ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ήµαρχος Ρεθύµνης προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε υποβολή σφραγισµένων προσφορών και συµπλήρωση τιµολογίου, και αξιολόγηση µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας : "Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού έργου 2013", µε διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από έως ή για χρονικό διάστηµα το οποίο θα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 15η Οκτωβρίου και ενδεικτικό προϋπολογισµό µελέτης ύψους ,00 Eυρώ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 23%, και µε εγκεκριµένη πίστωση ύψους ,00 Ευρώ από τον οικείο προϋπολογισµό για το έτος 2013 και στον Κ.Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΑ 1 ΈΩΣ 2). Άρθρο 1ο. Κανόνες δηµοσιότητας 1. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο ηµερήσιες τοπικές και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα καθώς και σε µία ηµερήσια γενικών ειδήσεων Αθηνών και σε µία ειδική εφηµερίδα δηµοσίευσης δηµοπρασιών. 2. Αντίγραφο περίληψης της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για τοιχοκόλληση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ιοίκησης και θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ήµου Ρεθύµνου 3. Η δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισµού, βαρύνει τον ανάδοχο. 4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 17η του µήνα ΜΑΙΟΥ ηµέρα Παρασκευή και ώρα (Έναρξη κατάθεσης προσφορών) έως ώρα (Λήξη κατάθεσης προσφορών ) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ήµου Ρεθύµνης.

2 Άρθρο 2ο. Λήψη πληροφοριών 22.1 Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφεροµένους, εφ' όσον ζητηθούν, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διενέργεια του διαγωνισµού από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρεθύµνου, Λ. Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο ελφίνι», Ρέθυµνο, τηλ , fax Αρµόδιος υπάλληλος, Σπανουδάκης Άρης. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ : ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 3 ΈΩΣ 12). Άρθρο 3ο. Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις : - Του Π.. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα. - Του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» - Το Π.. 23/00 Καθορισµός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισµός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιµενικές Αρχές ως και καθορισµός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισµός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη παραλίες, για την προστασία των λουοµένων στο θαλάσσιο χώρο. - KYA /2439/B0010/ Άρθρο 4ο. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 4.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο κτίριο ελφίνι στην λ. Σοφ. Βενιζέλου, στα γραφεία της νσης Τεχνικών Υπηρεσίων ήµου Ρεθύµνης την 17η ΜΑΙΟΥ 2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 (Έναρξη κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 4.2 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συντεταγµένες σύµφωνα µε το 8 της παρούσας, µε ίδια παρουσία ή µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ανωτέρω 4.1. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό. 4.3 Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον ήµο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν τα 4.1 και 4.2 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, και δεν λαµβάνονται υπ' όψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 4.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ελέγχει πρωτίστως την συµµόρφωση των προσφορών των διαγωνιζοµένων προς τους όρους της διακήρυξης.

3 Άρθρο 5ο. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό 5.1 ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά,διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. Άρθρο 6ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 6.1 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : α) Φυσικά πρόσωπα : 1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε το 7 της παρούσας. 2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3) σε µορφή πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός, µηχανικός, και ηλεκτρονικός εξοπλισµός (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων), από τα οποία θα προκύπτει η δυνατότητα καλής εκτέλεσης της εργασίας. 4) ηµοτική Ενηµερότητα. 5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: 16 ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα του έργου και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 17 ο χρόνος έναρξης/εκτέλεσης των εργασιών του έργου αρχίζει από τη µέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 18 ότι θα καλύψουν τον ήµο µε όλη την απαραίτητη τεχνική υποδοµή για την απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών καθ 'όλη την διάρκεια της σύµβασης και όπως ορίζει το Π.. 23/ ότι θα καλύπτουν ναυαγοσωστικά τις παραλίες του ήµου καθηµερινά, Σαββατοκύριακα, αργίες ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών όπως περιγράφονται στο άρθρο 22.1 της παρούσης.

4 20 ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης παροµοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από οιοδήποτε Ν.Π... ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 21 Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. 22 εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νοµικό περιορισµό και το είδος του περιορισµού εάν υπόκειται. 23 ότι έχουν ή δεν έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχο ή αντίστοιχα έργο/έργα και το/τα έχουν ολοκληρώσει ή το/τα εκτελούν ικανοποιητικά. 24 ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούµενου εξοπλισµού σε χρόνο και τόπο που θα τους ζητηθεί από τον ήµο. 25 Ότι αν κριθεί ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο ήµο Ρεθύµνου πέντε ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών ακριβή αντίγραφα των πτυχίων των τουλάχιστον δεκαέξι (16) ναυαγοσωστών που θα απασχολήσει στο έργο καθώς και της ανάλογης άδειας από την λιµενική αρχή. Τα παραπάνω πτυχία θα πρέπει να είναι από αναγνωρισµένη σχολή εκπαίδευσης ναυαγοσωστών, δεκαέξι (16) ναυαγοσωστικές άδειες από Λιµενική Αρχή των οποίων η ισχύ τους δεν θα λήγει µέχρι και δύο (2) µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης και θα αφορούν επί ποινή αποκλεισµού το προσωπικό που πρόκειται να προσλάβει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου), διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 26 στην οποία θα αναφέρονται τα απαιτούµενα από το άρθρο 68 του Ν 3863/10 και συγκεκριµένα : α) Ο αριθµός των εργαζοµένων. β) Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας. γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία θα υπάγονται οι εργαζόµενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που θα αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα µέτρα µήκους φύλαξης ανά άτοµο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία θα υπάγονται οι εργαζόµενοι. 27 Ότι ο περιγραφόµενος στην προσφορά τους εξοπλισµός (απαιτούµενος και εφεδρικός) θα διατεθεί για την εκτέλεση του συγκεκριµένου και µόνο έργου. 28 Ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν στην κατοχή τους

5 β) Τα νοµικά πρόσωπα 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) 2) ΦΕΚ σύστασης εταιρίας γ) Οι συνεταιρισµοί, ενώσεις, κοινοπραξίες 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) κατά περίπτωση για κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση, συνεταιρισµό ή κοινοπραξία. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόµιµα. 6.2 Για ανώνυµες εταιρίες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκοµίσει υποχρεωτικά πρακτικό του.σ. της Εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε επίδειξη της ταυτότητας των. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας. εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο. 6.3 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Άρθρο 7ο. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 7.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα Ευρώ (2.440,00 Ευρώ). 7.2 Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφής γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή υπό µορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 7.3 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 1) Την ηµεροµηνία έκδοσης.

6 2) Τον εκδότη. 3) Τον ήµο Ρεθύµνης προς τον οποίο θα απευθύνεται. 4) Τον αριθµό της εγγύησης. 5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση. 6) Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7) Τον αριθµό της διακήρυξης, το τίτλο του έργου και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 7.4 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 7.5 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση του έργου, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόµενων που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Άρθρο 8ο. Προσφορές 8.1 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 2) Η επωνυµία του ήµου Ρεθύµνης 3) Ο τίτλος του έργου 4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :

7 α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. β) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 8.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8.3 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την τεχνική προσφορά τους (θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς) όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που ορίζονται στα σχετικά έως της παρούσας διακήρυξης. 8.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 8.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 8.6 εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 8.7 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσηµα µεταφρασµένα (εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που µπορούν να δίδονται στην Αγγλική) 8.8 εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Άρθρο 9ο. Προσφερόµενη τιµή 9.1 Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα τιµολογίου και προϋπολογισµού προσφοράς σε Ευρώ, για την εκτέλεση προσφερόµενων εργασιών για χρονική περίοδο µε διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από έως ή για χρονικό διάστηµα το οποίο θα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 15η Οκτωβρίου

8 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. 9.2 Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ. Προσφορά µε την οποία δίδεται τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.3 Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών του έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Άρθρο 10ο. Χρόνος ισχύος προσφορών 10.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού Η ισχύς των προσφορών θα ορίζεται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεπόµενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από τον ήµο πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο αναδειχθείς µειοδότης. Άρθρο 11ο. Ενστάσεις - ιοικητικές προσφυγές 11.1 Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή που διενήργησε την δηµοπρασία ή στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ήµου µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή την επόµενη της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος στην περίπτωση εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του φορέα πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή δηµοπρασίας Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει το πρακτικό της στο συλλογικό όργανο του φορέα αµέσως µετά την παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων (επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την διεξαγωγή δηµοπρασίας) µε τη διατύπωση γνώµης επ αυτών Το συλλογικό όργανο του φορέα αποφασίζει επί του πρακτικού και των τυχόν υποβληθησών ενστάσεων και εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

9 Άρθρο 12ο. Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - Αξιολόγηση προσφορών 12.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από την 4.1 της παρούσας, κηρύσσεται µεγαλόφωνα στην αίθουσα συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της Επιτροπής Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν αποκλείονται, έχοντας υπ' όψη την παρούσα διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων και την σχετική νοµοθεσία Στην συνέχεια, δηµόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα όσων αποκλείστηκαν και ο λόγος αποκλεισµού τους και παραδίδονται σε όσους αποκλείσθηκαν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς Μετά την ανακοίνωση των διαγωνιζοµένων που έγιναν αποδεκτοί στον διαγωνισµό, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού διαβιβάζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών µε όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αρµόδια επιτροπή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Ρεθύµνης για τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην τεχνική αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε σχετική αιτιολόγηση. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής για την Αξιολόγηση ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους της διακήρυξης καθώς και της συγγραφής υποχρεώσεων, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην συνέχεια το πρακτικό της Αξιολόγησης του διαγωνισµού διαβιβάζεται στην Επιτροπή ιαγωνισµού Στην συνέχεια, η Επιτροπή διενέργειας του ιαγωνισµού σε νέα δηµόσια συνεδρίαση και παρουσία των διαγωνιζόµενων, ανακοινώνει το αποτέλεσµα τεχνικής αξιολόγησης, καταχωρεί το αποτέλεσµα τεχνικής αξιολόγησης στο πρακτικό του διαγωνισµού. και αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στον διαγωνισµό και γράφονται οι τιµές στο πρακτικό του διαγωνισµού, ανακοινωµένες µεγαλόφωνα.

10 12.8 Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις µονογραφές του διαγωνιζόµενου ή που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν σε κάποιο σηµείο ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης Στη συνέχεια διαβιβάζονται οι φάκελοι των προσφορών µε όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Οικονοµική Επιτροπή για την κατακύρωση της εργασίας. Συµφερότερη προσφορά θα είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση της εργασίας ή, την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων Τα πρακτικά του διαγωνισµού υπογράφονται από την Οικονοµική Επιτροπή καθώς και από τον αναδειχθέντα µειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της εργασίας Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού Σε περίπτωση που ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση της εργασίας αρνείται ή µε κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και η εγγύηση συµµετοχής του περιέρχεται στον ήµο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισµός σε βάρος του µε τους ίδιους όρους της διακήρυξης Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα προ της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος να διαπιστώσει (µε οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσµατικότερο για να διασφαλιστεί η συµφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών), εάν οι µειοδότες έχουν πράγµατι την δυνατότητα διάθεσης του προσφερόµενου εξοπλισµού, την αξιοπιστία, φερεγγυότητα, επαγγελµατική συνέπεια, την τεχνική υποδοµή και οργάνωση, που είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων, εκτέλεση του έργου, συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις περί προστασίας περιβάλλοντος και εν γένει κάθε επικαλούµενο στην προσφορά στοιχείο καθώς επίσης και την σχέση µεταξύ ποιότητας και κόστους των προσφερόµενων υπηρεσιών (από τους συµµετέχοντες). Άρθρο 13ο. Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης εργασιών 13.1 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα µειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της εργασίας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον το περιεχόµενο του έργου, την τιµή, την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

11 13.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ήµου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Άρθρο 14ο. Πληρωµή εκτελεσθέντων εργασιών 14.1 Η αποζηµίωση του ανάδοχου για τις παρεχόµενες εργασίες θα καταβάλλεται στο τέλος του εποµένου µηνός από την έκδοση του τιµολογίου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του εντάλµατος. Για τυχόν καθυστέρηση στην διαδικασία της σχετικής έγκρισης, ο ήµος δεν φέρει ευθύνη. Το χρηµατικό ποσό θα αναλογεί στις ηµέρες εργασίας κάθε µήνα πολλαπλασιαζόµενες µε την ηµερήσια αξία που έργου όπως αυτή προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Τεχνική Υπηρεσία που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το πέρας του πιστοποιούµενου µήνα Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των συµβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι το µηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου, το τιµολόγιο του ανάδοχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. Άρθρο 15ο. Ρήτρες 15.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό που έχει δηλώσει στην προσφορά του, την ίδια ηµέρα που θα υπογραφεί και η σχετική σύµβαση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 400 Ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για πέντε (5) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα και κατ' αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις των Ο.Τ.Α Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις σχετικές εργασίες και εφ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν

12 αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη διαµαρτυρία και σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. Άρθρο 16ο. Περιεχόµενο προσφοράς Η προσφορά των διαγωνιζόµενων θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 16.1 Οικονοµική προσφορά Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα τιµολογίου και προϋπολογισµού προσφοράς σε Ευρώ, για την εκτέλεση προσφερόµενων εργασιών µε διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από έως ή για χρονικό διάστηµα το οποίο θα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 15η Οκτωβρίου Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: - την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού. - τα έξοδα κίνησης του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και το τακτικό service και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. - τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 2) την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι 3) την αµοιβή (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούµενου προσωπικού (ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση του. - το management του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασµός των εργασιών, κλπ). Ο ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : - Ο ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν τη διάθεση στη χρήση του αναδόχου, άνευ ανταλλάγµατος, κατάλληλου χώρου για τη στάθµευση του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς όµως να φέρει ευθύνη για τη φύλαξη του. 1. Τεχνική Προσφορά

13 Εξοπλισµός εκτέλεσης των εργασιών 1 Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να αποδεικνύουν στην τεχνική τους προσφορά ότι διαθέτουν τον απαιτούµενο και κατάλληλο εξοπλισµό σε είδος, αριθµό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά τους και ο οποίος περιγράφεται στο άρθρο 4 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ως παρακάτω: 2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην προσφορά του ότι θα διαθέσει όλα τα τεχνικά και µηχανικά µέσα που προβλέπονται στο Π.. 23/00 ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριµένα για κάθε θέση εργασίας ναυαγοσώστη: (1) µηχανοκίνητο µικρό σκάφος µε εξωλέµβια µηχανή, χρώµατος εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασµένο µε φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισµός του µικρού σκάφους θα είναι εγκεκριµένου τύπου, από την αρµόδια /νση του ΥΕΝ, θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο µέσον των πλευρών της λέµβου, δεξιά και αριστερά θα είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, µπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέµβου είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για την αποτροπή ατυχήµατος. (2) αδιάβροχο φακό (3) κυάλια (4) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτηµα Γ του Π.. 23/00 (5) σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτηµα του Π.. 23/00 (6) σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτηµα Ε του Π.. 23/00. (Ο εφοδιασµός µε σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). (7) φορητό φαρµακείο, το περιεχόµενο του οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β (8) πτυσσόµενο φορείο εγκεκριµένου, από την αρµόδια /νση του ΥΕΝ, τύπου (9) δύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων (10) ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί (11) καπέλλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD (12) γυαλιά ηλίου (13) πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, µπλε απόχρωσης (14)κουβέρτες (15) καταδυτικό µαχαίρι (16) µάσκα βυθού (17) βατραχοπέδιλα (18) σηµαία Ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 40 Χ 80 εκ. µε την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD µπλε απόχρωσης. (19) σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΏΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης (20) κινητό τηλέφωνο, ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται µε µέριµνα του εκµεταλλευόµενου τη λουτρική εγκατάσταση µε κάθε πρόσφορο µέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιµενική Αρχή. (21) φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)

14 (22) κοινή σφυρίχτρα δ) Τοποθετούν σε εµφανή σηµεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σηµασία των σηµαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισµοί ή απαγορεύσεις και οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιµενικής Αρχής. (23)Βάθρο ναυαγοσώστη 1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι µόνιµη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίµακα ανόδου, κάθισµα, ιστό σηµαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) µέτρα. 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση µε στόχο την άµεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό η σηµαία ναυαγοσώστη. 4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σηµαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιµα και το µηχανικό εξοπλισµό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο, έµπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του ήµου Ρεθύµνης Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). Παραρτήµατα: α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Φαρµακευτικό - υγειονοµικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Περιεχόµενο φορητού φαρµακείου ναυαγοσώστη. γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN). δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD). ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά (1) Αντιαιµορραγικά-µητροτονικά (1) Για υπόταση (1) Αναλγητικά-αντιπυρετικά (3) Ισχυρά αναλγητικά µη οπιούχα (2) Σπασµολυτικά (1) Αντιεµετικά και κατά του ιλίγγου (3) Ενέσιµο κορτικοστεροειδές (2) Οξυγονούχο ύδωρ (200 00) (1) Ιώδιο (100 00) (1) Μερκουροχρώµ(ΙΟΟΟΟ) (1) Οινόπνευµα (200 00) (1) Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων (2) (2)

15 Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη 2% (1) Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Brook (1) Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσµος (2) Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι-πόδι) (2) Γάζες αποστειρωµένες (5) Αυχενικό περιλαίµιο (1) Βαµβάκι (2) Γάντια πλαστικά µιας χρήσεως (10 ζεύγη) Ελαστικός επίδεσµος κοινός (2) Επίδεσµοι κοινοί (10) Λευκοπλάστης (2) Gauz Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε λιπαρή ουσία νερό και φυτικά έλαια για έγκαυµα (5) Ψαλίδι κοινό (1) Στηθοσκόπιο (1) Γ. ΟΡΓΑΝΑ Μανόµετρο αρτηριακής πίεσης (1) θερµόµετρο κοινό (2) θερµόµετρο υποθερµίας (1) Αεραγωγός τύπου Guedel (1) Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) (1) Συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 21/2 λίτρα µε µειωτήρα πίεσης (1) Σύριγγες µιας χρήσης (5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΎ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΏΣΤΗ (ΚΥTΙΑ) Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά (1) Αναλγητικά (1) Ενέσιµο κορτικοειδές (1) Σύριγγες 5<χ (2) Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων (2) φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου (1) Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου ΒΡΟΟΚ (1) Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel (1) Συσκευή ανάνηψης δια χειρός ΑΜΡU (1) Κοινοί επίδεσµοι (5) Γάζες αποστειρωµένες πακέτα (2) Ελαστικός επίδεσµος (1) Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυµα (2) Mercurochrom (50 cc) Οξυζενέ (50 cc) Οινόπνευµα (50 cc) Λευκοπλάστης (1) Ψαλίδι κοινό (1)

16 Ο εξοπλισµός θα είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών. Η κατοχή του εξοπλισµού από τον µειοδότη θα αποδεικνύεται επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς τους µε τιµολόγια αγοράς ή µισθωτήρια συµβόλαια νοµίµως θεωρηµένα Στοιχεία εµπειρίας του διαγωνιζόµενου Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εµπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόµενου στην εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων : α) ήλωση για εκτέλεση ή µη αντίστοιχων έργων µε τις προσφερόµενες εργασίες που θα αναφέρει µε λεπτοµέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν εκτελέσει. Επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συµβατική και πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων έργων (συµβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) Στοιχεία προηγούµενης εµπειρίας Ναυαγοσοστών α) Υπεύθυνη ήλωση ότι τουλάχιστον οι 6 από τους προβλεπόµενους ναυαγοσώστες θα έχουν εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Η επιπλέον εµπειρία θα αξιολογηθεί θετικά Οργάνωση και υποδοµή του διαγωνιζόµενου για την εκτέλεση του έργου Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι : ιάθεση επιπλέον και εφεδρικού µηχανολογικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας για την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές µε το αντικείµενο του έργου. Ο επιπλέον και ο εφεδρικός µηχανολογικός εξοπλισµός που θα προσφερθεί από τους υποψήφιους θα πρέπει να αποδεικνύεται µε κατάλληλα έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση) ότι θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου στο ήµο Ρεθύµνου είτε αυτός είναι ιδιόκτητος είτε µισθωµένος. Για τη µίσθωση θα πρέπει να προσκοµιστούν νοµίµως θεωρηµένα µισθωτήρια συµβόλαια. Άρθρο 17ο. Επιλογή ανάδοχου 17.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο ήµος διατηρεί, το δικαίωµα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόµενους προκειµένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα) Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει µε βάση την από άποψη τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι

17 θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή επιθυµητοί Για την επιλογή του ανάδοχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι συµµετέχοντες νόµιµα και σύµφωνα µε τους όρους του ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη µε βάση τον τελικό βαθµό που θα λάβει η κάθε προσφορά, θα γίνει µε κριτήρια και µεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόµενες διαδικασίες αξιολόγησης και δεν αποσφραγίζεται η οικονοµική προσφορά αλλά επιστρέφεται Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει µε βάση την από άποψη τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά για τον ήµο. Για την ανάδειξη της συµφερότερης προσφοράς, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης για ανάθεση του έργου µε βαθµολογία κριτηρίων που απαρτίζονται στις κάτωθι οµάδες : Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Εξοπλισµός που διατίθεται για την εκτέλεση του έργου. ( ιάθεση του ελάχιστου απαιτούµενου εξοπλισµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων ) Χρόνος κτήσης εξοπλισµού ή συµβόλαια µίσθωσης του εξοπλισµού. Υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από φωτοτυπίες ή πρωτότυπα τιµολόγια της αγοράς για τον εξοπλισµό και άδειας για τη σωστική λέµβο. Το πρόσφατο του χρόνου κτίσης θα αξιολογηθεί θετικά 2 Προηγούµενη Εµπειρία του διαγωνιζόµενου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε παροχή αντίστοιχων εργασιών, ικανότητα και διαγωγή. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε κατάλληλα έγγραφα π.χ. συµβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κτλ 3 Υπ Εµπειρία των ναυαγοσωστών που θα διαθέσει ο διαγωνιζόµενος για την εκτέλεση του έργου. Υπεύθυνη δήλωση ότι τουλάχιστον οι 6 από τους προβλεπόµενους ναυαγοσώστες θα έχουν εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Η επιπλέον εµπειρία θα αξιολογηθεί θετικά. 20% 30% 20%

18 4 Τεχνολογικό επίπεδο και διάθεση εφεδρικού προσφερόµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών. Ο εφεδρικός ή ο επιπλέον εξοπλισµός (ιδιόκτητος ή µισθωµένος) που θα προσφερθεί θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι θα χρησιµοποιηθεί µόνο για το συγκεκριµένο έργο και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση. ( ήλωση για τα σκάφη στην αρµόδια λιµενική αρχή, για οχήµατα και εξοπλισµό υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου). 30% Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει βάση των ανωτέρω κριτηρίων τα οποία θα βαθµολογηθούν σε κλίµακα και συντίθενται µε τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. Η συνολική Βαθµολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα Τ Τ = (20% Χ α1 )+ (30%Χ α2) +( 20%Χ α3) + (30%Χ α4) Τεχνική προσφορά που θα συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία (Τ) µικρότερη από 70 απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν συνεχίζει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. Τελική αξιολόγηση προσφοράς Στο τελικό στάδιο γίνεται ο υπολογισµός τελικού βαθµού αξιολόγησης (Λi) των προσφορών. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης προσφορών (Λi) που θα δοθεί στον κάθε διαγωνιζόµενο και βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη, προκύπτει από τον τύπο : Λi = 0,70 * ( Ti / Tmax ) + 0,30 * (Kmin/Ki) όπου: Tmax η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Ti η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. Αρθρο 18ο. Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι : α) Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. β) Η ιακήρυξη του διαγωνισµού. γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και δ) Η προσφορά του ανάδοχου.

19 Αρθρο 19ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 19.1 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης και µε τους ισχύοντες κατά την ηµέρα του διαγωνισµού φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ Επίσης επιβαρύνεται µε τα ανάλογα τέλη διαφήµισης σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του.σ. ήµου Ρεθύµνου σε περίπτωση που αναρτήσει διαφηµιστικές αφίσες- πινακίδες πάνω στον εξοπλισµό του ή στο χώρο που του έχει διατεθεί από το ήµο Ρεθύµνου για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου. Αρθρο 20ο. ιάρκεια συµβατικού αντικειµένου αποµάκρυνση εξοπλισµού µετά το πέρας της σύµβασης Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) µηνών από έως ή για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τις 15η Οκτωβρίου Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει εξ ολοκλήρου τον εξοπλισµό του, από το χώρο της παραλίας που του έχει διατεθεί από το ήµο Ρεθύµνου για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου. Άρθρο 21ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 21.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5) % επί του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς ΦΠΑ Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης Όλα όσα αναφέρονται στην 7.4 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συµµετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου του έργου, προσαυξηµένου κατά δύο (2) µήνες Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο µήνες µετά την περάτωση του συµβατικού αντικειµένου του έργου. Άρθρο 22ο. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 2.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό που έχει δηλώσει στην προσφορά του, την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθ. 5 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ως περιγράφεται παρακάτω: Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι δεκαέξι (16) ναυαγοσώστες εφοδιασµένοι µε την απαραίτητη άδεια από Λιµενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ µέχρι και δύο µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης. Το ίδιο ισχύει και για τους επιπλέον ναυαγοσώστες που θα δηλώσει ο ανάδοχος ότι θα απασχολήσει είτε για την κάλυψη των ρεπό είτε για την κάλυψη των αδειών των βασικών ναυαγοσωστών. Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη 1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιµότητα µε ένδυµα κολύµβησης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και µπορεί να περιπολεί µε σωστική λέµβο

20 κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουοµένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη από 10:30 π.µ. έως 17:30 µ.µ και για 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόµενους, είναι σε άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του ήµου κατάσταση που να εµφανίζει τον αριθµό επαγγελµατικής άδειας του κάθε ναυαγοσώστη καθώς και το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει. 2.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα 400 Ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για πέντε (5) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 2.4 Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και στις οικονοµικές προσφορές ρητά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της. 2.5 Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα ο συντοµότερος δυνατός χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου Άρθρο 23ο. Άλλα στοιχεία 23.1 O ήµος δικαιούται να υπαναχωρήσει στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο, σε περίπτωση που επιστρέψει η διαχείριση των παραλιών στο Ελληνικό ηµόσιο και πάψει ο ήµος να έχει την ευθύνη τους, οπότε δεν θα έχει και την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψής τους Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση που κατατεθεί µία µόνο προσφορά στο διαγωνισµό ή παραµείνει µόνο µία έγκυρη προσφορά στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα και τα συµβατικά τεύχη της. ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ρέθυµνο, Απρίλιος 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1-5) Αντικείµενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/14 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.854,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 69.930,42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: : «Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ήµου, κατά την περίοδο «Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 2014» Αριθ. Μελέτης: 2/2014 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι ακτές Αναύρου, Αλυκών, ηµοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαµιδάκη τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθ. Μελέτης: 20/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Εργασία: "Παροχή υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ήµου Ηγουµενίτσας έτους 2013" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α) Οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες:

Α) Οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 69927 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Πληροφορίες : Μαρία Παπαϊωάννου Τηλ. : 24213 50165 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,40 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.070,40 ΕΥΡΩ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7 / 2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εξόδων -Γραφείο Προμηθειών Πληρ. Μαρκουλάκη Κων/να Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41760,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 '

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 9/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΤΥ Αρ.μελ.:17/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυδωνίας 29 Χανιά Κρήτη Πληρ: Μαρκουλάκη Κων/να Τηλ. 28213 41760, Fax: 28213 41750 Εργασία: Ναυαγοσωστική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 10/01/2012 Αρ. Πρωτ 1677 ΘΕΜΑ: Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 27-06-2014 Αρ. πρωτ. :48051. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ1Χ-Η1Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 29-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 14473 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου Τ.Κ. : 19004-Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια σωληνών και εξαρτηµάτων άρδευσης για ΚΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2016 Αριθμ. πρωτ.: 27761

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2016 Αριθμ. πρωτ.: 27761 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2016 Αριθμ. πρωτ.: 27761 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Θεσ/νίκη 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Πρ. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 189.837,40 Φ.Π.Α.: 43.662,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 233.500,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα