Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η ηµαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 5259/ πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα µέλoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής, σύµφωvα µε τα άρθρα 103 & 105 τoυ Ν. 3463/06. ιαπιστώθηκε η vόµιµη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoµέvoυ ότι εκ τωv (7) εφτά µελώv βρέθηκαv παρόντα τα εφτά (7) ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΜΟΥΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος) ΚΑΝΕΙΣ 2. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΕΛEΥΘΕΡΙΟΣ 3. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.339/29/ του Γραµµένου Γραµµενίδη του Χρήστου κατά του ήµου Ορεστιάδας για οικονοµικές διαφορές ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (5/ ). ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.397/32/ του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ» ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (9/ ). ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.1731/104/ του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για τα έργα: 1. ιαµόρφωση αύλειου χώρου κλειστού Γυµναστηρίου Ορεστιάδας, 2. Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Σαγήνης Ορεστιάδας, 3. Ασφαλτοστρώσεις στο Σάκκο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (5/ ). 1. Έλεγχος για τον µήνα Φεβρουαρίου 2010 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου48 του Β / Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών. 3. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε ΚΗΙ8561, ΙΧ103766, ME49755, ME49753 και ΜΕ78771 συνολικού προϋπολογισµού 1.997,96». 52

2 4. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/ Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. 6. Νοµιµοποίηση παράστασης δικηγόρου ενώπιων του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής στις 06/10/2009, για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ αριθµ. 38/ αγωγή της ΚΞ µε επωνυµία Ευθυµιάδης ΑΕ-Μανιατέλης Γ.Ευστράτιος κατά του ήµου Ορεστιάδας. 7. Ορισµός δικηγόρου για Γνωµοδότηση για τις ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας του έργου µε τίτλο : «Ο ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΑΛΤΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». 8. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κεντρικής Πλατείας ήµου Ορεστιάδας. 9. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 10. Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής µελέτης µε τίτλο «Αντικατάσταση νοτίου τµήµατος περιµετρικής οδού µε τοπική συλλεκτήρια οδό», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α 11. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης εργασίας µε τίτλο: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισµικών Των ιακοµιστών Φιλοξενίας ιαδικτυακής Πύλης Και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Και Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης ιαδικτυακής Πύλης», συνολικού προϋπολογισµού 9.386,79 µε Φ.Π.Α. 12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 5.069,90 µε Φ.Π.Α. 13. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ-ΠΑΤΑΓΗ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 14. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 15. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΘΟΥΡΙΟ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 16. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 17. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΟΞΙΠΑΡΑ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 18. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΧΑΝ ΡΑ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 19. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΟ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 20. Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Οριστική µελέτη οδοποιίας δρόµου LIDL Νέων Κοιµητήρια», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.339/29/ του Γραµµένου Γραµµενίδη του Χρήστου κατά του ήµου Ορεστιάδας για οικονοµικές διαφορές ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (5/ ). 53

3 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότειvε προ ηµερησίας διάταξης τη συζήτηση τoυ θέµατoς : Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.339/29/ του Γραµµένου Γραµµενίδη του Χρήστου κατά του ήµου Ορεστιάδας για οικονοµικές διαφορές ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (5/ ). Τo παραπάvω θέµα δεv περιλαµβάvεται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και θεωρείται κατεπείγον για την ταχεία υλοποίηση του παραπάνω θέµατος. Έτσι, σύµφωvα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή µη τoυ θέµατoς. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 και τηv εισήγηση του Πρoέδρoυ, τη συζήτηση τoυ θέµατoς. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvος τo έκτακτο θέµα, είπε τα εξής: «Παρακαλούµε να ορισθεί Νοµικός Σύµβουλος για να παραστεί στις 07/10/2010 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00π.µ.στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ αρίθµ. 339/29/ αγωγή του Γραµµένου Γραµµενίδη του Χρήστου κατά του ήµου Ορεστιάδας για οικονοµικές διαφορές. Σύµφωvα µε τo άρθρo 103, παρ.1, εδάφ. ί τoυ Ν. 3463/06 παρέχεται τo δικαίωµα στη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα πρoβαίvει στη πρόσληψη πληρεξoύσιoυ δικηγόρoυ, εφόσov δεv έχει πρoσληφθεί στo ήµo δικηγόρoς µε µηvιαία αµoιβή, κάτι που συµβαίνει και στο δικό µας ήµο». Κατόπιv ο Πρόεδρoς κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση, την από 339/29/ αγωγή του Γραµµένου Γραµµενίδη του Χρήστου, που κατατέθηκε στις 12/03/2010 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, το άρθρο 103 του Ν. 3463/06 και την ανάγκη υπεράσπισης των συµφερόντων του ήµου, 1. Ορίζει δικηγόρο τον Ποτίδη Χρήστο του Αθανασίου Α.Μ. 12, Μαυροµιχάλη 5 ιδυµότειχο Τ.Κ για την εκπροσώπηση του ήµου Ορεστιάδας, ενώπιον του Μονοµελές Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, κατά τη δικάσιµο στις 07/10/2010 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από τυχόν αναβολή, κατά τη συζήτηση της από 12/03/2010 και µε αριθµό 339/29/ καταθέσεως αγωγής του Γραµµένου Γραµµενίδη του Χρήστου, εργολάβου τεχνικών έργων, κατοίκου Ορεστιάδας, κατά του ήµου Ορεστιάδας και µε την οποία ζητά να του καταβάλει ο ήµος Ορεστιάδας το ποσό των ,29 µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από 01/01/ Η αµoιβή του δικηγόρου θα είvαι σύµφωvη µε τις διατάξεις τoυ Κώδικα περί δικηγόρωv και το ΦΕΚ 1964/ «Προσδιορισµός ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων» και θα βαρύvει τoν αvτίστoιχo Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ έτoυς 2010 τoυ ήµoυ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 35/2010. ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.397/32/ του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ» ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (9/ ). Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότειvε προ ηµερησίας διάταξης τη συζήτηση τoυ θέµατoς : Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.397/32/ του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ» ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (9/ ). Τo παραπάvω θέµα δεv περιλαµβάvεται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και θεωρείται κατεπείγον για την ταχεία υλοποίηση του παραπάνω θέµατος. Έτσι, σύµφωvα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή µη τoυ θέµατoς. 54

4 Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 και τηv εισήγηση του Πρoέδρoυ, τη συζήτηση τoυ θέµατoς. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvος τo έκτακτο θέµα, είπε τα εξής: «Παρακαλούµε να ορισθεί Νοµικός Σύµβουλος για να παραστεί στις 27/05/2010 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00π.µ.στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ αρίθµ. 397/32/ αγωγή του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ». Σύµφωvα µε τo άρθρo 103, παρ.1, εδάφ. ί τoυ Ν. 3463/06 παρέχεται τo δικαίωµα στη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα πρoβαίvει στη πρόσληψη πληρεξoύσιoυ δικηγόρoυ, εφόσov δεv έχει πρoσληφθεί στo ήµo δικηγόρoς µε µηvιαία αµoιβή, κάτι που συµβαίνει και στο δικό µας ήµο». Κατόπιv ο Πρόεδρoς κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση, την από 397/32/ αγωγή του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη, που κατατέθηκε στις στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, το άρθρο 103 του Ν. 3463/06 και την ανάγκη υπεράσπισης των συµφερόντων του ήµου, 1. Ορίζει δικηγόρο τον Ποτίδη Χρήστο του Αθανασίου Α.Μ. 12, Μαυροµιχάλη 5 ιδυµότειχο Τ.Κ για την εκπροσώπηση του ήµου Ορεστιάδας, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, κατά τη δικάσιµο στις 27/05/2010 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από τυχόν αναβολή, κατά τη συζήτηση της από και µε αριθµό 397/32/ καταθέσεως αγωγής του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη, εργολάβου τεχνικών έργων, κατοίκου Ορεστιάδας, κατά του ήµου Ορεστιάδας και µε την οποία ζητά να του καταβάλει ο ήµος Ορεστιάδας το ποσό των ,65 µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από Η αµoιβή του δικηγόρου θα είvαι σύµφωvη µε τις διατάξεις τoυ Κώδικα περί δικηγόρωv και το ΦΕΚ 1964/ «Προσδιορισµός ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων» και θα βαρύvει τoν αvτίστoιχo Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ έτoυς 2010 τoυ ήµoυ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 36/2010. ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.1731/104/ του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για τα έργα: 1. ιαµόρφωση αύλειου χώρου κλειστού Γυµναστηρίου Ορεστιάδας, 2. Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Σαγήνης Ορεστιάδας, 3. Ασφαλτοστρώσεις στο Σάκκο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (5/ ). Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότειvε προ ηµερησίας διάταξης τη συζήτηση τoυ θέµατoς : Ορισµός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην αγωγή υπ αρίθµ.1731/104/ του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για τα έργα: 1. ιαµόρφωση αύλειου χώρου κλειστού Γυµναστηρίου Ορεστιάδας, 2. Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Σαγήνης Ορεστιάδας, 3. Ασφαλτοστρώσεις στο Σάκκο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (5/ ). Τo παραπάvω θέµα δεv περιλαµβάvεται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και θεωρείται κατεπείγον για την ταχεία υλοποίηση του παραπάνω θέµατος. Έτσι, σύµφωvα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή µη τoυ θέµατoς. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 και τηv εισήγηση του Πρoέδρoυ, τη συζήτηση τoυ θέµατoς. 55

5 Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvος τo έκτακτο θέµα, είπε τα εξής: «Παρακαλούµε να ορισθεί Νοµικός Σύµβουλος για να παραστεί στις 15/04/2010 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00π.µ.στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ αρίθµ. 1731/104/ αγωγή του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη κατά του ήµου Ορεστιάδας για τα έργα: 1. ιαµόρφωση αύλειου χώρου κλειστού Γυµναστηρίου Ορεστιάδας, 2. Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Σαγήνης Ορεστιάδας, 3. Ασφαλτοστρώσεις στο Σάκκο. Σύµφωvα µε τo άρθρo 103, παρ.1, εδάφ. ί τoυ Ν. 3463/06 παρέχεται τo δικαίωµα στη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα πρoβαίvει στη πρόσληψη πληρεξoύσιoυ δικηγόρoυ, εφόσov δεv έχει πρoσληφθεί στo ήµo δικηγόρoς µε µηvιαία αµoιβή, κάτι που συµβαίνει και στο δικό µας ήµο». Κατόπιv ο Πρόεδρoς κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση, την από 1731/104/ αγωγή του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη, που κατατέθηκε στις στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, το άρθρο 103 του Ν. 3463/06 και την ανάγκη υπεράσπισης των συµφερόντων του ήµου, 1.Ορίζει δικηγόρο τον Ποτίδη Χρήστο του Αθανασίου Α.Μ. 12, Μαυροµιχάλη 5 ιδυµότειχο Τ.Κ για την εκπροσώπηση του ήµου Ορεστιάδας, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, κατά τη δικάσιµο στις 15/04/2010 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από τυχόν αναβολή, κατά τη συζήτηση της από και µε αριθµό 1731/104/ καταθέσεως αγωγής του Κωνσταντίνου Σίσκου του Πασχάλη, εργολάβου τεχνικών έργων, κατοίκου Ορεστιάδας, κατά του ήµου Ορεστιάδας και µε την οποία ζητά να του καταβάλει ο ήµος Ορεστιάδας το συνολικό ποσό των ,75 µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας: από 01/01/2004 για το ποσό των ,49, από 01/09/2004 για το ποσό των ,20 και από 01/01/2005 για το ποσό των ,06. 2.Η αµoιβή του δικηγόρου θα είvαι σύµφωvη µε τις διατάξεις τoυ Κώδικα περί δικηγόρωv και το ΦΕΚ 1964/ «Προσδιορισµός ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων» και θα βαρύvει τoν αvτίστoιχo Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ έτoυς 2010 τoυ ήµoυ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 37 / Έλεγχος για τον µήνα Φεβρουαρίου 2010 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιον λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Φεβρουάριο του 2010 µας υπέβαλε ο δηµοτικός ταµίας και θα πρέπει να τον ελέγξουµε.» Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 3. Με την προϋπόθεση ότι θα γίνει κάθε λογιστική ενέργεια προκειµένου να καλυφθεί το χρηµατικό κενό που προέκυψε. 4. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Φεβρουάριο του

6 Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ήµου Ορεστιάδας για τον µήνα Φεβρουάριο του 2010 που υποβλήθηκε από τον δηµοτικό ταµία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,74 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,72 Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Χαµαλίδης Ε. δήλωσε ότι το ψηφίζει παρόλο που διαφωνεί µε τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 38 / Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης εργασιών ή µεταφορών», έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση εργασιών όπως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΟΧΟΣ Κ.Α. ΜΕ Φ.Π.Α 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 98882, 399,30 ΗΜ. ΧΡ ΚΗΙ5080, ΜΕ ΠΕΛΑΡΓΟΣ 2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΙ ,50 ΤΣΙΤΑΚΗΣ Α.Ε ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ33164, 3.279,10 ΜΥΡΡΕΛΗΣ ΚΗΙ5079, ΚΗΥ4314, ΜΕ78768 ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΙ ,58 ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. Εκκένωση βόθρου Σφαγείων 145,20 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. Επισκευή.. Βάλτου (Λεβητοστάσιο) 300,00 ΚΑΜΠΑΚΙ ΗΣ Εργασίες συντήρησης και βελτιστοποίησης βάσης δεδοµένων Oracle 10g RDBMS ΓΕΩΡΓΙΟΣ 726,00 EXIS I.T. ΕΠΕ

7 8. Αναβάθµιση Εφαρµογής Κοιµητηρίων ΟΤΑ και Παροχής Υπηρεσιών. 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΚΟΥΝΙΩΝ 10. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,96 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε ,00 ΠΑΝΤΑΖΙ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση και η δαπάνη θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους Η ηµαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών ή µεταφορών µε απευθείας ανάθεση στους παρακάτω: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ Κ.Α. 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 98882, 399,30 ΗΜ. ΧΡ ΚΗΙ5080, ΜΕ ΠΕΛΑΡΓΟΣ 2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΙ ,50 ΤΣΙΤΑΚΗΣ Α.Ε ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3.279,10 ΜΥΡΡΕΛΗΣ ΜΕ33164, ΚΗΙ5079, ΚΗΥ4314, ΜΕ78768 ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΙ ,58 ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. Εκκένωση βόθρου Σφαγείων 145,20 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. Επισκευή.. Βάλτου (Λεβητοστάσιο) 300,00 ΚΑΜΠΑΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. Εργασίες συντήρησης και βελτιστοποίησης 726,00 EXIS I.T. ΕΠΕ βάσης δεδοµένων Oracle 10g RDBMS 8. Αναβάθµιση Εφαρµογής Κοιµητηρίων ΟΤΑ και Παροχής Υπηρεσιών. 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΚΟΥΝΙΩΝ 2.027,96 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε ,00 ΠΑΝΤΑΖΙ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

8 10. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΑΠΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ιαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του ήµου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 39 / Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε ΚΗΙ8561, ΙΧ103766, ME49755, ME49753 και ΜΕ78771 συνολικού προϋπολογισµού 1.997,96». Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε ΚΗΙ8561, ΙΧ103766, ME49755, ME49753 και ΜΕ78771 συνολικού προϋπολογισµού 1.997,96. Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας ανάθεση της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε ΚΗΙ8561, ΙΧ103766, ME49755, ME49753 και ΜΕ78771 συνολικού προϋπολογισµού 1.997,96 στην παρακάτω εταιρεία: Α/Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α. 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ KHΙ ,27 ΕΘΝΙΚΗ Ε.Ι.Χ. από 18/03/2010 έως 18/03/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακούρα Μηλέα 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ Ι.Χ ,50 Συνεταιριστική (γκρέιντερ) από 05/03/2010 έως 05/03/2011 Υπεύθυνος κ. Μητούδης 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ME από 247,73 INTERAMERICAN /04/2010 έως 30/04/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακαλίδης Γεώργιος 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ME από 247,73 INTERAMERICAN /04/2010 έως 30/04/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακαλίδης Γεώργιος 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ME από 247,73 INTERAMERICAN /04/2010 έως 30/04/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακαλίδης Γεώργιος ΣΥΝΟΛΟ Η ηµαρχιακή Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/06. 59

9 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/ Τηv εισήγηση του Προέδρου της ηµαρχιακής Επιτροπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, Α) Αναθέτει απευθείας την εργασία «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε ΚΗΙ8561, ΙΧ103766, ME49755, ME49753 και ΜΕ78771 συνολικού προϋπολογισµού 1.997,96» στην παρακάτω εταιρεία: Α/Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α. 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ KHΙ ,27 ΕΘΝΙΚΗ Ε.Ι.Χ. από 18/03/2010 έως 18/03/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακούρα Μηλέα 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ Ι.Χ ,50 Συνεταιριστική (γκρέιντερ) από 05/03/2010 έως 05/03/2011 Υπεύθυνος κ. Μητούδης 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ME από 247,73 INTERAMERICAN /04/2010 έως 30/04/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακαλίδης Γεώργιος 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ME από 247,73 INTERAMERICAN /04/2010 έως 30/04/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακαλίδης Γεώργιος 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ME από 247,73 INTERAMERICAN /04/2010 έως 30/04/2011 Υπεύθυνος κ. Μπακαλίδης Γεώργιος ΣΥΝΟΛΟ Β) ιαθέτει πίστωση σε βάρος του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2010 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε ΚΗΙ8561, ΙΧ103766, ME49755, ME49753 και ΜΕ78771 συνολικού προϋπολογισµού ». Γ) Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο vα υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 40/ Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/06. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Στο άρθρο 173 του N. 3463/06 ορίζονται τα ακόλουθα: Με απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται: α. Οι δαπάνες που θα αντιµετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού. β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει για τους δήµους µε πληθυσµό από µέχρι κατοίκους το ποσό των 4.000,00, όπου ανήκει και ο ήµος µας. γ. Ο δηµοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του ηµάρχου. Ο ήµαρχος, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού για κάθε 60

10 δαπάνη. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και σηµειώνεται σ αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Με την υπ αριθµ. 7/09 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε υπεύθυνος υπάλληλος της παγίας προκαταβολής ο κ. Σταµπολίδης Μιχάλης. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής στο όνοµα του Προϊσταµένου ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Σταµπολίδη Μιχάλη. Ο ήµαρχος ανέγνωσε τις δαπάνες και αναφέρθηκε αναλυτικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη: Τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β 17/5-15/6/1959. Την υπ αριθµ / απόφ. του Υπ. Ε.Σ...Α. (ΦΕΚ Β 1322/1999). Την εισήγηση του προέδρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του N. 3463/06. Αναλυτικά: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΘΡΟ 173 Ν.3463/06) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1. ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 41,70 2. ΕΛΤΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 636,00 3. ΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 289,60 ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 4. ΛΑΥΚΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10,00 5. ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2,75 6..Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 5080 ΤΟΥ 70,00 ΗΜΟΥ 7. ΙΜΕΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ 5,95 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 110,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.166,00 Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 και των άρθρων 35 και 37 του Β 17/5-15/6/1959. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 41/ Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση όµως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση όπως ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφερόµενου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν την χρήση γης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και 61

11 παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται, όπως τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Ο εισηγητής αφού ανέλυσε τις διατάξεις των άρθρων 80 & 79 του Ν. 3463/2006 ανέφερε τους ενδιαφερόµενους και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν στη ηµαρχιακή Επιτροπή προκειµένου να τους χορηγηθεί η προέγκριση για την άδεια ίδρυσης των καταστηµάτων τους: Ο ΚΑΜΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5302/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» που βρίσκεται στο Ε.Β.Ζ. Α.Ε στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : 125/ και παράβολο µε αριθµό 1837/ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5301/ για τη λειτουργία «ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που βρίσκεται στην Β.Ι.Π.Ε. στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : Π-616/ και παράβολο µε αριθµό 5910/ Ο ΚΑΡΑΦΥΛΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5206/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που βρίσκεται στην Πανταζίδου 8 και 11 ης ιλοχίας Μηχανικού γωνία στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : 155/ και παράβολο µε αριθµό 1770/ Η ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5195/ για την χρήση οικήµατος σε εκδιδόµενο πρόσωπο µε αµοιβή που βρίσκεται έναντι του εργοστασίου Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : 148/ και παράβολο µε αριθµό 1767/ Οι ενδιαφερόµενοι που υπέβαλαν αιτήσεις για τη παράταση λειτουργίας άδειας µουσικών οργάνων, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 περί κανονιστικών αποφάσεων, και την υπ αριθµ 177/2007 απόφαση του.σ. του ήµου Ορεστιάδας, είναι οι παρακάτω: Ο ΓΚΑΜΠΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το κατάστηµά του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό ΕΜ. ΡΗΓΑ 17 στην Ορεστιάδα. Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΨΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για το κατάστηµά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην οδό ΣΚΡΑ 10 στην Ορεστιάδα. Η ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. για το κατάστηµά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ γωνία στην Ορεστιάδα. Ο ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ για το κατάστηµά του «ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 191 στην Ορεστιάδα. Ο εισηγητής αφού ανέλυσε τις διατάξεις των άρθρων 80 & 79 του Ν. 3463/2006 ανέφερε τους ενδιαφερόµενους που υπέβαλαν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων και στάλθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από το Τµήµα Υγείας, όπως η παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ορίζει, είναι οι παρακάτω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. ΠΕΝΤΕΦΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 353/ / / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-O ΟΣ ΟΒΕΛΟΣΤΗΡΙΟ / Ρίγα Φεραίου 9, Ορεστιάδα ΜΠΑΡ / ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 191, Ορεστιάδα ΚΑΦΕΝΕΙΟ/.. Αµπελακίων, Ορεστιάδα 62

12 4. ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 5. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΣ 6. ΓΚΟΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 271/ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / Λοχ. ιαµαντή 16, Ορεστιάδα 241/ ΚΑΦΕ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ/ Εµµ. Ρήγα 2, Ορεστιάδα 218/ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ / Αγ. Θεοδόρων 95, Ορεστιάδα 7. ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 217/ ΚΑΦΕΝΕΙΟ/.. Μεγ. οξιπάρας,ορεστιάδα 8. ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 94/ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ/ Β. Κων/νου & Πανταζίδου γωνία, Ορεστιάδα 9. ΣΑΠΑΡΙ Η ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙ ΩΝ 39/ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ / 10. ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1733/ ΒΛΑΣΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1734/ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1732/ ΜΟΥΡ ΙΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 14. ΤΖΙΑΜΠΑΖΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πατρ.Γρηγορ. 165, Ορεστιάδα ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ/ Αθ.Πανταζίδου 85, Ορεστιάδα ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ/ Σκρά 18, Ορεστιάδα ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ/ Εµ. Ρήγα & Αθ. Πανταζίδου 12, Ορεστιάδα 96/ INTERNET-ΚΑΦΕ/ Αγ. Θεοδώρων 110, Ορεστιάδα 11/ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ/ Σωτ. Τσερκέζη 12, Ορεστιάδας. Κατόπιv αυτώv, ο Πρόεδρος κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη τηv εισήγηση και τις αναφερθείσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Προεγκρίvει τη χoρήγηση άδειας ίδρυσης και λειτoυργίας καταστήµατος στους παρακάτω ενδιαφερόµενους: Ο ΚΑΜΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5302/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» που βρίσκεται στο Ε.Β.Ζ. Α.Ε στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : 125/ και παράβολο µε αριθµό 1837/ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5301/ για τη λειτουργία «ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που βρίσκεται στην Β.Ι.Π.Ε. στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : Π-616/ και παράβολο µε αριθµό 5910/ Ο ΚΑΡΑΦΥΛΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5206/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που βρίσκεται στην Πανταζίδου 8 και 11 ης ιλοχίας Μηχανικού γωνία στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : 155/ και παράβολο µε αριθµό 1770/ Η ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 5195/ για την χρήση οικήµατος σε εκδιδόµενο πρόσωπο µε αµοιβή που βρίσκεται έναντι του εργοστασίου Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : 148/ και παράβολο µε αριθµό 1767/ Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικής στους παρακάτω: 63

13 Ο ΓΚΑΜΠΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το κατάστηµά του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό ΕΜ. ΡΗΓΑ 17 στην Ορεστιάδα. Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΨΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για το κατάστηµά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην οδό ΣΚΡΑ 10 στην Ορεστιάδα. Η ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. για το κατάστηµά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ γωνία στην Ορεστιάδα. Ο ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ για το κατάστηµά του «ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 191 στην Ορεστιάδα 3. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στους παρακάτω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. ΠΕΝΤΕΦΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 5. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΣ 6. ΓΚΟΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 9. ΣΑΠΑΡΙ Η ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙ ΩΝ 10. ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΡ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 11. ΒΛΑΣΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1734/ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1732/ ΜΟΥΡ ΙΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 14. ΤΖΙΑΜΠΑΖΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-O ΟΣ 353/ ΟΒΕΛΟΣΤΗΡΙΟ / Ρίγα Φεραίου 9, Ορεστιάδα 352/ ΜΠΑΡ / ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 191, Ορεστιάδα 335/ ΚΑΦΕΝΕΙΟ/.. Αµπελακίων, Ορεστιάδα 271/ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / Λοχ. ιαµαντή 16, Ορεστιάδα 241/ ΚΑΦΕ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ/ Εµµ. Ρήγα 2, Ορεστιάδα 218/ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ / Αγ. Θεοδόρων 95, Ορεστιάδα 217/ ΚΑΦΕΝΕΙΟ/.. Μεγ. οξιπάρας,ορεστιάδα 94/ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ/ Β. Κων/νου & Πανταζίδου γωνία, Ορεστιάδα 39/ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ / Πατρ.Γρηγορ. 165, Ορεστιάδα 1733/ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ/ Αθ.Πανταζίδου 85, Ορεστιάδα ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ/ Σκρά 18, Ορεστιάδα ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ/ Εµ. Ρήγα & Αθ. Πανταζίδου 12, Ορεστιάδα 96/ INTERNET-ΚΑΦΕ/ Αγ. Θεοδώρων 110, Ορεστιάδα 11/ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ/ Σωτ. Τσερκέζη 12, Ορεστιάδας. 4. Εξουσιοδοτεί τov κ. ήµαρχo για τηv έκδoση τωv σχετικών αδειώv. 64

14 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 42/ Νοµιµοποίηση παράστασης δικηγόρου ενώπιων του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής στις 06/10/2009, για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ αριθµ. 38/ αγωγή της ΚΞ µε επωνυµία Ευθυµιάδης ΑΕ-Μανιατέλης Γ.Ευστράτιος κατά του ήµου Ορεστιάδας. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvος τo 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Παρακαλούµε να ορισθεί Νοµικός Σύµβουλος για την νοµιµοποίηση της παράστασης στις 06/10/2009 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.µ.ενώπιο του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορούσε την υπ αρίθµ. 38/ αγωγή του της ΚΞ µε επωνυµία Ευθυµιάδης Α.Ε. Μανιατέλης Γ. Ευστράτιος κατά του ήµου Ορεστιάδας. Σύµφωvα µε τo άρθρo 103, παρ.1, εδάφ. ί τoυ Ν. 3463/06 παρέχεται τo δικαίωµα στη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα πρoβαίvει στη πρόσληψη πληρεξoύσιoυ δικηγόρoυ, εφόσov δεv έχει πρoσληφθεί στo ήµo δικηγόρoς µε µηvιαία αµoιβή, κάτι που συµβαίνει και στο δικό µας ήµο». Κατόπιv ο Πρόεδρoς κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση, την από 38/07/07/2006 αγωγή της ΚΞ µε επωνυµία Ευθυµιάδης Α.Ε. Μανιατέλης Γ. Ευστράτιος, που εκδικάστηκε στις 06/10/2009 ενώπιο του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, το άρθρο 103 του Ν. 3463/06 και την ανάγκη υπεράσπισης των συµφερόντων του ήµου, 1. Νοµιµοποιεί την παράσταση του δικηγόρο Ποτίδη Χρήστο του Αθανασίου Α.Μ. 12, Μαυροµιχάλη 5 ιδυµότειχο Τ.Κ για την εκπροσώπηση του ήµου Ορεστιάδας, ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, κατά τη δικάσιµο στις 06/10/2009, κατά τη συζήτηση της από 07/07/2006 και µε αριθµό 38/ καταθέσεως αγωγής της ΚΞ µε επωνυµία Ευθυµιάδης Α.Ε. Μανιατέλης Γ. Ευστράτιος, εργολάβου τεχνικών έργων, η οποία εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (οδός Παλαιολόγου 23-25), κατά του ήµου Ορεστιάδας και µε την οποία ζητά να του καταβάλει ο ήµος Ορεστιάδας το ποσό των ,01 µε νοµιµοτόκως από 13/02/2006 µέχρι και την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του. 2. Η αµoιβή του δικηγόρου θα είvαι σύµφωvη µε τις διατάξεις τoυ Κώδικα περί δικηγόρωv και το ΦΕΚ 1964/ «Προσδιορισµός ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων» και θα βαρύvει τoν αvτίστoιχo Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ έτoυς 2010 τoυ ήµoυ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 43/ Ορισµός δικηγόρου για Γνωµοδότηση για τις ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας του έργου µε τίτλο : «Ο ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΑΛΤΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvος τo 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Παρακαλούµε να ορισθεί Νοµικός Σύµβουλος για Γνωµοδότηση για τις ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας του έργου µε τίτλο: «Ο ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΑΛΤΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». Σύµφωvα µε τo άρθρo 103, παρ.1, εδάφ. ί τoυ Ν. 3463/06 παρέχεται τo δικαίωµα στη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα πρoβαίvει στη πρόσληψη πληρεξoύσιoυ δικηγόρoυ, εφόσov δεv έχει 65

15 πρoσληφθεί στo ήµo δικηγόρoς µε µηvιαία αµoιβή, κάτι που συµβαίνει και στο δικό µας ήµο». Κατόπιv ο Πρόεδρoς κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτρoπή vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση, το άρθρο 103 του Ν. 3463/06 και την ανάγκη υπεράσπισης των συµφερόντων του ήµου, 1. Ορίζει δικηγόρο τον Ποτίδη Χρήστο του Αθανασίου Α.Μ. 12, Μαυροµιχάλη 5 ιδυµότειχο Τ.Κ για Γνωµοδότηση για τις ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας του έργου µε τίτλο : «Ο ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΑΛΤΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». 2. Η αµoιβή του δικηγόρου θα είvαι σύµφωvη µε τις διατάξεις τoυ Κώδικα περί δικηγόρωv και το ΦΕΚ 1964/ «Προσδιορισµός ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων» και θα βαρύvει τoν αvτίστoιχo Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ έτoυς 2010 τoυ ήµoυ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 44/ Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κεντρικής Πλατείας ήµου Ορεστιάδας. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvoς τo 8o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006, οι δηµοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας µε τις οποίες α) θέτουν κανόνες : Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεµάτων από την ρύπανση καθώς επίσης για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες οµοίως και για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για την αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την διατήρηση και την ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. β) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για την χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νοµοθεσίας, για την πυροπροστασία για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισµών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεως γης. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται µετά από εισήγηση της ηµαρχιακής Επιτροπής στο ηµοτικό Συµβούλιο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων και οµάδων πολιτών της περιφέρειας του ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση. Ο Κανονισµός λειτουργίας της κεντρικής πλατείας στο ήµο Ορεστιάδας υπόκειται στις κανονιστικές αποφάσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει συντάξει ένα σχέδιο πάνω στο οποίο θα γίνουν 66

16 παρατηρήσεις και συζητήσεις από όλους του συναρµόδιους φορείς µε σκοπό την έκδοση του Κανονισµού λειτουργίας της κεντρικής πλατείας στο ήµο Ορεστιάδας». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, και τα άρθρα 79 και 103 του Ν. 3463/06, Την απόσυρση του θέµατος λόγο έλλειψης Γνωµοδότησης της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε). Η απόφαση αυτή πήρε α/α 45/ Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 9o θέµα ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Ο ήµος Ορεστιάδας συνέταξε σχετική µελέτη για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2010, προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο καθορισµός των όρων της δηµοπρασίας καθορίστηκαν µε την 13/2010 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. ιενεργήθηκε ένας (1) διαγωνισµός στις όπου δεν υπέβαλλε κανείς ενδιαφερόµενος προσφορά. Η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού στις γνωµοδότησε προς την ηµαρχιακή Επιτροπή την συνέχιση του διαγωνισµού της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010» µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 21 παρ.1 και 23 παρ.2,4,6 της υπ αρ ιθµ.11389/ του ΕΚΠΟΤΑ. Κατόπιν αυτών σας καλώ να εγκρίνουµε τα πρακτικά της Επιτροπής και να προχωρήσουµε στη διαδικασίας διαπραγµάτευσης». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1.Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 2.Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 3.Τα άρθρα 3, 21 παρ.1, 23 παρ.2,4,6 του ΕΚΠΟΤΑ 4. Την υπ αρίθµ. 13/10 απόφαση.ε., 1. Εγκρίνει τα πρακτικά του διαγωνισµού που πραγµατοποιήθηκε στις , όπου δεν υπέβαλλε κανείς ενδιαφερόµενος προσφορά. 2. Αποδέχεται το από πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού, όπου γνωµοδοτεί για την συνέχιση της διαδικασίας της προµήθειας µε την διαδικασία των διαπραγµατεύσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 21 παρ.1, 23 παρ.2,4,6 του ΕΚΠΟΤΑ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 46/ Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής µελέτης µε τίτλο «Αντικατάσταση νοτίου τµήµατος περιµετρικής οδού µε τοπική συλλεκτήρια οδό», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος τo 10o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Ορεστιάδας συνέταξε τεχνική περιγραφή για την εκπόνηση µελέτης, µε την οποία προβλέπονται : 1. κατάργηση περιµετρικής οδού και αντικατάσταση µε τοπική συλλεκτήρια οδό 67

17 2. εξέταση συνδέσεων νέας οδού µε κάθετες οδούς : Ζαρίφη, Καλλιπόλεως, Εθνοµαρτύρων, Πατρ. Γρηγορίου, Αναγεννήσεως, Αδριανουπόλεως, Αγ. Θεοδώρων/προέκταση, Ανώνυµη, Ανώνυµη 56, Κωνσταντινουπόλεως/εθνική οδό. 3. αντιµετώπιση προϋπαρχόντων και νέων προβληµάτων των παρόδιων ιδιοκτησιών στα Ο.Τ. 362, 358, 354, 350/350 α, 342 α, 342β, 342, 337, 332, 334 η, 334 α και 565. Απαιτείται πτυχίο κυκλοφοριακό/συγκοινωνιακό α ή β τάξης. Το παραδοτέο υλικό θα είναι σύµφωνο µε τους συνηµµένους πίνακες Α και Β. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 µε Φ.Π.Α. εκ τω οποίων 2.271,82 για τον Φ.Π.Α. Το κόστος της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010 του δήµου Ορεστιάδας. Κατόπιν αυτών προτείνω να ανατεθεί η συγκεκριµένη εκπόνηση µελέτης στον ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΗ Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφoύ έλαβε υπ' όψη το άρθρο 103 παράγραφος 2γ του Ν. 3463/2006 : Αναθέτει απευθείας την µελέτη µε τίτλο : «Αντικατάσταση νοτίου τµήµατος περιµετρικής οδού µε τοπική συλλεκτήρια οδό, συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.» στον πτυχιούχο µελετητή Συγκοινωνιακών έργων κατηγορία 10,Β τάξη, ΓΕΜ 13707, Ιωάννη Μάρη µε έδρα την Νηρέως 10 τ.κ

18 Παλιό Φάληρο Αθήνα. ιαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από τακτικά έσοδα σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2010 µετά από αναµόρφωση. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή εκπόνησης της εν λόγω µελέτης όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 47/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης εργασίας µε τίτλο: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισµικών Των ιακοµιστών Φιλοξενίας ιαδικτυακής Πύλης Και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Και Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης ιαδικτυακής Πύλης», συνολικού προϋπολογισµού 9.386,79 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvoς τo 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Η υπηρεσία επειδή φιλοξενεί την ιστοσελίδα του ήµου σε ιδιόκτητους διακοµιστές (server) που είναι τοποθετηµένοι στο κεντρικό δηµοτικό κατάστηµα θα πρέπει να προβεί στην ανανέωση των αδειών χρήσης λογισµικών του Τείχους Προστασίας (Firewall), της διαδικτυακής πύλης (Web Portal) και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S) καθώς και της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των υποσυστηµάτων της διαδικτυακής πύλης (Web Portal). Αναλυτικά: 1. Ανανέωση άδειας χρήσης ενός έτους (8/10/2009 έως 7/10/2010) του Firewall Astaro Security Gateway (Web Filtering & Gold Maintenance) µε κόστος ΦΠΑ 21%. 2. Ανανέωση άδειας χρήσης (10/12/2009 έως 19/10/2010) των λογισµικών: - Oracle 10g DB Std. (2 CPU) FULL USE, Software Update License & Support µε κόστος 2.383,26 + ΦΠΑ 21% - Oracle 10g A.S. Std. (1 CPU) FULL USE, Software Update License & Support µε κόστος 794,42 + ΦΠΑ 21%. 3. Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Υποσυστηµάτων Web Portal (8/10/2009 έως 7/10/2010) 3.810,00 + ΦΠΑ 21%. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.757, ,11 (ΦΠΑ 21%) = 9.386,79.» Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισµικών Των ιακοµιστών Φιλοξενίας ιαδικτυακής Πύλης Και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Και Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης ιαδικτυακής Πύλης», συνολικού προϋπολογισµού 9.386,79 µε Φ.Π.Α.». Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 209 τoυ Ν. 3463/07. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ. 69

19 Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισµικών Των ιακοµιστών Φιλοξενίας ιαδικτυακής Πύλης Και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Και Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης ιαδικτυακής Πύλης», συνολικού προϋπολογισµού 9.386,79 µε Φ.Π.Α» ΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: εν το ψηφίζω γιατί δεν είναι καλό το προϊόν που µας έδωσε η εταιρεία. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ : εν το ψηφίζω γιατί δεν είναι σωστά ενηµερωµένη η ιστοσελίδα. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98. 3.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αvαθέτει απευθείας την εργασία: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισµικών Των ιακοµιστών Φιλοξενίας ιαδικτυακής Πύλης Και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Και Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης ιαδικτυακής Πύλης», συνολικού προϋπολογισµού 9.386,79 µε Φ.Π.Α.» στην εταιρεία EXIS I.T. (Yυπεύθυνος Μπενέκος Γεώργιος) αντί του ποσού των 9.386,79 µε Φ.Π.Α.. ιαθέτει πίστωση 9.386,79 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2010 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισµικών Των ιακοµιστών Φιλοξενίας ιαδικτυακής Πύλης Και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών Και Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης ιαδικτυακής Πύλης», συνολικού προϋπολογισµού 9.386,79 µε Φ.Π.Α.» στην εταιρεία EXIS I.T. (Yυπεύθυνος Μπενέκος Γεώργιος) αντί του ποσού των 9.386,79 µε Φ.Π.Α. Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 48/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 5.069,90 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvoς τo 12o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Με την υπ αρίθµ. 11/2010 µελέτη προβλέπεται η προµήθεια πινακίδων για τη συντήρηση και τη σήµανση στην Ορεστιάδα. Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνει την αντικατάσταση φθαρµένων πινακίδων µε νέες πινακίδες καθώς και στύλους για την τοποθέτησή τους. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). Συγκεκριµένα, οι εργασίες αφορούν στην σήµανση µε ρυθµιστικές πινακίδες κυκλοφορίας οχηµάτων στους οικισµούς Πύργος, Λεπτή, Νεοχώρι, Βάλτος, οξιπάρα καθώς επίσης και στην οδό προς Καστανιές. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια, καλύτερη λειτουργία και κυκλοφορία στο ήµο, καθώς και για την αποφυγή ατυχηµάτων. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής και υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 5.069,90 εκ των οποίων 879,90 για Φ.Π.Α.» Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: 70

20 «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 209 τoυ Ν. 3463/07. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ. Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 5.069,90 µε Φ.Π.Α.» στην ΚΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΩ αντί του ποσού των 5.069,90 µε το Φ.Π.Α καθότι έδωσε έκπτωση 0%». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98. 3.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4.Την σχετική τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας 5. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 6. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 1. Αvαθέτει απευθείας την εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 5.069,90 µε το Φ.Π.Α.» στην ΚΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΩ αντί του ποσού των 5.069,90 µε το Φ.Π.Α. 2. ιαθέτει πίστωση 5.069,90 σε βάρoς του Κ.Α που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 5.069,90 µε το Φ.Π.Α.». 3. Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 49/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ-ΠΑΤΑΓΗ», συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 13 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Με την υπ αρίθµ.20/2010 µελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση των κατεστραµµένων τµηµάτων των αγροτικών δρόµων και η διαµόρφωση του εδάφους σε διάφορες τοποθεσίες του.. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΤΑΓΗΣ. Συγκεκριµένα στις τοποθεσίες: (Νεοχωρίου) κάµπος, λεκάνη, µαυροχώµατα, κλαδιά, µεγάλα χωράφια, αµπέλια, κήποι. (Παταγή) από το γήπεδο προς το Νεοχώρι, φυλακές, αµπέλια, σιδερένιο γεφύρι. Το συνολικό µήκος των τµηµάτων που θα επιδιορθωθούν είναι περίπου 15,0 χιλ. µε µέσο πλάτος δρόµου 5,00µ. Περιλαµβάνονται εργασίες επαναµόρφωσης της υφιστάµενης επιφάνειας, την προσθήκη απαιτούµενης εκάστοτε κατά τµήµατα ποσότητας νέου κατάλληλου υλικού, την αποµάκρυνση ακατάλληλου υλικού, την ανάµιξη του αναµοχλευθέντος και προστεθέντος νέου υλικού µε διάστρωση και µόρφωση, καθώς και τον καθαρισµό των υπαρχόντων τάφρων απορροής των υδάτων όπου απαιτείται. Επίσης περιλαµβάνεται η κατασκευή 2 µικρών τεχνικών συνολικού µήκους 10µ. στη διασταύρωση 2 δρόµων στην περιοχή από Νεοχώρι προς Παταγή, για την απορροή των όµβριων υδάτων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχηµάτων στους αγροτικούς δρόµους. 71

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 47 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 4 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 13-10-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός Οκτωβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 03-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 3η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 02-06-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 2 α τoυ µηvός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 179 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-07-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 224 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 8

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-12-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ έτους

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 65 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-03-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 260 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26-11-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 242 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 19 2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18-02-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 18

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 346 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 6-12-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 05-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 91 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 149 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 197 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-08-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 71 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 7 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-04-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 298 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1-11-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 317 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-11-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 6300 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 2373-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣ 6 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/18-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών)

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών) 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-2-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πολύγυρος 21-04 2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ / 6795 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax e-mail : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρόσθεση της λέξης υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ κοµµωτηρίου στο κατάστηµα ΦΡΑΓΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα