ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νικόλαος Οικονόμου Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Σοφία Μαυρίδου ΜSc Γεωλόγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός, Υπ. Διδ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Λέξεις κλειδιά: Φθαρμένα ελαστικά, προϊόντα τσιμέντου, ασφαλτόμιγμα, εδαφικό υλικό ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρατίθενται βασικά στοιχεία του προβλήματος των φθαρμένων ελαστικών οχημάτων και τα αποτελέσματα από μελέτες για την αξιοποίηση αυτών σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Παρουσιάζονται αποτελέσματα όσον αφορά σε μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά διαφόρων κατηγοριών τροποποιημένων με φθαρμένα ελαστικά μιγμάτων (με βάση το τσιμέντο, την άσφαλτο και εδαφικό υλικό). Παρατίθενται νέα στοιχεία από πειραματικά αποτελέσματα της υπό εξέλιξης έρευνας που αφορούν στον προσδιορισμό αντίστασης σε ολίσθηση μιγμάτων σκυροδέματος καθώς και στη στερεοσκοπική παρατήρηση ασφαλτομιγμάτων, τροποποιημένων με φθαρμένα ελαστικά. Επίσης, για πρώτη φορά, παρατίθενται στοιχεία από τη μελέτη ιδιοτήτων σε μίγματα εδαφικού υλικού - φθαρμένων ελαστικών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση παραπροϊόντων και αποβλήτων στην κατασκευή στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μηχανικοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά υλικά που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διαφόρων έργων τόσο από άποψη οικονομίας, όσο και από άποψη μηχανικών και φυσικών 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 χαρακτηριστικών, τα οποία να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα άλλων πρωτογενών υλικών. Μια κατηγορία τέτοιων εναλλακτικών υλικών αποτελούν τα φθαρμένα ελαστικά οχημάτων. Οι υφιστάμενοι σωροί φθαρμένων ελαστικών εκτιμώνται σε τρία δις περίπου εντός της Ε.Ε. ενώ στη χώρα μας η ετήσια απόσυρση φθαρμένων ελαστικών ανέρχεται σε περισσότερους από τόνους [Ε.Τ.R.Α.]. Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση οχημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων όγκων αποθέσεων φθαρμένων ελαστικών, οι οποίες συχνά απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού γίνονται προσπάθειες ώστε τα φθαρμένα ελαστικά, έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία να αξιοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Από την ποσότητα των φθαρμένων ελαστικών που συλλέγεται σήμερα στη χώρα μας ένα μικρό μόνο ποσοστό αξιοποιείται, κυρίως θερμικά ενώ το υπόλοιπο και μεγαλύτερο ποσοστό αποθηκεύεται και παραμένει πρακτικά ανεκμετάλλευτο. Στην παρούσα εργασία παρατίθενται στοιχεία της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των φθαρμένων ελαστικών οχημάτων και γίνεται αναφορά σε διάφορους τομείς έργων Πολιτικού Μηχανικού, όπου είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση φθαρμένων ελαστικών οχημάτων κυριότεροι εκ των οποίων είναι προϊόντα με βάση το τσιμέντο, την άσφαλτο και εδαφικό υλικό. Παράλληλα παρατίθενται νέα στοιχεία ως προς τον προσδιορισμό αντίστασης σε ολίσθηση μιγμάτων σκυροδέματος καθώς και στη στερεοσκοπική παρατήρηση ασφαλτομιγμάτων, τροποποιημένων με φθαρμένα ελαστικά. Επίσης, για πρώτη φορά, παρατίθενται στοιχεία από τη μελέτη ιδιοτήτων σε μίγματα εδαφικού υλικού - φθαρμένων ελαστικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, σχετικά με τα φθαρμένα ελαστικά οχημάτων, αποτελείται από τα παρακάτω: Πλήρης απαγόρευση εισόδου παλαιών ελαστικών σε Χ.Υ.Τ.Α. από το 2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Οδηγία 53/2000/ΕΕ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Οδηγία 76/2000/ΕΕ για την αποτέφρωση αποβλήτων Νόμος 2939/01 για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 109, ΦΕΚ Α75-5/3/2004) που θέτει προδιαγραφές και στόχους για την διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα ΚΥΑ / για την ξεχωριστή αναγραφή των χρηματικών εισφορών του συστήματος της Ecoelastika επί των τιμολογίων πώλησης νέων ελαστικών. Όσον άφορα στους ποσοτικούς στόχους που θέτει το Π.Δ., μετά τον Ιούλιο του 2006 (τελευταίος μήνας απόθεσης ελαστικών σε Χ.Υ.Τ.Α.) η αξιοποίηση των αποσυρόμενων ελαστικών έπρεπε να ανέρχεται στο 65% και ποσότητα ίση με 10% αυτών έπρεπε να ανακυκλώνεται. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Πρόσφατο αντικείμενο μελέτης με σκοπό την αξιοποίηση των φθαρμένων ελαστικών αποτελεί η προσθήκη τους σε προϊόντα με βάση το τσιμέντο όπως κονιάματα και σκυροδέματα διαφόρων εφαρμογών (μίγματα σκυροδέματος για κράσπεδα - κυβόλιθους οδοστρωσίας και πλάκες πεζοδρομίου). Αρκετές σχετικές μελέτες έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο [Topçu, I.B, (1995); Huang (2004); Sukontasukkul & Chalermphol (2006)]. Στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. εξετάζεται η δυνατότητα προσθήκης κοκκοποιημένων φθαρμένων ελαστικών, ελληνικής προέλευσης [ΚΑΡΑΜΠΑΣ, HELESI] σε κονιάματα και σκυροδέματα. Για τα μίγματα αυτά καθορίζονται διάφορες φυσικομηχανικές ιδιότητές τους με παράλληλη παρατήρηση της μικροδομής τους ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητή η συμπεριφορά των κόκκων ελαστικού στα μίγματα. Παρά την αναμενόμενη σχετική μείωση που επιφέρει η προσθήκη των φθαρμένων ελαστικών στις μηχανικές αντοχές των τροποποιημένων με ελαστικά μιγμάτων, αυτά παρουσιάζουν βελτιωμένες ιδιότητες όπως ενεργό πορώδες, τριχοειδής ανύψωση και αντίσταση σε ολίσθηση. Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η επίδραση του ελαστικού στη διείσδυση χλωριοϊόντων στα μίγματα αυτά [Oikonomou & Mavridou, (2007)] 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Παράλληλα προϊόντα τσιμέντου όπως κυβόλιθοι οδοστρωσίας και κράσπεδα, τα οποία παρασκευάσθηκαν σε βιομηχανική μονάδα του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης εμφάνισαν ικανοποιητικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες [Οικονόμου κ.α. (2007α); Οικονόμου (2008)]. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα νεώτερα αποτελέσματα μέτρησης αντίστασης σε ολίσθηση σε μίγματα σκυροδέματος. Πρόσφατα, μίγματα σκυροδέματος που παρασκευάσθηκαν εργαστηριακά με προσθήκη φθαρμένων ελαστικών σε ποσοστά 2.5 και 5% κ.β. των αδρανών, κωδικοί σύνθεσης Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, ελέγχθηκαν ως προς την αντίστασή τους σε ολίσθηση στους 20 ο C, η οποία μετρήθηκε στο Εργαστήριο της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως φαίνεται και στο διάγραμμα R I II 60 Διάγραμμα 1. Αποτελέσματα και διάταξη μέτρησης της αντίστασης σε ολίσθηση σκυροδέματος με φθαρμένα ελαστικά. Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η μελέτη διαφόρων φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων σκυροδέματος για δάπεδα αθλοπαιδιών, με προσθήκη ελαστικού υλικού σε διάφορα ποσοστά και κοκκομετρικές διαβαθμίσεις [Μπάτσιος κ.α. (2008)]. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩN ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ Την κυριότερη εφαρμογή των φθαρμένων ελαστικών σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, παγκοσμίως, αποτελεί η προσθήκη τους σε ασφαλτομίγματα, η οποία πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη βελτίωση ιδιοτήτων των παραγόμενων ασφαλτομιγμάτων [Epps (1994)]. Τεμάχια ελαστικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως τροποποιητές ιδιοτήτων της ασφάλτου (υγρή μέθοδος) είτε ως αδρανή (ξηρή μέθοδος). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Στην περίπτωση της υγρής μεθόδου -wet process- γίνεται διασπορά του ελαστικού στην άσφαλτο και εν συνεχεία προστίθενται και τα αδρανή. Η μέθοδος αυτή είναι η περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος παραγωγής ασφαλτομιγμάτων ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μελέτες παγκοσμίως με ικανοποιητικά αποτελέσματα [Goulias (1998); Khalid (2002); RAC; Rubberpavements.org]. Όσον αφορά στη ξηρή μέθοδο -dry process- το ελαστικό αναμιγνύεται με τα αδρανή και το προκύπτον μίγμα αφού θερμανθεί αναμιγνύεται με την άσφαλτο. Συγκριτικά με την υγρή μέθοδο, η ξηρή μέθοδος έχει ερευνηθεί λιγότερο. Ωστόσο με τη μέθοδο αυτή υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης μεγαλύτερων ποσοτήτων φθαρμένων ελαστικών συγκριτικά με την υγρή μέθοδο, με περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη. Τα αποτελέσματα μελετών σχετικά με αυτή την προσθήκη αναμένεται να είναι θετικά σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία[khalid & Artamendi (2002)]. Στο Εργαστήριο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. έχουν παρασκευασθεί ασφαλτομίγματα με χρήση της ξηρής μεθόδου και έχει ελεγχθεί η συμμόρφωσή τους με τις Ελληνικές Προδιαγραφές, με ταυτόχρονη παρατήρηση της μικροδομής τους. Φθαρμένο ελαστικό σε ποσοστό <1% είναι δυνατόν να δώσει μίγματα εντός Ελληνικών Προδιαγραφών, στο σύνολο των χαρακτηριστικών της μεθόδου Marshall [Οικονόμου κ.α., (2007β)]. Νέα στερεοσκοπική παρατήρηση που αναφέρεται εδώ για πρώτη φορά αφορά στην εξέταση ασφαλτομιγμάτων με φθαρμένα ελαστικά (με χρήση της ξηρής μεθόδου) σε κύκλους ψύξης- θέρμανσης. Δοκίμια με 1% κ.β. των αδρανών φθαρμένο ελαστικό υποβλήθηκαν σε δοκιμασία 10 κύκλων ψύξης στους -15 ο C και θέρμανσης στους 165 ο C όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2. Θερμοκρασία ο C Ώρες Διάγραμμα 2. Ένας κύκλος θέρμανσης- ψύξης 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Περαιτέρω εξέταση της μικροδομής των ασφαλτομιγμάτων αυτών (με χρήση στερεοσκοπίου) με φθαρμένα ελαστικά σε αντικατάσταση μέρους των αδρανών τους (1%), έδειξε παρόμοια εικόνα (εικόνες 3, 4) έπειτα από τη διενέργεια της δοκιμής θέρμανσης- ψύξης. Δεν παρατηρήθηκαν αποκολλήσεις ή ρηγματώσεις. Εικόνες 3,4. Ασφαλτομίγματα με φθαρμένα ελαστικά αυτοκινήτων (στερεοσκόπιο x16), πριν και μετά τη δοκιμή θέρμανσης- ψύξης, αντίστοιχα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Σημαντικός αριθμός μελετών έχει πραγματοποιηθεί με αντικείμενο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τροποποιημένων με ελαστικά εδαφών τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε εργοταξιακό επίπεδο [Edil & Bosscher (1994); Aydilek and Wartman (2004); Yoon et al, (2006)]. Τα χαρακτηριστικά αυτά κρίνουν την καταλληλότητα του ελαστικού ως υλικό για γεωτεχνικά έργα, από άποψη οικονομική, τεχνολογική και περιβαλλοντική, σε συνδυασμό με τις Αμερικανικές Προδιαγραφές ASTM D Φθαρμένα ελαστικά, διαφόρων μεγεθών κόκκου, δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε γεωτεχνικά έργα. Αυτά λόγω του χαμηλού ειδικού βάρους, της ευκολίας διασποράς τους καθώς και των επιθυμητών ιδιοτήτων αποστράγγισης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως επιχώματα, ως δευτερογενές υλικό πλήρωσης σε τοίχους αντιστήριξης, ως ενισχυτικό εδαφών, για το περιορισμό του φαινομένου της διάβρωσης και της διαφορικής καθίζησης εδαφών, για σταθεροποίηση πρανών και ως μέσο αποστράγγισης [Lee, (2007); Humphrey & Sandford (1993); Aydilek & Wartman (2004); Yoon et al, (2006)]. Ειδικότερα, όσον αφορά στους τοίχους αντιστήριξης, το ελαστικό μπορεί να δράσει ως μειωτής των εδαφικών ωθήσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια συμπύκνωσης του εδαφικού υλικού πλήρωσης πίσω από 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 αυτόν με συνέπεια τη μείωση του πάχους του τοίχους με οικονομικά οφέλη[lee, (2007)]. Παράλληλα υλικά όπως είναι τα φθαρμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή χαμηλού βάρους και οικονομικών επιχωμάτων (οι τεράστιες ποσότητες απαιτούμενων υλικών θέτουν οικονομικά κριτήρια και επομένως τα ελαστικά αποτελούν ιδανικό υλικό, λόγω του χαμηλού τους κόστους σε σχέση με άλλα πρωτογενή υλικά) [Humphrey & Sandford (1993); Aydilek & Wartman (2004)]. Η προσθήκη φθαρμένων ελαστικών σε εδάφη και η επιρροή τους στο υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συνεχών ελέγχων. Ωστόσο σύμφωνα με αρκετά αποτελέσματα στο πεδίο αυτό προέκυψε μηδαμινή, εντός των επιτρεπτών ορίων, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα [Bossher et al, (1992); Tatlisoz et al, (1996)]. Επιπρόσθετα, τα τεμάχια ελαστικού έχουν σχετικά υψηλή ικανότητα απορρόφησης οργανικών χημικών ενώσεων με βάση ανάλογες μετρήσεις [Park et al., (1996)]. Στο Εργαστήριο Δημοσίων Έργων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνδυασμό με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. βρίσκεται υπό εξέλιξη η μελέτη εδαφικού υλικού στο οποίο προστίθεται φθαρμένο ελαστικό υλικό, ελληνικής προέλευσης [ΗELESI], σε διάφορα ποσοστά και κοκκομετρικές διαβαθμίσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα παρατίθενται στη συνέχεια. Μέχρι στιγμής παρασκευάσθηκαν μίγματα εδαφικού υλικού με προσθήκη ελαστικού σε ποσοστά 0-3% κ.β. Ελαστικό δυο μεγεθών χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη. Το μεν λεπτόκοκκο είχε 100% διερχόμενο από το κόσκινο Νο10( το μεγαλύτερο ποσοστό του -82.7%- συγκρατήθηκε στο κόσκινο Νο40, ενώ το χονδρόκοκκο από το Νο4 (το μεγαλύτερο ποσοστό του-73.5%- συγκρατήθηκε στο κόσκινο Νο10). Όσον αφορά στο εδαφικό υλικό, αυτό ήταν σερπεντινίτης, από την περιοχή της Έδεσσας, μη πλαστικό, με μηδενική περιεκτικότητα σε οργανικά και ειδικό βάρος χονδρόκοκκου υλικού 2.21g/cm 3.Το εδαφικό υλικό ανήκει στην κατηγορία αμμωδών εδαφών (SM) και κατατάσσεται στην κατηγορία Α1β, το οποίο κρίνεται καλό ως υλικό υπόβασης. Στην προσπάθεια μελέτης της επίδρασης του ελαστικού στο εδαφικό αυτό υλικό, προστέθηκε ελαστικό σε ποσοστά ως 3% κ.β. και στα τροποποιημένα μίγματα προσδιορίστηκαν ιδιότητες όπως η τροποποιημένη εργαστηριακή πυκνότητα κατά Proctor καθώς και ο Καλιφορνιακός λόγος φέρουσας ικανότητας (CBR), τα αποτελέσματα των οποίων συγκρίθηκαν με 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 τα αντίστοιχα του μητρικού εδαφικού υλικού, δηλαδή χωρίς ελαστικό. Όλοι οι έλεγχοι έγιναν με βάση τις Ελληνικές Προδιαγραφές. Οι τιμές της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας κατά Proctor, η βέλτιστη υγρασία για τα διάφορα μίγματα καθώς και οι τιμές του Καλιφορνιακού Δείκτη φέρουσας ικανότητας δίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά μιγμάτων εδαφικού υλικού - ελαστικού Μέγιστη ξηρή πυκνότητα κατά Proctor (kgr/m 3 ) Βέλτιστη υγρασία (%) CBR Σύνθεση (%) R (Μητρικό) ,60 16,00 F (3.0% λεπτόκοκκο ελαστικό) ,90 16,00 C (3.0% χονδρόκοκκο ελαστικό) ,10 16,50 Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρείται μείωση της μέγιστης ξηρής πυκνότητας κατά Proctor και μη μεταβλητότητα της φέρουσας ικανότητας των εδαφικών μιγμάτων με ελαστικό. Είναι εμφανές πως η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη για τη σύνθεση όπου χρησιμοποιήθηκε το χονδρόκοκκο υλικό, σε σύγκριση με την αντίστοιχη με λεπτόκοκκο ελαστικό υλικό. Παράλληλα μελετήθηκε η επίδραση των φθαρμένων ελαστικών στα όρια Atterberg σε αργιλικό εδαφικό υλικό. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ελαστικό διερχόμενο από το κόσκινο Νο40. Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε μείωση των ορίων υδαρότητας και πλαστικότητας. Αντιθέτως ο δείκτης πλαστικότητας αυξήθηκε ελαφρά για προσθήκη ελαστικού σε ποσοστό έως 10% κ.β. του αργιλικού υλικού. Επόμενο στάδιο της μελέτης θα αποτελέσει η προσθήκη μεγαλύτερου ποσοστού και διαφορετικής κοκκομετρικής διαβάθμισης (μεγαλύτερου μεγέθους μέγιστου κόκκου) φθαρμένου ελαστικού σε εδαφικό υλικό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. για την αξιοποίηση των φθαρμένων ελαστικών οχημάτων, που αποτελούν ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, σε έργα Πολιτικού Μηχανικού σε τρεις κατηγορίες μιγμάτων (με βάση το τσιμέντο, την άσφαλτο και εδαφικό υλικό). Τα μίγματα που προκύπτουν έχουν εξετασθεί ως προς διάφορα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά τους 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα της χρήσης των φθαρμένων ελαστικών για τέτοιες εφαρμογές. Όσον αφορά σε μίγματα σκυροδέματος παρά την αναμενόμενη σχετική μείωση των μηχανικών χαρακτηριστικών τους, αυτά παρουσιάζουν αυξημένη αντίσταση σε ολίσθηση όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Παράλληλα φθαρμένα ελαστικά οχημάτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ασφαλτομιγμάτων με ικανοποιητικές ιδιότητες. Μελέτη της μικροδομής τέτοιων μιγμάτων, τα οποία παρασκευάσθηκαν με χρήση της ξηρής μεθόδου έδειξε παρόμοια εικόνα έπειτα από υποβολή τους σε κύκλους ψύξης θέρμανσης χωρίς να έχουν παρατηρηθεί αποκολλήσεις ή ρηγματώσεις. Τέλος, η χρήση τεμαχισμένων φθαρμένων ελαστικών σε γεωτεχνικά έργα προσφέρει εδαφικά μίγματα για τα οποία τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως προσθήκη φθαρμένου ελαστικού σε ποσοστά έως 3% δίνουν μίγματα με φέρουσα ικανότητα εφάμιλλη της αντίστοιχης μητρικών, χωρίς ελαστικό, μιγμάτων. Με βάση τα παραπάνω είναι εφικτή η απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων φθαρμένων ελαστικών με τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη υπό κατάλληλες προϋποθέσεις. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ASTM D , Standard Practice for Use of Scrap Tires in Civil Engineering Applications Aydilek Αhmet H. and Wartman J., «Recycled materials in geotechnics», Geotechnical Special Publication, No 127, ASCΕ (2004) Bossher P.J, Edil T.B, Eldin N.N, Construction and performance of a shredded waste tire test embankment, Transportation Research Record 1345, TRB, National Research Council, Washington DC (1992) Edil T.B. and Bosscher, P.J., "Engineering properties of tire chips and soil mixtures, Geotech. Testing J., ASTM, 17 (4) (1994) Epps, Jon A. Uses of Recycled Rubber Tires in Highways, NCHRP Synthesis of Highway Practice No. 198, Transportation Research Board, Washington, DC (1994) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 E.T.R.A., Goulias D.G and A.H Ali, Asphalt Rubber Mixture Behavior and Design- Wet Process, Journal of Testing and Evaluation, Vol. 26, No 4, ASTM, West Conshohocken, PA (1998) HELESI S.A, Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ, Huang B, Li G, Pang Su-Seng, Eggers J, Investigation into Waste Tire Rubber-Filled Concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 16, No 3 (2004) Humphrey D.N and Sandford T., Tire chips as lightweight sub grade fill and retaining wall backfill, Proc. Symp on Recovery and Effective Reuse of Discarded Materials and By-products for Construction of Highway Facilities, Federal Highway Administration, (1993) ΚΑΡΑΜΠΑΣ Ελληνική Αντιρρυπαντική Ανακύκλωσης Α.Ε.Β.Ε., Λιβανάτες Φθιώτιδος, Khalid H.A., and Artamendi I., Exploratory study to evaluate the properties of rubberized asphalt modified using the wet and dry processes, in Proceedings of the 3rd International Conference Bituminous Mixtures and Pavements, J&A Publishers, Thessaloniki, Greece, November (2002) Lee H.J and Roh H.S, The use of recycled tire chips to minimize earth pressure during compaction of backfill, Construction and Building Materials 21 (2007) Μπάτσιος Α., Παπαγιάννη Ι., Μαυρίδου Σ., Κόλλιας Η., Σκυρόδεμα με προσθήκη ανακυκλωμένων ελαστικών αυτοκινήτων για χρήση σε δάπεδα αθλοπαιδιών, προς παρουσίαση στο 1 ο Συνέδριο Δομικών Υλικών και στοιχείων Μαϊου 2008, Αθήνα (2008) Οικονόμου Ν., Εσκίογλου Π., Μαυρίδου Σ., Μελέτη κρασπέδων σκυροδέματος τροποποιημένων με φθαρμένα ελαστικά αυτοκινήτων, 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλτικών Μιγμάτων και Οδοστρωμάτων, Θεσσαλονίκη, Απριλίου (2007) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Οικονόμου Ν., Μαυρίδου Σ., Καζακόπουλος Α., Μελέτη τροποποιημένων ασφαλτομιγμάτων σκυροδέματος με φθαρμένα ελαστικά αυτοκινήτων, 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλτικών Μιγμάτων και Οδοστρωμάτων, Θεσσαλονίκη, Απριλίου (2007) Oikonomou N., Mavridou S, Improvement of chloride ion penetration resistance in cement mortars modified with rubber from worn automobile tires, under publication, (2007) Oikonomou N., Use of bitumen emulsion and worn mobile tires in the production of concrete paving blocks, Proceedings 7 th International Conference on: Sustainable Aggregates, Pavement Engineering and Asphalt Technology Design, Construction, Management, Performance, Rehabilitations, February, 2008, Liverpool, UK. Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ.109, Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους, 5 Μαρτίου 2004, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Πρώτο. Park J.K, Kim J. Y, Edil T.B., Mitigation of organic compound movement in landfills by shredded tires, Water Environment Research, 68 (1), (1996) 4-10 RAC, Sukontasukkul Piti, Chalermphol Chaikaew Properties of concrete pedestrian block mixed with crumb rubber, Construction and Building Materials 20, (2006) Tatlisoz N., Edil T.B., Benson C.H., Park J.K. and Kim J.Y., Review of environmental suitability of scrap tires, Environmental Geotechnics Report No 96-7, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Wisconsin-Madison (1996) Topçu, I.B, The properties of rubberized concrete, Cement and Concrete Research 25 (2), (1995) Yoon S., Prezzi M., Siddiki N.Z and Kim B., Construction of a test embankment using a sand-tire shred mixture as fill material, Waste Management 26 (2006) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Θεσσαλονίκη, 19-20 Απριλίου 2007 ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. Οικονόμου * Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας Η Συμβολή της Διογκωμένης Πολυστερίνης στην Εξοικονόμηση Ενέργειας Παντελής Πατενιώτης Γενικός Διευθυντής Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Λέξεις κλειδιά:eps,διογκωμένη πολυστερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α «Ε Λ Β Ι Α Ν Α Β Ε Ε» Πειραιάς, 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας με έμφαση στα παράκτια πεδία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα