FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισµό των Έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισµό των Έργων"

Transcript

1 FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισµό των Έργων Μανόλης Πεπονάκης, Παναγιώτης Στάικος, Μιχάλης Σφακάκης, Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο {peponakis, pstaikos, msfaka, Περίληψη Το εννοιολογικό µοντέλο των FRBR αποτελεί ένα πεδίο το οποίο τυγχάνει όλο και µεγαλύτερης προσοχής τόσο µέσα στα περιορισµένα όρια των καταλόγων βιβλιοθηκών όσο και έξω από αυτά ως ένα όχηµα που θα επιτρέψει στους καταλόγους των βιβλιοθηκών να αποκτήσουν µια πιο λειτουργική µορφή και να διαλειτουργήσουν και µε άλλους φορείς πληροφορίας και περιεχοµένου. Όµως τα εκατοµµύρια των βιβλιογραφικών εγγραφών κωδικοποιηµένα σε διάφορες διατάξεις είναι εύλογο πως δεν µπορούν να επανακαταλογογραφηθούν. Έτσι αναζητούνται τρόποι µετάβασης των υπαρχουσών εγγραφών στις δοµές που ορίζουν οι FRBR. Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις διαδικασίες µετάβασης από παραδοσιακές βιβλιογραφικές εγγραφές σε εγγραφές που υιοθετούν τις λογικές των FRBR. Αυτή η διαδικασία, που καλείται FRBRization, διαθέτει πολλές όψεις. Βασικό σηµείο εστίασης της εργασίας και αφετηρία κάθε προσπάθειας FRBRization αποτελεί η διαδικασία εντοπισµού των βιβλιογραφικών εγγραφών οι οποίες ανήκουν στο ίδιο Έργο. Εξετάζονται τόσο οι διεθνείς πρακτικές της παραγωγής κλειδιών για τη δηµιουργία οµάδων εγγραφών που αποτελούν ένα Έργο, όσο και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στους ελληνικούς καταλόγους. Επίσης διερευνάται το πόσο αποτελεσµατική θα ήταν η εφαρµογή του αλγορίθµου του OCLC για Work Set Clustering σε ελληνικά δεδοµένα. Στη συνέχεια µε γνώµονα τόσο τις διεθνείς πρακτικές όσο και τα ελληνικά δεδοµένα προτείνονται µερικές βελτιώσεις οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας. Λέξεις κλειδιά: FRBR, FRBRization, Κλειδιά ταύτισης Abstract

2 The conceptual model of FRBR is an area that receives increasing attention, both within the limited boundaries of automated library catalogues and beyond them, as a vehicle that will allow libraries' catalogues to make it towards a more functional interface and interoperate with other organizations who manage information and content. Unfortunately millions of records -coded in various formats- cannot be recatalogued. So, it is necessary to develop methods and tools to convert the existing records according to the structures defined by the FRBR. This study examines the procedures for converting traditional bibliographic records into records that have adopted the FRBR logic. This process, namely FRBRization, has many aspects. The focus of our study is the process of detecting bibliographic records belonging to the same Work. The study examines both the international practice of producing keys to create groups of records belonging to the same Work, and the specific conditions identified in the Greek on line catalogues. We, also, investigate how effective would be to apply the OCLC Work Set Clustering algorithm in the Greek data. Finally, considering both the international practice and the Greek data, we suggest some improvements which increase the efficiency of the overall process. Keywords: FRBR, FRBRization, Matching keys 1. FRBR Από το 1992 ως το 1995 η Οµάδα Μελέτης (Study Group) για τις Λειτουργικές Απαιτήσεις για Βιβλιογραφικές Εγγραφές (Functional Requirements for Bibliographic Records) εργάστηκε για την ανάπτυξη ενός µοντέλου σχέσεων οντοτήτων. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας υπήρξε µια αφαιρετική οπτική του βιβλιογραφικού σύµπαντος ανεξάρτητη από κανόνες καταλογογράφησης ή επιµέρους υλοποιήσεις (Tillet, 2005). Η τελική αναφορά κατατέθηκε το 1997 και εγκρίθηκε από τη Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing. Το κείµενο εκδόθηκε το Οι FRBR, βέβαια, δεν αποτελέσαν µια αποσπασµατική προσπάθεια η οποία αποτυπώθηκε σε ένα ορισµένο κείµενο και αφέθηκε στην τύχη της. Η IFLA εξακολουθεί να στηρίζει την προσπάθεια και να την επεκτείνει δηµοσιεύοντας το 2009 το Functional Requirements for Authority Data και εργάζεται πάνω στο Functional Requirements for Subject Authority Data. O πυρήνας του µοντέλου συγκροτείται από: τις οντότητες, τις ιδιότητες που αποδίδονται σε αυτές και τις σχέσεις που έχουν οι οντότητες µεταξύ τους. Το µοντέλο ορίζει δέκα βασικές οντότητες. Για κάθε µία από αυτές ορίζει τις ιδιότητές (attributes) της και τέλος ορίζει τις σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων. Οι οντότητες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις οπτικές για ένα δηµιούργηµα και είναι αυτή που 2

3 απασχολεί την παρούσα εργασία. Η δεύτερη περιλαµβάνει τους δηµιουργούς των οντοτήτων της πρώτης και η τρίτη τη θεµατική προσέγγιση. Μια πιο εύληπτη παρουσίαση για τις οντότητες της πρώτης οµάδας και τις βασικές σχέσεις τους παρουσιάζει µε ένα παράδειγµα το σχήµα 1. Έχεις διαβάσει τον Άµλετ; Work Έχεις διαβάσει τον Άµλετ στο πρωτότυπο κείµενο; is realized through πραγµατώνεται µέσω Expression is embodied in Manifestation Θα µου αγοράσεις το βιβλίο µε ISBN ; Πρόκειται για την ελληνική µετάφραση του Άµλετ από το Χειµωνά (Εκδόσεις Κέδρος). ενσωµατώνεται σε Μην το πάρεις αυτό, έχει τσαλακωµένο εξώφυλλο! is exemplified by έχει ως στιγµιότυπο το Item Σχήµα 1: Παράδειγµα µε τις οντότητες της πρώτης οµάδας και τις σχέσεις τους (Πεπονάκης, 2010: σ.30 ) Οι τέσσερις οντότητες της πρώτης οµάδας εκφράζουν έναν προβληµατισµό που υπήρχε για χρόνια στη θεωρία συγκρότησης των καταλόγων. Ήδη από το 1959 η Verona ξεχωρίζει το αντικείµενο από τις εκφράσεις του (αναφέρεται στο O Neil, 2002). Παρόλα αυτά η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα εξακολουθούσε να εστιάζει στην περιγραφή των αντικειµένων που είχε στην κατοχή της. Επιχειρώντας µια σύγκριση µε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις καταλογογράφησης στην ουσία τόσο η έννοια του Έργου όσο και της Έκφρασης είναι νέες παρότι καταγράφονταν στοιχεία αυτών στο πλαίσιο µιας παραδοσιακής βιβλιογραφικής εγγραφής. Για παράδειγµα ο οµοιόµορφος τίτλος είναι στοιχείο του Έργου ενώ η γλώσσα είναι στοιχείο της Έκφρασης. Ο βασικός πυρήνας της εγγραφής σχετίζεται µε το Manifestation ενώ αναφορικά µε τα Αντίτυπα υπήρχαν τόσο πεδία εντός των βιβλιογραφικών εγγραφών όσο και ολόκληρες εγγραφές οι οποίες συνδέονταν µε τις βιβλιογραφικές (π.χ. UNIMARC ή MARC 21 Holdings). 2. FRBRization Είναι ευρέως αποδεκτό πως οι παραδοσιακοί κατάλογοι έχουν φτάσει στα όριά τους και όπως αναφέρει η Yee (2005: σ. 77) είναι σηµαντικό να γίνει πιο έξυπνη (intelligent) χρήση των εκατοµµυρίων εγγραφών που υπάρχουν σε MARC µε στόχο να βελτιωθούν οι κατάλογοι 3

4 και οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσα από αυτούς. Έτσι οι βιβλιοθήκες οφείλουν να αναπτύξουν εργαλεία τα οποία θα είναι αποτελεσµατικά µέσα στην ποικιλοµορφία των συλλογών και των σχηµάτων µεταδεδοµένων (Naun, 2010: σ.333). Οι FRBR προσφέρουν µια πιο σύγχρονη αντίληψη ως προς τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, αλλά όπως αναφέρει ο Rajapatirana (2005) re-cataloguing is not an option. Κεντρικό ζητούµενο λοιπόν αποτελεί η αξιοποίηση των υπαρχουσών βιβλιογραφικών εγγραφών για την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας από τις βιβλιοθήκες. Έτσι οδηγούµαστε στην εύρεση µεθόδων οι οποίες θα επιτρέψουν την ανασύνθεση των δεδοµένων που υπάρχουν στις νέες µορφές. Ως FRBRization ορίζεται η διαδικασία ανίχνευσης και σύνθεσης FRBR οντοτήτων χρησιµοποιώντας εγγραφές οι οποίες έχουν καταλογογραφηθεί - κωδικοποιηθεί πρωτογενώς σε άλλα σχήµατα κωδικοποίησης. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Babeu (Babeu et al, 2008: σ. 17), οι όροι FRBR catalog, FRBRized system, FRBR implementation χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για να περιγράψουν τη διαδικασία αλλά χωρίς ξεκάθαρη σηµασία. Η ίδια προτιµά για την περιγραφή της διαδικασίας FRBRization του Perseus να χρησιµοποιεί το περιφραστικό «κατάλογος εµπνευσµένος από τους FRBR». Αφετηρία της οποιασδήποτε προσπάθειας FRBRization αποτελεί ο εντοπισµός των βιβλιογραφικών εγγραφών οι οποίες αποτελούν ένα Έργο και στη συνέχεια ο εντοπισµός εντός αυτής της οµάδας των πιθανών Εκφράσεων και Manifestations. Για να επιτευχθεί αυτή η οµαδοποίηση παράγονται κάποια «κλειδιά» από τις επιµέρους βιβλιογραφικές εγγραφές και συγκρίνονται µεταξύ τους. Ίδιο κλειδί σηµαίνει ίδιο Έργο 1. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία (Aalberg 2006, Freire 2007, κ.α.) και τα όσα ορίζουν οι FRBR για το τι είναι Έργο, τρεις είναι οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να περιέχει το κλειδί: ο κύριος δηµιουργός του Έργου, ο τίτλος του Έργου και η µορφή του υλικού (π.χ. κινηµατογραφική ταινία ή κείµενο) 2 στην οποία αυτό µπορεί να εκφραστεί. Με γνώµονα τους FRBR οι τρεις εγγραφές που ακολουθούν συγκροτούν ένα Έργο το οποίο αποτελείται από δύο Εκφράσεις και τρία Manifestations 3. Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί για τη διαδικασία του FRBRization, το κλειδί που θα συγκέντρωνε τις τρεις εγγραφές κάτω από το ίδιο Έργο θα ήταν του τύπου «ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΗΡΟΣ 8ΟΣ ΑΙ Π Χ -- ΙΛΙΑΣ». Εγγραφή 1 - Βιβλίο Τίτλος / Συγγραφέας Οµήρου Ιλιάδα / µετάφραση Ν. Καζαντζάκη, Ι. Θ.Κακριδή ηµοσίευση Αθήνα : Εστία, 2000 Οµοιόµορφος τίτλος Ιλιάς Συγγραφέας Όµηρος, 8ος αι. π.χ. Μεταφραστής Καζαντζάκης, Νίκος ; Κακριδής, Ιωάννης Θ. 1 ιαφορετικό κλειδί δεν σηµαίνει κατ ανάγκη και διαφορετικό Έργο. Η διαφορά µεταξύ των κλειδιών θα µπορούσε να µετρηθεί µε διάφορες µεθόδους ελέγχου οµοιότητας και να ορισθεί κάποιο όριο πάνω από το οποίο οι δύο εγγραφές θα ανήκουν στο ίδιο Έργο. 2 Σε κάποιες περιπτώσεις η µορφή δεν λαµβάνεται υπόψη. Έτσι παράγονται εγγραφές όχι σε επίπεδο Έργου αλλά Σύνολα Έργων (Work Set) όπως τα ονοµάζει το OCLC. 3 Η µία Έκφραση είναι η νεοελληνική µετάφραση η οποία περιέχει δύο Manifestations (εγγραφές 1 και 2) και η άλλη Έκφραση είναι η αγγλική µετάφραση η οποία περιέχει ένα Manifestation (εγγραφή 3). 4

5 Εγγραφή 2 - Βιβλίο Τίτλος / Συγγραφέας Ιλιάδα / Όµηρος ; έµµετρη µετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ι.Θ. Κακριδή ηµοσίευση Αθήναι : Γερ. Σ. Χρήστου, 1955 Οµοιόµορφος τίτλος Ιλιάς Συγγραφέας Όµηρος, 8ος αι. π.χ Μεταφραστής Καζαντζάκης, Νίκος ; Κακριδής, Ιωάννης Θ. Εγγραφή 3 - Βιβλίο Τίτλος / Συγγραφέας The Iliad of Homer / translated by Lord Derby ηµοσίευση London : Dent, 1944 Οµοιόµορφος τίτλος Ιλιάς Συγγραφέας Όµηρος, 8ος αι. π.χ Μεταφραστής Derby, Lord Όµως για την παραγωγή των κλειδιών µπορούν να εφαρµοστούν δύο µέθοδοι. Στην πρώτη τα δεδοµένα αντλούνται απευθείας από τις βιβλιογραφικές εγγραφές. Στη δεύτερη µεσολαβεί η χρήση Αρχείου Καθιερωµένων Αποδόσεων. Ακολουθεί σχηµατική αναπαράσταση και των δύο µεθόδων (µε διακεκοµµένες γραµµές η χρήση Αρχείου Καθιερωµένων Αποδόσεων). Βιβλιογραφικές Εγγραφές Παραγωγή κλειδιών ιαδικασία επιλογής πεδίων Κλειδιά Αναζητείται η καθιερωµένη απόδοση Αρχείο Καθ. Απ. ιαδικασία ταύτισης κλειδιών Κλειδιά ιαδικασία επιλογής πεδίων Χωρισµός των βιβλιογραφικών εγγραφών σε οµάδες Σχήµα 2: ιαδικασίες δηµιουργίας κλειδιών ταύτισης (χωρίς ή µε χρήση Αρχείου Καθιερωµένων Αποδόσεων) Τα πλεονεκτήµατα της δεύτερης προσέγγισης για την αποτελεσµατικότερη ταύτιση είναι προφανή αφού παρέχεται η δυνατότητα χρήσης επιπλέον πληροφορίας (αυτής του Α.Κ.Α.). Για παράδειγµα είναι δυνατό να ταυτιστεί ο Αριστοφάνης µε τον Aristophanes. 5

6 3. ηµιουργία κλειδιών ταύτισης για εντοπισµό Έργων σε ελληνικές βιβλιογραφικές εγγραφές Η ενότητα που ακολουθεί έχει ως στόχο να διερευνήσει τη δυνατότητα δηµιουργίας κλειδιών τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την οµαδοποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών που αποτελούν ένα Έργο. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως το κλειδί ταύτισης αποτελείται από τρία βασικά τµήµατα. Το πρώτο είναι ο τύπος του υλικού, το δεύτερο ο πνευµατικά υπεύθυνος και το τρίτο ο τίτλος. Σχετικά µε το πρώτο η τιµή µπορεί να προέρχεται από την ετικέτα εγγραφής η οποία (ως κωδικοποιηµένη πληροφορία) δεν επιδέχεται πολλών ερµηνειών ή αµφισηµιών. Έτσι η βαρύτητα πέφτει στα άλλα δύο τµήµατα του κλειδιού. Οι συλλογικοί κατάλογοι αποτελούν πολύ καλό πεδίο δοκιµών για FRBRization διότι περιέχουν πολλές Εκφράσεις και Manifestation ενός Έργου. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο µείζονες συλλογικοί κατάλογοι οι οποίοι αναπτύσσονται µε τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο ένας είναι ο Συλλογικός Κατάλογος ηµοσίων βιβλιοθηκών και ο άλλος ο Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ). Στο Συλλογικό των ηµοσίων η εισαγωγή των δεδοµένων ελέγχεται από άνθρωπο και υπάρχει µια πολύ αυξηµένη συνέπεια στην καθιέρωση των ονοµάτων, από την άλλη όµως υπάρχει σχεδόν παντελής απουσία του πεδίου του οµοιόµορφου τίτλου. Έτσι η φαινοµενική ευκολία µε την οποία θα λάµβανε χώρα το FRBRization σε έναν συλλογικό κατάλογο ο οποίος έχει δηµιουργηθεί µε µη αυτόµατες διαδικασίες, χάνεται λόγω µη χρήσης του πλέον χρήσιµου για το FRBRization πεδίου: εκείνου του οµοιόµορφου τίτλου. Αντίθετα ο ΣΚΕΑΒ παράγεται αυτόµατα χωρίς λεπτοµερείς ελέγχους από ανθρώπους σε κάθε εγγραφή. Έχοντας κατά νου τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το µεγάλο µέγεθος του δεύτερου σε σχέση µε τον πρώτο αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ο ΣΚΕΑΒ αφού θεωρήθηκε πως είναι µεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγµα της ελληνικής κατάστασης. Η έλλειψη ενός κοινού αρχείου καθιερωµένων αποδόσεων για τα ονόµατα είναι γνωστή στις ελληνικές βιβλιοθήκες και έχει τεκµηριωθεί στην ελληνική βιβλιογραφία (βλέπε Άνθη- Καλοφωλιά, 2004). Όµως ακόµη και αν είναι καθιερωµένοι µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους οι συγγραφείς, τα πεδία των πνευµατικά υπεύθυνων είναι συµπληρωµένα στις βιβλιογραφικές εγγραφές. Τι γίνεται όµως µε τους οµοιόµορφους τίτλους η ύπαρξη ή όχι των οποίων έχει καταλυτική σηµασία για τα Έργα που έχουν πολλές Εκφράσεις και Manifestations (Hickey and O Neill, 2005: σ. 246); Μια µικρή δειγµατοληψία από τον ΣΚΕΑΒ για µερικά ιδιαίτερα «γνωστά» έργα δίνει τα εξής στοιχεία για τη χρήση του πεδίου του οµοιόµορφου τίτλου. α/α Τίτλος / Συγγραφέας Εγγραφές που αντλήθηκαν από ΣΚΕΑΒ Εγγραφές µε οµοιόµορφο τίτλο Ποσοστό (%) εγγραφών µε οµοιόµορφο τίτλο 1. Αποκάλυψη / Ιωάννης ο ,6 Απόστολος 2. Ερωτόκριτος / Κορνάρος ,1 3. Ευµενίδες / Αισχύλος ,9 6

7 α/α Τίτλος / Συγγραφέας Εγγραφές που αντλήθηκαν από ΣΚΕΑΒ Εγγραφές µε οµοιόµορφο τίτλο Ποσοστό (%) εγγραφών µε οµοιόµορφο τίτλο 4. Ζορµπάς / Καζαντζάκης ,3 5. Η Πάππισα Ιωάννα / Ροΐδης ,1 6. Θεσµοφοριάζουσες / Αριστοφάνης ,9 7. Ιλιάδα / Όµηρος ,5 8. Καπετάν Μιχάλης / Καζαντζάκης Ο ζητιάνος / Καρκαβίτσας ,2 10. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται / Καζαντζάκης 11. Οθέλλος / Shakespeare ,9 12. Τελευταίος πειρασµός / Καζαντζάκης Πίνακας 1: Συχνότητα ύπαρξης οµοιόµορφων τίτλων Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η χρήση του οµοιόµορφου τίτλου είναι ιδιαίτερα µικρή ακόµη και για πολύ «διάσηµα» Έργα. Για τη χρήση του πεδίου του οµοιόµορφου τίτλου ειδικά στις περιπτώσεις των µεταφράσεων αντιπαρέβαλε µε O'Neill (2002) ηµιουργώντας τα κλειδιά Όπως αναφέρθηκε ήδη θα πρέπει να δηµιουργηθούν κλειδιά τα οποία και θα συγκριθούν µεταξύ τους για να κριθεί κατά πόσο δύο ή περισσότερες εγγραφές ανήκουν στο ίδιο Έργο. Για τη δηµιουργία των κλειδιών αναπτύχθηκε µια εφαρµογή λογισµικού η οποία είναι on line και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να κάνει upload ένα αρχείο ISO 2709 (UNIMARC ή MARC 21) και το σύστηµα να του παράγει τα κλειδιά τα οποία ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει σε ένα αρχείο κειµένου για περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί διαφορετικά σύνολα χαρακτήρων (character sets). Η εφαρµογή όσον αφορά τη σειρά επιλογής πεδίων τίτλου βασίζεται στον αλγόριθµο του OCLC (Hickey and Toves, 2005: σ.5-6) 4 όπου προτείνεται η ακόλουθη σειρά επιλογής: Οµοιόµορφος Τίτλος (Κύρια Αναγραφή), (UNIMARC 500, MARC21 130) Οµοιόµορφος Τίτλος (Μη κύρια αναγραφή), (UNIMARC 500 5, MARC21 240) Μετάφραση Τίτλου από τον Καταλογογράφο, (UNIMARC 541, MARC21 242) 4 Πρόκειται για τον αλγόριθµο που χρησιµοποιείται από τα περισσότερα FRBRization projects. 5 Στο MARC 21 όταν ο οµοιόµορφος τίτλος είναι κύρια αναγραφή καταχωρίζεται στο πεδίο 130 ενώ όταν δεν είναι στο 240. Στο UNIMARC καταχωρίζεται στο ίδιο πεδίο (500) απλά ξεχωρίζει από τον δείκτη 2 (τιµή 0 δεν είναι κύρια αναγραφή, τιµή 1 είναι κύρια αναγραφή). 7

8 Κύριος Τίτλος, (UNIMARC 200, MARC21 245) Παραλλαγές του Τίτλου, (UNIMARC 517, MARC21 246) Προηγούµενος Τίτλος (UNIMARC 520, MARC21 247) Για το συγγραφέα επιλέγεται το πεδίο της κύριας αναγραφής και όπου αυτό δεν υπάρχει δηµιουργείται ένα από το πρώτο πεδίο εναλλακτικής πνευµατικής υπευθυνότητας που έχει κωδικό ρόλου (υποπεδίο $4) τιµή «070» (Sfakakis and Kapidakis, 2009) Συγκρίνοντας κλειδιά - ηµιουργώντας τις οµάδες Για τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας εντοπισµού Έργων επιλέχθηκαν τρία ευρέως γνωστά Έργα: ένα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και δύο της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. Πρόκειται για την Πάππισα Ιωάννα του Ροΐδη, την Ιλιάδα του Οµήρου και τις Θεσµοφοριάζουσες του Αριστοφάνη. Συνολικά και για τα τρία Έργα αντλήθηκαν από τον ΣΚΕΑΒ 153 βιβλιογραφικές εγγραφές. Για την Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη εντοπίστηκαν 70 εγγραφές. Οι εγγραφές αυτές χωρίζονται σε 62 στην ελληνική γλώσσα και 8 µεταφράσεις σε 4 γλώσσες (3 αγγλικές, 3 γερµανικές, 1 γαλλική και 1 ιταλική). ηλαδή µε όρους FRBR προκύπτουν:1 Έργο, 5 Εκφράσεις (τουλάχιστον) 6 και 70 Manifestations (µε την προϋπόθεση ότι το de-duplication του ΣΚΕΑΒ είναι σωστό) Επειδή ο όγκος των δεδοµένων για την Ιλιάδα του Οµήρου είναι τέτοιος (περισσότερες από 1000 εγγραφές) που το σύστηµα διαχείρισης του ΣΚΕΑΒ δεν επέτρεπε την αποθήκευσή τους για περαιτέρω επεξεργασία επιλέχθηκε να γίνει δειγµατοληψία 7. Έτσι αντλήθηκε δείγµα 40 εγγραφών της Ιλιάδας του Οµήρου και εντοπίστηκαν οι εξής γλώσσες: 3 στην αγγλική, 3 στην αγγλική µε νέα ελληνικά, 3 στην αγγλική µε αρχαία ελληνική, 1 στη γαλλική, 2 γαλλική µε αρχαία ελληνική, 6 αρχαία ελληνική, 3 γερµανική µε αρχαία ελληνική, 3 αρχαία ελληνική µε λατινική, 10 νέα ελληνική, 4 νέα και αρχαία ελληνική, 1 τουρκική µε αρχαία ελληνική και 1 χωρίς δήλωση γλώσσας. Για το Έργο Θεσµοφοριάζουσες του Αριστοφάνη εντοπίστηκαν συνολικά 43 εγγραφές. Μέσα στις 43 εγγραφές εντοπίστηκαν οι εξής γλώσσες: 4 στην αγγλική, 10 στην αγγλική µε αρχαία ελληνική, 3 αρχαία ελληνική, 4 νέα ελληνική, 17 αρχαία ελληνική µε νέα ελληνική, 1 ιταλική, 3 αρχαία ελληνική µε ιταλική και 1 χωρίς δήλωση γλώσσας Ονόµατα Συγγραφέων Στα έργα της Πάπισσας Ιωάννας το όνοµα του Ροΐδη εµφανίζεται -µετά από κανονικοποίηση- µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους ως εξής: 6 Με δεδοµένες τις δυσκολίες εντοπισµού των Εκφράσεων ακολουθείται η απλουστευµένη λογική της οµαδοποίησης ανά γλώσσα και µορφή. 7 Για τη µέθοδο δειγµατοληψίας µε πίνακες τυχαίων αριθµών βλέπε «Ρίτσαρντσον, Σ. Κ. και Βασίλαινας, Α. (2009). Εισαγωγή στη στατιστική επιστήµη. Αθήνα: Κάκτος : σ » 8

9 α/α Όνοµα µετά από κανονικοποίηση Εγγραφές που αντιστοιχούν 1. ΡΟΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 3. ΡΟΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟ Ι ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πίνακας 2: Παραλλαγές του ονόµατος του Ροΐδη Όπως φαίνεται στην 4 η περίπτωση τα διαλυτικά κυριολεκτικά διέλυσαν το όνοµα! Στις εγγραφές του δείγµατος το όνοµα του Οµήρου εµφανίζεται, µετά από κανονικοποίηση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. α/α Όνοµα Συγγραφέα µετά από κανονικοποίηση Εγγραφές που αντιστοιχούν 1. HOMER 1 2. ΒΟΜΗΡΟΣ 8ΟΣ ΑΙ ΠΧ 2 3. ΟΜΗΡΟΣ 1 4. ΟΜΗΡΟΣ 8ΟΣ ΑΙ ΠΧ ΟΜΗΡΟΣ 8ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΧ ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΡ 8ΟΣ ΑΙ ΠΧ 4 Πίνακας 3: Παραλλαγές του ονόµατος του Οµήρου Στις εγγραφές του δείγµατος το όνοµα του Αριστοφάνη εµφανίζεται µε 9 διαφορετικούς τρόπους ως εξής: α/α Όνοµα Συγγραφέα µετά από κανονικοποίηση Εγγραφές που αντιστοιχούν 1. ARISTOPHANES 6 2. ARISTOPHANES CA 446CA 385 BC 5 3. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΧ 3 4. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΧ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΧ 9 7. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΧ 1 8. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΧ 1 9. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Π ΠΧ 2 Πίνακας 4: Παραλλαγές του ονόµατος του Αριστοφάνη Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες η συνέπεια ως προς τη γραφή του ονόµατος είναι αρκετά µειωµένη αφού το όνοµα κάθε συγγραφέα εµφανίζεται στις βιβλιογραφικές εγγραφές του δείγµατος µε 6,3 διαφορετικούς τρόπους κατά µέσο όρο. 9

10 3.2.2 Τίτλοι Ο κύριος τίτλος κάθε έργου (πεδίο 200 UNIMARC) υπάρχει στην 4 η θέση του αλγορίθµου του OCLC (βλέπε παραπάνω) ενώ την πρώτη θέση κατέχει ο οµοιόµορφος τίτλος, η χρήση του οποίου είναι αρκετά περιορισµένη όπως προκύπτει από τον πίνακα 1. Στις 153 εγγραφές του δείγµατος των τριών Έργων υπάρχουν οµοιόµορφοι τίτλοι σε 41 εγγραφές (ποσοστό 26,7). Μια πιο προσεκτική µατιά στα δεδοµένα θα δείξει πως ακόµη και η περιορισµένη παρουσία πεδίων οµοιόµορφου τίτλου οµογενοποιεί τα δεδοµένα σε βαθµό ακόµη µικρότερο από τον αναµενόµενο. Στην περίπτωση της Ιλιάδας ο οµοιόµορφος τίτλος δεν ήταν και πολύ οµοιόµορφος. Στις 15 εγγραφές που υπήρχε είχε τις εξής 4 µορφές: Ιλιάδα, Ιλιάς, Iliad, Ilias. Το ίδιο πρόβληµα εµφανίζεται και στην περίπτωση του Αριστοφάνη όπου ο οµοιόµορφος τίτλος εµφανίζεται µε τις εξής 3 µορφές: Thesmophoriazusae, Thesmophoriazousai, Θεσµοφοριάζουσαι. Στην περίπτωση της Πάππισας Ιωάννας του Ροΐδη τα πράγµατα είναι σαφώς καλύτερα αφού οι δύο µόλις παραλλαγές µε τις οποίες εµφανίζεται ο οµοιόµορφος τίτλος διαφέρουν µεταξύ τους στην παρουσία ή απουσία του άρθρου «Η». Έτσι προκρίνοντας τον οµοιόµορφο τίτλο (όπου αυτός υπάρχει) σε σχέση µε τον κύριο προκύπτουν για το Έργο Πάππισα Ιωάννα 15 διαφορετικά κλειδιά, για την Ιλιάδα 23 και για τις Θεσµοφοριάζουσες 6. Σε µια προσπάθεια βελτίωσης του αλγορίθµου του OCLC και προσαρµογής του στην ελληνική πραγµατικότητα επιχειρήθηκε η προσθήκη στη σειρά επιλογής του αλγορίθµου του πεδίου διασύνδεσης Μετάφραση τού (454 UNIMARC). Οι αριθµοί δείχνουν µια σαφή (αλλά όχι θεαµατική) βελτίωση των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα καταφέρνουν να µειώσουν τα κλειδιά από 15 σε 12 για την Πάππισα, από 23 σε 22 στην Ιλιάδα, ενώ αφήνουν σταθερά στο 6 αυτά από τις Θεσµοφοριάζουσες Τίτλοι και ονόµατα µαζί - κλειδιά ανά περίπτωση Σε έναν βιβλιοθηκονοµικά ιδεατό κόσµο τα κλειδιά για κάθε Έργο θα ταυτίζονταν µεταξύ τους ώστε να µένει τελικά ένα κλειδί για την Πάππισα Ιωάννα, ένα για την Ιλιάδα και ένα για τις Θεσµοφοριάζουσες. Αυτό θα συνέβαινε διότι πολύ απλά το όνοµα του συγγραφέα θα ήταν γραµµένο µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλες τις εγγραφές του συγγραφέα και ο οµοιόµορφος τίτλος επίσης θα ήταν γραµµένος οµοιόµορφα και θα υπήρχε. Βέβαια τέτοια ποσοστά επιτυχίας σπανίως καταγράφονται από τη διεθνή βιβλιογραφία όταν υπάρχουν µεγάλοι όγκοι δεδοµένων. Όµως η προσπάθεια ταιριάσµατος (matching) στα δεδοµένα του ΣΚΕΑΒ δίνει αποτελέσµατα που τείνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα αντί για ένα κλειδί στην Ιλιάδα του Οµήρου παράγονται 28 διαφορετικά, στις Θεσµοφοριάζουσες παράγονται 17 και στην Πάππισα Ιωάννα 22. ιαφορετικά κλειδιά / Εγγραφές δείγµατος Πάππισα Ιωάννα Ιλιάδα Θεσµοφοριάζουσες 22/70 = 0,31 28/40 = 0,7 17/43 = 0,39 Περίπου κάθε 3 εγγραφές και άλλο κλειδί Πίνακας 5: Σχέση εγγραφών ως προς τα κλειδιά που παράγονται Ούτε δύο όµοια κλειδιά ανά τρεις εγγραφές Κάθε 5 εγγραφές και δύο κλειδιά 10

11 Είναι βέβαια γεγονός πως ο αριθµός των κλειδιών είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθµού των εγγραφών. Αυτό συµβαίνει διότι περιορίζεται η πολυφωνία των οµοιόµορφων τίτλων και ονοµάτων. Πάντως αξίζει να σηµειωθεί πως αν ακολουθούνταν µε συνέπεια αρχεία καθιερωµένων αποδόσεων, παρά τη σχετικά µικρή παρουσία οµοιόµορφων τίτλων, τα αποτελέσµατα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Συγκεκριµένα τα κλειδιά θα διαµορφώνονταν ως εξής: τα 22 διαφορετικά κλειδιά της Πάππισας Ιωάννας θα γίνονταν 12, τα 28 διαφορετικά κλειδιά της Ιλιάδας θα γίνονταν 20 και τα 17 από τις Θεσµοφοριάζουσες θα γίνονταν µόλις 5. ηλαδή τα ποσοστά επιτυχίας σχεδόν θα διπλασιάζονταν. 4. Συµπεράσµατα Σε βιβλιογραφικά δεδοµένα τα οποία θα συµµορφώνονταν απολύτως µε τα όσα επιτάσσουν οι βιβλιοθηκονοµικοί κανόνες γύρω από τη δηµιουργία και χρήση των σηµείων πρόσβασης ο εντοπισµός των Έργων θα αποτελούσε µια σχετικά εύκολη διαδικασία κυρίως για τα Έργα εκείνα των οποίων οι πολλές εκδόσεις επιτάσσουν τη δηµιουργία και χρήση οµοιόµορφων τίτλων. Η ελληνική πραγµατικότητα πολύ απέχει από µια τέτοια κατάσταση. Η χρήση των κατ όνοµα οµοιόµορφων τίτλων είναι αποσπασµατική και οι τίτλοι κάθε άλλο παρά οµοιόµορφοι είναι. Άρα η προσέγγιση του απλού ταιριάσµατος (matching) φαίνεται να οδηγεί σε πενιχρά αποτελέσµατα. Η βελτίωση που επιτυγχάνεται µε την προσθήκη του πεδίου «Μετάφραση τού» δεν επαρκεί. Έτσι, επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά τόσο η ανυπαρξία χρήσης αρχείου καθιερωµένων αποδόσεων κατά την καταλογογράφηση, όσο και η αναγκαιότητα χρήσης του. Μένει να διερευνηθεί κατά πόσο θα βελτίωνε τα αποτελέσµατα η εκ των υστέρων χρήση ενός αρχείου καθιερωµένων αποδόσεων κατά την παραγωγή των κλειδιών (βλέπε σχήµα 2). Βέβαια τα ποσοστά βελτίωσης θα ήταν άρρηκτα συνδεδεµένα µε την ποιότητα του αρχείου καθιερωµένων αποδόσεων. Ένας ακόµη τρόπος για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων είναι η χρήση τεχνικών ελέγχου βαθµού οµοιότητας (similarity) αν και πάλι προβληµατίζουν οι µεγάλες αποκλίσεις στους τρόπους απόδοσης ονοµάτων και οµοιόµορφων τίτλων. Ένα από τα βασικά προβλήµατα είναι οι διαφορετικές γλώσσες. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4 κάτω από την αγγλόφωνη γραφή του ονόµατος του Αριστοφάνη εµφανίζονται οι 11 από τις 43 εγγραφές. Επίσης κάτω από ξενόγλωσσους οµοιόµορφους τίτλους εµφανίζονται 5 (από τις 40) βιβλιογραφικές εγγραφές στην Ιλιάδα και 8 (από τις 43) στις Θεσµοφοριάζουσες. Με τους κλασικούς αλγορίθµους µέτρησης οµοιότητας οι εν λόγω εγγραφές δεν είναι δυνατό να ταυτιστούν µε αυτές της ελληνικής γραφής. Βιβλιογραφία Aalberg, T. (2006). A Process and Tool for the Conversion of MARC Records to a Normalized FRBR Implementation. In: ICADL 2006, Kyoto, Japan, November Sugimoto, S. et al. (eds.) Berlin, Heidelberg: Springer, pp

12 Babeu, A. (2008). Building a "FRBR-Inspired" Catalog: The Perseus Digital Library Experience. [Internet] Perseus Digital Library. ιαθέσιµο στο Freire, N., Borbinha, J. and Calado, P. (2007). Identification of FRBR Works Within Bibliographic Databases: An Experiment with UNIMARC and Duplicate Detection Techniques. In: ICADL 2007, Hanoi, Vietnam, December Berlin, Heidelberg: Springer, pp Hickey, T.B. and O Neill, E.T. (2005). FRBRizing OCLC s WorldCat. Cataloging & Classification Quarterly. 39 (3/4), pp Hickey, T.B. and Toves, J. (2005). FRBR Work-Set Algorithm. ιαθέσιµο στο (απαιτείται εγγραφή). Hickey, T.B., O Neill, E.T and Toves, J. (2002). Experiments with the IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). D-Lib Magazine. 8, (9). IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (1998). Functional requirements for bibliographic records: final report. IFLA. ιαθέσιµο στο Naun, C. C. (2010). Next Generation OPACs: A Cataloging Viewpoint. Cataloging & Classification Quarterly, 48 (4), pp O'Neill, E.T. (2002). FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records Application of the Entity-Relationship Model to Humphry Clinker. Library Resources & Technical Services. 46 (4), pp Rajapatirana, B. and Missingham, R. (2005). The Australian National Bibliographic Database and the Functional Requirements for the Bibliographic Database (FRBR). The Australian Library Journal. 54 (1), pp Sfakakis, M. and Kapidakis, S. (2009). Eliminating query failures in a work-centric library metasearch environment. Library Hi Tech. 27 (2), pp Tillett, B. (2005). What is FRBR? A conceptual model for the bibliographic universe. The Australian Library Journal. ιαθέσιµο στο Yee, M.M. (2005). FRBRization: a Method for Turning Online Public Finding Lists into Online Public Catalogs. Information Technology and Libraries. 24 (3), pp Άνθη Καλοφωλιά, Έ. (2004). Αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα των ελληνικών καταλόγων: ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωµένων ονοµάτων. Στο: 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Κέρκυρα, Οκτωβρίου ιαθέσιµο στο Πεπονάκης, Μ. (2010). Σύνθεση FRBR εγγραφών αξιοποιώντας υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές (FRBRization): οµαδοποίηση σχετικών εγγραφών (clustering) και εµφάνισή τους σε on line συστήµατα. Μεταπτυχιακή Εργασία, Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. ιαθέσιµο στο 12

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Α.Β.Ε.Κ.Τ.) Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ SCRATCH ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β /ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τίτλος Εργασίας: Σύνθεση FRBR εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epepo@ekt.gr

Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epepo@ekt.gr Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως πάροχοι δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό : η μετάβαση από τη μία εγγραφή ανά πόρο στα δίκτυα σχέσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Interoperability problems regarding the concurrent access in resources

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, email: athinapanti@gmail.com Σαράντος Καπιδάκης, email: sarantos@ionio.rr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1 . Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Π. Μπράττης (1,3), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Κ. Πουλή (4) (1) Οµάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ζωγράφου, Ελλάδα {kouis@telecom.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1.1. Από την αρχική οθόνη Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Μαρία Ι. Κουτσούμπα Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Πεπονάκης, Μανόλης & Σφακάκης, Μιχάλης Τμήμα Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα