ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3461/ πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Πρέβεζας- Ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Κοινωφελών επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 13. Νίτσας Γεώργιος 2. Φραγκούλης Γιώργος 14. Σπυράκος Ιωσήφ 3. Παπαχρήστος Λάζαρος 15.Τσοβίλης Ευάγγελος 4. Αναγνώστου Νικόλαος 16.Τάγγας Απόστολος 5. Μπαρτζώκας Παντελής 17. Σαραμπασίνας Παύλος 6. Ροπόκης Ευάγγελος 18. Τσούτσης Χρήστος 7. Αντωνίου Μαρία 19. Γιαννάκης Στέργιος 8. Καζάκου Παρθενία 20. Κατέρης Κωνσταντίνος 9. Βαρτελάτου Στυλιανή 21. Τσαγκάρης Γεώργιος 10. Κατσιπανέλης Δημήτριος 22. Κακιούζης Χαράλαμπος 11. Κορωναίος Κοσμάς 23. Ρέντζος Ιωάννης- Χριστόφορος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζέκιος Δημήτριος 2. Λαζάρου Χριστίνα 3. Κουτρούμπας Βασίλειος 4. Τριβλής Δημήτριος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος είχαν προσέλθει οι κ. κ. Ζέκιος Δημήτριος, Λαζάρου Χριστίνα, Κουτρούμπας Βασίλειος και Τριβλής Δημήτριος. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 6 ο

2 2 Αριθ. Απόφασης : 43/2011 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας Προγραμματισμού (αρμόδια κα Γιαννούλη), που έχει ως εξής: «Eχοντας υπόψιν τις παρακάτω διατάξεις Α) του άρθρου 102 του ν. 3852/10 όπου ορίζονται τα εξής: «1. Τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 2.Οι δήμοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων, ως προς τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στα εν λόγω δικαιώματα και τις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι τη λήξη τους. 3.Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των αυτών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με την ίδια σχέση εργασίας». Β)Του άρθρου 103 «σύσταση-συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» όπου ορίζεται ότι 1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει α) έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν.3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο Δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.. Στην περίπτωση, ωστόσο, που οι συνθήκες το επιβάλλουν, μπορεί, για παράδειγμα, η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού, και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πολιτισμού. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/ ) B) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που σε κάποιον «καλλικρατικό» δήμο περιέρχονται περισσότερα των προβλεπόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ο δήμος οφείλει να προβεί σε συγχωνεύσεις. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/ ) Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με νέα απόφαση ορίζεται το

3 3 διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο. (παρ 4 άρθρο 103 του ν. 3852/10) Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. (παρ 5 άρθρο 103 του ν. 3852/10) Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 3852/2010, από κάθε δήμος μπορεί να έχει μόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: μία (1) κοινωφελή επιχείρηση, μία (1) δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μία (1) επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους, καθώς και μία (1) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ (μονομετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους δήμους. Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια. Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων. Όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 1α του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήμο και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των

4 4 αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισμού ή το αντίστροφο. Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. (εγκ.υπ.εσ 11/αρ.πρωτ.4569/ ) Προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για τη συγχώνευση των Ν.Π. δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Πρέβεζας, Ακολουθεί καταγραφή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Πρέβεζας ανά δημοτική ενότητα, ως εξής: Α) Στη Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας έχουν συσταθεί και λειτουργούν τα παρακάτω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 1. Πνευματικό Κέντρο στο οποίο υπηρετούν ένας μόνιμος υπάλληλος (διοικητικός), ένας μόνιμος υπάλληλος τεχνικός, τέσσερις υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (τρείς διοικητικοί και ένας Καθηγητής Φυσικής Αγωγής) 2. Δημοτική Βιβλιοθήκη στο οποίο υπηρετούν 2 μόνιμοι υπάλληλοιβιβλιοθηκονόμοι 3. Δημοτικό Ωδείο στο οποίο υπηρετούν δύο μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, μία διοικητική υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τρείς μουσικοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και πέντε μουσικοί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης. Επίσης απασχολεί μουσικούς με σύμβαση έργου για κάθε διδακτικό έτος. 4. Κ.Α.Π.Η, στο οποίο υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι (ένας φυσικοθεραπευτής και μία επισκέπτρια) και δύο υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (μία νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθός) για το πιλοτικό πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 5. Αθλητικός Οργανισμός, στον οποίο υπηρετεί μία διοικητική υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τρείς μόνιμοι υπάλληλοι (ένας διοικητικός, ένας ηλεκτρολόγος και ένας εργάτης). 6. Kέντρο Προσχολικής Aγωγής Δήμου Πρέβεζας στο οποίο υπηρετούν 25 μόνιμοι υπάλληλοι και τρεις (3) υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Β) Στη Δημοτική Κοινότητα Λούρου έχουν συσταθεί τα παρακάτω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

5 5 1. Βιβλιοθήκη Κοινότητας Ωρωπού Πρεβέζης (Π.Δ 271/81 περί συστάσεως που τροποποιήθηκε με το Π.Δ 400/82 (φεκ 74 Α / ) όπου δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν έχουν συνταχθεί προϋπολογισμοί και απολογισμοί τα προηγούμενα έτη (άνω της διετίας). 2. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Λούρου (Β.Δ 568/61 περί συστάσεως που τροποποιήθηκε με το Π.Δ 394/82 (φεκ 73 Α). Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν έχουν συνταχθεί προϋπολογισμοί και απολογισμοί τα προηγούμενα έτη (άνω της διετίας) 3. Πνευματικό Κέντρο Δ.Δ Ωρωπού Δήμου Λούρου (αριθ.4075/99 (φεκ 1613 Β/99)απόφαση Γ.Γ.Π.Η περί τροποποίησης της συστατικής πράξης). Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν έχουν συνταχθεί προϋπολογισμοί και απολογισμοί τα προηγούμενα έτη (άνω της διετίας) 4. Πνευματικό Κέντρο Λούρου (αριθ.2924/φεκ 1626/τ.Β/ απόφαση Γ.Γ.Π.Η περί σύστασης του νομικού προσώπου). Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν έχουν συνταχθεί προϋπολογισμοί και απολογισμοί τα προηγούμενα έτη (άνω της διετίας) 5. Κοινοτική Φιλαρμονική Λούρου (αριθ. ΕΣ 8354/Φεκ 835/τ.Β / απόφαση Νομάρχη Πρέβεζας περί σύστασης του Ν.Π). Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν έχουν συνταχθεί προϋπολογισμοί και απολογισμοί τα προηγούμενα έτη (άνω της διετίας) 6. Παιδικός Σταθμός Δήμου Λούρου (αριθ.2170/φεκ556/τ.β / απόφαση Γ.Γ.Π.Η περί σύστασης στο Δήμο Λούρου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Παιδικός Σταθμός Δήμου Λούρου με έδρα το Δ.Δ Ωρωπού 7. Παιδικός Σταθμός Δήμου Λούρου (αριθ.2169/φεκ 556/τ.Β/ απόφαση Γ.Γ.Π.Η περί σύστασης στο Δήμο Λούρου Ν.Π.Δ.Δ) 8. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Λούρου (αριθ.2171/φεκ 556/τ.Β/ απόφαση Γ.Γ.Π.Η περί σύστασης στο Δήμο Λούρου Ν.Π.Δ.Δ) Γ) Στη τοπική Κοινότητα Ζαλόγγου έχουν συσταθεί τα παρακάτω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ζαλόγγου Το Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε με την αριθμ.:144/2005 (ΦΕΚ 1701/ τ. Β ) απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου και τροποποιήθηκε με την αριθμ.:147/2007 (ΦΕΚ 2343/ τ. Β) απόφαση του Δ.Σ. ως προς την επωνυμία και την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι : Η φύλαξη, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων, τα οποία δεν μπορούν να έχουν στο οικογενειακό περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα, λόγω απασχόλησης των εργαζομένων γονέων ή λόγω κοινωνικών αιτίων. Με την αριθμ.:113/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του παιδικού σταθμού και δημοσιεύθηκε στο αριθ.φεκ(121 Β/ ) Δεν έχει συνταχθεί καθόλου προϋπολογισμός και απολογισμός

6 6 Υπάρχει κτίριο παιδικού σταθμού στη Ν.Σινώπη. Το κτίριο κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου και ο εξοπλισμός με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα θησέα και ολοκληρώθηκε η παραλαβή μέσα στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζαλόγγου Το Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε με την αριθμ.:96/99 (ΦΕΚ 1807/ τ.β ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σκοπός του είναι: α) Η Πνευματική ανύψωση, η κοινωνική διάπλαση, η ψυχαγωγική εξυπηρέτηση η σύσφιξη των φιλικών δεσμών και η ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών. β) Η ανάπτυξη κοινωνικής, εθνικής, μορφωτικής δραστηριότητας και η κοινωνική μόρφωση και ενημέρωση στα σύγχρονα προβλήματα. γ) Η προβολή, μελέτη και εκτέλεση κάθε πνευματικού προγράμματος που μπορεί συμβάλλει στην πολιτική ανάπτυξη των κατοίκων. Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζαλόγγου "για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών συγκροτεί πινακοθήκη και αίθουσα διαλέξεων". Στον τομέα των μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών διαλέξεων και δημοσίων ζητήσεων. 2. Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών και μουσικών εκδηλώσεων. 3. Οργάνωση εκθέσεων. 4. Δημιουργία Δημοτικής πινακοθήκης, χορωδιών, θεατρικού ομίλου, φιλαρμονικής μουσικής, λαογραφικού μουσείου, κινηματογραφικής λέσχης Λαϊκού Πανεπιστημίου. 5. Μελέτη τοπικών προβλημάτων πνευματικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. 6. Ανάληψη ειδικής προσπάθειας για την ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων. 7. Οργάνωση των κάθε μορφής δημοσίων εκδηλώσεων του Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας. 8. Πληροφόρηση του λαού του Δήμου Ζαλόγγου για τους σκοπούς και τη σημασία του Πνευματικού Κέντρου. 9. Προβολή των κάθε είδους εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου. 10. Συνεργασία με όλες τις τοπικές οργανώσεις τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, τα Πνευματικά Κέντρα ολόκληρης της χώρας, τους ιδιώτες που έχουν αρμοδιότητα ή σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και γενικά με κάθε άτομο ή οργανισμό του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχει παρόμοιους σκοπούς, ή μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών του Πνευματικού Κέντρου. Υπάρχει κτίριο Πνευματικού Κέντρου στη Νέα Σαμψούντα. Κατά τα έτη δεν συντάχθηκαν καθόλου προϋπολογισμοί. Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζαλόγγου Το Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε με την αριθμ.:73/2001 (ΦΕΚ 1742/ τ. Β ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σκοπός του είναι: α) η έρευνα κάθε θέματος που αφορά το χώρο του Δήμου Ζαλόγγου ειδικότερα δε, η περισυλλογή, καταγραφή, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, ιστορικού, αρχαιολογικού υλικού και λαϊκής τέχνης.

7 7 β) η προβολή, μελέτη και εκτέλεση κάθε πνευματικού προγράμματος μπορεί να συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων. γ) η αξιοποίηση των ιστορικών χώρων της περιοχής. 3. Την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ζαλόγγου επιδιώκει: α) Με τη συμβολή στην ανεύρεση περισυλλογή και μελέτη προϊστορικού, ιστορικού, λαογραφικού και γλωσσικού υλικού στην περιοχή του Δήμου Ζαλόγγου. β) Με την έκδοση στην περιοχή του Δήμου Ζαλόγγου βιβλίων, περιοδικών εντύπων. γ) Με την παρουσίαση του υλικού αυτού με κάθε πρόσφορο μέσο οργάνωση εκθέσεων κλπ. δ) Με την προκήρυξη γλωσσικών, λαογραφικών και ιστορικών διαγωνισμών και με την ενίσχυση σχετικών ερευνών. ε) Με την οργάνωση των κάθε μορφής δημοσίων εκδηλώσεων στο Δ.Δ. Καμαρίνας. ζ) Με την πληροφόρηση του λαού του Δήμου Ζαλόγγου για τους σκοπούς και την σημασία του Λαογραφικού Μουσείου. στ). Με την συνεργασία με όλες τις τοπικές οργανώσεις, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, τα Λαογραφικά Μουσεία ολόκληρης της χώρας, τους ιδιώτες που έχουν αρμοδιότητα ή σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς, και γενικά με κάθε άτομο ή οργανισμό του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχει παρόμοιους σκοπούς ή μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών του Λαογραφικού Μουσείου. Υπάρχει κτίριο Λαογραφικού Μουσείου πλήρως εξοπλισμένο (λειτουργούν αίθουσες με εκθέσει παραδοσιακών προϊόντων) στη Καμαρίνα. Κατά τα έτη δεν συντάχθηκαν καθόλου προϋπολογισμοί. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (Α.Ο.Δ.Ζ.) Το Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε με την αριθμ.:70/2005 (ΦΕΚ 969/ τ. Β ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σκοπός του Ν.Π είναι: Α. Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων. Β. Η ανάπτυξη μαζικού λαϊκού αθλητισμού με πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού (γυμναστές, προπονητές κλπ), για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά ηλικία και ενδιαφέροντα. Γ. Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, η κοινωνικότητα των δημοτών. Δ. Η συμβολή του Αθλητικού Οργανισμού στην ανάπτυξη του έργου και της δράσης των αθλητικών φορέων του Δήμου. Η διάδοση του φιλάθλου πνεύματος ανάμεσα στα σωματεία του Δήμου και η μεταξύ τους συνεργασία. Ε. Η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του Πολιτιστικού επιπέδου, ιδιαίτερα των νέων με οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδηλώσεων κ.λ.π.. ΣΤ. Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε όλες τις διαδικασίες του Οργανισμού και των τμημάτων του σε όλες τις δραστηριότητές του, φιλοδοξώντας έτσι στην βαθύτερη ανάπτυξη των σχέσεων τους με τον Αθλητικό Οργανισμό και στη δημιουργική συνεργασία τους.

8 8 Ζ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας και των σχέσεων του Οργανισμού με Κρατικές Υπηρεσίες με λοιπά Νομικά Πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές κλπ) και ομίλους, με άλλους φορείς (Μαθητικά Συμβούλια, καθηγητές φυσικής αγωγής, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ), με Τοπικά Συμβούλια και με ιδιώτες. Επίσης θα επιδιώκει τη συνεργασία με παρόμοιους οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Αλλοδαπή. Η. Η ίδρυση τμημάτων κατά άθλημα ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία, (τζόκιν, λαϊκός αθλητισμός, περίπατοι, κλπ). Θ. Επιβλέπει τη λειτουργία των δημοτικών γυμναστηρίων, τη συντήρηση τους, την επέκτασή τους, την πρόβλεψη και εισήγηση νέων. Ι. Η ανάδειξη στο χώρο του ποδοσφαίρου Σωματείου (από συνένωση ή ίδρυση νέου) με πρωταγωνιστικό ρόλο στα τοπικά και περιφερειακά πρωταθλήματα Συντάχθηκε προϋπολογισμός και απολογισμός του έτους Ακολουθεί καταγραφή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τους τομείς δραστηριοτήτων τους. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υπάρχοντα Ν.Π.Δ.Δ τομέα Πολιτισμού : Πνευματικά Κέντρα (4), Δημοτικές Βιβλιοθήκες (4), Κοινοτική Φιλαρμονική Λούρου, Υπάρχοντα Ν.Π.Δ.Δ τομέα Αθλητισμού: Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πρέβεζας, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ζαλόγγου. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ν.Π.Ι.Δ : Kοινωφελής Επιχείρηση Τ.Κ. Ζαλόγγου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δ.Κ. Λούρου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δ.Κ. Πρέβεζας Και στις τρεις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις συστατικές τους πράξεις συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες πολιτισμού αθλητισμού. Στον τομέα περιβάλλοντος η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Πρέβεζας λειτουργεί τα Ιαματικά Λουτρά ενώ η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λούρου λειτουργεί τα Δημοτικά Σφαγεία. Στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πρέβεζας λειτουργούν και ο θερινός και χειμερινός κινηματογράφος που εντάσσονται στον τομέα του πολιτισμού. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υπάρχοντα Ν.Π.Δ.Δ : Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πρέβεζας, Παιδικοί Σταθμοί Λούρου (2), Βρεφονηπιακός Σταθμός Λούρου (1), ΚΑΠΗ Δήμου Πρέβεζας (όπου λειτουργεί και το πρώτο-πιλοτικό πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ») ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ν.Π.Ι.Δ : Kοινωφελής Επιχείρηση Τ.Κ Ζαλόγγου, Κοινωφελής Επιχείρηση Τ.Κ. Λούρου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δ.Κ Πρέβεζας Και στις τρεις κοινωφελείς επιχειρήσεις λειτουργούν δομές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Στην δημοτική Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πρέβεζας λειτουργούν επί πλέον οι παρακάτω δομές δύο παιδικοί σταθμοί (Μαργαρώνας και Νεαπόλεως(που στεγάζεται στο κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ), ένα Κέντρο

9 9 Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ),ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Aκολουθεί περίληψη κάθε δομής της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Πρέβεζας, που εντάσσονται στον τομέα της πρόνοιας και παιδείας ( μόνον το ΚΔΑΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (εξυπηρέτηση 50 ηλικιωμένων) Από 16/9/20002 έως 15/9/2005 συνολική δαπάνη ,97 (ΠΕΠ Ηπείρου) Από 16/9/2005 έως 30/4/2009 συνολική δαπάνη ,90 (ΠΕΠ Ηπείρου) Από 1/5/2009 έως 31/3/2010 συνολική δαπάνη ,13 (χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους) Από 1/4/2010 έως 31/12/2010 συνολική δαπάνη ,72 (χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους) Ηδη έχουν παραταθεί οι συμβάσεις τους έως την Στη δομή απασχολούνται με ανανεούμενες συμβάσεις Μία Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ, ένας Νοσηλευτής ΤΕ, Μία Οικογενειακή Βοηθός ΥΕ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) με άδεια λειτουργίας για 15 παιδιά Από 6/10/05 ως 5/10/2008 συνολική δαπάνη ,74 (ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ) 1/9/2008 έως 31/8/2009 συνολική δαπάνη ,72 (χρηματοδότηση για κάθε παιδί). Λειτούργησε σε μία βάρδια εργασίας και παροχή υπηρεσιών σε 15 παιδιά. (χρηματοδότηση μέσω Οργανισμού Εργατικής Εστίας) 1/9/2009 έως 31/8/2010 συνολική δαπάνη (23 παιδιά Χ το καθένα). Λειτούργησε σε δύο βάρδιες εργασίας και παροχή υπηρεσιών σε 23 παιδιά (χρηματοδότηση μέσω Οργανισμού Εργατικής Εστίας) 1/9/2010 έως 31/8/2011 προϋπολογισμού (30 παιδιά (2 βάρδιες λειτουργίας) Χ το παιδί). Θα υπογραφεί σχετική σύμβαση εντός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. Στη δομή απασχολούνται με ανανεούμενες συμβάσεις μία Παιδαγωγός ΠΕ Διευθύντρια, μία παιδαγωγός ΠΕ, Μία Υπάλληλος καθαριότητας ΥΕ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (άδεια λειτουργίας για 15 παιδιά) Από 16/9/2002 έως 15/9/2005 συνολικής δαπάνης στο κλείσιμο της πράξης ,96 (χρηματοδότηση από ΠΕΠ Ηπείρου/Γ Κ.Π.Σ) Από 16/9/2005 έως 31/8/2008 συνολικής δαπάνης στο κλείσιμο της πράξης ,48 Από 1/9/2008 έως 31/8/2009 συνολικής δαπάνης στο κλείσιμο της πράξης ,65 (2.500 για κάθε παιδί. Έγινε παροχή υπηρεσιών σε 12 παιδιά ). Χρηματοδότηση από Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

10 10 Από 1/9/2009 έως 31/8/2010 συνολικής δαπάνης στο κλείσιμο της πράξης (15 θέσεις εργασίας Χ το κάθε παιδί). Χρηματοδότηση από Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Από 1/9/2010 έως 31/8/2011 προϋπολογισμού ( 15 θέσεις Χ το παιδί). Παρέχονται υπηρεσίες σε 13 παιδιά. Αναμένεται εντός Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2010 η υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. Στη δομή απασχολούνται μία Νηπιαγωγός ΠΕ-Διευθύντρια, μία Βρεφονηπιοκόμος ΤΕ, ένας μάγειρας ΔΕ, μία υπάλληλος Καθαριότητας ΥΕ. Από την έναρξη λειτουργίας της δομής έως τον Απρίλιο του 2010 υπηρετούσε και μία βοηθός βρεφονηπιοκόμος ΔΕ η οποία παραιτήθηκε. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (άδεια λειτουργίας για 25 παιδιά) Από 26/9/2005 έως 25/9/2008 συνολική δαπάνης στο κλείσιμο της πράξης ,52 (ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ) Από 1/9/2008 έως 31/8/2009 συνολικής δαπάνης στο κλείσιμο της πράξης ,28. Χρηματοδότηση από Οργανισμό Εργατικής Εστίας για 9 παιδιά που είχαν τις προϋποθέσεις. Από 1/9/2009 έως 31/8/2010 συνολικής δαπάνης στο κλείσιμο της πράξης Χρηματοδότηση από Οργανισμό Εργατικής Εστίας για 14 παιδιά που είχαν τις προϋποθέσεις. Από 1/9/2010 έως 31/8/2011 προϋπολογισμού (25 παιδιά Χ το καθένα). Παρέχονται υπηρεσίες σε 18 παιδιά. Θα υπογραφεί σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε εντός Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου Στη δομή απασχολούνται μία Νηπιαγωγός ΠΕ-Διευθύντρια, μία βρεφονηπιοκόμος ΤΕ, μία βοηθός βρεφονηπιοκόμος ΔΕ, μία μαγείρισσα ΔΕ και ένας υπάλληλος καθαριότητας ΥΕ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η) / εξυπηρέτηση 20 ηλικιωμένων «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» /ΔΙ.ΣΑ Ηπείρου Διάρκεια δομής από 1/6/2010 έως Προϋπολογισμού ,00 ( 20 άτομα Χ 5.500,00 Χ 7 μήνες) Στη δομή απασχολούνται ένας νοσηλευτής ΤΕ, δύο κοινωνικοί φροντιστές (ΔΕ και ΥΕ), ένας υπάλληλος καθαριότητας ΥΕ. Πέραν των δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που κατατάσσονται στους παραπάνω τομείς, καθένας των οποίων θα πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να συμπεριλαμβάνονται μόνο σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπάρχουν και λειτουργούν και οι παρακάτω επιχειρήσεις του

11 11 Δήμου Πρέβεζας οι δραστηριότητες των οποίων δεν συγχωνεύονται και παραμένουν : Α)Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας (Ειδικού Σκοπού) Δήμου Πρέβεζας Β) Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Πρέβεζας (μονομετοχική) Επίσης λειτουργεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) της οποίας οι δραστηριότητες θα επεκταθούν και στις άλλες δημοτικές ενότητες. Θα εξεταστεί σε άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του Ν. όπου ορίζεται ότι τα Νομικά πρόσωπα που δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμούς και απολογισμούς κατά τα δύο τελευταία έτη καταργούνται Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει: Την κατάργηση των Νομικών προσώπων που δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη από τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 τα οποία είναι : Η βιβλιοθήκη Κοινότητας Ωρωπού Η κοινοτική Βιβλιοθήκη Λούρου Το Πνευματικό Κέντρο Δημοτικού Διαμερίσματος Ωρωπού Το Πνευματικό Κέντρο Λούρου Η Κοινοτική Φιλαρμονική Λούρου Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζαλόγγου Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Ζαλόγγου Το Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζαλόγγου Όσον αφορά τη συγχώνευση των Νομικών προσώπων Στον τομέα του Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Ι) Tη συγχώνευση των ομοειδών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα: α) του Πνευματικού Κέντρου Πρέβεζας, του Πνευματικού Κέντρου Λούρου, του Πνευματικού Κέντρου Ζαλόγγου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ζαλόγγου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λούρου, του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας,του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Πρέβεζας και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ζαλόγγου ΙΙ) έχοντας υπόψιν ότι ο συγκεκριμένος τομέας εντάσσεται και στις δραστηριότητες των κοινωφελών επιχειρήσεων που διαθέτουν και οι τρεις συνενούμενοι Δήμοι σε συνάρτηση με τη διάταξη του Νόμου (άρθρο 103 παρ.1) όπου ορίζεται ότι εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση για έναν από τους προσδιορισμένους τομείς, τότε μπορεί να έχει έως ένα νομικό πρόσωπο για τον άλλο τομέα, να εξεταστεί η κατάργηση των παραπάνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η δημιουργία αντίστοιχης Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας.

12 12 Επειδή όλες οι αρμοδιότητες των Ν.Π.Δ.Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, μπορούν να ασκηθούν από εσωτερικές υπηρεσίες του Δήμου Επειδή τα παραπάνω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα, για τα οποία υπάρχει ρητή απαγόρευση συμμετοχής του Δήμου και επομένως δεν δημιουργείται πρόβλημα συνέχειας προγράμματος ή επίλυσης εργασιακών σχέσεων υπαλλήλων Επειδή από την υπάρχουσα εμπειρία ως προς τα προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν και τη σωρεία των θεμάτων και αντικειμένων κάθε νομικού προσώπου, που στην πράξη καλούνται μεμονωμένα το καθένα να λειτουργήσουν ως ένας μικρός Δήμος με αντικείμενα διοικητικά, οικονομικά, νομικά, τεχνικά κ.α. ενώ το προσωπικό που διαθέτουν είναι ελάχιστο και δεδομένης της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε δεν υπάρχει καμία δυνατότητα στελέχωσής τους επαρκώς, ενώ από την άλλη εφόσον αποτελέσουν οργανικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας θα διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του τομέα. Η ένταξή τους στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρέβεζας θα επιλύσει προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά στη διεκπεραίωση υποθέσεων κάθε νομικού προσώπου, που απαιτούν ειδικές γνώσεις (οικονομικές, νομικές, γνώσεις πληροφορικής κ.α.) και εφόσον παραμείνουν σε Ν.Π.Δ.Δ. θα υπάρξει η ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών που λόγω οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπεται. Εισηγούμαι: 1 η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ την κατάργηση των νομικών προσώπων του τομέα αυτού και την ενσωμάτωση αυτού του τομέα σε οργανικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας. 2 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ την ενσωμάτωση του τομέα πολιτισμού σε ενιαίο νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού που θα περιλαμβάνει όλους τους Παιδικούς Σταθμούς (συμπεριλαμβανομένων των Παιδικών Σταθμών της Κοινωφελούς), το ΚΑΠΗ, το ΚΗΦΗ, τα Βοήθεια στο Σπίτι, ενδεχομένως το ΚΔΑΠ που μπορεί να παραμείνει στην Κοινωφελή λόγω του μοναδικού τομέα Παιδείας στον οποίο εντάσσεται, τις Βιβλιοθήκες, τα Πνευματικά Κέντρα, τα Μουσεία. Στον τομέα πολιτισμού εμπεριέχονται και οι δύο κιν/φοι που διαχειρίζεται η κοινωφελής δημοτική επιχείρηση. Πρέπει επομένως και οι κιν/φοι να συμπεριληφθούν στο ενιαίο νομικό πρόσωπο. Σ αυτή τη λύση διαφαίνεται πρόβλημα επειδή τα ΚΗΦΗ δεν έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο Ν.Π.Δ.Δ ή στο Δήμο- δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Η μόνη διευκρίνιση για χρηματοδότηση αφορά το Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδες κοινωνικής Μέριμνας. Επίσης αμφισβητούμενο είναι το ΚΔΑΠ που είναι το μοναδικό που εντάσσεται στον τομέα της Παιδείας και έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί στο νέο Ν.Π.Δ.Δ ή να παραμείναι στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πρέβεζας. Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις της εγκυκλίου 22/ οικ / του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. όπου ορίζεται ότι η ύπαρξη και η δημιουργία πληθώρας ν.π.δ.δ. σε ένα Δήμο με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς και κυρίως σε μικρούς δήμους, αντί της οργάνωσης ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας για καλύτερη ικανοποίηση μιας τοπικής ανάγκης, δημιουργεί πλείστα όσα διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα, με το αντίθετο

13 13 ακριβώς αποτέλεσμα, διασπώντας απλώς το ενιαίο της λειτουργίας του δήμου, τις διατάξεις της εγκυκλίου αριθ.59/ όπου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι όλες οι αρμοδιότητες των Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να ασκηθούν από εσωτερικές υπηρεσίες των Δήμων, με την επιφύλαξη ωστόσο της ύπαρξης ρητής απαγόρευσης συμμετοχής του Δήμου σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα.. Πολλά από τα νομικά αυτά πρόσωπα δεν λειτουργούν, δεδομένου ότι τα πολλά νομικά πρόσωπα σε έναν δήμο, θέλουν και το ανάλογο προσωπικό. Προτείνεται η ένταξη των νομικών προσώπων του τομέα Πολιτισμού- Αθλητισμού στο Δήμο Πρέβεζας, με δεδομένη την αδυναμία σύστασης άλλου Ν.Π.Δ.Δ. αφού ήδη τομείς πολιτισμού-αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται στους σκοπούς των κοινωφελών επιχειρήσεων ΙΙΙ) Ως προς την υπάρχουσα δυνατότητα διατήρησης ενός νομικού προσώπου ως αυτοτελούς για το οποίο θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις : το εξειδικευμένο αντικείμενο, η μακροχρόνια απόδοση έργου και η γενικότερη καταξιωμένη προσφορά σε Πανελλήνια ή Ευρωπαϊκή διάσταση εκτιμάται ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για κανένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Πρέβεζας. Επισημαίνεται ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να διατηρηθεί ως αυτοτελές ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και να μην υπόκειται στις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι η ευρύτερα αναγνωρίσιμη δραστηριότητα, το εξειδικευμένο αντικείμενο, η μακροχρόνια απόδοση έργου και η γενικότερη καταξιωμένη προσφορά, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Η ανάγκη διατήρησης ενός νομικού προσώπου ως αυτοτελούς μπορεί να εκτιμηθεί, όταν η δράση του ξεπερνά την τοπική εμβέλεια και μπορεί να έχει χαρακτήρα πανελλαδικό ή διεθνές. Σε περίπτωση που κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για κάποιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του και να υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών. Θα ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικής Απόφασης Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου επιβάλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ νπδδ και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγχώνευσης. Σε εφαρμογή αυτών των διατάξεων καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων στον αντίστοιχο τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρέβεζας. Η μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί να παραμείνει ως αρμοδιότητα της Κοινωφελούς, αφού μ αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση θα έχει αυξημένες πιθανότητες ένταξης και χρηματοδότησής της από προγράμματα της Ε.Ε.

14 14 Γ) ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας λειτουργούν δομές στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πρέβεζας όπως ένα πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, δύο Παιδικοί Σταθμοί (Νεαπόλεως και Μαργαρώνας), ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ όπως προαναφέρθηκε αναλυτικά στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ζαλόγγου ένα πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Λούρου ένα πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, ενώ παράλληλα στον ίδιο τομέα λειτουργούν Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πρέβεζας δύο Παιδικοί Σταθμοί στο Δήμο Λούρου ( 2 Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και το ΚΑΠΗ Πρέβεζας που λειτουργεί ένα Βοήθεια στο Σπίτι (το πρώτο το πιλοτικό). Τα παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. δεν υλοποιούν προγράμματα του ΕΣΠΑ. Λόγω της δέσμευσης του Ν.3852/10, άρθρο 103 παρ.1, για τη σύσταση μόνον ενός Ν.Π.Δ.Δ και της Κοινωφελούς (και την πιθανή εξαίρεση ενός αυτοτελούς νομικού προσώπου με έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 του Ν. 2880/2001 περί μεταβίβασης των Παιδικών Σταθμών στους Δήμους όπου ορίζεται ότι Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν πλέον ως δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 239 του Ν.3463/06. Και έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 6 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρτημάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προκύπτουν από συγχώνευση, στην περιφέρεια του «καλλικράτειου» δήμου, ότι υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των δομών πρόνοιας από την Ε.Ε, διατηρώντας αμφιβολίες μόνο για τη δομή του ΚΗΦΗ, για την οποία δεν έχει συνταχθεί η σχετική προκήρυξη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α και εξετάζεται εάν θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης Ν.Π.Δ.Δ για παρόμοια δράση Προτείνεται: Η συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. των Παιδικών Σταθμών, που προαναφέρθηκαν, σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι δύο δομές των Παιδικών Σταθμών (Νεαπόλεως και Μαργαρώνας) καθώς και οι λοιπές δομές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΚΔΑΠ Για τη Διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με την επωνυμία ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Για το οποίο δεν έχουν γίνει προϋπολογισμοί και απολογισμοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της διετίας, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του

15 άρθρου 103 του Ν.3852/2010 του. 15 μπορεί να εξεταστεί η κατάργησή Επειδή υπάρχει δυνατότητα διατήρησης αυτού του νομικού προσώπου και επειδή η μη σύνταξη προϋπολογισμών και απολογισμών έγινε λόγω της μη κατάργησης του υφιστάμενου Λιμενικού Ταμείου από το αρμόδιο Υπουργείο προτείνεται η διατήρηση του ιδίου νομικού προσώπου και η συνέχιση της αλληλογραφίας με τα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας) για την έναρξη λειτουργίας του Ν.Π Για τις Σχολικές Επιτροπές. Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις τις εγκυκλίου 11/2011 του ΥΠ. ΕΣ. Όπου ορίζεται ότι «Όσον αφορά το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των υφιστάμενων σχολικών επιτροπών επισημαίνουμε ότι ισχύει η δίμηνη προθεσμία από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, όπως και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων. Καθώς οι σχολικές επιτροπές που θα προκύψουν από τις ανωτέρω συγχωνεύσεις θα αντιστοιχούν σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, διαφοροποιείται δηλαδή αρκετά ο τρόπος λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων σε σχέση με το υπάρχον έως σήμερα καθεστώς, έχει προβλεφθεί ότι τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των νέων σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα ρυθμιστούν με σχετική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» Θα ακολουθήσει εισήγηση σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ αφού διευκρινισθούν τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο θέματα, κατόπιν επαφών με το Υπουργείο Εσωτερικών. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 ος ΤΡΟΠΟΣ: Α. Καταργούνται τα Ν.Π.Δ.Δ. των Παιδικών Σταθμών των συνενούμενων Δήμων, το Ν.Π.Δ.Δ. του ΚΑΠΗ Πρέβεζας και δημιουργείται ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στο οποίο συγχωνεύονται 1)οι Παιδικοί Σταθμοί (πρώην Κρατικοί) δηλαδή το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πρέβεζας, ο Παιδικός Σταθμός Ωρωπού, ο Παιδικός Σταθμός Λούρου, ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Ζαλόγγου 2) οι δύο δομές Παιδικοί Σταθμοί Νεαπόλεως και Μαργαρώνας, που αυτή τη στιγμή ανήκουν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πρέβεζας 3) η δομή ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 4) το ΚΑΠΗ Πρέβεζας στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το πρώτο πρόγραμμα (πιλοτικό) ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 4)Η δομή ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαλόγγου, 5) Η δομή ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λούρου 6) δομή ΚΗΦΗ, 7) δομή ΚΔΑΠ Β. Καταργούνται τα Ν.Π.Δ.Δ. 1) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πρέβεζας 2) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας 3) Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πρέβεζας 4)Δημοτικό Ωδείο Δήμου Πρέβεζας 5) Πνευματικό Κέντρο Λούρου, 6) Πνευματικό Κέντρο Ζαλόγγου, 7) Δημοτική Βιβλιοθήκη

16 16 Ζαλόγγου, 8) Δημοτική Βιβλιοθήκη Λούρου, 9) Aθλητικός Οργανισμός Δήμου Ζαλόγγου ΚΑΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η μεταφορά των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (δομών) στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εγκυμονεί κινδύνους μη συνέχισής τους ( άρθρο 112 παρ.1 ν.3852/2010) επειδή μεταφέρονται από Ν.Π.Ι.Δ σε Ν.Π.Δ.Δ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα νέας χρηματοδότησής τους σε επόμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ- με πρόσληψη νέου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94) 2 Ος ΤΡΟΠΟΣ Καταργούνται τα Ν.Π.Δ.Δ : Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ Πρέβεζας, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πρέβεζας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας, Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πρέβεζας,Δημοτικό Ωδείο Δήμου Πρέβεζας,Πνευματικό Κέντρο Λούρου,,Πνευματικό Κέντρο Ζαλόγγου,,Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζαλόγγου, Δημοτική Βιβλιοθήκη Λούρου, Aθλητικός Οργανισμός Δήμου Ζαλόγγου Και δημιουργείται ένα Ν.Π.Δ.Δ που περιλαμβάνει τους τομείς ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ αυτή την περίπτωση οι παραπάνω τομείς ( Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ) θα αφαιρεθούν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (όπως οι τομείς κινηματογράφου..)και θα ενσωματωθούν στη συστατική πράξη του νέου Ν.Π.Δ.Δ Μετά την αφαίρεση των παραπάνω δραστηριοτήτων από ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παραμένει στην κοινωφελή μόνον ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιαματικά Λουτρά και Σφαγεία), γεγονός που θα καταστήσει ανέφικτη την συμμετοχή της επιχείρησης σε συγχρηματοδούμενα προγράμματα των λοιπών τομέων. Η μεταφορά των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (δομών) στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εγκυμονεί κινδύνους μη συνέχισής τους ( άρθρο 112 παρ.1 ν.3852/2010) επειδή μεταφέρονται από Ν.Π.Ι.Δ σε Ν.Π.Δ.Δ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα νέας χρηματοδότησής τους σε επόμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ- με πρόσληψη νέου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94). ΤΟ ΚΗΦΗ ιδιαίτερα δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί εάν μεταφερθεί, όπως προτείνεται, στο Ν.Π.Δ.Δ, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα. Αναμένεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α, που θα αναλάβει τη διαχείριση των προγραμμάτων Κ.Η.Φ.Η να δώσει- πιθανόνλύση στο πρόβλημα. 3 ος ΤΡΟΠΟΣ (ο πλέον ενδεδειγμένος για να μην αντικρούουμε στις διατάξεις του Νόμου κυρίως ως προς τους τομείς δραστηριοτήτων, που δεν μπορούν να είναι κοινοί σε κοινωφελή επιχείρηση και σε Ν.Π.Δ.Δ) Α.Να καταργηθούν όλα τα Ν.Π.Δ.Δ των συνενούμενων Δήμων και να ενσωματωθούν οι τομείς τους στις αντίστοιχες Οργανικές Μονάδες του νέου Ο.Ε.Υ του Δήμου Πρέβεζας. Σημειώνουμε ότι οι τομείς ήδη υπάρχουν στον Ο.Ε.Υ και ιδιαίτερα ο τομέας Πρόνοιας, που πρόσφατα μεταφέρθηκε από τις Ν.Α στους Δήμους με τον «Καλλικράτη». Είναι ο μεγαλύτερος τομέας που καλείται να ρυθμίσει ο Δήμος αφού έχει τα περισσότερα Ν.Π.Δ.Δ καθώς και δομές στην Κοινωφελή.

17 17 Β. Να συγχωνευθούν οι Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, με όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Ετσι θα διασφαλιστεί η συνέχιση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και η συνέχιση των συμβάσεων (ορισμένου χρόνου) όλων των εργαζομένων στις δομές. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ πιθανόν έως τη Δευτέρα να εκδοθεί εγκύκλιος του Υπ.Εσωτ. που θα δώσει λύσεις ως προς τη διατήρηση του ίδιου τομέα δραστηριοτήτων και στις κοινωφελείς και στα Ν.Π.Δ.Δ. Κυρίως για τη διασφάλιση της παραμονής των δομών (συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων) στην Κοινωφελή και παράλληλη λειτουργία του τομέα π.χ. της Πρόνοιας από Ν.Π.Δ.Δ H έκδοση όμως μιάς εγκυκλίου δεν θα υποκαταστήσει τις διατάξεις Νόμου. Πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα κατά τον προληπτικό έλεγχο των πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΔΟΜΩΝ Στις προσκλήσεις(κυρίως της Ε.Ε.Τ.Α.Α που έχει αναλάβει όλες τις δομές)στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, στις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι για υποβολή αιτήσεων- φακέλων χρηματοδότησής τους, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο παρακάτω όρος, που υποχρεούνται να αποδεχθούν οι υποβάλλοντες αιτήματα χρηματοδοτήσεων και καλούνται στη συνέχεια, εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότησή τους, να εγγυηθούν με συνημμένες υπεύθυνες δηλώσεις στις σχετικές συμβάσεις: «Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής του αναδόχου ή των δομών του, ή στοιχείων αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το γνωστοποιεί εγγράφως και έγκαιρα στο Δικαιούχο, προκειμένου να υπογραφεί τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας ή συμπλήρωσή της, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου. Εφόσον ο ανάδοχος ή Δομή του, λειτουργεί με τη νομική μορφή του Ν.Π.Δ.Δ ή ανήκουν στο Οργανόγραμμα των Ο.Τ.Α (Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών) ή που σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, το άθροισμα των εσόδων που προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση, από τροφεία που καταβάλλονται από μη ωφελούμενο γονέα, καθώς επίσης και από τα αντίτιμα των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τις εντολές τοποθέτησης, θα πρέπει να ισοσκελίζεται με το κόστος λειτουργίας του, υποχρεούμενου του Αναδόχου να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση Mόλις σήμερα (25/2/2011) ανακοινώθηκε, από τη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, τροπολογία του «Καλλικράτη» με την οποία παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των υπαλλήλων αορίστου και ορισμένου χρόνου στο Δήμο ή σε Ν.Π.Δ.Δ, εφόσον λυθεί η κοινωφελής δημοτική επιχείρηση. Επίσης με την αριθ.24/αρ.πρωτ.οικ.9104/ , που εκδόθηκε επίσης σήμερα, ρυθμίζεται το πρόβλημα της ύπαρξης του ίδιου τομέα δραστηριοτήτων και στην κοινωφελή και στο Ν.Π.Δ.Δ Δηλαδή «λαμβάνοντας υπ οψη τους περιορισμούς που υφίστανται από τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των υφιστάμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που απορρέουν από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δράσεις τους, όπως για παράδειγμα η άσκηση ορισμένης

18 18 δραστηριότητας, υποχρεωτικά, από φορέα ιδιωτικού δικαίου με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (π.χ. ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ)επισημαίνεται ότι για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί αυτοί, επιτρέπεται να ασκηθούν διακριτές δράσεις του ίδιου τομέα δραστηριοτήτων από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(δομή) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΝΕΟ Ν.Π.Δ.Δ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΗΦΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (Ν.Π.Δ.Δ Ή ΔΗΜΟ)». Δήμαρχος: Προτείνω την κατάργηση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. και την συγχώνευσή τους στο Δήμο Πρέβεζας, και συγκεκριμένα των: Α) Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ) 1. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πρέβεζας 2. Παιδικός Σταθμός Ωρωπού 3. Παιδικός Σταθμός Λούρου 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ζαλόγγου 5. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Λούρου Β) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πρέβεζας 2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ζαλόγγου Γ) Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ/ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 1. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας 2. Πνευματικό Κέντρο Λούρου 3. Πνευματικό Κέντρο Ζαλόγγου 4. Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζαλόγγου 5. Πνευματικό Κέντρο Ωρωπού 6. Κοινοτική φιλαρμονική Λούρου Δ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας-Γυμνασιάρχης Xρ.Κοντός 2. Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζαλόγγου 3. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Λούρου 4. Bιβλιοθήκη Κοινότητας Ωρωπού Ε) Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» ΣΤ) Κ.Α.Π.Η. Πρέβεζας Πρώτον με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει κατακερματισμός των παρεχομένων από το Δήμο Υπηρεσιών και γίνεται ο Δήμος μοναδικός φορέας που θα ασκεί την κοινωνική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Επίσης υπάρχει οργανική σύνδεση της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται από το Δήμο. Δεύτερον δεν υπάρχουν επικαλυπτόμενες δράσεις των φορέων της κοινωνικής πολιτικής και Τρίτον θα υπάρξει μείωση του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας, π.χ. μισθός Προέδρου, Αντιπροέδρου και θα γίνει καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού.

19 19 Τα περιουσιακά στοιχεία και τυχόν υποχρεώσεις των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. μεταφέρονται στο Δήμο ως καθολικός διάδοχος αυτών. Λόγω της καταργήσεως των νομικών προσώπων όλο το προσωπικό αυτών θα πρέπει να ενταχθεί στο Δήμου. Επειδή δεν προβλέπονται κενές οργανικές θέσεις πρέπει να γίνει τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. ώστε να συσταθούν και οι αρμόδιες διευθύνσεις. Για την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Πρέβεζας, προτείνω την συγχώνευσή τους σε μια Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του νέου Δήμου Πρέβεζας. Στην νέα συγχώνευση εντάσσονται δομές και άλλες ενεργές δραστηριότητες, και συγκεκριμένα : Α) τομέας Πρόνοιας 1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (3 Υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΥΡΟΥ (3 Υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (3 Υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 4. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) (3 Υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 5. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΣ (4 Υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 6. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Στεγάζεται στο πρώην ΠΙΚΠΑ-( 5 υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 7. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η) (4 υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) Β) Τομέας Πολιτισμού 1. Θερινός κινηματογράφος Πρέβεζας 2. Χειμερινός κινηματογράφος Πρέβεζας Γ) Τομέας Περιβάλλοντος 1. Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας (κατ έτος προσλαμβάνονται εποχικοί υπάλληλοι τη θερινή περίοδο) 2. Δημοτικά Σφαγεία Λούρου. Καταλήξαμε σ αυτή την πρόταση έχοντας υπόψη την συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων που ανήκουν στις Κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από το Γ Κ.Π.Σ. και το ΕΣΠΑ. Τυχόν ένταξη τους στο Δήμο κινδυνεύουν να απενταχθούν από τα προγράμματα και κινδυνεύουν επίσης και οι υπάλληλοι. Ακόμη και αν μπορούσε ο Δήμος να πάρει αυτά τα άτομα, δεν είναι δυνατόν αυτό γιατί οι διορισμοί έχουν ανασταλεί έως το Θέλω να πω στους εργαζόμενους ότι τους στηρίζω γιατί η προσφορά τους είναι μεγάλη και θα μας έχουν δίπλα τους για να πιέσουμε την πολιτεία ώστε αν τελειώσουν τα προγράμματα να ενταχθούν με ένα τρόπο, όπως οι υπάλληλοι των ΚΕΠ περιήλθαν στους Δήμους, έτσι και αυτοί με μια παρόμοια διάταξη να μην σταματήσει το πρόγραμμα και να περιέλθουν στους Δήμους, ύστερα από έγκριση και επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Σαρόγλου Μαρίνα -Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμων Ν. Πρέβεζας. Η θέση του Συλλόγου μας είναι η κατάργηση όλων των Ν.Π.Δ.Δ.

20 20 των συνενούμενων δήμων και την μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού στο νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρέβεζας. Παρακαλούμε να προβλεφθούν όλες οι θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού στα Ν.Π.Δ.Δ. στο νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου καθώς και αρμοδιότητες που ασκούνται απ αυτά με δημιουργία ανάλογων διευθύνσεων ή γραφείων στο Δήμο όπως τα σχέδια των Ο.Ε.Υ. ορίζουν. Όσον αφορά όμως τις Κοινωφελείς επιχειρήσεις διαφωνούμε με την άποψη της δημοτικής αρχής και προτείνουμε μετά και την τροπολογία που έγινε και προστέθηκε παράγραφος 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, στον νόμο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που αναφέρει ότι :< σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης και ανάληψης δραστηριοτήτων από τον οικείο δήμο ή από Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας,ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης αρμοδιοτήτων. Μετά από αυτή την τροπολογία προτείνουμε μεταφορά προνοιακών δομών που δραστηριοποιούνται με προγράμματα, στο Δήμο. Θέλουμε να πετύχουμε με την πρόταση μας κοινές δράσεις κάτω από μια διοίκηση. Δεν θέλουμε παιδικούς σταθμούς στο δήμο και παιδικούς σταθμού στην επιχείρηση. Το ίδιο και για το <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ> και για το ΚΗΦΗ. Πρέπει να υπάρχει κοινή δράση και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο. Όσο αφορά το οικονομικό μια σειρά εγκυκλίων όπως και η τροπολογία μας εξασφαλίζει την μισθοδοσία, όπου και αν ανήκουν τα συγκεκριμένα προγράμματα, και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ματαίωσης των προγραμμάτων λόγω μεταφοράς. Όσο αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν προηγουμένως για τα Ιαματικά Λουτρά, τον κινηματογράφο και τα σφαγεία του Λούρου, μπορούν να μεταφερθούν στο Δήμο ή στην μονομετοχική επιχείρηση του Δήμου σύμφωνα με τον <ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ>. Εάν στο μέλλον υπάρχει ανάγκη ανάληψης νέων προγραμμάτων όπως διαφαίνεται από την υπάρχουσα νομοθεσία, θα δίνεται την δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων και από Ν.Π.Δ.Δ. και από ΟΤΑ που ισχύουν σήμερα. Εξάλλου δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να εμποδίζει την επανασύσταση Κοινωφελούς επιχείρησης. Τσαγγάρης: Εάν δεχθούμε την πρόταση του Δημάρχου εξασφαλίζουμε την συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων στην Κοινωφελή, δεν τους ικανοποιούμε όμως ηθικά σ αυτά που ζητάνε και σε αυτά που ζητάει και το σωματείο των εργαζομένων. Μπορούμε όμως να τους ικανοποιήσουμε ηθικά και αύριο να τους πούμε σταμάτησε το πρόγραμμα και <περάστε έξω>; Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και σαφώς θα θέλαμε να ικανοποιήσουμε και τα δύο πράγματα αλλά προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε με το σίγουρο. Και το σίγουρο είναι να ιδρύσουμε την Κοινωφελή επιχείρηση που εξασφαλίζει την συνέχιση των προγραμμάτων και αν εν τω μεταξύ αλλάξουν τα δεδομένα, είμαστε εδώ να τροποποιήσουμε και να τους εντάξουμε στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τσοβίλης:Η <Λαϊκή Συσπείρωση> τάχθηκε ενάντια στον <ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ> και είχε επισημάνει ότι ο <ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>, δεν έρχεται να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων αλλά τα συμφέροντα τω

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210-5214600,

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα