Πρόγραμμα Εκδηλώζεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13"

Transcript

1 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ Κίλεζε Πνιηηώλ Γηεζλήο Γηαθάλεηα-Διιάο Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Πέκπηε 4 Οθηωβξίνπ 2012 «Γηα έλα νηθνλνκηθά βηώζηκν θαη θνηλωληθά δίθαην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα» πκκεηέρνπλ: Παλαγήο Βνπξινύκεο, Οηθνλνκνιόγνο, η. Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ΟΣΔ Μηιηηάδεο Νεθηάξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, η. Γηνηθεηήο ΗΚΑ Ρνβέξηνο ππξόπνπινο, Γηνηθεηήο ΗΚΑ Πιάηωλ Σήληνο, επίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: Μεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» 1

2 Πέκπηε 8 Ννεκβξίνπ 2012 Φνξνινγηθό ύζηεκα: Μέηξα ή Μεηαξξύζκηζε πκκεηέρνπλ: Υάξεο Κπξηαδήο, Αληηπξόεδξνο ΔΒ Βαζίιεο Ράπαλνο, Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, η. Πξόεδξνο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) Γηώξγνο ηαζάθεο, Βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ, Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Γεκήηξεο ηακαηόπνπινο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Φνξνινγίαο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ - Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ Θεκάησλ ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: Μεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Πέκπηε 13 Γεθεκβξίνπ 2012 «Γηα έλα λέν ειιεληθό Παλεπηζηήκην» ηάζεο Καιύβαο, Καζεγεηήο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Yale Βάζω Κηληή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Υαξάιακπνο Μνπηζόπνπινο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Βαζίιεο Παπάδνγινπ, Καζεγεηήο Ναππεγηθήο, Μεηζόβην Πνιπηερλείν, πξώελ Δηδηθόο Γξακκαηέαο, Τπνπξγείν Παηδείαο. ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: Μεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Πέκπηε 17 Ηαλνπαξίνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς. Πέκπηε 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς. To Δζληθό ύζηεκα Τγείαο ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Ζ Γεκόζηα Γηνίθεζε ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» 2

3 Πέκπηε 21 Μαξηίνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς Πέκπηε 11 Απξηιίνπ 2013 Ζ Γηθαηνζύλε ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Ζ Γηεζλήο ζέζε ηεο ρώξαο Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς Πέκπηε 16 Μαΐνπ 2013 Οι ομιληηές θα ανακοινωθούν προζετώς ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» Ζ πλνιηθή Παξαγωγηθόηεηα θαη Αληαγωληζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ην πιαίζην ηνπ θύθινπ δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν «Διιάδα: κεηαξξπζκίζεηο, Ρήμεηο, Σνκέο» ΚΤΚΛΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε ην Κνηλωθειέο Ίδξπκα Κνηλωληθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ) Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρχίζει ζηις 17:30 Γεπηέξα 29 Οθηωβξίνπ 2012 «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» Μ.Z. Κνπηδάθεο, Καζεγεηήο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ: «Αιθαίνο θαη Οξάηηνο ζηνλ Φεινξείηε» ηάζεο Φύιινο, Καζεγεηήο Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ: «Ηδέεο θαη πξάμεηο: Ο Πιάησλ θαη ε ζύγρξνλε θηινζνθία» πληνληζκόο: Νίθνο Ξπδάθεο, Αξζξνγξάθνο ηεο Καζεκεξηλήο, Αξρηζπληάθηεο Καιιηηερληθνύ Σκήκαηνο 3

4 Πέκπηε 15 Ννεκβξίνπ 2012 Γηάιεμε Bernard-Henri Levy Ο θηιόζνθνο θαη ιόγηνο Bernard-Henri Levy ζπδεηά κε ηνλ θνξπθαίν γάιιν δεκνζηνγξάθν Jean-Marie Colombani ηα κεγάια πνιηηηθά ζέκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Διιάδαο Γεπηέξα 17 Γεθεκβξίνπ 2012 Πέκπηε 10 Ηαλνπαξίνπ 2013 Φεβξνπάξηνο 2013 Απξίιηνο 2013 «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» ε ζπλεξγαζία κε ην ΚΗΚΠΔ θαη ηελ Δηαηξεία Μειέηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο (Δ.Μ.Δ.Η.) Σειέκαρνο Μαξάηνο, Γεκνζηνγξάθνο : «Ο Γάληεο θαη ε Αξραία Διιάδα» Pedro Olalla, πγγξαθέαο, ειιεληζηήο, Πξεζβεπηήο ηνπ Διιεληζκνύ: «Αξθαδία: θνξέαο ειιεληζκνύ, ζπληζηώζα πνιηηηζκνύ» πληνληζκόο: Αληώλεο Ρεγθάθνο, Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο, Αθαδεκατθόο Γηάιεμε Jacques Attali Ο νηθνλνκνιόγνο θαη ζπγγξαθέαο Jacques Attali ζπδεηά κε ηνλ θνξπθαίν γάιιν δεκνζηνγξάθν Jean-Marie Colombani γηα ηελ παγθόζκηα θξίζε. «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» Filippomaria Pontani, Καζεγεηήο Κιαζηθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Ca Foscari ηεο Βελεηίαο θαη ζηε Scuola Normale Superiore ηεο Πίδα Μ.Z. Κνπηδάθεο Καζεγεηήο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ «Ζ Διιάδα θαη ε Γύζε» ηέιηνο Ράκθνο, Φηιόζνθνο θαη ζπγγξαθέαο Υξηζηόθνξνο Πηζζαξίδεο, Οηθνλνκνιόγνο -Καζεγεηήο ζην London School of Economics, θάηνρνο ηνπ Νόκπει Οηθνλνκηθώλ

5 ΚΤΚΛΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟ ΝΟΜΗΚΑ ΤΜΠΟΗΑ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 20 Ννεκβξίνπ 2012 ύγρξνλεο κνξθέο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη νη λένη ξόινη ηνπ Δηζαγγειέα ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηελ Έλωζε Διιήλωλ Πνηληθνιόγωλ Οκηιεηέο ζα είλαη εθπξόζσπνη ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Πνηληθνιόγσλ. 5

6 Πέκπηε 29 Ννεκβξίνπ 2012 Ζκεξίδα κε ζέκαηα από ηε πληαγκαηηθή Δπηθαηξόηεηα ε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλωζε Διιήλωλ πληαγκαηνιόγωλ Σελ εθδήισζε ζα πξνινγίζεη ν Καζεγεηήο Κώζηαο Μαπξηάο, Πξόεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Βνπιήο, Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ πληαγκαηνιόγσλ, Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ πληαγκαηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ. Φεβξνπάξηνο 2013 Πέηξνο Παξαξάο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ε.η. Αληηπξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, Ηδξπηήο ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (Libertas) Νίθνο Αιηβηδάηνο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, η. Τπνπξγόο ππξίδωλ Φινγαΐηεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ πληαγκαηνιόγσλ, η. Τπνπξγόο, Κώζηαο Υξπζόγνλνο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ξελνθώλ Κνληηάδεο, Καζεγεηήο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ Μεηαξξπζκίζεηο ζην ύζηεκα Γηθαίνπ ε ζπλεξγαζία κε: Έλωζε Αζηηθνιόγωλ Έλωζε Διιήλωλ Γηθνλνκνιόγωλ ύλδεζκν Διιήλωλ Δκπνξηθνιόγωλ Έλωζε Διιήλωλ Πνηληθνιόγωλ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Έλωζε Διιήλωλ πληαγκαηνιόγωλ Παξνπζίαζε πκπεξαζκάησλ όισλ ησλ Ννκηθώλ πκπνζίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην

7 ΚΤΚΛΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2012 Matthieu Pigasse: «Δπξώπε: Γηαζπάζεηο θαη αλαηξνπέο» Σηα γαλλικά με ηασηότρονη μεηάθραζη Οκηιεηήο: Matthieu Pigasse Δληεηαικέλνο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Lazard Frères SAS ζηε Γαιιία θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Lazard ζηελ Δπξώπε, βαζηθόο κέηνρνο ηεο εθεκεξίδαο Le Monde Πέκπηε 22 Ννεκβξίνπ 2012 Θενδόζεο Σάζηνο: «Σν Θξεζθεύεζζαη» Οκηιεηήο: Θενδόζεο Σάζηνο, Καζεγεηήο ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Δπίηηκνο Γηδάθησξ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σξίηε 11 Γεθεκβξίνπ 2012 Ha-Joon Chang: «23 αιήζεηεο πνπ δελ καο ιέλε γηα ηνλ θαπηηαιηζκό» ε ζπλεξγαζία κε ην Βξεηαληθό πκβνύιην θαη ηηο Δθδόζεηο Καζηαληώηε Οκηιεηήο: Ha-Joon Chang, Οηθνλνκνιόγνο, πγγξαθέαο Πξνινγίδεη ν Γηώξγνο Καιπαδάθεο, Γηεζλνιόγνο ηα αγγιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 7

8 Γεπηέξα 4 Μαξηίνπ 2013 «Κωλζηαληίλνο Καξακαλιήο: επηηεύμεηο θαη ππνζήθεο» ε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα «Κωλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο» ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκπνζίνπ, δηαπξεπείο πξνζσπηθόηεηεο ηεο δεκόζηαο δσήο θαη θνξπθαίνη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζα αλαθεξζνύλ ζην έξγν πνπ επηηέιεζε θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ αλέδεημε ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζηνπο ηνκείο ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο Δπξώπεο Απξίιηνο 2013 «Ζ παξάδνζε ωο θίλδπλνο θαη ωο ειπίδα» π. Βαζίιεηνο Γνληηθάθεο, Πξνεγνύκελνο η. κνλήο Ηβήξσλ Αγ. Όξνπο Μάξηνο Μπέγδνο, Κνζκήηνξαο Θενινγηθήο ρνιήο Αζελώλ Θαλάζεο Ν. Παπαζαλαζίνπ, Γξ. Θενινγίαο, Αξρηζπληάθηεο πεξηνδηθνύ ύλαμε Πέκπηε 4 Απξηιίνπ 2013 Φωηεηλή Σζαιίθνγινπ: «Μαζήκαηα δωήο κεηά από ηηο θξίζεηο» Οκηιήηξηα: Φωηεηλή Σζαιίθνγινπ, πγγξαθέαο, Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 ΚΤΚΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Παξαζθεπή 12 Οθηωβξίνπ 2012 Ώξα: Mario Botta: «Αξρηηεθηνληθή θαη Μλήκε» ε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλωθειέο Ίδξπκα Κνηλωληθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ) Οκηιεηήο : Mario Botta, Αξρηηέθηνλαο πληνλίδεη ν Μέκνο Φηιηππίδεο, Αξρηηέθηνλαο ηα ηηαιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 8

9 Γεπηέξα 22 Οθηωβξίνπ 2012 Ώξα: Louis Benech: «Βιέπνληαο θαη θάλνληαο» ε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλωθειέο Ίδξπκα Κνηλωληθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ) Οκηιεηήο : Louis Benech, Αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ πληνλίδεη ν Μέκνο Φηιηππίδεο, Αξρηηέθηνλαο ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 15 Μαΐνπ 15 Ηνπλίνπ 2013 Νένο Δθζεζηαθόο Υώξνο Ώξεο: θαζεκεξηλά GREAT Greek Architectural Talent Έθζεζε εξγαζηώλ Διιήλωλ θνηηεηώλ αξρηηεθηνληθήο πλεξγαζία Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ & Lafarge Μηα έθζεζε ησλ θαιύηεξσλ εξγαζηώλ ειιήλσλ θνηηεηώλ αξρηηεθηνληθήο. Ζ έθζεζε ζα πξνθύςεη από αλνηρηό δηαγσληζκό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ έιιελεο θνηηεηέο από ζρνιέο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζα κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινύκελε από δηεζλνύο θήκεο αξρηηέθηνλεο ζα αλαιάβεη ηελ επηινγή ησλ πελήληα θαιύηεξσλ εξγαζηώλ. Οη επηθξαηέζηεξεο εξγαζίεο ζα εθηεζνύλ ζε κνξθή πξνπιαζκάησλ ζηνλ Νέν Δθζεζηαθό Υώξν ηνπ Μεγάξνπ, ελώ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό γύξσ από ηελ θάζε εξγαζία, όπσο ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, θείκελα θ.ά., ζα είλαη δηαζέζηκν ζε νζόλεο ζην ρώξν ηεο έθζεζεο. Με ηε ιήμε ηεο έθζεζεο ζα ππάξμνπλ ηέζζεξηο δηαθξίζεηο, νη νπνίεο ζα απνλεκεζνύλ ζε επηιεγκέλα έξγα αλάκεζα ζηηο πελήληα ζπκκεηνρέο: αεηθόξνο θαηαζθεπή, πξνζηηή θαηαζθεπή, δηακόξθσζε αζηηθνύ ηνπίνπ θαη θαηλνηνκηθή ρξήζε ζθπξνδέκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δηαιέμεηο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο. 9

10 ΚΤΚΛΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 9 Οθηωβξίνπ 2012 «Μέλεο Κνπκαληαξέαο: 50 ρξόληα παξνπζίαο ζηα γξάκκαηα» πκπόζην ε ζπλεξγαζία κε ηηο Δθδόζεηο Κέδξνο Αθηέξσκα ζηνλ Μέλε Κνπκαληαξέα γηα ηα πελήληα ρξόληα παξνπζίαο ηνπ ζηα γξάκκαηα θαη ηελ ζπιιεθηηθή επαλέθδνζε ηνπ κπζηζηνξήκαηόο ηνπ Η θανέλα με ηο εννιά Μέλεο Κνπκαληαξέαο, πγγξαθέαο Σίηνο Παηξίθηνο, Πνηεηήο Αληηγόλε Βιαβηαλνύ, Γηδάθησξ Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο νξβόλλεο θαη Καζεγήηξηα-ύκβνπινο Ηζηνξίαο ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Σξίηε 23 Οθηωβξίνπ 2012 Απνλνκή ηνπ βξαβείνπ «Γηδώ ωηεξίνπ» ζηνλ ζπγγξαθέα Mark Mazower ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία πγγξαθέωλ Θα αθνινπζήζεη δηάιεμε ηνπ Mark Mazower κε ζέκα: Spinelli s Dream: Greece and the European Crisis (Σν όξακα ηνπ πηλέιιη: ε Διιάδα θαη ε Δπξωπαϊθή Κξίζε) Πξόθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή θπζηνγλσκία, ηνλ Δπξσπατθό Δπίηξνπν Αιηηέξν πηλέιιη ηα αγγιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 10

11 Πέκπηε 29 Ννεκβξίνπ 2012 Σν Premio Strega ζηελ Αζήλα ε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθό Μνξθωηηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ Σν Premio Strega απνηειεί ηελ θνξπθαία ινγνηερληθή δηάθξηζε ηεο Ηηαιίαο. Σν Βξαβείν έρεη απνλεκεζεί ζε ζπγγξαθείο όπσο ν Cesare Pavese, ν Alberto Moravia, ν Umberto Eco θ.ά. Με πξσηνβνπιία ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Aζελώλ ζπζηάζεθε πξόζθαηα ειιεληθή επηηξνπή αλάγλσζεο ησλ ππνςεθίσλ έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληειέζεη κε ηελ ςήθν ηεο ζηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή γηα ην ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ε Δπηηξνπή Αλάγλσζεο ηεο Αζήλαο ζπλαληά ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ηνλ θεηηλό θαη ηνλ πεξζηλό ληθεηή, Alessandro Piperno θαη Edoardo Nesi. Σελ εθδήισζε πιαηζηώλνπλ ν Stefano Petrocchi, ζπληνληζηήο ηνπ Premio Strega, θαη νη κεηαθξαζηέο ησλ έξγσλ ζηα ειιεληθά, Αληαίνο Υξπζνζηνκίδεο θαη Άλλα Παπαζηαύξνπ. πκκεηέρνπλ: Edoardo Nesi, πγγξαθέαο (Premio Strega 2011) Alessandro Piperno, πγγξαθέαο (Premio Strega 2012) Stefano Petrocchi, Δθηειεζηηθόο πληνληζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο Bellonci Αληαίνο Υξπζνζηνκίδεο, Μεηαθξαζηήο, Γεκνζηνγξάθνο, ππεύζπλνο μέλεο ινγνηερλίαο εθδόζεσλ Καζηαληώηε Άλλα Παπαζηαύξνπ, Μεηαθξάζηξηα, πγγξαθέαο πληνληζκόο: Πέηξνο Μάξθαξεο, πγγξαθέαο ηα ηηαιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Γεπηέξα 3 Γεθεκβξίνπ Απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό ε ζπλεξγαζία κε ηελ Καιιηηερληθή εηαηξία Αμάλα θαη ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Etienne Lepage, Θεαηξηθόο ζπγγξαθέαο Claudine Galea, πγγξαθέαο Μαξία Δπζηαζηάδε, πγγξαθέαο Παξεκβαίλεη ν Καζεγεηήο Κωλζηαληίλνο Σζνπθαιάο πληνλίδεη ν δεκνζηνγξάθνο Νίθνο Βαηόπνπινο 11

12 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Πέκπηε 24 Ηαλνπαξίνπ 2013 «Αιέμαλδξνο Κνηδηάο- Δίθνζη ρξόληα κεηά-γξάθνληαο ρζεο γηα ην επώδπλν ζήκεξα» ε ζπλεξγαζία κε ηηο Δθδόζεηο ΚΔΓΡΟ Οκηιεηέο : Βελεηία Απνζηνιίδνπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Μάξω Γνύθα, πγγξαθέαο Ζιίαο Μαγθιίλεο, Γεκνζηνγξάθνο, πγγξαθέαο Γηάλλεο Παπαζενδώξνπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηέο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πληνλίδεη ε ζπγγξαθέαο & θξηηηθόο Έιελα Υνπδνύξε Ηαλνπάξηνο 2013 Εκκρεμούν ηα αναλσηικά ζηοιτεία ηης εκδήλωζης Δθδήιωζε πξνο ηηκήλ ηεο Κηθήο Γεκνπιά κε ηελ επθαηξία ηεο έθδνζεο αλζνινγίαο πνηεκάησλ ηεο, από ηελ Margellos World Republic of Letters ηνπ Yale University Press, ζε αγγιηθή κεηάθξαζε εζίι Ηγγιέζε Μαξγέιινπ θαη Rika Lesser ΚΤΚΛΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 5 Φεβξνπαξίνπ 2013 Αθηέξωκα ζηνλ Michelangelo Antonioni Με ηελ επθαηξία ησλ 100 ρξόλσλ από ηε γέλλεζή ηνπ (επηέκβξηνο 1912) ε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθό Μνξθωηηθό Ηλζηηηνύην Οκηιία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζθελνζέηε Carlo di Carlo (Antonioni su Antonioni). ην πιαίζην ηνπ αθηεξώκαηνο ζα πξνβιεζνύλ ηαηλίεο ηνπ Antonioni ζην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη ζην Ηηαιηθό Μνξθσηηθό Ηλζηηηνύην (νη ηίηινη ζα 12

13 αλαθνηλσζνύλ πξνζερώο). 13

14 Πέκπηε 7 Μαξηίνπ 2013 πκπόζην γηα ην Νέν Διιεληθό ηλεκά Θα ζπκκεηέρνπλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζθελνζέηεο: Γηώξγνο Εώεο, Φίιηππνο Σζίηνο, ύιιαο Σδνπκέξθαο, Αξγύξεο Παπαδεκεηξόπνπινο, Δύα ηεθαλή, Γηώξγνο Γεσξγόπνπινο πληνλίδνπλ ε θηλεκαηνγξαθηθή ζπληάθηξηα Δπάλλα Βελάξδνπ θαη ν δεκνζηνγξάθνο & θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ Γηάλλεο Ενπκπνπιάθεο Απξίιηνο 2012 «Ζ δύλακε παξέκβαζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηνπο κεγάινπο θνηλωληθνύο αγώλεο ηόηε θαη ζήκεξα» Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Μέγαξα» ησλ Γηώξγνπ Σζεκπεξόπνπινπ & άθε Μαληάηε. ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα ζπκκεηέρνπλ, κεηαμύ άιισλ, νη Γηώξγνο Σζεκπεξόπνπινο, Μηζέι Γεκόπνπινο & Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο. 14

15 ΚΤΚΛΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σεηάξηε 14 Ννεκβξίνπ 2012 Σα κνπζηθά επξήκαηα από ηνλ «Σάθν ηνπ Πνηεηή» θαη ε εξκελεία ηνπο Έλα ζεκαληηθό αξραηνινγηθό εύξεκα ήξζε ζην θσο πξηλ από ηξηάληα πεξίπνπ ρξόληα ζηε Γάθλε Αηηηθήο. Ο «Σάθνο ηνπ πνηεηή» ρξνλνινγείηαη ζηελ Κιαζηθή Δπνρή (πεξ. 430 π.υ.) θαη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ θηεξηζκάησλ επέηξεςε ζηηο αξραηνιόγνπο λα αληιήζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, κεηαμύ άιισλ, γηα ηε κνπζηθή θαη ηα κνπζηθά όξγαλα ζηελ αξραηόηεηα. ην πιαίζην ηνπ Megaron Plus παξνπζηάδεηαη ζην θνηλό ην κνλαδηθό εύξεκα θαη ηα πνξίζκαηα ησλ κειεηεηώλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. Δπηπρία Λπγθνύξε-Σόιηα, Αξραηνιόγνο, Πξώελ πξντζηακέλε ΚΣ Δθνξείαο Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Martin West, Δξεπλεηήο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο Ομθόξδεο θαη Δηαίξνο ζηηο Αθαδεκίαο Αζελώλ Egert Pöhlmann, Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Erlangen ηέιηνο Φαξνπδάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο, Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ - Σνκέαο Ηζηνξηθήο & πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Υξήζηνο Σεξδήο, Γηδάθησξ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηα ειιεληθά θαη αγγιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 15

16 Πέκπηε 28 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεηνο Λακπξηλνπδάθεο: «Δπίδαπξνο» ε ζπλεξγαζία κε ην ωκαηείν Γηάδωκα Οκηιεηήο: Βαζίιεηνο Λακπξηλνπδάθεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γεληθόο Γξακκαηέαο Γ.. σκαηείν Γηάδσκα Πέκπηε 25 Απξηιίνπ 2013 Κώζηαο Εάρνο: «Νηθόπνιε» ε ζπλεξγαζία κε ην ωκαηείν Γηάδωκα Οκηιεηήο: Κώζηαο Εάρνο, Αξραηνιόγνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κλεκείσλ ηεο Νηθόπνιεο 16

17 ΚΤΚΛΟ ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ COLLEGE DE FRANCE Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε ηε Γαιιηθή Πξεζβεία θαη ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 15 Ηαλνπαξίνπ Karol Beffa: Πνηνο ν ιόγνο λα ζπλζέηνπκε αθόκα κνπζηθή; Οκηιεηήο: Karol Beffa, Έδξα Καιιηηερληθήο Γεκηνπξγίαο (Chaire de Creation artistique) Πέκπηε 14 Φεβξνπαξίνπ 2013 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Antoine Compagnon: Λνγνηερλία: νδεγίεο ρξήζεωο Οκηιεηήο: Antoine Compagnon, Έδξα Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο: ηζηνξία, θξηηηθή, ζεσξία Σξίηε 26 Φεβξνπαξίνπ 2013 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Henry Laurens: Πξώηε απνηίκεζε ηεο αξαβηθήο άλνημεο Οκηιεηήο: Henry Laurens: Έδξα ύγρξνλεο Ηζηνξίαο ηνπ Αξαβηθνύ θόζκνπ Σξίηε 12 Μαξηίνπ 2013 ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Alain Prochiantz: Ση είλαη ε έκβηα ύιε; Οκηιεηήο: Alain Prochiantz, Έδξα Μνξθνγελεηηθώλ Γηαδηθαζηώλ ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 17

18 Γεπηέξα 13 Μαΐνπ 2013 Γηάιεμε Denis Knoepfler: Αζήλα θαη Ρώκε ιίγν πξηλ ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο από ηνπο Ρωκαίνπο Οκηιεηήο: Denis Knoepfler, Έδξα Δπηγξαθηθήο θαη Ηζηνξίαο ησλ Διιεληθώλ πόιεσλ ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε Σξίηε 28 Μαΐνπ 2013 Roger Chartier: Σν δωληαλό παξειζόλ. Ηζηνξία, ινγνηερλία θαη κλήκε, πώο λα αθνύκε ηνπο λεθξνύο κε ηα κάηηα. Οκηιεηήο: Roger Chartier, Έδξα Γραπηά και Πολιηιζμοί ζηη Νεόηερη Εσρώπη ηα γαιιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε 18

19 ΚΤΚΛΟ: Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ πληνληζηήο θύθινπ: Ζιίαο Κνύβειαο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Ώξα έλαξμεο ηωλ εθδειώζεωλ : Είζοδος ελεύθερη με δεληία προηεραιόηηηας Η διανομή ηων δεληίων αρτίζει ζηις 17:30 Σξίηε 29 Ηαλνπαξίνπ Θα θάλνπκε επηηέινπο θάηη γηα ηνλ θαξθίλν; πληνληζηήο: Αξγύξεο Δπζηξαηηάδεο, Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Ηδξύκαηνο Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. Οκόηηκνο Καζεγεηήο (Έδξα Ζiggins ) ηεο Γελεηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Columbia USA Oκηιεηέο: Άλλα Δθξαηκίδνπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα. Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Ογθνινγίαο ηνπ Αληηθαξθηληθνύ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο άββαο» Γεκήηξηνο Καξαθάζεο, Αηκαηνιόγνο. Γηεπζπληήο, Τπεύζπλνο, Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο Μπεινύ Οζηώλ Ννζνθνκείνπ «Ο Δπαγγειηζκόο» Μαλόιεο Κνγεβίλαο, Καζεγεηήο-Δπηδεκηνιόγνο. Δζληθή Δπηηξνπή Γεκόζηαο Τγείαο, Αζήλα. Κέληξν Έξεπλαο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δπηδεκηνινγία, Βαξθειώλε, Ηζπαλία Κωλζηαληίλνο πξίγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ογθνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο Ογθνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ «σηεξία», Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο Θσξαθηθήο Ογθνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Yale USA 19

20 Γεπηέξα 11 Μαξηίνπ 2013 Γιώζζα θαη λόεζε: Δίλαη πνηέ δπλαηόλ λα είλαη πξνϊόληα ηεο εμέιημεο; Δλαξθηήξηα εθδήιωζε ηεο Brain Awareness Week πλεξγαζία κε ηελ Dana Alliance for Brain Initiatives θαη ηελ «Διιεληθή Δηαηξεία Νεπξνεπηζηεκώλ» πληνλίζηξηα: Δηξήλε θαιηόξα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Έξεπλαο, Δξγαζηήξην Νεπξνθπζηνινγίαο, Μνλάδα Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο, Ίδξπκα Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Κώζηαο Κξηκπάο, Αθαδεκατθόο Μηράιεο Πεηξίδεο, Καζεγεηήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην McGill Canada. Director Neuropsychology Cognitive Neuroscience Unit, Montreal Neurological Institute and Hospital Ζιίαο Κνύβειαο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Σξίηε 23 Απξηιίνπ 2013 Αληηκεηωπίδνληαο ηελ αλαζθάιεηα ηελ επνρή ηεο θξίζεο. πληνληζηήο: Κιήκεο Ναπξίδεο, Καζεγεηήο Φπρνινγίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γξεγόξεο Βαιζακαηδήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Βελεηζάλνο Μαπξέαο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 20

21 Σξίηε 14 Μαΐνπ 2013 Σα ινηκώδε λνζήκαηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα: κηα αλαδπόκελε απεηιή. πληνληζηήο: Άγγεινο Υαηδάθεο, Καζεγεηήο Δπηδεκηνινγίαο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σάθεο Παλαγηωηόπνπινο, Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο, Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ Γεώξγηνο Γάηθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ησλ Λνηκώμεσλ, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Λατθό Ννζνθνκείν ωηήξεο Σζηόδξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο- Λνηκώμεσλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Αιθηβηάδεο Βαηόπνπινο, Καζεγεηήο Μηθξνβηνινγίαο, Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο 21

22 ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΔ 25 Ηαλνπαξίνπ 10 Μαξηίνπ 2013 Δηθαζηηθό Παηδηθό Δξγαζηήξη "Le Blobterre" Μηα εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο Matali Grasset ε ζπλεξγαζία κε ην Centre Pompidou Μηα εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε ζρεδηαζκέλε από ηελ εθεπξεηηθή γαιιίδα ληηδάηλεξ Matali Grasset. Ζ θαιιηηέρλεο δεκηνπξγεί έλα θαληαζηηθό θόζκν θαη καο θαιεί λα θάλνπκε κηα βόιηα ζε έλαλ θήπν δηαθνξεηηθό κέζα ζην θηίξην ηνπ Μεγάξνπ! Έλα θήπν γεκάην πξσηόηππα ζρήκαηα, ρξώκαηα, νζκέο θαη ήρνπο, πνπ ζθνπό έρνπλ λα καο παξαζύξνπλ καθξηά από ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Πξόθεηηαη γηα έλα ρώξν πβξηδηθό, πξσηόγνλν αιιά ηαπηόρξνλα ηερλεηό, ν νπνίνο ελώ βαζίδεηαη ζε θόξκεο θαη ζρήκαηα νξγαληθά ηαπηόρξνλα παξακέλεη καθξηά από ην βηνινγηθό ηνπ εαπηό. Σα παηδηά θαινύληαη λα πεξηπιαλεζνύλ κέζα ζε απηόλ θαη, αθνύ ηνλ εμεξεπλήζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο όιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο, λα θαληαζηνύλ θαη λα πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα δσήο γηα ηνλ ηόπν απηό. Μηα εκπεηξία αθηεξσκέλε ζην πλεύκα ηεο εμεξεύλεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαληαζίαο. Σν εξγαζηήξη απεπζύλεηαη ζε παηδηά 6 έωο 12 εηώλ. Δηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζα θαζνδεγεί ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο. Πξνβιέπνληαη πξνγξάκκαηα γηα κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο, θαη νκαδηθέο επηζθέςεηο γηα ζρνιεία. Πέκπηε 31 Ηαλνπαξίνπ Ώξα: πηλαιόγθα - Καινθαίξη 2012 Κώζηαο Σζόθιεο "Δζύ, ν ηειεπηαίνο ιεπξόο" Κώζηαο Σζόθιεο, Καιιηηέρλεο Καηεξίλα Κνζθηλά, Δπηκειήηξηα Cora Bruno, Δπηκειεηήο Νίθνο Φηλνθαιηώηεο, πιιέθηεο πληνλίδεη: Έθε Αλδξεάδε, Κξηηηθόο Σέρλεο 22

23 εηξά δηαιέμεωλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεηηθνύ πξωηνθόιινπ ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί από ην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη ην Δ.Κ.Π.Α. ΥΟΡΖΓΟΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕ ΙΔΡΤΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. ΩΝΑΗ LAFARGE KIKΠΕ KΟΙΝΩΦΕΛΕ ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΔΗΜΕΡΓΟΝ Ίδρυμα Πολιτιςμοφ και Ανάπτυξησ Δαςκαλόπουλου ΕUROBANK ΙΔΡΤΜΑ ΕΤΓΕΝΙΔΟΤ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΤΛΟΤ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΙΔΡΤΜΑ Α.Γ.ΛΕΒΕΝΣΗ ΙΔΡΤΜΑ ΜΠΟΔΟΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙΣΗ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΣΟΡΗ & ΕΙΛ ΜΑΡΓΕΛΛΟΤ POLEMBROS SHIPPING LTD. 23

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα