ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων , Πόλη : GR Χαλάνδρι, Σημείο Επαφής: Διεύθυνση Δημοπράτησης Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων και Εξοπλισμού, Υπόψη: κ. Νικ. Σουμαλεύρη, Δ/ντή Δημοπράτησης Συμβάσεων & Προμηθειών Έργων και Εξοπλισμού, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: Φαξ: , Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Προσφορές αποστέλλονται: Στο (α) προαναφερόμενο (α) σημείο (α) επαφής Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SCADA ΠΕΔΙΟΥ (RTU) ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εργασιών: Προμήθειες. Αγορά. Κύριος τόπος παροχής: Νομοί Αττικής, Βοιωτίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ροδόπης, Λάρισας, Ξάνθης, Πιερίας, Σερρών, Φθιώτιδας Κωδικός NUTS: GR 300, GR 241, GR 121, GR 122, GR 115, GR 113, GR 142, GR 112, GR 125, GR 126, GR 244. ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης: Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού Πεδίου SCADA (RTU), σε 36 σταθμούς Βανοστασίων του ΕΣΦΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας, τις αναγκαίες ρυθμίσεις του αναβαθμισθέντος εξοπλισμού σε όλα τα βανοστάσια, καθώς και την παραμετροποίηση του Κεντρικού Συστήματος SCADA στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Λειτουργίας και Συντήρησης στο Πάτημα και τη Ν. Μεσήμβρια, έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες μονάδες RTU, που θα αγορασθούν και τοποθετηθούν. ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV): Kύριο Λεξιλόγιο Κύριο Αντικείμενο: ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA): Όχι ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι. ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ. Οι οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον ως άνω προϋπολογισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ο προϋπολογισμός μπορεί να φθάσει κατ ανώτατο όριο το ποσό: ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ. ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Το δικαίωμα προαίρεσης καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ' ανώτατο όριο, τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ,00), πλέον ΦΠΑ. ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δέκα έξι (16) μήνες, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού σαράντα δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ,00). 2. Για την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσου προς το δέκα τοις εκατό (10 %) του Συμβατικού Τιμήματος. 3. Επιπλέον κρατήσεις ύψους δέκα τοις εκατό (10 %) επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με δυνατότητα αντικατάστασης των κρατήσεων με Εγγυητικές Επιστολές. 4. Οι παραπάνω Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν από μία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει διμερή συμφωνία ή συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε., η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα και έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει διμερή συμφωνία ή συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε., που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα ή από το ΤΣΜΕΔΕ. Τα κείμενα των ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών θα συνταχθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Εναλλακτικά Εγγυητικές Επιστολές που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής θα πρέπει να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η μετάφραση στην ελληνική πρέπει να είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή. Η μετάφραση στην αγγλική πρέπει να είναι από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του Προσφέροντος. Σελίδα 1 από 5

2 III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν (κατά περίπτωση) 1. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους 2. Προκαταβολή έντοκος ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος. 3. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της σύμβασης, σε μηνιαία βάση. 4. Στην περίπτωση Σύμπραξης εταιρειών, οι πληρωμές θα γίνονται σε κάθε μέλος της Σύμπραξης χωριστά, σύμφωνα με τη συμμετοχή κάθε μέλους στη Σύμπραξη. Η συμμετοχή αυτή θα καθοριστεί στην Προσφορά και δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. III.1.3) Νομική μορφή την οποία πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφών εξαρτημάτων (instrumentation) ή πληροφορικής (computing), που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρες με Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε ή σε χώρες με Διμερή Συμφωνία με την Ε.Ε, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς φυσικού αερίου του δημοσίου τομέα, ή Κοινοπραξίες/Συμπράξεις των ανωτέρω επιχειρήσεων, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται και στην παράγραφο ΙΙΙ.2 κατωτέρω. 2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, κατά τη φάση υποβολής της Προσφοράς αρκεί η υποβολή προσυμφώνου σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό έγγραφο), δεσμευτικού για τα μέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της Σύμβασης, θα απαιτηθεί το σύμφωνα με το Νόμο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης. 3. Κάθε διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία/Σύμπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) μία εκ των επιχειρήσεων που την αποτελούν και η οποία επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοπραξία/Σύμπραξη πενήντα τοις εκατό (50%). 4. Επί ποινή αποκλεισμού το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε Κοινοπραξία /Σύμπραξη θα πρέπει να είναι 25% σε κάθε περίπτωση. 5. Επιχειρήσεις που συμμετέχουν ως μέλος Κοινοπραξίας/Σύμπραξης δεν δύνανται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος άλλης Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ή να επικαλούνται την ικανότητα άλλης Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας/Σύμπραξης που συμμετέχει στον Διαγωνισμό. III.1.4 Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος της, πρέπει να υποβάλει: 1. Δήλωση ότι έχουν μελετήσει και αποδέχονται όλους τους όρους του Διαγωνισμού και ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. 2. Όνομα και αριθμό φαξ του εκπροσώπου του Συμμετέχοντος. 3. Καταστατικό επικαιροποιημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας που συμμετέχει, ή όλων των μελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύμπραξης, καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού, ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου ως την υπογραφή της Σύμβασης και προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής στην Κοινοπραξία /Σύμπραξη. 4. Προσύμφωνο σύστασης Κοινοπραξίας/Σύμπραξης στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης και υπεύθυνη (δεσμευτική) δήλωση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία/ Σύμπραξη σε περίπτωση που ανατεθεί η προμήθεια σε αυτήν. 5. Δήλωση αποδοχής του εκπροσώπου κάθε συμμετέχουσας Εταιρείας, καθώς και του κοινού εκπροσώπου στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης για τον ορισμό του. 6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η έδρα της συμμετέχουσας σχετικό με την ικανότητα να αναλάβει συγκεκριμένες συμβάσεις. Σε περίπτωση μη έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 7. Αποσπάσματα από δικαστικά αρχεία ή, ελλείψει αυτών, ισότιμα έγγραφα που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση της εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση (όπως είναι για τις Ελληνικές εταιρείες η διαδικασία του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 όπως ισχύει), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική της Νομοθεσία. ii) δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. iii) δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχετικό με την πρακτική της ή την επαγγελματική της ακεραιότητα και συμπεριφορά. 8. Αποσπάσματα από δικαστικά αρχεία ή ελλείψει αυτών λοιπά ως άνω αναφερόμενα ισότιμα έγγραφα (με τη σειρά και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω) από τα οποία θα προκύπτει ότι ο διευθύνων σύμβουλος της υποψήφιας εταιρείας ή άλλο πρόσωπο με εξουσία εκπροσώπησης και αποφάσεων για λογαριασμό της εταιρείας (ή σε περίπτωση Κ/Ξ / Σύμπραξης ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο με εξουσία εκπροσώπησης και αποφάσεων κάθε εταιρείας μέλους της Κ/Ξ / Σύμπραξης) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι, με εξαίρεση τα αδικήματα των περιπτώσεων (α) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, ο προσφέρων θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό μόνο εάν τα αδικήματα αυτά σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος των ως άνω προσώπων. 9. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση της εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή Σελίδα 2 από 5

3 διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις πληρωμές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην Ελλάδα. 10. Βεβαιώσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών και μετοχολόγιο με ημερομηνία έκδοσης το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της Προσφοράς και με θεώρηση ακριβούς αντιγράφου εξηγμένου εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων της εταιρείας, τόσο για τις ημεδαπές όσο και τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Ειδικά για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας που έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομίσουν: Σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ή άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται υποχρέωση ονομαστικοποίησης. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοια ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό και να συνοδεύονται, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική. 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 12. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι Προσφέροντες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελματικής ικανότητας Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονομικοί αυτοί Φορείς θα πρέπει να έχουν βάση εγκατάστασης κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει υπογράψει συμφωνία σύνδεσης ή διμερή συμφωνία με την Ε.Ε, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα και οι Προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν για τους Οικονομικούς Φορείς τα έγγραφα που αναλυτικά περιγράφονται στα οικεία άρθρα της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 13. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της προσφοράς διαπιστωθεί ότι, επί των ήδη υποβληθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων, υπάρχει ανάγκη διευκρινίσεων και υποβολής συμπληρωματικών ή υποστηρικτικών εγγράφων, ο ΔΕΣΦΑ δύναται να τα ζητήσει, θέτοντας προς τούτο σχετική προθεσμία. Αν αυτά δεν υποβληθούν μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία, ο Προσφέρων αποκλείεται του Διαγωνισμού. III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της. Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά της (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο ποσό διακόσιες χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, το παραπάνω ποσό θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης. III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος, πρέπει να υποβάλει: 1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, το προσωπικό, την οργάνωση και την υποδομή της. Πληροφορίες για τα διαθέσιμα υπολογιστικά συστήματα και τα υπάρχοντα προγράμματα αυτών, τις προσφερόμενες εργασίες και τεχνολογίες. 2. Κατάλογο συμβάσεων, για Λεπτομερή Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εκκίνηση και Θέση σε Λειτουργία, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Τίτλος έργου- Κύριος του έργου/πελάτης με όνομα προς επικοινωνία- Είδος σύμβασης, αριθμός σύμβασης, ημερομηνία ανάθεσης σύμβασης- Σύντομη τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης- Αρχικό και τελικό κόστος σύμβασης- Προγραμματισμένη και πραγματική περίοδος αποπεράτωσης- Ποσοστό συμμετοχής σε περίπτωση Κοινοπραξίας 3. Κατάλογο παρομοίων συμβάσεων ως ανωτέρω που βρίσκονται υπό εκτέλεση περιλαμβάνοντας τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και το ανεκτέλεστο μέρος αυτών, έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 4. Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις που κάθε μία θα περιλαμβάνει προμήθεια, προσαρμογή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού συστημάτων SCADA πεδίου (RTU), δικτύωση PLC με πρωτόκολλο Modbus TCP/IP και serial interface, συναφή με PLC εξαρτήματα και επικοινωνία/ ενσωμάτωση σε συστήματα SCADA. Τα RTU/PLC δίκτυα θα πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερους από δύο κόμβους, με ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση ένα χιλιόμετρο. Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, τουλάχιστον μία εκ των δύο παραπάνω συμβάσεων πρέπει να έχει υλοποιηθεί από τον επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης. 5. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμετέχουσα Εταιρεία ή, στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος της, πρέπει να υποβάλει Πιστοποιητικά Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδυνάμου ή αποδεικτικά στοιχεία ισοδύναμων μέτρων εξασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση υποβολής της προσφοράς. 6. Επίσης οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά στοιχεία που αφορούν: α) Την Οργανωτική διάρθρωση, β) Το Σχέδιο Εκτέλεσης, γ) Το Προσχέδιο Εγχειριδίου Ποιότητας και Σχεδίου Ποιότητας, δ) Περιγραφή της οργάνωσης και διαδικασιών του συστήματος Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, ε) Στοιχεία για την Προμήθεια των υλικών, τα οποία θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της Προσφοράς, στ) Όποια άλλα στοιχεία θεωρεί ο Συμμετέχων σκόπιμο. Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ αποκλειστικότητα: Όχι Σελίδα 3 από 5

4 ΙΙΙ.3) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: ΙΙΙ3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν το όνομα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων στα οποία ανατίθεται η παροχή της υπηρεσίας: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Aνοικτή ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: 374/13 IV.3.2) Προηγούμενη (ες) δημοσίευση (εύσεις) σχετικά με την ίδια Σύμβαση: Όχι IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα. Ημερομηνία: 18/03/2014 Έγγραφα με πληρωμή: Ναι Μπορούν να αγορασθούν, μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία, από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων από τη διεύθυνση του σημείου Ι.1 καταβάλλοντας εφάπαξ στο λογιστήριο του ΔΕΣΦΑ (διεύθυνση σημείου Ι.1) τοις μετρητοίς για έξοδα αναπαραγωγής, το ποσό των τριάντα (30,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά τις ακόλουθες ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και ώρες: 10:00-12:00. Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να παραληφθούν και ταχυδρομικά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με το ΔΕΣΦΑ, την αναφερομένη ανωτέρω δαπάνη. Ο ΔΕΣΦΑ αποστέλλει, με χρέωση του ενδιαφερόμενου, τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών: Ημερομηνία: 31/03/2014 και ώρα 12:00 ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά, Αγγλικά. IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη. IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 31/03/2014 και ώρα 12:30μ.μ. Tόπος: Στη διεύθυνση του σημείου Ι.1 Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Ναι Εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι VI.2) Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1. Σημειώνεται ρητά ότι η Σύμβαση που θα υπογραφεί, υπόκειται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005. Επίσης ισχύουν οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ανωτέρω Νόμου. 2. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών διέπεται από την Οδηγία 2004/17/ΕΚ, σε συνδυασμό με τον ισχύοντα κανονισμό ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθειών του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη του Διαγωνισμού. 4. Το ποσό της προαίρεσης των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ της παραγράφου ΙΙ.2.2 θα προσαρμοσθεί στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, όπως θα διαμορφωθεί από την προσφορά του επιτυχόντος μειοδότη, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του Διαγωνισμού. 5. Η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς των οκτώ (8) μηνών της παραγράφου IV.3.6 ανωτέρω, αρχίζει από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 6. Η προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης των δέκα έξι (16) μηνών της παραγράφου II.3 αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης (commencement date). 7. Αναζήτηση πληροφοριών/ανακοινώσεων βλέπε διαδικτυακό τόπο 8. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί η αγορά των τευχών από το συμμετέχοντα σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο IV Η αποστολή του παρόντος γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων Πόλη: GR Χαλάνδρι Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών: Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ), για τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Σελίδα 4 από 5

5 VI.4.3. Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων Πόλη: GR Χαλάνδρι Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε: 13/02/2014 Σελίδα 5 από 5

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) Αναθέτουσα αρχή Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα