ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO"

Transcript

1 WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT

2

3 ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο η ης Volvo ι πό φ ρ π γ ο µ ως. ο Volvo που γορά χ ι π ης χ ι ι, ώ π ηρο ό ς ις ι χύου ς προ ποθ ις που φορού η φά ι ι ο π ρι- ά ο. Εά θ πο ύ ο π ρο ο υ ο- η ό ς, ς υ ι ούµ ξοι ιωθ µ ο ξοπ ι µό, ις ο ηγ ς ι ις π ηροφορ ς γι η υ ρη η που π ρι χο ι υ ό ο γχ ιρ ιο όχου.

4 Π ρι χ 01 Ει γωγ 01 Ει γωγ... 7 Volvo Sensus... 7 πο ριξη ι π ηροφορ ς γι ο υ ο η ο ο ι υο MY CAR 02 χος ι πο υ MY CAR χος ι πο υ MY CAR - ά ογοι ζ η ης χος ι πο υ - πι όπη η MY CAR - πι ογ ς ού χος ι πο υ - χ ιρι ός ου MY CAR - Ρυθ ις υ ο ι ου υ ος MY CAR - ύ η υπο ριξης ο ηγού Π ω π ιο χ ιρι ηρ ω υπο οχ γι ου ι ά* MY CAR - Επι ογ ς υ ος γ πη MY CAR - Ρυθ ις ι ι ού ποθ υ η ως γ πη ο MY CAR Π ηροφορ ς χος ι πο υ - ρυθ ις χου χος ι πο υ - γ ι ς ρυθ ις χου χος ι πο υ - προηγ ς ρυθ - ις χου Ρύθ ι η ου ι ο θ ι Ρύθ ι η ου προφ χου Ρύθ ι η ης ης χου ι υ ό η ρύθ ι η ης χου Ρ ιόφω ο Συ ο ι ός ρ ιοφώ ου υ ό ος υ ο ι ός ρ ιοφώ ου Λ ρ ιοφω ι ώ θ ώ * Χ ιρο η ος υ ο ι ός ρ ιοφώ ου.. 33 Ρ ιοφω ι ο θ ο ως προ πι γ - οι Λ ι ουργ ς RDS * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

5 Π ρι χ Προ ι οποι ις π ρ π ω η υχη- ά ω ι ροφώ Π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς (TP) Enhanced Other Networks (EON) Μ ά ο η ω ι ω ύποι ρ ιοφω ι ώ προγρ ά ω (PTY) ζ η η ύπω ρ ιοφω ι ώ προγρ ά ω (PTY) Ε φά ι η ύπω ρ ιοφω ι ώ προγρ ά ω (PTY) ου π ρύθ ι ης ης χου γι η ι οπ ύπω ρ ιοφω ι ού προγρά - ος (PTY) ο ρ ιοφώ ου υ ό η η ρω η ρ ιοφω ι ς υχ ό η ς (AF) Προγρά οπι ώ ρ ιοφω ι ώ θ ώ (REG) Σάρω η ρ ιοφω ι ώ υχ ο ω Επ φορά ρχι ώ ρυθ ω γι ις ι ουργ ς RDS Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* ποθ υ η ο ά ω ιώ (Ensemble learn) Π ρι γη η η ο ά ω ιώ (Ensemble) Σύ η DAB DAB Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* - ζώ η υχ ο ω Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* - πι ρους ά ι Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* - π ρύθ- ι η Ηχο ύ η CD/DVD* π ρ γωγ ι π ρι γη η CD/ DVD* π ρ γωγ ι π ρι γη η ιγρ - ω ω ρχ ου χου/ ο* ρ γορη προώθη η/ π φορά Σάρω η ου ι ού ο ιού ρχ ου χου ο ο υχ πι ογ µου ι ού οµµ ιού ρχ ου χου ο ο π ρ γωγ ι π ρι γη η DVD* ρχ ω ο ω ά ρ ς γι η π ρ γωγ DVD* ρχ ω ο DivX Video On Demand* Ρυθ ις ι ό ς* Media player - υ ο ύποι ρχ ω Μ ά η ά η υ υ Bluetooth *. 57 Εξω ρι πηγ χου ω υπο οχ ς AUX In/θύρ ς USB* Σύ η ξω ρι ς πηγ ς χου ω ης υπο οχ ς AUX In/θύρ ς USB* π ρ γωγ ι π ρι γη η η ξω- ρι πηγ χου* Ρύθ ι η ης ης χου γι ξω ρι πηγ χου Πο υ Bluetooth * Σύ η ι πο ύ η ι ς υ υ ς Bluetooth * χώρη η ι ς υ υ ς Bluetooth * υ ό η ύ η ης υ υ ς Bluetooth * πο ύ η ης υ υ ς Bluetooth *.. 58 φ ρ η υ υ ς Bluetooth * η φω ο ι ουργ οι ς υ ο ι ς Bluetooth * η φω ο Bluetooth οι υ ο- ι * - πι όπη η Πρ γµ οπο η η ι ψη ω * η φω ο Bluetooth οι υ ο- ι * - ρυθ ις χου Π ηροφορ ς ο ης Bluetooth * * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 3

6 Π ρι χ η φω ι ός ά ογος* η φω ι ός ά ογος* - γρ γορη ζ η η π φώ η φω ι ός ά ογος* - π ς χ ρ ρω π η ρο ογ ου η ρι ο ό η φω ι ός ά ογος* - ζ η η π φώ η φω ι ός ά ογος* - π φ η φω ι ός ά ογος* - ριθ ο χ ς ης η φω ι ός ά ογος* - ψη vcard.. 68 η φω ι ός ά ογος* - ά η ης η φω ι ός ά ογος* - θάρι η.. 69 TV* ζ η η η οπ ι ώ * ιώ / προ πι γ ω θ ώ TV* - ι χ ρι η ιώ Π ηροφορ ς χ ι ά ο ρ χο η οπ ι ό* πρόγρ Teletext* ο ου η οπ ι ού* ιού χ ι χ θ η χ ιρι ριο* η χ ιρι ριο* - ι ουργ ς Επι όπη η ού - TV* Α φ η ι υρ ριο η χ ιρι ριο* - ι ά η π - ρ ς φ η ι ό υρ ριο χος ι πο υ - πι όπη η ού Επι όπη η ού - AM Επι όπη η ού - FM Επι όπη η ού - Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* Επι όπη η ού - CD Audio Επι όπη η ού - CD/DVD* ο - ω Επι όπη η ού - DVD* ο Επι όπη η ού - ipod * Επι όπη η ού - USB* Επι όπη η ού - (Πο υ) Bluetooth * Επι όπη η ού - AUX Επι όπη η ού - ι ουργ οι ς γ ρι η ύπου υ ο ι ς Bluetooth * Ά ι ς * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

7 Π ρι χ 5

8 Ε Σ Ω

9 01 Ει γωγ Ει γωγ μπ μ π π π. Εά ιοι γι οποι πο πό ις ι ουργ ς ου υ ο ι ου, ρ ξ πρω ως ο γχ ιρ ιο όχου. ι π - ις π ρ ι ρω ρω ις, υ ι ού π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι ο ιπρό ωπο ης Volvo Car Corporation. η προ ρ ογ ις άγ ς άθ γοράς ι ους θ ι ούς ους ά όπους ό ους ι ι άξ ις. Εά χ οποι πο φι ο χ ι ά ο ά ρ ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό ι ξ ουάρ, π υθυ θ ο ξου ιο ο- η ο ι ο Volvo ης π ριοχ ς ς. Εγχ ιρ ιο χου ι η ά η φω Volvo Sensus Volvo Sensus π π π μπ Volvo μ μ. Sensus π π,. Sensus π - μ π - μ μ π π. 01 Οι προ ι γρ φ ς, χ ρ ηρι ι ά χ ι - ού ι οι ι ό ς υ ό ο υ π ηρω - ι ό υπο χου υ ι ό χ ρ - ρ. ι ηρού ο ι ω πρ γ οπο η ης γώ χωρ ς προ ι οπο η η. Volvo Car Corporation Προ ιρ ι ς ξοπ ι ς/ ξ ουάρ Ό η προ ιρ ι ού ξοπ ι ού/ ξ ουάρ πι η ο ι ρ ο: *. Ε ός πό ο ι ό ξοπ ι ό, ο υ π ηρω ι ό υπο π ριγράφο ι π - ης ο προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ( ργο ι - ός ξοπ ι ός) ι ορι ξ ουάρ (πρό θ ξ ρ οποθ η ω υ ρω ). Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ ι ο υ π ηρω ι ό υπο ι θ ι ό υ ο η - ο ξοπ ι ός ι φ ρ ι ά ογ ΣΗΜΕ ΩΣΗ Μπορ ά (download) ο γχ ιρ ιο όχου ως φ ρ ογ γι ι η ό η φω ο (ι χύ ι γι υγ ρι ο υ ο ι ου ι ι η ά η φω ),. Η φ ρ ογ γι ι η ό η φω ο π ρι- ά ι π ης ο ι ζη ι ο π ρι χό ο ι ύ ο η π ρι γη η ξύ ω ι φορ ι ώ η ά ω. Η ξυπ η ο π ρι γη ης θι ά φι η ψη χ ι ς υπο ριξης, π ηροφοριώ ι ψυχ γωγ ς ό χρ ιάζ ι, χωρ ς πο πά ι ο ο ηγός. ο Sensus ύπ ι ό ς ις ύ ις υ ο ι- ου που πι ρ που η ύ η* ο ξω ό ο ι, υ όχρο, ς πι ρ π ι γχ ξυπ ο ρόπο ό ς ις υ ό- η ς ου υ ο ι ου. ο Volvo Sensus υ υάζ ι ι π ρου ιάζ ι πο ς ι ουργ ς ρ ώ πό υ - ου υ ο ι ου η οθό η ης - ρι ς ο ό ς. Μ ο Volvo Sensus, ι }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 7

10 01 Ει γωγ 01 φι η ξ ο υ η ου υ ο ι ου ω ός ξυπ ου π ρι ά ο ος πι οι ω- ς ο χρ η. Μπορ ά ρυθ- ις ις Ρυθ ις υ ο ι ου, χος ι πο υ, Σύ η ι ι ού,. π. ι πι πη η Σύ η ι ι ού,. γχ ιρ ιο όχου. ά ρ υπο ο θη ης άθ υ ης - CAM*,. γχ ιρ ιο όχου. Μ ου πιά ι χ ιρι ρι η ρι ο ό ξιά χ ιρι ρι ο ι ό ι*, πορ ργοποι π - ργοποι ι ουργ ς ι πρ γ οποι πο ς ι φορ ι ς ρυθ ις. Μ πά η ο MY CAR, φ ζο ι ό ς οι ρυθ ις που φορού η ο γη η ι ο χ ιρι ό ου υ ο ι ου, όπως City Safety, ι ρι ς ι υ γ ρ ός, υ ό η ρύθ ι η χύ η ς ι ρ, ρύθ ι η ου ρο ογιού,. π. Μ πά η η οιχη ι ουργ RADIO, MEDIA, TEL, *, NAV* ι CAM* πορ ργοποι ά ς πηγ ς, υ ι ι ουργ ς, π.χ. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth *, π ο γη η* ι ά ρ υπο ο θη ης άθ υ ης*. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά ό ς ις ι ουργ ς/ υ, ρ ξ η χ ι ό η ο γχ ιρ ιο όχου ο υ π ηρω ι ό υπο.. - μμ μ - μ μπ μ π μ π π -. Π ο γη η* - NAV,. ξ χωρι ό υ π ηρω ι ό υπο (Sensus Navigation). χος ι - RADIO, MEDIA, TEL*,. χ ι ό η υ ό ο υ π ηρω ι ό υπο. Ρυθ ις ι ουργ ς - MY CAR,. MY CAR (. 11). υ ο η ο ύ η ο ι υο - *, ρ ξ η χ ι ό η υ ό ο υ π ηρω ι ό υπο 1. 1 Π ηροφορ ς ι θ ι ς ό ο ο υ ο η ο ι θ ι υ η ι ουργ. 8 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

11 01 Ει γωγ πο ριξη ι π ηροφορ ς γι ο υ ο η ο ο ι υο π π π π Volvo Cars π. π π, μπ π π My Volvo, μ π π. πο ριξη ο ι υο Μ η ι ύθυ η support.volvocars.com χρη ι οποι ο ω ι ό QR π ρ ά ω γι πι φθ η ι ο. Η ι ο υπο ριξης γι ις π ρι ό ρ ς γορ ς. QR π π -. Οι π ηροφορ ς η ι ο υπο ριξης ι ζη ι ς ι π ης χωρ ζο ι ι φορ ι ς ηγορ ς. Π ρ χ ι υπο- ριξη γι πι ογ ς που φορού π.χ. ι ι υ ς υπηρ ς ι ι ουργ ς, ο Volvo On Call (VOC)*, ο ύ η π ο γη- ης* ι φ ρ ογ ς. ο ι οι ο ηγ ς προς π ξηγού ιάφορ ς ι ι ς, π.χ. πώς υ ι ο υ ο - η ο ο ι υο ω ι η ού η φώ- ου. Π ηροφορ ς υ η ψης (download) π η ι ο υπο ριξης Χάρ ς Σ υ ο η ο προ ιρ ι ό ύ η π ο γη ης Sensus Navigation*, υπάρχ ι η υ ό η ψης (download) χ ρ ώ πό η ι ο υπο ριξης. Εφ ρ ογ ς γι ι η ά η φω Σ πι γ ο Volvo πό ο ος ο ου 2014 ι 2015, ο γχ ιρ ιο όχου ι ι θ ι ο η ορφ φ ρ ογ ς. Η φ ρ ογ VOC* ι π ης προ ά ι η πό ώ. Εγχ ιρ ι χου π προγ ρ η ο ου γχ ιρ ι όχου πό προγ ρ η ο ου ι ι θ ι ώ ορφ PDF. Ο ο ηγός Quick Guide ι ο υ π ηρω ι ό γγρ φο ι π ης προ ά ι πό η ι ο υπο ριξης. Επι ξ ο ο υ ο ι ου ι ος ο ου γι ά (download) ο γχ ιρ ιο γγρ φο που θ. Επι οι ω Σ η ι ο υπο ριξης υπάρχου π ηροφορ ς πι οι ω ς γι η ξυπηρ η η π ώ ι ο π η ι ρο ξου ιο ο η- ο ι ο ης Volvo. My Volvo ο ι υο 2 πό η η ρο ι ι ύθυ η πορ π ριηγηθ ο ι υ ό όπο My Volvo, που πο ι προ ωπι ι ο γι άς ι ο υ ο η ό ς. η ιουργ προ ωπι ό Volvo ID, υ - θ ο ι υ ό όπο My Volvo ι ξύ ά ω ι ύ οψη ω υπηρ - ιώ, ω υ ά ω ι ω γγυ ω. Σ ο ι υ ό όπο My Volvo υπάρχου π - ης π ηροφορ ς χ ι ά ξ ουάρ ι ο ογι ι ό που προορ ζο ι γι ο ο ο ου υ ο ι ου ς χύ ι ορι ς γορ ς. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 9

12 MY CAR

13 02 MY CAR MY CAR MY CAR μ π μ π - π π -, π.. City Safety, μ, μ μ μ, μ,. π. Ορι ς ι ουργ ς ι ά ρ, ά ς ι προ ιρ ι ς - η γ ά π ης ι φ ρ ι ά ογ η γορά. Χ ιρι ς Η π ρι γη η ού πρ γ οποι ι ω ω ου πιώ η ρι ο ό ξιά χ ιρι ρι ο ι ό ι*. μ π μ π π. MY CAR - ο γ ι ο ού υ ος MY CAR. OK/MENU - π ο ου π η ρι ο ό ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ο ι ό ι γι πι ξ / άρ η ρ ρι η πι ογ ού ποθη ύ η πι γ η ι ουργ η η. TUNE - γυρ ο π ρι ροφι ό ου π η ρι ο ό ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ο ι ό ι γι ύ ι η/ πά ω ις πι ογ ς ου ού. EXIT 02 Λ ι ουργ ς EXIT ά ογ η ι ουργ η οπο ρ - ι ο ρ ορ ς ό π ιγ ι ο EXIT ι ποιο π π ο ου ού, πορ υ πό π ρ ά ω: μ. μμ μ - μ - μπ η η φω ι η πορρ π ι η ρ χου ι ουργ ι όπ ι οι ι χθ ς χ ρ ρ ς ι γράφο- ι οι πιο πρό φ ς πι ογ ς υρώ ο ι η η προς πά ω ο ύ η ου ού. Μ π ρ ο πά η ο EXIT η ο ι προ ο γι ο MY CAR, ρ η η ο ι * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 11 }}

14 02 MY CAR 02 προ ο, ο ώ ο π π ο ου ού (προ ο ύρι ς πηγ ς). MY CAR - ά ογοι ζ η ης MY CAR μ π μ π π π μ π μ π π, π.. μ, π. ο ρ χο π π ο ού φ ζ ι η πά ω ξιά π υρά ης οθό ης ης ρι- ς ο ό ς. Οι ά ογοι ζ η ης γι ις ι ουργ ς ου υ ος ου ού π ρ θ ι η ορφ : 4. Μ η πι ογ Lock settings ι π ο π ρι ροφι ό ι όπ η - ο γ ι ο υπο ού. 5. Μ η πι ογ Doors unlock ι π ο π ρι ροφι ό ι όπ η - ο γ ι υπο ού πι ξι ς ι- ουργ ς. 6. Μ ύ ι η ά ις πι ογ ς All doors ι Driver door, then all ι π ο π ρι ροφι ό ρυθ ι - η πι ογ ργοποι ι. Settings Car settings Lock settings Doors unlock Driver door, then all. ο ουθ π ρά ιγ πώς πορ πο πρό η ι ι ουργ ι η ρυθ χρη ι οποιώ ς χ ιρι- ρι ο ι ό ι: 1. Π ο ου π MY CAR η ρι ο ό. 2. Μ ύ ι η ο ού που θ, π.χ. Settings, ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ι η υ χ ι π ο π ρι ροφι ό ρυθ ι - ο γ ι υπο ού. 7. γ πό ο πρόγρ πηγ ο ς προς π ω ού θ ι π ώ- ς ιγ ι ο EXIT π ρ - ο πά η. Η ι ι ι η ι γι ου πιά ης ρι ς ο ό ς (. 11): OK/MENU, EXIT ι ο π ρι ροφι ό ου π TUNE. MY CAR (. 11) MY CAR - πι ογ ς ού (. 13) 3. Μ ο υπο ού που πιθυ, π.χ.car settings ι π ο π ρι- ροφι ό ι όπ η - ο γ ι υπο - ού. 12

15 02 MY CAR MY CAR - πι ογ ς ο MY CAR μ π μ π π μπ π π -, π.. μ, π. Οι π ρ ά ω πι ογ ς ι ι θ ι ς η πηγ ού MY CAR: My S60 1 Trip statistics 2 DRIVe 3 /Hybrid 2 Support systems Settings ο ι ου S60 1 MY CAR My S60 1 Σ η οθό η φ ζ ι ι ο οπο η η ό ω ω υ η ά ω υπο ριξης ο ηγού ου υ ο ι ου - οπο πορ ργοποι π ργοποι πό ώ. Σ ι ι ά ι ρο ς 2 MY CAR Trip statistics Η οθό η χ ι ο ι ορι ό η ορφ γρ φ ος ρά ω η η ά- ω η η ρι ού ι υ ου. DRIVe 3 MY CAR DRIVe Ε ώ π ριγράφο ι, ξύ ά ω, ρη ου υ ος DRIVe Volvo. Επι ξ ξύ ω π ρ ά ω φ ω : Start/Stop ο ουθού π ηροφορ ς γι η ι- ουργ Start/Stop. Eco driving guide Ε ώ πορ ρ υπο ξ ις, υ - ου ς ι ι π ριγρ φ ου ι η ι ο ηγ οι ο ο ι ά. ρι ι 2 MY CAR Hybrid Ε ώ υπάρχου π ηροφορ ς γι ο ύ η ά ο ης η ης ου υ ο ι ου. Επι- ξ ξύ ω π ρ ά ω φ ω : Power Flow Η οθό η χ ι ο υ ο η ο ι - ι πό ο ο ρ ο ι η ρ ι η ρο ης ι η ρι ς ύ ης. Driving modes Επ ξηγού ι ι φορ ι ά προγρά - ο γη ης ου υ ο ι ου. Eco driving guide Ε ώ πορ ρ υπο ξ ις, υ - ου ς ι ι π ριγρ φ ου ι η ι ο ηγ οι ο ο ι ά. Σ η υπο ριξης ο ηγο MY CAR Support systems Σ η οθό η φ ζ ι ι ύ οψη ης ρ χου ς ά ης ω υ η ά ω υπο- ριξης ο ηγού ου υ ο ι ου. Ρυθ ις MY CAR Settings Η ο ω ού ι η ξ ς: Επ π ο ο 1 Επ π ο ο 2 Επ π ο ού 3 Επ π ο ού 4 Ε ώ π ι ο ζο ι 4 πρώ π π ου ού πό ο Settings. Ορι ς ι ουργ ς ι ά ρ, ά ς ι προ ιρ ι ς - η γ ά π ης ι φ ρ ι ά ογ η γορά. Ό πι γ ά ι ι ουργ θ ργοποιηθ /On θ π ργοποιηθ /Off, φ ζ ι ράγω ο: 02 1 ά ογ ο ο ο ου υ ο ι ου. 2 χύ ι γι V60 Plug-in Hybrid ι S60L Twin Engine. 3 χύ ι γι V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 ι V70/XC70. }} 13

16 02 MY CAR 02 On: πι γ ο ράγω ο. Off: ό ράγω ο. Επι ξ On/Off ο OK - η υ χ ι γ πό ο ού ο EXIT. Μ ο ις ρυθ ις Car settings,. MY CAR - Ρυθ ις υ ο ι ου (. 14) Driver support systems,. MY CAR - ύ η υπο ριξης ο ηγού (. 16) System options,. MY CAR - Επι ογ ς υ ος (. 17) Audio settings,. χος ι πο υ - γ ι ς ρυθ ις χου (. 29) Climate settings,. MY CAR - Ρυθ - ις ι ι ού (. 18) Favourites (FAV) - ύ η ι ς ι- ουργ ς που υ θως χρη ι οποι ι ο MY CAR ο ου π FAV,. γ πη- (. 27) Volvo On Call, π ριγράφ ι ξ χωρι- ό γχ ιρ ιο. Information,. MY CAR Π ηροφορ ς (. 19) MY CAR (. 11) MY CAR - ά ογοι ζ η ης (. 12) MY CAR - Ρυθ ις υ ο ι ου μ π π π μ π π π - μ μ π μ MY CAR, π.. μ - μ μ π. Car settings Car key memory On Off Lock settings Automatic door locking On Off Doors unlock All doors Driver door, then all Keyless entry All doors Any door Doors on same side Both front doors Audible confirmation On Off Reduced Guard Activate once Ask when exiting Side mirror settings Fold mirrors Tilt left mirror Tilt right mirror Light settings Interior light Floor lights Ambient light Ambient light colours 14

17 02 MY CAR Door lock confirmation light On Off Unlock confirmation light On Off Approach light duration Off 30 sec 60 sec Temporary LH traffic On Off Temporary RH traffic On Off Active bending lights On Off Speed in infotainment display On Off Reset car settings Σ ό ού ο Car settings ι χύου οι ρχι ς ργο ι ς ρυθ - ις. MY CAR (. 11) MY CAR - πι ογ ς ού (. 13) sec Auxiliary lights Home safe light duration Off On Off 30 sec Tyre pressure system 60 sec Warns if tyre pressure is too low 90 sec Calibrate tyre pressure Triple indicator On Off Steering wheel force Low Medium High 15

18 02 MY CAR 02 MY CAR - η υπο ριξης ο ηγο π π μ μ π - π μ MY CAR μπ - π π.. μ π π Lane keeping aid. Driver support systems Collision Warning On Off Warning distance Long Normal Short Warning sound On Off Lane Departure Warning On Off On at start-up On Off Increased sensitivity On Off Lane Keeping Aid Lane Keeping Aid On Off Assistance alternatives Full function Road Sign Information On Off Speed alert On Off DSTC On Off City Safety On Off BLIS On Off Lane Departure Warning Vibration only Steering assist only 16

19 02 MY CAR Distance Alert On Off Driver Alert On MY CAR - Επι ογ ς υ ος π π μ μ μ - π μ MY CAR μπ π π... System options Show help text On Off Ε φ ζ ι π ξηγη ι ό ο γι π ρι χό ης οθό ης ά ργοποι - υ η πι ογ. 02 Off Time Distance and fuel units MY CAR (. 11) MY CAR - πι ογ ς ού (. 13) Ε ώ ρυθ ζ ι ο ρο όι ου π οργά- ω. Time format 12 h 24 h Screen saver On Off Η ρ χου προ ο ις οθό ς ι ι ά ά πό ιά η ρά- ι ς ι ι θ ι πό ι ύρη οθό η ά υ η πι ογ χ ι ργοποιηθ. MPG (UK) MPG (US) km/l l/100km Temperature unit Celsius Fahrenheit Επι γ ι η ο ά γι η ιξη ης ξω ρι ς θ ρ ο ρ ς ι η ρύθ ι η ου υ ος ι ι ού. Η ρ χου προ ο π ρχ ι ά π ηθ οποιο πο πό ου πιά χ ιρι ρι ω οθο ώ. Language Επι γ ι η γ ώ ου ι ου ω ού. }} 17

20 02 MY CAR 02 Volume levels Front park assist volume Rear park assist volume Phone ringing volume Reset system options Σ ό ού ο System options ι χύου οι ρχι ς ργο ι ς ρυθ - ις. MY CAR (. 11) MY CAR - πι ογ ς ού (. 13) MY CAR - Ρυθ ις ι ι ο π π μ μ μ - μ π μ MY CAR μπ π π.. μ μ. Climate settings Automatic blower adjustment Normal High Low Recirculation timer Interior air quality system On Off Reset climate settings Σ ό ού ο Climate settings ι χύου οι ρχι ς ργο ι ς ρυθ - ις. MY CAR (. 11) MY CAR - πι ογ ς ού (. 13) On Off Automatic rear defroster On Off Auto-start steering wheel heating On Off Auto-start driver seat heating On Off 18

21 02 MY CAR MY CAR Π ηροφορ ς π π μ π μ MY CAR μπ π μ μ VIN. 02 Information Number of keys VIN number DivXΔ VOD code Bluetooth software version in car MY CAR (. 11) MY CAR - πι ογ ς ού (. 13) 19

22 ΧΟΣ ΠΟΛ Μ Σ

23 χος ι πο υ χος ι πο υ μ π μ π μ (. 31), media player (. 43), * (. 69) π π μ * (. 59). π μ μ 5 * π μ. π - π μπ μ, π π - * (. 73). ΣΗΜΕ ΩΣΗ φ ιρ ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης ά χρη ι οποι ο ύ η η ρω ης & ψυχ γωγ ς ο ι η ρ η ό. Μ υ ό ο ρόπο πο ρ π ι η ποφόρ ι η ης π ρ ς. Dolby Digital, Dolby Pro Logic* Audyssey MultEQ ο ύ η χ ι χρη ι οποιηθ η ξ ιξη ι η ρύθ ι η ου χου προ ι ου ι φ ι ι ηχη ι π ιρ π γ ό ι ς ά ης. Εά ο ηχο ύ η πο υ ω ρ ι ι ουργ ό ι ο ι η ρ ς, ό ργοποι ι υ ό η πό η φορά που θ οποθ ο ι η θ η I γ ύ ρη, ι θ υ χ ι η ι πηγ (π.χ. ρ ιόφω ο) που ργ πρι ι ο ι η ρ ς (η πόρ ου ο ηγού πρ π ι ι ι ά ο υ ο η ο ι θ ι ύ η Keyless*). ο ηχο ύ η πο υ ω πορ χρη ι- οποιηθ π 15 π ά άθ φορά χωρ ς ο η χ ιρι ριο- ι οποθ ηθ ο ι όπ η άφ ξης, π ώ ς ο ου π On/Off. υάζ ι η ά ι ης Dolby Laboratories. ο Dolby Digital, Dolby Pro Logic ι ο ιπ ό D ι πορι ά ης Dolby Laboratories. Audyssey MultEQ* ά η η η ου υ ο ι ου, ο ηχο- ύ η πο υ ω θ ι προ ωρι ά ός ι ουργ ς ι ργοποι ι ξ ά ό ο ι η ρ ς θ ι ουργ. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 21

24 χος ι πο υ χος ι πο υ - πι πη η Επ π μ μ π μ. πο οχ AUX ι θ ρ USB* γι ξω ρι ς πηγ ς χου (. 50) (π.χ. ipod ). Χ ιρι ρι ο ι ό ι*. Π ς γχου ρι ς ο ό ς. Οθό η 5 ι ώ. Π ω π ιο χ ιρι ηρ ω (. 27) υπο οχ γι ου ι ά*. πο οχ A/V-AUX*. 22 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

25 χος ι πο υ χος ι πο υ - χ ιρι ς ου υ ος μ μ π μ π μ - π μπ μ. π - μ π μ. ι η/γρ γορη η η προ άπ ω/ ζ η η - Μ ιγ ι ο πά η πρ γ οποι ι ύ ι η ξύ ω ου ι ώ ο ιώ ο ο, ω προ πι γ ω ρ ιοφω ι ώ θ- ώ 1 ω φ ω 2. Μ π ρ - ο πά η πρ γ οποι ι γρ γορη η η προ ά ου ι ά ο ά ι ου CD ζ η η ου πό- ου ι θ ι ου ρ ιοφω ι ού θ- ού. SOUND - π γι πρό η ις ρυθ ις χου ( πά, πρ,. π.). ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς,. γ ι ς ρυθ ις χου (. 29). VOL - ύξη η ω η ης ης χου. - ON/OFF/MUTE - ιγ ι ο πά η ο ύ η θ ι ι ουργ ι π ρ ο πά η ( χρι ι η οθό η) ο ύ η π ργοποι ι. Λά υπόψη ό ι υ όχρο ργοποι ι/ π ργοποι ι ο ό ηρο ο ύ η Sensus ( υ π. ου υ ος π ρι γη ης * ι ω ι- ουργιώ ου η φώ ου*). Π ιγ ι γι γ η ου χου (MUTE) γι π φ ρ ο χο ά πό π ργοπο η η. πο οχ ι γωγ ς ι ξ γωγ ς ου. ρι ς πηγ ς - π ο, γι πι ξ η ύρι πηγ (π.χ. RADIO, 1 ι χύ ι γι ο DAB. 2 χύ ι ό ο γι DVD. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 23

26 χος ι πο υ MEDIA). Ε φ ζ ι η πηγ που ργ η υ φορά (π.χ. FM1). Μπορ πι ξ ι πηγ ά π ο ου π ύρι ς πηγ ς η ι ουργ RADIO MEDIA. Εά χ πι ξ ι η ι ουργ TEL* NAV* ι π ο ου π ύρι ς πηγ ς, φ - ζ ι ού υ ο ύ ω ις πι ογ ς ού που χρη ι οποιού ι υχ ά. Εξ γωγ ου. OK/MENU - π ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ο ι ό ι ο ου π η ρι ο ό γι πο χθ ις πι ογ ς ού. Εά ρ η ο ι προ ο ι π ο OK/ MENU, φ ζ ι ού γι η πι γ η πηγ (π.χ. RADIO MEDIA). ο ος ξιά ης οθό ης φ ζ ι ό υπάρχου υπο ού. TUNE - γυρ ο π ρι ροφι ό ρυθ ι- ο ι ό ι ο π ρι ροφι ό ου π η ρι ο ό γι ύ ι η ου ι ά ο ά ι /φ ους, ους ρ ιοφω ι ούς ι ους η οπ ι ούς θ- ούς*, ις π φ ς η φώ ου* γι π ρι γη η ις πι ογ ς η οθό η. EXIT - ιγ ι ο πά η ι προς πά ω ο ύ η ου ού, ι όπ ι η ρ χου ι ουργ, ι - όπ ο ι/ πορρ π ο ι οι η φω ι ς ις ι γράφο ι οι χ ρ ρ ς που χου π η ρο ογηθ. Μ π ρ ο πά η η ο ι προ ο, ρ η η ο ι προ ο, ο ώ ο π π ο ου ού (προ ο ύρι ς πηγ ς). πό χ πρό η ι ου πιά ύρι ς πηγ ς υ ά που υπάρχου η ρι ο ό (6). INFO - Εά υπάρχου π ρι ό ρ ς ι θ ι ς π ηροφορ ς πό ό ς πορού προ ηθού η οθό η, π ο ου π INFO γι ις υπό οιπ ς π ηροφορ ς. Π ρ προ πι γ ω θ ώ, ι - γωγ ριθ ώ ι γρ ά ω. FAV - υ ό υ η ι ς ρύθ ι ης που προ ι ά. Μπορ ι οιχ ο ου π ι ι ουργ που χρη ι- οποι υχ ά (π.χ. FM, AUX). ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς,. γ πη- (. 27). Σ ΑΣΗ π ο γι π ργοποι ο χο ο ρ ιόφω ο/πο υ- γι π φ ρ ο χο ά πό π ργοπο η η. 24 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

27 χος ι πο υ Μ ο π μ π π CD. (1) μπ π, (2) π, (3) μ /π, (4), (5) π. ου π ρι ς πηγ ς - π ο γι άξ η ύρι πηγ γι φ ι ο ού υ ο ύ ω / πηγ ς η ργ πηγ. ο ι προ ο - ο ι προ ο γι η πηγ. }} 25

28 χος ι πο υ Μ ο υ ο ω /πηγ ς - χ ι ις πι ογ ς ού που χρη ι οποιού- ι υχ ά ις ύρι ς πηγ ς, π.χ. TEL ι MEDIA ( φ ζο ι π ώ ς ο ου π ύρι ς πηγ ς ης ργ ς πηγ ς (1)). Μ ο γρ γορης ι ουργ ς - γρ γορη ι ουργ ό π ρι ρ φ ο ου π TUNE, π.χ. γι άξ ου ι ά ο - ά ι ο CD, ρ ιοφω ι ό θ ό,. π. Μ ο πηγ ς - γι η π ρι γη η ο ού ( φ ζ ι ό π ο OK/MENU). Η φά ι η ξ ρ ά ι πό η πηγ, ο ξοπ ι ό ου υ ο ι ου, ις ρυθ ις,. π. Επι ξ η ύρι πηγ π ώ ς ου- π ύρι ς πηγ ς (1) (RADIO, MEDIA, TEL). ι π ριηγηθ ξύ ω ού πηγ ς, χρη ι οποι χ ιρι ρι TUNE, OK/MENU, EXIT ο ου π ύρι ς πηγ ς (1). ι ις ι θ ι ς ι ουργ ς,. χος ι πο υ - πι όπη η ού (. 76). 26

29 χος ι πο υ Π ω π ιο χ ιρι ηρ ω υπο οχ γι ου ι ά* π π μ - π - μ π π π -. ι η ι η π ρ γωγ χου, υ ι- ώ ι ου ι ά ύ θ η η ohm ι υ ι θη 102 db υψη ό- ρη. AUX USB* (. 51) ω Bluetooth (. 55). πο οχ ς γι ου ι ά (3,5 mm). Ε ργοπο η η/ π ργοπο η η ο π ιο χ ιρι ηρ ω ργοποι ι ο MODE. π ργοποι ι π ρ - ο πά η ο MODE ό ο ι η ρ. Μ η η/ ζ η η προς πρ ς/π ω Π ώ ς ο (2), ι ά ου ι ά ο ά ι / ρχ χου ου CD γ ι ζ η η ου πό ου ι θ ι ου ρ ιοφω ι ού θ ού. Αγ πη π (. 28) π μ π π μ. π μπ π, π μ, μ π - π π μ MY CAR π π μπ π π, π.. μ, π. π π - π π μπ FAV. Π ριορι ο Ο χ ιρι ός ης πηγ ς χου (π.χ. FM1, AM, Disc) που ούγ ι πό ηχ ι φι ός πό ο π ω π ιο χ ιρι ηρ ω. VOLUME η χου, ρι ρά ι ξιά. Μ η η/ ζ η η προς πρός/ π ω. MODE - Επι ξ ξύ AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*, Disc, USB*, ipod*, Bluetooth*, AUX, TV* ι On/Off. ι ά- γι η ύ η ω ης υπο οχ ς ι πορ πι ξ η πηγ χου ο MODE ι η ού, η πηγ χου πρ π ι ι ι θ ι η ι υ - η ο υ ο η ο. χος ι πο υ (. 21) FAVΜπορ χρη ι οποι ο ου π γι ποθη ύ ις ι ουργ ς που χρη ι οποι υχ ά ι, ώ η ι ουργ ρχ ζ ι π ώ ς π ώς ο FAV. Μπορ πι ξ ι θ η (π.χ. Equalizer) γι άθ ι ουργ ως ξ ς: }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 27

30 χος ι πο υ Σ η ι ουργ RADIO: AM 3 FM1/FM2 DAB1*/DAB2* Σ η ι ουργ MEDIA: DISC USB* ipod * Bluetooth * AUX TV* Μπορ π ης πι ξ ι ποθη- ύ ι προ η η γι MY CAR, CAM* ι NAV*. Μπορ π ης πι γ ι ποθη ύ ις προ ι ις ς ( γ πη ) ο MY CAR. χος ι πο υ (. 21) MY CAR (. 11) Ρ ιόφω ο (. 31) Ηχο ύ η (. 43) Αποθ υ η ως Αγ πη ο π π μ π π μ (. 27). π π π μπ (. 23) FAV. ι ποθη ύ ι ι ουργ γ πη : 1. Επι ξ ι ύρι πηγ (π.χ. RADIO, MEDIA). 2. Επι ξ η ζώ η υχ ο ω η πηγ (FM1, Disc,. π.). 3. Π ι ρ π η ο ο ου- π FAV χρι φ ι ο ού γ πη. 4. Π ρι ρ ψ ο ου π TUNE γι ργοποι η πι ογ πό η ι π OK/MENU γι η ποθη ύ. > Ό ργοποιηθ ι ύρι πηγ (π.χ. RADIO, MEDIA), πορ η ποθη υ η ι- ουργ ιγ ι ο πά η ο FAV. χος ι πο υ - ρυθ ις χου μ μ π - π, μπ π μ π μ. Ρ θ ι η γι η ι η π ρ γωγ χου ο ηχο ύ η χ ι ρυθ ι ω προ ρω γι η ι η π ρ γωγ χου ω π ξ ργ ς ψηφι ού ος. Σ η ρύθ ι η χου υ υπο ογι ηχ, οι ι χυ ς, η ου ι ου χώρου πι - ώ, η θ η ου ρο. π. γι άθ υ - υ ό ο ου υ ο η ου ι ηχο υ- ος. πάρχ ι π ης ι υ ι ρύθ ι η η οπο υ υπο ογ ζ ι η θ η ου ου πιού ρύθ ι ης ης, η ψη ρ ιοφω ι ού ος ι η χύ η ου οχ ος. ου πιά που π ξηγού ι υ ό ο γχ ιρ ιο, π.χ. Bass, Treble ι Equalizer, χρη ι οποιού ι πό ο χρ η ό ο γι η προ ρ ογ ης π ρ γωγ ς ου χου ις προ ωπι ς ου προ ι ις. χος ι πο υ (. 21) MY CAR - Ρυθ ις υ ο ι ου (. 14) 3 ι χύ ι γι ο V60 Plug-in Hybrid ι ο S60L Twin Engine. 28 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

31 χος ι πο υ χος ι πο υ - γ ι ς ρυθ ις χου μ μ π μ. Π ο ου π (. 23) SOUND γι πο πρό η ο ού ρυθ ω χου (Bass, Treble,. π.). Προχωρ ο SOUND OK/MENU χρι η πι ογ ς (π.χ. Treble). Προ ρ ό η ρύθ ι η π ρι ρ φο ς ο ου π TUNE ι ποθη ύ η ρύθ ι η ο OK/MENU. Συ χ π ά ο SOUND ο OK/ MENU γι πο πρό η ά ς πι ογ ς: Surround* - Μπορ ρυθ ι η θ η On/Off. Ό χ ι πι γ η θ η On, ο ύ η πι γ ι η ρύθ ι η γι η ι η π ρ γωγ ου χου. ο ι ά η οθό η θ φ ι ού η υ χ ι DPLII ι. Εά η γγρ φ γ ι χ ο ογ Dolby Digital, η π ρ γωγ θ γ ι υ η ρύθ ι η - η οθό η θ φ ι η ιξη. Ό χ ι πι γ η θ η Off, ι ι θ ι ος ρ οφω ι- ός χος 3 ιώ. Bass - Σ άθ η πά ω. Treble - Σ άθ η πρ ω. Fader Εξι ορρόπη η ξύ ω προ- ι ώ ι ω π ω ηχ ω. Balance Εξι ορρόπη η ξύ ω ξιώ ι ω ρι ρώ ηχ ω. Subwoofer* - Σ άθ η ηχ ου πά ω. DPL II centre level/3 channel centre level* - η χου γι ο ρι ό ηχ ο. DPL II surround level/ 4 Σ άθ η γι ο χο Surround. χος ι πο υ - προηγ ς ρυθ ις χου π π μ μ π μ μ μ π μ. Μπορ ρυθ ις π ρ ά ω ι- ουργ ς: Ρύθ ι η ου ι ο θ ι (. 30) Ρύθ ι η ου προφ χου (. 30) Ρύθ ι η ης ης χου ι υ ό η ρύθ ι η ης χου (. 30) Ρύθ ι η ης ης χου γι ξω ρι πηγ χου (. 53) 4 Μό ο ό χ ι ργοποιηθ η πι ογ Surround. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 29

32 χος ι πο υ Ρ θ ι η ου ι ο θ ι μ μ * μ. Ρ θ ι η ου προφ χου μ π * π - μπ μ μ π μ. Ρ θ ι η ης ης χου ι υ η ρ θ ι η ης χου μ μ π π. 1. Π OK/MENU η ο ι προ- ο γι η πηγ (πο υ) ω γι πο πρό η ο Audio settings ι πι ξ Equalizer. 2. Επι ξ η ζώ η υχ ο ω π ρι ρ φο ς ο ου π TUNE ι πι ιώ- η πι ογ ς ο OK/MENU. 3. Προ ρ ό ις ρυθ ις χου π ρι- ρ φο ς ο ου π TUNE ι πι - ιώ η ρύθ ι η ο OK/MENU. Συ χ ο ιο ρόπο ά ς ζώ ς υχ ο ω που θ άξ. 4. Ό χ ο ο ηρώ ι ις ρυθ ις χου, π ο EXIT γι πι ιώ- ις πι ογ ς ς ι πι ρ ψ η ο ι προ ο. Η ηχη ι π ιρ πορ ι οποιηθ γι ο άθι ο ηγού, γι ο άθι ο ηγού ι υ ο ηγού γι ο π ω άθι-. Εά υπάρχου πι ο ς ι προ ι ά ά ι π ω θ, ό η υ ι ώ η πι ογ ι " ι ύο προ ι ά θ ". πο πρό- η ις πι ογ ς η ο ι προ ο γι η πηγ (πο υ) ω π ώ ς OK/MENU ι πι γο ς Audio settings Sound stage. χος ι πο υ - ρυθ ις χου (. 28) ο ηχο ύ η ι θ ζ ι ους οχ η ι- ούς θορύ ους ο χώρο πι ώ, υξά ο- ς η η χου ά ογ η χύ- η ου υ ο ι ου. Η ι άθ ι η πορ ρυθ ι ως χ η, ι υψη π ργοποιη η. Επι ξ π π ο η ο ι προ ο γι η πηγ (πο υ) ω π ώ ςok/menu ι η υ χ ι πι ξ Audio settings Volume compensation. χος ι πο υ - προηγ ς ρυθ - ις χου (. 29) χος ι πο υ - προηγ ς ρυθ - ις χου (. 29) 30 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

33 χος ι πο υ Ρ ι φω ο π - AM 5 FM, μ π π -, (DAB)* (. 40). Χ. ι ο χ ιρι ό ου ρ ιοφώ ου,. Χ ιρι- ός ου. Ρ ι φω ο AM 5 /FM Συ ο ι ός ρ ιοφώ ου (. 31) Ρ ιοφω ι ο θ ο ως προ πι γ - οι (. 33) Σάρω η ρ ιοφω ι ώ υχ ο ω (. 39) Λ ι ουργ ς RDS (. 34) ύποι ρ ιοφω ι ώ προγρ ά ω (PTY) (. 36) ο ρ ιοφώ ου (. 38) Ψηφι ρ ι φω ο* (DAB) Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* (. 40) ποθ υ η ο ά ω ιώ (Ensemble learn) (. 41) Π ρι γη η η ο ά ω ιώ (Ensemble) (. 41) Ρ ιοφω ι ο θ ο ως προ πι γ - οι (. 33) Σάρω η ρ ιοφω ι ώ υχ ο ω (. 39) ύποι ρ ιοφω ι ώ προγρ ά ω (PTY) (. 36) ο ρ ιοφώ ου (. 38) Σύ η DAB DAB (. 41) Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* - ζώ η υχ ο ω (. 42) Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* - πι ρους ά ι (. 42) Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* - π ρύθ- ι η (. 42) Επι όπη η ού - AM (. 76) Επι όπη η ού - FM (. 77) Επι όπη η ού - Ψηφι ό ρ ιόφω ο (DAB)* (. 77) Συ ο ι ς ρ ιοφώ ου μ μ μ μ * (. 32) π π μ μ μ μ μ. π μ (. 32)- - (. 33) π μ. ΣΗΜΕ ΩΣΗ Η ψη ξ ρ ά ι ό ο πό η ι χύ ό ο ι πό η ποιό η ου ος. Π ρ ο ς η ά ο η πορ προ ηθού πό ιάφορους π ράγο ς, όπως ψη ά ρι ά ο πο πός ρ - ι πο ύ ριά. ο π π ο ά υψης πορ π ης ι φ ρ ι ά ογ η χώρ η οπο ρ. 5 ι χύ ι γι ο V60 Plug-in Hybrid ι ο S60L Twin Engine. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 31

34 χος ι πο υ Αυ ος υ ο ι ς ρ ιοφώ ου π μ /π μ - μ μ. 1. Π RADIO, π ρι ρ ψ ο ου π TUNE χρι φ ι η ζώ η υχ ο ω που θ (π.χ. FM1), π OK/MENU. 2. ρ π η ο ο / η ρι ο ό ( χ ιρι ρι ο ι ό ι*). ο ρ ιόφω ο ζη ά ο πό- ο/προηγού ο ι θ ι ο θ ό. Λ ρ ιοφω ι ώ θ ώ * μ μ μ μ π π μ μ μ μ μ. Έ μπ μ μ π π μ. ι η ι πι ξ θ ό: 1. Επι ξ η ζώ η υχ ο ω που θ (π.χ. FM1). 2. Π ρι ρ ψ ο ου π TUNE ά ι προς οποι πο ύθυ η. Μ υ ό ο ρόπο φ ζ ι η ό ους θ ούς η π ριοχ. Ο θ- ός που ι πι γ ος η υγ ρι- η ιγ πι η ι υ γ θ ς ο η. 3. Π ρι ρ ψ ο TUNE ξ ά προς οποι - πο ύθυ η γι πι ξ θ ό πό η. 4. Επι ιώ η πι ογ ς π ώ ς ο ου π OK/MENU. ΣΗΜΕ ΩΣΗ Η π ρι χ ι ό ο ις υχ ό η ς ω θ ώ που ά ι ο ης η υγ ρι η ιγ, χι ό ς ις ρ ιοφω ι ς υχ ό η ς η πι- γ η ζώ η υχ ο ω. Εά ο πό ο θ ό που - ά ι η υγ ρι η ιγ ο ης ι θ ς, ο ρ ιόφω ο πορ η ι θ η - ώ ι η ω θ ώ. Σ ι οι π ρ π ω η, π ο ου π INFO ( ώ η θ ώ φ ζ - ι η οθό η) γι π ρά η ι ουργ χ ιρο η ου υ ο ι ού ι πι ξ ι υχ ό η. Εά η θ ώ φ ζ ι π ο, π ρι ρ ψ ο ου π TUNE ά ι προς οποι πο ύθυ η γι φ ι ξ ά η ι π INFO γι η γ. Η ά φ ζ ι η οθό η ά πό ρι ά υ ρό π. Εά η ω θ ώ φ ζ ι π ο, π ρι ρ ψ ο TUNE ά ι προς οποι πο ύθυ η ι π ο ου π INFO η ρι ο ό γι χ ιρο η ο υ ο ι ό (. 33) ( γι πι ρ ψ πό ο χ ιρο- η ο υ ο ι ό η ι ουργ γι 'Λ θ ώ '). 32 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

35 χος ι πο υ Χ ιρο η ος υ ο ι ς ρ ιοφώ ου μ μ μ μ * (. 32), π μ. Ως προ πι ογ πό ο ργο ά ιο, ο ρ ιόφω ο φ ζ ι η θ ώ ο ι χυρό ρο η π ριοχ ό π ρι- ρ φ ο ου π TUNE. Ό φ ζ ι η ρ ιοφω ι ώ θ ώ, π ο ου π INFO η ρι ο ό γι ο χ ιρο η ο υ ο ι ό. ι πορ πι ξ ι υχ ό η πό η ό ω ω ι θ ι ω ρ ιοφω ι ώ υχ ο ω η πι γ η ζώ η υχ ο - ω. Μ ά όγι, ά π ρι ρ ψ ο ου π TUNE ά ι ι χ ιρο - η η ζ η η, η υχ ό η άζ ι π.χ. πό 93,3 93,4 MHz,. π. ι πι ξ θ ό χ ιρο η : 1. Π ο ου π RADIO, π ρι ρ ψ ο ου π TUNE χρι φ ι η ζώ η υχ ο ω που θ (π.χ. FM1), π OK/MENU. 2. Π ρι ρ ψ ο TUNE γι πι ξ υχ ό η. ΣΗΜΕ ΩΣΗ Ως προ πι ογ πό ο ργο ά ιο, ο ρ ιόφω ο ζη ά υ ό θ ούς η π ριοχ όπου ο ηγ (. ό η "Λ ρ ιοφω ι ώ θ ώ "). Εά ω ό ο π ρά η ι ουργ ου χ ιρο η ου υ ο ι ού (π ώ ς ο ου π INFO η ρι ο ό ό φ ζ ι η θ ώ ), ό ο ρ ιόφω ο θ π ρ ι η ι ουργ χ ιρο η ου υ ο ι ού η πό η φορά που θ ργοποι ο ρ ιόφω ο. ι πι ρ ψ η ι ουργ "Λ ρ ιοφω ι ώ θ ώ ", γυρ ο TUNE ά ι (γι φ ι ο ό ηρη η ους θ ούς) ι π ο ου π INFO. Λά υπόψη ς ό ι ά π INFO ό φ ζ ι η θ ώ, ό ργοποι ι ο INFO. ι π ρι ό- ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά υ η ι ουργ,. χος ι πο υ - χ ιρι ός ου. Ρ ιοφω ι ο θ ο ως προ πι γ οι π π - μ π π π μ π π. π μ μ. Ρ ι φω ο AM 6 /FM Μπορ ποθη ύ 10 προ πι γ - ους θ ούς άθ ζώ η υχ ο ω (π.χ. FM1). Μπορ πι ξ ους προ πι γ - ους θ ούς π ώ ς ου πιά προ πι γ ω θ ώ. 1. Συ ο ι ός θ ό,. Συ ο ι- ός ρ ιοφώ ου (. 31). 6 ι χύ ι γι ο V60 Plug-in Hybrid ι ο S60L Twin Engine. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 33

36 χος ι πο υ 2. ρ π η ο πό π ρ προ πι γ ω θ ώ π ρι ά υ ρό π, υ ό ο ιά η ο χος ιγ ι π ρχ ι ό ο θ- ός ποθη υ. Μπορ π ο χρη ι οποι ο π ρο προ πι γ - ου θ ού. Σ η οθό η TV πορ φ ι προ πι γ ά ι *. ι ργοποι / π ργοποι η ι- ουργ, η ο ι προ ο γι η πηγ AM/FM, π OK/MENU ι πι- ξ Show presets. Ψηφι ρ ι φω ο* (DAB) Μπορ ποθη ύ 10 προ πι γ - ους θ ούς γι άθ ζώ η υχ ο ω. Η ι ουργ DAB ι θ ι 2 ς γι η προ πι ογ θ ώ : DAB1 ι DAB2. Η ποθ υ η ω προ πι γ ω θ ώ γ ι π ρ ο πά η ο ου π προ πι ογ ς που θ, γι π ρι - ό ρ ς π ηροφορ ς. Ρ ιόφω ο FM π ρ πά ω. Μπορ πι ξ ους προ πι γ ους θ ούς π ώ ς ου πιά προ πι γ ω θ ώ. ς προ πι γ ος θ ός π ρι ά ι ά ι ά όχι πι ρους ά ι. Εά, ά η π ρ γωγ ός πι ρους ιού, ποθη υ ς προ πι γ ος θ ός, θ χωρηθ ό ο ο ρι ό ά ι. υ ό υ ι π ι πι ρους ά ι ι προ ωρι ά. η πό η φορά που θ πιχ ιρ ο προ πι γ ο θ ό, θ πρ γ οποιηθ π ρ γωγ ου ιού που π ρι χ ο πι ρους ά ι. Ο προ πι γ ος θ- ός ξ ρ ά ι πό η ιώ. Σ η οθό η TV πορ φ ι προ πι γ ά ι *. ι ργοποι / π ργοποι η ι- ουργ, η ο ι προ ο γι η πηγ DAB, π OK/MENU ι πι ξ Show presets. ΣΗΜΕ ΩΣΗ ο ύ η DAB ου ηχο υ ος υπο ηρ ζ ι ό ς ις ι ουργ ς ο πρό- υπο DAB. Λ ι ουργ ς RDS RDS μπ μ μ μ μ μ. RDS π π.. π (TP) μ π π - μμ (PTY). ο RDS (Radio Data System) υ ι πο πούς FM υο. άθ πο πός FM οιο υο πο ι π ηροφορ ς που π ρ χου ο ρ ιόφω ο RDS ις ξ ς ι ουργ ς: υ ό η ά η πο πό ι χυρό- ρο, ά ο ψης η π ριοχ ι θ ς. ζ η η ύπου προγρ ά ω, όπως π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς ι - ις. Λ ψη π ηροφοριώ ι ου ο ρ χο ρ ιοφω ι ό πρόγρ. ΣΗΜΕ ΩΣΗ Ορι οι ρ ιοφω ι ο θ ο χρη- ι οποιού ο ύ η RDS χρη ι οποιού ό ο ρι ς πό ις υ ό η ς ου. Εά ρ θ ο ύπος προγρά ος που πιθυ, ο ρ ιόφω ο πορ άξ ι θ ό, ι όπ ο ς η πηγ χου που χρη ι οποι ι η υγ ρι η ιγ. ι π ρά ιγ, ά χρη ι οποι ι ο CD 34 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

user manual imagine the possibilities

user manual imagine the possibilities BD-D7500 BD-D7500B BD-D7500E Blu-ray Disc Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης GB TR EL Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 12508 PSP E-1000_East 4_Cover_v2.indd 1 21/09/2011 16:53 Table of contents Warning and caution WARNING 4 Precautions 6

Διαβάστε περισσότερα

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance.

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance. Index TS6010 HD 1 Safety regulations... 2 2 Product description and connections... 3 2.1 Remote control unit... 4 2.1.1 Batteries... 4 2.1.2 Programming of remote control unit... 4 2.1.3 Remote control

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr Εγχειρίδιο χρήσης d-copia3500mf/4500mf/5500mf GR Code: 566005gr ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti All rights

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...134 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...135 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...137 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...1377 Παρακολουθηση καναλιων...137 Αναζητηση καναλιων...137 Ταξινομηση καναλιων...138 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...138

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL NPD4934-02 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD5219-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD5219-00 EL NPD5219-00 EL Πνευματικά δικαιώματα Πνευματικά δικαιώματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 3 / ProMark3 RTK

ProMark 3 / ProMark3 RTK ProMark 3 / ProMark3 RTK ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ English Copyright Notice Copyright 2005-2007 Magellan Navigation, Inc. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support:

Distribution and Support: USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα