À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø"

Transcript

1 book_vasilas :05 ÂÏ 1 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 book_vasilas :05 ÂÏ 1 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) H π º ƒª Μ. ΒΑΣΙΛΑΣ

3 book_vasilas :05 ÂÏ 2 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) Εκδοση: 18 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη Αττική τηλ fax

4 book_vasilas :05 ÂÏ 2 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας AE

5 book_vasilas :05 ÂÏ 3 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) Α. Εισαγωγή Β. Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας Γ. Αρχές ιασφάλισης Ποιότητας στη Φαρµακοβιοµηχανία Ανάπτυξη Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας κατά την αποθήκευση και διανοµή των φαρµάκων Ε. Εφαρµογή των Συστηµάτων ιασφάλισης Ποιότητας της Φαρµακοβιοµηχανίας στα Νοσοκοµεία και τα Φαρµακεία ΣΤ.Επίλογος

6 book_vasilas :05 ÂÏ 3 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 book_vasilas :05 ÂÏ 5 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) Η Ποιότητα αποτελεί ένα καθοριστικό συστατικό στοιχείο του φάρµακου στενά συνδεδεµένο µε αυτό σε όλα τα στάδια της ζωής του. Ποιότητα ενός Φαρµάκου σηµαίνει πρωτίστως ασφάλεια, και αποτελεσµατικότητα. Από παλιά έχει γίνει συνείδηση σε όλους, ότι πρόβληµα στην ποιότητα ενός Φαρ- µάκου µπορεί να επιφέρει αντί θεραπείας µικρές ή µεγάλες βλάβες στην ζωή των ασθενών που θα λάβουν το συγκεκριµένο Φάρµακο. Είναι γνωστές τραγωδίες, θάνατοι, παρενέργειες, κλπ που έχουν συµβεί από τη λήψη µη κανονικών Φαρµάκων. Η ποιότητα ενός Φαρµάκου διαµορφώνεται και ενσωµατώνεται σε όλα τα στάδια και φάσεις της ζωής του, που είναι τό στάδιο της Ερευνας και Ανάπτυξης, το στάδιο της Παραγωγής του δραστικού, το στάδιο της Βιοµηχανικής Παραγωγής και της Συσκευασίας, το στάδιο της Αποθήκευσης και της ιανοµής, και τέλος το στάδιο της Χορήγησης και ράσης του. Αναγκαία προϋπόθεση ιασφάλισης της Ποιότητας των Φαρµάκων σε οποιοδήποτε στάδιο είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος ιασφάλισης της Ποιότητας. Σήµερα είναι επιβεβληµένη αλλά και θεσµοθετηµένη η ανάπτυξη και η εφαρµογή συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, που να καλύπτει όλα τα στάδια ζωής του Φαρµάκου. Στο στάδιο της Αποθήκευσης και ιανοµής των Φαρµάκων µέχρι πριν µερικά χρόνια εθεωρείτο ότι δεν υπήρχαν επιδράσεις στην ποιότητα του Φαρµάκου. Σήµερα όµως είναι αποδεδειγµένο ότι και στο στάδιο αυτό υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν σηµαντικά στην Ποιότητα ενός Φαρµάκου. Ετσι για τη σωστή λειτουργία µιας Αποθήκης σε Μονάδα Παραγωγής Φαρµάκων, µιας Φαρµακαποθήκης ή ενός Πρατηρίου Αποθήκευσης και ιανοµής Φαρµάκων, ενός Νοσοκοµειακού Φαρµακείου, ενός ιδιωτικού Φαρµακείου, κλπ, επιβάλλεται η ανάπτυξη και η εφαρµογή ενός Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας. Με βάση την κείµενη Νοµοθεσία, τους υπάρχοντες Κανόνες και Οδηγίες, καθώς και την εµπειρία του ΙΦΕΤ, αναπτύσσονται τα βασικά δοµικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί η οικοδόµηση και λειτουργία ενός συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας Φαρµάκων, µιας οποιασδήποτε Μονάδας που αποθηκεύει και διακινεί Φάρµακα ή ενός Φαρµακείου ( ηµόσιου ή Ιδιωτικού). 5

8 book_vasilas :05 ÂÏ 5 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9 book_vasilas :05 ÂÏ 6 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) Για την καλύτερη κατανόηση ενός τέτοιου συστήµατος κρίθηκε σκόπιµο να προηγηθεί µια συνοπτική αναφορά: α) στις αρχές των συστηµάτων ιασφάλισης Ποιότητας για οποιοδήποτε σύστηµα παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών, και β) στις αρχές των συστηµάτων Ποιότητας για την Φαρµακοβιοµηχανία. Ιανουάριος

10 book_vasilas :05 ÂÏ 6 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

11 book_vasilas :05 ÂÏ 7 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) 7

12 book_vasilas :05 ÂÏ 7 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) µ. À ª π º π π

13 book_vasilas :05 ÂÏ 9 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η έννοια της Ποιότητας παρόλο που εµφανίζεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα από αρχαιοτάτων χρόνων, µόλις στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει να διαφαίνεται η µεγάλη σηµασία της, οπότε αυτή αρχίζει να τεκµηριώνεται και επιστηµονικά. Η πρώτη σηµαντική περίοδος αναφέρεται το διάστηµα Στην περίοδο αυτή η ιδέα και η παραδοχή της Ποιότητας στηρίχτηκε στην επιθεώρηση και στον έλεγχο της εργασίας και των προϊόντων, και έλκει την καταγωγή της από την θεωρία του Τaylor για την επιστηµονική οργάνωση της εργασίας. Η δεύτερη περίοδος αναφέρεται στο διάστηµα Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή και εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών του ποιοτικού ελέγχου, όπως πχ. καθορισµός ορίων σε διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ανάπτυξη στατιστικών τεχνικών, ανάπτυξη τεχνικών δειγµατοληψίας, κλπ. Στην ίδια περίοδο και ιδιαίτερα µε τις εργασίες των Deming και Juran δίδεται νέα ώθηση και βαρύτητα στην Ποιότητα µε την εισαγωγή των αποδεκτών επιπέδων / ορίων ποιότητας που ο αγοραστής επιβάλλει στον προµηθευτή. Η τρίτη περίοδος αναφέρεται στο διάστηµα Στην περίοδο αυτή εισάγεται η έννοια της Ποιοτικής διασφάλισης (Quality Assurance) η οποία αναφέρεται σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβανοµένου και του σχεδιασµού του προϊόντος, ενώ παράλληλα εισάγεται και η έννοια των κύκλων ποιότητας. Η τέταρτη περίοδος αναφέρεται στο διάστηµα Στο διάστηµα αυτό εισάγεται η έννοια της ολικής Ποιότητας η οποία είχε ξεκινήσει απο τον Feigendaum.Η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας επεκτείνει τις απαιτήσεις, προδιαγραφές, ελέγχους, κλπ, πέρα απο το σύστηµα της Παραγωγής στο σύστηµα της ιοίκησης, στους Προµηθευτές στους Καταναλωτές, κλπ. Η πέµπτη περίοδος αναφέρεται στο διάστηµα 1990-σήµερα. Στο διάστηµα αυτό εξ αιτίας αφενός της παγκοσµιοποίησης των αγορών και αφετέρου του έντονου ανταγωνισµού η Ποιότητα εξελίχθηκε σε κυρίαρχο στοιχείο της στρατηγικής όλων των επιχειρήσεων. Η ιοίκηση της Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) κυριαρχεί, και αφορά πια όλους και όλα σε µια επιχείρηση. Σήµερα στη µεγάλη τους πλειοψηφία, οι Επιχειρήσεις, οι Οργανισµοί, τα Ιδρύµατα, κλπ. που παράγουν προïόντα ή προσφέρουν υπηρεσίες, έχουν υιοθετήσει και εφαρ- µόζουν κάποιο σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας προσαρµοσµένο στις δικές τους ανάγκες. 9

14 book_vasilas :05 ÂÏ 9 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

15 book_vasilas :05 ÂÏ 10 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κάθε Οργανισµός, Ίδρυµα, Επιχείρηση, Βιοµηχανία, Κατάστηµα, κλπ. παράγει και προσφέρει στην αγορά µε συγκεκριµένες διαδικασίες και διεργασίες είτε προϊόντα, είτε υπηρεσίες, είτε και τα δύο. ηλαδή µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα παραγωγικό σύστηµα που συνδυάζει και αξιοποιεί διάφορα µέσα και συντελεστές παραγωγής, µε σκοπό την παραγωγή ενός προïόντος ή µιας υπηρεσίας, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και ποιοτικά χαρακτηριστικά και που ικανοποιεί συγκεκριµένες ανάγκες του χρήστη. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΑΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ Τέτοια µέσα και συντελεστές µπορεί να είναι: το ανθρώπινο δυναµικό, η τεχνογνωσία, οι ύλες και τα υλικά, οι κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, ο πάσης φύσεως εξοπλισµός, κλπ. Στόχος κάθε παραγωγικού συστήµατος είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που: να έχουν σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά να δίνουν το καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσµα να παρέχουν την µεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση στον χρήστη Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται κυρίως µε την υιοθέτηση και εφαρµογή ενός συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας. Ένα σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας προδιαγράφει, οριοθετεί, ελέγχει και τεκµηριώνει τους συµµετέχοντες συντελεστές παραγωγής, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του παραγωγικού συστήµατος µε σκοπό: α) την παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας, τα µετρήσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οποίων παραµένουν σταθερά και εντός προδιαγεγραµµένων ορίων β) το µηδενισµό ή την κατά το δυνατό µεγαλύτερη παρεµπόδιση επίδρασης εξωτερικών παραγόντων στο σύστηµα. γ) τη µεγιστοποίηση του οικονοµικού οφέλους για το σύστηµα. Ο σχεδιασµός, υιοθέτηση και η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας για οποιοδήποτε σύστηµα παραγωγής ή µέρος αυτού προϋποθέτει: 10

16 book_vasilas :05 ÂÏ 10 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

17 book_vasilas :05 ÂÏ 11 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) α) Την ύπαρξη συγκεκριµένης Πολιτικής και ιοίκησης Ποιότητας. β) Την υιοθέτηση και ένταξη του συστήµατος στη γενικότερη φιλοσοφία της ιοίκησης και στην πολιτική της Ποιότητας γ) Την σε βάθος µελέτη και γνώση των µερών και του όλου, του παραγωγικού συστήµατος και της λειτουργίας αυτού. δ) Την γνώση και εφαρµογή της κείµενης (Ευρωπαικής και Εθνικής) Νοµοθεσίας για το συγκεκριµένο παραγωγικό σύστηµα. ε) Την γνώση και εφαρµογή εκείνων των προτύπων ποιότητας που ταιριάζουν καλύτερα στο συγκεκριµένο παραγωγικό σύστηµα (πχ ISO 9000). στ) Την ανάπτυξη και εφαρµογή καταλλήλων µεθόδων, µετρήσεων και ελέγχων. ζ) Την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου µηχανογραφικού συστήµατος. η) Την εµπειρία και τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων. θ) Την συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στην εκπόνιση και εφαρµογή του συστή- µατος. ι) Την ανάλυση κόστους-ωφέλους από την εφαρµογή του συστήµατος. κ) Την δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας καθώς και την, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, επαναβεβαίωσή του. Το σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας ενός παραγωγικού συστήµατος που θα αποτυπωθεί σε ένα Εγχειρίδιο ιασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να εφαρµόζεται εύκολα και να µην αποτελεί πηγή γραφειοκρατίας. 3. ΙSΟ 9000 Σήµερα τα περισσότερα συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας στηρίζονται στά πρότυπα ISO 9000 που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ΙSΟ) που δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια παγκόσµια Οµοσπονδία Εθνικών Φορέων Τυποποίησης. Τα πρότυπα αυτά παρουσιάστηκαν το 1987 και υιοθετήθηκαν, τόσο απο την τότε ΕΟΚ, όσο και απο τις ΗΠΑ. Η σειρά ή οικογένεια των ΙSΟ 9000 ενσωµατώνει τη λογική των διαφόρων εθνικών προσεγγίσεων στο θέµα της ποιότητας και αποτελεί τον πυρήνα ενός συστήµατος πρότυπο για την διοίκηση και διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς όµως να επιβάλλει την οµοιοµορφοποίηση της ποιότητας. Τα γενικά πρότυπα ΙSΟ 9000, τα γνωστότερα των οποίων είναι τα 9001, 2, 3, 4 υποστηρίζονται από µεγάλο αριθµό άλλων εξειδικευµένων προτύπων και οδηγιών, έχουν υιοθετηθεί απο µεγάλο αριθµό χωρών και έχουν εφαρµοστεί απο πλήθος Βιοµηχανικών, Εµπορικών και λοιπών επιχειρήσεων. Τα πρότυπα ΙSΟ προδιαγράφουν και θέτουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για το τελικό προϊόν, για µια σειρά συντελεστών παραγωγής, καθώς και για τις διεργασίες του 11

18 book_vasilas :05 ÂÏ 11 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

19 book_vasilas :05 ÂÏ 12 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) συστήµατος παραγωγής, που θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο σύστηµα Ποιότητας που θα αναπτυχθεί. Είναι βέβαιο ότι ένα σύστηµα Ποιότητας που εφαρµόζεται και παρακολουθείται συνεχώς, διασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελεί ένα ισχυρό όπλο των πωλήσεων και προβολής της επιχείρησης. Πρέπει όµως να γίνει σαφές ότι η υιοθέτηση ενός συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας και η πιστοποίηση µιας επιχείρησης κατά ΙSΟ, δεν συνεπάγεται αυτο- µάτως και ποιοτικό Προϊόν ή Υπηρεσία, ιδιαίτερα αν το σύστηµα αυτό αποτελεί αρχειακό υλικό σε κάποιο συρτάρι της ιοίκησης. 12

20 book_vasilas :05 ÂÏ 12 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

21 book_vasilas :05 ÂÏ 13 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) 13

22 book_vasilas :05 ÂÏ 13 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ). ƒã π º π π º ƒª µπ ª à π

23 Όπως έχει αναφερθεί ήδη στην εισαγωγή η Ποιότητα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα του κλάδου της Φαρµακοβιοµηχανίας απο τον περασµένο αιώνα, αφού είχε γίνει συνείδηση σε όλους ότι υποβαθµισµένη ποιότητα ενός Φαρµάκου µπορούσε να προκαλέσει από µικρές έως ανεπανόρθωτες βλάβες στο χρήστη. Σηµειώνεται ότι το φάρµακο αφενός δεν επιλέγεται από τον χρήστη, και αφετέρου ο ίδιος δεν είναι σε θέση να επισηµάνει τυχόν δοµικά ελαττώµατα του φαρµάκου. Η ποιότητα που συντίθεται απο την Ασφάλεια, την Αποτελεσµατικότητα και τις Ποιbook_vasilas :05 ÂÏ 15 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) 1. ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ο κλάδος της Φαρµακοβιοµηχανίας έχει διανύσει ήδη έναν αιώνα συνεχούς ανάπτυξης και προσφοράς στη ηµόσια Υγεία. Θεωρείται κλάδος υψηλής Τεχνολογίας και υψηλών δαπανών για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Κρίνεται σκόπιµο να επιση- µανθούν ορισµένες σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον κλάδο τα τελευταία χρόνια όπως: α) Η παγκοσµιοποίηση των αγορών, οι συγχωνεύσεις Φαρµακευτικών επιχειρήσεων και η µεγάλη εξειδίκευση. β) Η οµοιογενοποίηση και εναρµόνιση της Νοµοθεσίας και των Κανόνων που διέπουν την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση των Φαρµάκων σε παγκόσµιο επίπεδο. Η απαίτηση για καλύτερη διασφάλιση της Ποιότητας των Φαρµάκων. γ) Η δυναµική είσοδος στον κλάδο, της Μοριακής Βιολογίας, της Γενετικής της Βιοτεχνολογίας, κλπ και η εισαγωγή στην αγορά πολλών νέων και ακριβών Φαρµάκων. δ) Η µεταφορά της έρευνας και ανάπτυξης πολλών νέων Φαρµάκων απο τα εργαστήρια των εταιριών σε µικρά ερευνητικά εργαστήρια, είτε ιδιωτικά είτε Πανεπιστηµιακά. ε) Η βελτίωση της θεραπευτικής αγωγής. στ) Η θεαµατική αύξηση της Φαρµακευτικής απάνης αλλά και η ανάγκη µείωσης του κόστους θεραπείας και εν γένει η µείωση της Φαρµακευτικής δαπάνης σε επίπεδο κρατών. ζ) Η αναδιαµόρφωση του κυκλώµατος παραγωγής, προώθησης και διανοµής των Φαρµάκων. η) Η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλες τα στάδια ζωής ενός Φαρµάκου. 2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 15

24 book_vasilas :05 ÂÏ 15 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΑΡΧΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

25 book_vasilas :05 ÂÏ 16 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) οτικές προδιαγραφές, αποτελούσε πάντα αναπόσπαστο µέρος κάθε Φαρµάκου. Ιδιαίτερα µετά από ατυχήµατα, η ποιότητα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της πολιτικής των Φαρµακευτικών επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων των κυβερνήσεων. Μετά την επίσηµη έκδοση της Αµερικ. Φαρµακοποιίας το 1820 ακολουθεί η έκδοση διαφόρων Εθνικών Φαρµακοποιιών που καθόριζαν αρχικά ορισµένες ποιοτικές παραµέτρους των Φαρµάκων κυρίως σαν ουσίες µορφοποιούµενες στα Φαρµακεία. Σταδιακά και ιδιαίτερα µετά το Β παγκόσµιο πόλεµο αρχίζει η έκδοση, υιοθέτηση και εφαρµογή σειράς Νόµων, Κανόνων, Οδηγιών, κλπ που αφορούν την ιασφάλιση της Ποιότητας των Φαρµάκων σε όλες τις Φάσεις της ζωής τους (έρευνα, ανάπτυξη, βιοµηχανοποίηση, διάθεση, χρήση, κλπ). Σήµερα έχει δηµιουργηθεί σε εθνικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, ένα πολυσύνθετο και υποχρεωτικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας των Φαρµάκων, που προχωρεί πολύ περισσότερο απο το να είναι ένα ανταγωνιστικό όπλο της επιχείρησης ή απλά να επιδιώκει την ικανοποίηση ενός πελάτη. Η ποιότητα δεν είναι αγαθό που αγοράζεται ευκαιριακά και διαφηµίζεται, αλλά βιώνεται και χτίζεται βήµα - βήµα. Κάθε παραγωγός πρέπει να παρασκευάζει Φαρµακευτικά προϊόντα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ότι είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της άδειας κυκλοφορίας και ότι δεν εκθέτουν τους ασθενείς σε κίνδυνο λόγω ανεπαρκούς ασφάλειας, ποιότητας ή αποτελεσµατικότητας. Για να επιτευχθεί σε αξιόπιστο βαθµό ο παραπάνω ποιοτικός στόχος, πρέπει να υπάρχει ένα καλά σχεδιασµένο και σωστά εφαρµοζόµενο σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας. Μπορεί να λεχθεί µετά βεβαιότητας ότι η Φαρµακευτική Βιοµηχανία είναι ο πρώτος κλάδος που υιοθέτησε και εφάρµοσε στην πράξη την ιασφάλιση της Ποιότητας όχι για εµπορικούς ή οικονοµικούς λόγους αλλά πρωτίστως για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι το σύστηµα ιασφάλισης της Ποιότητας των Φαρ- µάκων αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο και οδηγό για συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας άλλων κλάδων. 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η έννοια ιασφάλισης της Ποιότητας των Φαρµάκων είναι µια πολύ ευρεία έννοια που καλύπτει πολύ µεγάλο αριθµό µεταβλητών και που µεµονωµένα ή συνδυαστικά επηρεάζουν την ποιότητα ενός προϊόντος. Το σύστηµα ιασφάλισης της Ποιότητας των Φαρµάκων, όπως αυτό έχει διαµοφωθεί σήµερα τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, περιλαµβάνει µια σειρά Κανονιστικών διατάξεων (Νόµων, Οδηγιών, ιατάξεων, Κανόνων, Εντύπων, κλπ), 16

26 book_vasilas :05 ÂÏ 16 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

27 µέρος των οποίων έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για τη Φαρµακοβιοµηχανία και µέρος όχι. Το πολυσύνθετο και εξειδικευµένο αυτό σύστηµα υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες και τα νέα προϊόντα που δηµιουργούνται συνεχώς. Στη διαµόρφωσή του συµµετέχουν οι Εθνικές και Κοινοτικές αρχές καθώς και οι Φαρµακοβιοµηχανίες. Ένα Σύστηµα Ποιότητας που έχει ενσωµατώσει και το υπάρχον Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει: α) Να καθορίζει τις µεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων β) Να προδιαγράφει την οργανωτική δοµή, τις διεργασίες, τις διαδικασίες, τις ενέργειες, και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται ώστε να διασφαλίζεται υψηλού βαθµού εµπιστοσύνη, ότι το προσφερόµενο προϊόν ικανοποιεί δεδοµένες απαιτήσεις ποιότητας. Πιο συγκεκριµένα ένα σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας θεωρείται κατάλληλο π.χ. για την παραγωγή Φαρµακευτικών προϊόντων όταν κατ ελάχιστο διασφαλίζει ότι: Τα Φαρµακευτικά προϊόντα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των Κανόνων Καλής Πρακτικής Υπάρχουν σαφείς και αναλυτικές περιγραφές των διαδικασιών παρασκευής και έχουν υιοθετηθεί οι Κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής. Οι ευθύνες της ιοίκησης είναι σαφώς καθορισµένες Γίνονται οι απαιτούµενες ενέργειες και ελέγχοι για την επιλογή, προµήθεια και χρησιµοποίηση των α υλών και υλικών συσκευασίας Εκτελούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, στα ενδιάµεσα προϊόντα και κάθε άλλος έλεγχος κατά τη διάρκεια της παραγωγής καθώς και έλεγχος και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της παραγωγικής διαδικασίας. Το τελικό προϊόν έχει παρασκευαστεί και ελεγχθεί σωστά, σύµφωνα µε τις καθορισµένες διαδικασίες. Τα Φαρµακευτικά προϊόντα δεν διατίθενται για πώληση ή κυκλοφορία πριν ένα ειδικευµένο πρόσωπο πιστοποιήσει ότι κάθε παρτίδα παραγωγής έχει παραχθεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της άδειας κυκλοφορίας αλλά και γενικότερα της Νοµοθεσίας που τυχόν ισχύει και διέπει την παραγωγή των Φαρµακευτικών προϊόντων. Υπάρχουν οι αναγκαίες ρυθµίσεις ώστε να διασφαλίζουν όσο είναι δυνατόν, ότι τα Φαρµακευτικά προϊόντα αποθηκεύονται, διανέµονται και υπόκεινται στούς αναγκαίους χειρισµούς τέτοιους ώστε η ποιότητα να διατηρείται καθ όλο το διάστηµα του χρόνου ζωής τους. Υπάρχει διαδικασία για αυτοεπιθεώρηση και γενική επισκόπηση ποιότητας, µε την οποία εκτιµάται σε τακτά χρονικά διαστήµατα η εφαρµογή και η αποτελεbook_vasilas :05 ÂÏ 17 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) 17

28 book_vasilas :05 ÂÏ 17 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΑΡΧΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

29 book_vasilas :05 ÂÏ 18 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) σµατικότητα του συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας. Σήµερα τα διάφορα συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας των Φαρµάκων που αφορούν µέρος ή όλα τα στάδια ζωής ενός Φαρµάκου (Ανάπτυξη- Βιοµηχανοποίηση- Αποθήκευση- ιανοµή-χορήγηση) τείνουν να οµοιογενοποιηθούν και να έχουν σε όλες τις χώρες που παράγουν και διακινούν Φάρµακα, ενιαία εφαρµογή. 4. ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το σύστηµα ιασφάλισης της Ποιότητας των Φαρµάκων όπως έχει διαµορφωθεί στην Ελλάδα στηρίζεται σε 3 ενότητες/πλαίσια: 1. Στο θεσµοθετηµένο Εθνικό Πλαίσιο που περιλαµβάνει: α) την κείµενη Εθνική Νοµοθεσία για Φάρµακα (Νόµοι, Υπουργικές αποφάσεις, Αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΕΟΦ, Αγορανοµικές διατάξεις, κλπ) β) την Ελληνική Φαρµακοποιία και το Εθνικό συνταγολόγιο 2. Στο θεσµοθετηµένο Κοινοτικό πλαίσιο που περιλαµβάνει: α) τις Οδηγίες και τους Κανόνες που έχει εκδόσει η Κοινότητα για τα Φαρµακευτικά και εν γένει τα Προϊόντα Υγείας β) την Ευρωπαική Φαρµακοποιία 3. Στο γενικό πλαίσιο που συνήθως δεν είναι υποχρεωτικό σε όλη του την έκταση και περιλαµβάνει: α) Τις Φαρµακοποιίες διαφόρων Κρατών (όπως π.χ. εκείνη της USP) καθώς και την διεθνή βιβλιογραφία. β) Τις αποφάσεις και τις οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) γ) Τον κώδικα των επισήµων κανόνων Φαρµάκων, Τροφίµων και Ποτών (CFR) του FDA της Αµερικής. δ) Τις οδηγίες των Φαρµακευτικών και άλλων επιστηµονικών συλλόγων σχετικών µε το Φάρµακο ε) Τους Κανόνες Καλής Πρακτικής (GXP). στ) Βοηθήµατα και οδηγίες που συντάσσονται απο διαφόρους Επιστηµονικούς Φορείς και Ενώσεις που έχουν σχέση µε το Φάρµακο όπως π.χ.: την IESPE (International Society of Pharmaceutical Engineering), την PIC (Pharmaceutical Inspection Convenience), την PDA (Parenteral Drug Association) την Ενωση των Φαρµακοβιοµηχάνων, τους Προµηθευτές της Φαρµακοβιοµηχανίας, κλπ Ένα σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας για οποιαδήποτε φάση της ζωής ενός Φαρ- µάκου, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη, να υιοθετεί και να εφαρµόζει κατά περίπτωση 18

30 book_vasilas :05 ÂÏ 18 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

31 book_vasilas :05 ÂÏ 19 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) όλους ή µέρος των παραπάνω Νόµων, Οδηγιών, Κανόνων, κλπ. Πριν όµως την υιοθέτηση και εφαρµογή ενός συστήµατος Ποιότητας θα πρέπει πρώτα να µελετηθεί διεξοδικά η υπάρχουσα κατάσταση καθώς και οι µελλοντικές ανάγκες του υπάρχοντος παραγωγικού συστήµατος. Είναι σαφές ότι η υπάρχουσα υποδοµή στην Φαρµακοβιοµηχανία για τη ιασφάλιση της Ποιότηταςτων Φαρµάκων δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη υποστήριξης απο συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας άλλων κλάδων. Βάση για όλα τα συστήµατα Ποιότητας στην Φαρµακοβιοµηχανία και ιδιαίτερα για τη φάση της παραγωγής αποτελούν οι Κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice - GMP), οι Κανόνες Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (Good Laboratory Practice - GLP) και οι Κανόνες Καλής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practice GCP). Αν και ορισµένοι Κανόνες των GMP s βρίσκονται διάσπαρτοι σε Φαρµακοποιίες και κείµενα πριν το 1960, ως όρος και ως δοµηµένη ενότητα εµφανίζονται µετά το 1962 σε Αµερική και Ευρώπη, συνεχίζουν να διαµορφώνονται σταδιακά για να φθάσουµε στο 1972 που λαµβάνουν στην Ευρώπη την τελική τους µορφή µε την οδηγία 91/356/ΕΟΚ και την υποχρεωτική τους εφαρµογή στην Ελλάδα µε την Υπουργ. Απόφαση Α6/11278/92-Φεκ322. Οι Κανόνες Καλής Παρασκευής είναι το µέρος εκείνο της ιασφάλισης Ποιότητας µε το οποίο εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τα πρότυπα Ποιότητας που αρµόζουν στη χρήση για την οποία προορίζονται και όπως απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας. Τα 9 κεφάλαια των GMP s αναφέρονται: 1. Στη ιαχείρηση Ποιότητας 2. Στο Προσωπικό 3. Στις Εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό 4. Στην Τεκµηρίωση 5. Στην Παραγωγή 6. Στον Έλεγχο της Ποιότητας 7. Στην Παρασκευή και ανάλυση βάσει συµβολαίου 8. Στα Παράπονα και στην ανάκληση προϊόντος 9. Στην Αυτοεπιθεώρηση Επίσης έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικές κατευθυντήριες οδηγίες και παραρτήµατα που αναφέρονται: στα στείρα Φαρµακευτικά προϊόντα σε άλλες οµάδες προϊόντων (πχ. προϊόντα αίµατος) 19

32 book_vasilas :05 ÂÏ 19 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΑΡΧΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

33 book_vasilas :05 ÂÏ 20 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) στα ιατρικά βοηθήµατα στα παραφαρµακευτικά στον έλεγχο καταλληλότητας (Qualification) και επικύρωσης της αξιοπιστίας (Validation) µεθόδων, µετρήσεων, κλπ στην παραµετρική απελευθέρωση Συµπερασµατικά η εφαρµογή των διαφόρων Κανόνων Καλής Πρακτικής στοχεύει σε µια αρχή, την αρχή της ιασφάλισης ήτοι: υνατότητα του συστήµατος για ασφαλή και αποτελεσµατική παρεµπόδιση οποιασδήποτε επίδρασής του, στις προδιαγεγραµµένες ιδιότητες του προϊόντος που παράγει, µε ταυτόχρονη διασφάλιση και επιβεβαίωση αυτής της δυνατότητάς του. 5. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ Όπως έχει ήδη λεχθεί η Ποιότητα για κάθε Φάρµακο χτίζεται σε όλα τα βασικά στάδια της ζωής του που είναι: η έρευνα και η ανάπτυξη η παραγωγή του δραστικού η παραγωγή και συσκευασία του ιδιοσκευάσµατος η αποθήκευση και διανοµή η χορήγηση και το αποτέλεσµά του Στα τελευταία στάδια της Αποθήκευσης, της ιανοµής και της Χορήγησης η συµβολή του παραγωγού στην ιασφάλιση της Ποιότητας µειώνεται σηµαντικά. Κατά την προσωπική µου άποψη το µεγαλύτερο ποσοστό της ποιότητας ενσωµατώνεται στο πρώτο στάδιο. Το επίπεδο ποιότητας των Φαρµάκων τα οποία έχουν άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας και προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, πρέπει να διατηρείται σταθερό σε όλα τα στάδια της ζωής του. Για κάθε στάδιο υπάχει πλαίσιο Νοµοθεσίας, Οδηγιών, Κανόνων, ιατάξεων, κλπ που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για το σύστηµα Ποιότητας που θα εφαρµοστεί. Βλ. ιάγραµµα: Ποιοτική ιασφάλιση στα διάφορα στάδια ζωής του φαρµάκου- Κανόνες Ορθής Πρακτικής. 20

34 book_vasilas :05 ÂÏ 20 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

35 book_vasilas :05 ÂÏ 21 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) MONΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ IN VITRO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ IN VIVO REGISTRATION Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΝΟΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ GXP (GDP, GRP,...) GXP (GMP, GLP,...) GXP (GSP, GDP,...) ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ 6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ GMP s και ISO Τα GMP s είναι Κανόνες εξειδικευµένοι για την παραγωγή και τον έλεγχο προϊόντων Υγείας, δηµιουργηθήκαν αποκλειστικά για την Φαρµακοβιοµηχανία και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής, ενώ τα ISO είναι γενικοί Κανόνες και αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και δεν είναι υποχρεωτικής εφαρµογής. Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο για τα Φάρµακα που αναφέρθηκε ήδη (Νοµοθεσία, Κανόνες, Οδηγίες, κλπ) είναι απαραίτητο για την οικοδόµηση ενός συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας. Αυτό όµως δεν εµποδίζει την ταυτόχρονη υιοθέτηση και εφαρµογή των ISO, που έχουν σήµερα µεγαλύτερη εµπορική απήχηση, και περιλαµβάνουν σηµεία που δεν θίγονται στα GMP s (όπως π.χ. ιοικητικά θέµατα) έτσι ώστε το προς ανάπτυξη σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας να στηριχτεί στο συνδυασµό των GMP s και ISO. Η πρακτική αυτή είναι σήµερα πολύ διαδεδοµένη. 21

36 book_vasilas :05 ÂÏ 21 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΑΡΧΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ - KANONEΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

37 book_vasilas :05 ÂÏ 23 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) 23

38 book_vasilas :05 ÂÏ 23 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ). À À ª π º π π À & π ª ø º ƒª ø

39 Η ανάγκη συνέχειας της ποιοτικής ιασφάλισης στα στάδια της Αποθήκευσης και της ιανοµής όπως έχει ήδη γραφεί, υποχρεώνει τις Φαρµακοβιοµηχανίες, τις Φαρ- µακαποθήκες, τα Πρατήρια, τους ιανοµείς των Φαρµάκων, τα Φαρµακεία, τα Νοσοκοµεία, κλπ, στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας που έχουν υιοθετήσει, να οικοδο- µούν και να εφαρµόζουν ένα σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους. Οποιοδήποτε σύστηµα ιασφάλισης της Ποιότητας για την Αποθήκευση και την ιανοµή θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως στην κείµενη Νοµοθεσία, στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ του WHO και του FDΑ, στις εγκυκλίους του ΕΟΦ, στους υφιστά- µενους Κανόνες της Ορθής Αποθηκευτικής Πρακτικής και ιανοµής (όπως π. χ. η οδηγία 94/C 63/03 της ΕΕ), στους υφιστάµενους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP s), κλπ. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό ότι τα Φάρ- µακα αποθηκεύονται και διανέµονται µε τέτοιο τρόπο ώστε: 1. Να τηρείται η κείµενη Νοµοθεσία. 2. Ο χειρισµός των Φαρµάκων να γίνεται σε όλη την αλυσίδα µόνο από εξουσιοδοτηµένα και εκπαιδευµένα άτοµα. 3. Να περιορίζονται οι πιθανότητες για ανθρώπινα λάθη στο ελάχιστο δυνατό, αλλά και όσα γίνονται να εντοπίζονται και να διορθώνονται άµεσα. 4. Να τηρούνται επακριβώς οι προδιαγεγραµµένες συνθήκες Αποθήκευσης και µεταφοράς, ώστε οι κίνδυνοι από την επίδραση περιβαλλοντολογικών παραγόντων, όπως είναι η θερµοκρασία, η υγρασία, το ηλιακό φως, κτλ, στην ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα, και ποιότητα των Φαρµάκων, να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό. 5. Να περιορίζεται στο ελάχιστο η ανάµειξη και η επιµόλυνση από και προς άλλα Φάρµακα, καθώς και η επίδραση κάθε εξωτερικού παράγοντα που µπορεί να προκαλέσει µεταβολή, αλλοίωση, διάσπαση, φθορά, σπάσιµο, λέρωµα, κτλ. 6. Να αναλίσκονται και ανανεώνονται σταθερά και µε σειρά παλαιότητας τα αποθέµατα και να αποσύρονται έγκαιρα τα ληξιπρόθεσµα. 7. Να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή αποστολή των Φαρµάκων στους προδιαγραφόµενους παραλήπτες. 8. Να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα (ανιχνευσιµότητα) κάθε παρτίδας Φαρµάbook_vasilas :05 ÂÏ 25 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 25

40 book_vasilas :05 ÂÏ 25 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

41 book_vasilas :05 ÂÏ 26 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) κου σε όλη τη ζωή της, καθώς και το ιστορικό µε όλα τα στοιχεία από την παραγγελία µέχρι την παράδοση. 9. Να διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισµού και ανάκλησης οποιασδήποτε παρτίδας και σε οποιαδήποτε στιγµή. Είναι αυτονόητο ότι ανάλογα µε τις δραστηριότητες και τις εργασίες της Αποθήκευσης και της ιανοµής που γίνονται σε µια συγκεκριµένη Μονάδα (πχ. Φαρµακοβιοµηχανία, Φαρµακαποθήκη, Πρατήριο, Νοσοκοµείο, Φαρµακείο, κλπ) επιλέγονται, προδιαγράφονται και αναπτύσσονται εκείνα τα στοιχεία ενός συστήµατος Ποιότητας, τα οποία επιδρούν στην ποιότητα των προϊόντων της συγκεκριµένης Μονάδας. Η Μονάδα, πριν την επιλογή και εφαρµογή του συστήµατος Ποιότητας, πρέπει να έχει καθορίσει την πολιτική Ποιότητας που θα ακολουθήσει και να έχει προδιαγράψει και αποδεχθεί το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος που σκοπεύει να εφαρµόσει. Στο σύστηµα Ποιότητας που θα υιοθετηθεί και εφαρµοστεί θα πρέπει να καθορίζονται: η οµή του, οι βασικές αρχές Λειτουργίας του, η ιοίκησή του, ο Υπεύθυνος συντονισµού και λειτουργίας του, η παρακολούθηση και ο έλεγχός του, και τέλος οι υποχρεώσεις, δικαιοδοσίες και ευθύνες της ιοίκησης απέναντι στο σύστηµα. Κάθε σύστηµα Ποιότητας θα πρέπει να αποτυπώνεται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο Ποιότητας. Το σύστηµα Ποιότητας της Μονάδας που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εύκολα εφαρµόσιµο, να βρίσκεται σε συµφωνία µε τα άλλα συστήµατα που υπάρχουν και λειτουργούν στη Μονάδα (φοροτεχνικό, οικονοµικό, κλπ), και να υποστηρίζεται από το σχετικό µηχανογραφικό πρόγραµµα και το ανάλογο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το σύστηµα Ποιότητας πρέπει να επανεξετάζεται (ανασκοπείται) σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να γίνονται οι σχετικές βελτιώσεις/διορθώσεις. Στη συνέχεια, και σύµφωνα µε την προηγούµενη ανάλυση, αναπτύσονται οι αρχές και προδιαγράφονται οι απαιτήσεις για ορισµένα βασικά δοµικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η οικοδόµηση και λειτουργία ενός συστήµατος Ποιότητας, που αναφέρεται σε µια Μονάδα Αποθήκευσης και ιανοµής Φαρµάκων. Τέτοια δοµικά στοιχεία είναι: 01. Η Οργανωτική οµή της Μονάδας 02. Το Προσωπικό της Μονάδας 03. Η Τεκµηρίωση 04. Η Αποθήκευση 05. Οι Περιβαλλοντολογικές Απαιτήσεις 06. Οι Ψυχρές Αλυσίδες 26

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β, 8-10-2012) Συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα σχετικές Εγκυκλίους 1) Υ1γ/Γ.Π/οικ.110147 2) Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 3) Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα