ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αρι στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Εθνι κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πα νεπιστημίου Πειραιώς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ιο νίου Πανεπιστημίου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Γε ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Χα ροκόπειου Πανεπιστημίου Προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πα νεπιστημίου Κρήτης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ανω τάτης Σχολής Καλών Τεχνών Προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του Πολυ τεχνείου Κρήτης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οι κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πα νεπιστημίου Πατρών ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (1) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) που έχει υποβάλει το Αριστοτέλειο Πανε πιστήμιο Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΑΠΘ δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το ΑΠΘ, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύ νολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο

2 23168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευ νας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξο πλισμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το Πανε πιστήμιο αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ , , ,00 ΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑ , , , ,00 ΤΡΟΥ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ , , ,00 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , , ,00 5 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ , , ,00 ΤΟΣ ΕΙΚΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ , , ,00 ΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ , , , , ,00 ΣΕΩΝ ΑΠΘ 8 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ , , , ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡ ΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ 9 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕ , , , , ,00 ΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 10 ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , , ,00 11 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ , , , , ,00 12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ , ,00 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , ,00 ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΘ 14 ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ , , , ,00 15 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ , , ,00 ΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ 16 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ , , ,00 ΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙ ΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ 17 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΘ , , , , ,00 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΘ , , , , ,00 19 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , ,00 ΑΠΘ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 20 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΘ , , ,00 21 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑ , , , , ,00 ΛΙΑΣ 22 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ, , , ,00 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 23 ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β ΦΑΣΗ , , , ,00 24 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ , , ,00 25 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙ , , , ,00 ΣΤΗΜΩΝ 26 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ , , ,00 27 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ , , ,00 ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦΟΥ 28 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗ , , ,00 ΜΑ ΤΟΥ ΑΠΘ 29 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ , ,00 30 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Α Π Θ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι 5. Προσωπικό συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών π.δ. 407/ των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. F (2) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Εθνικού Με τσοβίου Πολυτεχνείου. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Το τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμ μα που έχει υποβάλει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΕΜΠ δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν για κάθε Α. ΜΑΝΘΟΣ πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υπο χρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) για τη διασφάλιση της

4 23170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευ νας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξο πλισμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το ΕΜΠ αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφα νίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥ , , , , ,00 ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠ 4 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ , , , , ,00 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ , ,00 ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠ , ,00 7 ΚΤΙΡΙΟ ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ , ,00 8 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕ ΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙ ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , , , ,00 9 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , , , ,00 10 ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΠ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ , , , , ,00 11 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ , , , , ,00 ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ 12 ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗ , , , ,00 ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΧ ΚΤΗΡΙΟΥ , , , ,00 ΤΟΣΙΤΣΑ 14 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗ , , , , ,00 ΧΑΝΙΚΩΝ (Β ΦΑΣΗ) 15 ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ , , , , ,00 ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμ ματος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. 5. Προσωπικό ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ π.δ. 407/ Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστη μίου Πειραιώς. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορ ρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα όπως στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή όπως χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα όπως αξιολό γησης, σύμφωνα με όπως διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκε κριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τόσο σε επίπεδο κεντρι κής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη να εφαρμόζει όπως διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) για τη διασφάλιση όπως όπως ανάγκες του για χρηματοδότηση και ενίσχυση του να διαμορφώσει όπως κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη όπως διδασκαλίας και όπως έρευνας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα όπως αρχές όπως αειφόρου ανάπτυξης, να διασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τη δημο σιότητα των πράξεων των οργάνων διοίκησης, όπως διαχείρισης των υλικών πόρων και όπως περιουσίας του προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή όπως επιχο Σύμφωνα με όπως συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό του Πα νεπιστημίου Πειραιώς έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξο πλισμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το Πανε πιστήμιο Πειραιώς αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Διαρρυθμίσεις, συντήρηση μισθωμένων κτιρίων ,00 Πανεπιστημίου (πλην συγκροτήματος ΝΙΚΑΙΑΣ) 2 Συντήρηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων ,00 του Πανεπιστημίου Πειραιώς 3 Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ,00 και συστηματων εξαερισμού κλιματισμού 4 Μελέτη βιοκλιματικής εγκατάστασης στα κτί ,00 ρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς 5 Αρχική διαμόρφωση κτιριακού σγκροτήματος ,00 Νίκαιας 6 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργα ,00 στηρίων 7 Διαμόρφωση υποδομών φιλοξενείας κεντρι ,00 κών συστημάτων (computer rooms) 8 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αι ,00 θουσας συνεδρίων & αμφιθεάτρου 9 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δι ,00 κτύου φωνής δεδομένων 10 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πλη ,00 ροφορικής ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , , ,00

6 23172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι 5. Προσωπικό συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, ΔΕΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών π.δ. 407/ των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. F Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (4) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστη μίου Μακεδονίας. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Μακε δονίας προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορ ρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού του Κρά τους για τα Α.Ε.Ι., κατανέμει τη δημόσια χρηματοδό τηση στο Ίδρυμα σύμφωνα με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια με γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς ακαδημαϊκού αναπτυξιακού προγράμμα τος του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέ σματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμε τωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Πανεπιστήμιο, τόσο σε επίπεδο κεντρικής δι οίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευ νας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, 3. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχορήγησης για τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλ γορίθμου (φοιτητές, δείκτης κόστους σπουδών, προ σωπικό, διορθωτικοί συντελεστές) και τη βαρύτητα αυτών, όπως υιοθετήθηκε από την 58η Σύνοδο των Πρυτάνεων ( ). Τα στοιχεία για την εφαρ μογή του αλγορίθμου συγκεντρώνονται με ευθύνη του Ιδρύματος έως τον Δεκέμβριο κάθε έτους και τα ποσά κατανομής προσδιορίζονται τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας * ποσά σε ευρώ έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξο πλισμούς ανέρχεται σε ,73 ευρώ. Το Πανεπι στήμιο Μακεδονίας αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙ , , , , ,08 ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗ , , , , ,65 ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ , , , ,00 ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ , ,00 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,00 6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. 8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ , , ,00 ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,73 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι 5. Προσωπικό συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, ΔΕΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών π.δ. 407/ των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. F Η. ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ (5) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ιονίου Πα νεπιστημίου. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεσμεύονται αμοιβαία να εκ πληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορ ρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευνας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,

8 23174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξοπλι σμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟ αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Α. Επισκευή & διαρρύθμιση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών Ιονίου Πανεπιστημίου ,00 ΣΑΕ:1984ΣΕ Β. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και συμβα τικός εξοπλισμός Ιονίου Πανεπιστημίου (Νέο κτήριο ΤΙΣ ΤΑΒ) ΣΑΕ:1993ΣΕ ,00 Γ. Ανακατασκευή του κτιρίου του Τμή ματος Ιστορίας για τη στέγαση της Κε ντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπι στημίου & Συμβατικός εξοπλισμός ΣΑΕ: 2007ΣΕ ,00 Δ. Αποκατάσταση Παλαιάς και Νέας Οικίας Μεγάρου Καποδίστρια ΣΑΕ: Απαιτείται ,00 Α. Εξοπλισμός Ιονίου Πανεπιστημίου ΣΑΕ: 1984ΣΕ (βασικός, επιστημονικός και προμήθεια συντήρηση βασικού & επιστημονικού εξοπλισμού) , , , , ,00 Α. Μελέτη Αποκατάστασης Μεγάρου Καποδίστρια , , , ,00 ΣΑΜ: 2002ΣΜ Β. Μελέτες κτηρίων οικοπέδου ΕΑΣΚ ΣΑΜ: 2005ΣΜ Β1. Τεχνικός Σύμβουλος , ,00 Β2. Μελέτη κτηρίου Τμ. Μουσικών Σπουδών , , ,00 Β3. Μελέτη κτηρίου Φοιτητικής Εστί ας , ,00 Γ. Μελέτες Ιονίου Πανεπιστημίου , , , , ,00 ΣΑΜ: 1992ΣΜ Δ. Αλλαγή μελέτης Αγγλικού Νοσοκο μείου ΣΑΜ: 2002ΣΜ Δ1. Τεχνικός , ,00 Σύμβουλος ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ,00

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. 5. Προσωπικό ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ π.δ. 407/ Δ. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ F (6) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Γεωπονι κού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ που έχει υποβάλει το ΓΠΑ προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΓΠΑ δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. 1.Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το ΓΠΑ, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύ νολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευ νας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λει τουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό του Γε ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξοπλι σμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το ΓΠΑ αναλαμ βάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκα τανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟ , , ,00 ΚΟΜΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕ , , , ,00 ΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΗΝΟ , ,00 ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ , , , , ,00 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , ,00 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΠΑ , , , , ,00 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑ , , ,00 ΓΕΙΡΙΩΝ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ , ,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΠΑ 9 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗ , ,00 ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΜΠΑ ΤΟΥ ΓΠΑ 10 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙ ΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ , ,00 11 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ , ,00 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Γ Π Α , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι 5. Προσωπικό συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, ΔΕΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών π.δ. 407/ των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. Γ. ΖΕΡΒΑΣ (7) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Χαροκόπει ου Πανεπιστημίου. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εγκρί θηκαν ως προς το οικονομικό τους σκέλος τα τετραετή ακα δημαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δεσμεύονται αμοιβαία να F εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορ ρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υπο χρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευνας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχορήγη σης για τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτητές, δείκτης κόστους σπουδών, προσωπικό, διορθωτικοί συντελεστές) και τη βαρύτητα αυτών, όπως υιοθετήθηκε από την 58η Σύνοδο των Πρυτάνεων ( ). Τα στοιχεία για την εφαρμογή του αλγορίθμου συγκεντρώνονται με ευθύνη του Ιδρύμα τος έως τον Δεκέμβριο κάθε έτους και τα ποσά κατανομής προσδιορίζονται Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξοπλι σμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμ φωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ , , , , ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , , , , ,00 3 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ , , , ,00 ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ , , , , ,00 ΜΙΟΥ 5 ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ , ,00 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ. 6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ,00 1,00 1,00 1, ,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , , ,00 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι 5. Προσωπικό συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, ΔΕΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών π.δ. 407/ των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. F Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗΣ (8) Προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων του Πανεπιστημί ου Κρήτης. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορ ρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος.

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς ακαδημαϊκού αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευνας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό του Πα νεπιστημίου Κρήτης έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξοπλι σμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το Πανεπιστή μιο Κρήτης αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκλήρωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΜΥ ,00 ΔΙΤ Εξοπλισμός Μετεγκατάσταση ΣΘΤΕ και Διοι κητικών Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκης από Κνωσό στις Βούτες (Εξοπλισμού ΜΥΔΙΤ) ,00 Ολοκλήρωση κτιρίου Κ1 (αμφιθέατρα και αίθου ,00 σες διδασκαλίας και περιβάλλον χώρος) Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξο ,00 πλισμού. Αποπεράτωση Μεγάλου Αμφιθεάτρου ,00 Επισκευή, Διαρρύθμιση, Επέκταση & Εξοπλι σμός Κτιρίων στο Ηράκλειο & Ρέθυμνο ,00 Πρόσκτηση ακινήτων Πανεπιστημίου Κρήτης ,00 στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο Αστεροσκοπίο Σκίνακα ,00 Μελέτες Έργων Υποδομής του Πανεπιστημίου ,00 Κρήτης Μελέτη Επέκτασης Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο ,00 Μελέτες Κτιρίου Κ2 Φιλοσοφικής ,00 Μελέτη Κτιρίου Διοίκησης του ΠΚ στο Ρέθυ μνο ,00 Μελέτη για την πολεοδομική και αισθητική ανά ,00 πλαση της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου Μελέτη Φοιτητικής Λέσχης στο Ρέθυμνο ,00 Μελέτη Κτιρίου ΤΕΤΥ/ΤΕΜ ,00 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΤΥ/ΤΕΜ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. 5. Προσωπικό ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ π.δ. 407/ Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ F (9) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Χ προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορ ρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τόσο σε επίπεδο κεντρι κής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευ νας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λει τουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξο πλισμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το Πανε πιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙ , , , , ,00 ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ , , , , ,00 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π Ι , , ,00 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ , , , ,00 5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥ ΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ , , ,00 6 ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟ ΠΕΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 8 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ , , , , , , , ,00 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕΤΑ , , , ,00 ΒΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΙΛΟ , , ,00 ΣΟΦΙΚΗΣ 11 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι 5. Προσωπικό συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, των λογαριασμών των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμμα τος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανίζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. F (10) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που έχει υποβάλει η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων και ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ π.δ. 407/ Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δεσμεύονται αμοι βαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υπο χρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευ νας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξο πλισμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Κεντρικό κτίριο ΑΣΚΤ(ανακ. διαρ. εξο , , , , ,00 πλ. επιπλ. συντηρ. επισκευή) Επισκ. Συμπληρώσεις Διαρ. κ.λπ. Ακιν , , , , ,00 για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ Προσθήκη κτιρίου 3 Μεταπτυχ.προγρ , , , ,00 εικαστικών τεχνών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙ , , , ,00 ΟΘΗΚΗΣ ΑΣΚΤ (ΝΕΟ ΕΡΓΟ) Διαμόρφωση εργαστ.πολυμέσων , , , ,00 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΤΗ , , , , ,00 ΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΤΕΥ ΚΤΗΡΙΟ (ΝEΟ ΕΡΓΟ) Συντήρηση έργων τέχνης , , , , ,00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑ 1.000, , , , ,00 ΣΚΑΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝEΟ ΕΡΓΟ) Αποκατάσταση ξύλινου κτιρίου , , , , ,00 Ανακαίνιση,Επίπλ.,Διακόσμηση, Κηποτε , , , , ,00 χνία & Διαμ. Περιβ. χώρου Καλλ.Σταθ μού ΡΕΘΥΜΝΗΣ Επέκταση,Ανακαίνηση,Διαρυθμ.,επίπλ , , , , ,00 Καλλ.Σταθμών ΜΥΚΟΝΟΥ& ΡΟΔΟΥ Επισκ. Διαρ. Συντηρ.& Διαμόρφωση.πε 5.000, , , , ,00 ριβαλ.χώρου Καλλ.Σταθμ.ΔΕΛΦΩΝ Ανακαίνηση, Διαρρύθμιση, Επίπλωση, 5.000, , , , ,00 Εξοπλισμός Καλλ. Σταθμού ΥΔΡΑΣ Επέκταση Ανακαίν Διαρρύθμ.Επίπλωση 5.000, , , , ,00 & Εξοπλισμός Καλλ. Σταθμού ΜΗΘΥ ΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Κατασκευή Συντήρηση Διαμόρφ.χώρου 1.000, , , , ,00 Καλλ.Σταθμού ΠΑΡΟΥ Κατασκευή Συντ.,Διαμ.Περιβ.χώρ. καλλ , , , , ,00 Σταθμού Μονοδενδρίου Ιωαννίνων Κατασκευή Συντήρηση Διαμόρφ.χώρου Καλλ.Σταθμού ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1.000, , , , ,00

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A/A ONOMAΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Πρόσκηση ακινήτων για τις ανάγκες 1.000, , , , ,00 της ΑΣΚΤ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ , , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.000, , , , ,00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.000, , ,00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΙ 1.000, , , , ,00 ΩΣ 256) ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.000, , ,00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.000, , , , ,00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.000, , ,00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙ 1.000, , , , ,00 ΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι υποβολή στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων, των λογαριασμών των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανί ζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. (11) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πολυτε χνείου Κρήτης. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) που έχει υποβάλει το Πολυτεχνείο Κρήτης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Πολυτεχνείο Κρήτης δεσμεύονται αμοιβαία να εκπλη ρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. F 5. Προσωπικό ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ π.δ. 407/ Τ. ΠΑΡΑΣΚΙΔΗΣ γνώμονα όπως στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή όπως χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα όπως αξιολό γησης, σύμφωνα με όπως διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκρι μένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη να εφαρμόζει όπως διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση όπως όπως ανάγκες του για χρηματοδότηση και ενίσχυση του να διαμορφώσει όπως κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη όπως διδασκαλίας και όπως έρευνας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λει * *

17 ΦΕΚ 1844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τουργίας του με γνώμονα όπως αρχές όπως αειφόρου ανάπτυξης, να διασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τη δημο σιότητα των πράξεων των οργάνων διοίκησης, όπως διαχείρισης των υλικών πόρων και όπως περιουσίας του προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή όπως επιχο Σύμφωνα με όπως συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό του Πο λυτεχνείου Κρήτης έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξοπλι σμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Συμπληρωματικό κτήριο ΗΜΜΥ & , , , , ,00 ΜΠΔ 2 Διαμόρφωση κτιρίου Επιστημών , ,00 3 Αναστύλωση κτιρίου Καλών Τεχνών , , , , ,00 4 Προσωρινές εγκαταστάσεις Τμήμα , , ,00 τος ΑΡΧΜΗΧ 5 Φοιτητικό Κέντρο, Εστιατόριο και Αί , , ,00 θουσα Τελετών 6 Κτίριο Πρυτανείας, Διοικ. Υπηρεσιών , , ,00 και Αίθουσα Συγκλήτου 7 Έργα Υποδομής , , , , ,00 8 Συντηρήσεις , , , , ,00 9 Β Φάση Φοιτητικής Εστίας , , ,00 10 Επέκταση Κτηρίου Επιστημών , , ,00 11 Επιστημονικός Εξοπλισμός , , , , ,00 12 Μελέτες 5.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι 5. Προσωπικό συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, ΔΕΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ υποβολή στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ δείας και Θρησκευμάτων, των λογαριασμών των έργων π.δ. 407/ και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανί ζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. Ι. ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ (12) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οικονομι κού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) F που έχει υποβάλει το Οικονομικό Πανεπιστή μιο Αθηνών προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύονται αμοιβαία να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που απορρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόσο σε επί πεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευνας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξοπλι σμούς ανέρχεται σε ευρώ. Το Οικονομικό Πα νεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΠΑ , , , , ,00 2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , ,00 ΟΠΑ 3 Αντικατάσταση καυστήρων και κατα , ,00 σκευή εσωτερικού δικτύου Φυσικού Αε ρίου στο ΟΠΑ 4 Δαπάνη μελέτης ανακατασκευής κτιρίου , ,00 Δεριγνύ & Μαυροματαίων (Βανχούβερ) 5 Ανακατασκευή Διατηρητέου κτιρίου επι , , ,00 των οδων Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων 6 Αγορά ακινήτου ΟΠΑ (ΑΓΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗ , , , ,00 ΡΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΥ Ή ΗΜΙΤΕ ΛΟΥΣ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ) ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι υποβολή στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων, των λογαριασμών των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανί ζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. 5. Προσωπικό ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ π.δ. 407/ Γ. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (13) κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστη μίου Πατρών. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Πατρών προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των και Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Πανεπιστήμιο Πατρών δεσμεύονται αμοιβαία να εκπλη ρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν για κάθε πλευρά από το εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος. γνώμονα τους στόχους του εγκεκριμένου τετραετούς του Ιδρύματος. Για την κατανομή της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγη σης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες στη λειτουργία του Ιδρύματος. 2. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, τόσο σε επίπεδο κεντρι κής διοίκησης όσο και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να εκπληρώσει το σύνολο των στόχων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τετραετές ακαδημαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμά του για τα έτη στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α ) για τη διασφάλιση της να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευ νας, να προγραμματίσει την ανάπτυξη των υποδομών του καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανομή της επιχο Σύμφωνα με τους συντελεστές του αλγορίθμου (φοιτη Επιχορήγηση για τον τακτικό προϋπολογισμό του Πα νεπιστημίου Πατρών έργα, συντηρήσεις, έργα υποδομής, μελέτες και εξοπλι σμούς ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Το Πανεπιστή μιο Πατρών αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με την χρονοκατανομή των πιστώσεων ανά έργο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΣ , , , , ,00 ΠΑΤΡΩΝ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ , ,00 3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ , , , ,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ , , , ,00 ΣΤΗΜΩΝ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗ , , , ,00 ΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Υ ΚΑΙ , ,00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ , , , , ,00 ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ 8 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , , , ,00

20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 9 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥ , , , , ,00 ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Π Π 10 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , ,00 11 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ , , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Π 12 ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΑΤΡΙ , , , , ,00 ΚΗΣ Π Π 13 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΡΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗ 5.000, , , , ,00 ΡΩΣΗΣ Ι ΝΑΟΥ 14 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ , , , , ,00 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑ , , , , ,00 ΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 16 ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΙ 5.000, ,00 17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙ , , ,00 ΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 18 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑ , ,00 ΤΟΙΚΙΩΝ 19 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΠ , , , , ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π Π 20 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕ , , , , ,00 ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΛΕΙ , , , , ,00 ΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 22 ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Π Π , , ,00 23 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , ,00 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 24 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ , ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ , ,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , , , , ,00 Τα έργα που αποφασίζεται να εκτελεσθούν, θα είναι συλλογικές αποφάσεις που εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ, (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) και οι υποβολή στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων, των λογαριασμών των έργων και μελετών ή με τα τιμολόγια αγοράς, αν πρόκειται για εξοπλισμούς. Με πιστοποίηση δηλαδή των γενομένων εργασιών. Η αναμόρφωση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με το ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) και θα εμφανί ζεται σε τροποποίηση κάθε συλλογικής απόφασης που περιλαμβάνει το έργο. * * 5. Προσωπικό ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΔΙΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ π.δ. 407/ Σ. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3577 8 Ιουνίου 2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 412/08 04 2015 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 69. Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτήματος Κατάργηση Τμη μάτων Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 89. Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας... 1 90. Μετονομασία Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ - ΤΕΙ. Παρουσίαση των σχολών

ΑΕΙ - ΤΕΙ. Παρουσίαση των σχολών ΑΕΙ - ΤΕΙ Παρουσίαση των σχολών 50 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Έναρξη λειτουργίας: 1926 Έδρα: Θεσσαλονίκη Κεντρική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, Πανεπιστημιούπολη, Θεσ/νίκη τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 344 3 Ιουλίου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36643+ 3392+305+275 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα