και το σ ουδαιότερο, το Κράτος, σε συνεργασία µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς και µε τη βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ρέ ει να εκ αιδεύσει την κοινωνία µε την εισαγωγή 7

8 σχετικών µαθηµάτων στα σχολεία, ώστε οι ολίτες: α. Να καταστούν ενεργοί, β. Να α οφεύγουν την αθητική ανοχή των φαινοµένων διαφθοράς, γ. Να α οµονώνουν τους αράγοντες της διαφθοράς, δ. Να συνειδητο οιήσουν τη βλάβη ου ροκαλεί η διαφθορά στην κοινωνία, στην κρατική λειτουργία και στα θεµέλια της δηµοκρατίας. Κάθε ενεργός ολίτης, συνειδητο οιώντας την ατοµική του ευθύνη, να συµβάλει στην κατα ολέµηση της διαφθοράς. 8

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, απο διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες

Εμείς, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, απο διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες Δήλωση από τους βουλευτές Ενωμένοι για μια αριστερή εναλλακτική στην Ευρώπη. Αλληλεγγύη με τον Σύριζα! "Εμπρός, χωρίς να ξεχνάμε, πού μπορεί να ειδωθεί τώρα η δύναμή μας! Ούτε όταν πεινάμε, ούτε όταν τρώμε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ CRPMNTP09 0043 A3 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης και Βουλευτής

Ενηµέρωση ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης και Βουλευτής Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 272 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MSFGR, GA, June 2012 MSF IN THE PUBLIC EYE. Press Compilation of Greek & Int l Media

MSFGR, GA, June 2012 MSF IN THE PUBLIC EYE. Press Compilation of Greek & Int l Media MSFGR, GA, June 2012 MSF IN THE PUBLIC EYE Press Compilation of Greek & Int l Media 2011-2012 «Urban Survivors»: of 3 http://tvxs.gr/print/86709 22/5/2012 4:35 «Urban Survivors»: of 3 http://tvxs.gr/print/86709

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α ολογισµός 2009-2010 Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή-Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας. Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας. Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ Ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΕ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΙΚΗ ΣΕΙΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Μ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ Π ΥΓΕΙΙΑΣ Γ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα:: Η Αρχή της Προφύλαξης στο ίίκαιιο της ηµόσιιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006)

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) Πάντος Α. Πάντος Α ό τον Μάρτιο του 1993, ο ότε ο γράφων εκλήθη και ανέλαβε την διεύθυνση της τότε ιευθύνσεως Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα