ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΔΔΙ Ο.Λ.Β. Α.Δ. TERMINAL INFORMATION BOOK FOR VOLOS PORT AUTHORITY S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΔΔΙ Ο.Λ.Β. Α.Δ. TERMINAL INFORMATION BOOK FOR VOLOS PORT AUTHORITY S.A."

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΔΔΙ Ο.Λ.Β. Α.Δ. TERMINAL INFORMATION BOOK FOR VOLOS PORT AUTHORITY S.A. 1

2 Βηβιία Πιεξνθνξηώλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο Terminal Information Books. 1. Λεπηνκέξεηεο γηα ην αξκόδην γηα επηθνηλσλία πξνζσπηθό ηεο εγθαηάζηαζεο. Details of terminal contact personnel Σηνηρεία επηθνηλσλίαο αξκόδηνπ πξνζσπηθό εγθαηάζηαζεο γηα θνξηνεθθνξηώζεηο ρύδελ θνξηίσλ πνπ δηελεξγνύληαη κε γεξαλνύο. (Contact details of administrative personnel for loading / unloading with use of shore cranes.) ΟΝΟΜΑ (ΝΑΜΔ) 1. Φεύγαο Παλαγηώηεο (FEVGAS PANAGIOTIS) 2. Παπακηραήι Φξήζηνο (PAPAMICHAIL CHRISTOS) 3.Οξγαλόπνπινο Γεκήηξηνο (ORGANOPOULOS DIMITRIOS) Σειέθσλν (Telephone) VHF Ch. 2. Τερληθά ζηνηρεία σο πξνο ηηο ζέζεηο πξνζόξκηζεο θαη εμνπιηζκνύο θόξησζεο ή εθθόξησζεο Technical data on the berths and loading or unloading equipment - Γηα θνξηνεθθνξηώζεηο πνπ ζα γίλνληαη κε γεξαλνύο, ηα ηερληθά ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα. (Technical data for shore cranes is described in annex 1.) 3. Βάζνο λεξνύ ζην ζεκείν πξνζόξκηζεο : 10m (βιέπε ζην παξάξηεκα) Depth of water at berth :10m (see in annex) 4. Ππθλόηεηα λεξνύ ζην ζεκείν πξνζόξκηζεο : 1,025 kgr/liter Water density at berth : 1,025 Kgr/liter. 5. Γηαηάμεηο πξόζδεζεο θαη παξαθνινύζεζεο κέζσλ πξόζδεζεο 2

3 Mooring arrangements and attendance of mooring lines. Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ πινίνπ ζηνλ ιηκέλα ην Βόινπ. Η πξόζδεζε ηνπ πινίνπ γίλεηαη ζε ζπλελλόεζε πινηάξρνπ θαη πινεγνύ θαη απνηειεί επζύλε ηνπ πινηάξρνπ. There are not special instructions about mooring arrangement. Mooring arrangement is done in concern Master and Pilot and is responsibility of the Master. 6. Ταρύηεηεο θόξησζεο ή εθθόξησζεο θαη ύςνο ηνπ εμνπιηζκνύ Loading or unloading rates and equipment clearances. - Οη ηαρύηεηεο θνξηνεθθόξησζεο γηα ηνπο γεξαλνύο Peiner 2 & 3 είλαη αλάινγεο κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ, (ελδεηθηηθά γηα ηνπο γεξαλνύο Peiner 2 & 3 είλαη γηα ιίπαζκα πεξίπνπ ηόλνη ηελ ώξα) θαη νη γεξαλνί Rocas 8 & 9 (ελδεηθηηθά γηα θαιακίλα ηόλνη ηελ ώξα). Η ηαρύηεηα θνξηνεθθόξησζεο ηνπ ηιό είλαη πεξίπνπ 100 ηόλνη ηελ ώξα. Σν ύςνο ηνπ εμνπιηζκνύ πεξηγξάθεηαη από ηα ζρεδηαγξάκκαηα. - (The average rates of loading / unloading for shore cranes Peiner 2 & 3 is proportional to the Type of cargo (indicative for the cranes Peiner 2 & 3 are approximately tons of fertilizer per hour) and for shore cranes Rocas 8 & 9 (indicative of calamine tons per hour). The average rate loading / unloading by SILO installation is about 100 tons per hour. The equipments clearance describes from schedules.) 7. Γηαδηθαζίεο θόξησζεο ή εθθόξησζεο θαη επηθνηλσλίεο. Loading or unloading procedure and communications ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΔ ΓΔΡΑΝΟ. (OPERATION USING SHORE CRANES) - Δλεκέξσζε πινηάξρνπ κέζσ Δλεκεξσηηθνύ Βηβιίνπ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ληκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο κέζσ VHF θαη ηειεθώλνπ κεηαμύ πινίνπ θαη ιηκεληθήο Δγθαηάζηαζεο. (Briefing ship captain through Information Book for terminal installation as well as communication procedures through VHF and telephone line between ship and Terminal.) - πκπιήξσζε ηνπ Καηαιόγνπ Αζθαιείαο Πινίνπ / Ληκέλα, γηα Φόξησζε ή Δθθόξησζε ηεξεώλ Υύδελ Φνξηίσλ. (Completion of Ship / Shore Safety Check List for Loading / Unloading Dry Bulk Cargo.) - Μειέηε θαη ζπλελλόεζε κεηαμύ πινηάξρνπ Forman θαη Τπεπζύλνπ Φόξησζεο ηνπ Σεξκαηηθνύ ζηαζκνύ ώζηε λα αθνινπζεζεί ην ζρέδην Φνξηνεθθόξησζεο. 3

4 (Communication / Collaboration among Forman, ship captain, cargo terminal supervisor for successfully execution of Loading unloading Plan.) - Άλνηγκα ησλ θπηώλ θαη επηζεώξεζή ηνπο, ώζηε λα ζπκθσλεζνύλ νη ηειηθέο δηαδηθαζίεο Φνξηνεθθόξησζεο θαη ηπρόλ αιιαγέο ζην ζρέδην Φνξηνεθθόξησζεο. (Inspection of ships holds in order to validate or adjust Loading / Unloading Plan.) - Λακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζαιάζζηα ξύπαλζε. (πρ. ηξώζηκν θαιπκκάησλ κεηαμύ πινίνπ θαη πξνβιήηαο). (Implementation of all necessary measurers in order to prevent sea pollution.) - Σειηθόο έιεγρνο θαη δνθηκέο ηνπ ζπκθσλεζέληνο εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. (Γεξαλόο, Υόπεξ, θαη νπνηνζδήπνηε άιινο εμνπιηζκόο ζα ρξεζηκνπνηεζεί.) (Final control and testing of technical equipment (cranes, forklift Hopper etc.) - Γηεπζέηεζε ηεο θίλεζεο ησλ θνξηεγώλ θαη ηνπ ρώξνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ Υόπεξ. (Traffic arrangements for safe passage of vehicles, and safe installation of Hopper) - Ο Forman ειέγρεη ηελ ρξήζεο ΜΑΠ θαη ηελ εμέιημε Φνξηνεθθόξησζεο. (Forman is checking person, for proper use of safety equipment and for the proper loading / unloading procedure.) - Καζνξηζκόο θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο VHF κεηαμύ πινίνπ θαη ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ. (Synchronization of communication VHF Channels between ship and Terminal.) ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΔ ΙΛΟ. 8. Πξνζδηνξηζκνί βάξνπο θνξηίνπ κε κεηξεηέο βάξνπο θαη κέηξεζε βπζηζκάησλ Cargo weight determinations by weight-meter and draught survey (SILO). 9. Γηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Terminal emergency procedures Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε θαιέζηε ηνλ ππεύζπλν Σεξκαηηθνύ ηαζκνύ ζηα ηειέθσλα , ή ηνλ θ. Παλαγηώηε Φεύγα ζην , ή ηνλ θ. Υξήζην Παπακηραήι ζην (In case of emergency call Cargo Terminal supervisor to Tel. N or (Mr. Panagiotis Fevgas) or (Mr. Christos Papamichail). 4

5 Αξηζκόο (Number) Ληκελαξρείν (Coast Guard) 108 ή Ππξνζβεζηηθή (Fire Brigade) 199 ΔΚΑΒ (Ambulance) 166 Ννζνθνκείν (Hospital) Γηαηάμεηο (δηεπζεηήζεηο) γηα δεκηέο θαη απνδεκηώζεηο Damage and indemnity arrangements - Καιέζηε ηνλ Τπεύζπλν Σεξκαηηθό ηαζκνύ. (Call cargo Terminal Supervisor) -πλελλόεζε κε Forman Τπεύζπλν Φόξησζεο Σεξκαηηθνύ ηαζκνύ θαη ρεηξηζηή γεξαλνύ γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο δεκηάο θαη ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο Damage Report (Annex 2 / Παξάξηεκα 2). (Contact with Forman, Cargo Terminal supervisor, Crane operator for damage Condition and fill the damage report Form) - Λήςε θσηνγξαθηώλ. (Take photos) - Δλεκέξσζε Πξάθηνξα θαη ινηπώλ ελδηαθεξνκέλσλ. (Inform ship agent and any other parties involved). - Δλέξγεηεο ΟΛΒ ΑΔ θαη Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο πνπ απαηηνύληαη. (O.L.V. S.A and Contracted Insurance Company actions.) 12. Πιεξνθνξίεο γηα ύπαξμε επθνιηώλ ππνδνρήο ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε Information on waste reception facilities at the terminal - Υπάξρνπλ επθνιίεο ππνδνρήο Λπκάησλ από ηελ ΟΛΒ ΑΔ. Τειέθσλν επαθήο , FAX , γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην site : ( For waste reception services call to Tel , Fax for more information visit the site : 5

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 / ANNEX 2 STEVEDORE DAMAGE REPORT 1. Vessel.Voyage No Report No 2. Port / Place where incident occurred 3. Date incident occurred..time 4. Name of Stevedoring Company Address. 5. Name of stevedore Forman to whom reported 6. Was the P&I representative notified, and if so : 7. Was the damage surveyed, and if so: 8. Please state the nature and extent of the damage Please state how the incident happened Please list all witnesses with their title/rating and have them sign below next to their name. Name Signature 6

7 11. Was the damage repaired by the stevedores, and if not, why?... Date of this report Master Name... Signature... RESPONSIBILITY HEREBY ACKNOWLEDGED. Stevedoring Company Stevedoring Forman Name Signature. 7

8 Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo Ημεπομηνία Date... Λιμάνι Port... Τεπμαηικόρ Σηαθμόρ Terminal... Βάθορ νεπού ζηο ζημείο πποζόπμιζηρ Available depth of water in berth... Δλάσιζηο ελεύθεπο ύτορ πλοίος Minimum air draught... Όνομα πλοίος Ship's name... Βύθιζμα άθιξηρ* Δλεύθεπο ύτορ πλοίος Arrival draught... Arrival air draught... Βύθιζμα ανασώπηζηρ** Δλεύθεπο ύτορ πλοίος ανασώπηζηρ** Departure draught... Departure air draught... * Αναγνυζμένο/ Βάζει ςπολογιζμών ** Βάζει ςπολογιζμών Read/Calculated Calculated Ο πλοίαπσορ και ο εκππόζυπορ ηος ηεπμαηικού ζηαθμού, ή οι ανηιππόζυποι ηοςρ, θα ππέπει να ζςμπληπώζοςν ηον καηάλογο από κοινού. Γιεςκπινίζειρ δίδονηαι ζηιρ επιζςναπηόμενερ καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ. Για ηην αζθάλεια ηυν διαδικαζιών απαιηείηαι να απανηηθούν καηαθαηικά όλα ηα επυηήμαηα και να ηζεκαπιζηούν ηα ανηίζηοισα ηεηπάγυνα. Δάν αςηό δεν είναι δςναηό, ππέπει να αναγπαθούν οι λόγοι, και να ζςναθθεί ζςμθυνία ζσεηικά με ηα μέηπα πποθύλαξηρ μεηαξύ ηος πλοιάπσος και ηος εκπποζώπος ηος ηεπμαηικού ζηαθμού. Δάν κάποιο επώηημα θευπείηαι μη εθαπμόζιμο ζημειώζηε "Χ/Α", εξηγώνηαρ ηο λόγο. The Master and terminal manager, or their representatives, should complete the checklist jointly. Advice on points to be considered is given in the accompanying guidelines. The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively and the boxes ticked. If this is not possible, the reason should be given, and agreement reached upon precautions to be taken between ship and terminal. If a question is considered to be not applicable write "N/A", explaining why if appropriate.

9 Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo Πλοίο Ship Τερμαηικός Terminal 1. Είναι ηο βάθορ ηος νεπού ζηο ζημείο πποζόπμιζηρ, και ηο ελεύθεπο ύτορ πλοίος επαπκέρ για να ολοκληπυθούν οι σειπιζμοί ηος θοπηίος; Is the depth of water at the berth, and the air draught, adequate for the cargo operation? 2. Είναι επαπκείρ οι διαηάξειρ ππόζδεζηρ για όλερ ηιρ ηοπικέρ επιδπάζειρ παλιπποιών, πεςμάηυν, καιπού, κςκλοθοπίαρ και παπαπλεόνηυν ζκαθών; Are mooring arrangements adequate for all local effects of tide, current, weather, traffic and craft alongside? 3. Σε καηάζηαζη ανάγκηρ, είναι ηο πλοίο ικανό να αθήζει ηο ζημείο πποζόπμιζηρ ανά πόζα ζηιγμή; In emergency, is the ship able to leave the berth at any time? 4. Υπάπσει αζθαλήρ διάβαζη μεηαξύ ηος πλοίος και ηηρ πποβλήηαρ; Is there safe access between the ship and the wharf? Tended by Ship/Terminal (cross out the appropriate) 5. Είναι ηο ζςμθυνηθέν ζύζηημα επικοινυνιών μεηαξύ πλοίος και ηεπμαηικού ζηαθμού λειηοςπγικό; Μέθοδορ επικοινυνίαρ Γλώζζα Δίαςλοι επικοινυνίαρ/ηηλέθυνο... Is the agreed ship/terminal communications system operative? Communication method.language. Radio channels/phone numbers.

10 Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo Πλοίο Ship Τερμαηικός Terminal 6. Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζαθώο νη ππεύζπλνη επηθνηλωλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ δηαδηθαζηώλ; Υπεύζπλνη πινίνπ πνπ επηθνηλωλνύλ.. Υπεύζπλνη μεξάο πνπ επηθνηλωλνύλ.. Θέζε. Are the liaison contact persons during operations positively identified? Ship contact persons... Shore contact persons Location. 7. Υπάξρεη επάξθεηα πιεξώκαηνο ζην πινίν θαη πξνζωπηθνύ ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό, ζε πεξίπηωζε έθηαθηεο αλάγθεο; Are adequate crew on board, and adequate staff in the terminal, for emergency? 8. Έρνπλ γλωζηνπνηεζεί θαη ζπκθωλεζεί ηπρόλ ιεηηνπξγίεο παξαιαβήο θαπζίκνπ; Have any bunkering operations been advised and agreed? 9. Έρνπλ γλωζηνπνηεζεί θαη ζπκθωλεζεί ηπρόλ πξνηηζέκελεο επηζθεπέο ζην ζθάθνο ή ζηνλ πξνβιήηα; Have any intended repairs to wharf or ship whilst alongside been advised and agreed? 10. Έρεη ζπκθωλεζεί ε δηαδηθαζία αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο δηαδηθαζίεο θόξηωζεο; Has a procedure for reporting and recording damage from cargo operations been agreed?

11

12 Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo Πλoίο Ship Τερμαηικός Terminal 15. Έτεη εθπολεζεί ζτέδηο θόρηωζες ή εθθόρηωζες γηα όια ηα ζηάδηα θόρηωζες/αθερκαηηζκού ή Εθθόρηωζες/ηερκαηηζκού; Has a cargo loading or unloading plan been calculated for all stages of loading/deballasting or unloading/ballasting? 16. Έτοσλ προζδηορηζηεί ζαθώς ζηο ζτέδηο θόρηωζες ή εθθόρηωζες ηα θύηε ποσ ζα τρεζηκοποηεζούλ, δείτλοληας ηελ αθοιοσζία ηωλ εργαζηώλ, ηελ θαηεγορία θαη ηο βάρος ηοσ θορηίοσ ποσ πρέπεη λα κεηαθερζεί θάζε θορά; Have the holds to be worked been clearly identified in the loading or unloading plan, showing the sequence of work, and the grade and tonnage of cargo to be transferred each time the hold is worked? 17. Έτεη ζσδεηεζεί ε αλάγθε ταπηαρίζκαηος ηοσ θορηίοσ, θαη έτεη ζσκθωλεζεί ε κέζοδος θαη ε έθηαζε; Has the need for trimming of cargo in the holds been discussed, and the method and extent been agreed? 18. Είλαη ζαθές θαη αποδεθηό, ηόζο ζηολ σπεύζσλο ηοσ πιοίοσ, όζο θαη ζηολ σπεύζσλο ηοσ ηερκαηηθού ζηαζκού όηη εάλ ε δηαδηθαζία ερκαηηζκού αποζσγτροληοηεί από ηε δηαδηθαζία θόρηωζες, ζα πρέπεη λα αλαβιεζεί ε δηαδηθαζία θόρηωζες ωζόηοσ ζσγτροληζηεί κε ασηήλ ε δηαδηθαζία ερκαηηζκού; Do both ship and terminal understand and accept that if the ballast programme becomes out of step with the cargo operation, it will be necessary to suspend cargo operation until the ballast operation has caught up?

13 Καηάλογος Ελέγτοσ Αζθάλειας Πλοίοσ/Λιμένα για ηη Φόρηωζη ή Εκθόρηωζη Σηερεών Χύδην Φορηίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo Πλοίο Ship Τερμαηικός Terminal 19. Είναι ζαθείς και αποδεκηές από ηον σπεύθσνο ηοσ πλοίοσ, οι προηιθέμενες διαδικαζίες απομάκρσνζης σπολοίπων ηοσ θορηίοσ ποσ παραμένοσν ζηα κύηη καηά ηη διαδικαζία εκθόρηωζης; Have the intended procedures for removing cargo residues lodged in the holds while unloading, been explained to the ship and accepted? 20. Έτοσν αποθαζιζηεί και ζσμθωνηθεί οι διαδικαζίες ρύθμιζης ηοσ ηελικού ταπιαρίζμαηος ηοσ σπό θόρηωζη πλοίοσ; Have the procedures to adjust the final trim of the loading ship been decided and agreed? 21. Έτει ενημερωθεί ο σπεύθσνος ηοσ ηερμαηικού ζηαθμού για ηον απαιηούμενο τρόνο προεηοιμαζίας για ηον απόπλοσ ηοσ πλοίοσ, μεηά ηην ολοκλήρωζη ηης διαδικαζίας θόρηωζης; Has the terminal been advised of the time required for the ship to prepare for sea, on completion of cargo work? Τα ανωηέρω ζσμθωνήθηκαν: The above has been agreed: Ώρα/Time Ημερομηνία/Date Για ηο πλοίο / For ship. Για ηον ηερμαηικό / For terminal Βαθμός/Rank Θέζη-Τίηλος/ Position-Title

14

15

16

17

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές Τίτλος Έργου: Τίτλος Εγγράφου: E.ON Technologies GmbH EXERGIA S.A. Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER P (Maximum 0BPROPOSAL SUBMISSION FORMS «ΒΡ-ΝΕ» UP ROPOSAL SUBMISSION FORMS FOR THE CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER OF THE R ESEARCH P ROMOTION F OUNDATION UTO BE COMPLETED BY THE APPLICANT CALL

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/03 Prose Literature B Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα