ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 604/ Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 20 η Νοεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη εµίρη, Ίρις Αυδή- Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Aπών εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 3592/2007 κατά το οποίο το ΕΣΡ καθορίζει µε απόφασή του τους τηλεοπτικούς σταθµούς περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας καθώς και τις συχνότητες στις οποίες οι τελευταίοι θα εκπέµψουν ψηφιακά. 2. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 της µε αρ / Κοινής Αποφάσεως Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας («ιαµόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκποµπή» ΦΕΚ A 1680/ ), µε την οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης της επίγειας ψηφιακής εκποµπής η και καθορίζονται οι δίαυλοι συχνοτήτων στις οποίες θα γίνει η ψηφιακή εκποµπή του αναλογικού προγράµµατος. 3. Την µε αρ. πρωτ. 9251/ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ε.Σ.Ρ. µε την οποία προβλέφθηκε η διαδικασία επιλογής των τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας για την επίγεια ψηφιακή µετάδοση των αναλογικών τους προγραµµάτων. 4. Το Πρακτικό 7/ του Κλιµακίου για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης συχνοτήτων ψηφιακής εκποµπής προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας, όπου περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόµενο κάθε αιτήσεως. 5. Τα Πρακτικά της Έκτακτης Ολοµέλειας της 12 ης Νοεµβρίου 2008 και 20 ης Νοεµβρίου Αιτιολογικό Ι. ιαπιστώθηκε καταρχάς ότι από τις 127 αιτήσεις οι 10 αφορούν σε σταθµούς που δεν λειτουργούν νοµίµως κατά το άρθρο 5 παρ. 7 στοιχ. α εδάφ. β Ν. 3592/2007. Οι σταθµοί αυτοί είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι: 1. SBC Αττικής 2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤV Θεσσαλονίκης 3. MΥ TV Ηρακλείου Κρήτης 4. NOTOS TV Αργολίδας 5. XANTHI CHANNEL Ξάνθης 6. ΛΥΧΝΟΣ ΤV Αχαΐας 7. TOP TV Θεσσαλονίκης 1

2 8. COSMOS TV Καρδίτσας 9. BEST CHANNEL Θεσσαλονίκης 10. ORION TV Χαλκιδικής Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, διότι δεν πληρούν την αναφερόµενη στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. β Ν. 3592/2007 προϋπόθεση συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία. Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 6 µε φορέα την ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., διότι η αιτούσα εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθµού, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 430/ απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. επιφυλάσσεται να ενηµερώσει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για ενδεχόµενη παράνοµη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος από τους ως άνω σταθµούς. ΙΙ. Ως προς τις λοιπές αιτήσεις ελήφθη καταρχήν υπόψη εάν η αίτηση ήταν τυπικά πλήρης ως προς τα στοιχεία τα αιτηθέντα µε την µε αρ. πρωτ. 9251/ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του ΕΣΡ. Με την πράξη αυτή το Συµβούλιο ζήτησε την υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης συνοδευόµενης από το πλήρες εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σταθµού για την εβδοµάδα που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως, σε ψηφιακό δίσκο (dvd) και σε έντυπη µορφή και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα του σταθµού ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή. ΙII. Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 13 εδάφ. γ Ν. 3592/2007, σύµφωνα µε ρητή παραποµπή του άρθρου 14 παρ. 2 του ίδιου νόµου, που αναφέρονται στην πληρότητα του προγράµµατος των γενικών ενηµερωτικών σταθµών: Α. Πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου. Β. Πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα, τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το δελτίο ειδήσεων των σταθµών παρουσιάζει ελάχιστες αποκλίσεις από την τήρηση του προαναφερθέντος ποσοστού 30%, το Συµβούλιο αποφάσισε να επιδείξει στην παρούσα φάση επιείκεια και επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Γ. Εκποµπές λόγου, τέχνης, πολιτισµού και θεάτρου και τις ειδικότερες κατηγορίες εκποµπών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007, οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των είκοσι ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος.. ελτίο ειδήσεων στην νοηµατική γλώσσα µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας µεταξύ των ωρών έως Από την εξέταση των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας (εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων) είναι ανέφικτο επί του παρόντος να τηρηθεί η υποχρέωση αυτή λόγω ελλείψεως προσώπων που γνωρίζουν τη νοηµατική γλώσσα και αδυναµίας στελεχώσεως των σταθµών µε τα πρόσωπα αυτά. Για το λόγο αυτό το Συµβούλιο αποφάσισε στην παρούσα φάση να επιφυλαχθεί ως προς την λήψη 2

3 υπόψη του κριτηρίου αυτού κατά την τελική του απόφαση από το σύνολο των σταθµών και να επανεξετάσει συνολικά εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Ε. Ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον τεσσάρων ωρών ανά εβδοµάδα για τις εκποµπές του που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007. Επειδή σε ελάχιστες αιτήσεις γίνεται αναφορά για την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται στην παρούσα φάση να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί η τήρηση αυτής της υποχρεώσεως και να επανέλθει εντός εξαµήνου για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις ως προς την ορθή τήρηση της συγκεκριµένης διάταξης. IV. Ως προς τους θεµατικούς ενηµερωτικούς και τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια: Α. Πρόγραµµα τουλάχιστον δώδεκα ωρών ανά ηµέρα. Επισηµάνθηκε ήδη ανωτέρω ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου ή όχι. Β. Πρόγραµµα µε τη θεµατολογία του ειδικού προσανατολισµού του σταθµού, όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση προκειµένου για τους θεµατικούς ενηµερωτικούς σταθµούς. Γ. Πρόγραµµα που αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης, όπως αυτό αναφέρεται προκειµένου για τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς. V. Ως προς τις αιτήσεις που εγκρίνονται στην παρούσα φάση, το ΕΣΡ προγραµµατίζει να επαληθεύσει προσεχώς τη βασιµότητα των στοιχείων της αιτήσεως ή του εντύπου προγράµµατος χρησιµοποιώντας το υλικό εγγραφής που απέστειλαν οι αιτούντες σταθµοί ή/και επαληθεύοντας το υλικό αυτό µε επιτόπιους ελέγχους για την καταγραφή του προγράµµατος, επιφυλασσόµενο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εάν διαπιστωθεί απόκλιση υποβληθέντος και εκπεµπόµενου προγράµµατος. Για το λόγο αυτό οι σταθµοί θα πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως το ΕΣΡ για κάθε αλλαγή του προγράµµατος. VI. Ως προς τις αιτήσεις που δεν εγκρίνονται στην παρούσα φάση, το ΕΣΡ επιφυλάσσεται να εξετάσει τις αιτήσεις θεραπείας, προκειµένου είτε να συµπληρωθούν τα ελλείποντα στοιχεία, είτε να επανυποβληθούν ορθά οι ελλιπείς αιτήσεις και τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία. Για τους λόγους αυτούς Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 1. εν εξετάζει τις αιτήσεις των κάτωθι 10 µη νοµίµως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών: 1. SBC Αττικής 2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤV Θεσσαλονίκης 3. MΥ TV Ηρακλείου Κρήτης 4. NOTOS TV Αργολίδας 5. XANTHI CHANNEL Ξάνθης 6. ΛΥΧΝΟΣ ΤV Αχαΐας 7. TOP TV Θεσσαλονίκης 8. COSMOS TV Καρδίτσας 3

4 9. BEST CHANNEL Θεσσαλονίκης 10. ORION TV Χαλκιδικής εν εξετάζει, επίσης, την αίτηση του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 6 µε φορέα την ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ως εκ του ότι η αιτούσα εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθµού σύµφωνα µε την υπ αριθ. 430/ απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 2. Εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραµµα για ψηφιακή µετάδοση των κάτωθι 42 τηλεοπτικών σταθµών στους κάτωθι διαύλους και κέντρα εκποµπής: ΕΠΕ 1 ΗΠΕΙΡΟΣ, ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1. AXEΛΩΟΣ TV Αιτωλοακαρνανίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 47 από το κέντρο εκποµπής Ακαρνανικά και 32 από το κέντρο εκποµπής Λιγγιάδες. ΕΠΕ 2 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2. WEST CHANNEL Κοζάνης (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 3. FLASH TV Καστοριάς (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 59 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 4. TOP CHANNEL Κοζάνης (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 5. TRM Γρεβενών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. 6. ΠΕΛΛΑ TV Πέλλας (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 44 από το κέντρο εκποµπής Κέλλη. ΕΠΕ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 7. TV 100 ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 50 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί Ε Θεσσαλονίκης (Θεµατικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 50 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 10. ΕUROPE ONE Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 11. ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 50 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 12. ΙΟΝ CHANNEL Πιερίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. 4

5 13. BAΛΚΑΝΙΑ TV Θεσσαλονίκης (Mη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 31 από τα κέντρα εκποµπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί. ΕΠΕ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 14. CENTER TV Καβάλας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. 15. ΕΝΑ CHANNEL Καβάλας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. 16. ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. - NEΣT AΛΦA TV Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. 17. STAR TV ράµας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 41 από το κέντρο εκποµπής Σερρών. ΕΠΕ 5 ΘΡΑΚΗ 18. ΕΛΤΑ TV Έβρου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 47 από το κέντρο εκποµπής Πλάκα. ΕΠΕ 6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19. ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Καρδίτσας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 47 από το κέντρο εκποµπής οβρούτσι. 20. TRT Λάρισας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 47 από το κέντρο εκποµπής οβρούτσι. ΕΠΕ 7 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 21. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Λέσβου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 37 από το κέντρο εκποµπής Μυτιλήνης. ΕΠΕ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 22. ΕΝΑ A.E. Φθιώτιδας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από τα κέντρα εκποµπής i) Χλωµό και ii) Κρίκελλο. 23. ΕΨΙΛΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Λιβαδειάς (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από τα κέντρα εκποµπής i) Χλωµό και ii) Κρίκελλο. 24. STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Φθιώτιδας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από τα κέντρα εκποµπής i) Χλωµό και ii) Κρίκελλο. ΕΠΕ 9 ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 25. LEPANTO TV Αιτωλοακαρνανίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 53 από το κέντρο εκποµπής Αρόη. ΕΠΕ 10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 5

6 26. ΗΛΕΚΤΡΑ TV Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 59 από το κέντρο εκποµπής Ξυλόκαστρο, 57 από το κέντρο εκποµπής ολιανά και 37 από το κέντρο εκποµπής Αναβρύτη. 27. DR TV Αργολίδας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 59 από το κέντρο εκποµπής Ξυλόκαστρο, 57 από το κέντρο εκποµπής ολιανά και 37 από το κέντρο εκποµπής Αναβρύτη. 28. ΕΛΛΑ Α TV Λακωνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στους τηλεοπτικούς διαύλους 59 από το κέντρο εκποµπής Ξυλόκαστρο, 57 από το κέντρο εκποµπής ολιανά και 37 από το κέντρο εκποµπής Αναβρύτη. ΕΠΕ 11 ΑΤΤΙΚΗ 29. MTV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 30. MAD TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 31. SPORT TV (ΠΡΩΗΝ MAGIC TV) Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 63 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 33. SHOP TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 34. TΗΛΕΦΩΣ Αττικής (Θεµατικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας 35. BLUE SKY TV Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. 36. CHANNEL 9 Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 65 από το κέντρο εκποµπής Αίγινας. Για τον τηλεοπτικό σταθµό SPORT TV (ΠΡΩΗΝ MAGIC TV) µειοψήφησε το µέλος Ιωάννης Παπακώστας κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Ολοµέλειας της 12 ης Νοεµβρίου 2008 διότι η εικόνα που αποκοµίζει από την καθηµερινή εκποµπή του σταθµού είναι ότι το πρόγραµµά του εκτός από αθλητικές εκποµπές κυριαρχείται κυρίως από τηλεπωλήσεις. ΕΠΕ 12 ΚΥΚΛΑ ΕΣ 37. ΣΥΡΟΣ TV1 Κυκλάδων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 60 από το κέντρο εκποµπής Σύρου. ΕΠΕ 13 Ω ΕΚΑΝΗΣΑ 38. TV RHODES COSMOS ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 59 από το κέντρο εκποµπής Μόντε Σµίθ. 39. ΙΡΙ Α THΛΕΟΡΑΣΗ ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 59 από το κέντρο εκποµπής Μόντε Σµίθ. ΕΠΕ 14 ΚΡΗΤΗ 6

7 40. ΚΡΗΤΗ TV Ηρακλείου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 38 από τα κέντρα εκποµπής i) Ρογδιά και ii) Μαλάξα. 41. ΚΥ ΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Χανίων (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 38 από τα κέντρα εκποµπής i) Ρογδιά και ii) Μαλάξα. 42. CRETA CHANNEL Ηρακλείου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) στο τηλεοπτικό δίαυλο 38 από τα κέντρα εκποµπής i) Ρογδιά και ii) Μαλάξα. 3. εν εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραµµα για ψηφιακή µετάδοση των κάτωθι 74 τηλεοπτικών σταθµών για τους εις το από πρακτικό του Ειδικού Κλιµακίου για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Συχνοτήτων Ψηφιακής Εκποµπής Προγράµµατος Τηλεοπτικών Σταθµών Περιφερειακής και Τοπικής Εµβέλειας αναφεροµένους λόγους: ΕΠΕ 1 ΗΠΕΙΡΟΣ, ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1. ΙΝ CHANNEL Ιωαννίνων (Μη Ενηµερωτικός - Τοπικός) 2. ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV ΙTV Ιωαννίνων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 3. ΗΠΕΙΡΟΣ TV Ιωαννίνων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 4. TV ΑΡΤ Άρτας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 5. ΗΡΤ TV Ιωαννίνων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 6. CORFU CHANNEL Κερκύρας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 7. THΛΕΚΕΡΚΥΡΑ Κερκύρας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 2 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 8. ΙΚΤΥΟ 1 Καστοριάς (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) 9. ΚΑΝΑΛΙ 28 Γρεβενών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 10. ΕUROCHANNEL Kιλκίς (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 11. ΒΕΡΓΙΝΑ TV Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 12. ΤV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 13. ΩΜΕΓΑ TV Θεσσαλονίκης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 14. TV ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Χαλκιδικής (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 15. SUPER CHANNEL Χαλκιδικής (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 16. ΚΑΝΑΛΙ 9 Θεσσαλονίκης (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 17. TIME CHANNEL Θεσσαλονίκης (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) (µε ειδικό περιεχόµενο τηλεπωλήσεις) 18. ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV Θεσσαλονίκης (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) (µε ειδικό περιεχόµενο µουσικό) ΕΠΕ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 19. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 20. ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ράµας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 21. ΕΛΤΑ TV ράµας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 22. ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΙΒΟΥΣ Σερρών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός) 7

8 23. ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 24. TVS ΣΕΡΡΕΣ Σερρών (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 25. ΠΡΩΙΝΗ TV Καβάλας (Μη Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 5 ΘΡΑΚΗ 26. ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ Έβρου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 27. R CHANNEL TV ΡΟ ΟΠΗ Ροδόπης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 28. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ξάνθης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 29. ΚΑΝΑΛΙ 6 Ξάνθης (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 30. ΟΡΕΣΤΙΑ Α TV Έβρου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 31. HOMESHOP (πρώην COSMOS ΤV) Έβρου (Μη ενηµερωτικός Τοπικός) (µε ειδικό περιεχόµενο τηλεπωλήσεις) ΕΠΕ 6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 32. TV 10 Τρικάλων (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 33. ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΛΟΥ Μαγνησίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 34. ΖΕΥΣ TV Λάρισας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 35. ASTRA TV Μαγνησίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 7 Β. ΑΙΓΑΙΟ 36. TVΜ Λέσβου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 37. ΠΑΤΡΙ Α TV Χίου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 38. SPACE TV Εύβοιας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 9 ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 39. BEST TV Μεσσηνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 40. TELE TIME Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 41. PATRA TV Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 42. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV Μεσσηνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 43. ΝET Μεσσηνίας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 44. ΚΟΣΜΟΣ TV Ηλείας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 45. ΕΡΖ Ζακύνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 46. OPT TV Ηλείας (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 47. SUPER B Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 48. ACHAIA CHANNEL Αχαΐας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 49. SUPER TV Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 50. TOP CHANNEL Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 51. ΑΧΙΟΝ TV Κορίνθου (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός) 8

9 52. MAX TV Αργολίδος (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 53. ΚΕΝΤΡΟ TV Κορινθίας (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) ΕΠΕ 11 ΑΤΤΙΚΗ 54. GTV (ΓΑΛΑΤΣΙ TV) Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) 55. ΑΘΗΝΑ TV Αττικής (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός) 56. ΚΑΝΑΛΙ 10 Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 57. EXTRA 3 Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 58. LOCAL TV Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 59. ΤΗΛΕΑΣΤΥ Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 60. HIGH TV (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) 61. ATTICA TV (ΠΡΩΗΝ ΘΡΙΑΣΙΟ TV) Αττικής (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός) Ειδικώς οι αιτήσεις των τηλεοπτικών σταθµών µε το διακριτικό τίτλο GTV (ΓΑΛΑΤΣΙ TV) και ΑΘΗΝΑ TV απορρίπτονται ως εκ του ότι µε τις υπ αριθµ. 200/ και 201/ αποφάσεις του ΕΣΡ έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας τους και επιπλέον κατά το µέλος Κωνσταντίνο Αποστολά τα προγράµµατα των εν λόγω τηλεοπτικών σταθµών δεν είναι δυνατό να λάβουν έγκριση ψηφιακής µετάδοσης βάσει του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3592/2007. Στις αιτήσεις των εν λόγω σταθµών δεν διευκρινίζεται ο κατά το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/ ειδικός τοµέας ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης προγράµµατος ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν το ελάχιστο, κατά το άρθρο 6 παρ. 13 εδαφ. δ. και α.- σηµείο iii) του Ν. 3592/2007, περιεχόµενο του προγράµµατος διάρκειας δώδεκα ωρών ηµερησίως) των προαναφεροµένων µη ενηµερωτικών τηλεοπτικών σταθµών περιλαµβάνει θεµατολογία του ειδικού προσανατολισµού του σταθµού που δεν µπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν τοµείς ψυχαγωγίας ή επιµόρφωσης, όπως αυτοί ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007. ΕΠΕ 12 ΚΥΚΛΑ ΕΣ 62. ΖΕΥΣ TV Κυκλάδων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 1 Κατά το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007, µη ενηµερωτικά µέσα θεωρούνται αυτά, το πρόγραµµα των οποίων δεν έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης, µε περιεχόµενο, όπως: Μουσικό, Αθλητικές µεταδόσεις µε ή χωρίς σχολιασµό αθλητικών ειδήσεων, Προβολή ταινιών, Εκπαιδευτικό ντοκιµαντέρ ή παιδικές εκποµπές συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων που µεταδίδουν αποκλειστικά τηλεπωλήσεις. Στους σταθµούς αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται η ένταξη στο µεταδιδόµενο πρόγραµµά τους τίτλων ειδήσεων κατ ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα. 9

10 ΕΠΕ 13 Ω ΕΚΑΝΗΣΑ 63. ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΩ ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 64. TV12 ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 65. RED TV ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 66. ΑΙΓΑΙΟ ΤV ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 67. ΩΜΕΓΑ TΗΛΕΟΡΑΣΗ ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 68. MASTER TV ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 69. ΡΟ ΟΣ TV4 ωδεκανήσων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) ΕΠΕ 14 ΚΡΗΤΗ 70. ΚΡΗΤΗ TV1 Χανίων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 71. ΗΡΑΚΛΕΙΟ TV Ηρακλείου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 72. SITIA TV Λασιθίου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 73. TELE ΚΡΗΤΗ Λασιθίου (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) 74. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Χανίων (Γενικός Ενηµερωτικός Τοπικός) Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20 η Νοεµβρίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ ΗΣ 10

11 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ Αρχίζει η συνεδρίαση σήµερα, ευτέρα 3 Νοεµβρίου µε παρόντα όλα τα µέλη του Κλιµακίου. Παρέστησαν ο Πρόεδρος του Κλιµακίου Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης. και τα µέλη Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Εύη εµίρη, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Παρέστησαν επίσης ως µέλη οι Γιώργος Αναγνωσταράς, Αλέξανδρος Οικονόµου, Χρυσούλα Τσίγκου, ειδικοί επιστήµονες-νοµικοί, Πέτρος Παπακωνσταντίνου, ΠΕΤη ηλεκτρονικός µηχανικός και Ελένη Καταλιακού, ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού ως γραµµατέας. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Κλιµακίου παρουσιάζει τα πορίσµατα από τη εξέταση των αιτήσεων των σταθµών περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας για την χορήγηση έγκρισης ψηφιακής µετάδοσης του αναλογικού του προγράµµατος (άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 3592/2007). Ι. ιαπιστώθηκε καταρχάς ότι από τις 127 αιτήσεις οι 10 αφορούν σε σταθµούς που δεν λειτουργούν νοµίµως κατά το άρθρο 5 παρ. 7 στοιχ. α εδάφ. β Ν. 3592/2007. Οι σταθµοί αυτοί είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι: 1. SBC Αττικής 2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤV Θεσσαλονίκης 3. MΥ TV Ηρακλείου Κρήτης 4. NOTOS TV Αργολίδας 5. XANTHI CHANNEL Ξάνθης 6. ΛΥΧΝΟΣ ΤV Αχαΐας 7. TOP TV Θεσσαλονίκης 8. COSMOS TV Καρδίτσας 1

12 9. BEST CHANNEL Θεσσαλονίκης 10. ORION TV Χαλκιδικής Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, διότι δεν πληρούν την αναφερόµενη στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. β Ν. 3592/2007 προϋπόθεση συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία. Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση του τηλεοπτικού σταθµού ΚΑΝΑΛΙ 6 µε φορέα την ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., διότι η αιτούσα εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθµού, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 430/ απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. επιφυλάσσεται να ενηµερώσει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για ενδεχόµενη παράνοµη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος από τους ως άνω σταθµούς. ΙΙ. Ως προς τις λοιπές αιτήσεις ελήφθη καταρχήν υπόψη εάν η αίτηση ήταν τυπικά πλήρης ως προς τα στοιχεία τα αιτηθέντα µε την µε αρ. πρωτ. 9251/ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του ΕΣΡ. Με την πράξη αυτή το Συµβούλιο ζήτησε την υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης συνοδευόµενης από το πλήρες εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σταθµού για την εβδοµάδα που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως, σε ψηφιακό δίσκο (dvd) και σε έντυπη µορφή και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα του σταθµού ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή. ΙII. Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 13 εδάφ. γ Ν. 3592/2007, σύµφωνα µε ρητή παραποµπή του άρθρου 14 παρ. 2 του ίδιου νόµου, που αναφέρονται στην πληρότητα του προγράµµατος των γενικών ενηµερωτικών σταθµών: Πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Κλιµάκιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου. 2

13 Πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα, τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που το δελτίο ειδήσεων των σταθµών παρουσιάζει ελάχιστες αποκλίσεις από την τήρηση του προαναφερθέντος ποσοστού 30%, το Κλιµάκιο αποφάσισε να επιδείξει στην παρούσα φάση επιείκεια και επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Εκποµπές λόγου, τέχνης, πολιτισµού και θεάτρου και τις ειδικότερες κατηγορίες εκποµπών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007, οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των είκοσι ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. ελτίο ειδήσεων στην νοηµατική γλώσσα µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας µεταξύ των ωρών έως Από την εξέταση των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας (εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων) είναι ανέφικτο επί του παρόντος να τηρηθεί η υποχρέωση αυτή λόγω ελλείψεως προσώπων που γνωρίζουν τη νοηµατική γλώσσα και αδυναµίας στελεχώσεως των σταθµών µε τα πρόσωπα αυτά. Για το λόγο αυτό το Κλιµάκιο αποφάσισε στην παρούσα φάση να επιφυλαχθεί ως προς την λήψη υπόψη του κριτηρίου αυτού κατά την τελική του απόφαση από το σύνολο των σταθµών και να επανεξετάσει συνολικά εντός εξαµήνου την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως. Ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον τεσσάρων ωρών ανά εβδοµάδα για τις εκποµπές του που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 13 εδάφιο β περίπτωση ii Ν. 3592/2007. Επειδή σε ελάχιστες αιτήσεις γίνεται αναφορά για την τήρηση της συγκεκριµένης υποχρεώσεως, το Κλιµάκιο επιφυλάσσεται στην παρούσα φάση να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί η τήρηση αυτής της υποχρεώσεως και να επανέλθει εντός εξαµήνου για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις ως προς την ορθή τήρηση της συγκεκριµένης διάταξης. 3

14 IV. Ως προς τους θεµατικούς ενηµερωτικούς και τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια: Πρόγραµµα τουλάχιστον δώδεκα ωρών ανά ηµέρα. Επισηµάνθηκε ήδη ανωτέρω ότι για τις περιπτώσεις που το πρόγραµµα των σταθµών αποτελεί επανάληψη ήδη µεταδοθέντος προγράµµατος, το Συµβούλιο επιφυλάσσεται να επανεξετάσει εντός εξαµήνου εάν η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόµου ή όχι. Πρόγραµµα µε τη θεµατολογία του ειδικού προσανατολισµού του σταθµού, όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση προκειµένου για τους θεµατικούς ενηµερωτικούς σταθµούς. Πρόγραµµα που αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης, όπως αυτό αναφέρεται προκειµένου για τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς. V. Ειδικότερα, από την εξέταση των φακέλων υποψηφιοτήτων των σταθµών διαπιστώθηκαν τα εξής: Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ιαπιστώθηκε ότι οι σταθµοί που αναφέρονται κατωτέρω πληρούν τους όρους του νόµου και της µε αρ. πρωτ. 9251/ Προσκλήσεως Ενδιαφέροντος του ΕΣΡ, µε τις επιφυλάξεις που αναγράφηκαν ανωτέρω ως προς τα επιµέρους κριτήρια του νόµου, και εγκρίνεται η ψηφιακή µετάδοση του αναλογικού τους προγράµµατος: ΕΠΕ 1 ΗΠΕΙΡΟΣ, ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1. AXEΛΩΟΣ TV Αιτωλοακαρνανίας (Γενικός Ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ανά ηµέρα (00:01-00:00). Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον µίας ώρας ανά ηµέρα (3 ώρες), τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. 4

15 ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (22 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: εν προβάλει δελτία ειδήσεων στην νοηµατική. ΕΠΕ 2 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2. WEST CHANNEL Κοζάνης (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει πρωτότυπα δελτία ειδήσεων διάρκειας δύο ωρών ανά ηµέρα, τα οποία αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (23 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει καθηµερινά δελτία στην νοηµατική διάρκειας 7 λεπτών, όπως προβλέπεται. 3. FLASH TV Καστοριάς (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει δελτία ειδήσεων συνολικής διάρκειας δύο ωρών αποκλειστικά µε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (37 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει καθηµερινά δελτία στην νοηµατική διάρκειας 10 λεπτών. 5

16 4. TOP CHANNEL Κοζάνης (Μη ενηµερωτικός Περιφερειακός): στοιχεία προγράµµατος που αποστέλλει προκύπτει ότι εκπέµπει εικοσιτετράωρο πρόγραµµα που αφορά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης. 5. TRM Γρεβενών (Γενικός ενηµερωτικός Τοπικός): Από τον φάκελο υποψηφιότητας προκύπτουν τα ακόλουθα: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Προβάλλει δελτία ειδήσεων από µισή ώρα έως δύο ώρες ανά ηµέρα αποκλειστικά µε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (22 ώρες και 30 λεπτά ανά εβδοµάδα Σηµείωση: εν µεταδίδει δελτία ειδήσεων στην νοηµατική γλώσσα, ισχυριζόµενος δυσκολία εύρεσης κατάλληλου παρουσιαστή. 6. ΠΕΛΛΑ TV Πέλλας (Γενικός ενηµερωτικός Περιφερειακός): Από τον φάκελο υποψηφιότητας προκύπτουν τα ακόλουθα: Εκπέµπει εικοσιτετράωρο ηµερήσιο πρόγραµµα. Συνολική ηµερήσια διάρκεια δελτίων ειδήσεων από ευτέρα έως Παρασκευή µία ώρα και 10 λεπτά (ελάχιστη διάρκεια 1 ώρα) ενώ το Σαββατοκύριακο διάρκεια 30 λεπτών αντί της µίας ώρας. Τα δελτία αυτά αναφέρονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Προβάλλει τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 13, β ii, εδ. α και β εκποµπές οι οποίες αναφέρονται σε διάρκεια µεγαλύτερη των 20 ωρών ανά εβδοµάδα σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος (22 ώρες ανά εβδοµάδα Σηµείωση: Προβάλλει από ευτέρα έως Παρασκευή δελτία στην νοηµατική διάρκειας 15 λεπτών. εν προβάλλονται δελτία το Σαββατοκύριακο. ΕΠΕ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 6

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ: EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. IN CHANNEL CORFU CHANNEL ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. IN CHANNEL CORFU CHANNEL ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α. Ε. ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Αθήνα, 25/10/2012

ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Αθήνα, 25/10/2012 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η Ιουλίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τα κράτη, για να καθορίσουν την πολιτική τους, να προβούν στην θέσπιση θεσµών, να σχεδιάσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα