ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 232 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση εκτίµησης της εφαρµογής και των επιπτώσεων των ληφθέντων µέτρων σύµφωνα µε την οδηγία 2002/59/ΕΚ για τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση εκτίµησης της εφαρµογής και των επιπτώσεων των ληφθέντων µέτρων σύµφωνα µε την οδηγία 2002/59/ΕΚ για τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο στόχος της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27 ης Ιουνίου 2002, για τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης 1 είναι η δηµιουργία στην Κοινότητα συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης µε σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των θαλάσσιων µεταφορών, τη βελτίωση της απόκρισης των αρχών σε συµβάντα, ατυχήµατα ή δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις στη θάλασσα, περιλαµβανόµενων ενεργειών αναζήτησης και διάσωσης, και τη συµβολή στη βελτίωση της πρόληψης και της ανίχνευσης ρύπανσης από πλοία. Προς το σκοπό αυτό, η οδηγία προβλέπει διάφορες νέες απαιτήσεις στον τοµέα της διαχείρισης της παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και της ενηµέρωσης, λαµβανόµενων υπόψη των διεθνών κανόνων για συστήµατα υποβολής αναφορών από πλοία, των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας πλοίων και της τεχνολογικής προόδου στον τοµέα του εντοπισµού και της παρακολούθησης πλοίων. Για τη βελτίωση της εδραίωσης ενωσιακού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων και ενηµέρωσης, η οδηγία ορίζει υποχρεώσεις για τη συγκρότηση πλαισίου συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και της Επιτροπής. Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα καταφυγίων πλοίων σε περίπτωση κινδύνου, η οδηγία θεσπίζει υποχρέωση των κρατών µελών να καταρτίσουν σχέδια για την υποδοχή αυτών των πλοίων. Η οδηγία ισχύει γενικώς για πλοία χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 300 τόνων και για αποθήκες άνω των τόνων επί πλοίων. Στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εµπίπτουν όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε πλοίο που καταπλέει σε λιµένες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλοία εισερχόµενα σε ζώνες συστηµάτων υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από τα πλοία, που έχουν υιοθετηθεί από τον ΙΜΟ και χρησιµοποιούνται από κράτη µέλη, και πλοία που έχουν εµπλακεί σε συµβάν και ατυχήµατα εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης/αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης ή ανάλογης περιοχής κράτους µέλους. Η αποτελεσµατικότητα της οδηγίας εξαρτάται από την εφαρµογή και επιβολή µέτρων εκ µέρους των κρατών µελών και της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 26 παράγραφος 1 επιβάλλει στα κράτη µέλη υποχρέωση να υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την πρόοδο όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας, και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 9, 1 ΕΕ L 208 της , σ. 10. EL 1 EL

3 10, 18, 20, 22, 23, 25, µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2007, και σχετικά µε την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας µέχρι τις 31 εκεµβρίου Το άρθρο 26 παράγραφος 2 προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 2, µε συγκεκριµένο σκοπό να εξακριβωθεί ο βαθµός στον οποίο η οδηγία βοηθάει στην αύξηση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των θαλάσσιων µεταφορών και στην πρόληψη της ρύπανσης στη θάλασσα. Η Επιτροπή εκτελεί τη σχετική απαίτηση µε βάση τις προαναφερόµενες εκθέσεις των κρατών µελών. Στην παρούσα έκθεση εκτιµώνται η εφαρµογή της οδηγίας και οι επιπτώσεις των ληφθέντων µέτρων. 2. ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη συνίσταται σε εφαρµογή από νοµική άποψη και σε εφαρµογή από τεχνική άποψη. Η εφαρµογή από νοµική άποψη επιτυγχάνεται µέσω της τυπικής ενσωµάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και της επιβολής της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας. Η εφαρµογή σε τεχνικό επίπεδο συνίσταται στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της αναγκαίας παράκτιας υποδοµής για τη λήψη και την ανταλλαγή δεδοµένων. Εκτός από τα µέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη, η οδηγία έχει εφαρµοστεί σε ενωσιακό επίπεδο µε τη δηµιουργία συστήµατος πληροφοριών ονοµαζόµενου SafeSeaNet. Το σύστηµα έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) 3, εντός του πλαισίου της οµάδας SafeSeaNet. Ο EMSA λειτουργεί και παρακολουθεί τη λειτουργία και την ποιότητα δεδοµένων του συστήµατος SafeSeaNet σε 24ώρη βάση. Τα προβλήµατα που απαιτούν τη λήψη άµεσων µέτρων ανακοινώνονται αµελλητί στα κράτη µέλη. Θέµατα σχετιζόµενα µε τη ροή δεδοµένων εν γένει αναφέρονται στα κράτη µέλη µέσω τριµηνιαίων εκθέσεων για τη ποιότητα δεδοµένων. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για την εκτίµηση της εφαρµογής από τεχνική άποψη της οδηγίας στα κράτη µέλη, επειδή παρέχουν γενική εικόνα σχετικά µε τη ροή δεδοµένων από εθνικά συστήµατα προς το κεντρικό σύστηµα SafeSeaNet και σχετικά µε την ανταλλαγή δεδοµένων µέσω του SafeSeaNet. Από το έτος 2009, ο EMSA έχει θέσει σε εφαρµογή πρόγραµµα επιθεωρήσεων για λογαριασµό της Επιτροπής, µε σκοπό την εκτίµηση της εφαρµογής της οδηγίας στα κράτη µέλη. Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος επιθεωρήσεων, το εκέµβριο του 2010, ολοκληρώθηκαν οκτώ επιθεωρήσεις και διαβιβάστηκαν σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή από τον EMSA. Οι εκθέσεις επιθεώρησης του EMSA παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για διοικητικού, διαδικαστικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα στοιχεία των µέτρων εφαρµογής στα κράτη µέλη. Επειδή τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αφορούν µόνο 2 3 Η οδηγία 2002/59/EΚ έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 2009/17//ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23 ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ για τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης (ΕΕ L 131 της , σ. 101). Αυτές οι τροποποιήσεις έχουν ληφθεί υπόψη δεόντως στην παρούσα έκθεση. Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27 ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 208 της , σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί. EL 2 EL

4 µέρος των κρατών µελών, στην παρούσα έκθεση οι διαπιστώσεις θα αντικατοπτρίζονται µόνο κατά τρόπο γενικό. Η αξιολόγηση της εφαρµογής της οδηγίας 2002/59/ΕΚ στην παρούσα έκθεση βασίζεται στις εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας. Κατά την αξιολόγηση της πραγµατικής ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών, έχουν χρησιµοποιηθεί οι τριµηνιαίες εκθέσεις του EMSA σχετικά µε την ποιότητα δεδοµένων του SafeSeaNet. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ Η εφαρµογή της οδηγίας και η τεχνική εξέλιξη του κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης άρχισαν σχεδόν εκ του µηδενός, οπότε εξελίχθηκαν σταδιακά από την έκδοση της οδηγίας το έτος 2002 και µετά. Η ενσωµάτωση της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία αποτέλεσε το πρώτο βήµα, το οποίο τα κράτη µέλη ήταν υποχρεωµένα να ολοκληρώσουν µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του Το δεύτερο βήµα ήταν η δηµιουργία παράκτιων εγκαταστάσεων για την εφαρµογή της οδηγίας µέχρι το τέλος του έτους 2007, οπότε η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εθνικών συστηµάτων ήταν επιχειρησιακή το αργότερο ένα έτος µετά, µέχρι το τέλος του Για την αξιολόγηση των ισχυόντων µέτρων εφαρµογής, τα κράτη µέλη ήταν υποχρεωµένα να αναφέρουν στην Επιτροπή σχετικά µε την πρόοδο στην εφαρµογή της οδηγίας µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του Τέλος, από τα κράτη µέλη ζητήθηκε να αναφέρουν σχετικά µε την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας µέχρι τις 31 εκεµβρίου του Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία Τα περισσότερα κράτη µέλη ανακοίνωσαν ότι η ενσωµάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του 2004 ή λίγες εβδοµάδες αργότερα. Ωστόσο, σε ορισµένα κράτη µέλη σηµειώθηκε κάποια καθυστέρηση, και η τελευταία ανακοίνωση κράτους µέλους λήφθηκε µόλις το εκέµβριο του Με βάση τις ανακοινώσεις των κρατών µελών, η Επιτροπή κίνησε κάποιες διαδικασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν πλέον κλείσει, η τελευταία το έτος Εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή από τα κράτη µέλη Η Επιτροπή εκπόνησε ερωτηµατολόγιο ώστε να βοηθηθούν τα κράτη µέλη να συντάξουν εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 18, 20, 22, 23 και 25. Σκοπός των εν λόγω εκθέσεων ήταν να διασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη είχαν θέσει σε λειτουργία µέχρι το τέλος του 2007 το σύνολο του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισµού και των παράκτιων εγκαταστάσεων για την εφαρµογή της οδηγίας, και ότι ο τεχνικός εξοπλισµός για την αναµετάδοση πληροφοριών προς εθνικά συστήµατα και την ανταλλαγή τους µεταξύ αυτών των συστηµάτων ήταν επιχειρησιακώς το αργότερο ένα έτος µετά. EL 3 EL

5 Τα περισσότερα κράτη µέλη απάντησαν εγκαίρως στο ερωτηµατολόγιο. Χρειάστηκε να κινηθούν κάποιες διαδικασίες παράβασης, οι οποίες όµως έκλεισαν στη συνέχεια, η τελευταία το έτος Οι εκθέσεις σχετικά µε την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας υποβλήθηκαν από τρία κράτη µέλη εγκαίρως, µέχρι τις 31 εκεµβρίου Τα περισσότερα κράτη µέλη διαβίβασαν τις εκθέσεις τους µέχρι τα µέσα Ιουνίου του Οι τελευταίες εκθέσεις λήφθηκαν το Σεπτέµβριο του Οι εκθέσεις από ορισµένα κράτη µέλη παρέχουν µόνο εντελώς γενικού χαρακτήρα στοιχεία, και η Επιτροπή τους διαβίβασε επιστολές µε τις οποίες ζητούνται λεπτοµερέστερες πληροφορίες Συνεργασία στην ανάπτυξη της τεχνικής υποδοµής και προτύπων Η ενδεδειγµένη εφαρµογή της οδηγίας είναι δυνατή µόνο µέσω αποτελεσµατικής συλλογής και ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών. Για να επιτευχθεί αυτό, η οδηγία επιβάλλει τόσο στα κράτη µέλη όσο και στην Επιτροπή την υποχρέωση να συνεργάζονται στην ανάπτυξη τηλεπληροφορικών συνδέσεων µεταξύ παράκτιων σταθµών, µε σκοπό την ανταλλαγή δεδοµένων σχετικά µε τις κινήσεις πλοίων, τον κατάπλου σε λιµένες και τα εµπορεύµατα. Η διαδικασία της ανάπτυξης και της εδραίωσης του κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων (SafeSeaNet) εκτελέστηκε στο πλαίσιο της οµάδας SafeSeaNet, αποτελούµενης από ειδικούς προερχόµενους από τα κράτη µέλη. Αρχικώς, η οµάδα αυτή προεδρευόταν από την Επιτροπή. Από το έτος 2004 η οµάδα προεδρεύεται από τον EMSA και έχει αναπτύξει πλήρες σύνολο τεκµηρίωσης, τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακών διαδικασιών για τη συγκρότηση του πανενωσιακού συστήµατος SafeSeaNet. Το σύστηµα SafeSeaNet αποτελείται από εθνικά συστήµατα και από το κεντρικό SafeSeaNet, το οποίο λειτουργεί ο EMSA. Όλα αυτά τα συστήµατα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες οι οποίες έχουν συµφωνηθεί στην οµάδα SafeSeaNet. Οι εργασίες για την ανάπτυξη του SafeSeaNet και η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη λειτουργία του λήφθηκαν υπόψη στο σχέδιο της 3 ης δέσµης για την ασφάλεια στη θάλασσα. Στο πλαίσιο της 3 ης δέσµης για την ασφάλεια στη θάλασσα η οδηγία 2002/59/ΕΚ τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/17/ΕΚ, η οποία προσδίδει σαφές νοµικό καθεστώς στο SafeSeaNet και ορίζει γενικές τεχνικές απαιτήσεις για το σύστηµα. Επίσης η τροποποίηση προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση, την επιχειρησιακή λειτουργία, την ανάπτυξη και τη συντήρηση του SafeSeaNet. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση, την ανάπτυξη και την εποπτεία του συστήµατος SafeSeaNet σε πολιτικό επίπεδο σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Ο EMSA είναι υπεύθυνος για την τεχνική εφαρµογή του συστήµατος σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Για τη διοίκηση του SafeSeaNet, στις 31 Ιουλίου του 2009 Επιτροπή σύστησε τη διευθύνουσα οµάδα υψηλού επιπέδου για το σύστηµα SafeSeaNet 4 µε την απόφαση 2009/584/ΕΚ. Η οµάδα συγκροτήθηκε από αντιπροσώπους των κρατών µελών και της 4 ΕΕ L 201 της , σ. 63. EL 4 EL

6 Επιτροπής, ενώ ο EMSA είχε ιδιότητα µόνιµου παρατηρητή και συµβάλλει ενεργά στις εργασίες της οµάδας. 4. ΘΕΜΕΛΙΩ Η ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ Νευραλγικής σηµασίας σηµεία στην εφαρµογή της οδηγίας είναι η ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο και η επιβολή των υποχρεώσεων σχετικά µε τις κοινοποιήσεις από πλοία, η διοικητική και τεχνική υποδοµή για τη λήψη αυτών των κοινοποιήσεων και για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας πλοίων µε τεχνικά µέσα (όπως το αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού (AIS)), η δηµιουργία και η λειτουργία του SafeSeaNet, και η ικανότητα των αρχών να επεµβαίνουν σε περιπτώσεις ατυχηµάτων και συµβάντων Κοινοποιήσεις από πλοία Οι υποχρεώσεις κοινοποίησης εξυπηρετούν τον εντοπισµό πλοίων που καταπλέουν σε λιµένες εντός της ΕΕ, την παρακολούθηση της πορείας επικίνδυνων και ρυπογόνων εµπορευµάτων επί πλοίων, και την παροχή αµέσως πληροφοριών σχετικά µε ατυχήµατα, συµβάντα και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στη θάλασσα για τις αρχές διάσωσης και απόκρισης των κρατών µελών. Κοινοποίηση πριν από τον κατάπλου σε λιµένα Η κοινοποίηση πριν από τον κατάπλου σε λιµένα εξυπηρετεί τον εντοπισµό του πλοίου. Περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για το πλοίο (όνοµα, αριθµός αναγνώρισης, λιµένας προορισµού, εκτιµώµενη ώρα άφιξης και αναχώρησης και πλήθος προσώπων επί του πλοίου) και πρέπει να διαβιβάζεται στη λιµενική αρχή από τον εκµεταλλευόµενο το πλοίο, τον πράκτορα ή τον πλοίαρχο πλοίου µε προορισµό λιµένα κράτους µέλους, κατά βασικό κανόνα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν (άρθρο 4). Κοινοποίηση επικίνδυνων ή ρυπογόνων εµπορευµάτων Επικίνδυνα ή ρυπογόνα εµπορεύµατα (Hazmat) που φορτώνονται ή µεταφέρονται επί πλοίου µε προορισµό λιµένα κράτους µέλους πρέπει να κοινοποιούνται από τον εκµεταλλευόµενο το πλοίο, τον πράκτορα ή τον πλοίαρχο πλοίου στην αρµόδια αρχή (άρθρο 13). Οι πληροφορίες για τεχνικά στοιχεία των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εµπορευµάτων που παραδίδονται προς µεταφορά ή µεταφέρονται επί οποιουδήποτε πλοίου στην ΕΕ πρέπει να παρέχονται από το φορτωτή των εµπορευµάτων στον πλοίαρχο ή τον εκµεταλλευόµενο το πλοίο πριν από τη φόρτωση των εµπορευµάτων (άρθρο 12). Αυτή η κοινοποίηση έχει ως αποτέλεσµα να είναι διαθέσιµες στο σύστηµα για τις αρχές διάσωσης και απόκρισης πληροφορίες σχετικά µε επικίνδυνα φορτία µεταφερόµενα επί πλοίων. Υποβολή αναφορών σχετικά µε θαλάσσια συµβάντα και ατυχήµατα Υποχρέωση των πλοιάρχων να αναφέρουν ατυχήµατα και συµβάντα (π.χ. σύγκρουση, µετατόπιση φορτίου, βλάβες στο σύστηµα πηδαλίου, απειλή απόρριψης ρυπογόνων προϊόντων στη θάλασσα), η οποία παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση στις αρχές έρευνας και διάσωσης και απόκρισης παράκτιων κρατών µελών και υποστηρίζει την ετοιµότητα ενεργοποίησης µέτρων διάσωσης και απόκρισης (άρθρο 17). Συµπεράσµατα σχετικά µε τις κοινοποιήσεις από πλοία EL 5 EL

7 Όλα τα κράτη µέλη έχουν ενσωµατώσει την υποχρέωση υποβολής αναφοράς στο εθνικό δίκαιο. Μπορεί να συναχθεί ότι η νοµοθεσία όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης εφαρµόζεται και υπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους εκπονήθηκε. Όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά µε θαλάσσια συµβάντα και ατυχήµατα, από την έκθεση του EMSA σχετικά µε την ποιότητα δεδοµένων του SafeSeaNet φαίνεται ότι τα κράτη µέλη δεν αναφέρουν όλα τα συµβάντα και ότι αντιµετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στον προσδιορισµό του τύπου αναφοράς που πρέπει να αποστείλουν. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα σχετικά µε την αναφορά συµβάντων ηλεκτρονικώς, επειδή εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται άλλα µέσα, µη ηλεκτρονικά, όπως τηλέφωνο και τηλεοµοιότυπο Παρακολούθηση κινήσεων πλοίων και επικίνδυνων πλοίων Τα κύρια εργαλεία παρακολούθησης των κινήσεων πλοίων είναι οι παράκτιες εγκαταστάσεις για τη λήψη και τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών που λαµβάνονται από το αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού (AIS) επί των πλοίων καθώς και από συστήµατα υποχρεωτικής υποβολής αναφοράς από πλοία και από υπηρεσίες εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας πλοίων (VTS) οι οποίες λειτουργούν σε κράτη µέλη. Αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού (AIS) Ραδιοσήµατα εκπεµπόµενα από σύστηµα AIS πλοίου κανονικά είναι δυνατό να ανιχνεύονται σε απόσταση km από το σταθµό εκποµπής. Για αυτό το λόγο το σύστηµα AIS χρησιµοποιείται ευρέως και για την παρακολούθηση πλοίων από παράκτιους σταθµούς, έστω και αν αρχικώς ήταν υποχρεωτικό ως εξοπλισµός ναυσιπλοΐας για την πρόληψη συγκρούσεων. Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να δηµιουργήσουν παράκτιες εγκαταστάσεις για τη λήψη και χρησιµοποίηση των πληροφοριών των λαµβανόµενων από AIS (άρθρο 9). Οι εν λόγω εγκαταστάσεις έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους 2007, ενώ τα εθνικά συστήµατα για την αναµετάδοση των πληροφοριών και την ανταλλαγή µεταξύ των εθνικών συστηµάτων έπρεπε να είναι επιχειρησιακά ένα έτος µετά. Όλα τα κράτη µέλη έχουν αναφέρει την εφαρµογή του άρθρου 9. Συστήµατα υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από πλοία Τα συστήµατα υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από πλοία εξυπηρετούν τον εντοπισµό, την οργάνωση της κυκλοφορίας και την επικούρηση πλοίων µε την παροχή πληροφοριών. Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να παρακολουθούν όλα τα πλοία που εισέρχονται σε σύστηµα υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από πλοία (MRS), το οποίο έχει υιοθετηθεί από τον IMO και λειτουργεί από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, και να βεβαιώνονται ότι είναι συµµορφωµένα µε τον σύστηµα. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή είναι υποχρεωµένα να συνεργάζονται ώστε να δηµιουργούν, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, συστήµατα υποχρεωτικής υποβολής αναφορών µε σκοπό την υποβολή πρότασης στον ΙΜΟ προς έγκριση (άρθρο 5). Τα συστήµατα υποχρεωτικής υποβολής αναφορών που αναφέρονται στο άρθρο 5 επί του παρόντος λειτουργούν σε 13 παράκτια κράτη µέλη. Όλα αυτά τα κράτη µέλη έχουν αναφέρει εφαρµογή των υποχρεώσεων του άρθρου 5. Με έξι κράτη µέλη λειτουργεί το σύστηµα αναφορών δυτικής Ευρώπης για δεξαµενόπλοια (WETREP), το οποίο είναι υποχρεωτικό EL 6 EL

8 σύστηµα υποβολής αναφορών για δεξαµενόπλοια που µεταφέρουν βαρύ πετρέλαιο, ασφαλτόπισσα και το οποίο έχει υιοθετηθεί από τον ΙΜΟ το εκέµβριο του Αυτά τα κράτη µέλη έχουν εκφράσει ενδοιασµούς σχετικά µε την υποχρέωση της ανταλλαγής των δεδοµένων WETREP µέσω του SafeSeaNet µε άλλα κράτη µέλη, και µέχρι τώρα αυτά τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα στο SafeSeaNet. Μεταξύ των εν λόγω κρατών µελών και της Επιτροπής / του EMSA έχουν λάβει χώρα αρκετές συναντήσεις, και φαίνεται ότι σύντοµα πρόκειται να βρεθεί πρακτική λύση έτσι, ώστε τα δεδοµένα WETREP να είναι δυνατό να ανταλλάσσονται µέσω του SafeSeaNet. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς. Πληροφορίες για πλοία τα οποία παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο Για την πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων, ένα από τα πρωταρχικής σηµασίας θέµατα είναι η ικανότητα εντοπισµού και παρακολούθησης πλοίων που παρουσιάζουν κίνδυνο και η ικανότητα των δηµόσιων αρχών να ενεργούν, π.χ. µε περιορισµό της κίνησης των εν λόγω πλοίων. Προς το σκοπό αυτό, τα κριτήρια για πλοία τα οποία παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο για τη ναυτιλία ορίζονται στην οδηγία (άρθρο 16). Πλοία τα οποία εµπλέκονται σε θαλάσσιο συµβάν ή ατύχηµα, πλοία τα οποία δεν είναι συµµορφωµένα µε κανόνες σχετικούς µε την κοινοποίηση, την υποβολή αναφορών, την οργάνωση της κυκλοφορίας πλοίων ή το VTS και πλοία τα οποία εµπλέκονται σε εσκεµµένες απορρίψεις πετρελαίου ή σε άλλες παραβάσεις της σύµβασης MARPOL θεωρείται ότι παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο. Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα πλοία στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών. Όλα τα παράκτια κράτη µέλη έχουν αναφέρει ότι έχουν συµµορφωθεί µε αυτή την υποχρέωση Κοινοτικό σύστηµα παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων, SafeSeaNet Η εφαρµογή της οδηγίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του SafeSeaNet, του ενιαίου πανενωσιακού εργαλείου για την ανταλλαγή δεδοµένων σύµφωνα µε την οδηγία. Το σύστηµα συνιστά πολύ καλό παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής, κρατών µελών και του EMSA. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, το σύστηµα SafeSeaNet αποτελείται από δίκτυο εθνικών συστηµάτων SafeSeaNet των κρατών µελών και ένα κεντρικό σύστηµα SafeSeaNet, που ξενίζεται στον EMSA και το οποίο λειτουργεί ως κοµβικό σηµείο. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης, ανάκτησης και ανταλλαγής δεδοµένων για την ασφάλεια στη θάλασσα, τη λιµενική και ναυτική ασφάλεια, την προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και για την αποδοτικότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας και των θαλάσσιων µεταφορών. Οι υπηρεσίες ναυτιλιακής υποστήριξης του EMSA παίζουν κεντρικό ρόλο στην επιτήρηση και την παρακολούθηση των επιδόσεων και της ποιότητας δεδοµένων του συστήµατος σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Το SafeSeaNet παρέχει πληροφορίες για µεµονωµένα πλοία και γενική ή τοπική εικόνα της κυκλοφορίας σκαφών στα ευρωπαϊκά ύδατα. Οι πληροφορίες για συγκεκριµένο πλοίο περιλαµβάνουν το όνοµα του πλοίου και τα στοιχεία αναγνώρισης, το στίγµα του, την κατάστασή του (σε πορεία/σε λιµάνι), τον τύπο και τις διαστάσεις του πλοίου, το χρόνο αναχώρησης και άφιξης σε λιµένα, λεπτοµέρειες σχετικές µε EL 7 EL

9 επικίνδυνα φορτία και λεπτοµέρειες σχετικά µε συµβάντα στα οποία έχει εµπλακεί το πλοίο. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται στο σύστηµα έτσι ώστε είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης της συνολικής κατάστασης του πλοίου µεταγενέστερα. Η εικόνα κυκλοφορίας σκαφών στο SafeSeaNet (η γραφική διεπαφή που έχει δηµιουργηθεί από τον EMSA) δείχνει την τρέχουσα θέση όλων των πλοίων στα ύδατα της ΕΕ σε µία και µόνη οθόνη. Με χρήση της δυνατότητας µεγέθυνσης που διαθέτει το σύστηµα, είναι δυνατόν να αποκτάται η εικόνα µεµονωµένου λιµένα ή θαλάσσιας περιοχής. Επίσης είναι δυνατή η απεικόνιση µόνο ορισµένων τύπων πλοίων, π.χ. δεξαµενόπλοιων ή πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα. Με χρήση του αριθµού IMO ενός πλοίου είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των κινήσεων του συγκεκριµένου πλοίου στα ύδατα της ΕΕ Επέµβαση σε περιπτώσεις θαλάσσιων ατυχηµάτων και συµβάντων και καταφύγια Στην περίπτωση συµβάντων ή ατυχηµάτων, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των προσώπων, και για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος (άρθρο 19). Αυτά τα µέτρα είναι δυνατό να περιλαµβάνουν περιορισµούς στις κινήσεις πλοίων, ειδοποίηση του πλοιάρχου του πλοίου, κατά τα προβλεπόµενα, να θέσει τέλος στην απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια ή για το περιβάλλον, επιβίβαση σε πλοία µε οµάδα αξιολόγησης για την εκτίµηση της κατάστασης και παροχή βοήθειας ή οδηγιών στον πλοίαρχο για την τοποθέτηση του πλοίου σε καταφύγιο. Προκειµένου να είναι ικανά να παρέχουν βοήθεια σε πλοία που διατρέχουν κίνδυνο, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα (άρθρο 20) να καταρτίζουν σχέδια για την εξυπηρέτηση, στα ύδατα της δικαιοδοσίας τους, πλοίων σε κίνδυνο, και να καθιστούν τα εν λόγω σχέδια διαθέσιµα, εφόσον ζητηθεί. Το ατύχηµα του δεξαµενοπλοίου PRESTIGE συνέβη το Νοέµβριο του 2002, λίγους µόνο µήνες µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Το ατύχηµα σχετιζόταν αµέσως µε τα θέµατα που αφορούν τα «καταφύγια» και είχε ως αποτέλεσµα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 5 που πρότρεπαν τα κράτη µέλη να επιταχύνουν τη σύνταξη σχεδίων για την υποδοχή πλοίων σε κίνδυνο σε καταφύγια. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχέδια για τα καταφύγια υποβλήθηκαν στην Επιτροπή µέχρι την 1 η Ιουλίου του 2003 αντί µέχρι την 5 η Φεβρουαρίου του 2004 που απαιτούσε η οδηγία. Εξ ονόµατος της Επιτροπής, ο EMSA προέβη σε εκτίµηση των εθνικών σχεδίων στην έδρα του. Η Επιτροπή, υποστηριζόµενη από τον EMSA, πραγµατοποίησε στα κράτη µέλη επισκέψεις για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη συλλογή σχετικών πληροφοριών που έλλειπαν στα αρχικά σχέδια. Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, το 2005 και το 2006 πραγµατοποιήθηκε επικαιροποίηση των πληροφοριών για τα εκτελεστικά και επιχειρησιακά µέτρα από τον EMSΑ για λογαριασµό της Επιτροπής. Το συµπέρασµα ήταν συνολικώς θετικό και έδειξε ότι τα κράτη µέλη είχαν ενσωµατώσει νοµικά και είχαν εκτελέσει τις απαιτήσεις σχετικά µε τα καταφύγια. Ωστόσο, εγέρθηκαν ορισµένοι ενδοιασµοί σχετικά µε την ταχύτητα καθώς και µε την ανεξαρτησία της λήψης 5 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, Βρυξέλλες, 5 6 εκεµβρίου 2002, για τον προσδιορισµό καταφυγίων. EL 8 EL

10 αποφάσεων, λόγω της διασποράς αρµοδιοτήτων σε ορισµένα κράτη µέλη, της απουσίας τυπικής συνεργασίας σε πολλά όµορα παράκτια κράτη της ΕΕ και των κενών στους υφιστάµενους µηχανισµούς αποζηµίωσης. Αυτοί οι ενδοιασµοί κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, στο πλαίσιο της 3 ης δέσµης για την ασφάλεια στη θάλασσα, µέσω των νέων άρθρων 20, 20α, 20β και 20γ. Τον Απρίλιο του 2005 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο τη µελέτη για ενδεχόµενα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, µε σκοπό τη διευκόλυνση της επιστροφής εξόδων ή της αποζηµίωσης για ενδεχόµενες ζηµίες που συνεπάγεται η υποδοχή πλοίων σε κίνδυνο. Το βασικό συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι οι κανόνες για την αποζηµίωση δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα την αποθάρρυνση της υποδοχής πλοίων σε κίνδυνο, επειδή είναι σηµαντική η χρηµατοοικονοµική επικινδυνότητα για το παράκτιο κράτος. Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές συνθήκες. Η ταχεία κύρωση από όλα τα παράκτια κράτη µέλη των υφιστάµενων συµβάσεων του ΙΜΟ για την ευθύνη σε περίπτωση ρύπανσης, και ειδικότερα η σύµβαση HNS, υπογραµµίστηκε σαν µέθοδος που θα µπορούσε να θεωρηθεί αποτελεσµατική και συνεπής µε την τρέχουσα πολιτική της ΕΕ. Το θέµα των καταφυγίων θα αξιολογηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή στο πλαίσιο της εφαρµογής των νέων διατάξεων της οδηγίας που αναφέρεται ανωτέρω, και ειδικότερα των εθνικών σχεδίων που κατάρτισαν τα κράτη µέλη για την υποδοχή πλοίων τα οποία χρειάζονται βοήθεια. Με βάση τις διατάξεις του νέου άρθρου 20δ της οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 2011 σχετικά µε τους υφιστάµενους µηχανισµούς στα κράτη µέλη για την αποζηµίωση ενδεχόµενων ζηµιών που υφίσταται λιµένας ή οργανισµός λόγω υποδοχής πλοίου το οποίο χρειάστηκε βοήθεια. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1. Αποτέλεσµα των εκτελεστικών µέτρων Η εφαρµογή της οδηγίας και η ανάπτυξη του κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων άρχισαν το Απαιτήθηκαν εκτεταµένες νοµοθετικές και τεχνικές εργασίες και σηµαντικοί οικονοµικοί πόροι σε επίπεδο κρατών µελών και ΕΕ. Σε συνέχεια των εργασιών αυτών, η οδηγία ενσωµατώθηκε στα εθνικά δίκαια και το κοινοτικό σύστηµα παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων και ενηµέρωσης SafeSeaNet έχει θεσπιστεί και λειτουργεί πλήρως. Οι εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας και οι διαθέσιµες εκθέσεις επιθεώρησης του ΕΜSA υποστηρίζουν τη γενική εντύπωση ότι η οδηγία ουσιαστικά εφαρµόζεται. Ήσσονος σηµασίας νοµικές τεχνικές και επιχειρησιακές ελλείψεις και διαπιστώσεις που υποδεικνύονται στις εκθέσεις θα αντιµετωπιστούν δεόντως από την Επιτροπή. Το σύστηµα SafeSeaNet παρέχει στις συµµετέχουσες χώρες ταχεία πρόσβαση σε όλες τις σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τις κινήσεις πλοίων σε ευρωπαϊκά ύδατα, για επικίνδυνα ή ρυπαντικά εµπορεύµατα επί πλοίων, όπως πετρέλαιο ή χηµικά προϊόντα, και για πλοία που συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και του περιβάλλοντος. Και EL 9 EL

11 τα 22 παράκτια κράτη µέλη καθώς και η Νορβηγία και η Ισλανδία συνδέονται µέσω των εθνικών τους συστηµάτων στο κεντρικό σύστηµα SafeSeaNet. Σύµφωνα µε την έκθεση του EMSA για την ποιότητα δεδοµένων, παραµένουν ορισµένα τεχνικά προβλήµατα στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων, ενώ για την αποστολή ορισµένων τύπων αναφορών εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται άλλα µέσα όπως το τηλέφωνο και το τηλεοµοιότυπο. Από τα 22 παράκτια κράτη µέλη 10 διαβίβαζαν και τους πέντε απαιτούµενους τύπους αναφοράς (κοινοποιήσεις για κατάπλου σε λιµένα, hazmat, στίγµα πλοίου (AIS), υποχρεωτική υποβολή αναφορών από πλοίο (MRS) και αναφορές συµβάντων) ηλεκτρονικώς στο SafeSeaNet κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου Τα περισσότερα από τα 12 κράτη µέλη που δεν υπέβαλαν αναφορές πλήρως, δεν διαβίβαζαν αναφορές συµβάντων. Η λειτουργία του SafeSeaNet εξετάζεται τόσο στην υψηλού επιπέδου διευθυντική οµάδα του SafeSeaNet όσο και στη σχετική οµάδα ειδικών του EMSA, µε σκοπό την επίλυση των λίγων ελλείψεων που παραµένουν. Η πλήρης ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρµογή µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του 2010, που είναι η ηµεροµηνία ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/17/ΕΚ, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ, και η Επιτροπή επί του παρόντος αξιολογεί την κατάσταση µε τη βοήθεια του EMSA Επίπτωση στη θαλάσσια ασφάλεια, στην αποδοτικότητα των θαλάσσιων µεταφορών και στην πρόληψη της ρύπανσης Η πραγµατικόχρονη ενηµέρωση για πλοία και επικίνδυνα εµπορεύµατα σε ευρωπαϊκά ύδατα µέσω του SafeSeaNet βελτίωσε τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καθώς και τη συνεργασία µεταξύ τους και την ικανότητά τους για διάσωση και απόκριση. Σε αρκετά κράτη µέλη τα καθήκοντα τα σχετιζόµενα µε την εφαρµογή της οδηγίας αναλαµβάνονται από περισσότερες από µια αρχές. Εν γένει οι αρµόδιες αρχές είναι υπηρεσίες αρµόδιες για θαλάσσια θέµατα, λιµένες, ακτοφυλακή και περιβαλλοντικές αρχές. Τα κράτη µέλη αναφέρουν ότι η εφαρµογή της οδηγίας έχει αυξήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αυτών των εθνικών αρχών. Οι υποχρεώσεις κοινοποίησης πληροφοριών σε άλλα κράτη µέλη και δηµιουργίας παράκτιων εγκαταστάσεων για τη λήψη πληροφοριών AIS είχε ως αποτέλεσµα βελτιωµένη συνεργασία αρχών σε περιφερειακό επίπεδο, π.χ. στο πλαίσιο περιφερειακών εξυπηρετών AIS. Σύµφωνα µε την έκθεση του EMSA για τα ατυχήµατα στη θάλασσα το έτος 2009, το πλήθος ατυχηµάτων σε ύδατα της ΕΕ µειώθηκε σηµαντικά. Το πλήθος πλοίων που εµπλέκονταν σε ατυχήµατα σε ύδατα της ΕΕ ήταν 626 το 2009 έναντι 726 το Το πλήθος των ναυτικών που απώλεσαν τη ζωή τους επίσης µειώθηκε από 82 το 2007 σε 52 το Κατά την τελευταία επταετία δεν υπήρξε σηµαντική διαρροή πετρελαίου Μελλοντικές εξελίξεις Η εφαρµογή του τρίτου πακέτου για την ασφάλεια στη θάλασσα θα βελτιώσει περαιτέρω την παρακολούθηση της κυκλοφορίας πλοίων σε ευρωπαϊκά ύδατα και την ανταλλαγή δεδοµένων και τη συνεργασία µεταξύ θαλάσσιων αρχών. Η δέσµη ενσωµατώνει διεθνείς απαιτήσεις για τη χρήση του συστήµατος µεγάλου βεληνεκούς για την αναγνώριση και τον εντοπισµό πλοίων (LRIT), καθώς και του ευρωπαϊκού κέντρου δεδοµένων LRIT στη νοµοθεσία της ΕΕ EL 10 EL

12 και εισάγει τη χρήση του AIS στα αλιευτικά σκάφη. Ταυτοχρόνως, οι τεχνικές εξελίξεις ανοίγουν νέες δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των συστηµάτων παρακολούθησης. Η ανταλλαγή δεδοµένων σύµφωνα µε την τρίτη δέσµη για την ασφάλεια στη θάλασσα, και ειδικότερα η οδηγία 2009/17/ΕΚ και η οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23 ης Απριλίου 2009, σχετικά µε τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιµένα 6, θα έχει σηµαντική επίπτωση στο SafeSeaNet. Η περαιτέρω εξέλιξη του SafeSeaNet θα καταστήσει αποτελεσµατικότερη την ανταλλαγή δεδοµένων και θα προσφέρει δυνατότητες για περισσότερο ολοκληρωµένες ενέργειες παρακολούθησης καθώς και δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ αρχών. Συγκεκριµένο παράδειγµα αυτής της εξέλιξης αποτελούν η αρχή "Blue Belt" (µπλε ζώνη) και το σχετικό πιλοτικό έργο, που υποστηρίχθηκαν από το συµβούλιο µεταφορών το εκέµβριο του 2010, σκοπός των οποίων είναι η διευκόλυνση της ενδοενωσιακής ναυτιλίας µε ελαχιστοποίηση των διοικητικών διατυπώσεων. Κεντρικό στοιχείο αυτής της αρχής είναι η χρήση των υφιστάµενων δυνατοτήτων παρακολούθησης των θαλάσσιων µεταφορών, δηλαδή του SafeSeaNet. Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες µεταφορές, η πρωτοβουλία e-maritime σκοπεύει στη χρήση προηγµένων συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών για την υποστήριξη των εργασιών και της επιχειρηµατικότητας στο ναυτιλιακό τοµέα. Θα εστιάζει στην προώθηση της διαλειτουργικότητας συστηµάτων χρησιµοποιούµενων από ναυτιλιακές αρχές, λιµένες και τη βιοµηχανία. Η πρωτοβουλία e-maritime θα βασίζεται σε υφιστάµενα συστήµατα. Το κέντρο αυτών των συστηµάτων κατέχει το SafeSeaNet. Η ολοκληρωµένη πρωτοβουλία ναυτιλιακής επιτήρησης στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης ναυτιλιακής πολιτικής σκοπεύει στη δηµιουργία κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών µε διασύνδεση κοινοτήτων χρηστών, περιλαµβανόµενων και των στρατιωτικών. Σε αυτή τη διατοµεακή πρωτοβουλία, το SafeSeaNet θα κατέχει πρωταρχικό ρόλο µε την παροχή δεδοµένων από τον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. 6 ΕΕ L 131 της , σ. 57 EL 11 EL

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ έχουν βελτιώσει σημαντικά τα πρότυπα ασφάλειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P5_TA(2002)0629 Καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2016 COM(2016) 167 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/20/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο.

* ΝΟΜΟΙ * Νο. - 587 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 49/Α 66/11.3.2005 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «ηµιουργία κοινοτικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών European Platform for Maritime Data Exchange between Member States' maritime authorities - SafeSeaNet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.4.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 118/41 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Γαλάζια Ζώνη, ενιαίος χώρος μεταφορών για τη ναυτιλία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Γαλάζια Ζώνη, ενιαίος χώρος μεταφορών για τη ναυτιλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.7.2013 COM(2013) 510 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Γαλάζια Ζώνη, ενιαίος χώρος μεταφορών για τη ναυτιλία EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Γαλάζια Ζώνη, ενιαίος χώρος μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή εκ μέρους της Ένωσης της ρήτρας αλληλεγγύης

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή εκ μέρους της Ένωσης της ρήτρας αλληλεγγύης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ YΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.12.2012 JOIN(2012) 39 final 2012/0370 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Isalos.net Ερευνητική Ομάδα «Επιλέγω Ναυτιλία» Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Επιμορφωτικές συναντήσεις ναυτιλίας 11 Μαΐου 2016 Διεθνές πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.10.2009 COM(2009)538 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 6-2 0 2 6 Οι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιτροπή ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Ημερίδα Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο & ΤΕΠΑΚ Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Παρασκευή, 14 Οκτ. 2016 Βασίλης Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία. ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία. ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Περισσότερες από 100 μεγάλες ζημιογόνες πλημμύρες έπληξαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 635 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης της 12ης Μαΐου 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΑΝ κ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 1 ST ΙΝTEREG CONFERENCE (24-25 TH NOVEMBER 2010) REGIONAL POLICIES ON DISASTER PREVENTION

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΑΝ κ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 1 ST ΙΝTEREG CONFERENCE (24-25 TH NOVEMBER 2010) REGIONAL POLICIES ON DISASTER PREVENTION ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΑΝ κ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 1 ST ΙΝTEREG CONFERENCE (24-25 TH NOVEMBER 2010) REGIONAL POLICIES ON DISASTER PREVENTION Αγαπητέ κε Τπουργέ, κε Τφυπουργέ, κοι Γενικοί Γραμματείς, Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, )

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, 12-14.12.2012) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/35/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Δ. Χατζηδάκης*, I. Παναγόπουλος*,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.08.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1540/2014 του/της F. P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα