Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2012

2 Ξεπιεσόμενα Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η... 3 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ... 5 Καηηγοπία Α: Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ... 5 Α.01 Ηλεκηπονικόρ Τπολογιζηήρ με οθόνη και λειηοςπγικό ζύζηημα... 5 Καηηγοπία Β: Φυηοανηιγπαθικά, πολύμησανήμαηα, ΦΑΞ... 7 Β.01 Φυηοηςπικό μησάνημα... 7 Β.02 ςζκεςή ηηλεομοιοηςπίαρ (FAX)... 8 Καηηγοπία Γ: Πεπιθεπειακά Γ.01 Δκηςπυηήρ A4 μονόσπυμορ Laser Γ.02 απυηήρ A Γ.03 απυηήρ A Γ.04 Φηθιακή θυηογπαθική μησανή compact Γ.05 Δκηςπυηήρ A3 έγσπυμορ Laser Καηηγοπία Γ: Γικηςακόρ εξοπλιζμόρ Γ.01 Μεηαγυγέαρ 48 θςπών 10/100 (Switch) Γ.02 Μεηαγυγέαρ 24 θςπών POE 10/100 (Switch) Γ.03 Μεηαγυγέαρ 8 θςπών 10/100/1000 (Switch) Γ.04 SFP Modules Καηηγοπία Δ: Αζύπμαηορ εξοπλιζμόρ (WiFi) Δ.01 Πλακέηα για αζύπμαηο εξοπλιζμό Δ.02 Κιβώηιο ζηέγαζηρ εξυηεπικού σώπος Δ.03 Πποζαπμογέαρ POE Gigabit (adapter) Δ.04 Μεηαζσημαηιζηήρ AC/DC 24V Δ.05 ςζκεςή αδιάλειπηηρ παποσήρ ενέπγειαρ (UPS) Δ.06 Κάπηα Mini PCI 2,4 και 5x GHZ Δ.07 Καλώδιο ζύνδεζηρ κάπηαρ MiniPCI Με εξ κιβώηιο (Pigtail ) Δ.08 Πποζαπμογέαρ ανηικεπαςνικήρ πποζηαζίαρ κεπαίαρ (Lightning Arrestor) Δ.09 Καλώδιο ομοαξονικό μικπήρ απώλειαρ Δ.10 Κεπαία 2,4GHz Omni directional για κάλςτη 360 ο Δ.11 Κεπαία 2,4 GHz Sectorial για κάλςτη 120⁰ Δ.12 Κεπαία 5x GHz Flat Panel Δ.13 Κεπαία 5x GHz Grid Δ.14 Καλώδιο Δthernet για ζύνδεζη πλακέηαρ με εξυηεπικό κοςηί Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο / 27

3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Ξποϋπολογιζμόρ: ,00 (κε ΦΞΑ) Σπημαηοδόηηζη: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Θυδ. Ξποϋπολογιζμού: , , , , Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Απηή ε κειέηε ζπληάρζεθε γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ», ζχκθσλα κε ηελ.α /93 ηνπ Ξ.ΔΠ. πεξί «Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.», ηηο ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ ΝΡΑ εγθπθιίνπο ηνπ ίδηνπ πνπξγείνπ. Κε ποινή αποκλειζμού ηα ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ. Ζ δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 23%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηοςρ 2012 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Θ.Α , , , , Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ππόσειπο δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ σαμηλόηεπη ηιμή θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. Ν εμνπιηζκφο πξφθεηηαη λα θαιχςεη αλάγθεο πνπ αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Θαηηγοπία Α:Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο κε νζφλε θαη ιεηηνπξγηθφ Α.01 ζχζηεκα 5 Ρερληθή ππεξεζία Θαηηγοπία Β: Φσηναληηγξαθηθά, πνιχκεραλήκαηα, ΦΑΜ Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία Β.01 Φσηνηππηθφ κεράλεκα 1 Θεληξηθφ Γεκαξρείν Β.02 Ππζθεπή ηειενκνηνηππίαο (FAX) 3 Ρερληθή πεξεζία Γξαθείν Δκπνξίνπ ΘΔΞ Ξι. Διεπζεξίαο Β.03 Ξνιπκεράλεκα (Δθηππσηήο, Αληηγξαθηθφ, FAX ) 2 Γξ. πνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Ξαηδ. Βηβιηνζήθε Πνχδαο Θαηηγοπία Γ: Ξεξηθεξεηαθά Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία πεξεζία Γφκεζεο Ρερληθή πεξεζία Γεκνηηθή Αζηπλνκία Γξ. Ξνιίηε Γ.01 Δθηππσηήο A4 κνλφρξσκνο Laser 5 Γξ. Γεκνηνινγίνπ Γ.02 Παξσηήο A3 1 Ρερληθή πεξεζία (Ρκ κειεηψλ) Γ.03 Παξσηήο A4 1 Ρκ. Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ Γ.04 Τεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή compact 2 Ρερληθή πεξεζία Ρερληθή πεξεζία 3 / 27

4 Γ.05 Δθηππσηήο A3 έγρξσκνο Laser 1 Γλζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο Θαηηγοπία Γ: Γηθηπαθφο εμνπιηζκφο Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία πεξεζία Γφκεζεο (1) Γ.01 Κεηαγσγέαο 48 ζπξψλ 10/100 (Switch) 3 Νηθνλνκηθή πεξεζία (2) Γ.02 Κεηαγσγέαο 24 ζπξψλ POE 10/100 (Switch) 2 Γεκαξρείν (1 νο φξνθνο) (1) Νηθνλνκηθή πεξεζία (1) Γ.03 Κεηαγσγέαο 8 ζπξψλ 10/100/1000 (Switch) 3 ΓΔ Πνχδαο ΓΔ Βεληδέινπ ΓΔ Θεξίζζνπ Γ.04 SFP Modules 6 Δμνπιηζκφο ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ Θαηηγοπία Δ: Αζχξκαηνο εμνπιηζκφο (WiFi) Δίδορ Ξοζόηηηα Δ.01 Ξιαθέηα γηα αζχξκαην εμνπιηζκφ 10 Δπηζθεπή ππάξρνλ θφκβσλ ΓΔ Πνχδαο (1) ΓΔ Θεξίζνπ (4) (Θέξηζν, Αγηά, Ξνηεζηήξηα) Δ.02 Θηβψηην ζηέγαζεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ 10 Δ.03 Ξξνζαξκνγέαο POE Gigabit (adapter) 10 Δ.04 Κεηαζρεκαηηζηήο AC/DC 24V 10 Δ.05 Ππζθεπή αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS) 8 Δ.06 Θάξηα Mini PCI 2,4 θαη 5x GHZ 27 Δ.07 Θαιψδην ζχλδεζεο θάξηαο MiniPCI Κε εμ θηβψηην (Pigtail ) 30 Δ.08 Ξξνζαξκνγέαο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θεξαίαο (Lightning Arrestor) 28 Δ.09 Θαιψδην νκναμνληθφ κηθξήο απψιεηαο 28 Δ.10 Θεξαία 2,4GHz Omni directional γηα θάιπςε 360⁰ 8 Δ.11 Θεξαία 2,4 GHz Sectorial γηα θάιπςε 120⁰ 12 Δ.12 Θεξαία 5x GHz Flat Panel 2 Δ.13 Θεξαία 5x GHz Grid 3 Δ.14 Θαιψδην Δthernet γηα ζχλδεζε πιαθέηαο κε εμσηεξηθφ θνπηί 2 Δγθαηάζηαζε λέσλ θφκβσλ ΓΔ αθξσηεξίνπ (3) (Σσξδάθη, Αξψλη, Κνπδνπξά) Ινηπφο εμνπιηζκφο γηα επηδηφξζσζε βιαβψλ Θ Δ Υ Ο Ζ Θ Ζ Θ Δ Σανιά, 15/10/2012 Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ Γ/ΛΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Σανιά, 15/10/2012 Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ (ΡΞΔ) ΠΔΒΑΠΡΖ ΞΝΙΣΟΝΛΑΘΖ ΞΔ11 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Νη ζπληάμαληεο ΚΗΣΑΙΖΠ ΣΑΡΕΖΘΟΗΑΘΝΠ ΞΔ17 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΦΟΑΓΘΗΑΓΑΘΖΠ ΞΔ11 ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΦΥΡΑΘΖΠ ΡΔ19 ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΑΘΖΠ ΡΔ19 ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 4 / 27

5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Ξποϋπολογιζμόρ: ,00 (κε ΦΞΑ) Σπημαηοδόηηζη: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Θυδ. Ξποϋπολογιζμού: , , , , Ρ Δ Σ Λ Η Θ Δ Π Ξ Ο Ν Γ Η Α Γ Ο Α Φ Δ Π Θαηηγοπία Α: Ζλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ Α.01 Ζλεκηπονικόρ πολογιζηήρ με οθόνη και λειηοςπγικό ζύζηημα Ξιήξεο ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ρν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ Θεληξηθή Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο, Νζφλε, Ξιεθηξνιφγην, Ξνληίθη θαη Άδεηα ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 5 / 27 Δπεξεπγαζηήρ (CPU) Ρχπνο Workstation Ρερλνινγία θαηαζθεπήο (nm) <= 32 Ππρλφηεηα (GHz) >= 3.2 Ππρλφηεηα (GHz) Turbo >= 3.6 Ξπξήλεο >= 4 Λήκαηα >= 4 Κλήκε Cache (MB) >= 6 Θαλάιηα Κλήκεο >= 2 Ρχπνο Κλήκεο DDR-3 Σξνληζκφο Κλήκεο (MHz) >= 1600 Δγγχεζε (έηε) >= 3 Κηηπική πλακέηα (Motherboard) πνζηήξημε επεμεξγαζηψλ Workstation πνδνρέο ηχπνπ κλήκεο >= DDR Αξηζκφο ππνδνρψλ κλήκεο >= 2 Ρχπνο ππνδνρψλ SATA >= 2.0 Αξηζκφο ππνδνρψλ SATA >= 2 Ρχπνο ππνδνρψλ USB >= 2.0 Αξηζκφο ππνδνρψλ USB >= 4 Ρχπνο ππνδνρήο θάξηαο γξαθηθψλ PCI Express >= 2.0 X16 Αξηζκφο πνδνρή θάξηαο γξαθηθψλ PCI Express >= 1 Ρχπνο ππνδνρήο PCI Αξηζκφο πνδνρψλ PCI >=1 πνδνρέο PCI Express >= 2.0 Αξηζκφο πνδνρψλ PCI Express 2.0 >=1 πνδνρέο ήρνπ πνδνρέο πιεθηξνιφγην πνληίθη ηχπνπ PS/2 Δγγχεζε (έηε) >= 3 Κνήμη (RAM) Κέγεζνο κλήκεο (GB) >= 4 Αξηζκφο Pins = 240 Αξηζκφο DIMs >= 2 Ρχπνο κλήκεο DDR3 Tχπνο δηαχινπ Dual Channel Ραρχηεηα δηαχινπ (ΚHz) >= 1600

6 CL <= 9 Πχζηεκα ςχμεο Ξαζεηηθφ Ρξφπνο ιεηηνπξγίαο unbuffered, non-ecc Δγγχεζε (έηε) Δθφξνπ δσήο Πκληπόρ δίζκορ (HDD) Σσξεηηθφηεηα (GB) >= 320 Γηαζηάζεηο (Inch) = 3.5 Γίαπινο επηθνηλσλίαο (Gb/s) >= 6 Ξξνζσξηλή κλήκε (ΚΒ) >= 16 Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο ζηαζεξή (rpm) >= 7200 Δγγχεζε (έηε) >= 5 Θάπηα οθόνηρ (VGA) Onboard ή PCI EXpress Tχπνο VGA Vector Raster Graphics Ξαζεηηθή ςχμε (Silent) Ρχπνο εμφδνπ D-Sub Ρχπνο εμφδνπ DVI-I Κλήκε RAM (MB) >= 512 Δγγχεζε (έηε) >= 3 Θάπηα δικηύος (LAN) Θάξηα μερσξηζηή ή onboard Ραρχηεηα 10/100 (Mbit) Ραρχηεηα 1 (Gbit) Δγγχεζε (έηε) >= 3 DVD Αλάγλσζε CD - DVD +R R Δγγξαθή CD-R/RW DVD-RAM/+RW Κλήκε (MB) >= 2 Γηαζχλδεζε SΑΡΑ Δγγχεζε (έηε) >= 2 Ρποθοδοηικό (Power Supply) Ηζρχο Ρξνθνδνηηθνχ (Watt) >= 500 Απνδνηηθφηεηαο (%) >= 80 πνδνρέο Sata >= 2 πνδνρέο πεξηθεξεηαθψλ >= 2 πνδνρέο FDD >= 1 Mέγεζνο αλεκηζηήξα (cm) >= 13 Ξξνζηαζία over voltage Ξξνζηαζία over current Ξξνζηαζία over temperature Ξξνζηαζία over load Ξξνζηαζία short circuit Κέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ (Hours) >= Δγγχεζε (έηε) >= 5 Θοςηί (Case) Κέγεζνο Midi Tower ιηθφ θαηαζθεπήο Αινπκίλην Θέζεηο πεξηθεξεηαθψλ εμσηεξηθέο >= 2 Θέζεηο πεξηθεξεηαθψλ εζσηεξηθέο >= 2 Θέζεηο θαξηψλ επέθηαζεο >= 7 Θέζεηο USB εκπξφζζηεο ή ζηελ εκπξφζζηα πιατλή φςε >= 2 Αλεκηζηήξαο πίζσ (cm) >= 12 Αλεκηζηήξαο εκπξφο ή πιάη (cm) >= 12 Βίδεο αλνίγκαηνο πιατλήο πιεπξάο Ρννl free Δπηπιένλ ζρηζκέο αεξηζκνχ ΝΣΗ Βάξνο (Kgr) >= 6 Δγγχεζε (έηε) >= 2 Νθόνη 16:9 (Monitor) Mέγεζνο (Inch) >= 24 6 / 27

7 Ρχπνο 16:9 Ρερλνινγία LED Αλάιπζε νζφλεο >= 1920Σ1080 Φσηεηλφηεηα (cd/m2) >= 250 Tππηθή Αληίζεζε (n/1) >= 1000 Σξψκαηα (Κ) = 16,7 Ππλδεζηκφηεηα DVI-D, 15pin D-Sub Σξφλνο απφθξηζεο (ms) <= 5 Δγγχεζε (έηε) >= 2 Ξληκηπολόγιο (Keyboard) πνδνρή δηαζχλδεζεο USB Ρππσκέλνη Διιεληθνί Σαξαθηήξεο Δγγχεζε (έηε) >= 1 Ξονηίκι (Mouse) πνδνρή δηαζχλδεζεο USB Αξηζκφο πιήθηξσλ >= 2 Roller Δγγχεζε (έηε) >= 1 Ιειηοςπγικό Πύζηημα (OS) Microsoft Windows 7 Professional 64bit Θαηηγοπία Β: Φυηοανηιγπαθικά, πολύμησανήμαηα, ΦΑΜ Β.01 Φυηοηςπικό μησάνημα Φσηνηππηθφ κεράλεκα κε δηάθνξα κεγέζε αληηγξαθήο θαη εθηχπσζεο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλήκαηνο. Τεθηαθφ θσηναληηγξαθηθφ, laser, κνληέιν ηειεπηαίαο Ρχπνο 2εηίαο, θαηλνχξγην φρη κεηαρεηξηζκέλν ή αλαθαηαζθεπήο Ραρχηεηα αληηγξαθήο (Α4) 18ζειίδεο/ιεπηφ Αλάιπζε αληηγξαθήο 600 x 600 dpi Ξνιιαπιά αληίγξαθα 1-99 Σξφλνο πξνζέξκαλζεο 25sec Σξφλνο πξψηνπ αληηγξάθνπ 10 sec Πκίθξπλζε - Κεγέζπλζε 50 θαη 200 % (ζε βήκαηα ηνπ 1%) Βαζηθή κλήκε 16ΚΒ πνζηεξηδφκελν κέγεζνο ραξηηνχ Α6 Α3 Ρξνθνδνζία ραξηηνχ Γίζθνο ρσξεηηθφηεηαο 300 θχιισλ Ρξνθνδνζία ραξηηνχ Γίζθνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 100 θχιισλ Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο αλαζηξνθέαο πξσηνηχπσλ 50 θχιισλ ή ζάξσζε δηπιήο φςεο Απηφκαηε δηπιή φςε εθηχπσζεο Θχξα Ethernet Γπλαηφηεηα Scan to , Scan to LAN Folder Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλάινγα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο (technical specifications data sheets), πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φιεο νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 7 / 27

8 πξντφλησλ αλαιπηηθά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζηα prospectus, ε επαιήζεπζε ηνπο ζα γίλεηαη απφ επίζεκεο βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Λα αλαθεξζνχλ φια ηα γλήζηα αλαιψζηκα πιηθά, φπσο επίζεο θαη ηα γλήζηα εμαξηήκαηα (αληαιιαθηηθά),πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (φρη βιάβε). Λα αλαθεξζεί επίζεο πφηε αληηθαζίζηαληαη φια ηα παξαπάλσ (αξηζκφο ζειίδσλ) γηα εθηππψζεηο κε πνζνζηφ επηθάιπςεο 6% (Α4). Νη δηαγσληδφκελνη ζα αλαιάβνπλ ηελ κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνχλ. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο (1) έηνπο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη : φιεο ηηο επηζθέςεηο ησλ ηερληθψλ γηα πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή ζπληήξεζε, φια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο, πιελ ραξηηνχ θαη γξαθίηε. Αλαθέξαηε Β.02 Πςζκεςή ηηλεομοιοηςπίαρ (FAX) Ππζθεπή ηειενκνηνηππίαο πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απνζηνιήο ιήςεο ΦΑΜ ππεξεζηψλ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. 8 / 27 Ρερλνινγία Laser Ραρχηεηα Modem kbps Σσξεηηθφηεηα Απνζεθεπκέλνπ Σαξηηνχ >=200 ζειίδεο 80gsm Θσδηθνπνίεζε ΚΖ/ΚR/MMR Ρξνθνδνζία Σαξηηνχ Face up Ραρχηεηα κεηάδνζεο <=3sec/page Tαρχηεηα ζάξσζεο <=3sec/page Απνζήθεπζε κλήκε >100pages A4 Δθηχπσζε ζειίδσλ αλά ιεπηφ >14 ζειίδεο Κεληαίσο θχθινο >1999 ζειίδεο Απηφκαηε ηξνθνδνζία ραξηηνχ >=30 ζειίδεο 80gsm Κέγηζηε Αλάιπζε >=600 x 600dpi Κέγηζην βάξνο Σαξηηνχ 160gsm Ραρεία θιήζε >=9 Αξηζκψλ Απηφκαηε επαλάιεςε Αλακνλή θιήζεο Ξξνψζεζε FAX Δλαιιαγή Fax Ρειέθσλν Γπλαηφηεηα αληηγξαθήο Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο Ππκβαηφ κε δίθηπν Syzefxis Οχζκεζε ECM Οχζκηζε δηεζλψλ θιήζεσλ Οχζκηζε ηαρχηεηαο ζχλδεζεο Ππλδεζηκφηεηα PSTN line, Tel connection Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή USB2.0 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε δίθηπν LAN Ethernet Ξξναηξεηηθφ Watt αλακνλή <=20W Watt Ιεηηνπξγία <=1000 W Σσξεηηθφηεηα Toner >=2000 ζειίδεο Δγγχεζε (έηε) >= 1

9 Β.03 Ξολςμησάνημα (Δκηςπυηήρ, Ανηιγπαθικό, FAX ) Ππζθεπή πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (εθηχπσζε, αληηγξαθή, ΦΑΜ) γηα ηηο αλάγθεο ρξεζηψλ γηα αληηγξαθή θαη έγρξσκε εθηχπσζε. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Γπλαηφηεηα κνλφρξσκε εθηχπσζεο Γπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο Γπλαηφηεηα κνλφρξσκεο ζάξσζεο Γπλαηφηεηα έγρξσκεο ζάξσζεο Γπλαηφηεηα κνλφρξσκεο αληηγξαθήο Γπλαηφηεηα έγρξσκεο αληηγξαθήο Ρερλνινγία Inkjet Αλάιπζε κνλφρξσκεο εθηχπσζεο (dpi) 1200X600 Αλάιπζε έγρξσκεο εθηχπσζεο (dpi) 1200X1200 Αλάιπζε ζάξσζεο (dpi) 1200X1200 Ραρχηεηα κνλφρξσκεο εθηχπσζεο (ppm) 32 Ραρχηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο (ppm) 28 Κλήκε 64 Ρξνθνδφηεο ADF Ξνζφηεηα θχιισλ ΑDF 35 Θχξα USB Θχξα Ethernet 10/100 Απηφκαηε Δθηχπσζε Γηπιήο φςεο Θχθινο ιεηηνπξγίαο κεληαίνο, Α4 (duty Cycle) Κέγηζηνο ζπληζηψκελνο κεληαίνο φγθνο εθηππψζεσλ Σσξεηηθφηεηα ππνδνρήο ραξηηνχ εηζφδνπ >150 Σσξεηηθφηεηα ππνδνρήο ραξηηνχ εμφδνπ εθηχπσζεο >20 Yπνζηεξηδφκελα είδε ραξηηνχ ζε βάξνο (g/m²) πνζηεξηδφκελα Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Ms Windows (XP, vista 32/64, 7 32/64 ), Linux, Apple Mac OS X Γπλαηφηεηα απνζηνιήο ΦΑΜ Ξιζηοποιήζειρ Ρππνπνίεζε CE MARK Δγγύηζη Δγγχεζε (έηε) Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο εληφο (εκέξεο) Δγσειπίδια Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε ειεθηξνληθή (CD) ή έληππε κνξθή Ξαξέρνληαη ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD / 27

10 Θαηηγοπία Γ: Ξεπιθεπειακά Νη θαηεγνξία ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηιακβάλεη εθηππσηή A4 κνλφρξσκν ηερλνινγίαο Laser, Παξσηή Α3, Παξσηή Α4, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηχπνπ Compact θαη εθηππσηή Α3 έγρξσκν ηερλνινγίαο Laser, Πηνπο πίλαθεο παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζθεπψλ. Γ.01 Δκηςπυηήρ A4 μονόσπυμορ Laser Ραρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο A4 >= 40 ζει/ιεπηφ Δθηχπσζε πξψηεο αζπξφκαπξεο ζειίδαο (A4, ζε <=8 δεπηεξφιεπηα θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο) Ξνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο (βέιηηζηε) >= x dpi Ρερλνινγία εθηχπσζεο Κνλφρξσκε Laser Γπλαηφηεηα Νηθνλνκηθήο εθηχπσζεο Θχθινο ιεηηνπξγίαο >= ζειίδεο Ππληζηψκελνο κεληαίνο φγθνο ραξηηνχ >= ζειίδεο Mλήκε >=128 M Βαζηθέο γιψζζεο εθηππσηή HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript level 3 Γηαρείξηζε ραξηηνχ ηππηθή/εμφδνπ (Γίζθνο εμφδνπ) >= 250 θχιισλ Ρξέη εηζφδνπ Α. (Γεθηφ θαη αλαθιεηλψκελν) >=100 θχιισλ Ρξέη εηζφδνπ Β. >= 500 θχιισλ Γπλαηφηεηα εμφδνπ ραξηηψλ απφ ηελ πίζσ φςε Γπλαηφηεηα απηφκαηεο εθηχπσζεο δχν φςεσλ Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο επηπιέσλ ηξέη πνζηεξηδφκελα κεγέζε κέζσλ A4, A5, A6 πνζηεξηδφκελνη ηχπνη κέζσλ Σαξηί (bond, έγρξσκν, letterhead, απιφ, πξνεθηππσκέλν, δηάηξεην, αλαθπθισκέλν, ζθιεξφ), θάθεινη, εηηθέηεο, ραξηφλη, δηαθάλεηεο. Ρππηθή ζπλδεζηκφηεηα 1 ζχξα USB 2.0 Hi-Speed, 1 δηαθνκηζηήο εθηχπσζεο 10/100 Base-TX Ethernet Ππκβαηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista. Windows 7. Red Hat 7.x. SUSE 8.x. Ππκβαηά Γηθηπαθά ζπζηήκαηα TCP/IP V4, TCP/IP V6, TCP, UDP, AppleTalk. Γηαρείξηζε αζθαιείαο SNMP V3, SSL/TLS, 802.1X, IPsec/Firewall, Kerberos Authenticcation Θαηαλάισζε ηζρχνο (ιεηηνπξγία) <= 850 Watt Θαηαλάισζε ηζρχνο (θαηάζηαζε αλακνλήο) <= 15 Watt Κε πξνδηαγξαθέο ENERGY STAR Λαη Σσξεηηθφηεηα Toner (Βάζε ΗSO/IEC 19752) >= ζειίδεο Θφζηνο εθηχπσζεο αλά ζειίδα ππνινγηδφκελε βάζε <= 0,015 / ζειίδα κέζε ηηκή αγνξάο γλήζηνπ αληαιιαθηηθνχ Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο >= 1 Δηνο 10 / 27

11 Γ.02 Παπυηήρ A3 11 / 27 Ρχπνο Scanner Flat Bed Κνξθέο ζάξσζεο {Έγρξσκε, Αζπξφκαπξε, Γθξί} Κεγέζε εγγξάθσλ {A3, Α4, Α5, Α6, Α8, Credit Card, Legal} Κέγηζηεο δηαζηάζεηο ραξηηνχ (mm) >= 420Σ297 Ραρχηεηα Πάξσζεο Α3 ζηα 300dpi (sec) <= 12 Κέγηζηε αλάιπζε ζάξσζεο (dpi) >= 1200 Αλαιχζεηο ζάξσζεο (dpi) {75, 100, 150, 200, 300, 500, 600} Βάζνο ρξψκαηνο (Bit) >= 48 Απνρξψζεηο Γθξίδνπ >= 256 Ρξνθνδφηεο εγγξάθσλ (ζειίδεο) Ξξναηξεηηθφ Ξιήθηξα ειέγρνπ Έμνδνη ζάξσζεο {Πε αξρείν, ζε εθηππσηή} Κνξθέο απνζήθεπζεο {Pdf, Pdf searchable, Tiff, JPG, BMP, PNG} Ππλδεζηκφηεηα USB 2 πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα {Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7} Energy Star Θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) <= 50 Ξξνδηαγξαθέο αζθαιείαο {FCC Part 2, CE} Δγγχεζε (έηε) >= 1 Γ.03 Παπυηήρ A4 Ρχπνο Scanner Ρξνθνδνζίαο Δγγξάθνπ (SheetFed) Κνξθέο ζάξσζεο {Έγρξσκε, Αζπξφκαπξε, Γθξί} Ραρχηεηα Πάξσζεο Αζπξφκαπξε, Γθξί ζηα 200dpi >= 40 (Πειίδεο αλά ιεπηφ) Πάξσζε θαη ησλ δχν φςεσλ κε έλα πέξαζκα. Κέγηζηε αλάιπζε ζάξσζεο (dpi) >= 600 Αλαιχζεηο ζάξσζεο (dpi) {75, 100, 150, 200, 300, 500, 600} Βάζνο ρξψκαηνο (Bit) >= 48 Απνρξψζεηο Γθξίδνπ >= 256 Ππληζηψκελε εκεξήζηα ρξήζε (ζειίδεο) >= 2000 Ρξνθνδφηεο εγγξάθσλ (ζειίδεο) >= 50 Κεγέζε εγγξάθσλ {Α4, Α5, Α6, Α8, Credit Card, Legal} Κέγηζην κήθνο ραξηηνχ (mm) >= 864 Βάξνο εγγξάθνπ (γξ/κ2) >=49, <=120 Ξιήθηξα ειέγρνπ Mε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ Έμνδνη ζάξσζεο {Πε αξρείν, ζε εθηππσηή} Ξαξακεηξνπνηήζεηο ζάξσζεο κε απηφκαηε αλαγλψξηζε Κνξθέο απνζήθεπζεο {δηαγξαθή θελήο ζειίδαο, πξνζαλαηνιηζκνχ, απνθνπήο, barcode, ζπγρψλεπζε εγγξάθσλ, δηαρσξηζκφο εγγξάθσλ} {Pdf, Pdf searchable, Tiff, JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT} Ππλδεζηκφηεηα USB 2 πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα {Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7} Energy Star Θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) <= 50

12 Ξξνδηαγξαθέο αζθαιείαο {FCC Part 2, CE} Δγγχεζε (έηε) >= 1 Γ.04 Τηθιακή θυηογπαθική μησανή compact Ρχπνο Τεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή compact Αηζζεηήξαο εηθφλαο CCD 1/2,3 Δλεξγά pixel (MP) 16,0 Δζηηαθή απφζηαζε θαθνχ (ρηι.) 5,0 40,0 (αληηζηνηρία κε θηικ 35mm: ) Ενπκ Νπηηθφ 8x, Τεθηαθφ 4x. Ππλδπαζκέλν πεξίπνπ 32x Δχξνο δηαθξάγκαηνο f/3.0 f/5.9 Πηαζεξνπνηεηήο εηθφλαο Ρχπνο εζηίαζεο TTL Ιεηηνπξγίεο AF Κεκνλσκέλεο Ιήςεηο, Ππλερήο Ιήςε (δηαζέζηκε κφλν ζηελ Απηφκαηε θαηάζηαζε), Servo AF/AE, Ξαξαθνινχζεζε AF Πχζηεκα/Πεκεία Απηφκαηεο Δζηίαζεο (AF) AiAF (Αλίρλεπζε Ξξνζψπσλ / 9 ζεκείσλ), AF 1 ζεκείνπ (ζηαζεξφ ζην θέληξν) Διάρηζηε Απφζηαζε Δζηίαζεο [εθ.] 1 (W) απφ ην άθξν ηνπ θαθνχ γηα ιήςεηο macro Θαηαζηάζεηο θσηνκέηξεζεο Απνηίκεζε (δηαζχλδεζε κε πιαίζην AF Αλίρλεπζεο Ξξνζψπσλ), Κέζνπ φξνπ κε απμεκέλε βαξχηεηα ζην θέληξν, Πεκείνπ (θέληξν) Γηφξζσζε Έθζεζεο +/- 2 EV ζε βήκαηα 1/3 ζηνπ. Βειηησκέλε ιεηηνπξγία i- Contrast γηα απηφκαηε δηφξζσζε ηνπ δπλακηθνχ εχξνπο Δπαηζζεζία ISO Απηφκαηε, 100, 200, 400, 800, 1600 Ραρχηεηα θιείζηξνπ (δεπη.) 1-1/2000 (πξνεπηινγή) 15-1/2000 (ζπλνιηθφ εχξνο - δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ιήςεο) Ηζνξξνπία ιεπθνχ TTL Οπζκίζεηο Απηφκαηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αλίρλεπζεο Ξξνζψπσλ), Φσο Ζκέξαο, Ππλλεθηά, Ιπρλίεο Ξπξάθησζεο / Φζνξηζκνχ / Φζνξηζκνχ H, custom Νζφλε [εθ. ( )] TFT 7,5 (3,0), πεξίπνπ θνπθθίδεο Θαιχςε Θαηά πξνζέγγηζε 100% Φσηεηλφηεηα Οπζκηδφκελε ζε πέληε επίπεδα Θαηαζηάζεηο θιαο Απηφκαηε, Σεηξνθίλεηε Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίε 12 / 27

13 ζε Φιαο, Αξγφο Ππγρξνληζκφο Κείσζε Φαηλνκέλνπ "Θφθθηλσλ Καηηψλ" Γηφξζσζε Έθζεζεο κε Φιαο Αλίρλεπζε Ξξνζψπσλ γηα Έθζεζε κε Φιαο, Έμππλε Έθζεζε κε Φιαο Δκβέιεηα Δλζσκαησκέλνπ Φιαο 50 εθ. - 3,0 κ. (W) / 1,0-2,0 κ. (T) Θαηαζηάζεηο ιήςεηο εηθφλαο Έμππλε Απηφκαηε (αλίρλεπζε 32 ζθελψλ), P, Εσληαλφο Έιεγρνο, Ξνξηξαίην, Σξνλφκεηξν γηα Ξξφζσπα, Σακειφο Φσηηζκφο (4,0MP), Δθέ πεξ-επξπγψληνπ, Δθέ Κηληαηνχξαο, Δθέ Ξαηδηθήο Κεραλήο, Κνλφρξσκε, Ξνιχ Εσεξά Σξψκαηα, Δθέ Ξφζηεξ, Σηφλη, Ξπξνηερλήκαηα, Αξγφ Θιείζηξν, Γηαθξηηηθή Θαηαζηάζεηο ιήςεο ζε ηαηλία P, Εσληαλφο Έιεγρνο, Ξνξηξαίην, Δθέ Κηληαηνχξαο, Κνλφρξσκε, Ξνιχ Εσεξά Σξψκαηα, Δθέ Ξφζηεξ, Σηφλη, Ξπξνηερλήκαηα, Ραηλία iframe Αλάιπζε εηθφλαο (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4608 x Αιιαγή κεγέζνπο θαηά ηελ πξνβνιή (M2, S, 320 x 240) Αλάιπζε ηαηλίαο HD) 1280 x 720, 25 θαξέ/δεπη., (L) 640 x 480, 30 θαξέ/δεπη. Δθέ Κηληαηνχξαο (HD (5, 2,5, 1,25 θαξέ/δεπη.) ή L (6, 3, 1,5 θαξέ/δεπη.)) Ραηλία iframe (HD) Γηάξθεηα ηαηλίαο (HD) Έσο 4 GB ή 29 ιεπηά 59 δεπη. (L) Έσο 4 GB ή 1 ψξα Ρχπνο εηθφλσλ Ππκπίεζε JPEG (Ππκβαηφηεηα κε Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, Ππκβαηφηεηα κε Digital Print Order Format [DPOF] Έθδνζε 1.1 Ρχπνο ηαηληψλ MOV [H Linear PCM (2 θαλάιηα κνλνθσληθνχ ήρνπ)] πνζηεξηδφκελνη ηχπνη κλήκεο SD, SDHC, SDXC Δπηθνηλσλία κε ππνινγηζηή Hi-speed USB (MTP,PTP), Ππκβαηή κε Mini-B Άιιεο ζχξεο επηθνηλσλίαο Έμνδνο A/V, εηδηθή ππνδνρή (PAL/NTSC) πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X v Κπαηαξίεο Δπαλαθνξηηδφκελε Κπαηαξία 13 / 27

14 Ηφλησλ Ιηζίνπ NB-11L (παξέρεηαη κπαηαξία θαη θνξηηζηήο) Λα πεξηιακβάλεηαη Δπηπιένλ κλήκε SDHC κε SD adapter, ηνπιάρηζηνλ 16GB, class 10 Δγγχεζε (έηε) >= 1 Γ.05 Δκηςπυηήρ A3 έγσπυμορ Laser Σξψκα Κέγηζηε αλάιπζε 600 x 600 DPI Ξνηφηεηα εθηχπσζεο (έγρξσκε, βέιηηζηε πνηφηεηα) 600 x 600 dpi Ξνηφηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξε, βέιηηζηε πνηφηεηα) 600 x 600 dpi Ραρχηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξε, θαλνληθή πνηφηεηα, 20 ζει/ιεπηφ Α4) Ραρχηεηα εθηχπσζεο (έγρξσκε, θαλνληθή πνηφηεηα, Α4) 20 ζει/ιεπηφ Έμνδνο πξψηεο ζειίδαο (έγρξσκε) 17 δεπη. (απφ "εηνηκφηεηα") Έμνδνο πξψηεο ζειίδαο (αζπξφκαπξε, A4) 16 δεπη. (απφ "εηνηκφηεηα") Ραρχηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξε, θαλνληθή πνηφηεηα, 10 ζει/ιεπηφ Α3) Ραρχηεηα εθηχπσζεο (έγρξσκε, θαλνληθή πνηφηεηα, Α3) 10 ζει/ιεπηφ Ραρχηεηα επεμεξγαζηή 540 MHz Ρππηθή κλήκε 192 MB Κέγηζηε κλήκε 448 MB Ρχπνο κλήκεο DDR2 DIMM Ρππηθή ρσξεηηθφηεηα εηζφδνπ (θχιια) 350 sheets Σσξεηηθφηεηα εηζφδνπ (δίζθνο (tray) 2) 250 sheets Βαζηθνί δίζθνη ραξηηνχ 2 Κέγηζηνο κεληαίνο θχθινο ιεηηνπξγίαο (Α4) ζειίδεο Θαηαλάισζε ηζρχνο (ζε ιεηηνπξγία) 450 Watts Θαηαλάισζε ηζρχνο (ζε αλακνλή) 30 Watts Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο Ρππηθά κεγέζε κέζσλ Γίζθνο 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm, θάθεινη (DL, C5, B5). Γίζθνο 2: A3, A4, A5, B4, B5 πνζηεξηδφκελα Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X v10.3, v10.4 or higher, Linux Ρππηθή ζπλδεζηκφηεηα Δγγχεζε USB 2.0, Δλζσκαησκέλν Fast Ethernet 10/100 Base-TX 1 έηνο Θαηηγοπία Γ: Γικηςακόρ εξοπλιζμόρ Γ.01 Κεηαγυγέαρ 48 θςπών 10/100 (Switch) Κεηαγσγέαο 48 ζπξψλ γηα ζχλδεζε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ ζε ηαρχηεηα 10/100 Mbps. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Ρν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζηε δηεζλή αγνξά 14 / 27

15 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θακπίλα (rack mounted) Γεζκεπφκελα rack Units Ξαξέρνληαη ιάκεο ζηήξημεο θακπίλαο (rack) 19 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) 2 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100 Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u) 48 Θχξεο Mini GBIC Ξνκπνδέθηεο 2 Half/Full Duplex Speed πφξηεο Full Duplex Speed ζε φια ηα πξφηππα Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΡ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) ζηηο ζχξεο 10/100/1000Mbps πνζηήξημε TCP/IP V4 Ππκβαηφηεηα ζε επίπεδν OSI Layer 2 Eζυηεπικά σαπακηηπιζηικά - Γςναηόηηηερ Packet buffer size (KB) Κλήκε SDRAM (MB) Κλήκε Flash (MB) Δπεμεξγαζηήο (MHz) Latency 100Mb (κs) Latency 1.000Mb (κs) 2,9 Throughput (mpps) Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) Πςνδεζιμόηηηα (Interfaces) πνζηήξημε Telnet Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Web interface Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο σο stack unit (επίπεδν backplane) Ύπαξμε Console Port γηα out band δηαρείξηζε (Configuration θαη Management) κέζσ ηνπηθνχ ηεξκαηηθνχ Layer 2 Port Based Vlan θαη Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Q GARP VLAN Registration Protocol Quality of Service (QoS) IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Γιασείπιζη - Γιαθεζιμόηηηα RFC 1157 SNMP v1/v2c RFC 2570 SNMP v3 ΗΔΔΔ 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation 15 / 27

16 IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) MIB II (RFC 1213, 1493, 2863) RFC 1573 MIB II RFC 2674 IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 3376 Ip multicast IGMP v3 BPDU GUARD Αζθάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication SSL, SSHv1/SSHv2 Secure Shell Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Ιοιπά ππυηόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree RFC 2030 SNTP RFC 783 TFTP Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extension RFC 854 TELNET Ξιζηοποιήζειρ Ρππνπνίεζε CE MARK EN60950 EN , EN ΔΛ55024 Δγγύηζη Δγγχεζε εθφξνπ δσήο (Lifetime Warranty) Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο εληφο (εκέξεο) Δγσειπίδια Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε ειεθηξνληθή (CD) θαη έληππε κνξθή Ξαξέρνληαη ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε Αγγιηθά 20 Γ.02 Κεηαγυγέαρ 24 θςπών POE 10/100 (Switch) Κεηαγσγέαο 24 ζπξψλ γηα ζχλδεζε δηθηπαθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ IP Phone - ζε ηαρχηεηα 10/100 Mbps. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Ρν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζηε δηεζλή αγνξά Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θακπίλα (rack mounted) Γεζκεπφκελα rack Units Ξαξέρνληαη ιάκεο ζηήξημεο θακπίλαο (rack) / 27 2

17 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100 Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af POE) Θχξεο Mini GBIC Ξνκπνδέθηεο Half/Full Duplex Speed πφξηεο Full Duplex Speed ζε φια ηα πξφηππα Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΡ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) πνζηήξημε TCP/IP V4 Ππκβαηφηεηα ζε επίπεδν OSI Layer 2 Eζυηεπικά σαπακηηπιζηικά - Γςναηόηηηερ Packet buffer size (KB) Κλήκε SDRAM (MB) Κλήκε Flash (MB) Δπεμεξγαζηήο (MHz) Latency 100Mb (κs) 17 / Latency 1.000Mb (κs) 2,8 Throughput (mpps) 9,5 Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) δίρσο POE Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) POE In-line Power (POE) Tξνθνδνζία class B ζπζθεπψλ (5V ~2A) ζε φιεο ηηο ζχξεο Πςνδεζιμόηηηα (Interfaces) πνζηήξημε Telnet Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Web interface Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο σο stack unit (επίπεδν backplane) Ύπαξμε Console Port γηα out band δηαρείξηζε (Configuration θαη Management) κέζσ ηνπηθνχ ηεξκαηηθνχ Layer 2 Port Based Vlan θαη Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Q GARP VLAN Registration Protocol IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Γιασείπιζη - Γιαθεζιμόηηηα SNMP RFC 1157 SNMP v1/v2c RFC 2570 SNMP v3 ΗΔΔΔ 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation RMON (4 groups)

18 IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ANSI/TIA LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP- MED) MIB II (RFC 1213, 1493, 2863) RFC 2674 IEEE 802.1Q Bridge MIB Ip multicast IGMP v3 BPDU GUARD Αζθάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ SSL, SSHv1/SSHv2 Secure Shell Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Ιοιπά ππυηόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree RFC 2030 SNTP RFC 783 TFTP Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extension RFC 854 TELNET RFC 802.3af Power Over Ethernet Ξιζηοποιήζειρ Ρππνπνίεζε CE MARK EN60950 EN , EN ΔΛ55024 Δγγύηζη Δγγχεζε εθφξνπ δσήο (Lifetime Warranty) Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο εληφο (εκέξεο) Δγσειπίδια Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε ειεθηξνληθή (CD) θαη έληππε κνξθή Ξαξέρνληαη ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε Αγγιηθά 20 Γ.03 Κεηαγυγέαρ 8 θςπών 10/100/1000 (Switch) Κεηαγσγέαο 8 ζπξψλ γηα ζχλδεζε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ ζε ηαρχηεηα 1000 Mbps. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Ρν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζηε δηεζλή αγνξά Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θακπίλα (rack mounted) Γεζκεπφκελα rack Units 1 18 / 27 Ξαξέρνληαη ιάκεο ζηήξημεο θακπίλαο (rack) 19 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) 8

19 Θχξεο Mini GBIC Ξνκπνδέθηεο Half/Full Duplex Speed πφξηεο Full Duplex Speed ζε φια ηα πξφηππα Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΡ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) πνζηήξημε TCP/IP V4 Ππκβαηφηεηα ζε επίπεδν OSI Layer 2 Eζυηεπικά σαπακηηπιζηικά - Γςναηόηηηερ Packet buffer size (KB) Κλήκε RAM (MB) Κλήκε Flash (MB) Latency 100Mb (κs) <5 Latency 1.000Mb (κs) < Throughput (mpps) 11,9 Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) Πςνδεζιμόηηηα (Interfaces) Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Web interface Layer 2 Port Based Vlan θαη Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Jumbo Frames Support (KB) Quality of Service (QoS) IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Γιασείπιζη - Γιαθεζιμόηηηα SNMP RFC 1157 SNMP v1/v2c SNMP v3 IEEE 802.3ad Link Aggregation RMON (4 groups) MIB II (RFC 1213, 1493) IGMP snooping Αζθάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Ιοιπά ππυηόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree Ξιζηοποιήζειρ / 27

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα