ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» με δ.τ. «ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επι χορήγησης... 1 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΘΟΥΡΙΟΣ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΘΟΥΡΙΟΣ Α.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Του ρισμού... 3 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ... 4 Συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθ μού Δήμου Σκάλας, Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Βλαχιώτη Δήμου Έλους, Δη μοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Οικι σμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Έλους, Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Κροκεών, Ν.Π. Δημοτικό Στάδιο Σκάλας, Δημοτικό Στάδιο Κρο κεών, Δημοτικό Στάδιο Έλους, ΟΝΑ Δήμου Έλους, ΟΝΑ Δήμου Νιάτων, στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλ ληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα, Νικη φόρος Βρεττάκος» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην 79/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 1768/ (τ.β )... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» με δ.τ. «ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι κού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/01816/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δι ατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» με δ.τ. «ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέ ρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ονομαστικής ισχύος 99,36 KW, στη θέση «ΜΟΥΣΘΕΝΗ» στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙ ΟΥ, του Νομού ΚΑΒΑΛΑΣ, συνολικής επιχορηγούμενης δα πάνης ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ και ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής : 23/03/2011. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ F (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΘΟΥΡΙΟΣ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΘΟΥΡΙΟΣ Α.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι κού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/01900/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται η υπαγω γή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΘΟΥΡΙΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΘΟΥΡΙΟΣ Α.Ε» για την

2 28140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη γές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 99 KW, στη θέση «ΚΟΤΡΩΝΙ» Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, του Νομού ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( ,23 ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι κών, των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων F (3) ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων εξα κοσίων ευρώ και εννέα λεπτών ( ,09 ). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής : 23/03/2011. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ και Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011, μεταφέρονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΥ οι κατωτέρω υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΗΣΑΠ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΣ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙ ΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙΣΤΩ ΜΕΝΗ (Σ.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Σ. ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΗΣΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ Σ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΦΙΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 6 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 7 ΗΣΑΠ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΔΕΔΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΗΣΑΠ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 11 ΗΣΑΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12 ΗΣΑΠ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13 ΗΣΑΠ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΗΣΑΠ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ 15 ΗΣΑΠ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16 ΗΣΑΠ ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΑΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΗΣΑΠ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΗΣΑΠ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΗΣΑΠ ΛΟΥΚΑΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΗΣΑΠ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 21 ΗΣΑΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Σ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 23 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25 ΗΣΑΠ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΟΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΣΑΠ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΗΣΑΠ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΗΣΑΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 29 ΗΣΑΠ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 30 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 ΗΣΑΠ ΣΑΒΒΑΣ ΔΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 32 ΗΣΑΠ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35 ΗΣΑΠ ΣΤΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 ΗΣΑΠ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 38 ΗΣΑΠ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΗΣΑΠ ΠΟΘΗΤΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 41 ΗΣΑΠ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 ΗΣΑΠ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 43 ΗΣΑΠ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 44 ΗΣΑΠ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑ ΜΠΟΣ 45 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 46 ΗΣΑΠ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 48 ΗΣΑΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 ΗΣΑΠ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΣΤΕΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 51 ΗΣΑΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 52 ΗΣΑΠ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 53 ΗΣΑΠ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54 ΗΣΑΠ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 ΗΣΑΠ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗ1 56 ΗΣΑΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΜΑΝΤΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57 ΗΣΑΠ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58 ΗΣΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑΣ 59 ΗΣΑΠ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60 ΗΣΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63 ΗΣΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64 ΗΣΑΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 65 ΗΣΑΠ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 66 ΗΣΑΠ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 67 ΗΣΑΠ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕ 68 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟ ΡΟΣ

4 28142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 69 ΗΣΑΠ ΗΛΙΑΣ ΤΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70 ΗΣΑΠ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 ΗΣΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 72 ΗΣΑΠ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑ 73 ΗΣΑΠ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 74 ΗΣΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 76 ΗΣΑΠ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 77 ΗΣΑΠ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 78 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 79 ΗΣΑΠ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΗΣΑΠ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 81 ΗΣΑΠ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82 ΗΣΑΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 83 ΗΣΑΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 84 ΗΣΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 ΗΣΑΠ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 86 ΗΣΑΠ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 87 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 88 ΗΣΑΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 89 ΗΣΑΠ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ, ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 90 ΗΣΑΠ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΖΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 91 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 92 ΗΣΑΠ ΣΤΕΦΑ ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 93 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ 94 ΗΣΑΠ ΦΩΤΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 95 ΗΣΑΠ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 96 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΤΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 98 ΗΣΑΠ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 99 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 100 ΗΣΑΠ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 101 ΗΣΑΠ ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΩΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 102 ΗΣΑΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 103 ΗΣΑΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 104 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΝΟΠΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 105 ΗΣΑΠ ΣΤΥΛΙΑ ΓΛΑΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 106 ΗΣΑΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 107 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 108 ΗΣΑΠ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 109 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΣΤΡΑΓΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 110 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 111 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΜΠΙΚΟΥ ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 112 ΗΣΑΠ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΝΖΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΣΑΠ ΣΤΕΦΑ ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 114 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΑΣΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 115 ΗΣΑΠ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 116 ΗΣΑΠ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΖΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 117 ΗΣΑΠ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 118 ΗΣΑΠ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ ΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 119 ΗΣΑΠ ΣΤΕΦΑ ΠΟΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 120 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΤΟΥΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Σ. ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 121 ΗΣΑΠ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΔΩΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ. ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 122 ΗΣΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΕΦΕΣ ΗΛΙΑΣ Σ. ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 123 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 124 ΗΣΑΠ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΣ Σ. ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 125 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 126 ΗΣΑΠ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 127 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 128 ΗΣΑΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ. ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 129 ΗΣΑΠ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 130 ΗΣΑΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 131 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 132 ΗΣΑΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 ΗΣΑΠ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 134 ΗΣΑΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 ΗΣΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 136 ΗΣΑΠ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 137 ΗΣΑΠ ΣΤΕΦΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 138 ΗΣΑΠ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 139 ΗΣΑΠ ΣΤΥΛΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 140 ΗΣΑΠ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 ΗΣΑΠ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 142 ΗΣΑΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 143 ΗΣΑΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 144 ΗΣΑΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πλη ρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού: 5780/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑ

6 28144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (4) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑ ΣΙΟΥ. Με την αριθμ. 2044/ απόφαση του Περι φερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περίπτωση ΙΙ αριθ. 17 Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στον ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κάτοικο Κομοτηνής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαί σια οργανομένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Περιφερειάρχης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ F Αριθμ (5) Συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκάλας, Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Βλαχιώτη Δήμου Έλους, Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Οικισμού Αγίου Ιωάν νη Δήμου Έλους, Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδι κού Σταθμού Δήμου Κροκεών, Ν.Π. Δημοτικό Στάδιο Σκάλας, Δημοτικό Στάδιο Κροκεών, Δημοτικό Στάδιο Έλους, ΟΝΑ Δήμου Έλους, ΟΝΑ Δήμου Νιάτων, στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινω νικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δή μου Ευρώτα, Νικηφόρος Βρεττάκος». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΤΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα/Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α/ ), 3. Τις αριθμ. 70/2011 και 117/2011 αποφάσεις του Δημο τικού Συμβουλίου Ευρώτα, 4. Την αριθμ. πρωτ. οικ /1659/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 117/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που αφορά συ μπλήρωση της αριθμ. 70/2011 όμοιας περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων «Δημοτικό Ν. Π. Παιδικού Σταθ μού Δήμου Σκάλας», «Δημοτικό Ν. Π. Παιδικού Σταθμού Βλαχιώτη Δήμου Έλους», Δημοτικό Ν. Π. Παιδικού Σταθ μού Οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Έλους», «Δημοτικό Ν. Π. Παιδικού Σταθμού Δήμου Κροκεών», «Ν.Π. Δημοτικό Στάδιο Σκάλας», «Δημοτικό Στάδιο Κροκεών», «Δημοτικό Στάδιο Έλους», «ΟΝΑ Δήμου Έλους», «ΟΝΑ Δήμου Νιά των», σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα, Νικηφόρος Βρεττάκος» (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010)» αποφασίζουμε: α. Τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ: 1. Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκάλας. 2. Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Βλα χιώτη Δήμου Έλους. 3. Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Οικι σμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Έλους. 4. Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Κροκεών 5. Ν.Π. Δημοτικό Στάδιο Σκάλας 6. Δημοτικό Στάδιο Κροκεών 7. Δημοτικό Στάδιο Έλους 8. ΟΝΑ Δήμου Έλους 9. ΟΝΑ Δήμου Νιάτων σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία με την «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα, Νικηφόρος Βρεττάκος». β. Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: Η παραμονή στους παιδικούς σταθμούς, η καθη μερινή φύλαξη, η φροντίδα, η ημερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων, καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των νηπίων που δύνανται οι εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών να φιλοξενήσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού προσώπου με απόφασή του θα καθορίζει με διαφάνεια τα κριτήρια προτεραιότητας. Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιω μένων ατόμων ώστε να παραμένουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ηλικιωμένων ατόμων και η ενημέρωσή τους σχετικά με τα προβλή ματα και τις ανάγκες τους, η ψυχαγωγία τους, η μελέτη και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων. Η δημιουργία και συντήρηση Κέντρων ανοικτής προστασίας και δημι ουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων του Δήμου. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η σχεδίαση, η οργάνω ση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του Δήμου. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθιγγάνων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων Δημοτών, με την εφαρμογή σχετικών προ γραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης στο Δήμο μας. Η εξυπηρέτηση των ειδικών ομάδων πληθυσμού όσον αφορά τη μεταφορά τους θα υλοποιείται από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (για μεταφορά στο Κ.Υ. Βλαχιώτη είτε στα Νοσοκομεία του Νομού μας για τις ιατρικές τους εξετάσεις).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ κ.α. Η κοινωνική φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, υποστήριξης ατόμων με ανα πηρία, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικο γενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Η ανάπτυξη του αθλητισμού όλων των βαθμίδων, κα θώς και του αθλητισμού ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών και φορέων του Αθλητισμού και Νεολαίας σε θέματα Αθλητικά (μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού), Επαγ γελματικού Προσανατολισμού και η ενίσχυση κάθε δρα στηριότητας που έχει σχέση με τους παραπάνω φορείς αλλά και μη οργανωμένους δημότες. Η διοίκηση και λειτουργία του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Βλαχιώτη, καθώς και των υπαρχόντων ανοικτών Γυμναστηρίων Γηπέδων του Δήμου καθώς και την υπό συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικών Σταδίων Σκάλας, Έλους, Κροκεών. Προς ενίσχυση των προαναφερόμενων σκοπών μπορεί να προωθεί ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες ιδρύοντας κέντρα αθλημάτων. Η συνεργασία με τα προγράμματα Αθλητισμού και Νεολαίας της Γ.Γ. Αθλητισμού και της Γ.Γ. Νεότητας. Η διάθεση κυρίως της εθελοντικής αιμοδοσίας της δωρεάς Οργάνων Σώματος της Δωρεάς Μυελού των οστών και Ιατρικής μέριμνας σαν πράξη υψίστης αλλη λεγγύης αλτρουισμού προς τους συνανθρώπους. Η δια φώτιση της κοινής γνώμης πάνω στην αναγκαιότητα αυ τής της ευγενικής συνήθειας και εγγραφή δωρητών. Η συγκέντρωση αίματος χωρίς αμοιβή από αιμο δότες του Δήμου, με την υποβοήθηση και τη συμπα ράσταση του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, Γ.Ν.Κ.Υ. Μολάων, Κ.Υ. Βλαχιώτη και των ιδιωτών ιατρών του Δήμου Ευρώτα και τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος, η οποία θα βρίσκεται στο Γ.Ν.Ν. Σπάρτης όπου θα φυ λάσσεται το αίμα. Η κάλυψη των αναγκών σε αίμα των Δημοτών του Δήμου μας, που έχουν ανάγκη, κατά προτεραιότητα σε άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία και στους αιμοκαθαιρούμενους, στους αιμοδότες μέλη και στους μέχρι Α βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, (καθώς και σε επείγοντα περιστατικά δημοτών μας). Οι Διαλέξεις, δημοσιεύσεις, έντυπες εκδόσεις, εκ δηλώσεις και γενικά η με κάθε νόμιμο και γόνιμο μέσο διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας της δωρεάς ορ γάνων Σώματος της δωρεάς Μυελού των οστών. Η με κάθε νόμιμο τρόπο υποστήριξη, συμπαράσταση και παροχή ηθικής βοήθειας στους αιμοδότες, στους δωρητές οργάνων σώματος, στους δωρητές μυελού των οστών και στους πάσχοντες από ανίατες και μα κροχρόνιες ασθένειες. Για την εκπλήρωση των σκοπών το ΝΠΔΔ θα συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο παράγο ντα ή Αρχή (Υπουργεία, Κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες αυτών, ΟΤΑ κλπ), Κρατικά Νοσοκομεία και ιδίως με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Υπηρεσία Συντονισμού και ελέγχου μεταμοσχεύσεων, τη Μονάδα αναζήτησης εθελοντών, δοτών αρχέγονων Αιμοποιη τικών κυττάρων του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, με Κέντρα αιμοδοσίας κλπ. Των ανωτέρω αναφερομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η συντήρηση και η διαχείριση αθλητικών εγκατα στάσεων, όπως δημοτικών χώρων άθλησης. Η Δημιουργία και Λειτουργία Αθλητικών Κέντρων και Γυμναστηρίων, χώρων Αθλοπαιδιών και Γυμναστικής ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση των Δημοτών και ιδιαίτερα των Νέων. Η Ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού, για να καλυ φτούν οι ανάγκες κατά ηλικία και ενδιαφέροντα. Η Καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος και της κοινωνικότητας των δημοτών, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, με τη συμ μετοχή τους, σε Αθλητικές δραστηριότητες ( κλασικός Αθλητισμός, Ενόργανη Γυμναστική, Ποδόσφαιρο, μπά σκετ, βόλεϊ, ποδηλασία κλπ.). Η Ανάπτυξη του σχολικού και εξωσχολικού αθλη τισμού. Η προώθηση, υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμά των μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων. Η προώθηση της ιδέας της άθλησης σε όλες τις ηλικίες, η ανάδειξη της ευγενούς άμιλλας μέσα από το Ολυμπιακό ιδεώδες του αθλητισμού, η διάδοση του αθλητισμού ιδιαιτέρως στις μικρές ηλικίες και η ανάδει ξη ταλέντων που θα εκπροσωπούν το Δήμο σε αθλη τικές διοργανώσεις. Η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». γ. Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. Το Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από 11 μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: Πέντε (5) αιρετά μέλη δύο (2) εκ των οποίων ορίζο νται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότε ρους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσω πος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. τρείς (3) εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα αθλητικών σωματείων του Δήμου. τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δημότες ή κάτοικοι, που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση κατά την οποία η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν οι σύμβουλοι που προτείνονται από την πλειοψηφία. Οι ανωτέρω διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντ/δρος του Δ.Σ. Ο Αντ/δρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσι άζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, ασκεί δε και όσες αρμο διότητες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση που συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι αναπληρωματικοί του Προ έδρου ή Αντ/δρου, συμμετέχουν ως απλά μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.

8 28146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: Η Ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Ευρώτα η οποία ανέρχεται σε ευρώ και ή τυχόν έκτα κτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη ρονομιές και κληροδοσίες, εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης. Οι Ετήσιες Κρατικές Επιχορηγήσεις [Κεντρικοί Αυτο τελείς Πόροι του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, σε συνδυα σμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2880/2001] Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο ρέων. Έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών του. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο ρέων. ε. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι: Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προ σώπων Δημοσίου Δικαίου που θα συγχωνευτούν καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώ πων Δημοσίου Δικαίου που καταργούνται. Η περιουσία των οποίων περιέρχεται στο Δήμο Ευρώτα κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης κατάργησης στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορεί να διατίθεται η παραχώρηση χρήση τους. Οι δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ. που καταργούνται η συγχω νεύονται, θα επιβαρύνουν το νέο Ν.Π.Δ.Δ. στ. Εκπροσώπηση Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό. ζ. Προσωπικό του ΝΠΔΔ Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους ,00 που θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε με τίτλο «Επιχορηγήσεις στο ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» του Δήμου Ευρώτα», ποσού ,00 που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2011 και στους προ ϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σκάλα, 30 Αυγούστου 2011 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΕΝΗ Ε. ΔΕΝΤΑΚΟΥ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Στην 79/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μα ραθώνος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1768/ (τ. Β ) στη σελίδα στην Α στήλη, στον στίχο εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο: «δευτεροβάθμιας» στο ορθό: «πρωτοβάθμιας». (Από το Δήμο Μαραθώνος) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη.... 1 Άδεια κατοχής Β θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιο χή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 30 Ιανουαρίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2199 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1735 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16 23 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4109 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα