Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ"

Transcript

1 Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ Ι. Η αναθεώρηση που δεν έγινε: µια επιλογή συµβολικής κυρίως σηµασίας; Μια από τις λίγες περιπτώσεις, όπου η αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001 έχασε το συναινετικό χαρακτήρα της 1, υπήρξε η απόρριψη της πρότασης του κόµµατος της Νέας ηµοκρατίας 2 για την τροποποίηση των παρ. 5, 6 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύσταση από πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, µε νοµική µορφή και οργανωτική δοµή που θα προσδιορίζει ο νοµοθέτης 3. Η εξαίρεση αυτή δηµιουργεί ερωτηµατικά. Κατ αρχήν, η λειτουργία «παραρτη- µάτων» αλλοδαπών πανεπιστηµίων, που ως ιδιωτικά εκπαιδευτήρια παρέχουν τα πρώτα έτη σπουδών στην Ελλάδα και εξασφαλίζουν τη λήψη του πτυχίου µε την 1 Έκφραση της σύγκλισης των 2 µεγάλων κοµµάτων στο θέµα της αναγκαιότητας της αναθεώρησης και στις βασικές κατευθύνσεις της, ο συναινετικός χαρακτήρας της δεύτερης, εκτεταµένης τροποποίησης του συντάγµατος του 1975 αναγνωρίστηκε ως παράµετρος επιβεβαίωσης του αυστηρού χαρακτήρα και της ιδιαίτερης νοµικοπολιτικής σηµασίας του καταστατικού χάρτη. Σηµαντικό τµήµα της θεωρίας, συνδέοντας και ορθά- την αναζήτηση της συναίνεσης µε την πρόβλεψη του άρθρου 110 παρ. 2 έως 4 Συντ. ειδικής, αυξηµένης πλειοψηφίας είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική βουλή για να υιοθετεί τροποποίηση συνταγµατικής διάταξης, ανύψωσε ερµηνευτικά τη συναίνεση σε αρχή που οριοθετεί τη δράση του αναθεωρητικού νοµοθέτη (έτσι, Ξ. Κοντιάδης, Η αναθεώρηση του Συντάγµατος, Αθήνα- Κοµοτηνή, εκδ. Α.Σάκκουλα, 2000, ιδίως σ. 297 επ., του ίδιου, Η αρχή της συναίνεσης ως θεµέλιο της αναθεωρητικής λειτουργίας, σε Γ. Παπαδηµητρίου (επιµ.) Αναθεώρηση του συντάγµατος και εκσυγχρονισµός των θεσµών, Αθήνα, 2000, σ. 35 επ., Ευ. Βενιζέλος, Η επικαιρότητα του συνταγµατικού φαινοµένου και το ελληνικό αναθεωρητικό διάβηµα του 2001, σε.τσάτσου- Ευ. Βενιζέλου Ξ.Κοντιάδη, Το νέο Σύνταγµα, Αθήνα- Κοµοτηνή, εκδ. Α.Σάκκουλα, 2001, σ. 31 επ (37 επ.). Η οµοφωνία, λοιπόν, των κυριότερων πολιτικών δυνάµεων συνιστούσε σεβασµό ενός διαδικαστικού ορίου της αναθεωρητικής διαδικασίας και απόδειξη της υπεροχής του συντάγµατος. Ο αντίλογος που αναπτύχθηκε στην άποψη αυτή δεν πρέπει πάντως να παραµεληθεί. Όπως επισηµάνθηκε, η χαµηλού βαθµού αντιπαράθεση ακόµη και σε κρίσιµα ζητήµατα οδήγησε σε χαµηλή συµµετοχή των βουλευτών στις σχετικές συνεδριάσεις της Βουλής και κυρίως- σε µετάθεση του διαλόγου στο εσωτερικό των κοινοβουλευτικών οµάδων, µε αποτέλεσµα µια σηµαντική πτυχή της αναθεώρησης να διεξαχθεί µε τρόπο αδιαφανή (πρβλ. Ν.Αλιβιζάτου, Αξιολόγηση του αναθεωρητικού εγχειρήµατος σε.τσάτσου- Ευ. Βενιζέλου Ξ.Κοντιάδη, ό.π., σ. 437 επ (443 επ.)) 2 Και µοναδική ουσιαστική διαφωνία µεταξύ των δύο µεγάλων κοµµάτων στο πεδίο των συνταγµατικών ελευθεριών, το οποίο η αναθεώρηση.αύξησε σηµαντικά σε λεκτικό όγκο, βλ. Κ.Χρυσόγονου, Η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ελλάδα πριν και µετά την αναθεώρηση του 2001, τα 10/2001, σ. 529 επ.

2 ολοκλήρωση της φοίτησης στο εξωτερικό, είχε υπονοµεύσει την εφαρµογή των προαναφερόµενων συνταγµατικών κανόνων 4, µε αποτέλεσµα να αποµειώνεται η αποτελεσµατικότητα και συνακόλουθα η νοµική σηµασία του καταστατικού χάρτη στο συγκεκριµένο πεδίο. Για τον λόγο, ίσως, αυτό, η ίδρυση «µη κερδοσκοπικών» πανεπιστηµίων από ιδιώτες είχε υποστηριχθεί δειλά και από στελέχη της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης η συνταγµατική διαρρύθµιση του «κρατικού µονοπωλίου» στην ανώτατη εκπαίδευση είχε εµφανιστεί ως µια παράµετρος έντασης ανάµεσα στην εθνική έννοµη τάξη και σε κοινοτικούς- ενωσιακούς κανόνες και στοχεύσεις. Πραγµατικά, το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την παιδεία, που καταστατικά περιοριζόταν σε συντονιστικές δράσεις σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση 5, επεκτάθηκε σταδιακά -και µε τη δηµιουργική παρέµβαση του ΕΚ- στη διαµόρφωση κοινοτικών πολιτικών για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Έτσι, η Συνθήκη του Μάαστριχ προσέδωσε έρεισµα αυξηµένου κύρους 6 στην κοινοτική δραστηριότητα, που µε δηλωµένο στόχο την ανάπτυξη της Ευρώπης των επαγγελµάτων ασκεί διαρκώς αυξανόµενη επιρροή στη δοµή και το περιεχόµενο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των κρατών-µελών της Ένωσης 7. 3 Την πρόταση αναθεώρησης της Ν βλ. σε Γ.Σωτηρέλη- Θ. Ξηρού, Η αναθεώρηση της Συντάγµατος, Αθήνα-Κοµοτηνή, εκδ. Α.Σάκκουλα, 2001, σ βλ. Θ.Αλαµανή, Η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Αθήνα- Κοµοτηνή, εκδ. Σάκκουλα, 1989, σ. 87 επ. 5 Έτσι, το άρθρο 128 της Συνθήκης της Ρώµης προέβλεπε την αρµοδιότητα του Συµβουλίου να διατυπώνει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, η παρέµβαση της κοινότητας εξαντλούνταν στη διαµόρφωση µιας κοινής πολιτικής που συνέβαλλε ώστε η επαγγελµατική εκπαίδευση να λειτουργεί ως παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών και ενίσχυσης της κοινής αγοράς. 6 Στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση του Μάαστριχ, οι ρυθµίσεις του Μέρους 3 - Τίτλος VIII (και µετά τη Συνθήκη της Νίκαιας Τίτλος XI) µε την επικεφαλίδα «Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελµατική κατάρτιση και νεολαία» διατηρούν κατ αρχήν την αρµοδιότητα των κρατών- µελών να διαµορφώνουν αυτά την πολιτική στον τοµέα της παιδείας, ωστόσο ρητά πλέον δηλώνεται ότι η Ένωση εφαρµόζει κοινή πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε συγκεκριµένους στόχους (προσαρµογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, βελτίωση της κατάρτισης και ένταξη στη αγορά) και µε κοινοτικές µεθόδους, ενώ επίσης αναγνωρίζεται η δυνατότητα άσκησης συµπληρωµατικών δράσεων από τα κοινοτικά όργανα σε κάθε εκπαιδευτικό ζήτηµα, βλ. ενδεικτικά Ν.Νugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα, εκδ. Σαββάλα, 2004, σ Για παράδειγµα, η ανάπτυξη των προγραµµάτων ανταλλαγών µεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων των κρατών- µελών (τα πολύ γνωστά προγράµµατα Erasmus σήµερα Socrates, Tempus κλπ) συµβάλλει σηµαντικά στην επικοινωνία των µελών των ακαδηµαϊκών κοινοτήτων και έχει διευκολύνει την εγκατάσταση δοµών διαλόγου για τα παραπάνω αναφερόµενα ζητήµατα. Οι βασικές αρχές της κοινοτικής πολιτικής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, πάντως, διατυπώθηκαν στη «Λευκή βίβλο για τη διδασκαλία και τη

3 Συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η εφαρµογή του κοινοτικού πλαισίου αναγνώρισης διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση (και το οποίο κατά κύριο λόγο περιλαµβάνεται στην οδηγία 89/48 του Συµβουλίου) κατέδειξε τις διαφορετικές αντιλήψεις του εθνικού Συντάγµατος και της κοινοτικής έννοµης τάξης σχετικά µε την πανεπιστηµιακή παιδεία, διαγράφοντας µε σαφήνεια την προοπτική µελλοντικών συγκρούσεων 8 : παρ ότι και στα δύο συστήµατα οι νοµικές ρυθµίσεις ευνοούν την ανάπτυξη ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οργανωµένων σύµφωνα µε το λειτουργικό πρότυπο 9, δηλαδή προσανατολισµένων στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονοµίας, η ενωσιακή πρόσληψη των «υπηρεσιών εκπαίδευσης» συνδέει στενά τις πανεπιστηµιακές λειτουργίες µε την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων και δεξιοτήτων προσαρµογής στις οικονοµικές, επιστηµονικές και τεχνολογικές καινοτοµίες 10. Αντίθετα, σε εθνικό επίπεδο, ο δηµοκρατικός χαρακτήρας οργάνωσης του πανεπιστηµίου ενσωµατώνει το πρόταγµα για τη διαφύλαξη της αυτονοµίας της έρευνας και της επιστήµης, που µε τη σειρά της αποτελεί µια από τις προϋποθέσεις για την κριτική προσέγγιση των κοινωνικών σχέσεων και των δοµών εξουσίας 11. Η αναθεώρηση του Συντάγµατος αποτελούσε, συνεπώς, την κατάλληλη ευκαιρία, αλλά και τη δικαιικά αρµόζουσα διαδικασία 12, για µια τροποποίηση των συνταγµατικών διατάξεων, ώστε αυτές να ανακτήσουν την αποτελεσµατικότητα µάθηση» της Κοµισιόν το 1995 και κωδικοποιήθηκαν στην άτυπη, αλλά πολιτικά σηµαίνουσα Κοινή ιακήρυξη των Υπουργών παιδείας της Μπολόνια, διακήρυξη που γλαφυρά χαρακτηρίστηκε το εκπαιδευτικό Μάαστριχ, βλ παρακάτω σε ΙΙ 8 Για τις εντάσεις ανάµεσα στη συνταγµατική ρύθµιση και σε κοινοτικούς κανόνες, βλ. Σ.Ταλιαδούρου- Θ.Αντωνίου, Παιδεία και ελεύθερη εγκατάσταση, Μια ελληνική συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 55 παρ. 1 ΣυνθΕΟΚ, ΤοΣ 1988, σ. 217 επ. ιδίως σ.227 επ, Ε. Μουαµελετζή, Η αναγνώριση των διπλωµάτων «εξωτερικού», ΝοΒ 47, σ επ., Ε. Τροβά, Η παιδεία: επαγγελµατική κατάρτιση ή προσδοκία του ανέφικτου; Μια ευρωπαϊκή διελκυνστίνδα µε προοπτική, ΤοΣ 1997, σ. 25 επ., ιδίως σ. 34 επ. 9 Για τους δυο βασικούς ιδεότυπους οργάνωσης του πανεπιστηµίου το φιλελεύθερο και το λειτουργικό βλ. Π.Μαντζούφα, Η ακαδηµαϊκή ελευθερία, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1997 σ.12 επ. και τις εκεί παραποµπές 10 Βλ. ενδεικτικά Ν.Θεοτοκά, Τριτοβάθµια εκπαίδευση και καπιταλιστική αναδιάρθρωση, Ο Πολίτης, εκέµβριος 2004, σ. 12 επ. 11 βλ πιο κάτω, σε ΙΙΙ 12 Για τη σηµασία και της λειτουργίες της αναθεώρησης του συντάγµατος βλ από την πρόσφατη βιβλιογραφία Φ.Βασιλόγιαννη- Β.Βουτσάκη, Προκαταρκτικά ζητήµατα της αναθεώρησης του συντάγµατος, σε Γ. Παπαδηµητρίου (επιµ.), ό.π., σ. 3 επ.,. Τσάτσου, Συνταγµατική αναθεώρηση και ερµηνεία του συντάγµατος. Η ανάγκη µιας προερµηνευτικής θεωρίας για του σύνταγµα του 2001, σε.τσάτσου- Ευ. Βενιζέλου Ξ.Κοντιάδη, ό.π., σ. 19 επ., Α.Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγµατικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 284 επ.

4 τους 13 και να προσαρµοστεί το εθνικό σύστηµα στις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου. Μάλιστα, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι µια µεταρρύθµιση στην παραπάνω κατεύθυνση ήταν νοµικοπολιτικά αναγκαία, προκειµένου η ανώτατη εκπαίδευση να διατηρήσει και να εντάξει στις σύγχρονες συνθήκες τη δηµοκρατική λειτουργία, ορθότερα τη λειτουργία άµβλυνσης των ταξικών ανισοτήτων, που επιτελεί από την ίδρυση του πρώτου πανεπιστηµίου της χώρας 14. Τούτο, βέβαια, για όσους υποστηρίζουν ότι η δηµόσια τριτοβάθµια παιδεία, στην οποία η πρόσβαση πραγµατοποιείται µετά από εξετάσεις, εισάγει αριστοκρατικά στοιχεία στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας, ενώ αντίθετα τα ιδιωτικά πανεπιστήµια θα παρέχουν παιδεία σε ευρύτερα στρώµατα 15. Ωστόσο, ο αναθεωρητικός νοµοθέτης δεν υιοθέτησε την προταθείσα τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 5,6 και 8 Συντ. Τούτο, προφανώς, δεν υποδηλώνει άγνοια των προβληµάτων ή άρνηση σηµαντικού τµήµατος των πολιτικών δυνάµεων του τόπου 16 να συµβάλουν στην αποκατάσταση της εγγυητικής λειτουργίας του Συντάγµατος και στην οµαλή συµµετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εδοµένου ότι µια πρόχειρη περιήγηση στο ιαδίκτυο επιτρέπει τον εντοπισµό πληθώρας τοποθεσιών που παρέχουν πληροφορίες για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια που λειτουργούν στη χώρα, το νοµικό και εκπαιδευτικό καθεστώς τους, την πιθανότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών που παρέχουν (βλ. ενδεικτικά 14 Για την παραπάνω λειτουργία του ελληνικού πανεπιστηµίου, αλλά και γενικότερα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την κοινωνική ανέλιξη στο ελληνικό κράτος σε βλ. ενδεικτικά Κ.Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα ( ), Αθήνα, Θεµέλιο, 1979, σ. 430 επ. 15 Τα επιχειρήµατα υπέρ ενός ιδιωτικού τοµέα στην ανώτατη εκπαίδευση παρουσιάζει κριτικά ο Θ.Αλαµανής, ό.π., σ. 83 επ., ενώ η Ελ. Τροβά, ό.π., σ. 53 αποδέχεται έµµεσα ότι οι κοινοτικές εξελίξεις επιτελούν µια εξισωτική λειτουργία. 16 Υπενθυµίζεται ότι αρνητική στάση απέναντι στην πρόταση της Ν είχαν εκτός από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο Συνασπισµός της Αριστεράς. 17 Όταν στα τέλη του 1997 συνεδρίαζε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος δήλωνε ρητά ότι µια τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 16 Συντ. δεν µπορούσε να γίνει δεκτή, η ανάγκη για το θεσµικό αναπροσδιορισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόβαλε µε έµφαση, ενώ η προοπτική της «εµβάθυνσης» της είτε µε τη µορφή ενός οµοσπονδιακού κράτους είτε µε τη διαµόρφωση ενός νέου τύπου µεταεθνικού πολιτειακού σχηµατισµού αποτελούσε ήδη αντικείµενο εκτεταµένου διαλόγου. Ο προβληµατισµός αυτός προσέλαβε θεσµική έκφραση στη ήλωση 23 της διακυβερνητικής διάσκεψης της Νίκαια, το εκέµβριο του 2000, όταν η αναθεώρηση του συντάγµατος βρισκόταν σε εξέλιξη (βλ ενδεικτικά Γ.Παπαδηµητρίου- Γ.Καριψιάδη Θ.Παπανικολάου, Η συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση 2002). Έτσι, όλες οι πολιτικές δυνάµεις γνώριζαν καλά ότι το αναθεωρηµένο Σύνταγµα όφειλε να υποδεχθεί και να ρυθµίσει όχι µόνο τις αµφιλεγόµενες σχέσεις του εθνικού µε το «κλασσικό» κοινοτικό δίκαιο, αλλά και τις δικές του σχέσεις µε τους καταστατικούς κανόνες της Ένωσης. Μάλιστα, αρκετοί είναι όσοι υποστηρίζουν πως αυτές οι εξελίξεις αποτέλεσαν µια από τις καθοριστικές παραµέτρους της αναθεώρησης του Συντάγµατος, ώστε η χώρα να συµµετέχει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µε σύγχρονο θεσµικό οπλοστάσιο, βλ. Ευ.Βενιζέλου, Η επικαιρότητα

5 Αντίθετα, οι κοινοβουλευτικές εργασίες πιστοποιούν, ότι ο δισταγµός αναθεώρησης του άρθρου 16 Συντ. στηρίχθηκε σε εκτιµήσεις που αφορούσαν εγχώριες µάλλον προοπτικές κατάχρησης 18, ειδικότερα στην εύλογη δυσπιστία απέναντι σε όσους θα µπορούσαν να επωφεληθούν από τη νέα ρύθµιση και να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης 19. Παράλληλα, η κυβερνητική πλειοψηφία, µέσω του γενικού εισηγητή της, υπογράµµισε, ότι η ερµηνεία του άρθρου 16 παρ. 5 Συντ µπορεί να εξασφαλίσει την εναρµόνιση του δηµόσιου χαρακτήρα των ελληνικών ΑΕΙ µε το κανονιστικό πλαίσιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ενωσιακό επίπεδο 20. Με άλλα λόγια, ο αναθεωρητικός νοµοθέτης διατήρησε το δηµόσιο χαρακτήρα των πανεπιστηµίων ως εγγύηση του αρχαιότερου κοινωνικού δικαιώµατος στο ελληνικό συνταγµατικό δίκαιο 21, φρόντισε, πάντως, να καθοδηγήσει τον εφαρµοστή του Συντάγµατος να του συνταγµατικού φαινοµένου, ό.π., σ. 46 επ. Β.Σκουρή, Αποτίµηση του αναθεωρητικού εγχειρήµατος, σε.τσάτσου- Ευ. Βενιζέλου Ξ.Κοντιάδη το Νέο Σύνταγµα, ό.π., σ. 457 επ., Ξ.Κοντιάδη, Ο νέος συνταγµατισµός και τα θεµελιώδη δικαιώµατα µετά την αναθεώρηση του 2001, Αθήνα-Κοµοτηνή, εκδ. Α.Σάκκουλα, 2002, σ Έτσι, ο γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας υπενθύµισε ότι άγνωστοι παραµένουν οι «δωρητές και χορηγο[ί] που θα θελήσουν να κάνουν ένα µη κερδοσκοπικό πανεπιστήµιο» συνέχισε δε λέγοντας «Ξέρω όµως επιχειρηµατίες και σχολάρχες, οι οποίοι, άλλος πολύ άλλος λίγο, ασχολούνται µε µια αγορά, ιδιαίτερα επικερδή, αλλά η αγορά αυτή είναι η αγορά της αγωνίας των νέων παιδιών» Ευ.Βενιζέλος, Η αναθεώρηση του Συντάγµατος: Συνολικό σχέδιο για την Ελλάδα του 21 ου αιώνα, σ Πάντως και τα παραδείγµατα άλλων ευρωπαϊκών κρατών που προχώρησαν είτε στην ίδρυση αµιγώς ιδιωτικών πανεπιστηµίων, όπως η Πορτογαλία είτε στην υιοθέτηση κριτηρίων που προσιδιάζουν στον ιδιωτικό τοµέα για τη λειτουργία του πανεπιστηµίου και ειδικότερα για τη χρηµατοδότηση των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων, υπήρξαν απογοητευτικά. Γενικής αποδοχής είναι η διαπίστωση, ότι αφενός τα ιδιωτικά πανεπιστήµια δραστηριοποιούνται µόνο σε ορισµένους κλάδους χαµηλού επενδυτικού κόστους (όπως π.χ. µάρκετιγκ, πολιτιστικές σπουδές), αφετέρου τα δηµόσια πανεπιστήµια που εντάχθηκαν στο σύστηµα της αγοράς, αναγκάστηκαν να υποβαθµίσουν τους τοµείς που διαθέτουν υψηλά λειτουργικά έξοδα, την έρευνα γενικότερα, ενώ επιπλέον γνωρίζουν σηµαντική υποβάθµιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας των διδασκόντων, βλ. ενδεικτικά, Ph.Altbach, Contradictions of Academic Development: Exploiting the Professoriate and Weakening the University σε International Higher Education, Spring 2005, πρβλ Ν.Θεοτοκά, ό.π., σ «Εν πάση περιπτώσει, πιστεύουµε ότι η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 είναι µια διάταξη που δεν έχει εξαντλήσει ακόµη τις ερµηνευτικές της δυνατότητες» Ευ.Βενιζέλου, Η αναθεώρηση του Συντάγµατος, ό.π., σ. 71. Η πεποίθηση, πάντως, ότι ο ελληνικό σύνταγµα παρέχει ευρείες δυνατότητες ερµηνευτικής προσαρµογής στις κοινοτικές εξελίξεις ήταν ευρεία: «διευκολυντικό» για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το ονόµασε ο Χ. Ροζάκης, Εισαγωγικά, σε Κ.Γώγου (επιµ.), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγµατος, Αθήνα- Κοµοτηνή, εκδ. Α.Σάκκουλα, 2002, σ. 65 επ. (68) 21 Έτσι χαρακτηρίζει το δικαίωµα στη δωρεάν παιδεία ο Κ.Χρυσόγονος, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, Αθήνα-Κοµοτηνή, εκδ. Α.Σάκκουλα, 2002, σ. 314

6 ερµηνεύει τις οικείες διατάξεις σε µια κατεύθυνση σύµφωνη προς τα ευρωπαϊκά προτάγµατα 22. Η πλούσια νοµολογία που αναπτύχθηκε κατά την τελευταία πενταετία σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τα χαρακτηριστικά και την αποστολή της ανώτατης εκπαίδευσης, µαρτυρά τη βαρύτητα του έργου που ο αναθεωρητικός νοµοθέτης ανέθεσε στο δικαστή. Ταυτόχρονα, όµως, φανερώνει τη θεσµική σηµασία της πανεπιστηµιακής παιδείας για την ανάπτυξη της δηµόσιας σφαίρας στη σύγχρονη δηµοκρατία και επιτρέπει στο «παράδειγµα» του ελληνικού πανεπιστηµίου να διεκδικήσει το ρόλο υποδείγµατος στη διαδικασία πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. ΙΙ. Ο δηµόσιος χαρακτήρας του πανεπιστηµίου ως απόρροια της νοµικής φύσης της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Η διαδικαστική πρόσληψη. Η πεποίθηση του αναθεωρητικού νοµοθέτη πως η ερµηνεία των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 Συντ. µπορεί να δώσει λύση στα κανονιστικά αιτήµατα που έχουν ανακύψει ή επίκεινται στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης, θέτει το ζήτηµα των ορίων που ο καταστατικός χάρτης θέτει στη σχετική ευχέρεια του µελλοντικού ερµηνευτή του. Χωρίς να είναι δυνατόν στη µελέτη αυτή να γίνει συνοπτική έστω αναφορά στο πρόβληµα της ερµηνείας του συντάγµατος, των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει στον εφαρµοστή και των καταναγκασµών που δεσµεύουν τον τελευταίο 23, σηµειώνεται το ακόλουθο: ακόµη και όσοι κατανοούν 22 Η πεποίθηση ότι ο έλληνας δικαστής θα επιλέξει ερµηνευτικές προτάσεις κατάλληλες να συµφιλιώσουν το σύνταγµα µε τις εξελίξεις σε ενωσιακό επίπεδο, δικαιολογείται εν µέρει και από την µέχρι τότε νοµολογία του ΣτΕ, που µαρτυρά τη διάθεση του ανώτατου δικαστηρίου να αποτρέψει εντάσεις ανάµεσα στην εθνική και την κοινοτική έννοµη τάξη. Έτσι, για παράδειγµα στη ΣτΕ 1260/95 Ολ. και στην παραπεµπτική 1354/92, σε υπόθεση όπου τέθηκε το θέµα της αντιπαράθεσης της συνταγµατικής ρύθµισης (άρθρο 16 παρ. 5 και 7) µε το δίκαιο της ΕΕ το δικαστήριο απέφυγε το πρόβληµα και προτίµησε να επιλύσει τη διαφορά µε άλλη νοµική βάση. 23 Η συζήτηση για την ερµηνεία του Συντάγµατος αναπτύχθηκε µε πάθος στη χώρα µας στα µέσα της δεκαετίας του 1980, όταν το πρόβληµα της «ψήφου Αλευρά» ανέδειξε την επίδραση της ερµηνείας στα βασικά χαρακτηριστικά του καταστατικού χάρτη, ακόµη και στον αυστηρό χαρακτήρα του. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν µπορούν να ενταχθούν σε δύο σχολές αυτή που αναζητά κριτήρια ορθότητας για τη διαδικασία και δεσµεύσεις για τον ερµηνευτή και αυτή που αναγνωρίζει την ερµηνευτική διαδικασία ως προϊόν της βούλησης των αρµόδιων οργάνων. Οι σηµαντικότερες µελέτες της εποχής βρίσκονται συγκεντρωµένες στον τόµο.τσάτσου (επιµ.) Η ερµηνεία του Συντάγµατος, Αθήνα, εκδ. Α.Σάκκουλα, 1995, ενώ ο Α.Μανιτάκης, Ερµηνεία του συντάγµατος και λειτουργία του πολιτεύµατος, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1996 συγκεντρώνει όλες τις µελέτες του για το πρόβληµα αυτό και ο Φ.Σπυρόπουλος, Η ερµηνεία του Συντάγµατος, Αθήνα, εκδ. Α.Σάκκουλα, 1999

7 την ερµηνεία του δικαίου ως µια σειρά πράξεων βούλησης των αρµόδιων οργάνων ή ως κάποιες τεχνικές άσκησης της εξουσίας µέσω του λόγου, δεν αρνούνται τη σηµασία που διαθέτουν το κείµενο των νοµικών διατάξεων καθώς και οι προγενέστερες ερµηνευτικές προτάσεις για καθεµιά επόµενη «απόδοση» του κανονιστικού νοήµατος από τον εφαρµοστή του δικαίου. Στο βαθµό, λοιπόν, που οι διατάξεις του άρθρου 16 Συντ. παρέµειναν αµετάβλητες, αναγκαία αφετηρία της διαδικασίας ερµηνείας τους αποτελεί η πρόσληψη του δηµόσιου χαρακτήρα του πανεπιστηµίου µέχρι την αναθεώρηση του Το σύνταγµα του 1975 περιέλαβε για πρώτη φορά αναλυτικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ανώτατη εκπαίδευση και τους λειτουργούς της, κατοχυρώνοντας την ελευθερία της έρευνας, της επιστήµης και της διδασκαλίας, την ακαδηµαϊκή ελευθερία, ειδικότερες εγγυήσεις για τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους, επέβαλε δε την οργάνωση των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Οι συνταγµατικές διατάξεις αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας αµέσως µετά την υιοθέτηση του καταστατικού χάρτη και αναγνωρίστηκε πως η κατάφαση του αµυντικού χαρακτήρα των σχετικών ελευθεριών δεν επαρκεί για την κατανόηση τους και την αποτελεσµατική εφαρµογή τους 24. Η λειτουργία του σύγχρονου, δηµοκρατικού και κοινωνικά αποδοτικού πανεπιστηµίου δεν µπορούσε να αποτελέσει υπόθεση του µοναχικού ερευνητή και δασκάλου. Χωρίς να υποβαθµίζουν, λοιπόν, τη σηµασία των ατοµικών δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο άρθρο 16 Συντ. θεωρία και νοµολογία υπογράµµισαν την αντικειµενική διάσταση των συνταγµατικών κανόνων: η προστασία που παρέχουν οι τελευταίοι αφορά το σύστηµα των σχέσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, τη δικαιική δοµή που έχει ιδρυθεί προκειµένου να εξυπηρετήσει το σκοπό της ανάπτυξης της επιστήµης, της έρευνας και της µετάδοσης των επιστηµονικών γνώσεων 25. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι η ακαδηµαϊκή ελευθερία που προστατεύεται στο άρθρο 16 παρ. 1 Συντ. δεν θέτει στο κανονιστικό της επίκεντρο το αντιµετωπίζει συστηµατικά τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της συνταγµατικής ερµηνείας. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η κριτική προσέγγιση του. ηµούλη, Το ίκαιο της πολιτικής, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2001, στις µελέτες του α µέρους του βιβλίου του. 24 Βλ. Α.Μάνεση, Η συνταγµατική προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, ο Πολίτης, Νοέµβριος 1976 και ήδη σε Συνταγµατική Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 674 επ 25 βλ..τσάτσου, Συνταγµατικό ίκαιο Γ, Θεµελιώδη δικαιώµατα, Αθήνα- Κοµοτηνή 1988, σ. 171, Π. Μαντζούφα, ό.π., σ. 351 επ., Ι.Καµτσίδου, Η επιφύλαξη υπέρ του νόµου ως περιορισµός, εγγύηση και διάµεσος των ελευθεριών, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2001, σ. 155 επ., Κ.Χρυσόγονου, ό.π., σ. 308 επ.

8 άτοµο- επιστήµονα «αλλά το αντικείµενο επιστήµη στην πλουραλιστική του εκδοχή, ενσωµατωµένο οργανωτικά στο πλήρως αυτοδιοικούµενο πανεπιστήµιο» 26. Στο παραπάνω πλαίσιο, η νοµική ταυτότητα των πανεπιστηµίων ως πλήρως αυτοδιοικούµενων ν.π.δ.δ. συνδέθηκε µε την αναγνώριση των θεσµικών εγγυήσεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ: προορισµένη αρχικά να περιορίσει τη δυνατότητα επέµβασης της πολιτείας στα ακαδηµαϊκά πράγµατα, η ταυτότητα αυτή συνυφάνθηκε µε την υποχρέωση του κράτους να παρεµβαίνει εγγυητικά και να εξασφαλίζει µε νοµικά και υλικά µέσα την εκπλήρωση της αποστολής των πανεπιστηµίων 27. Στην ελληνική συνταγµατική πραγµατικότητα, λοιπόν, ο δηµόσιος χαρακτήρας των ΑΕΙ όχι µόνο δεν αποτελεί πηγή κινδύνων για τις ελευθερίες των προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο τους, αλλά αντίθετα εµφανίζεται ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την πληρέστερη απόλαυση τους. Πραγµατικά, το γεγονός, ότι τα πανεπιστήµια αναγνωρίστηκαν ως ν.π.δ.δ. µε πρωτεύοντα τα σωµατειακά χαρακτηριστικά τους 28, επέτρεψε στον κοινό νοµοθέτη να παρέµβει στον τρόπο οργάνωσης τους και να διαρρυθµίσει τη λειτουργία τους µε δηµοκρατικό τρόπο, εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή όλων των οµάδων στη διοίκηση του πανεπιστηµίου και την ισότιµη απόλαυση των σχετικών ελευθεριών από όλους τους φορείς τους 29. Είναι ευνόητο, ότι η κατάργηση της έδρας και η θεσµοθέτηση της συµµετοχής των φοιτητών στη διοίκηση των πανεπιστηµιακών υποθέσεων θα ήταν αδύνατη ή τουλάχιστον θα δυσχεραίνονταν σηµαντικά, εάν το σύνταγµα αναγνώριζε την τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ιδιωτική υπόθεση, προστατευόµενη από αµυντικής φύσης ελευθερίες και δικαιώµατα. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι η εγγυητική λειτουργία που αναπτύσσουν οι συνταγµατικές ρυθµίσεις συνδέεται στενά µε την παρέµβαση του κοινού νοµοθέτη. Ο τελευταίος καλείται να αναπτύξει τις κατάλληλες οργανωτικές δοµές και να προβλέψει τις διαδικασίες που θα υποδεχθούν την άσκηση των ελευθεριών στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τούτο εξηγεί σε µεγάλο βαθµό την πεποίθηση του αναθεωρητικού νοµοθέτη ότι οι διατάξεις των παρ. 5-7 του άρθρου 16 Συντ. θα 26 Π.Μαντζούφας, ό.π., σ βλ. Ι.Καµτσίδου, ό.π., σ. 223 επ., πρβλ και τη ΣτΕ 4009/2000 που φαίνεται να θεµελιώνει αξίωση των µελών ΕΠ το κράτος να τους διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για να εκπληρώνουν τη συνταγµατική αποστολή τους. 28 Βλ Α.Μάνεση, ό.π., σ. 36, Π.Μαντζούφα, ό.π., σ. 237 επ. όπου και πειστική θεµελίωση της υπεροχής των σωµατειακών στοιχείων στη δοµή των ΑΕΙ έναντι των ιδρυµατικών που προσιδιάζουν στα περιουσιακής φύσης ν.π. 29 ibid

9 κατορθώσουν να υποδεχθούν τις εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση: τόσο η γενικότερη αντίληψη πως η παρέµβαση του νοµοθέτη στο πεδίο των ελευθεριών προσκτάται διαπλαστική υφή 30, όσο και η διαδικαστική πρόσληψη της ακαδηµαϊκής ελευθερίας από την νοµολογία φαίνεται να καταλείπουν εκτεταµένα περιθώρια ερµηνευτικής προσαρµογής των συνταγµατικών κανόνων. Η νοµολογία της τελευταίας πενταετίας, κατ αρχήν δικαιώνει την «ερµηνευτική προνοητικότητα» 31 του αναθεωρητικού νοµοθέτη, ο οποίος, εµµένοντας στην απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστηµίων, κατέλιπε στον κοινό νοµοθέτη την ευχέρεια να ρυθµίζει µε τέτοιο τρόπο την ανώτατη εκπαίδευση, ώστε αυτή να µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά στις σύγχρονες συνθήκες. Συγκεκριµένα, σε πολλές από τις αποφάσεις που εκδόθηκαν µετά την αναθεώρηση, η κατάφαση της εξουσίας του νοµοθέτη να εισάγει νέα οργανωτικά σχήµατα στην τριτοβάθµια παιδεία δηµιουργεί την εντύπωση, ότι ο δηµόσιος χαρακτήρας των πανεπιστηµίων θα µπορούσε να αποτελέσει ένα ευρύ κανονιστικό «κέλυφος», στο εσωτερικό του οποίου ειδικότερες ρυθµίσεις θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης µεταλυκειακής κατάρτισης 32. Μάλιστα, η τάση αυτή εµφανίζεται συνεπής στο κανονιστικό αίτηµα διαρκούς νοµοθετικού εκσυγχρονισµού της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτό διατυπώθηκε από τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του συντάγµατος Συνοπτικά: Η συστηµατική αντιµετώπιση των ρυθµίσεων του άρθρου 16 Συντ από την νοµολογία αναπτύχθηκε µε αφορµή την υιοθέτηση και εφαρµογή του ν. 1268/1982 και οδήγησε στη διαµόρφωση ενός συστήµατος θεµελιωδών αρχών που οριοθετούν την ερµηνεία και εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για τα ΑΕΙ. Στις αποφάσεις που εκδόθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980 οφείλεται η διασάφηση των ορίων που γνωρίζει η δραστηριότητα του κοινού νοµοθέτη στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης, συγκεκριµένα η υποχρέωση του να µεριµνά για την ουσιαστική και ισότιµη απόλαυση των ελευθεριών από όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής 30 βλ. Ι.Καµτσίδου, ό.π. 133 επ., 237 επ. 31 Ο Ευ. Βενιζέλος εντάσσει στα βασικά χαρακτηριστικά της αναθεώρησης του 2001 τον υψηλό βαθµό ερµηνευτικής προνοητικότητας των πρωταγωνιστών της, δηλαδή την εκ µέρους της αναθεωρητικής βουλής πρόβλεψη των ερµηνευτικών προβληµάτων που θα ανακύψουν από τις επιλογές της, έτσι σε Η επικαιρότητα του συνταγµατικού φαινοµένου, ό.π., σ Την αντίληψη αυτή συµµερίστηκε έµµεσα και ο Γενικός Εισηγητής της πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα ίδρυσης µη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστηµίων στο πλαίσιο του ισχύοντος άρθρου 16 παρ.5 «Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον που να εµφανίστηκε για

10 κοινότητας, ταυτόχρονα, όµως, στην ίδια πηγή εντοπίζεται και η κανονιστική σύνδεση της οργάνωσης του πανεπιστηµίου µε τις κοινωνικές απαιτήσεις: σύµφωνα µε την πανοµοιότυπη σε σειρά αποφάσεων διατύπωση «στη νοµοθετική ρύθµιση των θεµάτων αυτών ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν επέβαλε συγκεκριµένο πρότυπο οργανώσεως των ΑΕΙ (όπως λ.χ. του ν. 5343/32) αλλά διαφύλαξε στον κοινό νοµοθέτη την ευχέρεια, αφενός να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο της διδασκαλίας και έρευνας ανάλογα µε το είδος και τις κατευθύνσεις κάθε ΑΕΙ, καθώς και µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αφετέρου να οργανώνει τα ΑΕΙ κατά τις απαιτήσεις της εξελισσόµενης επιστήµης και τεχνολογίας και ενόψει των εκάστοτε κρατουσών οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών» 33, ενώ µειοψηφικές απόψεις προχώρησαν σε ακόµη σαφέστερη στοχοθέτηση της νοµοθετικής παρέµβασης : «...το Σύνταγµα θεσπίζει ταυτόχρονα την πλήρη αυτοδιοίκηση τους, υπό την έννοια ότι η αυτοδιοίκηση αυτή δεν είναι δυνατόν να θιγεί από τον κοινό νοµοθέτη, οποίος αντιθέτως, µε τον οργανωτικό νόµο των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οφείλει, ακολουθώντας τη σύγχρονη κοινωνική εξέλιξη, να προσαρµόζει σε αυτή τη διάρθρωση τους εφόσον δε κάθε θεσµός αποτελεί συγκεκριµένο µέσο λειτουργικής συνενώσεως δικαίου και κοινωνίας, η διάρθρωση της οργανώσεως και λειτουργίας πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνικής ζωής προς τον σκοπόν της πληρέστερης εξυπηρετήσεως της αποστολής του» 34, 35. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι η στάση αυτή της νοµολογίας δικαιολογείται από τη νοµική φύση, το θεµέλιο και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων στη χώρα µας 36. Ο δικαστής, όντας αντιµέτωπος µε τις επιλογές του δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένου νοµοθέτη, δεν διαθέτει την εξουσία να ανατρέψει τις βασικές επιλογές του τελευταίου και συγκεκριµένα στο εξεταζόµενο ζήτηµα δεν θα µπορούσε να αντιπαραθέσει τις δικές του απόψεις για τη λειτουργία του πανεπιστηµίου σε αυτές του κοινοβουλίου. Προβληµατισµό γεννά, ωστόσο, η να κάνει µη κερδοσκοπικό πανεπιστήµιο. Ας έρθει και θα του το οργανώσουµε ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου» 33 Έτσι, η ΣτΕ 2788/184, ΤοΣ 1984, σ.587, ενώ η ΣτΕ 2786/1984, ΤοΣ 1984, ΤοΣ 1984, σ.566 επ. κάνει λόγο για τη δυνατότητα του νοµοθέτη να προσαρµόζει τις σχετικές ρυθµίσεις «προς τις νέες συνθήκες λειτουργίας, την ανάγκη λειτουργικής ικανότητας και τους ευρυνόµενους σκοπούς των ιδρυµάτων αυτών ως κέντρων οργανωµένης επιστηµονικής έρευνας» σ ΣτΕ 411/1984 Τα. Γ (µειοψ), ΤοΣ 1984, σ 659 και Οι υπογραµµίσεις στα παραθέµατα δικές µου. 36 Βλ αντί πολλών Α.Μανιτάκη, Ιστορικά γνωρίσµατα και λογικά προαπαιτούµενα του δικαστικού ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων στην Ελλάδα, ΤοΣ 2003, σ. 13 επ.

11 προθυµία του ΣτΕ να επικυρώσει επιλογές του νοµοθέτη που κλονίζουν το συνταγµατικό πρότυπο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ως συστήµατος ελεύθερης, κριτικής και καινοτόµου έρευνας και ορθολογικά οργανωµένης µετάδοσης επιστηµονικών γνώσεων 37. Πρόκειται για τις περιπτώσεις των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), καθώς και για τη λεγόµενη «ανωτατατοποίηση» των ΤΕΙ που εντέλει «επικυρώθηκαν» από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο µετά την αναθεώρηση του Στην πρώτη περίπτωση 38, το δικαστήριο κλήθηκε, µε αφορµή την επεξεργασία διατάγµατος που αφορούσε την πρόσβαση των πτυχιούχων των ΠΣΕ και του ΕΑΠ στη δηµόσια διοίκηση, να κρίνει εάν η διαρρύθµιση µιας νέας µορφής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αντιβαίνει στις αρχές που απορρέουν από το άρθρο 16 Συντ. Παρ ότι σε προγενέστερη απόφαση για το ίδιο ζήτηµα 39 είχε διατυπωθεί η άποψη ότι βασικό στοιχείο για τη ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της ανώτατης εκπαιδεύσεως, όπως η θέσπιση νέας, παράλληλης προς την υφισταµένη διαδικασίας αποκτήσεως πτυχίου, είναι η θέσπιση της διαρθρωτικής δοµής ώστε να δύναται να κριθεί το κύρος της διατάξεως της ενόψει των επιταγών του άρθρου 16», στο σχολιαζόµενο Πρακτικό Επεξεργασίας το ΣτΕ φαίνεται να περιορίζει την έκταση του ελέγχου του και κάνει λόγο για τις «ελάχιστες κατά το Σύνταγµα απαιτήσεις για τη λειτουργία ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης». Στις απαιτήσεις αυτές εντάσσονται τα προσόντα των διδασκόντων, η διάρκεια φοίτησης και ο τρόπος εξετάσεων για την προαγωγή και κτήση του πτυχίου 40 σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο σπουδών και το διδακτικό έργο, κρίθηκε πως αυτά µπορεί να προσαρµόζονται από τον νοµοθέτη στις «ιδιαιτερότητες του σκοπού» που εξυπηρετεί καθένα πρόγραµµα «κατά τις απαιτήσεις της εξελισσόµενης επιστήµης και τεχνολογίας και ενόψει των εκάστοτε κρατουσών οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών». Στην ίδια κατεύθυνση, η ΣτΕ 2520/2003 Τµ. Γ επιβεβαιώνει την ευχέρεια του νοµοθέτη να εντάσσει µια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση να οργανώνει την παροχή της από ίδρυµα που διαθέτει την 37 πρβλ. Π.Μαντζούφα, ό.π., σ. 162 επ. 38 ΠΕ ΣτΕ 443/2003, τα, 2004, σ επ. 39 ΣτΕ 2820/1999, ΤοΣ, σ µε σχόλιο Π.Μαντζούφα, Η συνταγµατικότητα των Προγραµµάτων σπουδών επιλογής και η έκταση του δικαστικού ελέγχου, σ. 311 επ. και σε τε 5/2000 µε σχόλιο Χ.Ανθόπουλου, To δικαίωµα στη µόρφωση, τα ΠΣΕ και το ΣτΕ, σ. 152 επ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση Ι. Καμτσίδου Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Στις ενστάσεις που γεννά το πρόσφατο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων συγκαταλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Προδημοσίευση από το περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 55/2013 ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Σχόλια σε τρεις δικαστικές αποφάσεις: ΔΕφΠατρ 705/2010 (δίδακτρα στο ΕΑΠ) ΣτΕ 2714/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 57/2013, σελ. 169 242 ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Σχόλια σε τρεις δικαστικές αποφάσεις: ΔΕφΠατρ 705/2010 (δίδακτρα στο ΕΑΠ) ΣτΕ 2714/2010 (Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση. i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην

Διαβάστε περισσότερα

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής Η αναλογικότητα ως διάμεσος της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης Σκέψεις με αφορμή την (Ολ.) ΣτΕ 3470/2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ * «Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το εκλογικό σύστημα de constitutione ferenda. Σχεδίασμα συνταγματικής πολιτικής σε περιβάλλον συναινετικού κοινοβουλευτισμού *

Το εκλογικό σύστημα de constitutione ferenda. Σχεδίασμα συνταγματικής πολιτικής σε περιβάλλον συναινετικού κοινοβουλευτισμού * Το εκλογικό σύστημα de constitutione ferenda. Σχεδίασμα συνταγματικής πολιτικής σε περιβάλλον συναινετικού κοινοβουλευτισμού * Θανάσης Γ. Ξηρός ΔΝ-Δικηγόρος Ι. Δεδομένα, ζητούμενα και όροι Σε μερικές εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΕΝΕΛΗ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Η κοινωνική πραγματικότητα που οδήγησε στο Σ14 παρ. 9 εδ ε...5 Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία της εργασίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας. Βάσει της µεθόδου ιεράρχησης

Διαβάστε περισσότερα