Πρόγραμμα Εκδηλώζεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13"

Transcript

1 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ Κίλεζε Πνιηηώλ Γηεζλήο Γηαθάλεηα-Διιάο Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Πέκπηε 4 Οθηωβξίνπ 2012 «Γηα έλα νηθνλνκηθά βηώζηκν θαη θνηλωληθά δίθαην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα» πκκεηέρνπλ: Παλαγήο Βνπξινύκεο, Οηθνλνκνιόγνο, η. Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ΟΣΔ Μηιηηάδεο Νεθηάξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, η. Γηνηθεηήο ΗΚΑ Ρνβέξηνο ππξόπνπινο, Γηνηθεηήο ΗΚΑ Πιάηωλ Σήληνο, επίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: Μεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» 1

2 Πέκπηε 8 Ννεκβξίνπ 2012 Φνξνινγηθό ύζηεκα: Μέηξα ή Μεηαξξύζκηζε πκκεηέρνπλ: Υάξεο Κπξηαδήο, Αληηπξόεδξνο ΔΒ Βαζίιεο Ράπαλνο, Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, η. Πξόεδξνο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Γηώξγνο ηαζάθεο, Βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ, Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Γεκήηξεο ηακαηόπνπινο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Φνξνινγίαο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ - Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ Θεκάησλ ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: Μεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Πέκπηε 13 Γεθεκβξίνπ 2012 «Γηα έλα λέν ειιεληθό Παλεπηζηήκην» ηάζεο Καιύβαο, Καζεγεηήο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Yale Βάζω Κηληή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Υαξάιακπνο Μνπηζόπνπινο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Βαζίιεο Παπάδνγινπ, Καζεγεηήο Ναππεγηθήο, Μεηζόβην Πνιπηερλείν, πξώελ Δηδηθόο Γξακκαηέαο, Τπνπξγείν Παηδείαο. ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: Μεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Πέκπηε 17 Ηαλνπαξίνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς. Πέκπηε 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς. To Δζληθό ύζηεκα Τγείαο ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Ζ Γεκόζηα Γηνίθεζε ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» 2

3 Πέκπηε 21 Μαξηίνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς Πέκπηε 11 Απξηιίνπ 2013 Ζ Γηθαηνζύλε ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Ζ Γηεζλήο ζέζε ηεο ρώξαο Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς Πέκπηε 16 Μαΐνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Ζ πλνιηθή Παξαγωγηθόηεηα θαη Αληαγωληζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» ΚΤΚΛΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε ην Κνηλωθειέο Ίδξπκα Κνηλωληθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ) Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρχίζει ζηις 17:30 Γεπηέξα 29 Οθηωβξίνπ 2012 «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» Μ.Z. Κνπηδάθεο, Καζεγεηήο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ: «Αιθαίνο θαη Οξάηηνο ζηνλ Φεινξείηε» ηάζεο Φύιινο, Καζεγεηήο Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ: «Ηδέεο θαη πξάμεηο: Ο Πιάησλ θαη ε ζύγρξνλε θηινζνθία» πληνληζκόο: Νίθνο Ξπδάθεο, Αξζξνγξάθνο ηεο Καζεκεξηλήο, Αξρηζπληάθηεο Καιιηηερληθνύ Σκήκαηνο 3

4 Πέκπηε 15 Ννεκβξίνπ 2012 Γηάιεμε Bernard-Henri Levy Ο θηιόζνθνο θαη ιόγηνο Bernard-Henri Levy ζπδεηά κε ηνλ θνξπθαίν γάιιν δεκνζηνγξάθν Jean-Marie Colombani ηα κεγάια πνιηηηθά ζέκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Διιάδαο Γεπηέξα 17 Γεθεκβξίνπ 2012 Πέκπηε 10 Ηαλνπαξίνπ 2013 Φεβξνπάξηνο 2013 Απξίιηνο 2013 «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» ε ζπλεξγαζία κε ην ΚΗΚΠΔ θαη ηελ Δηαηξεία Μειέηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο (Δ.Μ.Δ.Η.) Σειέκαρνο Μαξάηνο, Γεκνζηνγξάθνο : «Ο Γάληεο θαη ε Αξραία Διιάδα» Pedro Olalla, πγγξαθέαο, ειιεληζηήο, Πξεζβεπηήο ηνπ Διιεληζκνύ: «Αξθαδία: θνξέαο ειιεληζκνύ, ζπληζηώζα πνιηηηζκνύ» πληνληζκόο: Αληώλεο Ρεγθάθνο, Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, Αθαδεκατθόο Γηάιεμε Jacques Attali Ο νηθνλνκνιόγνο θαη ζπγγξαθέαο Jacques Attali ζπδεηά κε ηνλ θνξπθαίν γάιιν δεκνζηνγξάθν Jean-Marie Colombani γηα ηελ παγθόζκηα θξίζε. «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» Filippomaria Pontani, Καζεγεηήο Κιαζηθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Ca Foscari ηεο Βελεηίαο θαη ζηε Scuola Normale Superiore ηεο Πίδα Μ.Z. Κνπηδάθεο Καζεγεηήο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» ηέιηνο Ράκθνο, Φηιόζνθνο θαη ζπγγξαθέαο Υξηζηόθνξνο Πηζζαξίδεο, Οηθνλνκνιόγνο -Καζεγεηήο ζην London School of Economics, θάηνρνο ηνπ Νόκπει Οηθνλνκηθώλ

5 ΚΤΚΛΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟ ΝΟΜΗΚΑ ΤΜΠΟΗΑ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 20 Ννεκβξίνπ 2012 ύγρξνλεο κνξθέο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη νη λένη ξόινη ηνπ Δηζαγγειέα ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηελ Έλωζε Διιήλωλ Πνηληθνιόγωλ Οκηιεηέο ζα είλαη εθπξόζσπνη ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Πνηληθνιόγσλ. 5

6 Πέκπηε 29 Ννεκβξίνπ 2012 Ζκεξίδα κε ζέκαηα από ηε πληαγκαηηθή Δπηθαηξόηεηα ε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλωζε Διιήλωλ πληαγκαηνιόγωλ Σελ εθδήισζε ζα πξνινγίζεη ν Καζεγεηήο Κώζηαο Μαπξηάο, Πξόεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Βνπιήο, Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ πληαγκαηνιόγσλ, Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ πληαγκαηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ. Φεβξνπάξηνο 2013 Πέηξνο Παξαξάο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ε.η. Αληηπξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, Ηδξπηήο ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (Libertas) Νίθνο Αιηβηδάηνο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, η. Τπνπξγόο ππξίδωλ Φινγαΐηεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ πληαγκαηνιόγσλ, η. Τπνπξγόο, Κώζηαο Υξπζόγνλνο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ξελνθώλ Κνληηάδεο, Καζεγεηήο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ Μεηαξξπζκίζεηο ζην ύζηεκα Γηθαίνπ ε ζπλεξγαζία κε: Έλωζε Αζηηθνιόγωλ Έλωζε Διιήλωλ Γηθνλνκνιόγωλ ύλδεζκν Διιήλωλ Δκπνξηθνιόγωλ Έλωζε Διιήλωλ Πνηληθνιόγωλ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Έλωζε Διιήλωλ πληαγκαηνιόγωλ Παξνπζίαζε πκπεξαζκάησλ όισλ ησλ Ννκηθώλ πκπνζίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην

7 ΚΤΚΛΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2012 Matthieu Pigasse: «Δπξώπε: Γηαζπάζεηο θαη αλαηξνπέο» Σηα γαλλικά με ηασηότρονη μεηάθραζη Οκηιεηήο: Matthieu Pigasse Δληεηαικέλνο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Lazard Frères SAS ζηε Γαιιία θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Lazard ζηελ Δπξώπε, βαζηθόο κέηνρνο ηεο εθεκεξίδαο Le Monde Πέκπηε 22 Ννεκβξίνπ 2012 Θενδόζεο Σάζηνο: «Σν Θξεζθεύεζζαη» Οκηιεηήο: Θενδόζεο Σάζηνο, Καζεγεηήο ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Δπίηηκνο Γηδάθησξ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σξίηε 11 Γεθεκβξίνπ 2012 Ha-Joon Chang: «23 αιήζεηεο πνπ δελ καο ιέλε γηα ηνλ θαπηηαιηζκό» ε ζπλεξγαζία κε ην Βξεηαληθό πκβνύιην θαη ηηο Δθδόζεηο Καζηαληώηε Οκηιεηήο: Ha-Joon Chang, Οηθνλνκνιόγνο, πγγξαθέαο Πξνινγίδεη ν Γηώξγνο Καιπαδάθεο, Γηεζλνιόγνο ηα αγγιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 7

8 Γεπηέξα 4 Μαξηίνπ 2013 «Κωλζηαληίλνο Καξακαλιήο: επηηεύμεηο θαη ππνζήθεο» ε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα «Κωλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο» ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκπνζίνπ, δηαπξεπείο πξνζσπηθόηεηεο ηεο δεκόζηαο δσήο θαη θνξπθαίνη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζα αλαθεξζνύλ ζην έξγν πνπ επηηέιεζε θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ αλέδεημε ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζηνπο ηνκείο ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο Δπξώπεο Απξίιηνο 2013 «Ζ παξάδνζε ωο θίλδπλνο θαη ωο ειπίδα» π. Βαζίιεηνο Γνληηθάθεο, Πξνεγνύκελνο η. κνλήο Ηβήξσλ Αγ. Όξνπο Μάξηνο Μπέγδνο, Κνζκήηνξαο Θενινγηθήο ρνιήο Αζελώλ Θαλάζεο Ν. Παπαζαλαζίνπ, Γξ. Θενινγίαο, Αξρηζπληάθηεο πεξηνδηθνύ ύλαμε Πέκπηε 4 Απξηιίνπ 2013 Φωηεηλή Σζαιίθνγινπ: «Μαζήκαηα δωήο κεηά από ηηο θξίζεηο» Οκηιήηξηα: Φωηεηλή Σζαιίθνγινπ, πγγξαθέαο, Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 ΚΤΚΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Παξαζθεπή 12 Οθηωβξίνπ 2012 Ώξα: Mario Botta: «Αξρηηεθηνληθή θαη Μλήκε» ε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλωθειέο Ίδξπκα Κνηλωληθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ) Οκηιεηήο : Mario Botta, Αξρηηέθηνλαο πληνλίδεη ν Μέκνο Φηιηππίδεο, Αξρηηέθηνλαο ηα ηηαιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 8

9 Γεπηέξα 22 Οθηωβξίνπ 2012 Ώξα: Louis Benech: «Βιέπνληαο θαη θάλνληαο» ε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλωθειέο Ίδξπκα Κνηλωληθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ) Οκηιεηήο : Louis Benech, Αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ πληνλίδεη ν Μέκνο Φηιηππίδεο, Αξρηηέθηνλαο ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 15 Μαΐνπ 15 Ηνπλίνπ 2013 Νένο Δθζεζηαθόο Υώξνο Ώξεο: θαζεκεξηλά GREAT Greek Architectural Talent Έθζεζε εξγαζηώλ Διιήλωλ θνηηεηώλ αξρηηεθηνληθήο πλεξγαζία Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ & Lafarge Μηα έθζεζε ησλ θαιύηεξσλ εξγαζηώλ ειιήλσλ θνηηεηώλ αξρηηεθηνληθήο. Ζ έθζεζε ζα πξνθύςεη από αλνηρηό δηαγσληζκό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ έιιελεο θνηηεηέο από ζρνιέο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζα κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινύκελε από δηεζλνύο θήκεο αξρηηέθηνλεο ζα αλαιάβεη ηελ επηινγή ησλ πελήληα θαιύηεξσλ εξγαζηώλ. Οη επηθξαηέζηεξεο εξγαζίεο ζα εθηεζνύλ ζε κνξθή πξνπιαζκάησλ ζηνλ Νέν Δθζεζηαθό Υώξν ηνπ Μεγάξνπ, ελώ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό γύξσ από ηελ θάζε εξγαζία, όπσο ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, θείκελα θ.ά., ζα είλαη δηαζέζηκν ζε νζόλεο ζην ρώξν ηεο έθζεζεο. Με ηε ιήμε ηεο έθζεζεο ζα ππάξμνπλ ηέζζεξηο δηαθξίζεηο, νη νπνίεο ζα απνλεκεζνύλ ζε επηιεγκέλα έξγα αλάκεζα ζηηο πελήληα ζπκκεηνρέο: αεηθόξνο θαηαζθεπή, πξνζηηή θαηαζθεπή, δηακόξθσζε αζηηθνύ ηνπίνπ θαη θαηλνηνκηθή ρξήζε ζθπξνδέκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δηαιέμεηο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο. 9

10 ΚΤΚΛΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 9 Οθηωβξίνπ 2012 «Μέλεο Κνπκαληαξέαο: 50 ρξόληα παξνπζίαο ζηα γξάκκαηα» πκπόζην ε ζπλεξγαζία κε ηηο Δθδόζεηο Κέδξνο Αθηέξσκα ζηνλ Μέλε Κνπκαληαξέα γηα ηα πελήληα ρξόληα παξνπζίαο ηνπ ζηα γξάκκαηα θαη ηελ ζπιιεθηηθή επαλέθδνζε ηνπ κπζηζηνξήκαηόο ηνπ Η θανέλα με ηο εννιά Μέλεο Κνπκαληαξέαο, πγγξαθέαο Σίηνο Παηξίθηνο, Πνηεηήο Αληηγόλε Βιαβηαλνύ, Γηδάθησξ Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο νξβόλλεο θαη Καζεγήηξηα-ύκβνπινο Ηζηνξίαο ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Σξίηε 23 Οθηωβξίνπ 2012 Απνλνκή ηνπ βξαβείνπ «Γηδώ ωηεξίνπ» ζηνλ ζπγγξαθέα Mark Mazower ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία πγγξαθέωλ Θα αθνινπζήζεη δηάιεμε ηνπ Mark Mazower κε ζέκα: Spinelli s Dream: Greece and the European Crisis (Σν όξακα ηνπ πηλέιιη: ε Διιάδα θαη ε Δπξωπαϊθή Κξίζε) Πξόθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή θπζηνγλσκία, ηνλ Δπξσπατθό Δπίηξνπν Αιηηέξν πηλέιιη ηα αγγιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 10

11 Πέκπηε 29 Ννεκβξίνπ 2012 Σν Premio Strega ζηελ Αζήλα ε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθό Μνξθωηηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ Σν Premio Strega απνηειεί ηελ θνξπθαία ινγνηερληθή δηάθξηζε ηεο Ηηαιίαο. Σν Βξαβείν έρεη απνλεκεζεί ζε ζπγγξαθείο όπσο ν Cesare Pavese, ν Alberto Moravia, ν Umberto Eco θ.ά. Με πξσηνβνπιία ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Aζελώλ ζπζηάζεθε πξόζθαηα ειιεληθή επηηξνπή αλάγλσζεο ησλ ππνςεθίσλ έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληειέζεη κε ηελ ςήθν ηεο ζηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή γηα ην ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ε Δπηηξνπή Αλάγλσζεο ηεο Αζήλαο ζπλαληά ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ηνλ θεηηλό θαη ηνλ πεξζηλό ληθεηή, Alessandro Piperno θαη Edoardo Nesi. Σελ εθδήισζε πιαηζηώλνπλ ν Stefano Petrocchi, ζπληνληζηήο ηνπ Premio Strega, θαη νη κεηαθξαζηέο ησλ έξγσλ ζηα ειιεληθά, Αληαίνο Υξπζνζηνκίδεο θαη Άλλα Παπαζηαύξνπ. πκκεηέρνπλ: Edoardo Nesi, πγγξαθέαο (Premio Strega 2011) Alessandro Piperno, πγγξαθέαο (Premio Strega 2012) Stefano Petrocchi, Δθηειεζηηθόο πληνληζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο Bellonci Αληαίνο Υξπζνζηνκίδεο, Μεηαθξαζηήο, Γεκνζηνγξάθνο, ππεύζπλνο μέλεο ινγνηερλίαο εθδόζεσλ Καζηαληώηε Άλλα Παπαζηαύξνπ, Μεηαθξάζηξηα, πγγξαθέαο πληνληζκόο: Πέηξνο Μάξθαξεο, πγγξαθέαο ηα ηηαιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Γεπηέξα 3 Γεθεκβξίνπ Απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό ε ζπλεξγαζία κε ηελ Καιιηηερληθή εηαηξία Αμάλα θαη ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Etienne Lepage, Θεαηξηθόο ζπγγξαθέαο Claudine Galea, πγγξαθέαο Μαξία Δπζηαζηάδε, πγγξαθέαο Παξεκβαίλεη ν Καζεγεηήο Κωλζηαληίλνο Σζνπθαιάο πληνλίδεη ν δεκνζηνγξάθνο Νίθνο Βαηόπνπινο 11

12 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Πέκπηε 24 Ηαλνπαξίνπ 2013 «Αιέμαλδξνο Κνηδηάο- Δίθνζη ρξόληα κεηά-γξάθνληαο ρζεο γηα ην επώδπλν ζήκεξα» ε ζπλεξγαζία κε ηηο Δθδόζεηο ΚΔΓΡΟ Οκηιεηέο : Βελεηία Απνζηνιίδνπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Μάξω Γνύθα, πγγξαθέαο Ζιίαο Μαγθιίλεο, Γεκνζηνγξάθνο, πγγξαθέαο Γηάλλεο Παπαζενδώξνπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηέο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πληνλίδεη ε ζπγγξαθέαο & θξηηηθόο Έιελα Υνπδνύξε Ηαλνπάξηνο 2013 Εκκρεμούν ηα αναλσηικά ζηοιτεία ηης εκδήλωζης Δθδήιωζε πξνο ηηκήλ ηεο Κηθήο Γεκνπιά κε ηελ επθαηξία ηεο έθδνζεο αλζνινγίαο πνηεκάησλ ηεο, από ηελ Margellos World Republic of Letters ηνπ Yale University Press, ζε αγγιηθή κεηάθξαζε εζίι Ηγγιέζε Μαξγέιινπ θαη Rika Lesser ΚΤΚΛΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 5 Φεβξνπαξίνπ 2013 Αθηέξωκα ζηνλ Michelangelo Antonioni Με ηελ επθαηξία ησλ 100 ρξόλσλ από ηε γέλλεζή ηνπ (επηέκβξηνο 1912) ε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθό Μνξθωηηθό Ηλζηηηνύην Οκηιία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζθελνζέηε Carlo di Carlo (Antonioni su Antonioni). ην πιαίζην ηνπ αθηεξώκαηνο ζα πξνβιεζνύλ ηαηλίεο ηνπ Antonioni ζην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη ζην Ηηαιηθό Μνξθσηηθό Ηλζηηηνύην (νη ηίηινη ζα 12

13 αλαθνηλσζνύλ πξνζερώο). 13

14 Πέκπηε 7 Μαξηίνπ 2013 πκπόζην γηα ην Νέν Διιεληθό ηλεκά Θα ζπκκεηέρνπλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζθελνζέηεο: Γηώξγνο Εώεο, Φίιηππνο Σζίηνο, ύιιαο Σδνπκέξθαο, Αξγύξεο Παπαδεκεηξόπνπινο, Δύα ηεθαλή, Γηώξγνο Γεσξγόπνπινο πληνλίδνπλ ε θηλεκαηνγξαθηθή ζπληάθηξηα Δπάλλα Βελάξδνπ θαη ν δεκνζηνγξάθνο & θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ Γηάλλεο Ενπκπνπιάθεο Απξίιηνο 2012 «Ζ δύλακε παξέκβαζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηνπο κεγάινπο θνηλωληθνύο αγώλεο ηόηε θαη ζήκεξα» Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Μέγαξα» ησλ Γηώξγνπ Σζεκπεξόπνπινπ & άθε Μαληάηε. ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα ζπκκεηέρνπλ, κεηαμύ άιισλ, νη Γηώξγνο Σζεκπεξόπνπινο, Μηζέι Γεκόπνπινο & Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο. 14

15 ΚΤΚΛΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σεηάξηε 14 Ννεκβξίνπ 2012 Σα κνπζηθά επξήκαηα από ηνλ «Σάθν ηνπ Πνηεηή» θαη ε εξκελεία ηνπο Έλα ζεκαληηθό αξραηνινγηθό εύξεκα ήξζε ζην θσο πξηλ από ηξηάληα πεξίπνπ ρξόληα ζηε Γάθλε Αηηηθήο. Ο «Σάθνο ηνπ πνηεηή» ρξνλνινγείηαη ζηελ Κιαζηθή Δπνρή (πεξ. 430 π.υ.) θαη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ θηεξηζκάησλ επέηξεςε ζηηο αξραηνιόγνπο λα αληιήζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, κεηαμύ άιισλ, γηα ηε κνπζηθή θαη ηα κνπζηθά όξγαλα ζηελ αξραηόηεηα. ην πιαίζην ηνπ Megaron Plus παξνπζηάδεηαη ζην θνηλό ην κνλαδηθό εύξεκα θαη ηα πνξίζκαηα ησλ κειεηεηώλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. Δπηπρία Λπγθνύξε-Σόιηα, Αξραηνιόγνο, Πξώελ πξντζηακέλε ΚΣ Δθνξείαο Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Martin West, Δξεπλεηήο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο Ομθόξδεο θαη Δηαίξνο ζηηο Αθαδεκίαο Αζελώλ Egert Pöhlmann, Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Erlangen ηέιηνο Φαξνπδάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο, Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ - Σνκέαο Ηζηνξηθήο & πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Υξήζηνο Σεξδήο, Γηδάθησξ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηα ειιεληθά θαη αγγιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 15

16 Πέκπηε 28 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεηνο Λακπξηλνπδάθεο: «Δπίδαπξνο» ε ζπλεξγαζία κε ην ωκαηείν Γηάδωκα Οκηιεηήο: Βαζίιεηνο Λακπξηλνπδάθεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γεληθόο Γξακκαηέαο Γ.. σκαηείν Γηάδσκα Πέκπηε 25 Απξηιίνπ 2013 Κώζηαο Εάρνο: «Νηθόπνιε» ε ζπλεξγαζία κε ην ωκαηείν Γηάδωκα Οκηιεηήο: Κώζηαο Εάρνο, Αξραηνιόγνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κλεκείσλ ηεο Νηθόπνιεο 16

17 ΚΤΚΛΟ ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ COLLEGE DE FRANCE Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε ηε Γαιιηθή Πξεζβεία θαη ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 15 Ηαλνπαξίνπ Karol Beffa: Πνηνο ν ιόγνο λα ζπλζέηνπκε αθόκα κνπζηθή; Οκηιεηήο: Karol Beffa, Έδξα Καιιηηερληθήο Γεκηνπξγίαο (Chaire de Creation artistique) Πέκπηε 14 Φεβξνπαξίνπ 2013 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Antoine Compagnon: Λνγνηερλία: νδεγίεο ρξήζεωο Οκηιεηήο: Antoine Compagnon, Έδξα Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο: ηζηνξία, θξηηηθή, ζεσξία Σξίηε 26 Φεβξνπαξίνπ 2013 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Henry Laurens: Πξώηε απνηίκεζε ηεο αξαβηθήο άλνημεο Οκηιεηήο: Henry Laurens: Έδξα ύγρξνλεο Ηζηνξίαο ηνπ Αξαβηθνύ θόζκνπ Σξίηε 12 Μαξηίνπ 2013 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Alain Prochiantz: Ση είλαη ε έκβηα ύιε; Οκηιεηήο: Alain Prochiantz, Έδξα Μνξθνγελεηηθώλ Γηαδηθαζηώλ ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 17

18 Γεπηέξα 13 Μαΐνπ 2013 Γηάιεμε Denis Knoepfler: Αζήλα θαη Ρώκε ιίγν πξηλ ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο από ηνπο Ρωκαίνπο Οκηιεηήο: Denis Knoepfler, Έδξα Δπηγξαθηθήο θαη Ηζηνξίαο ησλ Διιεληθώλ πόιεσλ ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Σξίηε 28 Μαΐνπ 2013 Roger Chartier: Σν δωληαλό παξειζόλ. Ηζηνξία, ινγνηερλία θαη κλήκε, πώο λα αθνύκε ηνπο λεθξνύο κε ηα κάηηα. Οκηιεηήο: Roger Chartier, Έδξα Γραπηά και Πολιηιζμοί ζηη Νεόηερη Εσρώπη ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 18

19 ΚΤΚΛΟ: Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ πληνληζηήο θύθινπ: Ζιίαο Κνύβειαο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 29 Ηαλνπαξίνπ Θα θάλνπκε επηηέινπο θάηη γηα ηνλ θαξθίλν; πληνληζηήο: Αξγύξεο Δπζηξαηηάδεο, Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Ηδξύκαηνο Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. Οκόηηκνο Καζεγεηήο (Έδξα Ζiggins ) ηεο Γελεηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Columbia USA Oκηιεηέο: Άλλα Δθξαηκίδνπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα. Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Ογθνινγίαο ηνπ Αληηθαξθηληθνύ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο άββαο» Γεκήηξηνο Καξαθάζεο, Αηκαηνιόγνο. Γηεπζπληήο, Τπεύζπλνο, Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο Μπεινύ Οζηώλ Ννζνθνκείνπ «Ο Δπαγγειηζκόο» Μαλόιεο Κνγεβίλαο, Καζεγεηήο-Δπηδεκηνιόγνο. Δζληθή Δπηηξνπή Γεκόζηαο Τγείαο, Αζήλα. Κέληξν Έξεπλαο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δπηδεκηνινγία, Βαξθειώλε, Ηζπαλία Κωλζηαληίλνο πξίγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ογθνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο Ογθνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ «σηεξία», Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο Θσξαθηθήο Ογθνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Yale USA 19

20 Γεπηέξα 11 Μαξηίνπ 2013 Γιώζζα θαη λόεζε: Δίλαη πνηέ δπλαηόλ λα είλαη πξνϊόληα ηεο εμέιημεο; Δλαξθηήξηα εθδήιωζε ηεο Brain Awareness Week πλεξγαζία κε ηελ Dana Alliance for Brain Initiatives θαη ηελ «Διιεληθή Δηαηξεία Νεπξνεπηζηεκώλ» πληνλίζηξηα: Δηξήλε θαιηόξα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Έξεπλαο, Δξγαζηήξην Νεπξνθπζηνινγίαο, Μνλάδα Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο, Ίδξπκα Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Κώζηαο Κξηκπάο, Αθαδεκατθόο Μηράιεο Πεηξίδεο, Καζεγεηήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην McGill Canada. Director Neuropsychology Cognitive Neuroscience Unit, Montreal Neurological Institute and Hospital Ζιίαο Κνύβειαο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Σξίηε 23 Απξηιίνπ 2013 Αληηκεηωπίδνληαο ηελ αλαζθάιεηα ηελ επνρή ηεο θξίζεο. πληνληζηήο: Κιήκεο Ναπξίδεο, Καζεγεηήο Φπρνινγίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γξεγόξεο Βαιζακαηδήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Βελεηζάλνο Μαπξέαο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 20

21 Σξίηε 14 Μαΐνπ 2013 Σα ινηκώδε λνζήκαηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα: κηα αλαδπόκελε απεηιή. πληνληζηήο: Άγγεινο Υαηδάθεο, Καζεγεηήο Δπηδεκηνινγίαο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σάθεο Παλαγηωηόπνπινο, Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο, Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ Γεώξγηνο Γάηθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ησλ Λνηκώμεσλ, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Λατθό Ννζνθνκείν ωηήξεο Σζηόδξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο- Λνηκώμεσλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Αιθηβηάδεο Βαηόπνπινο, Καζεγεηήο Μηθξνβηνινγίαο, Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο 21

22 ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΔ 25 Ηαλνπαξίνπ 10 Μαξηίνπ 2013 Δηθαζηηθό Παηδηθό Δξγαζηήξη "Le Blobterre" Μηα εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο Matali Grasset ε ζπλεξγαζία κε ην Centre Pompidou Μηα εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε ζρεδηαζκέλε από ηελ εθεπξεηηθή γαιιίδα ληηδάηλεξ Matali Grasset. Ζ θαιιηηέρλεο δεκηνπξγεί έλα θαληαζηηθό θόζκν θαη καο θαιεί λα θάλνπκε κηα βόιηα ζε έλαλ θήπν δηαθνξεηηθό κέζα ζην θηίξην ηνπ Μεγάξνπ! Έλα θήπν γεκάην πξσηόηππα ζρήκαηα, ρξώκαηα, νζκέο θαη ήρνπο, πνπ ζθνπό έρνπλ λα καο παξαζύξνπλ καθξηά από ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Πξόθεηηαη γηα έλα ρώξν πβξηδηθό, πξσηόγνλν αιιά ηαπηόρξνλα ηερλεηό, ν νπνίνο ελώ βαζίδεηαη ζε θόξκεο θαη ζρήκαηα νξγαληθά ηαπηόρξνλα παξακέλεη καθξηά από ην βηνινγηθό ηνπ εαπηό. Σα παηδηά θαινύληαη λα πεξηπιαλεζνύλ κέζα ζε απηόλ θαη, αθνύ ηνλ εμεξεπλήζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο όιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο, λα θαληαζηνύλ θαη λα πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα δσήο γηα ηνλ ηόπν απηό. Μηα εκπεηξία αθηεξσκέλε ζην πλεύκα ηεο εμεξεύλεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαληαζίαο. Σν εξγαζηήξη απεπζύλεηαη ζε παηδηά 6 έωο 12 εηώλ. Δηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζα θαζνδεγεί ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο. Πξνβιέπνληαη πξνγξάκκαηα γηα κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο, θαη νκαδηθέο επηζθέςεηο γηα ζρνιεία. Πέκπηε 31 Ηαλνπαξίνπ Ώξα: πηλαιόγθα - Καινθαίξη 2012 Κώζηαο Σζόθιεο "Δζύ, ν ηειεπηαίνο ιεπξόο" Κώζηαο Σζόθιεο, Καιιηηέρλεο Καηεξίλα Κνζθηλά, Δπηκειήηξηα Cora Bruno, Δπηκειεηήο Νίθνο Φηλνθαιηώηεο, πιιέθηεο πληνλίδεη: Έθε Αλδξεάδε, Κξηηηθόο Σέρλεο 22

23 εηξά δηαιέμεωλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεηηθνύ πξωηνθόιινπ ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί από ην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη ην Δ.Κ.Π.Α. ΥΟΡΖΓΟΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕ ΙΔΡΤΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. ΩΝΑΗ LAFARGE KIKΠΕ KΟΙΝΩΦΕΛΕ ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΔΗΜΕΡΓΟΝ Ίδρυμα Πολιτιςμοφ και Ανάπτυξησ Δαςκαλόπουλου ΕUROBANK ΙΔΡΤΜΑ ΕΤΓΕΝΙΔΟΤ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΤΛΟΤ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΙΔΡΤΜΑ Α.Γ.ΛΕΒΕΝΣΗ ΙΔΡΤΜΑ ΜΠΟΔΟΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙΣΗ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΣΟΡΗ & ΕΙΛ ΜΑΡΓΕΛΛΟΤ POLEMBROS SHIPPING LTD. 23

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων 2012-13

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων 2012-13 Πρόγραµµα Εκδηλώσεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Kantor Σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΡΚΓΔΞΖΜΡ ΠΓΠΑΞΠΕ, 2 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Αθίμεηο θαη Γγγξαθέο Οπλέδξσλ ΝΓΙΝΠΕ, 3 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 1 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:15 π.κ. Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Γεώξγηνο Ζ. Σζηνύιηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΡΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Αίθοσζα Σελεηών, Αμθ. άκης Καράγιωργας ΙΙ, Αίθοσζα ΔΕΚΟΙ 11, 12 & 13 Μαρηίοσ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 9:30 Πξνζέιεπζε 10:00 Έλαξμε Υαηξεηηζκνί Α Σςνεδπία Θεολογία και /ζηην νεοελληνική πεζογπαθία πληνλίζηξηα: Γξ ππξηδνύια Αζαλαζνπνύινπ-Κππξίνπ Γηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ Ο ύλδεζκνο Φηιίαο Δζλώλ (.Φ.Δ.) δηνξγαλώλεη πλέδξην ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ 2013, ζην ακθηζέαηξν AULA ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (Παλεπηζηεκηνύπνιε Εωγξάθνπ) κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα