«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**"+,*)*D& ))-& %(& !)(%$"& !))($(& ,**"&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**"+,*)*D& ))-& %(& !)(%$"& !))($(& ,**"&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*&"

Transcript

1 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα ( ) «Κίνδυνος ενόψει» EFG>5HHI12G&!,**&!)#*&!)**&!#*&!*& +!#*& +!)**& +!)#*& )**&!"#$%& JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**"+,*)*D& %%&!'#$(& ))-&!)(%$"& %(&!))($(&!*$%& ##&,**"&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*& +!($'& "*& +!,""$"& )"*& ),*& )**& -*&.*& "*&,*& *& / &6789:;&& +!,**& +,*& +!,#*& +!(**& +"#& +"*& +.*& Αύγουστος 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ANEK LINES ATTICA GROUP MINOAN LINES NEL LINES ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ HELLENIC SEAWAYS ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 33 ΠΗΓΕΣ 36 2

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Εξέλιξη Εταιρικών Σχημάτων ( ) Πίνακας 2: Στόλος ανά Εταιρικό Σχήμα Πίνακας 3: Διασπορά Στόλου ANEK LINES Πίνακας 4: Βασικοί Δείκτες ANEK LINES ( ) Πίνακας 5: Διασπορά Στόλου ATTICA GROUP Πίνακας 6: Βασικοί Δείκτες ATTICA GROUP ( ) Πίνακας 7: Διασπορά Στόλου ΜΙΝΟΑΝ LINES Πίνακας 8: Βασικοί Δείκτες MINOAN LINES ( ) Πίνακας 9: Διασπορά Στόλου NEL LINES Πίνακας 10: Βασικοί Δείκτες NEL LINES ( ) Πίνακας 11: Διασπορά Στόλου HELLENIC SEAWAYS Πίνακας 12: Βασικοί Δείκτες HELLENIC SEAWAYS ( ) Πίνακας 13: Ανάλυση Περιβάλλοντος

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα 1: Μεταφορικό ΈΈργο Ελλάδας ( )... 7 Γράφημα 2: Ανάλυση Κίνησης Κυριοτέρων Περιοχών (2009)... 8 Γράφημα 3: Μεταφορικό ΈΈργο Επιβατών Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( )... 9 Γράφημα 4: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Αυτοκινήτων Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 5: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Φορτηγών Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 6: Εξέλιξη Στόλου Εισηγμένων και Hellenic Seaways Γράφημα 7: Εξέλιξη Στόλου ανά Τύπο Πλοίου Γράφημα 8: Ανάλυση Δικαιωμάτων Ψήφου Γράφημα 9: Εξέλιξη Κόστους Καυσίμων Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 10: Συμμετοχή Κόστους στο Συνολικό Κόστος Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 11: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Περιοχή Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 12: Συμμετοχή Περιοχών στον Κύκλο Εργασιών Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 13: EBITDA Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 14: EBITDA ανά Εταιρία ( ) Γράφημα 15: Εξέλιξη Καθαρών Αποτελεσμάτων Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 16: Τραπεζικός Δανεισμός Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 17: Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Αγοράς με βάση το ΜΜΕ ( ) Γράφημα 17α: Μέσο έσοδο ανά ΜΜΕ Γράφημα 17β: Μέσο κόστος ανά ΜΜΕ Γράφημα 17γ: Διαφορά Εσόδου/Κόστους Γράφημα 17δ: Μέσο κόστος καυσίμων ανά ΜΜΕ Γράφημα 17ε: EBITDA/ΜΜΕ Γράφημα 17στ: Περιθώριο EBITDA Γράφημα 18: Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Αγοράς ( ) Γράφημα 19: Σύνολο Στόλου ANEK LINES ( ) Γράφημα 20: Σύνολο Στόλου ATTICA GROUP ( ) Γράφημα 21: Σύνολο Στόλου MINOAN LINES ( ) Γράφημα 22: Σύνολο Στόλου NEL LINES ( ) Γράφημα 23: Σύνολο Στόλου HELLENIC SEAWAYS ( ) Γράφημα 24: Εγγεγραμμένες Πιστώσεις Επιδοτήσεων Ακτοπλοΐας

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. Η οικονοµική εικόνα των ακτοπλοϊκών εταιριών είναι ιδιαίτερα κακή καθώς παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες ζηµιές της ιστορίας τους. 2. Οι δηµοσιονοµικές προσαρµογές στην Ελλάδα επηρεάζουν την ακτοπλοϊκή αγορά για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. 3. Στρατηγικές ανανέωσης των στόλων δεν µπορούν να υπάρξουν στην παρούσα φάση. 4. Ο αυξανόµενα άκριτος ανταγωνισµός στις γραµµές «φιλέτα» περιόρισε σηµαντικά τα έσοδα και εποµένως τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιριών και αποτελούν απειλή για τη βιωσιµότητα των εταιριών και της αγοράς. 5. Έκτακτα γεωπολιτικά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έδειξαν τα υψηλά επίπεδα αντανακλαστικών των ακτοπλοϊκών εταιριών και της πολιτικής ηγεσίας. 6. Πιο αναγκαίες από ποτέ είναι οι συγχωνεύσεις και συνεργασίες στην εσωτερική αγορά οι οποίες θα επιτρέψουν τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. 7. Η µείωση των κρατήσεων υπέρ τρίτων στις τιµές των εισιτηρίων αποτελεί ένα θετικό βήµα προς την ορθότερη λειτουργία του κλάδου. 8. Το κόστος των καυσίµων εξακολουθεί να αποτελεί τη µεγαλύτερη απειλή για τον κλάδο οδηγώντας σε αποδροµολόγηση πλοίων. 9. Η δοµή, οργάνωση και γενικότερη φιλοσοφία του συστήµατος των άγονων γραµµών δεν έχει επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µε αρκετές γραµµές να µην καλύπτονται µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. 10. Η διάσπαση του ανθρώπινου δυναµικού του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας µεταξύ του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. και του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. έχει δηµιουργήσει σύγχυση στην αγορά και δεν αποτελεί ένα βιώσιµο σύστηµα. 5

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αβεβαιότητα στην οποία είχαµε κάνει αναφορά ένα χρόνο πριν, όχι µόνο δεν έχει περιοριστεί αλλά µάλλον έχει επιδεινωθεί σε βαθµό που όποιες σε βάθος αναλύσεις και αν γίνουν το σίγουρο είναι ότι δεν θα µας οδηγήσουν σε συµπεράσµατα που θα µας δώσουν µία κατεύθυνση για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο κλάδος της ακτοπλοΐας µε σχετική ασφάλεια στο άµεσο µέλλον. Η επιδείνωση του κλίµατος αβεβαιότητας οφείλεται σε µία σειρά εξωγενών παραγόντων που επικρατούν τόσο σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο η οικονοµική κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας συνεχίζει να δηµιουργεί σειρά προβληµάτων στους ακτοπλόους τα οποία οφείλονται µεταξύ άλλων (α) στη µείωση της ζήτησης που είναι αποτέλεσµα της περιοριστικής εισοδηµατικής πολιτικής που έχει επιφέρει σηµαντική µείωση των εισοδηµάτων των νοικοκυριών, (β) στην έλλειψη στρατηγικής διεύθυνσης από µεριάς της πολιτικής ηγεσίας σε θέµατα ακτολοΐας που έχει οδηγήσει σε απόγνωση αρκετές εταιρίες και ειδικά τις εταιρίες που εµπλέκονται στην προσφορά υπηρεσιών άγονων γραµµών, (γ) στις κοινωνικές αναταραχές που έχουν αρνητικές συνέπειες και οι οποίες περιόρισαν τις φαινοµενικά θετικές εξελίξεις που αναµένονταν για το φετινό καλοκαίρι από τον τουρισµό καθώς και (δ) στον πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τις απαιτήσεις προς τους πελάτες των ακτοπλοϊκών εταιριών, αρκετοί από τους οποίους αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες λόγω των οικονοµικών συνθηκών. Σηµαντική εξέλιξη που πρέπει να επισηµανθεί είναι η κίνηση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. (όσο αυτό υπήρχε) που αφορά την κατάργηση µέρους των εισφορών προς τρίτους που επιβάρυναν τις τιµές των εισιτηρίων. Η εξέλιξη αυτή σίγουρα αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς τον εξορθολογισµό της δοµής του κόστους των εισιτηρίων αλλά τα µακροπρόθεσµα οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές είναι αµφίβολα εξαιτίας των παραγόντων που σχετίζονται µε το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Προς το παρόν βέβαια οι εταιρίες δείχνουν ένα υψηλό αίσθηµα ευθύνης ανακοινώνοντας µειώσεις ναύλων µεταξύ 8% και 10%. Όσον αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, οι αναταραχές στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτο, Λιβύη) δηµιούργησαν σειρά ευκαιριών για τον ακτοπλοϊκό κλάδο τις οποίες και δεν άφησαν ανεκµετάλλευτες. Η άµεση ανταπόκριση για τη µεταφορά πολιτών από αυτές τις δύο χώρες σε Ευρωπαϊκό έδαφος απέδειξε για άλλη µία φορά τα γρήγορα αντανακλαστικά που διαθέτουν οι διοικούντες των εταιριών αυτών προσφέροντας τις υπηρεσίες τους µε τρόπο αποτελεσµατικό διαχειριζόµενοι κατά τρόπο άριστο τους κινδύνους που επικρατούσαν. Αυτή η κίνηση δεν είχε µόνο θετικές οικονοµικές επιπτώσεις στους ισολογισµούς των εταιριών αλλά και ενδυνάµωσε τη θετική εικόνα της Ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές στερέωµα. Η συνεισφορά του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. σε αυτή τη θετική εξέλιξη κρίνεται σηµαντική. Οι παγκόσµιες οικονοµικές κυρίως εξελίξεις επιδρούν και αυτές σε σηµαντικό βαθµό στη λειτουργία του κλάδου. Μεταξύ αυτών, ίσως και η κυριότερη, είναι η τιµή του πετρελαίου που κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συµµετέχοντας σε ποσοστά άνω του 45% στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος έχει σε κάποιο βαθµό περιοριστεί τα τελευταία χρόνια λόγω του ενισχυµένου ευρώ σε σχέση µε το δολάριο. Ο κίνδυνος βέβαια από τις συνεχείς απότοµες µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών εξακολουθεί να υφίσταται και να απειλεί τις οικονοµικές τους καταστάσεις. Τέλος, δεν πρέπει να αγνοηθεί ο κίνδυνος της διακύµανσης των επιτοκίων κυρίως µετά την πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 µονάδες βάσης. Εάν συνεχιστεί αυτή η ανοδική πολιτική σίγουρα θα επιβαρύνει τον τραπεζικό δανεισµό της αγοράς σηµαντικά. Οι ίδιες οι εταιρίες από τη µεριά τους προσπαθούν να προσανατολιστούν παλεύοντας µέσα σε αυτό το κλίµα της έντονης αβεβαιότητας. Χαρακτηριστική είναι η ακύρωση της πώλησης του µετοχικού πακέτου που κατέχει η MINOAN LINES στην HELLENIC SEAWAYS λόγω αδυναµίας της ANEK LINES να ανταπεξέλθει στην καταβολή της δόσης το Νοέµβριο του Οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες έχουν προσανατολίσει τις εταιρίες στην πλειοψηφία τους στο να ακολουθούν αµυντικές πολιτικές µε σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς τους σε ό,τι αφορά την επέκταση σε νέες γραµµές και ανανέωση στόλων. Από την άλλη όµως στις γραµµές «φιλέτα» έχουν επιδοθεί σε επιθετικές τιµολογιακές πολιτικές οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση των εσόδων τους ανά Μονάδα Μεταφορικού Έργου (ΜΜΕ) που δικαιολογούν σε µεγάλο βαθµό τα απογοητευτικά αποτελέσµατα EBITDA. Ως ΜΜΕ ορίζεται το άθροισµα του απόλυτου αριθµού των επιβατών, φορτηγών και αυτοκινήτων που µεταφέρονται. 6

7 Ιδιαίτερο βέβαια ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση συνεργασίας µεταξύ ATTICA GROUP και ANEK LINES στις γραµµές της Κρήτης και της Αδριατικής ενισχύοντας την αµυντική αυτή στρατηγική. Η µείωση της γενικότερης κίνησης επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών σε συνδυασµό µε την ελαφρά συρρίκνωση των µεριδίων αγοράς τόσο στις γραµµές του εσωτερικού όσο και της Αδριατικής επιβάλλουν τέτοιου είδους κινήσεις. Όπως αναφέρουµε τα τελευταία χρόνια στις Ετήσιες Μελέτες µας υπάρχουν ακόµα περιθώρια συνεργασιών και συγχωνεύσεων τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιωσιµότητα των εταιριών και ίσως θα πρέπει να γίνουν µε πιο γρήγορους ρυθµούς. Η φετινή Μελέτη αποσκοπεί στο να δώσει µία ολοκληρωµένη εικόνα του κλάδου από το 2004 µέχρι σήµερα ώστε να γίνει πιο κατανοητό το πώς έχουµε φτάσει στη σηµερινή κατάσταση. Μετά την εισαγωγή, ακολουθούν οι παρουσιάσεις της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς σε επίπεδο προσφοράς, ζήτησης και µετοχικών συνθέσεων (ενότητα 2), της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου (ενότητα 3), της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι βασικές εταιρίες του κλάδου (ενότητα 4) και του επιπέδου της κοινωνικής πολιτικής η οποία εν µέρει εκφράζεται µέσω των επιδοτούµενων γραµµών (ενότητα 5). 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2.1. Επισκόπηση Αγοράς Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) διαπιστώνουµε ότι η Ελληνική Ακτοπλοϊκή αγορά έχει περάσει σε µια φάση υποχώρησης καθώς η κίνηση επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών εµφανίζουν σηµάδια συστηµατικής µείωσης µετά το 2006, όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 1. Όπως φαίνεται τα επίπεδα της ζήτησης το 2009 µειώθηκαν περαιτέρω, περιορίζοντας σηµαντικά τα έσοδα των εταιριών τα οποία συµπιέζονται ακόµα περισσότερο από το κόστος καυσίµων. Πρέπει να επισηµανθεί ότι στις τιµές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα σε πορθµεία όπου η συνολική κίνηση κυρίως των επιβατών υπερδιπλασιάζεται. Γράφημα 1: Μεταφορικό ΈΈργο Ελλάδας ( ) -./ /#!&#!&#!%#,-./ % )"!$% )"!'% )"'$% )"''%!%#!$#!$#!$+'#!$+&#!%+%#!%+$#!%+,#!$+)#!"($%!"('%!"&$%!"&'%!"('%!"(#% )"'+% )"!*% )"!'% )"'$%!"# '(()# '((*# '(("# '(($# '((%# '((&#!"#$% )''*% )''$% )''+% )''#% )''&% )''(% $67894:;3$<"##!="##)>$ *+,+-./0$ '%#$ '!#$ '"#$ '##$!&#$ !%#$ !!#$ 468!"#$ "##!$ "##'$ "##%$ "##($ "##&$ "##)$ βάση ΕΣΥΕ και Λιµενικών Αρχών 7

8 Επιχειρώντας µία βαθύτερη ανάλυση των κυριοτέρων περιοχών του εσωτερικού παρατηρούµε ότι η περιοχή των Κυκλάδων εµφανίζει την υψηλότερη κίνηση σε επίπεδο επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 2, µε τις γραµµές της Κρήτης, του Αργοσαρωνικού και των Δωδεκανήσων να ακολουθούν. Στις τελευταίες θέσεις µε τη µικρότερη κίνηση κατατάσσονται οι περιοχές του Β.Α. Αιγαίου, Σποράδων και Ιονίου. Διευκρινίζεται ότι η κίνηση των επιβατών παρουσιάζεται στον οριζόντιο άξονα, των φορτηγών στον κάθετο και η αντίστοιχη των αυτοκινήτων στο µέγεθος της φούσκας. Γράφημα 2: Ανάλυση Κίνησης Κυριοτέρων Περιοχών (2009) " #!!" '&!" '%!" '$!",-./012" '#!" '!!" &!" %!" $!" BDAFA" CE=CE" MN<N"<CO<CE" #!"!"!" '(!!!" #(!!!" )(!!!" $(!!!" *(!!!" %(!!!" +(!!!" &(!!!" " 9:4;2/78" 8

9 2.2. Ανάλυση Ζήτησης Εισηγµένων και Hellenic Seaways Στην παρούσα ανάλυση συµπεριλαµβάνονται οι εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και η HELLENIC SEAWAYS. Η ανάλυση του µεταφορικού έργου καθώς και της προσφερόµενης χωρητικότητας εστιάζουν στις περιοχές της Ελλάδας και της Αδριατικής. Γράφημα 3: Μεταφορικό ΈΈργο Επιβατών Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) -./0123"4!!!5" (%$!!!" (#$!!!" (!$!!!" '$!!!" &$!!!" %$!!!" #$!!!"!" 4-OO:9:"#!!%"P"#!(!5" EFGGFHIJ"KFLMLNK" LQQIJL"RSTUV" WIHTLH"GIHFK" LHFX"GIHFK" HFG"GIHFK" KLTK"YFSSIFK" #(!!!" '(&!!" ($(!!" ($#,!" '*%",$&'%" &$!!(" #!!%" '!&" ($%)'" +%+",$#(#" )$+!," #!!)",%+" %+!" &!%" +,%" ($,)!" ($,!!" +&'" +'#",$!++" )$+,'" #!!&",$(*(" )$*(%" #!!*" )%&" ($&&'" ($!(!",$#+(" )$(+(" #!!'" ($'(," ($!%&",$&)'" %$*#&" #!!+" 5;:89;A9ED"#!!$P"#!'!6" MQQJKM"RSTUV" MIGW"HJIGL" XJITMI"HJIGL" &!)",$'&%",$+(#" #!(!" *((" #$#!!" ''+" Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3 το µεταφορικό έργο επιβατών των εισηγµένων και της HELLENIC SEAWAYS παρουσιάζει µικρή µείωση σε σχέση µε το 2009 µε την Ελληνική αγορά να συρρικνώνεται µε -4% και την Αδριατική να έχει σταθεροποιητικές τάσεις. Στην Ελληνική αγορά µειωµένη ζήτηση εµφανίζουν η HELLENIC SEAWAYS (-17%) και η MINOAN LINES (-15%) ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι ANEK LINES, NEL LINES, ATTICA GROUP µε ποσοστά 10%, 18% και 6% αντίστοιχα. Η εικόνα της Αδριατικής συνεχίζει να είναι µεικτή µε τις ANEK LINES και MINOAN LINES να παρουσιάζουν αυξήσεις της τάξης του 10% και 13% αντίστοιχα και την ATTICA GROUP µείωση -16%. -./01234"5!!!6" '(%!!" '($!!" '(#!!" '(!!!" &!!" %!!" $!!" #!!"!" )&#" ),&" $&!" $+*" %&#" *+)" #!!$" #!!)" )&'" )#!" ***" #!!%" )$#" )''" *#&" #!!*" )%$" $)$" *'*" #!!&" ))," $&'" *!," #!!+" %#)" )#&" )+$" #!'!" 9

10 Γράφημα 4: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Αυτοκινήτων Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) -./01234/5"6!!!7" '(&!!" '(%!!" '($!!" '(#!!" '(!!!" &!!" %!!" $!!" #!!"!" 69PP-<-"#!!$Q"#!'!7" MRRJKM"STUVW" MIGX"HJIGL" YJIUMI"HJIGL" FGHHGIJK"LGMNMOL" IGH"HJIGL" LMUL"ZGTTJGL" '#&" *!!" '!+" '+%" )!)" #!!$" '!," %%#" '#$" ##!",&," #!!)" %*" *&" %$," '#%" #!&",+'" #!!%" +%" '#%" %#)" )%*" ',!" #'!" #$+" $!$" #!!*" &," ',$" $#'" #!!&" )#$" '),",'!" $**" #!!+" ''$" ''#",'," ),," #!'!" ','" $'+" Στην περίπτωση των αυτοκινήτων εµφανής είναι και εδώ η µείωση της ζήτησης κατά -4% στην εσωτερική αγορά ενώ στην Αδριατική υπάρχει αύξηση του 1% (Γράφηµα 4). Στην Ελληνική αγορά µειωµένη ζήτηση σε αυτοκίνητα εµφανίζουν η HELLENIC SEAWAYS (-20%) και η MINOAN LINES (-27%) ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι ANEK LINES, NEL LINES, ATTICA GROUP µε ποσοστά 1%, 14% και 12% αντίστοιχα. Η εικόνα της Αδριατικής παρουσιάζει µία µεικτή εικόνα µε την ANEK LINES και τη MINOAN LINES να εµφανίζουν αύξηση 9% και 3% αντίστοιχα και την ATTICA GROUP να έχει µείωση της τάξης του -9%. LPPIJL"QRSTU" LHFV"GIHFK" WIHSLH"GIHFK" '#!" '!!" &#!" $'$" $#'" $#'" $'#",-./0123.4"5!!!6" &!!" %#!" %!!" $#!" $!!" $&#" $&)" $#!" $'&" $'+" $$&" $'#" $%&" $'+" $&'" #!"!" $%'" %!!'" $'(" %!!#" $'$" %!!(" $'$" %!!)" $&)" %!!*" $'*" %!!+" $&#" %!$!" 10

11 Γράφημα 5: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Φορτηγών Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ),-./012"3!!!4",-./012"3!!!4" #!!" '#!" '!!" &#!" &!!" %#!" %!!" $#!" $!!" #!"!" 36MM:9:"%!!'N"%!$!4" JOOGHJ"PQRST" JFDU"EGFDI" VGFRJF"EGFDI" CDEEDFGH"IDJKJLI" FDE"EGFDI" IJRI"WDQQGDI" '!!" &#!" &!!" %#!" %!!" $#!" $!!" #!"!" '%" $$!" #(" $%(" +&" %!!'" &'" $&(" $&#" $'!" $##" *$" %!!#" '$" %&" *!" )&" ($" ((" (+" (+" +(" %!!(" ')" %*" )#" $!+" %!!)" +)" $$%" $'#" 3:978:>8B?"%!!'M"%!$!4" %'" +'" ++" $#!" %!!'" %#" %!!*" (&" $*%" %!!+" JNNGHJ"OPQRS" JFDT"EGFDI" UGFQJF"EGFDI" CDEEDFGH"IDJKJLI" %'" +!" *$" $&*" %!!#" %'" %#" %#" +$" *$" *)" %!!(" *%" +$" *)" $&(" $'$" %!!)" $'+" %!!*" %!!+" $+" *!" $%" ))" )*" $&(" $)%" $#$" %!$!" %!$!" #(" Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της κίνησης των φορτηγών. Στην Ελληνική αγορά δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε σχέση µε το 2009 όσον αφορά το σύνολο του µεταφερόµενου όγκου. Επιµέρους τα αποτελέσµατα των εταιριών εµφανίζουν σηµαντικές µειώσεις µε την MINOAN LINES και HSW να αναφέρουν µειώσεις ύψους -11%, την ANEK LINES -5% αλλά και αυξήσεις µε τη NEL LINES να εµφανίζει διπλασιασµό του µεταφερόµενου έργου και η ATTICA GROUP αύξηση 4%. Η Αδριατική εµφανίζει σηµάδια κόπωσης και αυτή στο σύνολο των γραµµών δραστηριοποίησης των εταιριών (Γράφηµα 5). Μείωση παρουσιάζει µόνο η ATTICA GROUP κατά -14% σε αντίθεση µε τις ANEK LINES, MINOAN LINES και HSW που αναφέρουν αυξήσεις 6%, 13% και 64% αντίστοιχα. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η σηµαντική αύξηση της NEL LINES σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου οφείλεται στην αξιοποίηση του στόλου της για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους (εδώ αναφερόµαστε κυρίως στα ταχύπλοα πλοία της εταιρίας), στην εκµετάλλευση πλοίων που ήταν ανενεργά λόγω ζηµιών και τέλος στην ένταξη στο στόλο της εταιρείας νέων πλοίων µέσω ναυλώσεων. &)" )$" %!" *)" *&" $$)" 2.3. Ανάλυση Προσφοράς Εισηγµένων και Hellenic Seaways Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6 µετά από µία περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης του διαχειριζόµενου στόλου µετά το 2005 παρουσιάζεται µία αύξηση το 2011 σε σχέση µε το 2010 της τάξεως του 28%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολιτική ναυλώσεως πλοίων της NEL LINES η οποία αύξησε τη δύναµη του στόλου της από τα 7 στα 22 πλοία καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησε η πτώχευση των εταιριών ΣΑΟΣ και GA Ferries. Οι υπόλοιπες εταιρίες περιορίστηκαν σε αυτό το επίπεδο σε οριακού τύπου κινήσεις µε την προσθήκη και πώληση ενός ή δύο πλοίων ανάλογα µε τη λειτουργική φιλοσοφία που διέπει την καθεµία. 11

12 Γράφημα 6: Εξέλιξη Στόλου Εισηγμένων και Hellenic Seaways M$,,,N$,!!O##!(,# $%#!$,#!"*%# $,#!,,# ',#!(*$#!&*%#!(*%#!(*(#!&*"#!%*!#!)*)#!)*'#!+*(#!)*%#!%*%#!%# 3.412# ),#!!"#!$%#!$&#!$$#!!$#!,# -./012# #BP#3.41QR# #>#-./012# (,# '%# '(# '&# '!# '!# )"# '"# %# $,#,# $,,,# $,,!# $,,$# $,,&# $,,(# $,,%# $,,)# $,,+# $,,'# $,,"# $,!,# $,!!#,# Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζεται και στους τύπους πλοίων που επιλέγουν οι εταιρίες για τη δραστηριοποίησή τους. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 7, το 2011 είναι εµφανής η αύξηση πλοίων τύπου RO-PAX, RO-RO και HSC. Οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες έχουν ωθήσει τις εταιρίες στην εξεύρεση και υλοποίηση στρατηγικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν την ανανέωση του στόλου τους προκειµένου να µπορέσουν να επιβιώσουν. Αξίζει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι εταιρίες έχουν συνεχίσει µε ιδιαίτερη ένταση τις διαδικασίες εξορθολογισµού του διαχειριζοµένου στόλου κάνοντας χρήση σειράς εναλλακτικών στρατηγικών όπως: η αµφίδροµη πώληση, αγορά και ναύλωση πλοίων η γεωγραφική διασπορά του στόλου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο η συνεργασία σε γραµµές έντονου ανταγωνισµού Γράφημα 7: Εξέλιξη Στόλου ανά Τύπο Πλοίου "678389":;:"79,8",38489""" <$!!!"="$!##>" *!" )$" )(" )'" )%" )!" (&" (!" '$" '#" '#" '#" '#" ''" '!" &!"?BCDEFEGH" DE=IJK" %!" $*" $+" $+" $+" $)" DE=DE" $!" #%" #'" #&" #&" #&" #'" #(" #&" #&" #&" #%" #*" #!" +" +" +" *" *" (" '" '" (" )" *" *" +" *" *" (" &" *" *"!" $!!!" $!!#" $!!$" $!!%" $!!&" $!!'" $!!(" $!!)" $!!*" $!!+" $!#!" $!##" 12

13 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της NEL LINES η οποία το 2010 ναύλωσε τα πλοία RO/PAX EUROPEAN EXPRESS, ΑΛΚΥΟΝΗ, AQUA JEWEL, ΚΥΚΛΑΔΕΣ EXPRESS, AQUA MARIA, ROPAX 1, ROPAX 2, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, και ARPERIΑ και τα πλοία RO/RO ΙΠΠΟΤΗΣ, COLOSSUS και ΜΥΚΟΝΟΣ. Η HELLENIC SEAWAYS από τη µεριά της προχώρησε στη µετασκευή του RO/RO HELLENIC VOYAGER σε RO/PAX το οποίο ονοµάστηκε ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ το οποίο και δροµολογήθηκε στην περιοχή των Δωδεκανήσων, ενώ η ATTICA GROUP έχει προβεί στην πώληση του SUPERFERRY II και είναι σε αναµονή της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης του δευτέρου RO/PAX BLUE STAR PATMOS µετά την παραλαβή του RO/PAX BLUE STAR DELOS φέτος Ανάλυση Μετοχικής Σύνθεσης Κλάδου Το τελευταίο δωδεκάµηνο υπάρχει µία υποτονικότητα στην εξέλιξη των µετοχικών συνθέσεων µε δύο να είναι τα γεγονότα που ξεχωρίζουν. Το πρώτο αφορά την ακύρωση της συµφωνίας πώλησης στην ANEK LINES του συνόλου της συµµετοχής της MINOAN LINES στην HELLENIC SEAWAYS λόγω αδυναµίας της ANEK LINES να ανταπεξέλθει στην εκπλήρωση της συµφωνίας. Η NEL LINES αποτελεί το δεύτερο πόλο των εξελίξεων. Μετά την ενεργό συµµετοχή του κ.μιλτιάδη-μιχαήλ Βάγγερ η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει αλλάξει σηµαντικά µε τέσσερα εταιρικά σχήµατα να κατέχουν το 97% της εταιρίας. Ουσιαστικά πλέον στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά υπάρχουν πέντε κύρια σχήµατα η δηµιουργία των οποίων ήταν απαραίτητη για την καταρχήν επιβίωση και στη συνέχεια τη λειτουργία της αγοράς (Γράφηµα 8). Γράφημα 8: Ανάλυση Δικαιωμάτων Ψήφου 2011 KOINO 9,88% Mr.!. Vardinogainnis 29,90% Restis Group 12,00% Fragos George 6,90% BARMIN A.E. 26,52% SEA STAR CAPITAL 32,50% 40,98% KOINO 90,12% Grimaldi Group 33,35% SSC 18,00% 25,40% 100% 50,11%!"#!"$% &'(!#$) "ltana Navigation Ltd (37,11%) Antelope Shipping Inc (5,73%) ISFI Aquare Fund (29,36%) Ercolana Holdings Ltd 3,33% (24,47%) KOINO 100,00% 20,00% MIG 89,38% 100,00% 10,62% KOINO 13

14 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των µετοχικών σχηµάτων και το πώς έχουµε φτάσει στη σηµερινή κατάσταση (Πίνακας 1). ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ( ) Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 9,51% Εξαγορά του 18,9% της ΑΝΕΚ από Edgewater Holdings Inc Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/ Ι. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 11,61% Εξαγορά C-LINK από NEL LINES Πρωταγωνιστές:Α. Βεντούρης Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 12,23% της HELLENIC SEAWAYS Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος Απόκτηση ΔΑΝΕ από BLUE STAR FERRIES Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 14,24% Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 22,25% Συµµετοχή ATLANTICA DI NAVIGAZIONE στην ANEK LINES Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 22,25% της MINOAN LINES Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος Εξαγορά ATTICA GROUP από MIG σε ποσοστό 51,64% Πρωταγωνιστές: Α. Βγενόπουλος/Π. Παναγόπουλος Έξοδος Π. Λασκαρίδη από την ακτοπλοΐα. Πώληση µετοχών MINOAN LINES και HELLENIC SEAWAYS Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/I. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή MIG στην ATTICA GROUP σε 91,1% και BLUE STAR FERRIES σε 84,45% Ανταλλαγή πακέτων µετοχών µεταξύ MINOAN LINES και ANEK LINES Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή ANEK LINES στη NEL LINES Πρωταγωνιστές: Ι. Βαρδινογιάννης/Α. Βεντούρης Συγχώνευση BLUE STAR FERRIES και ATTICA GROUP κάτω από την ATTICA GROUP Συµφωνία εξαγοράς του συνόλου της συµµετοχής της MINOAN LINES στη HELLENIC SEAWAYS από την ANEK LINES. Το σύνολο της συµµετοχής της ANEK LINES προσεγγίζει το 66% Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Πώληση του 19,98% της συµµετοχής στην NEL LINES της Edgewater Holdings Inc. στην Antelope Shipping Inc. Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον τον 11% των µετοχών της Hellenic Seaways Πρωταγωνιστές: SEA STAR/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο 90% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της Grimaldi Compagnia di Nagigazione στο µετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραµµών Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi Στο 5,02% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου του Απόστολου Βεντούρη στη NEL LINES µέσω της εταιρείας CERBERUS & PARTNERS Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης Ακύρωση συµφωνίας MINOAN LINESκαι ANEK LINES για την αγορά του συνόλου της συµµετοχής της πρώτης στην HELLENIC SEAWAYS από τη δεύτερη. Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Η µετοχή της NEL LINES βρίσκεται υπό επιτήρηση λόγω συντονισµένων πρακτικών από τις εταιρίες Altana Navigation Limited, Ercolana Holdings Ltd, ISFI Square Fund Ltd και Antelope Shipping Inc. 14

15 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά το µέγεθος του στόλου που διαχειρίζεται το κάθε ένα από τα προαναφερθέντα εταιρικά σχήµατα. Η εκτίµησή µας είναι ότι υπάρχει ακόµα χώρος για νέες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές οι οποίες θα συµβάλλουν στην ενδυνάµωση αυτών, προκειµένου να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην ακτοπλοϊκή αγορά αλλά και στο διεθνές οικονοµικό επίπεδο. Η κίνηση συνεργασίας ANEK LINES και ATTICA GROUP αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Στόλος ANEK LINES 14 ATTICA GROUP 13 MINOAN LINES 7 NEL LINES 22 HELLENIC SEAWAYS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του ν. 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3301/2004) οι Ελληνικές εταιρίες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις, για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1/1/2005 και µετέπειτα µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης «.Π.Χ.Π.». Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και των πέντε υπό εξέταση εταιριών για το 2010 συντάχθηκαν µε βάση τα.π.χ.π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: Ανάλυση κόστους, Κύκλο εργασιών, EBITDA, Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, Τραπεζικός δανεισµός και Χρηµατοοικονοµική ανάλυση Στην ανάλυση της αγοράς, εκτός των τεσσάρων εισηγµένων εταιριών (ANEK LINES, ATTICA GROUP, MINOAN LINES, NEL LINES) συµπεριλαµβάνεται και η HELLENIC SEAWAYS η οποία κατέχει µεγάλο µερίδιο αγοράς Ανάλυση Κόστους Το συνεχώς αυξανόµενο κόστος των καυσίµων συνεχίζει να αποτελεί την κύρια απειλή για τις εταιρίες της Ελληνικής ακτοπλοΐας. Η αύξηση του BRENT πάνω από 30% σε σχέση µε το 2009 άσκησε σηµαντικές πιέσεις στα αποτελέσµατα των εταιριών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόµα και το ισχυρό ευρώ δεν λειτούργησε ως σηµαντικό ανάχωµα σε αυτή την εξέλιξη. Τα αποτελέσµατα του Γραφήµατος 9 παρουσιάζουν την εξέλιξη του κόστους από το 2004 έως το 2010 σε απόλυτους αριθµούς σε συνδυασµό µε την µέση ετήσια τιµή του βαρελιού BRENT εκφραζόµενη σε ευρώ. 15

16 Γράφημα 9: Εξέλιξη Κόστους Καυσίμων Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) ABC6BC$ADECF-GH$1FCI-1HGH$ADF$J:KK:;LM$N:OPOQN$ R%**+S%*"*T$ 1FCUI-1H1C$ J:KK:;LM$N:OPOQN$ 89:;<$R!T$ -./0$123/45$6473$89:;<$!"**$!"##$!&*$!"*$!*$ %**+$ %**&$ %**)$ %**,$ %**'$ %**#$ %*"*$!*$ Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά της επιβάρυνσης των καυσίµων στο συνολικό κόστος είναι τα αποτέλεσµατα του Γραφήµατος 10. Η συµµετοχή των καυσίµων στο σύνολο του κλάδου από 32% το 2004 έχει πλέον πλησιάσει το 48% το Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τις εταιρίες στο να αξιολογούν και να λαµβάνουν σειρά στρατηγικών αποφάσεων σε λειτουργικό επίπεδο όπως: ο εξορθολογισµός των δροµολογίων ο οποίος επιτρέπει την αύξηση της πληρότητας η µείωση του στόλου η µείωση της ταχύτητας η επένδυση σε πλοία νέας τεχνολογίας οι στρατηγικές συνεννόησης και συνεργασιών των ίδιων των εταιριών Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εισηγµένες εταιρείες δείχνουν να επηρεάζονται περισσότερο σε σχέση µε την HELLENIC SEAWAYS η οποία δείχνει να αντιστέκεται και να ανταπεξέρχεται πολύ καλύτερα λόγω της περιορισµένης εκµετάλλευσης του στόλου στο 12µηνο. Γράφημα 10: Συμμετοχή Κόστους στο Συνολικό Κόστος Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) "&#$ -.//01234$56.-7/2.$-12$ $52-12-$$ :!&&';!&,&<$ $6=2>6-$ '"#$ '&#$ %"#$ %&#$!"#$!&&'$!&&"$!&&($!&&)$!&&*$!&&+$!&,&$ 16

17 3.2. Κύκλος Εργασιών Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των υπό εξέταση εταιριών συνεχίζει την καθοδική του πορεία που ξεκίνησε το 2007 περιοριζόµενος οριακά πάνω από τα 900 εκατοµµύρια (Γράφηµα 11). Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται τόσο στον περιορισµό της γεωγραφικής διασποράς που είχαν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες όσο και στη µείωση του τζίρου στις δύο κύριες περιοχές δραστηριοποίησης, Ελλάδας και Αδριατικής. Γράφημα 11: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Περιοχή Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) P$""%Q$"("R# #.99>S># >S<?>T?7D# U>9T?7D# UV#W>9>;;># HV#W>9>;;>#./ #!()%""#!()$""#!()"""#!%-#!&$#!%-#!,+#!-(#!$+#!*&#!$#!('#!'""#!%*$#!*',#!*"*#!%''#!%*+#!-'%#!-*$#!&""#!%""#!$""# #!*"'## #!*%"## #!*+'## #!&("## #!*,&## #!*+&## #!**%##!"# $""%# $""*# $""&# $""+# $""'# $"",# $"("# Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των Γραφηµάτων 12 (α) και (β) όπου φαίνεται η πηγή περιορισµού των εσόδων. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του γραφήµατος (α) όπου η πτώση ζήτησης µεταφορών και τα επίπεδα του ανταγωνισµού στην περιοχή της Αδριατικής έχουν περιορίσει το ποσοστό των εσόδων στο 39% που αποτελεί το χαµηλότερο ποσοστό από το 2004 µέχρι σήµερα. Η σηµαντική αυτή εξέλιξη φαίνεται και στο γράφηµα (β) όπου το µέσο έσοδο ανά Μονάδα Μεταφορικού Έργου (ΜΜΕ) έχει περιοριστεί στο 90% σε σχέση µε το 2004 στην περιοχή της Αδριατικής σε αντίθεση µε την περιοχή της Ελλάδας όπου υπάρχει µία αύξηση της τάξης του 20% η οποία βέβαια δεν είναι αρκετή από µόνη της για να αντισταθµίσει τις όποιες απώλειες της επικερδούς εκµετάλλευσης της Αδριατικής Αγοράς. Γράφημα 12: Συμμετοχή Περιοχών στον Κύκλο Εργασιών Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) -.//01234$ $-129$:.:;2$06<=-789$$ J,$$&I,$)$K"" 0;;=A=$ =A67=17:4$ B=;17:4$ BC$D=;=--=$ EC$D=;=--=$ ALAMN<"5OPQ<RST"5MMQUQ" ALAMN<"5OPQ<RST"5VSW5ORAN",*#$ X?3/"-3/F/"7D2"XX5"53G.H:;6/9" X?3/"-3/F/"7D2"XX5"5>G.H:;6/9" )*#$ &*#$!*#$ %*#$ (*#$!"#$!(#$!)#$!%#$ &'#$!!#$ &(#$!'#$ &)#$!%#$ )*#$!*#$ )'#$ %+#$ 567./889:;7"!"'$$"!"($$"!"#$$"!"&$$"!"+$$"!",$$" )$$" )$$"!"##'"!"#$%" ))," )$*"!"($'"!"#&$" )+*" ),*" ),," ))*" ),+" ),)" ))(" **"!"()$"!"#'%"!"#*("!"#*+"!"#(+"!"#')"!"&''"!"+%&" ),$" *$"!"##&"!"+#," )($" )&$" ),$" )$$" %$" ($" &$" -./0"12340",$$&" '*#$!")$$",$" *#$ (**!$ (**&$ (**)$ (**,$ (**"$ (**+$ (*'*$ (α)!"$",$$&",$$#",$$(",$$'",$$%",$$*",$)$" (β) $" 17

18 3.3. Ανάλυση EBITDA Τα αποτελέσµατα των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εµφανίζουν τη χειρότερη εικόνα όλων των εποχών καθώς στο σύνολό τους οι εταιρίες έχουν δηλώσει αρνητικά αποτελέσµατα. Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 13 τα αποτελέσµατα των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανά Μονάδα Μεταφορικού Έργου είναι πλέον σε αρνητικό επίπεδο και µάλιστα 3 φορές κάτω σε σχέση µε το 2004 που αποτελεί και το έτος βάσης της ανάλυσης. Γράφημα 13: EBITDA Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) EKELMKN%6789:;%EMONP.EQRQ%STM%U6VV6W8X%Y6;Z;[Y%% >"((&,"($(D% EMONP.EQEO% U6VV6W8X%Y6;Z;[Y% 6789:;<=.E% EF103GGHIJ1%!#+(% $#)%!#((% $(-% $$$% $((%!")%!"+(%!-%!$'%!##% )#%!"((% &$%!$+(%!"'(%!"#$%!"#&%!$((%!"()%!#"%!#"%!+(%!*#%!+)%!(%,++% "((&% "((+% "(()% "(('% "((*% "((-% "($(%,!''%,!+(%,!$%,!$((% $+(% $((% +(% (%,+(%,$((%./012345%6789:;<==6%% Ενδεικτικά η ANEK LINES παρουσιάζει µεταβολή στο EBITDA σε σχέση µε το 2009 κατά -147%, η MINOAN LINES κατά -590%, η ATTICA GROUP κατά -109%, η NEL LINES κατά -486% και η HELLENIC SEAWAYS κατά -104% (Γράφηµα 14). Η χειροτέρευση των αποτελεσµάτων των εταιριών τα οποία αναµένεται να δοκιµαστούν ακόµα περισσότερο στο άµεσο µέλλον οφείλονται τόσο στη µείωση της ζήτησης όσο στην επιθετική τιµολογιακή πολιτική που ακολουθησαν οι εταιρίες στις γραµµές φιλέτα µε προσφορές πολύ κοντά στο λειτουργικό τους κόστος κατά τη 2ετία Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι οι συγκεκριµένες πολιτικές δεν αποτελούν µακροπρόθεσµες στρατηγικές λύσεις καθώς σε µία τέτοια βάση µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική απειλή για τη βιωσιµότητα των ίδιων των εταιριών. 18

19 Γράφημα 14: EBITDA ανά Εταιρία ( ) E'$$)!'$($F% AG<H%I>G<J% A??>KA%LMNOP% Q<II<G>K%J<ARASJ% T>GNAG%I>G<J% G<I%I>G<J% -./ /% "#$% "&$% "'$% "&(*+% "($% "'#*'% "')*(%!"#*,%!"'*+%!"(*'% "$%!"($% '$$)%,*&%!"((*#% '$($%!"'$%!"&$%!"',*&%!&+*)%!"#$% 3.4. Καθαρά Αποτελέσµατα Τα καθαρά αποτελέσµατα είναι επόµενο να ακολουθούν την τάση των αποτελεσµάτων των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 15. Βεβαίως σε ποσοστιαία βάση η µείωση αυτή είναι πραγµατικά απογοητευτική. Οι εταιρίες στο σύνολό τους εµφανίζουν αρνητικά καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων µε την ANEK LINES, ATTICA GROUP, NEL LINES, MINOAN LINES και HELLENIC SEAWAYS να δηλώνουν - 88 εκ., - 44 εκ., - 43 εκ., - 40 εκ. και - 27 εκ. αντίστοιχα. Η συµπίεση των καθαρών αποτελεσµάτων οφείλεται στο συνδιασµό υψηλού κόστους καυσίµων και χαµηλών τιµών εισιτηρίων σε γραµµές µε υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού. Γράφημα 15: Εξέλιξη Καθαρών Αποτελεσμάτων Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) EFG>5HHI12G&!,**&!)#*&!)**&!#*&!*& +!#*& +!)**& +!)#*& )**&!"#$%& JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**"+,*)*D& %%&!'#$(& ))-&!)(%$"& %(&!))($(&!*$%& ##&,**"&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*& +!($'& "*& +!,""$"& )"*& ),*& )**& -*&.*& "*&,*& *& / &6789:;&& +!,**& +,*& +!,#*& +!(**& +"#& +"*& +.*& 19

20 3.5. Τραπεζικός Δανεισµός Όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 16α, το 2010 οι δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά -5% σε σχέση µε το Από το 2007 εµφανίζεται µια σχετική σταθεροποίηση του επιπέδου δανεισµού των εταιριών λόγω: της αποπληρωµής των δανείων και της πώλησης πλοίων που βοήθησαν στη µείωση των δανείων λόγω προπληρωµών. Η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης σε επίπεδο κλάδου οφείλεται κυρίως στη σηµαντική µείωση του τραπεζικού δανεισµού της NEL LINES (-26%), της ATTICA GROUP (-8%), της MINOAN LINES (-3%) και της HELLENIC SEAWAYS (-2%) όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 16β. Στην περίπτωση της NEL LINES η τόσο µεγάλη βελτίωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται στη µείωση κατά 20% των µακροπρόθεσµων δανείων και στο 1/6 των βραχυπρόθεσµων σε σχέση µε το 2009 που είναι το αποτέλεσµα αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων αυτών. Γράφημα 16: Τραπεζικός Δανεισμός Εισηγμένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) P$""%Q$"("R# T855;U8575V$.<?CDB.A.?# FGHHGIJK#LGMNMOL#!"#$#%!"&$ '"##"!%($&")*)+&$ )!",$#%!"&$ -%!.)!$#%!"&$ )//%()$01.23$./ #!$)"""#!()'""#!()&""#!&"#!&,# 49>9<6$ 499><7$!()%""#!,%#!(*%#!()$""#!(*+#!(*%#!(*%#!()"""#!()+&%#!()&,$#!'""#!()$$%#!&""#!()(%'#!()""*#!()"'+#!()"$-#!%""#!$""#!"# $""%# $""*# $""&# $""+# $""'# $"",# $"("# 4:55$ 4965$ 4955$ 4865$ 4855$ 4765$ 4755$ 465$ 45$ 48;7<9$ 48?8<8$ 48;5<5$ 48=><=$ )//%()$01.23$ 476=<:$ 476:<:$ -%!.)!$#%!"&$ )!",$#%!"&$ 4766<;$ '"##"!%($&")*)+&$ 477:<=$!"#$#%!"&$ 855;$ 8575$ (β) (γ) Αναµφίβολα η ναυτιλιακή τραπεζική πίστη έχει κλονιστεί για όλους τους κλάδους της Ναυτιλίας. Αυτό ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται σταθερά µέχρι τις µέρες µας. Η τάση χρηµατοδότησης της ακτοπλοΐας επλήγη βεβαίως πολύ νωρίτερα όταν η Ελληνική αγορά και κυρίως το κράτος καθυστέρησε τις δοµικές αλλαγές για την πλήρη απελευθέρωση του κλάδου. Η αντιµετώπιση του θέµατος το 2006 άµβλυνε τις αντιδράσεις αλλά πλέον ήταν πολύ αργά για τις ξένες τράπεζες να επανέλθουν στο χώρο. Η κατάρρευση των αγορών το 2008 έφερε τα γνωστά αποτελέσµατα στις Ελληνικές τράπεζες. Έτσι η Ελληνική ακτοπλοΐα αντιµετωπίζει την επικίνδυνη έλλειψη της 20

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Αύγουστος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ιούλιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (212-213) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Αύγουστος 213 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 214 «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Αύγουστος 214 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 214 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 12 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Ionian Sea Sporades N. Aegean Cyclades Dodecanese Crete Σύμβουλοι της: Ιούνιος 2008 Πού βαδίζουμε κύριοι; Τα 'φτιαξε ο Μηνάς με

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος»

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>>

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>> ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Ε.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση»

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μελέτη «Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μάιος 2006 Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 5 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Παράταση ισχύος συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητος

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/-31/03/2006 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: εν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 30/9/2012 Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 Α ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επανάληψη μειοδοτικών διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα