υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ"

Transcript

1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ

2 Ειςήγηςη ςτο Πρόγραμμα Βαςικήσ Εκπαίδευςησ Μεςολαβητών και Διαιτητών του ΟΜΕΔ ςτο θέμα: «Γενικέσ οικονομικέσ γνώςεισ: Ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, παραγωγικότητα, μακροοικονομικοί δείκτεσ κ.ά.», Παραςκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011 Θα ξεκινόςω την ομιλύα μου αναφϋροντασ ότι ςτην ειςόγηςό μου ϋχω προςπαθόςει να προςαρμόςω το ζότημα τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ ςχϋςησ τησ με τισ ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ και κατϊ προϋκταςη με το θεςμό τησ μεςολϊβηςησ και τησ διαιτηςύασ ςτον γενικό τύτλο του θϋματοσ που θα μασ απαςχολόςει ςόμερα το απόγευμα και που εύναι: «Γενικϋσ οικονομικϋσ γνώςεισ: Ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, παραγωγικότητα, μακροοικονομικού δεύκτεσ κ.ϊ.». Θα μου επιτρϋψετε ωςτόςο να κϊνω την ακόλουθη παρατόρηςη ςτον τύτλο, αναγκαύα και ςκόπιμη ύςωσ, για την ανϊλυςη που θα ακολουθόςει. Οι τρεισ πρώτεσ λϋξεισ ςτον τύτλο του θϋματοσ, «Γενικϋσ οικονομικϋσ γνώςεισ», επιτρϋπουν ςτον αναγνώςτη να κϊνει τη ςκϋψη για την ύπαρξη μιασ γενικήσ οικονομικήσ γνώςησ. Σε μια τϋτοια περύπτωςη, πρϊγματι, το κύριο ζότημα για εςϊσ θα όταν η απόκτηςό τησ και η ςυγκρότηςη ενόσ, ϋςτω και γενικού, τρόπου ςκϋψησ γύρω από τισ κατηγορύεσ, ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, παραγωγικότητα κ.λπ. Ωςτόςο, ςτην οικονομικό επιςτόμη δεν υπϊρχει γενικό γνώςη. Υπϊρχουν διαφορετικϋσ οικονομικϋσ θεωρύεσ, οι οπούεσ προςεγγύζουν με διαφορετικό μεθοδολογύα ανϊλυςησ τουσ όρουσ ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, παραγωγικότητα κ.λπ. και κυρύωσ τη ςχϋςη αιτύου-αιτιατού μεταξύ τουσ, καθώσ και τη ςχϋςη αυτών με το μακροοικονομικό περιβϊλλον και την αςκούμενη οικονομικό πολιτικό. Πρϋπει επύςησ να ςημειωθεύ ότι όλεσ οι οικονομικϋσ θεωρύεσ ςτηρύζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ ιδεολογύεσ και εξυπηρετούν ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ αξύεσ, θεςμούσ και οικονομικϊ-κοινωνικϊ ςυμφϋροντα. Επιπλϋον, καθεμύα από τισ οικονομικϋσ θεωρύεσ διαμορφώνει μια πολύ ςυγκεκριμϋνη θεώρηςη ωσ προσ τον τρόπο λειτουργύασ του οικονομικού ςυςτόματοσ και την ϊςκηςη οικονομικόσ πολιτικόσ. Κατϊ την ϊποψό μου, το βαςικό ζότημα για εςϊσ εύναι η απόκτηςη γνώςησ των βαςικών τουλϊχιςτον οικονομικών θεωριών και τησ πολιτικόσ φιλοςοφύασ τουσ, ώςτε να αναγνωρύζετε τη θεωρητικό, ιδεολογικό και ταξικό οπτικό οποιουδόποτε εμπλϋκεται εύτε ςτην ϊςκηςη οικονομικόσ πολιτικόσ, εύτε για να ϋρθω πιο κοντϊ ςασ ςτισ ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ, ωσ κοινωνικόσ εταύροσ ό μεςολαβητόσ. Για να γύνω πιο ςυγκεκριμϋνοσ και κατανοητόσ, ςτην ειςόγηςό μου ϋχω ςυνδϋςει τουσ όρουσ ςυλλογικέσ διαπραγματεύςεισ, ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα και παραγωγικότητα με το ερώτημα «ποια οικονομικό γνώςη;». Θα ξεκινόςω από το θϋμα των ςυλλογικών διαπραγματεύςεων. 1

3 Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ ςε εθνικό, κλαδικό, ομοιοεπαγγελματικό επύπεδο κ.λπ. αποτελούν διαδικαςύα ςυνδιαμόρφωςησ από τουσ δύο βαςικούσ κοινωνικούσ εταύρουσ, δηλαδό τουσ εργαζομϋνουσ και τουσ εργοδότεσ, κυρύωσ τησ τιμόσ τησ εργαςύασ, δηλαδό του μιςθού, αλλϊ και ςτοιχεύων τησ εργαςιακόσ διαδικαςύασ. Εύναι όμωσ η διαδικαςύα των ςυλλογικών διαπραγματεύςεων αποδεκτό και επιθυμητό από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτην οικονομικό και πολιτικό τϊξη πραγμϊτων; Αν ςτο ςημεύο αυτό ζητόςουμε τη βοόθεια τησ ιςτορύασ για να απαντόςουμε το προαναφερόμενο ερώτημα, αυτό θα μασ ϋδινε την πληροφορύα ότι ο θεςμόσ των ςυλλογικών διαπραγματεύςεων αμφιςβητεύται ϋντονα τισ τελευταύεσ τρεισ δεκαετύεσ. Ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ ςτισ ετόςιεσ εκθϋςεισ τουσ, η πλειονότητα των ακαδημαώκών αναλύςεων, οι εκθϋςεισ τησ Τρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, το Μνημόνιο Ι, το Μεςοπρόθεςμο Πρόγραμμα Δημοςιονομικόσ Στρατηγικόσ και η τρόικα των δανειςτών τησ Ελλϊδασ, για να αναφϋρω κϊποια ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα, προτεύνουν τισ ατομικϋσ και επιχειρηςιακϋσ ςυμβϊςεισ ωσ μϋςο προςδιοριςμού τησ αμοιβόσ τησ εργαςύασ. Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ ενοχοποιούνται ότι ςυμβϊλλουν ςτην απώλεια ανταγωνιςτικότητασ τησ εθνικόσ οικονομύασ και ότι υπονομεύουν τη βιωςιμότητα των επιχειρόςεων και την ϋξοδο τησ Ελλϊδασ από την κρύςη. Τι βρύςκεται πύςω από αυτό την οικονομικό πολιτικό που προτεύνει τη μετϊβαςη από το ςυλλογικό ςτο ατομικό μοντϋλο διαπραγμϊτευςησ τησ αμοιβόσ και των ςυνθηκών εργαςύασ; Εύναι αυτό η πρόταςη προώόν κϊποιασ γενικόσ οικονομικόσ γνώςησ, κοινωνικϊ και πολιτικϊ ουδϋτερησ; Εύναι η μετϊβαςη ςτο νϋο μοντϋλο ατομικόσ διαπραγμϊτευςησ αναγκαύα για τη βελτύωςη τησ οικονομικόσ αποτελεςματικότητασ, τησ ανταγωνιςτικότητασ, τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και τησ κοινωνικόσ προόδου τησ χώρασ μασ; Δυςτυχώσ οι απαντόςεισ εξαρτώνται από το μοντϋλο ςκϋψησ του ερωτώμενου, δηλαδό από την οικονομικό θεωρύα βϊςει τησ οπούασ ϋχει διαμορφώςει το μοντϋλο ςκϋψησ του ό/και τα ςυμφϋροντα που θϋλει να εξυπηρετόςει. Και λϋω δυςτυχώσ, γιατύ ςε ςυντριπτικό βαθμό τουλϊχιςτον η διαμόρφωςη του μοντϋλου ςκϋψησ εύναι αποτϋλεςμα τυχαύασ και μη ςυνειδητόσ διαδικαςύασ. Ασ δούμε τώρα δύο διαφορετικϋσ απαντόςεισ ωσ προσ αυτϊ τα ερωτόματα. Υποθϋτουμε ότι ο πρώτοσ που απαντϊ τα ερωτόματϊ μασ εύναι ϋνασ νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ, που μπορεύ να γνωρύζει ότι εύναι νεοκλαςικόσ, μπορεύ και όχι. Θα μπορούςε να εργϊζεται ςε κϊποιον από τουσ προαναφερόμενουσ οργανιςμούσ και να ϋχει μια πολύ καλό αμοιβό ό να εύναι κϊποιο μϋλοσ τησ τρόικασ. Τι θα μασ ϋλεγε; Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ αποτελούν θεςμικό ακαμψύα η οπούα παρεμποδύζει την εύρυθμη λειτουργύα τησ αγορϊσ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα. Επύςησ, ότι αποτελούν το δύαυλο για να ειςϋλθει το ςυνδικαλιςτικό κύνημα ςτο οικονομικό ςύςτημα. Θα ςυνϋχιζε ιςχυριζόμενοσ ότι οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ και τα ςυνδικϊτα διαμορφώνουν την αμοιβό τησ εργαςύασ πϊνω από την αμοιβό που οδηγεύ την αγορϊ ςε ιςορροπύα. Αυτό προκαλεύ ανεργύα, καθώσ οι μη ανταγωνιςτικϋσ, εξαιτύασ των ςυλλογικών διαπραγματεύςεων, επιχειρόςεισ ζητούν λιγότερη απαςχόληςη, ενώ οι 2

4 εργαζόμενοι επιθυμούν να θυςιϊςουν τη ςχόλη τουσ (τον ελεύθερο χρόνο τουσ) προςφϋροντασ περιςςότερη εργαςύα. Τι θα μασ πρότεινε; Να προςαρμοςτεύ το θεςμικό πλαύςιο ςτη λογικό τησ αυτορρύθμιςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Δηλαδό, όπωσ ςυμβαύνει και ςτην αγορϊ προώόντων, η ελεύθερη αλληλεπύδραςη τησ προςφορϊσ και τησ ζότηςησ θα πρϋπει να προςδιορύζει την αμοιβό τησ εργαςύασ, χωρύσ την παρϋμβαςη των ςυνδικϊτων, τα οπούα λειτουργούν ωσ ολιγοπώλιο που πιϋζει την αμοιβό προσ τα πϊνω. Αυτό μπορεύ να γύνει με τισ ατομικϋσ, ϋςτω τισ επιχειρηςιακϋσ ςυμβϊςεισ, όπου αποκλεύονται τα ςυνδικϊτα και ο εργαζόμενοσ διαπραγματεύεται απευθεύασ με τον εργοδότη, όπωσ ο παραγωγόσ με τον καταναλωτό. Ποια εύναι τα οφϋλη από τη μετϊβαςη ςε ατομικό μοντϋλο διαπραγμϊτευςησ; Θα βελτιωθεύ η ανταγωνιςτικότητϊ ςασ, ιςχυρύζονται, για παρϊδειγμα, τα μϋλη τησ τρόικασ. Ο νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ θα πόγαινε ϋνα βόμα παραπϋρα και θα ιςχυριζόταν ότι θα αυξανόταν η απαςχόληςη, καθώσ οι «ανταγωνιςτικϋσ, κερδοφόρεσ και βιώςιμεσ» πλϋον επιχειρόςεισ θα ζητούςαν περιςςότερη απαςχόληςη. Από την ανϊλυςη που προηγόθηκε μπορεύ κϊποιοσ να αντιληφθεύ ότι και τα δύο υποθετικϊ αποτελϋςματα εύναι ςυνϋπεια τησ μεύωςησ τησ αμοιβόσ τησ εργαςύασ. Ο νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ δεν εμπλϋκεται ποτϋ ςε ςυζότηςη για το ύψοσ τησ αμοιβόσ τησ εργαςύασ, το αφόνει ςτον εκκαθαριςτικό μηχανιςμό τησ αγορϊσ. Δηλαδό αν η αμοιβό μειωθεύ ςε κοινωνικϊ μη αποδεκτό επύπεδο, αυτό δεν αποτελεύ ούτε οικονομικό ούτε κοινωνικό πρόβλημα. Έτςι λειτουργεύ η αγορϊ. Αντιλαμβϊνεςτε με το ςημερινό ποςοςτό τησ ανεργύασ και υπερπροςφορϊσ εργαςύασ, μια αλλαγό που θα θεςμοθετούςε την «ελεύθερη» διαπραγμϊτευςη μεταξύ εργαζομϋνων και εργοδοτών ςε ατομικό επύπεδο, τι επιπτώςεισ θα εύχε ςτο μιςθό και ςτο βιοτικό επύπεδο των εργαζομϋνων. Ασ εξετϊςουμε τώρα τα ιδεολογικϊ θεμϋλια αυτόσ τησ προςϋγγιςησ, ώςτε να απορρύψουμε την ιδϋα τησ γενικόσ και ουδϋτερησ οικονομικόσ γνώςησ. Τα θεμϋλια τησ νεοκλαςικόσ θεωρύασ και τησ ςυγκεκριμϋνησ πρόταςησ θεςμικόσ αλλαγόσ προςδιορύζονται από την ιδεολογύα και την πολιτικό φιλοςοφύα του οικονομικού φιλελευθεριςμού. Προςϋξτε και αξιολογεύςτε τισ υποθϋςεισ τησ ςυγκεκριμϋνησ πολιτικόσ φιλοςοφύασ. Η φιλελεύθερη ιδεολογύα δύνει ϋμφαςη ςτην πλευρϊ τησ ανθρώπινησ φύςησ που εύναι ειρηνικό, ςυνεργϊςιμη (cooperative), δημιουργικϊ ανταγωνιςτικό και οδηγεύται από την αιτύα-λογικό. Οι φιλελεύθεροι πιςτεύουν ότι οι ϊνθρωποι ενδιαφϋρονται για το ατομικό τουσ ςυμφϋρον, δεν το θεωρούν όμωσ αυτό μειονϋκτημα, καθώσ ιςχυρύζονται ότι πολλϋσ πλευρϋσ τησ ζωόσ λειτουργούν με τϋτοιον τρόπο ώςτε όλοι μπορούν να κερδύςουν μϋςω ειρηνικών ενεργειών και τησ ςυνεργαςύασ. Ο θεςμόσ τησ ελεύθερησ αγορϊσ εύναι, κατϊ την ϊποψό τουσ, εκεύνοσ που μπορεύ να εκφρϊςει καλύτερα τισ αξύεσ και τη φιλοςοφύα τουσ. Μια ελεύθερη από παρεμβϊςεισ κυρύωσ του κρϊτουσ και των ςυνδικϊτων αγορϊ αποτελεύ τον θεμελιακό θεςμό ϋκφραςησ των βαςικών ςυςτατικών ςτοιχεύων του οικονομικού φιλελευθεριςμού. Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ, όπωσ και κϊθε μεςολϊβηςη και διαιτηςύα, εύναι παρϋμβαςη ςτην αγορϊ και περιορύζει την ελευθερύα των ατόμων που δραςτηριοποιούνται ςε αυτόν. 3

5 Μια κρύςιμη υπόθεςη και παραδοχό εύναι ότι ςτο υπόβαθρο τησ αυτορρυθμιςτικόσ δυνατότητασ τησ αγορϊσ βρύςκεται η μακροχρόνια αρμονύα ςυμφερόντων. Η προςπϊθεια του ατόμου ςτην αγορϊ να προϊγει το δικό του ςυμφϋρον αυξϊνει την κοινωνικό ευημερύα, επειδό οδηγεύ ςτη μεγιςτοπούηςη τησ αποδοτικότητασ, με αποτϋλεςμα η οικονομικό πρόοδοσ που ςυντελεύται να ωφελεύ πραγματικϊ όλουσ. Ο καθϋνασ κερδύζει ςύμφωνα με αυτό που ςυνειςφϋρει ςτην παραγωγικό διαδικαςύα. Η φιλελεύθερη αντύληψη για τη λειτουργύα τησ αγορϊσ και για τουσ νόμουσ τησ ϋχει μια κανονιςτικό βϊςη, με την ϋννοια ότι περιγρϊφει με ποιον τρόπο πρϋπει να οργανωθεύ η κοινωνύα και πώσ πρϋπει να ςυμπεριφϋρονται οι ϊνθρωποι και οι χώρεσ αν θϋλουν να μεγιςτοποιόςουν την αύξηςη του πλούτου τουσ. Τόςο οι ϊνθρωποι όςο και οι κοινωνύεσ μπορούν να παραβιϊζουν τουσ νόμουσ τησ αγορϊσ, π.χ. με τη θεςμοθϋτηςη ςυλλογικών διαπραγματεύςεων, αλλϊ η επιλογό τουσ αυτό θα ϋχει αρνητικό επύπτωςη ςτην παραγωγικό αποδοτικότητα και την οικονομικό πρόοδό τουσ. Σόμερα, ςτην Ελλϊδα τησ κρύςησ, η κανονιςτικό αυτό δϋςμευςη ςτην αγορϊ αποτελεύ βαςικό επιλογό τησ οικονομικόσ πολιτικόσ του Μνημονύου και του Μεςοπρόθεςμου Πλαιςύου Δημοςιονομικόσ Στρατηγικόσ. Πόςο ρεαλιςτικϋσ εύναι οι προαναφερόμενεσ υποθϋςεισ και παραδοχϋσ ωσ προσ τη ςυμπεριφορϊ των ατόμων και των αγορών; Υπϊρχει πρϊγματι αρμονύα ςυμφερόντων ςτο καπιταλιςτικό οικονομικό και κοινωνικό ςύςτημα; Αν απαντόςουμε θετικϊ, τότε όντωσ η μετϊβαςη ςε μοντϋλο ατομικόσ διαπραγμϊτευςησ εύναι το μϋςο για τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητϊσ μασ, για τη βιωςιμότητα των επιχειρόςεών μασ, για την αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ ευημερύασ μασ. Σε μια τϋτοια περύπτωςη ο ΟΜΕΔ δεν ϋχει λόγο ύπαρξησ. Αν απαντόςουμε αρνητικϊ, τότε η ςκϋψη μασ αναπόφευκτα θα πϊει και ςε ϊλλα ζητόματα, όπωσ εύναι ο τρόποσ με τον οπούο το νϋο μοντϋλο οργϊνωςησ των εργαςιακών ςχϋςεων και τησ διαπραγμϊτευςησ που μασ προτεύνεται θα επηρεϊςει τη διανομό του ειςοδόματοσ, τη ςυνολικό ζότηςη ςτην οικονομύα, την οικονομικό μεγϋθυνςη, την ανεργύα, το βιοτικό επύπεδο των εργαζομϋνων. Οι ςκϋψεισ αυτϋσ μασ οδηγούν ςτην κατανόηςη μιασ βαςικόσ μεθοδολογικόσ ςύγκρουςησ που, εδώ και δύο αιώνεσ, υπϊρχει ςτο εςωτερικό τησ οικονομικόσ επιςτόμησ. Μιασ ςύγκρουςησ ανϊμεςα ςτη μεθοδολογύα τησ ατομικότητασ και τησ ολιςτικόσ μεθοδολογύασ, η οπούα εξετϊζει το οικονομικό ςύςτημα ςτο ςύνολό του και ωσ μϋροσ του κοινωνικού ςυςτόματοσ ανϊμεςα ςε αυτό που κϊποιοι ονομϊζουν μικροοικονομικό προςϋγγιςη και μακροοικονομικό προςϋγγιςη. Οι νεοκλαςικού οικονομολόγοι υιοθετούν τη μικροοικονομικό προςϋγγιςη και μϋςω τησ μεθόδου τησ ςυνϊθροιςησ μετακινούνται προσ τη μακροοικονομικό κατανόηςη του οικονομικού ςυςτόματοσ. Η ςυνϊθροιςη, όπωσ θα αναλύςω ςτη ςυνϋχεια, αποτελεύ μύα από τισ κύριεσ αιτύεσ τησ αποτυχύασ τησ νεοκλαςικόσ οικονομικόσ πολιτικόσ που αςκεύται ςόμερα. Η μακροοικονομικό οπτικό, αντύθετα, ϋχει τισ ρύζεσ τησ ςε διαφορετικϊ οικονομικϊ ρεύματα από τη νεοκλαςικό (ςτον μαρξιςμό, ςτην αμερικανικό θεςμικό ςχολό, ςτον κεώνςιανιςμό). Και βϋβαια, ϋχει διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο, καθώσ δεν δεύχνει ιδιαύτερη πύςτη ςτην αυτορρυθμιςτικό δυνατότητα τησ αγορϊσ. 4

6 Σύμφωνα με την ολιςτικό μεθοδολογύα, ςυνεπώσ και με τισ οικονομικϋσ θεωρύεσ και τουσ οικονομολόγουσ που τισ υιοθετούν, οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ εύναι απαραύτητοσ θεςμόσ ρύθμιςησ τησ διανομόσ του ειςοδόματοσ ςε ϋνα οικονομικό ςύςτημα όπου κυριαρχούν ανταγωνιςτικϊ οικονομικϊ ςυμφϋροντα. Εύναι ϋνασ θεςμόσ αναγκαύοσ για τη δημιουργύα ενόσ κοινωνικϊ αποδεκτού βιοτικού επιπϋδου για όλουσ, ειδικότερα για τουσ εργαζομϋνουσ. Εύναι θεςμόσ που ςυμβϊλλει ςτην κοινωνικό πρόοδο, καθώσ εξιςορροπεύ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ εντϊςεισ και διαςφαλύζει την οικονομικό και κοινωνικό ςυνοχό. Στο πλαύςιο αυτό, η ςυλλογικό διαπραγμϊτευςη, η μεςολϊβηςη και η διαιτηςύα εύναι αναγκαύα ςτοιχεύα για την προώθηςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ καθώσ και τησ κοινωνικόσ δικαιοςύνησ. Όλα αυτϊ για τον νεοκλαςικό οικονομολόγο τα λύνει μόνη τησ η αγορϊ. Συνοπτικϊ τώρα, δεύτε την αντύθεςη ανϊμεςα ςτισ δύο προςεγγύςεισ. Στην πρώτη περύπτωςη, οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ, η μεςολϊβηςη κ.λπ. εύναι θεςμού που δημιουργούν ακαμψύεσ ςτο μηχανιςμό τησ προςφορϊσ και τησ ζότηςησ και που παρεμποδύζουν την αποτελεςματικό λειτουργύα τησ αγορϊσ εργαςύασ. Συνεπώσ πρϋπει να καταργηθούν και να αντικαταςταθούν από ατομικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ. Οι ςυνϋπειεσ θα εξαρτηθούν από τισ αντιδρϊςεισ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Στη δεύτερη περύπτωςη, οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ εύναι θεςμόσ αναγκαύοσ για τη λειτουργύα του καπιταλιςτικού ςυςτόματοσ, καθώσ αμβλύνει τισ οικονομικϋσ και τισ κοινωνικϋσ αντιθϋςεισ που δημιουργούν τα ανταγωνιςτικϊ ςυμφϋροντα ςτο οικονομικό ςύςτημα. Η ενύςχυςό του εύναι αναγκαύα ωσ μϋςο ρύθμιςησ των οικονομικών και κοινωνικών ςχϋςεων, τησ διανομόσ του ειςοδόματοσ, τησ ζότηςησ και τησ απαςχόληςησ. Στο ςημεύο αυτό εύναι αναγκαύο να κϊνουμε μύα ακόμη παραδοχό, ϋςτω και αν εμϋνα προςωπικϊ με ςτεναχωρεύ. Η νεοκλαςικό και η φιλελεύθερη οπτικό εύναι ςόμερα κυρύαρχη. Και ενώ ο πυρόνασ αυτόσ τησ θεωρύασ εύναι ύδιοσ τουσ κατϊ τουσ δύο τελευταύουσ αιώνεσ, υπϊρχουν εννοιολογικϋσ καινοτομύεσ που χαρύζουν νεότητα ςτη ςυγκεκριμϋνη καταςτροφικό την εύχε χαρακτηρύςει ο Κϋυνσ θεώρηςη. Η τυφλό πύςτη ςτην αυτορρυθμιςτικό δυνατότητα τησ ελεύθερησ αγορϊσ αποκρύπτεται πύςω από τη ςυςχϋτιςη τησ απορρύθμιςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ με την ανταγωνιςτικότητα, τη βιωςιμότητα και την παραγωγικότητα. Η κυρύαρχη νεοκλαςικό θεώρηςη, δεςμευμϋνη από τη μεθοδολογύα τησ ατομικότητασ, ανϊγει την ανϊλυςη των προαναφερόμενων όρων ςε ατομικό επύπεδο και ςτη ςυνϋχεια γενικεύει (ςυναθρούζει), αυθαύρετα, ςε μακροοικονομικό επύπεδο. Έτςι, το νεοκλαςικό μοντϋλο ςκϋψησ του οικονομολόγου τησ τρόικασ, του ΔΝΤ ό τησ Τρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, για να βϊλω και αυτούσ μϋςα, ορύζει την ανταγωνιςτικότητα και τη βελτύωςό τησ ςε ατομικό επύπεδο, δηλαδό ςε επύπεδο επιχεύρηςησ. Συνεπώσ, ό,τι βελτιώνει την ανταγωνιςτικότητα μιασ επιχεύρηςησ, λόγω τησ ςυνϊθροιςησ, βελτιώνει την ανταγωνιςτικότητα τησ οικονομύασ. Αντιλαμβϊνεςτε ότι αυτό εύναι μια επικύνδυνη γενύκευςη που αγνοεύ τον ετερογενό χαρακτόρα του επιχειρηματικού τομϋα, τη δομό των αγορών και τη θεςμικό ςυγκρότηςη τησ εκϊςτοτε εθνικόσ οικονομύασ. 5

7 Αλλϊ μακϊρι να όταν αυτό μόνο το πρόβλημα. Το μοντϋλο ςκϋψησ του νεοκλαςικού οικονομολόγου κρύβει και μια ϊλλη υπόθεςη ςτην ανϊλυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, η οπούα ςτερεύται ρεαλιςμού: ότι η κυρύαρχη μορφό αγορϊσ εύναι, ό πρϋπει να εύναι, ο τϋλειοσ ανταγωνιςμόσ. Στον τϋλειο ανταγωνιςμό, η ανταγωνιςτικότητα τησ επιχεύρηςησ προςδιορύζεται από την τιμό που εύναι ύςη με το κόςτοσ, το οπούο ιςούται με το κόςτοσ εργαςύασ, δηλαδό τον πραγματικό μιςθό και το κόςτοσ κεφαλαύου (τον τόκο). Δεν υπϊρχει κϋρδοσ με την οικονομικό ϋννοια του όρου. Ένασ ςοβαρόσ νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ, όταν θα ςυζητόςει το ζότημα τησ ανταγωνιςτικότητασ, θα αναπτύξει μια ςειρϊ από θϋματα όπωσ: τη ςχϋςη ονομαςτικού και πραγματικού μιςθού και τόκου και παραγωγικότητασ, τη ςχϋςη μεταξύ παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ και του κεφαλαύου και τησ ςυςςώρευςησ κεφαλαύου. Συνεπώσ, ςτον προςδιοριςμό τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ επιχεύρηςησ θα αναδεύξει τη μεταβολό του ονομαςτικού μιςθού, του επιτοκύου, τησ παραγωγικότητασ και τησ ςχϋςησ τησ τελευταύασ με τη ςυςςώρευςη κεφαλαύου, δηλαδό τισ επιχειρηματικϋσ επενδύςεισ. Λόγω του τρόπου ςκϋψησ του, δεν θα εύναι ςε θϋςη να αναδεύξει το ρόλο τησ κερδοφορύασ ςτον προςδιοριςμό τησ τιμόσ, το ρόλο τησ επιχειρηματικότητασ ςτην οργϊνωςη του χρόνου κυκλικόσ κύνηςησ του κεφαλαύου, ςτισ επενδύςεισ, ςτον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ. Επύςησ, δεν θα μπορεύ να ςυςχετύςει τη ςυμπεριφορϊ τησ επιχεύρηςησ με το μακροοικονομικό περιβϊλλον και την ϊςκηςη τησ οικονομικόσ πολιτικόσ. Θα μπορούςε να τα κϊνει αυτϊ μόνο αν δεν όταν νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ. Αλλϊ αν δεν όταν νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ δεν θα επικεντρωνόταν ςτην επιχεύρηςη ωσ βϊςη τησ ςυζότηςησ για την ανταγωνιςτικότητα, αλλϊ θα εύχε μια πιο ολιςτικό προςϋγγιςη. Ωςτόςο, η δυςτυχύα των κοινωνιών και των εργαζομϋνων ςόμερα εύναι ότι οι νεοκλαςικού οικονομολόγοι που διαμορφώνουν την οικονομικό πολιτικό εύναι ημιμαθεύσ. Αγνοώντασ βαςικϊ ζητόματα τησ θεωρύασ τουσ, διαθϋτουν ϋνα εγχειριδιακό μοντϋλο ςκϋψησ. Στα νεοκλαςικϊ εγχειρύδια, για λόγουσ απλούςτευςησ, η ανϊλυςη τιμόσ-ανταγωνιςτικότητασ και κόςτουσ επικεντρώνεται μόνο ςτο κόςτοσ εργαςύασ και ςτον τρόπο λειτουργύασ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Η αγορϊ του κεφαλαύου δεν λαμβϊνεται υπόψη. Αποτϋλεςμα των παραπϊνω εύναι όλη η ςυζότηςη για την ανταγωνιςτικότητα να περιορύζεται ςτο κόςτοσ εργαςύασ και κυρύωσ ςτισ μεταβολϋσ του ονομαςτικού μιςθού. Η παραγωγικότητα αποςυνδϋεται από τισ επενδύςεισ, τη χρόςη και ανϊπτυξη νϋων τεχνολογιών και την επιχειρηματικότητα, και ςυςχετύζεται με την ευκαμψύα τησ αγορϊσ εργαςύασ και την κατϊργηςη των ςυλλογικών διαπραγματεύςεων. Οι θεςμικϋσ αυτϋσ αλλαγϋσ μπορούν να ϋχουν κϊποιο αποτϋλεςμα παραγωγικότητασ, αλλϊ μόνο ςε όρουσ εντατικοπούηςησ τησ εργαςύασ και επιμόκυνςησ και ελαςτικοπούηςησ του χρόνου εργαςύασ γύνεται, με ϊλλα λόγια, ςε βϊροσ των εργαζομϋνων. Δεν προκαλούν μόνιμο αποτϋλεςμα παραγωγικότητασ, το οπούο προώποθϋτει επενδύςεισ ςτη νϋα τεχνολογύα, την ανϊπτυξη νϋων οργανωτικών και παραγωγικών διαδικαςιών και καινοτόμων προώόντων και υπηρεςιών. 6

8 Πρϋπει ςτο ςημεύο αυτό να ςημειώςουμε το εξόσ: Η αντύςτροφη ςχϋςη πραγματικού μιςθού και ανταγωνιςτικότητασ ςτο πλαύςιο τησ νεοκλαςικόσ θεωρύασ προκύπτει από ϋνα ςύνολο μη ρεαλιςτικών υποθϋςεων για τη ςημερινό δομό των καπιταλιςτικών οικονομιών (π.χ. πλόρησ ανταγωνιςμόσ, φθύνουςεσ αποδόςεισ κλύμακασ, ςταθερό κεφαλαιακό απόθεμα, αμετϊβλητη τεχνολογύα κ.ϊ.). Στην ςημερινό εποχό των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών εύναι εφικτό η ταυτόχρονη αύξηςη ςτον πραγματικό μιςθό, ςτην απαςχόληςη και ςτην ανταγωνιςτικότητα, εϊν αυξϊνεται η παραγωγικότητα τησ εργαςύασ. Συνεπώσ η αρνητικό ςχϋςη μιςθού-απαςχόληςησ-ανταγωνιςτικότητασ προκύπτει από ϋνα μη ρεαλιςτικό, ςτατικό, αναλυτικό πλαύςιο. Σε ϋνα δυναμικό πλαύςιο η ςχϋςη μπορεύ να εύναι θετικό, αλλϊ το κλειδύ εύναι η ςυςςώρευςη κεφαλαύου και η τεχνολογικό πρόοδοσ. Επύςησ, η με το να αγνοεύται η αγορϊ κεφαλαύου ταυτύζεται το κόςτοσ παραγωγόσ με το κόςτοσ εργαςύασ. Ωςτόςο, ςτη ςημερινό εποχό που οι επιχειρόςεισ δανεύζονται για να χρηματοδοτόςουν τρϋχουςεσ και μακροχρόνιεσ επενδυτικϋσ επιλογϋσ τουσ, η μεταβολό του τόκου εύναι ςημαντικόσ προςδιοριςτικόσ παρϊγοντασ του κόςτουσ παραγωγόσ, τησ βιωςιμότητασ και τησ ανταγωνιςτικότητασ μιασ επιχεύρηςησ. Σκεφτεύτε το ακόλουθο απλό μεν αλλϊ ενδεικτικό παρϊδειγμα: Μια επιχεύρηςη ϋχει χρϋοσ ευρώ και ϋχει δανειςτεύ με 10% επιτόκιο. Η επιχεύρηςη πληρώνει ευρώ ετηςύωσ ςε τόκουσ. Η ύδια επιχεύρηςη απαςχολεύ 10 εργαζομϋνουσ. Η μεύωςη κατϊ 50 ευρώ μηνιαύωσ ςτον κϊθε εργαζόμενο θα δημιουργούςε μεύωςη του κόςτουσ εργαςύασ κατϊ περύπου ευρώ το χρόνο. Την ύδια μεύωςη θα προκαλούςε και μια πτώςη του επιτοκύου ςτο 3%-4%. Γιατύ λοιπόν όλη η ςυζότηςη για την ανταγωνιςτικότητα να επικεντρώνεται μόνο ςτο κόςτοσ εργαςύασ; Το νομιςματικό κόςτοσ τησ παραγωγόσ εύναι εξύςου ςημαντικό. Ποιον λοιπόν εξυπηρετεύ η προαναφερόμενη εγχειριδιακό προςϋγγιςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, τησ βιωςιμότητασ και τησ παραγωγικότητασ αποκλειςτικϊ με όρουσ κόςτουσ εργαςύασ και λειτουργύασ τησ αγορϊσ εργαςύασ; Θα ϋλεγα ότι εξυπηρετεύ τα ςυμφϋροντα δύο κοινωνικών ομϊδων. Πρώτον, των επιχειρηματιών και τραπεζιτών, οι οπούοι απενοχοποιούνται από την όποια ευθύνη ϋχουν για τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και τη βιωςιμότητα των επιχειρόςεων. Όςο η ςυζότηςη και η οικονομικό πολιτικό επικεντρώνεται ςτην αγορϊ εργαςύασ και την αμοιβό των εργαζομϋνων, εκεύνοι απολαμβϊνουν υψηλότερη κερδοφορύα αυτοεπιβεβαιώνοντασ την «υψηλό» επιχειρηματικό ικανότητϊ τουσ όταν η επιχεύρηςό τουσ εύναι κερδοφόρα. Παρϊλληλα, παραγνωρύζουν ότι η κερδοφορύα αυτό εύναι αποτϋλεςμα ανακατανομόσ του ειςοδόματοσ, που αποτελεύ μύα μη βιώςιμη ςτρατηγικό για δημιουργύα κϋρδουσ και ανταγωνιςτικότητασ. Η δεύτερη ομϊδα που επωφελεύται εύναι εκεύνων των οικονομολόγων και των πολιτικών των οπούων η ημιμϊθεια και η ϊγνοια δοκιμϊζει την ύπαρξη των εργαζομϋνων, ςυρρικνώνοντασ ςυνεχώσ το βιοτικό τουσ επύπεδο ςτο όνομα μιασ φανταςιακόσ βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ οικονομύασ, η οπούα ωςτόςο ποτϋ δεν επιτυγχϊνεται. Και αν θυμϊςτε την κανονιςτικό φιλοςοφύα τησ νεοκλαςικόσ θεώρηςησ που προανϋφερα, τότε αυτό δημιουργεύ διαρκώσ 7

9 πύεςη ότι η περαιτϋρω απορρύθμιςη και η περικοπό μιςθών εύναι απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και την ενύςχυςη τησ βιωςιμότητασ των επιχειρόςεων. Η κυριαρχύα τησ νεοκλαςικόσ θεώρηςησ περιορύζει κϊθε ςκϋψη για την πιθανότητα η αςκούμενη νεοκλαςικό οικονομικό πολιτικό να εύναι λανθαςμϋνη ό τουλϊχιςτον μη αποτελεςματικό. Στο ςημεύο αυτό ςημειώςτε τη μεύζονα αδυναμύα τησ μεθόδου τησ ςυνϊθροιςησ. Οι πολιτικϋσ απορρύθμιςησ, ευελιξύασ και ατομικόσ διαπραγμϊτευςησ ςε ςυνδυαςμό με την πολιτικό λιτότητασ μιςθών προκαλούν, ςε μακροοικονομικό επύπεδο, εςωτερικό υποτύμηςη. Να το διατυπώςω διαφορετικϊ: προκαλούν μεύωςη τησ ζότηςησ, ύφεςη και ανεργύα. Σε επύπεδο επιχειρόςεων, η εςωτερικό υποτύμηςη δημιουργεύ πτώςη των πωλόςεων, μεύωςη του τζύρου και των κερδών. Παρακολουθούμε το τελευταύο χρονικό διϊςτημα ςτη χώρα μασ τισ επιχειρηματικϋσ οργανώςεισ να καταγγϋλλουν ότι η αςκούμενη πολιτικό λιτότητασ ϋχει οδηγόςει ςτο πϊγωμα τησ αγορϊσ και του τζύρου τουσ. Την ύδια ςτιγμό επιδιώκουν τη μεύωςη του εργαςιακού κόςτουσ ςτη δικό τουσ επιχεύρηςη. Εύναι αυτόσ ο οριςμόσ τησ ανορθολογικότητασ του επιχειρηματύα; Όχι, εύναι ο ανορθολογιςμόσ τησ καπιταλιςτικόσ οικονομύασ. Στον καπιταλιςμό ο μεμονωμϋνοσ επιχειρηματύασ επιδιώκει τη μεύωςη των μιςθών ςτη δικό του επιχεύρηςη, χωρύσ να επιθυμεύ μεύωςη των πωλόςεων και του τζύρου του. Αυτό όμωσ θα ςυμβεύ τελικϊ αν όλοι μαζύ μειώςουν τισ αποδοχϋσ των εργαζομϋνων τουσ. Βϋβαια, κϊποιοι που οι πωλόςεισ τουσ δεν θα μειωθούν, θα ϋχουν αύξηςη τησ κερδοφορύασ τουσ, την οπούα θα αιτιολογόςουν ωσ ςυνϋπεια τησ επιλογόσ τουσ για μεύωςη του κόςτουσ εργαςύασ. Στην πραγματικότητα, η κερδοφορύα τουσ θα οφεύλεται ςτο ότι δεν μειώθηκαν οι πωλόςεισ τουσ, η ζότηςη για τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ τουσ. Αυτό όμωσ δεν οφεύλεται ςτην περικοπό των μιςθών αλλϊ ςτην επιχειρηματικότητϊ τουσ, ςτην ποιότητα των προώόντων τουσ, ςτη ςταθερότητα του μεριδύου τουσ ςτην αγορϊ. Αυτό εύναι το παρϊδοξο τησ ςυνϊθροιςησ, το οπούο μασ οδηγεύ ςε μια μακροοικονομικό θεώρηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, τησ βιωςιμότητασ, τησ κερδοφορύασ και τησ παραγωγικότητασ των επιχειρόςεων. Μια εναλλακτικό, ωσ προσ τη νεοκλαςικό, προςϋγγιςη ορύζει την ανταγωνιςτικότητα ωσ «την ικανότητα μιασ χώρασ να παρϊγει αγαθϊ και υπηρεςύεσ που αντιμετωπύζουν επιτυχώσ τισ απαιτόςεισ των διεθνών αγορών, με την ταυτόχρονη δημιουργύα ςχετικϊ υψηλών και διατηρόςιμων ειςοδημϊτων των πολιτών τησ και υψηλών επιπϋδων απαςχόληςησ». Στο πλαύςιο τησ προςϋγγιςησ αυτόσ, η λειτουργύα του επιχειρηματικού τομϋα, η βιωςιμότητϊ του και η αγορϊ εργαςύασ δεν εύναι ο ςτόχοσ αλλϊ το μϋςο τησ οικονομικόσ πολιτικόσ για τη δημιουργύα μιασ ανταγωνιςτικόσ οικονομύασ. Ο οριςμόσ αυτόσ τησ ανταγωνιςτικότητασ θϋτει ςτο επύκεντρο του προβληματιςμού τη ςύνδεςη τησ ανταγωνιςτικότητασ με το μοντϋλο ανϊπτυξησ και τη δυναμικό που ϋχει ό δεν ϋχει αυτό να δημιουργεύ νϋα προώόντα, πλούτο, απαςχόληςη, δικαιότερη διανομό του ειςοδόματοσ και κοινωνικό ευημερύα. Το περιεχόμενο τησ ανταγωνιςτικότητασ εύναι τώρα διαφορετικό και προώποθϋτει παρεμβϊςεισ ςτο επιχειρηματικό, το τεχνολογικό και το παραγωγικό πρότυπο 8

10 τησ οικονομύασ. Αυτϋσ οι παρεμβϊςεισ εύναι και οι ουςιαςτικϋσ διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ που ϋχει ανϊγκη μια οικονομύα, ώςτε να δημιουργόςει αποτελεςματικό και ανταγωνιςτικό μοντϋλο ανϊπτυξησ. Στο ςημεύο αυτό αξύζει, πιςτεύω, να γύνει αναφορϊ ςτισ ετόςιεσ ϋρευνεσ του World Economic Forum για το βαθμό επύτευξησ των βαςικών ςτόχων που ςυγκροτούν την αναθεωρημϋνη «Στρατηγικό τησ Λιςαβόνασ» (με επύκεντρο την ανταγωνιςτικότητα και την προώθηςη τησ κοινωνύασ τησ γνώςησ). Οι παρϊμετροι τησ εμπειρικόσ διερεύνηςησ που διεξϊγει ο παγκόςμιοσ αυτόσ οργανιςμόσ ςυνοψύζουν κεντρικούσ ςτόχουσ τησ «Στρατηγικόσ τησ Λιςαβόνασ», όπωσ εύναι η ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ, η προώθηςη τησ καινοτομύασ, η βελτύωςη του επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ, η εφαρμογό ενεργητικών πολιτικών για την απαςχόληςη και η ενύςχυςη τησ αειφόρου ανϊπτυξησ. Με βϊςη τισ παραμϋτρουσ αυτϋσ, υπολογύζεται ϋνασ γενικόσ δεύκτησ τησ «εθνικόσ ανταγωνιςτικότητασ» και τησ οικονομικόσ αποδοτικότητασ για τισ χώρεσ τησ ΕΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τισ εκθϋςεισ αυτού του οργανιςμού, η Ελλϊδα ςυνεχώσ κατρακυλϊ ςε χαμηλότερεσ θϋςεισ ωσ προσ την ανταγωνιςτικότητϊ τησ. Αυτό ςυμβαύνει παρϊ το γεγονόσ ότι η αςκούμενη οικονομικό πολιτικό τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ ςτοχεύει ςτο κόςτοσ εργαςύασ και ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ ωσ μϋςο βελτύωςησ του επιχειρηματικού κλύματοσ και ωσ κύνητρο περαιτϋρω ενύςχυςησ τησ επενδυτικόσ διαδικαςύασ, εγχώριασ και ξϋνησ. Ειδικϊ ςτην εντόσ ΟΝΕ εποχό, με την απώλεια τησ ςυναλλαγματικόσ ιςοτιμύασ, η μεύωςη ςτην τιμό τησ εργαςύασ και η αλλαγό ςτουσ όρουσ απαςχόληςησ ϋχουν αναδειχθεύ ςε κυρύαρχο τρόπο προςαρμογόσ τησ οικονομύασ με τρεισ ειδικότερεσ μορφϋσ: α) τη διατόρηςη ςε χαμηλό επύπεδο των αμοιβών, β) την ανϊπτυξη τησ παρϊνομησ ευελιξύασ και τησ μαύρησ εργαςύασ και γ) την ανϊπτυξη μορφών νόμιμησ ευελιξύασ. Ωςτόςο, η πτωτικό τϊςη του κόςτουσ εργαςύασ ανϊ μονϊδα προώόντοσ που παρατηρεύται ςτην Ελλϊδα κατϊ την τελευταύα εικοςαετύα δεν αποτυπώνεται ςτην μεύωςη του επιπϋδου των τιμών και ςτη βελτύωςη του επιπϋδου ανταγωνιςτικότητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Και αυτό ςυμβαύνει γιατύ οι επιχειρόςεισ διευρύνουν τα περιθώρια κϋρδουσ τουσ. Σε παλαιότερη Έκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (22/1/2006, ςελ. 90) ςημειώνεται ότι «η απώλεια ανταγωνιςτικότητασ τησ Ελλϊδασ προϋρχεται από την αύξηςη των περιθωρύων κϋρδουσ». Κατϊ ςυνϋπεια, αυτό τη ςτιγμό ςτην ελληνικό οικονομύα παρατηρούνται ςυνθόκεσ πληθωριςμού κερδών και όχι μιςθών. Συνεπώσ, αν και το κόςτοσ εργαςύασ ϋχει μειωθεύ ςημαντικϊ, η διανομό του ειςοδόματοσ ϋχει γύνει περιςςότερο ϊνιςη και παρϊ το γεγονόσ ότι ϋχει επιχειρηθεύ πληθώρα παρεμβϊςεων ςτην κατεύθυνςη τησ νόμιμησ ευελιξύασ τησ αγορϊσ εργαςύασ, δεν υπϊρχει ϋνδειξη βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ και κυρύωσ αύξηςησ τησ απαςχόληςησ. Επιπρόςθετα, ςτο επύπεδο του παραγωγικού ςυςτόματοσ και ειδικότερα τησ βιομηχανύασ, η παραγωγικό αποτελεςματικότητα ζημιώνεται ιδιαύτερα ςτουσ κλϊδουσ που προςφϋρουν χαμηλότερουσ μιςθούσ και καταγρϊφεται απώλεια κινότρων για τουσ παραγωγούσ προκειμϋνου να αναβαθμύςουν τα παραγωγικϊ τουσ ςυςτόματα. 9

11 Η εύκολη λύςη τησ ςυμπύεςησ του εργατικού κόςτουσ μακροχρόνια εύναι επιζόμια, καθώσ οι επιχειρόςεισ δεν επενδύουν ςε ανθρώπινο κεφϊλαιο, ςτο μϊρκετινγκ, ςε νϋεσ μεθόδουσ οργϊνωςησ και διούκηςησ, ςτην ϋρευνα και την ανϊπτυξη. Έτςι δημιουργεύται ϋνασ φαύλοσ κύκλοσ χαμηλών μιςθών, χαμηλόσ παραγωγικότητασ και μικρόσ επενδυτικόσ δραςτηριότητασ, που οδηγεύ ςε μεύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και αύξηςη τησ ανεργύασ. Η προσ τα κϊτω ςυμπύεςη των μιςθών, η αδυναμύα ουςιαςτικόσ αύξηςησ νϋων θϋςεων πλόρουσ απαςχόληςησ και η επιδεύνωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ αναδεικνύουν ότι η φιλοςοφύα τησ αςκούμενησ πολιτικόσ και η ςτρατηγικό υλοπούηςό τησ δεν υπόρξε επιτυχημϋνη, καθώσ επύςησ ότι η μειωμϋνη διαρθρωτικό ανταγωνιςτικότητα του μοντϋλου παραγωγόσ τησ Ελλϊδασ και του επιχειρηματικού τομϋα τησ οικονομύασ παραμϋνει ϋνα από τα μεγϊλα αναπτυξιακϊ προβλόματϊ μασ. Η πολιτικό του Μνημονύου αναπαρϊγει τον εγκλωβιςμό τησ αςκούμενησ οικονομικόσ πολιτικόσ ςε λανθαςμϋνα θεωρητικϊ ςχόματα και οδηγεύ ςτη ςυςχϋτιςη τησ ανταγωνιςτικότητασ με θϋματα τιμών και κόςτουσ παραγωγόσ κυρύωσ του κόςτουσ εργαςύασ και όχι με επενδύςεισ ςε ανθρώπινο κεφϊλαιο, ςτο μϊρκετινγκ, ςε νϋεσ μεθόδουσ οργϊνωςησ και διούκηςησ, ςτην ϋρευνα και την ανϊπτυξη, ςτη δομό του παραγωγικού ςυςτόματοσ, ςτον τεχνολογικό μεταςχηματιςμό τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ με την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ. Ολοκληρώνοντασ, η γενικό γνώςη των οικονομικών που οφεύλετε να γνωρύζετε εύναι ότι δεν μπορεύτε να ϋχετε γενικό γνώςη και ότι μπορεύτε να ϋχετε, ό όδη ϋχετε, ςυγκεκριμϋνη γνώςη, η οπούα εμπεριϋχει ςυγκεκριμϋνη πολιτικό ιδεολογύα, εκφρϊζει ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ αξύεσ και η εφαρμογό τησ εξυπηρετεύ ςυγκεκριμϋνα οικονομικϊ ςυμφϋροντα. Στο αυτό το πλαύςιο, εγώ θα ϊλλαζα τισ τρεισ πρώτεσ λϋξεισ ςτον τύτλο από «Γενικό οικονομικό γνώςη» ςε «Ποια οικονομικό γνώςη;» και θα ϊφηνα τον υπόλοιπο τύτλο ωσ ϋχει. 10

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΜΑΡΣΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 11 Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. τον απόηχο του Μνημονίου 1 τόχοσ του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ διοργανώνει ςυνϋδριο με θϋμα: «Οι ιςορροπίεσ ςτην εργαςιακή και προςωπική ζωή των γυναικών και η εκπροςώπηςη τουσ ςτην κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report ΤΠΕ Πάνελ @ ΣΕΒ 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report 0 Γόνιμη ςυζότηςη χωρύσ ταμπού και ξύλινη γλώςςα 0 Συμπερϊςματα! 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών:

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: ΕΩΟΝΙΚΟ ΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: Κορινθιακή ςταφίδα και φάβα Φενεού Άννα Υουλύδη ΜΣ «Ολοκληρωμένη νάπτυξη και Διαχείριςη του γροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξη δεξιοτότων Διαδικαςύεσ ΣΧΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Σ.Λ.Π ( +, - ) Σημαςιολογικών Σχζςεων (Heller & Greeno1978,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων* Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα)* Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 Μελϋτη ανϊλυςησ επιπτώςεων για τη νομοθετικό πρόταςη τησ ΕΕ περύ υποχρεωτικού CCS ςε νϋουσ ςταθμούσ ηλεκτροπαραγωγόσ Σενϊρια εξϋλιξησ ενεργειακού ςυςτόματοσ Μεύωςη εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα