Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2012

2 Ξεπιεσόμενα Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η... 3 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ... 5 Καηηγοπία Α: Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ... 5 Α.01 Ηλεκηπονικόρ Τπολογιζηήρ με οθόνη και λειηοςπγικό ζύζηημα... 5 Καηηγοπία Β: Φυηοανηιγπαθικά, πολύμησανήμαηα, ΦΑΞ... 7 Β.01 Φυηοηςπικό μησάνημα... 7 Β.02 ςζκεςή ηηλεομοιοηςπίαρ (FAX)... 8 Καηηγοπία Γ: Πεπιθεπειακά Γ.01 Δκηςπυηήρ A4 μονόσπυμορ Laser Γ.02 απυηήρ A Γ.03 απυηήρ A Γ.04 Φηθιακή θυηογπαθική μησανή compact Γ.05 Δκηςπυηήρ A3 έγσπυμορ Laser Καηηγοπία Γ: Γικηςακόρ εξοπλιζμόρ Γ.01 Μεηαγυγέαρ 48 θςπών 10/100 (Switch) Γ.02 Μεηαγυγέαρ 24 θςπών POE 10/100 (Switch) Γ.03 Μεηαγυγέαρ 8 θςπών 10/100/1000 (Switch) Γ.04 SFP Modules Καηηγοπία Δ: Αζύπμαηορ εξοπλιζμόρ (WiFi) Δ.01 Πλακέηα για αζύπμαηο εξοπλιζμό Δ.02 Κιβώηιο ζηέγαζηρ εξυηεπικού σώπος Δ.03 Πποζαπμογέαρ POE Gigabit (adapter) Δ.04 Μεηαζσημαηιζηήρ AC/DC 24V Δ.05 ςζκεςή αδιάλειπηηρ παποσήρ ενέπγειαρ (UPS) Δ.06 Κάπηα Mini PCI 2,4 και 5x GHZ Δ.07 Καλώδιο ζύνδεζηρ κάπηαρ MiniPCI Με εξ κιβώηιο (Pigtail ) Δ.08 Πποζαπμογέαρ ανηικεπαςνικήρ πποζηαζίαρ κεπαίαρ (Lightning Arrestor) Δ.09 Καλώδιο ομοαξονικό μικπήρ απώλειαρ Δ.10 Κεπαία 2,4GHz Omni directional για κάλςτη 360 ο Δ.11 Κεπαία 2,4 GHz Sectorial για κάλςτη 120⁰ Δ.12 Κεπαία 5x GHz Flat Panel Δ.13 Κεπαία 5x GHz Grid Δ.14 Καλώδιο Δthernet για ζύνδεζη πλακέηαρ με εξυηεπικό κοςηί Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο / 27

3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Ξποϋπολογιζμόρ: ,00 (κε ΦΞΑ) Σπημαηοδόηηζη: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Θυδ. Ξποϋπολογιζμού: , , , , Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Απηή ε κειέηε ζπληάρζεθε γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ», ζχκθσλα κε ηελ.α /93 ηνπ Ξ.ΔΠ. πεξί «Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.», ηηο ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ ΝΡΑ εγθπθιίνπο ηνπ ίδηνπ πνπξγείνπ. Κε ποινή αποκλειζμού ηα ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ. Ζ δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 23%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηοςρ 2012 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Θ.Α , , , , Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ππόσειπο δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ σαμηλόηεπη ηιμή θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. Ν εμνπιηζκφο πξφθεηηαη λα θαιχςεη αλάγθεο πνπ αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Θαηηγοπία Α:Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο κε νζφλε θαη ιεηηνπξγηθφ Α.01 ζχζηεκα 5 Ρερληθή ππεξεζία Θαηηγοπία Β: Φσηναληηγξαθηθά, πνιχκεραλήκαηα, ΦΑΜ Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία Β.01 Φσηνηππηθφ κεράλεκα 1 Θεληξηθφ Γεκαξρείν Β.02 Ππζθεπή ηειενκνηνηππίαο (FAX) 3 Ρερληθή πεξεζία Γξαθείν Δκπνξίνπ ΘΔΞ Ξι. Διεπζεξίαο Β.03 Ξνιπκεράλεκα (Δθηππσηήο, Αληηγξαθηθφ, FAX ) 2 Γξ. πνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Ξαηδ. Βηβιηνζήθε Πνχδαο Θαηηγοπία Γ: Ξεξηθεξεηαθά Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία πεξεζία Γφκεζεο Ρερληθή πεξεζία Γεκνηηθή Αζηπλνκία Γξ. Ξνιίηε Γ.01 Δθηππσηήο A4 κνλφρξσκνο Laser 5 Γξ. Γεκνηνινγίνπ Γ.02 Παξσηήο A3 1 Ρερληθή πεξεζία (Ρκ κειεηψλ) Γ.03 Παξσηήο A4 1 Ρκ. Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ Γ.04 Τεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή compact 2 Ρερληθή πεξεζία Ρερληθή πεξεζία 3 / 27

4 Γ.05 Δθηππσηήο A3 έγρξσκνο Laser 1 Γλζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο Θαηηγοπία Γ: Γηθηπαθφο εμνπιηζκφο Δίδορ Ξοζόηηηα πηπεζία πεξεζία Γφκεζεο (1) Γ.01 Κεηαγσγέαο 48 ζπξψλ 10/100 (Switch) 3 Νηθνλνκηθή πεξεζία (2) Γ.02 Κεηαγσγέαο 24 ζπξψλ POE 10/100 (Switch) 2 Γεκαξρείν (1 νο φξνθνο) (1) Νηθνλνκηθή πεξεζία (1) Γ.03 Κεηαγσγέαο 8 ζπξψλ 10/100/1000 (Switch) 3 ΓΔ Πνχδαο ΓΔ Βεληδέινπ ΓΔ Θεξίζζνπ Γ.04 SFP Modules 6 Δμνπιηζκφο ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ Θαηηγοπία Δ: Αζχξκαηνο εμνπιηζκφο (WiFi) Δίδορ Ξοζόηηηα Δ.01 Ξιαθέηα γηα αζχξκαην εμνπιηζκφ 10 Δπηζθεπή ππάξρνλ θφκβσλ ΓΔ Πνχδαο (1) ΓΔ Θεξίζνπ (4) (Θέξηζν, Αγηά, Ξνηεζηήξηα) Δ.02 Θηβψηην ζηέγαζεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ 10 Δ.03 Ξξνζαξκνγέαο POE Gigabit (adapter) 10 Δ.04 Κεηαζρεκαηηζηήο AC/DC 24V 10 Δ.05 Ππζθεπή αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS) 8 Δ.06 Θάξηα Mini PCI 2,4 θαη 5x GHZ 27 Δ.07 Θαιψδην ζχλδεζεο θάξηαο MiniPCI Κε εμ θηβψηην (Pigtail ) 30 Δ.08 Ξξνζαξκνγέαο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θεξαίαο (Lightning Arrestor) 28 Δ.09 Θαιψδην νκναμνληθφ κηθξήο απψιεηαο 28 Δ.10 Θεξαία 2,4GHz Omni directional γηα θάιπςε 360⁰ 8 Δ.11 Θεξαία 2,4 GHz Sectorial γηα θάιπςε 120⁰ 12 Δ.12 Θεξαία 5x GHz Flat Panel 2 Δ.13 Θεξαία 5x GHz Grid 3 Δ.14 Θαιψδην Δthernet γηα ζχλδεζε πιαθέηαο κε εμσηεξηθφ θνπηί 2 Δγθαηάζηαζε λέσλ θφκβσλ ΓΔ αθξσηεξίνπ (3) (Σσξδάθη, Αξψλη, Κνπδνπξά) Ινηπφο εμνπιηζκφο γηα επηδηφξζσζε βιαβψλ Θ Δ Υ Ο Ζ Θ Ζ Θ Δ Σανιά, 15/10/2012 Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ Γ/ΛΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Σανιά, 15/10/2012 Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ (ΡΞΔ) ΠΔΒΑΠΡΖ ΞΝΙΣΟΝΛΑΘΖ ΞΔ11 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Νη ζπληάμαληεο ΚΗΣΑΙΖΠ ΣΑΡΕΖΘΟΗΑΘΝΠ ΞΔ17 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΦΟΑΓΘΗΑΓΑΘΖΠ ΞΔ11 ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΦΥΡΑΘΖΠ ΡΔ19 ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΑΘΖΠ ΡΔ19 ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 4 / 27

5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΚΔΙΔΡΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Ξποϋπολογιζμόρ: ,00 (κε ΦΞΑ) Σπημαηοδόηηζη: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Θυδ. Ξποϋπολογιζμού: , , , , Ρ Δ Σ Λ Η Θ Δ Π Ξ Ο Ν Γ Η Α Γ Ο Α Φ Δ Π Θαηηγοπία Α: Ζλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ Α.01 Ζλεκηπονικόρ πολογιζηήρ με οθόνη και λειηοςπγικό ζύζηημα Ξιήξεο ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ρν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ Θεληξηθή Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο, Νζφλε, Ξιεθηξνιφγην, Ξνληίθη θαη Άδεηα ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 5 / 27 Δπεξεπγαζηήρ (CPU) Ρχπνο Workstation Ρερλνινγία θαηαζθεπήο (nm) <= 32 Ππρλφηεηα (GHz) >= 3.2 Ππρλφηεηα (GHz) Turbo >= 3.6 Ξπξήλεο >= 4 Λήκαηα >= 4 Κλήκε Cache (MB) >= 6 Θαλάιηα Κλήκεο >= 2 Ρχπνο Κλήκεο DDR-3 Σξνληζκφο Κλήκεο (MHz) >= 1600 Δγγχεζε (έηε) >= 3 Κηηπική πλακέηα (Motherboard) πνζηήξημε επεμεξγαζηψλ Workstation πνδνρέο ηχπνπ κλήκεο >= DDR Αξηζκφο ππνδνρψλ κλήκεο >= 2 Ρχπνο ππνδνρψλ SATA >= 2.0 Αξηζκφο ππνδνρψλ SATA >= 2 Ρχπνο ππνδνρψλ USB >= 2.0 Αξηζκφο ππνδνρψλ USB >= 4 Ρχπνο ππνδνρήο θάξηαο γξαθηθψλ PCI Express >= 2.0 X16 Αξηζκφο πνδνρή θάξηαο γξαθηθψλ PCI Express >= 1 Ρχπνο ππνδνρήο PCI Αξηζκφο πνδνρψλ PCI >=1 πνδνρέο PCI Express >= 2.0 Αξηζκφο πνδνρψλ PCI Express 2.0 >=1 πνδνρέο ήρνπ πνδνρέο πιεθηξνιφγην πνληίθη ηχπνπ PS/2 Δγγχεζε (έηε) >= 3 Κνήμη (RAM) Κέγεζνο κλήκεο (GB) >= 4 Αξηζκφο Pins = 240 Αξηζκφο DIMs >= 2 Ρχπνο κλήκεο DDR3 Tχπνο δηαχινπ Dual Channel Ραρχηεηα δηαχινπ (ΚHz) >= 1600

6 CL <= 9 Πχζηεκα ςχμεο Ξαζεηηθφ Ρξφπνο ιεηηνπξγίαο unbuffered, non-ecc Δγγχεζε (έηε) Δθφξνπ δσήο Πκληπόρ δίζκορ (HDD) Σσξεηηθφηεηα (GB) >= 320 Γηαζηάζεηο (Inch) = 3.5 Γίαπινο επηθνηλσλίαο (Gb/s) >= 6 Ξξνζσξηλή κλήκε (ΚΒ) >= 16 Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο ζηαζεξή (rpm) >= 7200 Δγγχεζε (έηε) >= 5 Θάπηα οθόνηρ (VGA) Onboard ή PCI EXpress Tχπνο VGA Vector Raster Graphics Ξαζεηηθή ςχμε (Silent) Ρχπνο εμφδνπ D-Sub Ρχπνο εμφδνπ DVI-I Κλήκε RAM (MB) >= 512 Δγγχεζε (έηε) >= 3 Θάπηα δικηύος (LAN) Θάξηα μερσξηζηή ή onboard Ραρχηεηα 10/100 (Mbit) Ραρχηεηα 1 (Gbit) Δγγχεζε (έηε) >= 3 DVD Αλάγλσζε CD - DVD +R R Δγγξαθή CD-R/RW DVD-RAM/+RW Κλήκε (MB) >= 2 Γηαζχλδεζε SΑΡΑ Δγγχεζε (έηε) >= 2 Ρποθοδοηικό (Power Supply) Ηζρχο Ρξνθνδνηηθνχ (Watt) >= 500 Απνδνηηθφηεηαο (%) >= 80 πνδνρέο Sata >= 2 πνδνρέο πεξηθεξεηαθψλ >= 2 πνδνρέο FDD >= 1 Mέγεζνο αλεκηζηήξα (cm) >= 13 Ξξνζηαζία over voltage Ξξνζηαζία over current Ξξνζηαζία over temperature Ξξνζηαζία over load Ξξνζηαζία short circuit Κέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ (Hours) >= Δγγχεζε (έηε) >= 5 Θοςηί (Case) Κέγεζνο Midi Tower ιηθφ θαηαζθεπήο Αινπκίλην Θέζεηο πεξηθεξεηαθψλ εμσηεξηθέο >= 2 Θέζεηο πεξηθεξεηαθψλ εζσηεξηθέο >= 2 Θέζεηο θαξηψλ επέθηαζεο >= 7 Θέζεηο USB εκπξφζζηεο ή ζηελ εκπξφζζηα πιατλή φςε >= 2 Αλεκηζηήξαο πίζσ (cm) >= 12 Αλεκηζηήξαο εκπξφο ή πιάη (cm) >= 12 Βίδεο αλνίγκαηνο πιατλήο πιεπξάο Ρννl free Δπηπιένλ ζρηζκέο αεξηζκνχ ΝΣΗ Βάξνο (Kgr) >= 6 Δγγχεζε (έηε) >= 2 Νθόνη 16:9 (Monitor) Mέγεζνο (Inch) >= 24 6 / 27

7 Ρχπνο 16:9 Ρερλνινγία LED Αλάιπζε νζφλεο >= 1920Σ1080 Φσηεηλφηεηα (cd/m2) >= 250 Tππηθή Αληίζεζε (n/1) >= 1000 Σξψκαηα (Κ) = 16,7 Ππλδεζηκφηεηα DVI-D, 15pin D-Sub Σξφλνο απφθξηζεο (ms) <= 5 Δγγχεζε (έηε) >= 2 Ξληκηπολόγιο (Keyboard) πνδνρή δηαζχλδεζεο USB Ρππσκέλνη Διιεληθνί Σαξαθηήξεο Δγγχεζε (έηε) >= 1 Ξονηίκι (Mouse) πνδνρή δηαζχλδεζεο USB Αξηζκφο πιήθηξσλ >= 2 Roller Δγγχεζε (έηε) >= 1 Ιειηοςπγικό Πύζηημα (OS) Microsoft Windows 7 Professional 64bit Θαηηγοπία Β: Φυηοανηιγπαθικά, πολύμησανήμαηα, ΦΑΜ Β.01 Φυηοηςπικό μησάνημα Φσηνηππηθφ κεράλεκα κε δηάθνξα κεγέζε αληηγξαθήο θαη εθηχπσζεο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλήκαηνο. Τεθηαθφ θσηναληηγξαθηθφ, laser, κνληέιν ηειεπηαίαο Ρχπνο 2εηίαο, θαηλνχξγην φρη κεηαρεηξηζκέλν ή αλαθαηαζθεπήο Ραρχηεηα αληηγξαθήο (Α4) 18ζειίδεο/ιεπηφ Αλάιπζε αληηγξαθήο 600 x 600 dpi Ξνιιαπιά αληίγξαθα 1-99 Σξφλνο πξνζέξκαλζεο 25sec Σξφλνο πξψηνπ αληηγξάθνπ 10 sec Πκίθξπλζε - Κεγέζπλζε 50 θαη 200 % (ζε βήκαηα ηνπ 1%) Βαζηθή κλήκε 16ΚΒ πνζηεξηδφκελν κέγεζνο ραξηηνχ Α6 Α3 Ρξνθνδνζία ραξηηνχ Γίζθνο ρσξεηηθφηεηαο 300 θχιισλ Ρξνθνδνζία ραξηηνχ Γίζθνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 100 θχιισλ Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο αλαζηξνθέαο πξσηνηχπσλ 50 θχιισλ ή ζάξσζε δηπιήο φςεο Απηφκαηε δηπιή φςε εθηχπσζεο Θχξα Ethernet Γπλαηφηεηα Scan to , Scan to LAN Folder Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλάινγα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο (technical specifications data sheets), πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φιεο νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 7 / 27

8 πξντφλησλ αλαιπηηθά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζηα prospectus, ε επαιήζεπζε ηνπο ζα γίλεηαη απφ επίζεκεο βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Λα αλαθεξζνχλ φια ηα γλήζηα αλαιψζηκα πιηθά, φπσο επίζεο θαη ηα γλήζηα εμαξηήκαηα (αληαιιαθηηθά),πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (φρη βιάβε). Λα αλαθεξζεί επίζεο πφηε αληηθαζίζηαληαη φια ηα παξαπάλσ (αξηζκφο ζειίδσλ) γηα εθηππψζεηο κε πνζνζηφ επηθάιπςεο 6% (Α4). Νη δηαγσληδφκελνη ζα αλαιάβνπλ ηελ κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνχλ. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο (1) έηνπο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη : φιεο ηηο επηζθέςεηο ησλ ηερληθψλ γηα πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή ζπληήξεζε, φια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο, πιελ ραξηηνχ θαη γξαθίηε. Αλαθέξαηε Β.02 Πςζκεςή ηηλεομοιοηςπίαρ (FAX) Ππζθεπή ηειενκνηνηππίαο πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απνζηνιήο ιήςεο ΦΑΜ ππεξεζηψλ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. 8 / 27 Ρερλνινγία Laser Ραρχηεηα Modem kbps Σσξεηηθφηεηα Απνζεθεπκέλνπ Σαξηηνχ >=200 ζειίδεο 80gsm Θσδηθνπνίεζε ΚΖ/ΚR/MMR Ρξνθνδνζία Σαξηηνχ Face up Ραρχηεηα κεηάδνζεο <=3sec/page Tαρχηεηα ζάξσζεο <=3sec/page Απνζήθεπζε κλήκε >100pages A4 Δθηχπσζε ζειίδσλ αλά ιεπηφ >14 ζειίδεο Κεληαίσο θχθινο >1999 ζειίδεο Απηφκαηε ηξνθνδνζία ραξηηνχ >=30 ζειίδεο 80gsm Κέγηζηε Αλάιπζε >=600 x 600dpi Κέγηζην βάξνο Σαξηηνχ 160gsm Ραρεία θιήζε >=9 Αξηζκψλ Απηφκαηε επαλάιεςε Αλακνλή θιήζεο Ξξνψζεζε FAX Δλαιιαγή Fax Ρειέθσλν Γπλαηφηεηα αληηγξαθήο Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο Ππκβαηφ κε δίθηπν Syzefxis Οχζκεζε ECM Οχζκηζε δηεζλψλ θιήζεσλ Οχζκηζε ηαρχηεηαο ζχλδεζεο Ππλδεζηκφηεηα PSTN line, Tel connection Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή USB2.0 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε δίθηπν LAN Ethernet Ξξναηξεηηθφ Watt αλακνλή <=20W Watt Ιεηηνπξγία <=1000 W Σσξεηηθφηεηα Toner >=2000 ζειίδεο Δγγχεζε (έηε) >= 1

9 Β.03 Ξολςμησάνημα (Δκηςπυηήρ, Ανηιγπαθικό, FAX ) Ππζθεπή πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (εθηχπσζε, αληηγξαθή, ΦΑΜ) γηα ηηο αλάγθεο ρξεζηψλ γηα αληηγξαθή θαη έγρξσκε εθηχπσζε. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Γπλαηφηεηα κνλφρξσκε εθηχπσζεο Γπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο Γπλαηφηεηα κνλφρξσκεο ζάξσζεο Γπλαηφηεηα έγρξσκεο ζάξσζεο Γπλαηφηεηα κνλφρξσκεο αληηγξαθήο Γπλαηφηεηα έγρξσκεο αληηγξαθήο Ρερλνινγία Inkjet Αλάιπζε κνλφρξσκεο εθηχπσζεο (dpi) 1200X600 Αλάιπζε έγρξσκεο εθηχπσζεο (dpi) 1200X1200 Αλάιπζε ζάξσζεο (dpi) 1200X1200 Ραρχηεηα κνλφρξσκεο εθηχπσζεο (ppm) 32 Ραρχηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο (ppm) 28 Κλήκε 64 Ρξνθνδφηεο ADF Ξνζφηεηα θχιισλ ΑDF 35 Θχξα USB Θχξα Ethernet 10/100 Απηφκαηε Δθηχπσζε Γηπιήο φςεο Θχθινο ιεηηνπξγίαο κεληαίνο, Α4 (duty Cycle) Κέγηζηνο ζπληζηψκελνο κεληαίνο φγθνο εθηππψζεσλ Σσξεηηθφηεηα ππνδνρήο ραξηηνχ εηζφδνπ >150 Σσξεηηθφηεηα ππνδνρήο ραξηηνχ εμφδνπ εθηχπσζεο >20 Yπνζηεξηδφκελα είδε ραξηηνχ ζε βάξνο (g/m²) πνζηεξηδφκελα Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Ms Windows (XP, vista 32/64, 7 32/64 ), Linux, Apple Mac OS X Γπλαηφηεηα απνζηνιήο ΦΑΜ Ξιζηοποιήζειρ Ρππνπνίεζε CE MARK Δγγύηζη Δγγχεζε (έηε) Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο εληφο (εκέξεο) Δγσειπίδια Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε ειεθηξνληθή (CD) ή έληππε κνξθή Ξαξέρνληαη ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD / 27

10 Θαηηγοπία Γ: Ξεπιθεπειακά Νη θαηεγνξία ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηιακβάλεη εθηππσηή A4 κνλφρξσκν ηερλνινγίαο Laser, Παξσηή Α3, Παξσηή Α4, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηχπνπ Compact θαη εθηππσηή Α3 έγρξσκν ηερλνινγίαο Laser, Πηνπο πίλαθεο παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζθεπψλ. Γ.01 Δκηςπυηήρ A4 μονόσπυμορ Laser Ραρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο A4 >= 40 ζει/ιεπηφ Δθηχπσζε πξψηεο αζπξφκαπξεο ζειίδαο (A4, ζε <=8 δεπηεξφιεπηα θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο) Ξνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο (βέιηηζηε) >= x dpi Ρερλνινγία εθηχπσζεο Κνλφρξσκε Laser Γπλαηφηεηα Νηθνλνκηθήο εθηχπσζεο Θχθινο ιεηηνπξγίαο >= ζειίδεο Ππληζηψκελνο κεληαίνο φγθνο ραξηηνχ >= ζειίδεο Mλήκε >=128 M Βαζηθέο γιψζζεο εθηππσηή HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript level 3 Γηαρείξηζε ραξηηνχ ηππηθή/εμφδνπ (Γίζθνο εμφδνπ) >= 250 θχιισλ Ρξέη εηζφδνπ Α. (Γεθηφ θαη αλαθιεηλψκελν) >=100 θχιισλ Ρξέη εηζφδνπ Β. >= 500 θχιισλ Γπλαηφηεηα εμφδνπ ραξηηψλ απφ ηελ πίζσ φςε Γπλαηφηεηα απηφκαηεο εθηχπσζεο δχν φςεσλ Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο επηπιέσλ ηξέη πνζηεξηδφκελα κεγέζε κέζσλ A4, A5, A6 πνζηεξηδφκελνη ηχπνη κέζσλ Σαξηί (bond, έγρξσκν, letterhead, απιφ, πξνεθηππσκέλν, δηάηξεην, αλαθπθισκέλν, ζθιεξφ), θάθεινη, εηηθέηεο, ραξηφλη, δηαθάλεηεο. Ρππηθή ζπλδεζηκφηεηα 1 ζχξα USB 2.0 Hi-Speed, 1 δηαθνκηζηήο εθηχπσζεο 10/100 Base-TX Ethernet Ππκβαηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista. Windows 7. Red Hat 7.x. SUSE 8.x. Ππκβαηά Γηθηπαθά ζπζηήκαηα TCP/IP V4, TCP/IP V6, TCP, UDP, AppleTalk. Γηαρείξηζε αζθαιείαο SNMP V3, SSL/TLS, 802.1X, IPsec/Firewall, Kerberos Authenticcation Θαηαλάισζε ηζρχνο (ιεηηνπξγία) <= 850 Watt Θαηαλάισζε ηζρχνο (θαηάζηαζε αλακνλήο) <= 15 Watt Κε πξνδηαγξαθέο ENERGY STAR Λαη Σσξεηηθφηεηα Toner (Βάζε ΗSO/IEC 19752) >= ζειίδεο Θφζηνο εθηχπσζεο αλά ζειίδα ππνινγηδφκελε βάζε <= 0,015 / ζειίδα κέζε ηηκή αγνξάο γλήζηνπ αληαιιαθηηθνχ Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο >= 1 Δηνο 10 / 27

11 Γ.02 Παπυηήρ A3 11 / 27 Ρχπνο Scanner Flat Bed Κνξθέο ζάξσζεο {Έγρξσκε, Αζπξφκαπξε, Γθξί} Κεγέζε εγγξάθσλ {A3, Α4, Α5, Α6, Α8, Credit Card, Legal} Κέγηζηεο δηαζηάζεηο ραξηηνχ (mm) >= 420Σ297 Ραρχηεηα Πάξσζεο Α3 ζηα 300dpi (sec) <= 12 Κέγηζηε αλάιπζε ζάξσζεο (dpi) >= 1200 Αλαιχζεηο ζάξσζεο (dpi) {75, 100, 150, 200, 300, 500, 600} Βάζνο ρξψκαηνο (Bit) >= 48 Απνρξψζεηο Γθξίδνπ >= 256 Ρξνθνδφηεο εγγξάθσλ (ζειίδεο) Ξξναηξεηηθφ Ξιήθηξα ειέγρνπ Έμνδνη ζάξσζεο {Πε αξρείν, ζε εθηππσηή} Κνξθέο απνζήθεπζεο {Pdf, Pdf searchable, Tiff, JPG, BMP, PNG} Ππλδεζηκφηεηα USB 2 πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα {Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7} Energy Star Θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) <= 50 Ξξνδηαγξαθέο αζθαιείαο {FCC Part 2, CE} Δγγχεζε (έηε) >= 1 Γ.03 Παπυηήρ A4 Ρχπνο Scanner Ρξνθνδνζίαο Δγγξάθνπ (SheetFed) Κνξθέο ζάξσζεο {Έγρξσκε, Αζπξφκαπξε, Γθξί} Ραρχηεηα Πάξσζεο Αζπξφκαπξε, Γθξί ζηα 200dpi >= 40 (Πειίδεο αλά ιεπηφ) Πάξσζε θαη ησλ δχν φςεσλ κε έλα πέξαζκα. Κέγηζηε αλάιπζε ζάξσζεο (dpi) >= 600 Αλαιχζεηο ζάξσζεο (dpi) {75, 100, 150, 200, 300, 500, 600} Βάζνο ρξψκαηνο (Bit) >= 48 Απνρξψζεηο Γθξίδνπ >= 256 Ππληζηψκελε εκεξήζηα ρξήζε (ζειίδεο) >= 2000 Ρξνθνδφηεο εγγξάθσλ (ζειίδεο) >= 50 Κεγέζε εγγξάθσλ {Α4, Α5, Α6, Α8, Credit Card, Legal} Κέγηζην κήθνο ραξηηνχ (mm) >= 864 Βάξνο εγγξάθνπ (γξ/κ2) >=49, <=120 Ξιήθηξα ειέγρνπ Mε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ Έμνδνη ζάξσζεο {Πε αξρείν, ζε εθηππσηή} Ξαξακεηξνπνηήζεηο ζάξσζεο κε απηφκαηε αλαγλψξηζε Κνξθέο απνζήθεπζεο {δηαγξαθή θελήο ζειίδαο, πξνζαλαηνιηζκνχ, απνθνπήο, barcode, ζπγρψλεπζε εγγξάθσλ, δηαρσξηζκφο εγγξάθσλ} {Pdf, Pdf searchable, Tiff, JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT} Ππλδεζηκφηεηα USB 2 πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα {Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7} Energy Star Θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) <= 50

12 Ξξνδηαγξαθέο αζθαιείαο {FCC Part 2, CE} Δγγχεζε (έηε) >= 1 Γ.04 Τηθιακή θυηογπαθική μησανή compact Ρχπνο Τεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή compact Αηζζεηήξαο εηθφλαο CCD 1/2,3 Δλεξγά pixel (MP) 16,0 Δζηηαθή απφζηαζε θαθνχ (ρηι.) 5,0 40,0 (αληηζηνηρία κε θηικ 35mm: ) Ενπκ Νπηηθφ 8x, Τεθηαθφ 4x. Ππλδπαζκέλν πεξίπνπ 32x Δχξνο δηαθξάγκαηνο f/3.0 f/5.9 Πηαζεξνπνηεηήο εηθφλαο Ρχπνο εζηίαζεο TTL Ιεηηνπξγίεο AF Κεκνλσκέλεο Ιήςεηο, Ππλερήο Ιήςε (δηαζέζηκε κφλν ζηελ Απηφκαηε θαηάζηαζε), Servo AF/AE, Ξαξαθνινχζεζε AF Πχζηεκα/Πεκεία Απηφκαηεο Δζηίαζεο (AF) AiAF (Αλίρλεπζε Ξξνζψπσλ / 9 ζεκείσλ), AF 1 ζεκείνπ (ζηαζεξφ ζην θέληξν) Διάρηζηε Απφζηαζε Δζηίαζεο [εθ.] 1 (W) απφ ην άθξν ηνπ θαθνχ γηα ιήςεηο macro Θαηαζηάζεηο θσηνκέηξεζεο Απνηίκεζε (δηαζχλδεζε κε πιαίζην AF Αλίρλεπζεο Ξξνζψπσλ), Κέζνπ φξνπ κε απμεκέλε βαξχηεηα ζην θέληξν, Πεκείνπ (θέληξν) Γηφξζσζε Έθζεζεο +/- 2 EV ζε βήκαηα 1/3 ζηνπ. Βειηησκέλε ιεηηνπξγία i- Contrast γηα απηφκαηε δηφξζσζε ηνπ δπλακηθνχ εχξνπο Δπαηζζεζία ISO Απηφκαηε, 100, 200, 400, 800, 1600 Ραρχηεηα θιείζηξνπ (δεπη.) 1-1/2000 (πξνεπηινγή) 15-1/2000 (ζπλνιηθφ εχξνο - δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ιήςεο) Ηζνξξνπία ιεπθνχ TTL Οπζκίζεηο Απηφκαηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αλίρλεπζεο Ξξνζψπσλ), Φσο Ζκέξαο, Ππλλεθηά, Ιπρλίεο Ξπξάθησζεο / Φζνξηζκνχ / Φζνξηζκνχ H, custom Νζφλε [εθ. ( )] TFT 7,5 (3,0), πεξίπνπ θνπθθίδεο Θαιχςε Θαηά πξνζέγγηζε 100% Φσηεηλφηεηα Οπζκηδφκελε ζε πέληε επίπεδα Θαηαζηάζεηο θιαο Απηφκαηε, Σεηξνθίλεηε Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίε 12 / 27

13 ζε Φιαο, Αξγφο Ππγρξνληζκφο Κείσζε Φαηλνκέλνπ "Θφθθηλσλ Καηηψλ" Γηφξζσζε Έθζεζεο κε Φιαο Αλίρλεπζε Ξξνζψπσλ γηα Έθζεζε κε Φιαο, Έμππλε Έθζεζε κε Φιαο Δκβέιεηα Δλζσκαησκέλνπ Φιαο 50 εθ. - 3,0 κ. (W) / 1,0-2,0 κ. (T) Θαηαζηάζεηο ιήςεηο εηθφλαο Έμππλε Απηφκαηε (αλίρλεπζε 32 ζθελψλ), P, Εσληαλφο Έιεγρνο, Ξνξηξαίην, Σξνλφκεηξν γηα Ξξφζσπα, Σακειφο Φσηηζκφο (4,0MP), Δθέ πεξ-επξπγψληνπ, Δθέ Κηληαηνχξαο, Δθέ Ξαηδηθήο Κεραλήο, Κνλφρξσκε, Ξνιχ Εσεξά Σξψκαηα, Δθέ Ξφζηεξ, Σηφλη, Ξπξνηερλήκαηα, Αξγφ Θιείζηξν, Γηαθξηηηθή Θαηαζηάζεηο ιήςεο ζε ηαηλία P, Εσληαλφο Έιεγρνο, Ξνξηξαίην, Δθέ Κηληαηνχξαο, Κνλφρξσκε, Ξνιχ Εσεξά Σξψκαηα, Δθέ Ξφζηεξ, Σηφλη, Ξπξνηερλήκαηα, Ραηλία iframe Αλάιπζε εηθφλαο (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4608 x Αιιαγή κεγέζνπο θαηά ηελ πξνβνιή (M2, S, 320 x 240) Αλάιπζε ηαηλίαο HD) 1280 x 720, 25 θαξέ/δεπη., (L) 640 x 480, 30 θαξέ/δεπη. Δθέ Κηληαηνχξαο (HD (5, 2,5, 1,25 θαξέ/δεπη.) ή L (6, 3, 1,5 θαξέ/δεπη.)) Ραηλία iframe (HD) Γηάξθεηα ηαηλίαο (HD) Έσο 4 GB ή 29 ιεπηά 59 δεπη. (L) Έσο 4 GB ή 1 ψξα Ρχπνο εηθφλσλ Ππκπίεζε JPEG (Ππκβαηφηεηα κε Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, Ππκβαηφηεηα κε Digital Print Order Format [DPOF] Έθδνζε 1.1 Ρχπνο ηαηληψλ MOV [H Linear PCM (2 θαλάιηα κνλνθσληθνχ ήρνπ)] πνζηεξηδφκελνη ηχπνη κλήκεο SD, SDHC, SDXC Δπηθνηλσλία κε ππνινγηζηή Hi-speed USB (MTP,PTP), Ππκβαηή κε Mini-B Άιιεο ζχξεο επηθνηλσλίαο Έμνδνο A/V, εηδηθή ππνδνρή (PAL/NTSC) πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X v Κπαηαξίεο Δπαλαθνξηηδφκελε Κπαηαξία 13 / 27

14 Ηφλησλ Ιηζίνπ NB-11L (παξέρεηαη κπαηαξία θαη θνξηηζηήο) Λα πεξηιακβάλεηαη Δπηπιένλ κλήκε SDHC κε SD adapter, ηνπιάρηζηνλ 16GB, class 10 Δγγχεζε (έηε) >= 1 Γ.05 Δκηςπυηήρ A3 έγσπυμορ Laser Σξψκα Κέγηζηε αλάιπζε 600 x 600 DPI Ξνηφηεηα εθηχπσζεο (έγρξσκε, βέιηηζηε πνηφηεηα) 600 x 600 dpi Ξνηφηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξε, βέιηηζηε πνηφηεηα) 600 x 600 dpi Ραρχηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξε, θαλνληθή πνηφηεηα, 20 ζει/ιεπηφ Α4) Ραρχηεηα εθηχπσζεο (έγρξσκε, θαλνληθή πνηφηεηα, Α4) 20 ζει/ιεπηφ Έμνδνο πξψηεο ζειίδαο (έγρξσκε) 17 δεπη. (απφ "εηνηκφηεηα") Έμνδνο πξψηεο ζειίδαο (αζπξφκαπξε, A4) 16 δεπη. (απφ "εηνηκφηεηα") Ραρχηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξε, θαλνληθή πνηφηεηα, 10 ζει/ιεπηφ Α3) Ραρχηεηα εθηχπσζεο (έγρξσκε, θαλνληθή πνηφηεηα, Α3) 10 ζει/ιεπηφ Ραρχηεηα επεμεξγαζηή 540 MHz Ρππηθή κλήκε 192 MB Κέγηζηε κλήκε 448 MB Ρχπνο κλήκεο DDR2 DIMM Ρππηθή ρσξεηηθφηεηα εηζφδνπ (θχιια) 350 sheets Σσξεηηθφηεηα εηζφδνπ (δίζθνο (tray) 2) 250 sheets Βαζηθνί δίζθνη ραξηηνχ 2 Κέγηζηνο κεληαίνο θχθινο ιεηηνπξγίαο (Α4) ζειίδεο Θαηαλάισζε ηζρχνο (ζε ιεηηνπξγία) 450 Watts Θαηαλάισζε ηζρχνο (ζε αλακνλή) 30 Watts Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο Ρππηθά κεγέζε κέζσλ Γίζθνο 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm, θάθεινη (DL, C5, B5). Γίζθνο 2: A3, A4, A5, B4, B5 πνζηεξηδφκελα Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X v10.3, v10.4 or higher, Linux Ρππηθή ζπλδεζηκφηεηα Δγγχεζε USB 2.0, Δλζσκαησκέλν Fast Ethernet 10/100 Base-TX 1 έηνο Θαηηγοπία Γ: Γικηςακόρ εξοπλιζμόρ Γ.01 Κεηαγυγέαρ 48 θςπών 10/100 (Switch) Κεηαγσγέαο 48 ζπξψλ γηα ζχλδεζε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ ζε ηαρχηεηα 10/100 Mbps. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Ρν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζηε δηεζλή αγνξά 14 / 27

15 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θακπίλα (rack mounted) Γεζκεπφκελα rack Units Ξαξέρνληαη ιάκεο ζηήξημεο θακπίλαο (rack) 19 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) 2 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100 Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u) 48 Θχξεο Mini GBIC Ξνκπνδέθηεο 2 Half/Full Duplex Speed πφξηεο Full Duplex Speed ζε φια ηα πξφηππα Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΡ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) ζηηο ζχξεο 10/100/1000Mbps πνζηήξημε TCP/IP V4 Ππκβαηφηεηα ζε επίπεδν OSI Layer 2 Eζυηεπικά σαπακηηπιζηικά - Γςναηόηηηερ Packet buffer size (KB) Κλήκε SDRAM (MB) Κλήκε Flash (MB) Δπεμεξγαζηήο (MHz) Latency 100Mb (κs) Latency 1.000Mb (κs) 2,9 Throughput (mpps) Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) Πςνδεζιμόηηηα (Interfaces) πνζηήξημε Telnet Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Web interface Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο σο stack unit (επίπεδν backplane) Ύπαξμε Console Port γηα out band δηαρείξηζε (Configuration θαη Management) κέζσ ηνπηθνχ ηεξκαηηθνχ Layer 2 Port Based Vlan θαη Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Q GARP VLAN Registration Protocol Quality of Service (QoS) IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Γιασείπιζη - Γιαθεζιμόηηηα RFC 1157 SNMP v1/v2c RFC 2570 SNMP v3 ΗΔΔΔ 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation 15 / 27

16 IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) MIB II (RFC 1213, 1493, 2863) RFC 1573 MIB II RFC 2674 IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 3376 Ip multicast IGMP v3 BPDU GUARD Αζθάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication SSL, SSHv1/SSHv2 Secure Shell Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Ιοιπά ππυηόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree RFC 2030 SNTP RFC 783 TFTP Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extension RFC 854 TELNET Ξιζηοποιήζειρ Ρππνπνίεζε CE MARK EN60950 EN , EN ΔΛ55024 Δγγύηζη Δγγχεζε εθφξνπ δσήο (Lifetime Warranty) Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο εληφο (εκέξεο) Δγσειπίδια Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε ειεθηξνληθή (CD) θαη έληππε κνξθή Ξαξέρνληαη ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε Αγγιηθά 20 Γ.02 Κεηαγυγέαρ 24 θςπών POE 10/100 (Switch) Κεηαγσγέαο 24 ζπξψλ γηα ζχλδεζε δηθηπαθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ IP Phone - ζε ηαρχηεηα 10/100 Mbps. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Ρν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζηε δηεζλή αγνξά Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θακπίλα (rack mounted) Γεζκεπφκελα rack Units Ξαξέρνληαη ιάκεο ζηήξημεο θακπίλαο (rack) / 27 2

17 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100 Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af POE) Θχξεο Mini GBIC Ξνκπνδέθηεο Half/Full Duplex Speed πφξηεο Full Duplex Speed ζε φια ηα πξφηππα Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΡ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) πνζηήξημε TCP/IP V4 Ππκβαηφηεηα ζε επίπεδν OSI Layer 2 Eζυηεπικά σαπακηηπιζηικά - Γςναηόηηηερ Packet buffer size (KB) Κλήκε SDRAM (MB) Κλήκε Flash (MB) Δπεμεξγαζηήο (MHz) Latency 100Mb (κs) 17 / Latency 1.000Mb (κs) 2,8 Throughput (mpps) 9,5 Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) δίρσο POE Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) POE In-line Power (POE) Tξνθνδνζία class B ζπζθεπψλ (5V ~2A) ζε φιεο ηηο ζχξεο Πςνδεζιμόηηηα (Interfaces) πνζηήξημε Telnet Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Web interface Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο σο stack unit (επίπεδν backplane) Ύπαξμε Console Port γηα out band δηαρείξηζε (Configuration θαη Management) κέζσ ηνπηθνχ ηεξκαηηθνχ Layer 2 Port Based Vlan θαη Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Q GARP VLAN Registration Protocol IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Γιασείπιζη - Γιαθεζιμόηηηα SNMP RFC 1157 SNMP v1/v2c RFC 2570 SNMP v3 ΗΔΔΔ 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation RMON (4 groups)

18 IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ANSI/TIA LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP- MED) MIB II (RFC 1213, 1493, 2863) RFC 2674 IEEE 802.1Q Bridge MIB Ip multicast IGMP v3 BPDU GUARD Αζθάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ SSL, SSHv1/SSHv2 Secure Shell Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Ιοιπά ππυηόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree RFC 2030 SNTP RFC 783 TFTP Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extension RFC 854 TELNET RFC 802.3af Power Over Ethernet Ξιζηοποιήζειρ Ρππνπνίεζε CE MARK EN60950 EN , EN ΔΛ55024 Δγγύηζη Δγγχεζε εθφξνπ δσήο (Lifetime Warranty) Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο εληφο (εκέξεο) Δγσειπίδια Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε ειεθηξνληθή (CD) θαη έληππε κνξθή Ξαξέρνληαη ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε Αγγιηθά 20 Γ.03 Κεηαγυγέαρ 8 θςπών 10/100/1000 (Switch) Κεηαγσγέαο 8 ζπξψλ γηα ζχλδεζε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ ζε ηαρχηεηα 1000 Mbps. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο. Ρν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζηε δηεζλή αγνξά Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θακπίλα (rack mounted) Γεζκεπφκελα rack Units 1 18 / 27 Ξαξέρνληαη ιάκεο ζηήξημεο θακπίλαο (rack) 19 Γηαζέζηκεο ζχξεο 10/100/1000Mbps, auto sensing (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab) 8

19 Θχξεο Mini GBIC Ξνκπνδέθηεο Half/Full Duplex Speed πφξηεο Full Duplex Speed ζε φια ηα πξφηππα Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΡ, 10Mbps / 20Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100Mbps / 200Mbps (Half/Full Duplex) Ππκβαηφ κε πξσηφθνιιν Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000Base-T, 1000Mbps / 2000Mbps (Full Duplex) πνζηήξημε TCP/IP V4 Ππκβαηφηεηα ζε επίπεδν OSI Layer 2 Eζυηεπικά σαπακηηπιζηικά - Γςναηόηηηερ Packet buffer size (KB) Κλήκε RAM (MB) Κλήκε Flash (MB) Latency 100Mb (κs) <5 Latency 1.000Mb (κs) < Throughput (mpps) 11,9 Switching Capacity (Gbps) Mac Address Table Size Κέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Watt) Πςνδεζιμόηηηα (Interfaces) Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κέζσ Web interface Layer 2 Port Based Vlan θαη Dynamic configuration of IEEE VLAN 802.1Q Vlans tagging Jumbo Frames Support (KB) Quality of Service (QoS) IEEE 802.1p (Qos) Traffic prioritization Γιασείπιζη - Γιαθεζιμόηηηα SNMP RFC 1157 SNMP v1/v2c SNMP v3 IEEE 802.3ad Link Aggregation RMON (4 groups) MIB II (RFC 1213, 1493) IGMP snooping Αζθάλεια IEEE 802.1X Port Based Network Access Control Access Control Lists (ACL) Mac Based Access Control Lists (ACL) Web management Username Password Ιοιπά ππυηόκολλα IEEE 802.1D Mac Bridge IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1W Rapid Reconfiguration Spanning Tree Ξιζηοποιήζειρ / 27

20 Ρππνπνίεζε CE MARK EN60950 ΔΛ55024 Δγγύηζη Δγγχεζε εθφξνπ δσήο (Lifetime Warranty) Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο εληφο (εκέξεο) Δγσειπίδια Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε ειεθηξνληθή (CD) θαη έληππε κνξθή Ξαξέρνληαη ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε CD Ξαξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο (manual) ζε Αγγιηθά 20 Γ.04 SFP Modules Ππκβαηά κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο κεηαγσγείο παθέησλ ( Switches 48, 24, 8 ζπξψλ) SFP Connector κνλφηξνπεο νπηηθήο ίλαο (SFP 1000BASE-LX for Long Reach, single mode fiber) έσο m Θαηηγοπία Δ: Αζύπμαηορ εξοπλιζμόρ (WiFi) Ν αζχξκαηνο εμνπιηζκφο είλαη εμαξηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ ήδε εθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ Γήκνπ. Πηνπο πίλαθεο παξαθάησ αλαιχνληαη νη πξνδηαγξαθέο αλαιπηηθά θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκβαηφηεηαο. Δ.01 Ξλακέηα για αζύπμαηο εξοπλιζμό Δ.01 Ξλακέηα για αζύπμαηο εξοπλιζμό Ρν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζηε δηεζλή αγνξά Δπεμεξγαζηήο (MHz) Κλήκε RAM (MB) Θχξεο LAN 10/100/1000 Mbps πνδνρέο Mini PCI USB ζχξεο Beeper Πεηξηαθή ζχξα RS 232 Ιπρλία έλδεημεο ιεηηνπξγίαο LED πνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο Power over Ethernet (PoE) Ξιήξεο ππνζηήξημε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο RouterOS Ππκβαηφηεηα κε ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο Dude θαη Nagios Θαιψδην Ethernet, αξζεληθφ - ζειπθφ βχζκα RJ45 (Ethernet Pigtail) πνζηήξημε VLAN πνζηήξημε πνιιαπιψλ SSID πνζηήξημε DHCP ιεηηνπξγίαο πνζηήξημε ΛΑΡ πνζηήξημε ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο Έιεγρνο ηνπ bandwidth ζε MAC θαη IP επίπεδν 20 /

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 05 / 12 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 95808 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μαρκουλάκη Κωνσταντίνα Δ/νση: Κυδωνίας 29,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ευρώ) Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 10.000, ολογράφως ( δεκα χιλιάδων για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, FAX κλπ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 23/07/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 59129 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σίωμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.73 135,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς

Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 1 (Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Χρηστών) ΠΙΝ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Επεξεργαστής Intel Core i3-6100 ή μεταγενέστερο 2. Μητρική με Socket 1151

Διαβάστε περισσότερα

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543 (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / 2014 08:00 14:30

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543        (6.000,00 ). 1) 2) 6)  25 / 07 / 2014 08:00 14:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 7 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 3 Παλλήνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μοντέλο Κατασκευαστής Αριθμός μονάδων Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch

3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch MSL-3S79 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch The MSL-3S79, is a multi-port Layer 2 managed switch with 3 slots for 8-port Gigabit Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ KΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5/0/204 Αρ. Πρωτ: 25073 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ηράκλειο, 26-09-2013 Θέµα: «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την συντήρηση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch GSW-4876 Version: 3 48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch Το GSW-4876 είναι ένα έξυπνο Layer 2 Web Smart Switch από την LevelOne και είναι εξοπλισμένο με 48 x 10/100/1000 Base-T και 2 SFP (διαμοιραζόμενες)

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr 14PROC001936787 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π45/2011 ΠΡΟΫΠ. : 52.631,70

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 6/6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα:09.2.206 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 27262 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 9990086 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα, 07/11/2016 6 η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 21013 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.:2661360868 FAX:2661081086

Διαβάστε περισσότερα

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 8.800,00, ολογράφως (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) για την προμήθεια Η/Υ, ups, FAX κλπ για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΟΜΑΔΑ 1 (Μηχανογραφικός εξοπλισμός χρηστών)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΟΜΑΔΑ 1 (Μηχανογραφικός εξοπλισμός χρηστών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Α.Α...Α.. & Α Α Η Η Α Η ο α -.. Α : -84107 FAX: 25410-76310 Α ι..: 8000/20/17- Η Η ά 28 β ο α ίο 14PROC001897109 2014-02-28 1. ία α ο ί αι α οβ ί, ό ι ο ιο ο ι ο ια ι ο ο ια FAX, φ οα ι αφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003669293 2016-01-21

16PROC003669293 2016-01-21 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 21-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 10-6-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER) Αριθμός μονάδων 3 CPU Intel Xeon E5-2600 v3 Ταχύτητα CPU

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

1. α. Κεντρική Μονάδα Η/Υ

1. α. Κεντρική Μονάδα Η/Υ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ» 1. α. Κεντρική Μονάδα Η/Υ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων Θήκη Mini ή Midi ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31-03-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Aκτή Μιαούλη 10 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 18538- Πειραιάς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γεωργόπουλος Ιωάννης ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210.4550190 TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Μελέτης: 11 / 2015 Προμήθεια : Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Θεµάτων Αντιπρύτανη ιεθνών Σχέσεων Οικονοµικών και ιοίκησης /ντή ιοίκησης και Οικονοµικών

Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Θεµάτων Αντιπρύτανη ιεθνών Σχέσεων Οικονοµικών και ιοίκησης /ντή ιοίκησης και Οικονοµικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τηλ.: 892130, Φαξ: 756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64bit με Service Pack 1 Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch GTL-2691 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Διαβάστε περισσότερα

CPU >= Intel Xeon E Υποδοχές μνήμης Τύπος Μνήμης Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης Δυνατότητα επέκτασης μνήμης Κάρτες δικτύου1gbe >=2

CPU >= Intel Xeon E Υποδοχές μνήμης Τύπος Μνήμης Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης Δυνατότητα επέκτασης μνήμης Κάρτες δικτύου1gbe >=2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.683,62 ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER) Αριθμός μονάδων 4 CPU >= Intel Xeon E5-4600 Ταχύτητα CPU >=2,4 GHz Αριθμός επεξεργαστών CPU

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών,

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ.

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201, d.katrinis@praksis.gr, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης Αθήνα, 8/6/2016 Αριθ. πρωτ.: Δ5740 ΘΕΜΑ: «Απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 60/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo Processor E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB) Μέγεθος Μνήμης RAM: 2GB Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου : 80GB Οπτικά μέσα: DVD ROM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ>

Διαβάστε περισσότερα

24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch

24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch GEL-2670 Έκδοση υλικού (h/w): 1 24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Διαβάστε περισσότερα

Max 256MB shared mem 2 Sockets for Dual Channel DDR2 /800/667 MHz RAM. Max 4GB

Max 256MB shared mem 2 Sockets for Dual Channel DDR2 /800/667 MHz RAM. Max 4GB ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1.1 Η/Υ με τα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ιεύθυνση ιοικητικού- Οικονοµικού Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ιεύθυνση: Τέρµα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (2321) 049106 Fax: (2321) 046556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ηµεροµηνία: 15-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

& : 19.999,80 ( . : 145 /2013 19.999,80

& : 19.999,80 ( . : 145 /2013   19.999,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 145 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 18 Νοεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 17742 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου

Διαβάστε περισσότερα

10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13

10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13 10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης 22-04-2016 Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ Αντικείμενο : Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών δεδομένων (Data Network) ΔΕΔΔΗΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 08/07/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο Σελ. 1 ΟΡΓΑΝΑ Φορητός Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ Επεξεργαστής: Ταχύτητα >=2.2Ghz, Πυρήνες >=2, Cache >=3MB RAM: DDR3 >=8 GB Οθόνη: 15,6, HD Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών: >=1 GB DDR3 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 3437 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Π.Δ. 432/81 ΣΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.26/06/2012 EUROPEAN TERRITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 00, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 7003 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος Email: theodora@imbb.forth.gr τηλ. (280) 394543,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. /νση: Κνωσσού 2 Άγιος Νικόλαος 04 / 8 /2014 Αριθµ.Πρωτ: 6549 Βαθ. Προτερ/τας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 6 η ΥΠΕ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 20 02 23 Αριθ Εντ 733,734,735,736 Γραφείο : Προμηθειών Ταχ Δ/νση : Λ τ Νιάρχου : 45500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-9-12 Αριθμ. Πρωτ.: 22785 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληρ.: Γεώργιζα Χαρά, ράκος Ηλίας Τηλ.:2132074751,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερ.27-5-2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ: 592 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο-Κρήτης Τηλ2813409827, fax: 2813409809 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Α.Π.: ΣΤ5/Φ.085.1/1723/ΑΣ18489

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Α.Π.: ΣΤ5/Φ.085.1/1723/ΑΣ18489 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Αρμόδιος : Α.Ράλλλη Τηλ. 2103683164 Φαξ 2103683163 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα