ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, ύστερα από 1445/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Οικονόμου Συρμακέζη Βασιλεία (Πρόεδρος) 2. Γαρέφαλος Κωνσταντίνος 3.Σταματάκος Τριαντάφυλλος 4.Παπαγγελή Μαρία 5.Βαλκάνος Αναστάσιος 6.Ραγιάς Χρήστος 7. Πετράκης Βασίλειος 8.Καραμπέτσου Σοφία 9.Σμπιλίρης Γεώργιος 10. Γιακουβάκης Μιλτιάδης 11.Λουλακά Μπέτσα Αικατερίνη 12. Σκαρλάς Δημήτριος 13. Διονυσόπουλος Χρήστος 14.Γιαννακούρη Φωτεινή 15. Μπαραμπόυτης Δημήτριος 16.Τσιριμώκος Αντώνιος 17. Αλημπατέ Αμφιτρίτη 18. Τσώκος Ιωάννης 19.Μεταξάς Νικόλαος 20.Αλεξανδρής Αλέξανδρος 21.Βράκα Αικατερίνη 22.Λάμπρου Ιωάννης 23.Κοκκάλας Αθανάσιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σταματούκου Κουρούπη Παρασκευή 2. Παπανικολάου Ιωάννης 3. Καραβάς Αργύριος 4. Καρακατσάνης Δημήτριος Παρόντος του Δημάρχου Δήμου Ερέτριας κ. Βελέντζα Βασίλειου. Παρευρέθηκαν επίσης: ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου- Γεροντίτης Βασίλειος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας- Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας- Πεππές Αθανάσιος και ο εκπρόσωπος Τ.Κ. Σέττας- Κοκκάλας Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος. Απόντες ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας- Τσολάκος Αθανάσιος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού- Δαφνής Νικόλαος Παρούσης και της υπαλλήλου του Δήμου κας Ευαγγελίας Γ. Ξυδώνα Π.Ε./Διοικητικού-Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών. 18 ο Θέμα (Η.Δ.): Απόφαση 43/2013: Έγκριση προϋπολογισμού του οικ. έτους του 2013 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ο «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής: Αντώνιος Τσιριμώκος. Η Πρόεδρος επί του 18ου θέματος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ κ. Αντώνιο Τσιριμώκο για την εισήγηση του θέματος, ο οποίος παίρνοντας το λόγο, έθεσε υπόψη του σώματος την 6/2013 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. επί του θέματος. Συνεχίζοντας είπε, ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη A) τα απολογιστικά στοιχεία (οικονομικά αποτελέσματα ) χρονικής περιόδου 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012, ήτοι ως προς τα έσοδα τα βεβαιωθέντα και ως προς τα έξοδα οι ενταλθείσες δαπάνες. Το χρηματικό υπόλοιπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. Λάβαμε υπόψη τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253

2 Β ) περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /2007 (ΦΕΚ 2253 Β ) 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ) όμοιες και ισχύει, την ΚΥΑ οικ.47490/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013» Με το συνταχθέντα προϋπολογισμό επιδιώκεται η κάλυψη των βασικών αναγκών του Νομικού Προσώπου για την διοίκηση και λειτουργία του για το έτος 2013 και αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά... Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την 6/2013 ομόφωνη απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ., τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών του, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω να Εγκρίνει την 6/2013 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΦΝΗΦΌΡΟΣ ΑΠΌΛΛΩΝ» που αφορά στην «κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το ο.έ. 2013», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και που εμφανίζει συνοπτικά: Σύνολο εσόδων ,63 και σύνολο εξόδων αντίστοιχα ,63. Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 43/2013 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Ακριβές Απόσπασμα Ερέτρια 21/2/2013 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Οικονόμου- Συρμακέζη Βασιλεία

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013

4 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 2 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 Η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 4.000,00 * 4 ΤΡΙΜΗΝΑ = ,00. ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.000,00 ΠΕΡΙΠΟΥ * 2 ΕΞΑΜΗΝΑ = 4.000, Τόκοι Χρηματικών Καταθέσεων Βοήθεια στο Σπίτι 0,00 29,65 35,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές Τροφεία Παιδ. Σταθμών ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) Τροφεία Παιδ. Σταθμών ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) , , ,00 Σύμφωνα με της εισπράξεις του 2012 συν 30% Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές Εισφορές Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

5 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 3 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,80 Σύμφωνα νε τη βεβαίωση Αρ. Πρωτ /01/13 της δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας και την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2013 Σύνολο του ΚΑ: , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , ,80 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγραμματα (Τροφεία Ε.Ε.Τ.Α.Α) , , ,00 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ (Προσκλήσεις 1034 και 1035/ ).Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγραμματα (Βοήθεια στο Σπίτι) , , ,00 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Πρόσκληση 457/ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικη Οικονομική Ενίσχυση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης , , ,17 Δήμου Ερέτρισς (ετους 2010 & 8ος - 12ος 2012 Σύμφωνα νε τη βεβαίωση Αρ. Πρωτ /01/13 της δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας και την ψήφιση του Προϋπολογισμού Τακτική Οικονομική Ενίσχυση ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Ερέτριας (9ος-12ος ,00 0, ,37 & 8ος-12ος 2012) Σύμφωνα νε τη βεβαίωση Αρ. Πρωτ /01/13 της δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας και την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2013 Σύνολο του ΚΑ: , , ,54

6 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 4 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , ,54 Σύνολο του ΚΑ: , , ,54 Σύνολο του ΚΑ: , , ,54 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , ,83 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,83 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,83 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,83 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Υπέρ σύνταξης 8.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 7.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Υπερ υγειονομικής περίθαλψης-κλάδος ΤΥΔΚΥ 4.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

7 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 5 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 7.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Σύνολο του ΚΑ: , , , Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φοροί και χαρτόσημο Προέδρου & μελών Δη 2.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Σύνολο του ΚΑ: , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Eισφορα υπερ ΙΚΑ εργοδότη , , , Eισφορα υπερ ΙΚΑ ασφαλισμενου 4.000,00 0, ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Eισφορα υπερ ΤΥΔΚΥ εργοδότη ,00 0,00 0,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Eισφορα υπερ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμενου 5.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Eισφορα υπερ ΤΕΑΔΥ εργοδότη 7.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Eισφορα υπερ ΤΕΑΔΥ ασφαλισμενου 5.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ

8 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 6 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο Eισφορα υπερ ΜΤΠΥ ασφαλισμενου 2.000,00 29, ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Eισφορα υπερ ΤΠΔΥ ασφαλισμενου και ειδικης εισφορας 1% από 1/7/2011 ν. 3986/ , , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Eισφορα εισφορας αλληλεγγυης 2% υπερ ανεργιας από 1/7/2011 ν. 3986/ , , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Εισφορά υπέρ ΟΕΚ 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 8.000, , ,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ 5.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ 1% 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων

9 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 7 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον ,00 313,24 0, /11652/1997) Σύνολο του ΚΑ: ,00 313,24 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 313,24 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του πδε ή πιστώσεις 0,00 0, ,05 προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 0, ,59 Σύνολο του ΚΑ: 512 0,00 0, ,59 Σύνολο του ΚΑ: , , ,29 Σύνολο του ΚΑ: , , ,29 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : , , ,63

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

11 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2013

12 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 2 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη 1.500,00 0,00 250, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000, , , Λοιπες Επικοινωνίες Φιλοξενια ιστοσελιδα Ν.Π.Δ.Δ ,00 0,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 0,00 0, , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0, , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Προμήθεια τιμητικών πλακετών 1.500,00 784, , Προμήθεια ανθοδεσμών 500,00 0,00 250, Προμήθεια αναμνηστικών 1.500,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 784, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 784, , Συνέδρια και εορτές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 0,00 250,00

13 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 3 από 20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 250, Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet (νομοτέλεια,δήμοςνετ, κλπ) 300,00 0,00 150,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 150, Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 900, Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 4.000,00 0,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 784, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία σε είδος 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα

14 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 4 από Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 194,56 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 194, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,56 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,56 Σύνολο του ΚΑ: , , ,56 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Μονίμων υπαλλήλων , , ,08 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπαλλήλου για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , , , Ασκούμενοι μαθητές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,18 Σύνολο του ΚΑ: , , ,18

15 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 5 από Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Λοιπές αποδοχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος κλπ) 2.500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου 2.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές τεχνικών , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αμοιβές λογιστών Αμοιβές λογιστών-διπλογραφικό σύστημα-λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αμοιβές δικαστηκών επιμελητών Αμοιβές δικαστηκών επιμελητών 500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00

16 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 6 από Σύμβαση έργου (Άρθρου 6Ν. 2527/97) Σύμβαση έργου (Άρθρο 6Ν. 2527/97)-(Παροχή υπηρεσία) , , , Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμών 2.000,00 303,00 0, Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 0,00 0, , Κατασκευη Ιστοσελιδας Ν.Π. 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δήμάρχου ή Προέδρου Κοινότητας αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 136 ΔΚΚ) Αποζημίωση μελών Δ.Σ. λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ,00 0,00 0, Πάγια Αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ , , ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (Άρθρο 140 ΔΚΚ) Έξοδα κηδείας Προέδρου και εν ενεργεία Μελών Δ.Σ. (άρθρο 140 ΔΚΚ) 2.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράσταση ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Ενοίκια - Μισθώματα

17 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 7 από Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα παιδικού σταθμού Αμαρύνθου 7.573, , ,08 631,12 ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ * 12 ΜΗΝΕΣ = 7.573, Μισθώματα ΚΑΠΗ Ερέτριας 6.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0, , Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Λεωφορείων, αυτοκινήτων) 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Λοιπά Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα φιλοξενούμενων νηπίων 4.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ν.Π , , , Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων-τζμιών-διαχωριστικών ,00 369, , Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 6.050, , , Συντήρηση και επισκευήφωτοτυπικών φαξ κλιματιστικών Η/Υ 5.000, , ,00

18 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 8 από 20 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , ,20 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,20 0, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 0,00 0, , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 5.000, , , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 0,00 500, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες καθαρισμού, μοκετών ταπήτων 1.500,00 531,36 600, Δαπάνες καθαρισμού κουρτινών 1.500,00 0,00 500, Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 1.500,00 0,00 0, Δαπάνες απολυμάνσεων 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 531, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (Βοήθεια Σπίτι) 500,00 0,00 100, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (Λεωφορείω) 1.500,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 700, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 800,00

19 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 9 από 20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 800, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια 2.500,00 0, ,00 κλπ) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Μεταφορές προσώπων Μεταφορές - εκδρομες ΚΑΠΗ , , , Μεταφορές νηπιων Π.Σ ,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα 2.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 64,94 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 64,94 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 64, , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Εκδηλώσεις-εορτές , , , Δαπάνες παραστάσεων 2.000,00 0, ,00

20 ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 10 από 20 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0, , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για όφελος ΑΜΕΑ ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Προμήθεια ειδών διατροφής για την ετήσια διατροφή όλων των νηπίων & , , ,00 βρεφών του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστίου, νωπά & κατεψυγμένα ψάρια) Προμήθεια ειδών διατροφής για την ετήσια διατροφή όλων των νηπίων & , , ,00 βρεφών του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ (Παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστίου, νωπά & κατεψυγμένα ψάρια) Προμήθεια ειδών διατροφής ΚΑΠΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ,00 748, , Προμήθεια ειδών διατροφής ΚΑΠΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ , , , Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλειου 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια αναψυκτικών-καφέ-τσαι κλπ για τα κυλικεί 5.000,00 0, , Προμήθεια ειδών διατροφής των ΚΑΠΗ ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίωνεκπαιδευτικού περιεχομένου - δημοτική βιβλιοθήκη ,00 0, , Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης-διοίκησης 3.000,00 0, , Προμήθεια βιβλίων για δημοτική βιβλιοθήκη 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα