Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: Fax : Κοιν: Ππορ: Αξηδαία, Αξηζ. Πξση: Γήκαξρν θν Παζφε Γεκήηξην - Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή - Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο -Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ. - Πξφεδξν Γ. - Γξαθ. Αληηδεκάξρνπ θνπ Παξνχηνγινπ Ν. ΘΔΜΑ: «Καηάθεζη Δηήζιων σεδίων Γπάζηρ ηων ςπηπεζιών ηος Γήμος Αλμωπίαρ έηοςρ 2012» σεη: 1. Με ηελ ππ αξηζκ / Τ.Α. «Πεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α βαζκνχ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. ππ αξηζκ / Με ην Π.Γ. 185/2007 (ΦΔΚ 221/ , ηεχρνο Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 89/2011 (ΦΔΚ 213/ , ηεχρνο Α). 3. Με ηελ ππ αξηζκ. 66/ ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. 4. Με ηελ Δγθχθιην 8, αξ.πξση / νδεγφο θαηάξηηζεο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Με ην έγγξαθν κε αξ.πξση.60256/ πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Με ην άξζξν 9 Απνθ. ΤΠΔΑΖΓ 5694/ Με ην Ν. 3852/2010 παξ. 1 άξζξν 266, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/ , ηεχρνο Α) 8. Με ην Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. 1

2 9. Με ην Αξηζκ. Πξση.38977/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. 10. Με ην Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 11. Σν Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 12. Σν Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 13. Σν αξηζκ Πξση / έγγξαθν Τπεξεζίεο Τπαγφκελεο Απεπζείαο ζην Γήκαξρν 14. Σν αξηζκ πξση.39432/ έγγξαθν απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 15. Σν αξηζκ. Πξση / Έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΚΔΠ. 16. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Ν. Γεληάο. 17. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γξαθείν Σνπξηζκνχ. 18. Σν αξηζκ.πξση. 987/ Έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο-Σκήκα Πνινεδνκίαο. Πνιενδνκηθφ Γξαθείν. 19. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ. 20. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη πληήξεζεο Πξαζίλνπ. Αμηφηηκνη θχξηνη, θπξίεο Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ ΟΣΑ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο- ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε Πεξηθεξεηαθφ θαη Δζληθφ επίπεδν. Γειαδή αθνξά φρη κφλνλ ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξνπλ, κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ». 2

3 Δηδηθφηεξα γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηξηεηέο), ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη έηνο ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζ απηφ σο παξάξηεκα Ν. 3852/2010 παξ. 1 άξζξν 266, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/ ηεχρνο Α). Σα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά πκβνχιηα, θαζψο θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ νθείινπλ, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα απνθαζίδνπλ γηα ην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη πνπ ε δαπάλε ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηα θάζε είδνπο έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ δαπάλε γηα θάζε έξγν ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, ελψ ηα έξγα ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ Δηεζίνπ ρεδίνπ Γξάζεο. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Οη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο, απνξξένπλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε εθηειεί θαζψο θαη ηηο λέεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε απψηεξνπο ζθνπνχο: ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζαο θαηαζέηνπκε ην Δηήζην ρέδην Γξάζεο έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα δηθέο ζαο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Για ηη Διεύθσνζη Διοικηηικών Υπηρεζιών και Προγραμμαηιζμού Ελπαζίδοσ Παρθένα Περιθερειολόγος 3

4 ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ ΔΣΟΤ 2012 (ΠΡΟΥΔΓΗΟ) 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ-ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΩΝ-ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΔΣΟΤ 2012 Α1. Οι ηπέσοςζερ εξελίξειρ πος επηπεάζοςν ηο Γήμο Α2. Οι γενικέρ καηεςθύνζειρ και πποηεπαιόηηηερ ηηρ δημοηικήρ απσήρ για ηο επόμενο έηορ ζύμθωνα με ηιρ επιηαγέρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Β. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΑΝΑ Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ-ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΟΤ

6 Α1. Οι ηπέσοςζερ εξελίξειρ πος επηπεάζοςν ηο Γήμο Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επεξέαζαλ ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε δηαθνξά ελφο εμακήλνπ ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη επέηεηλε ηα ήδε πθηζηάκελα απφ ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009 ε νηθνλνκία έρεη πεξηέιζεη ζε κία κεγάιε χθεζε κε κείσζε ησλ εμαγσγψλ, ησλ εζφδσλ απφ ηελ λαπηηιία, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο. Σν δεκφζην ρξένο ζην ηέινο ηνπ 2011 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα εθαη. Δπξψ ή 145% ηνπ ΑΔΠ έλαληη εθαη. Δπξψ ή 142% ηνπ ΑΔΠ ην Σν πνζνζηφ αλεξγίαο επί ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη θηάζεη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011 ζην 16,3%. Σαπηφρξνλα ε Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» (Ν. 3852/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιιηθξάηεο» πξνρψξεζε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο. Ζ θαηάξγεζε ησλ αηξεηψλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ε κεηαθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο ΟΣΑ ρσξίο ην αλάινγν πξνζσπηθφ θαη πφξνπο, επέηεηλε ηα πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ππνζηειέρσζε θαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, θάλεη πνιιέο θνξέο αδχλαηε ηελ πιήξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Αθφκε ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο δελ επηηξέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΛΛΑΓΑ» ην νπνίν πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3852/2010. Ζ κείσζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ) θαηά 20% θαη ε κεγάιε κείσζε ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (.Α.Σ.Α) δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν πεξηνξηζκφο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 4 α ηνπ Ν.3979/2011 επηβάιεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ζην πξαγκαηηθφ χςνο ησλ εζφδσλ. Γηα απηφ κέζα ζην Ννέκβξε ηνπ 2011 αλακνξθψζεθε ξηδηθά ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Α2. Οι γενικέρ καηεςθύνζειρ και πποηεπαιόηηηερ ηηρ δημοηικήρ απσήρ για ηο επόμενο έηορ 2012, ζύμθωνα με ηιρ επιηαγέρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θηλείηαη ν Γήκνο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ην έηνο 2012 φπσο απνξξένπλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαηά θχξην ιφγσ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε εθηειεί θαζψο θαη ηηο λέεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε απψηεξνπο ζθνπνχο: - Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο - Δλίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε - Αλάπηπμε ηνπ ΟΣΑ σο νξγαληζκνχ βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ, κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο Ζ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο: 1. Σεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 2. Σεο βειηίσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 6

7 3. Σσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο ζηνπο πξνεγνχκελνπο ηνκείο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο ζέζπηζεο θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ. Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δχν γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Ζ βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ζπλεπάγεηαη φκσο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο: 1. Κνηλσληθήο πνιηηηθήο 2. Παηδείαο/Πνιηηηζκνχ/Αζιεηηζκνχ 3. Οηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δηάθνξεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο (π.ρ. λένη, παηδηά, ειηθησκέλνη, αγξφηεο, άλεξγνη θ.ιπ.). ηα πιαίζηα απηά, ε απνζηνιή ηεο δεκνηηθήο αξρήο Αικσπίαο πξνζδηνξίδεηαη σο: 1. Ζ εμαζθάιηζε βαζηθψλ νηθηζηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαζψο, θαη 2. ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ. Όξακα ηεο παξνχζαο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη: ε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ σο ηφπνπ παξαγσγήο θαη θαηνηθίαο κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, ηε δηαπίζηεπζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, ησλ πφξσλ ηνπ θαη ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ηνπ, σο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απαηηείηαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη ζπληνληζκέλε παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ, ζην κέηξν ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, γηα ηε δεκηνπξγία αθελφο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ βηνηηθψλ ππνδνκψλ, κε ζεβαζκφ ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ησλ δξάζεσλ, αθεηέξνπ δε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνηνηηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ. Με βάζε ην αλσηέξσ πιαίζην δηακνξθψζεθαλ νη παξαθάησ 4 βαζηθνί άμνλεο αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ: ΑΞΟΝΑ 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΑΞΟΝΑ 3: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΞΟΝΑ 4: ΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Με βάζε ηνπο άμνλεο, ηα κέηξα θαη ηηο δξάζεηο πνπ νξίζζεθαλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, εμεηδηθεχηεθαλ νη δξάζεηο-έξγα ηνπ έηνπο 2012 απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίνη ζπλέηαμαλ ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, κε ηελ παξαθάησ δηάξζξσζε. Γιάπθπωζη ηος Δηήζιος Ππογπάμμαηορ Γπάζηρ Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ελψ ε δηάξζξσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο (Άμνλεο θαη Μέηξα) ηνπ Γήκνπ (άξζξν 8/Τ.Α 18183/07), ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα ην πινπνηήζεη, κε κέξηκλα ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ επζχλνληαη. ην Γήκν Αικσπίαο επεηδή δελ έρεη δηαξζξσζεί ν ππεξεζηαθφο κεραληζκφο ζχκθσλα κε ηνλ πξφζθαηα εγθεθξηκέλν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ε ζπκπιήξσζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ησλ ΔΠΓ λα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κε πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ ή Σκεκάησλ. 7

8 ηηο επφκελεο ζειίδεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2012» ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο φπσο έρεη πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 3852/2010, ηελ απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Α.Π. 5694/ (ΦΔΚ Β/382/ ) θαη ην Π.Γ 89/2011(ΦΔΚ Α/213/ ) ην νπνίν πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξάζεηο φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη ηεξαξρήζεθαλ κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε πξνηεξαηφηεηεο. Δπίζεο ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο παξνπζηάδεηαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο Σα αηηήκαηα θαη νη αλάγθεο είλαη πνιιαπιάζηεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, πιελ φκσο θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα δηεθδίθεζήο ηνπο κέζσ ηεο Κ.Δ.Γ.Δ, αιιά θαη ησλ Τπνπξγείσλ, αιιά θαη επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ. 8

9 Β. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΑΝΑ ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ ΔΣΟΤ 2012 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ- ΙΓΙΑΙΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ- ΙΓΙΑΙΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ, ΔΙΓΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ Η ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ- ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΑΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ Α1. Λειηοσργίες ηων Τπηρεζιών σπαγόμενων απεσθείας ζηο Γήμαρτο ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ Γραθείο Γενικού Γραμμαηέα Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξντζηακέλνπο. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε απηά, θαζψο θαη λα ηα ππνζηεξίδεη ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπο. Δθηηκψκελε πνζφηεηα εθξνψλ Καηφπηλ πξνζθιήζεσο Καηφπηλ πξνζθιήζεσο 9

10 Ιδιαίηερο Γραθείο Γημάρτοσ Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο. πκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Γήκν θαη κεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ. Γχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά πκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα κε νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δηνηθήζεηο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ. Τπνγξάθεη έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γήκαξρνο. πλερήο ιεηηνπξγία πλερήο ιεηηνπξγία 1 θνξά αλά έηνο πλερήο ιεηηνπξγία Καηφπηλ πξνζθιήζεσο πλερήο ιεηηνπξγία πλερήο ιεηηνπξγία Σεξεί ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία 100 Αξρεηνζεηεί ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ζην γξαθείν έγγξαθα. Σεξεί ην κεηξψν Τπεξεζηψλ, ηνπηθψλ, καδηθψλ θνξέσλ. Σεξεί κεηξψν δηαηειεζάλησλ Γεκάξρσλ. Πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνηήζεηο θ.ι.π. έγγξαθα πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Καζνξίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ µε ηνπο πνιίηεο, θαηαγξάθεη ηα παξάπνλα, ηα νπνία πξνσζεί πξνο ηεο ππεξεζίεο γηα επίιπζε. Καηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα ησλ Μαδηθψλ θνξέσλ, ηα νπνία πξνσζεί πξνο ηηο Τπεξεζίεο γηα επίιπζε. Παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο.., ζπγθεληξψζεσλ Γήκνπ, επαθψλ Γεκάξρνπ µε Μαδηθνχο θνξείο ή Ννµηθά Πξφζσπα Πξνσζεί ηελ θ.ι.π. επίιπζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ ησλ Μαδηθψλ Φνξέσλ απφ Τπεξεζίεο. Τπνδνρή ππνδείμεσλ, πξνηάζεσλ θαη παξαπφλσλ ησλ δεκνηψλ θαη ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. 200 εμεξρφµελα 150 εηζεξρφµελα λαη λαη 50 Κάζε κέξα Κάζε κέξα 50 Κάζε µέξα Κάζε µέξα 10

11 Ιδιαίηερο Γραθείο Διδικών σνεργαηών, Διδικών σμβούλων ή Δπιζηημονικών σνεργαηών Παξέρεη ζπκβνπιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, θαη θπξίσο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ππνδνκψλ. πλερήο ιεηηνπξγία Ασηοηελές Γραθείο Δπικοινωνίας και Γημοζίων τέζεων Ασηοηελές Γραθείο ιοικηηικής Βοήθειας Ασηοηελές Γραθείο ιαθάνειας Νομική Τπηρεζία Σαμηλνκεί ην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηνπ Γήκνπ. Δπηκειείηαη ηε θσηνγξάθεζε - βηληενζθφπεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ, θξνληίδεη γηα ηε ζπλάληεζε ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ γηα ιήςε εηδεζενγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Δθδίδεη αλαθνηλψζεηο γηα ηνλ ηχπν θαη απαληά ζηα ζρφιηα. Πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ γηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο. Οξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ γηα µείδνλα πξνβιήµαηα ηνπ ήµνπ Δμππεξέηεζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ δεµνηψλ γηα φια ηα δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ άµεζα ή έµµεζα ηνπο εµφηεο θαη ην ήµν (µε δειηία Σχπνπ, ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν, Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ελεµέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν, θπιιάδηα, θιπ) ηνπ ήµνπ ζηα Μ.Μ.Δ. (εθεµεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειεφξαζε Δλεµέξσζε ξαδηφθσλν, επίζεµεο ηζηνζειίδαο INTERNET, θιπ) ηνπ ήµνπ (δειηία ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο εηδήζεηο, θιπ). Καηά ηφπνπο επηζθέςεηο ζε άηνµα πνπ ρξίδνπλ δηνηθεηηθήο βνήζεηαο θαη έρνπλ αδπλαµία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Μέξηµλα ήµνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ δεµνηψλ θαη θάζε ηξίηνπ ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ δνµή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξµνδηφηεηεο ησλ Γεµνηηθψλ Τπεξεζηψλ. Τπνδνρή ππνδείμεσλ, πξνηάζεσλ θαη παξαπφλσλ ησλ δεµνηψλ θαη ελεµέξσζε γηα ηα δηθαηψµαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μέξηµλα γηα ηνλ εθνδηαζµφ ησλ δεµνηψλ µε ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα. Μέξηµλα γηα ηελ ηήξεζε µεηξψνπ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο ν ήµνο πξνζθέξεη ζπγθεθξηµέλεο ππεξεζίεο. Λεηηνπξγία ηειεθσληθψλ γξαµµψλ επηθνηλσλίαο πνιηηψλ µε ην Γήµν γηα ηελ ππνδνρή παξαπφλσλ ή παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Παξέρεη θάζε δεηνχµελε γλψµε θαη ζπµβνπιή ζε εξσηήµαηα θαη δεηήµαηα πνπ ηίζεληαη ππφςε ηνπ απφ ην ήµαξρν, ηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή, ην Γεµνηηθφ πµβνχιην θαη γεληθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ήµνπ. Παξαθνινπζεί θαη δηεμάγεη φιεο ηηο Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ. Κάζε µέξα Κάζε µέξα Κάζε µέξα 30 4 εηεζίσο 500 Κάζε µέξα Κάζε µέξα 5 θνξέο εηεζίσο Κάζε µέξα Κάζε µέξα Κάζε µέξα Κάζε µέξα Κάζε µέξα 400/Έηνο 80/Έηνο 11

12 Παξίζηαηαη ελψπηνλ φισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ, δηνηθεηηθψλ αξρψλ, εηζαγγειέσλ µε ζθνπφ ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ Γήµνπ. Δξεπλά ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ αγνξαδφµελσλ, µηζζσµέλσλ, µεηαβηβαδφµελσλ θ.ι.π. πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήµνπ. Έρεη ηελ επηµέιεηα επίιπζεο δηαθνξψλ πξνζσπηθνχ θαη πνιηηψλ µε Γήµν. Δπηµειείηαη ηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνµείο πνπ αθνξνχλ ζηηο δεµφζηεο ζπµβάζεηο, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα θαη µε δηάθξηζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επηιεμηµφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ. ηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο απαηηνχµελεο λνµηθήο ππνζηήξημεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξµφληζε ησλ πινπνηνχµελσλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζρχνληνο ζεζµηθνχ πιαηζίνπ. Δπεμεξγάδεηαη ηηο δηαθεξχμεηο ησλ δεµνπξαζηψλ, ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο δηαγσληζµψλ (πξαθηηθά, ελζηάζεηο, θιπ) µέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη ζπληάζζεη ηα ζρέδηα φισλ ησλ ζπµθσλεηηθψλ ηνπ ήµνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε πσιήζεηο, µηζζψζεηο, εθµηζζψζεηο θαη αγνξέο. 60/Έηνο 20/Έηνο 40/Έηνο 50/Έηνο 40/Έηνο 50/Έηνο 12

13 13

14 2. Δνέργειες ηων Τπηρεζιών απεσθείας σπαγόμενων ζηο Γήμαρτο A/A Πεξηγξαθή ελέξγεηαο 1 Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ Τπεξεζία πινπνίεζεο Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ Δµπιεθφµ ελεο ππεξεζίεο Ηδηαίηεξν ή ΝΠ Γξαθείν Δηδηθψλ ηνπ πλεξγαηψλ, ήµν Δηδηθψλ π πκβνχισλ ή επηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ Δµπιεθφµελνη θνξείο (εθηφο ήµνπ) Υξνλνπξνγξαµµα ηηζµφο Πξνυπνιν γηζµφο δαπαλψλ Κ.Α Όιν ην έηνο Άμνλαο Μέηξν ηνπ Δ.Π. 2 Δθπφλεζε θαθέινπ δξάζεσλ Γεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη εθδειψζεηο Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ - χιινγνη, θνξείο θαη ζσκαηεία πνπ δξνπλ ζην Γήκν. Όιν ην έηνο ΤΝΟΛΟ Προϋπολογιζμός λειηοσργικών δαπανών ηοσ Γραθείοσ ΚΑ Πξνυπνινγηζκνχ Σίηινο Κσδηθνχ χλνιν ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ( ζε ) Θα δνζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ελ εθζέησ ρξφλσ, ηα νπνία ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο. 14

15 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ Α/ Α Πεξηγξαθή δξάζεο Δίδνο δξάζεο Υσξνζέηεζε πλερηδφµ ελε ή Νέα Τπεξεζία πινπνίεζεο Δµπιεθφµελεο ππεξεζίεο Υξνλν πξνγξαµ µαηηζµφο Πξνυπνινγηζµφο δαπαλψλ Πεγ ή ρξε µ. Κ. Α Άμνλαο Μέηξν ηνπ Δ.Π. ΤΝΟΛΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ησλ Τπεξεζηψλ ππαγφκελσλ απεπζείαο ζην Γήκαξρν βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: - Σελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ κε έκθαζε ζηε δεκνθξαηηθή άζθεζε ηεο δηνίθεζεο πνπ εληζρχεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα έθθξαζεο ησλ απφςεσλ θαη ησλ ηδεψλ ησλ δεκνηψλ. - Σελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηελ δεκνηψλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπο - Σηο λέεο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ - ζηελ πξννπηηθή ηεο Νέαο Δπνρήο γηα ηελ Αικσπία, πνπ πξνήιζε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Αξηδαίαο θαη Δμαπιαηάλνπ. 15

16 ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ ΔΣΟΤ 2012 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο - αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαζψο θαη νη ζηφρνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο εθξνέο ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο γηα ην έηνο 2010 Α1.1 Λειηοςπγίερ ηηρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ Απμοδιόηηηα Πεπιγπαθή Λειηοςπγίαρ Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ηε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ππαίζξην εκπφξην θαη ζηηο ιατθέο αγνξέο. Θέμαηα Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ Γημοηικήρ γηα ηελ νιηθή απαγφξεπζε ηνπ Αζηςνομίαρ θαπλίζκαηνο Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία. Δθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ποζοηικοί Σηόσοι παπαγόμενος Βαθμόρ επίηεςξηρ ηων ζηόσων έπγος 250 πεξηπνιίεο 250 πεξηπνιίεο Γηελέξγεηα 60 Γηελέξγεηα 55 ειέγρσλ ειέγρσλ Γηελέξγεηα 50 Γηελέξγεηα 50 ειέγρσλ ειέγρσλ Γηελέξγεηα 15 Γηελέξγεηα 15 ειέγρσλ ειέγρσλ Γηελέξγεηα 50 Γηελέξγεηα 48 ειέγρσλ ειέγρσλ Γηελέξγεηα 25 Γηελέξγεηα 20 ειέγρσλ ειέγρσ 16

17 Σελ επίδνζε πάζεο θχζεσο εγγξάθσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 100 επηδφζεηο 87 επηδφζεηο 17

18 ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ ΔΣΟΤ 2012 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΙΑΓΩΓΗ Η Δηεύζοκζε Δημηθεηηθώκ Υπενεζηώκ θαη Πνμγναμμαηηζμμύ δηανζνώκεηαη ζηα ελήξ επημένμοξ ημήμαηα: Τμήμα Δημηθεηηθώκ Υπενεζηώκ, με ηα παναθάης Γναθεία Γναθείμ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ θαη Δημηθεηηθήξ Μένημκαξ Γναθείμ Δεμμηηθήξ Καηάζηαζεξ,Λεληανπείμο θαη Αιιμδαπώκ Τμήμα Υπμζηήνηλεξ Πμιηηηθώκ Ονγάκςκ ημο Δήμμο Τμήμα Πνμγναμμαηηζμμύ,Ονγάκςζεξ θαη Πιενμθμνηθήξ, με ηα παναθάης Γναθεία Γναθείμ Πνμγναμμαηηζμμύ,Ακάπηολεξ θαη Ονγάκςζεξ Γναθείμ Τεπκμιμγηώκ Πιενμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηώκ Λόγς ημο ελαηνεηηθά μεγάιμο εύνμοξ ανμμδημηήηςκ ηςκ ακςηένς Τμεμάηςκ, θαηανηίδμκηαη εηήζηα ζπέδηα δνάζεξ, γηα θάζε έκα από αοηά θαη όπη γηα ηε Δηεύζοκζε ζοκμιηθά. Α1.1 Λειηξρογίεπ ηξρ Σμήμαηξπ Διξικηηικώμ Τπηοεζιώμ Διξικηηικέπ εμόηηηεπ Πεοιγοαθή Λειηξρογίαπ Γκηιμτμέμη πξζόηηηα εκοξώμ (1) Α. ΘΓΜΑΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Γπηθαηνμπμίεζε Κεκηνηθμύ Ηιεθηνμκηθμύ Κάθε ηοίμημξ Μεηνώμο Γνγαδμμέκςκ Απμγναθή οπαιιήιςκ 1/έηξπ Θέμαηα Ποξζτπικξύ Δημνηζμόξ, πνμζιήρεηξ, μμκημμπμηήζεηξ, ηαθημπμηήζεηξ πνμζςπηθμύ Απμιύζεηξ, παναηηήζεηξ, ζοκηαλημδμηήζεηξ πνμζςπηθμύ Κμηκμπμίεζε ηαθημπμίεζε εθζέζεςκ αλημιόγεζεξ 15/έηξπ 4 /έημξ 132/έημξ Πεηζανπηθέξ οπμζέζεηξ (2) Όπξηε ποξκύσξρμ Άδεηεξ πνμζςπηθμύ (θακμκηθέξ, Η/Υ, 400 /έημξ αημμδμηηθέξ, ακαννςηηθέξ, εηδηθέξ, εθιμγηθέξ, μηθμγεκεηαθέξ θ.ι.π.) Τήνεζε εκεμένςζε θαθέιςκ πνμζςπηθμύ Καθημεοιμά Βεβαηώζεηξ απμδμπώκ εηήζηεξ 500 /έημξ Δειώζεηξ Πενημοζηαθήξ Καηάζηαζεξ 1 / 2ςοόμια Β. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Δημξηξλόγιξ- Τήνεζε βηβιίςκ δεμμημιμγίμο θαη πιεζοζμμύ

19 Ιθαγέμεια Ληνιαοςείξ Διξικηηικέπ εμόηηηεπ Μηηοώα Αοοέμτμ- ηοαηξλξγία (εγγναθέξ)/έημξ Έθδμζε πηζημπμηεηηθώκ πνμζςπηθήξ, /έημξ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ θαη πμιηημγνάθεζεξ Αοηεπάγγειηε ακαδήηεζε πηζημπμηεηηθώκ, 1.000/έηξπ ιεληανπηθώκ πνάλεςκ θ.ά. Πμιηημγναθήζεηξ αιιμδαπώκ 100/έηξπ Τήνεζε ανπείςκ ιεληανπηθώκ γεγμκόηςκ (3) 1000 /έημξ Έθδμζε πηζημπμηεηηθώκ (ιεληανπηθώκ πνάλεςκ θ.α.) Γκεμένςζε θναηηθώκ οπενεζηώκ γηα ιεληανπηθά ζέμαηα Πεοιγοαθή Λειηξρογίαπ /έημξ 1000 /έημξ Γκηιμτμέμη πξζόηηηα εκοξώμ (1) Τήνεζε μεηνώμο αννέκςκ 200 (εγγναθέξ)/έημξ Καηάνηηζε ζηναημιμγηθώκ πηκάθςκ 1 /έημξ Έθδμζε πηζημπμηεηηθώκ 200 /έημξ Δηεθπεναίςζε δηαδηθαζηώκ γηα εγγναθή 10 /έημξ αδήιςηςκ αννέκςκ Αιιαγή επςκύμμο ζηα Μεηνώα Αννέκςκ 5/έηξπ Γκλξγικξί Τήνεζε εθιμγηθώκ θαηαιόγςκ θαη ακαζεώνεζή 6 /έημξ καηάλξγξι (4) ημοξ Σέλεζη Τήνεζε ζεζμμζεηεμέκςκ δηαδηθαζηώκ γηα ηεκ 120/έημξ Πξλιηικώμ Γάμτμ ηέιεζε πμιηηηθώκ γάμςκ Γ. ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΘΓΜΑΣΩΝ Απμδεμηώζεηξ ΓΛ.Γ.Α. Όπξηε ποξκύσξρμ Διαςείοιζη Γπηδμηήζεηξ Δηεύζοκζεξ Γεςνγίαξ Όπξηε ποξκύσξρμ Αγοξηικώμ Θεμάητμ (5) Δηαπείνηζε δηαδηθαζηώκ πμο ζπεηίδμκηαη με ημκ Όπξηε ποξκύσξρμ ΟΓΑ Δ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ, ΑΡΥΓΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΓ ΓΡΓΑΙΓ Ποτηόκξλλξ, Αοςείξ και Βξηθηηικέπ Γογαζίεπ Πνςημθόιιεζε εγγνάθςκ θαη δηακμμή ημοξ ζηηξ /έημξ οπενεζίεξ ημο Δήμμο Τήνεζε γεκηθμύ ανπείμο ημο Δήμμο Κάζε μένα Γναμμαηεηαθή Υπμζηήνηλε Κάζε μένα Απμζημιή εοπεηενίςκ θανηώκ 700 /έημξ Γπίδμζε εγγνάθςκ άιιςκ Υπενεζαηώκ 500/έημξ Δηαθίκεζε αιιειμγναθίαξ 5.000/έηξπ 19

20 Β1.2 Γμέογειεπ ηξρ Σμήμαηξπ Α/Α Πεοιγοαθή Γμέογειαπ Τπηοεζία Τλξπξίηζηπ Γμπλεκόμεμεπ Τπηοεζίεπ ή Ν.Π. Γμπλεκόμε μξι Φξοείπ (εκηόπ Δήμξρ) Υοξμξπ οξγοαμμαη ιζμόπ Π/Τ Δαπαμώμ Κ.Α. Άνξμαπ και Μέηοξ ηξρ Γ.Π. Α3. Ποξϋπξλξγιζμόπ Λειηξρογικώμ Δαπαμώμ Κ.Α. Ποξϋπξλξγιζμξύ Σίηλξπ Κτδικξύ Δαπάκεξ μηζζμδμζίαξ ενγμδμηηθώκ εηζθμνώκ θ.ι.π. ύμξλξ λειηξρογικώμ δαπαμώμ (ζε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΠΓΝΔΤΓΩΝ Α/Α Πεοιγοαθή Δοάζηπ Γίδξπ Δοάζηπ Υτοξθέηηζη ρμεςιζόμεμ η/νέα Τπηοεζία Τλξπξίηζη π Γμπλεκόμ εμεπ Τπηοεζίε π Υοξμξποξγοαμμαηιζμό π Π/Τ Δαπαμώμ Πηγή Υοημαη ξ- δόηηζηπ Κ.Α. Άνξμαπ και Μέηοξ ηξρ Γ.Π. Παοαηηοήζειπ: (1) Κάπμηα από ηα πμζμηηθά ζημηπεία, βαζίδμκηαη ζε εθηημήζεηξ βάζεη ζημηπείςκ πανειζόκηςκ εηώκ, πμο οπάνπμοκ ζημ ανπείμ ημο Δήμμο. (2) Σύμθςκα με ηα ζηαηηζηηθά ζημηπεία πμο οπάνπμοκ ζημ ανπείμ ημο Δήμμο, έπεη θαηαγναθεί μία οπόζεζε ηεκ πεκηαεηία γηα θάζε μηα πενίπηςζε. (3) Ακαθενόμαζηε ζημκ ανηζμό ιεληανπηθώκ πνάλεςκ πμο θαηαπςνμύκηαη ζηα ακηίζημηπα ιεληανπηθά βηβιία (ζακάηςκ, γάμςκ, εθζέζεςκ θαη γεκκήζεςκ). 20

21 (4) Τα εθιμγηθά βηβιηάνηα έπμοκ θαηανγεζεί με κόμμ, (ε άζθεζε ημο εθιμγηθμύ δηθαηώμαημξ ηςκ πμιηηώκ γίκεηαη με ηεκ επίδεηλε ηεξ αζηοκ. ηαοηόηεηαξ) θαη μη δε εγγναθέξ γίκμκηαη αοηεπάγγειηα βάζεη ηςκ εγγναθώκ ζημ Δεμμημιόγημ ημο Δήμμο. Οη ακαζεςνήζεηξ αοηώκ γίκμκηαη ακά δίμεκμ. (5) Ο πμζμηηθόξ οπμιμγηζμόξ είκαη αδύκαημξ, δεδμμέκμο όηη μη απμδεμηώζεηξ έπμοκ κα θάκμοκ με ηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ, ηηξ εθάζημηε πμνεγμύμεκεξ επηδμηήζεηξ θαη ηηξ εθάζημηε εγθοθιίμοξ ημο Ο.Γ.Α. (ζεζμμζέηεζε δηαδηθαζηώκ, μδεγηώκ, εθανμμγή κέςκ κόμςκ θ.ι.π.). 21

22 ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ ΔΣΟΤ 2012 ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ Α1.1 Λειηοςπγίερ ηος Σμήμαηορ Τποζηήπιξηρ Πολιηικϊν Οπγάνυν ηος Γήμος Καηηγοπία Απμοδιοηήηων Παπέσει κάθε είδοςρ διοικηηική και γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη ζηα αιπεηά διοικηηικά όπγανα ηος Γήμος Πεπιγπαθή Λειηοςπγίαρ 1) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα ζπιινγηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θιπ). 2) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηνκηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, θαζψο θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα (νξγάλσζε θαη ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ αηνκηθψλ νξγάλσλ θιπ). 3) Παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη πξνο ην πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηα Δπηρείξεζεο. 4) Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ην Γήκνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 5) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ην Γήκνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 6) Σεξεί ην αξρείν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζε δηάθνξνπο θνξείο θαη φξγαλα θαη κεξηκλά γα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηελ παξαιαβή θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην Γήκν. 22

23 Ποζοηικοί ζηψσοι παπαγψμενος έπγος για ηο έηορ πεξίπνπ πξνζθιήζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξίπνπ δαθηπινγξαθήζεηο απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ - 8 πεξίπνπ πξνζθιήζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο - 15 πεξίπνπ δαθηπινγξαθήζεηο απνθάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο - 25 πεξίπνπ πξνζθιήζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξίπνπ δαθηπινγξαθήζεηο απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - 13 πεξίπνπ πξνζθιήζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο - 70 πεξίπνπ δαθηπινγξαθήζεηο απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο - 5 πεξίπνπ πξνζθιήζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο - 10 πεξίπνπ δαθηπινγξαθήζεηο απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πεξίπνπ έγγξαθα πξνο άιιεο ππεξεζίεο (Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, Αζηπλνκηθφ Σκήκα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θ.ι.π.) θαη ηδηψηεο πεξίπνπ ηνηρνθνιιήζεηο, κε ηα Απνδεηθηηθά Σνηρνθφιιεζεο, ησλ Πηλάθσλ Απνθάζεσλ πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ πεξίπνπ αλαξηήζεηο ζην Γηαχγεηα πεξίπνπ εζσηεξηθέο δηαλνκέο απνθάζεσλ ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ - Παξαιαβή, αξρεηνζέηεζε ησλ εγθξηηηθψλ ησλ απνθάζεσλ πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο εγθεθξηκέλεο απνθάζεηο (πεξίπνπ 350). - πγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ εηζεγήζεσλ θαη γεληθά ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ (πεξίπνπ 745). 23

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΜ-1ΟΩ. Αξηζκφο ζέκαηνο: 5 ν ΦΖΦΗΖ ΟΔΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ. Αξηζκφο Απφθαζεο : 154

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΜ-1ΟΩ. Αξηζκφο ζέκαηνο: 5 ν ΦΖΦΗΖ ΟΔΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ. Αξηζκφο Απφθαζεο : 154 1 Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο ηεο 7/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα εηθνζηελλέα (29) ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ. ύνηαξη νέος Οπγανιζμού Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ

ΔΗΖΓΖΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ. ύνηαξη νέος Οπγανιζμού Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ Σελίδα 1 από 87 ΔΗΖΓΖΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ύνηαξη νέος Οπγανιζμού Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ Γηα ηε ζχληαμε ηνπ λένπ Ο.Δ.Τ. ειήθζεζαλ ππφςε ηα αθφινπζα : Ο Ν. 3852/2010 θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Σειπά Διαδικαζιών: ΕΔΔΠ-01 Έκδοζη: 1 η

Σειπά Διαδικαζιών: ΕΔΔΠ-01 Έκδοζη: 1 η Ππογπαμμαηιζμόρ Έπγων - Ενεπγειών ΕΔΔΠ-01 Σύμθωνα με ηην Απόθαζη 1258/ΕΥΣ-28ηρ Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο: «Ρςθμίζειρ για ηη διαδικαζία επιβεβαίωζηρ ηηρ διασειπιζηικήρ επάπκειαρ ηων δικαιούσων ηηρ πεπιόδος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα