ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμμα τος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επι χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) πε ριόδου και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, «Κοινω νικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προ γράμματος Αλιείας περιόδου , από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ανανεώσεις εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊό ντων (μυκητοκτόνα) που έληξαν στις Τροποποίηση του O.E.Υ. της Δανειστικής Βιβλιοθή κης Απόκουρου Δήμου Θέρμου Ανάκληση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΤΖΑ ΜΟΥΡΕΛΙ ΝΑΤΙΑ του ΤΑΜΑΖΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ. 8266/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ. 7759/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης... 8 Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ. 46/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέ τρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρη σιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου , από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν: α. Των άρθρων 26 και 22 παρ. 3, του ν. 992/1979 (280 Α) «Για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλά δας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». β. Του άρθρου 1, παρ. 1,2 και 3, του ν. 1338/1983 (34 A) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροπο ποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεμα τικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (70 Α) γ. Του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 (137 A) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (154 A) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (38 A). δ. Του ν. 2362/1995 (247 A) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» ε. Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (200 A) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε ων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

2 5910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (154 A), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (223 A) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 (249 A) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργεί ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». στ. Του άρθρου 29, παρ. 1, του ν. 3147/2003 (135 A) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». ζ. Τo άρθρo 46, παρ. 1β, του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ βάσεων για την προγραμματική περίοδο η. Το νομοθετικό διάταγμα 131 της (ΦΕΚ 320 Α) περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στην γεωργι κή, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τους Κανονισμούς, όπως κάθε φορά ισχύουν: α. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής». β. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης». γ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα νονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ». δ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής «σχετι κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις Δηλώσεις Δαπανών και Εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης». ε. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κα νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με τα μέτρα στή ριξης της αγροτικής ανάπτυξης». στ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου, «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». η. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 498/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». 3. Τις αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν: α. Την υπ αριθμ / (910 Α) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ορ γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.». β. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών, «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύ σεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (1205 Β). γ. Την υπ αριθμ. Ε(2007)6402/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας δ. Την υπ αριθμ. Ε(2007)6015/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ε. Την υπ αριθμ. 817/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επι χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 51/Β/2003), «καθορισμός εθνικού συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων διαδικασιών, προϋ ποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής των προτάσε ων του τομέα θαλάσσιας αλιείας στον καν(εκ) 2792/1999 καθώς και καταβολής των αποζημιώσεων στους τελι κούς αποδέκτες για τη Δράση 1 Πρόωρη Συνταξιοδότη ση Αλιέων του μέτρου 4.2 Κοινωνικοοικονομικά μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ / Εισηγητική Έκθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση μέ τρων και η ρύθμιση θεμάτων, σχετικών με τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε ων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ο οποίος συστά θηκε με το άρθρο 26 του ν. 992/1979 για την πληρωμή του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επι χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ), περιόδου Άρθρο 2 Οι αρμόδιες για την κατάρτιση του ΠΔΕ υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΟΙΟ, παρέχουν στοιχεία για τις προβλεπόμενες δαπάνες του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ προκειμένου να καταρτισθεί το σχέδιο του επόμενου ετήσιου προϋπολογισμού του ΠΔΕ και κοινο ποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Γενική Γραμματεία Επεν δύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ τα στοιχεία αυτά. Άρθρο 3 Μετά την έγκριση του ετήσιου ΠΔΕ, η διάθεση χρη ματοδότησης των μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ , από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ, ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία: Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή αποστέλλει ανά τρίμη νο στον ΟΠΕΚΕΠΕ πρόβλεψη δαπανών ανά έργο, την πρώτη μέρα του προηγούμενου από το τρίμηνο μήνα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προωθεί την τριμηνιαία πρόβλεψη, ανά έργο και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), άμεσα στην Οικο νομική Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, η οποία βάσει αυτής, υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύ θυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ. Το αίτημα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5911 χρηματοδότησης προς το ΥΠΟΙΟ υποβάλλεται με συ νολικά ποσά ανά ΣΑ. Κατά την υποβολή τριμηνιαίων προβλέψεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνυπολογίζονται τα ποσά προηγούμενων χρηματοδοτήσεων που παρέμειναν αδιάθετα καθώς και τα ανακτηθέντα ποσά της εθνικής συμμετοχής. Άρθρο 4 1. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ, με βάση το αίτημα του ΥΠΑΑΤ και το όριο πληρωμών που έχει καθορισθεί από τη ΣΑ, εκδίδει απόφαση διάθεσης χρηματοδότησης. 2. Η Οικονομική Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ με εντολή κα τανομής ζητά την μεταφορά των ποσών στον Ειδικό Λογαριασμό ΕΛΕΓΕΠ που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυ μα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ισόποση χρέωση των αντιστοίχων έργων και ΣΑ. Η μεταφορά των ποσών αυτών γίνεται απ ευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδας χωρίς υπόλογο. 3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε ων από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του ΥΠΟΙΟ και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών: α) Αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΟΙΟ για τη χρηματοδότηση της ΣΑ από το ΠΔΕ. β) Αντίγραφο της εντολής κατανομής της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ προς την Τράπεζα της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση των έργων της οικείας ΣΑ και μεταφορά των πιστώσεων στον ΕΛΕΓΕΠ. γ) Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της υπο(β) εντολής κατανομής και μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον ΕΛΕΓΕΠ. (παραστατικό Τράπεζας). 4. Τα ποσά που μεταφέρονται στον ΕΛΕΓΕΠ είναι διαθέσιμα για τη διενέργεια πληρωμών των δικαιούχων των πράξεων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ , από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεωτικά μέχρι του ύψους των εκάστο τε εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ. Στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε έτους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει μέσω της Δ/νσης Οικονομικού του ΥΠΑΑΤ, τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ, για τα αδιάθετα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων του προηγουμένου έτους, ανά ΣΑ. Άρθρο 5 Όταν η κοινοτική συμμετοχή του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεούται να την καταθέτει στο Λογαριασμό 200 ΕΔ «Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την ισχύουσα διαδικασία και να ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχει στοιχεία, στις αρμόδιες Υπηρε σίες του ΥΠΟΙΟ (ΠΔΕ και ΓΛΚ), προβλέψεων και εκτι μήσεων εισροών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), για τις ανάγκες κατάρτισης του Π/Υ Δη μοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 6 Εντολές κατανομών που έχουν εκτελεστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός του τρέχοντος ημερολο γιακού έτους, δύνανται να ανακληθούν και τα ποσά με νέες εντολές κατανομών να διατεθούν για άλλα έργα. Εντολές κατανομών που έχουν εκτελεστεί σε παρελ θόντα έτη δεν ανακαλούνται. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά τα οποία παραμένουν στον ΕΛΕΓΕΠ μετά το τελικό κλείσιμο των έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ , κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρθρο 7 Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν αντίστοιχα και για το τμήμα της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλι έων», του μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , για την εκτέλεση των πληρωμών του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Αριθμ (2) Ανανεώσεις εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊό ντων (μυκητοκτόνα) που έληξαν στις Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού και Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α 43). β. Των άρθρων 14 και 26 του ν. 721/1977 (Α 142). γ. Του άρθρου 1 παρ. 10 της υπ αριθμ /1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ νησης Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορισμός συλλογι κών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (Β 579). δ. Του π.δ. 115/ (Α 104/ ) για «την έγκρι ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστα τευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 4). ε. Του π.δ. 4/2009 /(ΦΕΚ 2Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». στ. Της υπ αριθμ. 147/ (ΦΕΚ 67/Β / ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.». ζ. Της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 47/Β / ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδι κό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με Εντολή Υπουργού». 2. Τις σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούμενα παράβο λα που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μέχρι για την ανανέωση των εγκρίσεων κυκλοφορί ας που έληξαν την ημερομηνία αυτή, αποφασίζουμε:

4 5912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι.α. Ανανεώνουμε για μία πενταετία από έως και με τον ίδιο αριθμό, τις εγκρίσεις των ακο λούθων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μυκητοκτόνα) που έληξαν στις και για τα οποία υπεβλήθη μέχρι και την ημερομηνία αυτή αίτηση ανανέωσης και το σχετικό παράβολο: 1. MICERAM 80 WP (copper oxychloride, σε Cu 11,4% β/β, mancozeb 32% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε. με αριθμό έγκρισης COURE Valles 50 WP (copper oxychloride, σε Cu 50% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Industrias νωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης ΘΕΙΟ SULPHUR HELLAS 96 DP (sulphur 96% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας SULPHUR HELLAS ABEE με αριθμό έγκρισης ΧΑΛΚΟΜΑΚ WP (calcium copper sulfate, σε Cu 17% β/β, maneb 17% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ με αριθμό έγκρισης ΧΕΛΛΑΠΑΜ 32,7 SL (metam sodium 37,2% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ με αριθμό έγκρισης ARMETIL COMBI 10/40 WP (metalaxyl 10% β/β, folpet 40% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Industrias νωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης BORDO MIX 25 WP (calcium copper sulfate, σε Cu 25% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Industrias νωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης Ρ.Β. MANICA 20 WP (calcium copper sulfate, σε Cu 20% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας MANIC A Sp.A., ΙΤΑΛΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΓΑΒΡΙΗΛ Σ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης CUPROSUL VALLES 25 SG (copper sulfate, σε Cu 25% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Industrias νωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης ARMETIL COURE 8/40 WP (metalaxyl 8% β/β, copper oxychloride, σε Cu 40% β/β) της παρασκευάστριας εται ρείας Industrias Quimicas Del Valles SA, ΙΣΠΑΝΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης SULPHUR KZ 98 DP (sulphur 98% β/β) της παρα σκευάστριας εταιρείας KAR EL ZAYAT PESTICIDES, ΑΙΓΥΠΤΟΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας INTRACHEM ΕΛ ΛΑΣ ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης SULPHUR KZ 70 WP (sulphur 70% β/β) της παρα σκευάστριας εταιρείας KAR EL ZAYAT PESTICIDES, ΑΙΓΥΠΤΟΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας INTRACHEM ΕΛ ΛΑΣ ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης COURE LOW 52 SC (copper oxychloride, σε Cu 52% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας Industrias νωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης PASTA CAARO 38,25 SC (copper oxychloride, σε Cu 38,25% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας ISAGRO SPA, ΙΤΑΛΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ISAGRO HELLAS Μ.ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης OXIDRATO CAARO 27 SC (copper hydroxide, σε Cu 27% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας CAARO SPA, ΙΤΑΛΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ISAGRO HELLAS Μ.ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης COPPERCIDE 50 WP (copper hydroxide, σε Cu 50% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας GRE ΕΝ ARM ΧΗ ΜΙΚΑ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης XYDROCOURE 50 WP (copper hydroxide, σε Cu 50% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Industrias Quimicas Del Valles SA, ΙΣΠΑΝΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. με αριθμό έγκρισης SULOLAC 80 WG (γεωργική χρήση) (sulphur 80% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Agrostulln GmbH, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ με αριθμό έγκρισης ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 25 SG (copper sulfate, σε Cu 25% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΓΑΒΡΙ ΗΛ Σ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης ΒΑΙΑ Cu 4,2/39,75 WP (cymoxanil 4,2% β/β, copper oxychloride, σε Cu 39,75% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΙΜΠΕΞΠΑ ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης BLUE SHIELD 50 WP (copper hydroxide, σε Cu 50% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας AGRI ESTRELLA, S. De R.L. De C.V., ΜΕΞΙΚΟ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΑΝΑΓΚΡΟ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΙΤΣΟΣ & ΣΙΑ Μ.ΕΠΕ με αριθμό έγκρισης CUPROXAT 19 SC (copper sulfate, tri basic, σε Cu 19%» β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας NUARM GmbH &, Co KG, ΑΥΣΤΡΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΕΦΑΚΗ με αριθμό έγκρισης LOSUL 72 SC (sulphur 72% β/ο) της παρασκευ άστριας εταιρείας SULPHUR MILLS LTD, ΙΝΔΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθμό έγκρισης NEMASOL 51 SL (metam sodium 51% β/ο) της παρα σκευάστριας εταιρείας Taminco N.V., ΒΕΛΓΙΟΥ με υπεύ θυνο επικοινωνίας ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ με αριθμό έγκρισης BILTON 51 SL (metam sodium 51% β/ο) της παρα σκευάστριας εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ ΑΒΕΕ με αριθμό έγκρισης ΘΕΙΟ ΥΨΙΛΟΝ 96 DP (sulphur 96% β/β) της παρα σκευάστριας εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ με αριθμό έγκρισης SODAM BLUE 32 SL (metam sodium 32% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟ ΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθμό έγκρισης SODAM BLUE 51 SL (metam sodium 51% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟ ΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθμό έγκρισης UMASOL 51 SL (metam sodium 51% β/ο) της πα ρασκευάστριας εταιρείας ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ με αριθμό έγκρισης ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP (copper hydroxide, σε Cu 50% β/β) της παρασκευάστριας εται ρείας ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. με αριθμό έγκρισης ΘΕΙΟ ΙΝΑΓΚΡΟ 80 WP (sulphur 80% β/β) της παρα σκευάστριας εταιρείας ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ με αριθμό έγκρι σης ΑΜΠΕΛΟΧΑΛΚΙΝΗ 4/40 DP (copper oxychloride, σε Cu 4% β/β, sulphur 40% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε. με αριθμό έγκρισης ΧΕΛΛΑΠΑΜ 51 SL (metam sodium 51% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ με αριθμό έγκρισης 6965.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΤΗΑΜ SODIUM AGROTECHNICA 51 SL (metam sodium 51% β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας AGROTECHNICA O.B.E.E. με αριθμό έγκρισης β. Οι ανανεωθείσες εγκρίσεις ισχύουν μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ Ö Αριθμ (3) Τροποποίηση του O.E.Υ. της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Απόκουρου Δήμου Θέρμου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 149, του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί ελέγχου των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2, του ν. 2539/1997 περί «Κατάρτισης του Ο.Ε.Υ. των νέων Ο.Τ.Α.». 4. Τον κανονισμό Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. «Δανειστική Βιβλιοθήκη Απόκουρου Δήμου Θέρ μου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 418/ , σύμφωνα με τον οποίον στο άρθρο 2 προβλέπεται μία θέση ΔΕ1 Διοικητικού. 5. Την υπ αριθμ. 9/2008, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δανειστικής Βιβλιοθήκης Απόκουρου» Δήμου Θέρμου περί «Τροποποίησης του O.E.Υ. της Δα νειστικής Βιβλιοθήκης Απόκουρου». 6. Την υπ αριθμ. 257/2008, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου περί «Τροποποίησης του O.E.Υ. της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Απόκουρου» με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 9/2008 όμοια του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου. 7. Την υπ αριθμ. 157/2008, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλ/νίας, με την οποία εγκρίνεται η «Τροποποίηση του O.E.Υ. της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Απόκουρου» Δήμου Θέρμου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 257/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή μου Θέρμου, αποφασίζουμε: 1. Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 257/2008, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου και Τροποποιούμε τον ισχύοντα O.E.Υ. της «Δανειστικής Βιβλιοθήκης Από κουρου» του Δήμου, ως ακολούθως: Καταργούμε την μία υπάρχουσα θέση ΔΕ1 Διοικητικού ποο προβλέπεται στο Άρθρο 2 του ΟΕΥ του Ν.Π. και την μετατρέπουμε σε μια θέση ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 418/ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋ πολογισμού οικ. έτους 2009 του Νομικού Προσώπου και στον ΚΑ ύψους ,00. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεσολόγγι, 5 Μαρτίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ανάκληση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με την υπ αριθμ. Α.Π.622/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ Α / ) και όπως διατηρούνται σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. (β) και (γ) του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/ Α / ) ανακαλείται η Α.Π / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής, περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή ΠΑΣΤΟΥΡ ΓΑΛΗΝΗ του ΚΥΡΙΛΛΟΥ η οποία απόφαση, ορθή επανά ληψη, ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Αρ. Φύλλου 968 τεύχος Β στις Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γ. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Με την υπ αριθμ. Α.Π. 1918/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ Α / ) και όπως διατηρούνται σε ισχύ με τις διατά ξεις του άρθρου 35 παρ. (β) και (γ) του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) γίνεται δεκτή η από αίτηση της ομογενούς ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γ. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΤΖΑΜΟΥΡΕΛΙ ΝΑΤΙΑ του ΤΑΜΑΖΙ. Με την υπ αριθμ. Α.Π.1780/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α / ) όπως τροπο ποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α / ) και όπως διατηρούνται σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. (β) και (γ) του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) γίνεται δεκτή η από αίτηση της ομογενούς ΤΖΑΜΟΥΡΕΛΙ ΝΑΤΙΑ του ΤΑΜΑΖΙ περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γ. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ (4) (5) (6)

6 5914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7) Στην υπ αριθμ. 8266/ απόφαση του Υφυ πουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 354/τεύχ. Β / και έχει ως θέμα την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για πέντε (5) υπαλλήλους του Γραφείου και δύο (2) οδηγούς του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2009, διορθώνεται κατά το μέρος που αφορά στην υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέ χρι 22η ώρα και, ειδικότερα, το εσφαλμένο «Υπηρωρι ακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα, μέχρι πενήντα (50) ώρες το μήνα για έναν υπάλληλο κλάδου ΔΕ» να αντικατασταθεί από το ορθό «Υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα, μέχρι δύο (2) ώρες το μήνα για καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) (8) Στην υπ αριθμ. 7759/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1221/τεύχος Β / , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1221/τεύχος Β / γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 1. Στη σελίδα 16602, στην Α στήλη, στους στίχους 12 και 13 από πάνω, διορθώνεται το εσφαλμένο: «2. Την υπ αριθμ. 31/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Β Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Προσοτσάνης». Στο ορθό: «2. Την υπ αριθμ. 31/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Προ σοτσάνης». 2. Στη σελίδα 16602, στην Α στήλη, στο στίχο 24 από πάνω, διορθώνεται το εσφαλμένο: «του Β Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Προ σοτσάνης» Στο ορθό: «του Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Προ σοτσάνης». (Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) (9) Στην υπ αριθμ. 46/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά κης (σελ. 573) και αφορά «Προσδιορισμό αρμοδιοτή των της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καβάλας», διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «41» Στο ορθό: «42» και Από το εσφαλμένο: «53» Στο ορθό «54». (Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης)

7

8 5916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτι κό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1286 30 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα