Ανθρωπιςτικό Έγγραφο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρωπιςτικό Έγγραφο"

Transcript

1 Ανθρωπιςτικό Έγγραφο Οι ανκρωπιςτζσ είναι γυναίκεσ και άντρεσ αυτοφ του αιϊνα, αυτισ τθσ εποχισ. Αναγνωρίηουν ςτον ιςτορικό ανκρωπιςμό τισ ρίηεσ τουσ και εμπνζονται από τισ ςυνειςφορζσ ποικίλων πολιτιςμϊν, όχι μόνο εκείνων που αυτιν τθ ςτιγμι κατζχουν μια κεντρικι κζςθ. Είναι, επίςθσ, άντρεσ και γυναίκεσ που αναγνωρίηουν ότι αυτόσ ο αιϊνασ κι αυτι θ χιλιετθρίδα πλθςιάηουν ςτο τζλοσ τουσ κι ζχουν ςτόχο ζναν καινοφριο κόςμο. Οι ανκρωπιςτζσ αιςκάνονται ότι θ ιςτορία τουσ είναι πολφ μακριά και το μζλλον τουσ ακόμα μακρφτερο. Με αιςιοδοξία και πίςτθ ςτθν Ελευκερία και ςτθν Κοινωνικι Ρρόοδο, εςτιάηουν ςτο μζλλον, ενϊ αγωνίηονται να ξεπεράςουν τθν γενικι κρίςθ του ςιμερα. Οι ανκρωπιςτζσ είναι διεκνιςτζσ, επιδιϊκουν ζνα παγκόςμιο ανκρϊπινο ζκνοσ. Κατανοοφν τον κόςμο ςτον οποίο ηουν ωσ μια ενιαίο ςφνολο και ταυτόχρονα δρουν ςτο άμεςο περιβάλλον τουσ. Δεν επικυμοφν ζναν κόςμο ομοιόμορφο, μα ζναν κόςμο ποικιλόμορφο: ποικιλόμορφο ςτα ζκνθ, τισ γλϊςςεσ και ςτα ζκιμα. Ροικιλόμορφο ςτθν τοπικι και περιφερειακι αυτονομία. Ροικιλόμορφο ςτισ ιδζεσ και τα ιδανικά. Ροικιλόμορφο ςτα πιςτεφω, κρθςκευτικά ι άλλα. Ροικιλόμορφο ςτθν εργαςία και ςτθ δθμιουργικότθτα. Οι ανκρωπιςτζσ δε κζλουν αφζντεσ, δε κζλουν διευκφνοντεσ, οφτε αρχθγοφσ και δεν αιςκάνονται εκπρόςωποί ι αρχθγοί κανενόσ. Οι ανκρωπιςτζσ δε κζλουν ζνα ςυγκεντρωτικό κράτοσ, οφτε ζνα παρακράτοσ που να το αντικακιςτά. Οι ανκρωπιςτζσ δε κζλουν αςτυνομικζσ δυνάμεισ, οφτε οπλιςμζνεσ ομάδεσ που να τισ αντικακιςτοφν. Πμωσ, ανάμεςα ςτισ ανκρωπιςτικζσ επικυμίεσ και ςτισ πραγματικότθτεσ του ςθμερινοφ κόςμου, ζχει υψωκεί ζνασ τοίχοσ. Ζχει λοιπόν φτάςει θ ςτιγμι να το γκρεμίςουμε. Γι αυτό, είναι απαραίτθτθ θ ζνωςθ όλων των ανκρωπιςτϊν του κόςμου. 1. Το παγκόςμιο κεφάλαιο Ιδοφ θ μεγάλθ παγκόςμια αλικεια: το χριμα είναι το παν. Το χριμα είναι κυβζρνθςθ, είναι νόμοσ, είναι εξουςία. Είναι, βαςικά, επιβίωςθ. Πμωσ είναι επίςθσ Τζχνθ, είναι Φιλοςοφία, είναι Θρθςκεία. Τίποτα δε γίνεται χωρίσ χριμα, τίποτε δεν είναι δυνατό χωρίσ χριμα. Δεν υπάρχουν προςωπικζσ ςχζςεισ χωρίσ χριμα. Δεν υπάρχει οικειότθτα χωρίσ χριμα. Ακόμθ και θ ιρεμθ μοναξιά εξαρτάται από το χριμα. Πμωσ, θ ςχζςθ μ αυτιν τθν «παγκόςμια αλικεια» είναι αντιφατικι. Οι πλειοψθφίεσ δε κζλουν αυτιν τθν κατάςταςθ πραγμάτων. Βριςκόμαςτε λοιπόν μπροςτά ςτθν τυραννία του χριματοσ. Μια τυραννία που δεν είναι αφθρθμζνθ, γιατί ζχει όνομα, εκπροςϊπουσ, εκτελεςτζσ και κακοριςμζνεσ μεκόδουσ. Σιμερα, δεν πρόκειται για φεουδαρχικζσ οικονομίεσ, οφτε για εκνικζσ βιομθχανίεσ, οφτε καν για τα ςυμφζροντα θπειρωτικϊν ομάδων. Σιμερα, εκείνοι οι ιςτορικοί επιηϊντεσ για να εξαςφαλίςουν το μερίδιό τουσ πρζπει να υποταχκοφν ςτισ προςταγζσ του διεκνοφσ οικονομικοφ κεφαλαίου. Ενόσ κερδοςκοπικοφ κεφαλαίου που ςυγκεντρϊνεται ςε παγκόςμια κλίμακα. Σ αυτιν τθν κατάςταςθ, ακόμα και το Εκνικό Κράτοσ ζχει ανάγκθ από 1

2 τθν πίςτωςθ και το δάνειο για να επιβιϊςει. Πλοι ηθτιανεφουν επενδφςεισ και για να τισ αποκτιςουν δίνουν εγγυιςεισ ςτθν τράπεηα ότι κα επιφορτιςτεί αυτι με τισ τελικζσ αποφάςεισ. Φτάνει ο καιρόσ που οι ίδιεσ οι εταιρίεσ, όπωσ και τα χωριά και οι πόλεισ, κα είναι αναμφιςβιτθτθ ιδιοκτθςία τθσ τράπεηασ. Φτάνει ο καιρόσ του παρακράτουσ, ζνασ καιρόσ ςτον οποίο θ παλιά τάξθ κα πρζπει να μθδενιςτεί. Με τον ίδιο τρόπο, εξαφανίηονται οι παλιζσ μορφζσ αλλθλεγγφθσ. Ρρόκειται για τθν αποςφνκεςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ και τθν εμφάνιςθ εκατομμυρίων ανκρϊπινων όντων απομονωμζνων και αδιάφορων για το ςφνολο, παρά τθ γενικι φτϊχεια. Το μεγάλο κεφάλαιο κυβερνά όχι μόνο τθν αντικειμενικότθτα χάρθ ςτον ζλεγχο των μζςων παραγωγισ, αλλά και τθν υποκειμενικότθτα χάρθ ςτον ζλεγχο των μζςων επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ. Σ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, μπορεί να διακζτει όπωσ επικυμεί τουσ υλικοφσ και κοινωνικοφσ πόρουσ καταςτρζφοντασ τθ φφςθ και παραμερίηοντασ προοδευτικά τον άνκρωπο. Και γι αυτό το ςκοπό ζχει επαρκι τεχνολογία. Και ζτςι όπωσ «άδειαςε» τισ επιχειριςεισ και τα κράτθ, ςτζρθςε τθν Επιςτιμθ από το νόθμά τθσ, μετατρζποντάσ τθ ςε τεχνολογία για τθ φτϊχεια, τθν καταςτροφι και τθν ανεργία. Οι ανκρωπιςτζσ δεν ζχουν ανάγκθ από πάρα πολλά επιχειριματα για να αποδείξουν ότι ςιμερα υπάρχουν οι τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ για να επιλυκοφν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα τα προβλιματα τεράςτιϊν περιοχϊν όςον αφορά ςτθν πλιρθ απαςχόλθςθ, τροφι, υγιεινι, κατοικία και εκπαίδευςθ. Αν αυτι θ δυνατότθτα δεν πραγματοποιείται είναι απλά επειδι θ τερατϊδθσ κερδοςκοπία του μεγάλου κεφαλαίου το εμποδίηει. Το μεγάλο κεφάλαιο ζχει πια εξαντλιςει τθ φάςθ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ και αρχίηει να πεικαρχεί τθν κοινωνία για να αντιμετωπίςει το χάοσ που αυτό το ίδιο δθμιοφργθςε. Απζναντι ς αυτόν τον παραλογιςμό, δεν υψϊνονται διαλεκτικά οι φωνζσ τθσ λογικισ αλλά οι πιο ςκοτεινοί ρατςιςμοί, φονταμενταλιςμοί και φανατιςμοί. Κι αν πρόκειται αυτόσ ο νζοπαραλογιςμόσ να κακοδθγιςει περιοχζσ και λαοφσ, το περικϊριο δράςθσ για τισ προοδευτικζσ δυνάμεισ περιορίηεται μζρα με τθν θμζρα. Απ τθν άλλθ μεριά, εκατομμφρια εργαηόμενοι ζχουν πια ςυνειδθτοποιιςει, τόςο τισ αναλικειεσ του κρατικοφ ςυγκεντρωτιςμοφ, όςο και τθν πλάνθ τθσ καπιταλιςτικισ Δθμοκρατίασ. Και ζτςι οι εργάτεσ ξεςθκϊνονται ενάντια ςτισ διαβρωμζνεσ ςυνδικαλιςτικζσ κεφαλζσ, με τον ίδιο τρόπο που οι λαοί αμφιςβθτοφν τα κόμματα και τισ κυβερνιςεισ. Αλλά είναι απαραίτθτο να δοκεί μια κατεφκυνςθ ς αυτά τα φαινόμενα που, διαφορετικά κα εξαντλθκοφν ςε ζνα ςτείρο αυκορμθτιςμό. Είναι απαραίτθτο να εξεταςτοφν μζςα ςτθν ψυχι του λαοφ τα κεμελιϊδθ κζματα των παραγόντων τθσ παραγωγισ. Για τουσ ανκρωπιςτζσ οι παράγοντεσ τθσ παραγωγισ είναι θ εργαςία και το κεφάλαιο, ενϊ θ κερδοςκοπία και θ τοκογλυφία φαίνονται περιττζσ. Στθ ςθμερινι κατάςταςθ, οι ανκρωπιςτζσ αγωνίηονται για να μετατραπεί ςυνολικά θ παράλογθ ςχζςθ που υπιρξε ανάμεςα ς αυτοφσ τουσ δυο παράγοντεσ. Μζχρι τϊρα ζχει ιςχφςει ότι το κζρδοσ είναι για το κεφάλαιο και ο μιςκόσ για τον εργαηόμενο, δικαιολογϊντασ αυτιν τθν ανιςορροπία με το «ρίςκο» που περιλαμβάνει θ επζνδυςθ Σα να μθ ριψοκινδφνευε ο κάκε εργαηόμενοσ το παρόν του και το μζλλον του ςτισ διακυμάνςεισ τθσ ανεργίασ και τθσ κρίςθσ. Αλλά, επίςθσ, μπαίνει ςτο παιχνίδι θ δυνατότθτα των αποφάςεων και τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Το κζρδοσ που δεν προορίηεται για τισ επανεπενδφςεισ ςτθν επιχείρθςθ, που δεν προορίηεται για τθν επζκταςι τθσ ι τθ διαφοροποίθςι τθσ, κατευκφνεται ςτθ χρθματιςτικι 2

3 κερδοςκοπία. Το κζρδοσ που δε δθμιουργεί καινοφριεσ κζςεισ εργαςίασ κατευκφνεται ςτθ χρθματιςτικι κερδοςκοπία. Συνεπϊσ, ο αγϊνασ των εργαηομζνων πρζπει να υποχρεϊςει το κεφάλαιο ςτθ μεγαλφτερι του παραγωγικι απόδοςθ. Πμωσ, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοςτεί, εκτόσ αν θ διαχείριςθ και θ διεφκυνςθ δεν είναι μοιραςμζνεσ. Αλλιϊσ, πϊσ κα αποφευχκοφν οι μαηικζσ απολφςεισ, το λουκζτο και το άδειαςμα των επιχειριςεων; Γιατί ο μεγάλοσ κίνδυνοσ βρίςκεται ςτθν υποεπζνδυςθ, τθν ψευδι χρεοκοπία, τθν «υποχρεωτικι» οφειλι χρεϊν και τθ φυγι του κεφαλαίου, όχι ςτα κζρδθ που μποροφν να επιτευχκοφν ωσ ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ ςτθν παραγωγικότθτα. Και αν επιμείνουμε ςτθν κατάςχεςθ των μζςων παραγωγισ από τουσ εργαηόμενουσ, ακολουκϊντασ τισ διαδικαςίεσ του 19ου αιϊνα, κα πρζπει να λθφκεί επίςθσ υπόψθν θ πρόςφατθ αποτυχία του υπαρκτοφ Σοςιαλιςμοφ. Πςο αφορά ςτθν αντίρρθςθ ςφμφωνα με τθν οποία, αν ρυκμιςτεί το κεφάλαιο, ζτςι όπωσ ρυκμίηεται θ εργαςία, κα επιτραπεί θ διαφυγι του προσ ςθμεία και πεδία πιο επικερδι, πρζπει να διαςαφθνιςτεί ότι κα περάςει πολφσ καιρόσ πριν ςυμβεί αυτό, μια και ο παραλογιςμόσ του ςθμερινοφ ςχιματοσ το οδθγεί ςτον κορεςμό και ςτθν παγκόςμια κρίςθ του. Αυτι θ αντίρρθςθ, εκτόσ από το να εκφράηει μια ριηικι ανθκικότθτα, αγνοεί τθν ιςτορικι διαδικαςία τθσ μεταφοράσ του κεφαλαίου προσ τθν τράπεηα, καταλιγοντασ ζτςι ο ίδιοσ ο επιχειρθματίασ να μετατρζπεται ςε υπάλλθλο χωρίσ απόφαςθ, μζςα ςε μια αλυςίδα όπου μόνο φαινομενικά υπάρχει αυτονομία. Ζτςι, κακϊσ εντείνεται θ διαδικαςία τθσ φφεςθσ, οι ίδιοι οι επιχειρθματίεσ κα αρχίςουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ αυτά τα ςθμεία. Οι ανκρωπιςτζσ αιςκάνονται τθν ανάγκθ να δράςουν, όχι μόνο ςτο εργαςιακό πεδίο, αλλά και ςτο πολιτικό, για να εμποδίςουν να μετατραπεί το Κράτοσ ςε όργανο του παγκόςμιου χρθματιςτικοφ κεφαλαίου, για να επιτφχουν θ ςχζςθ μεταξφ των παραγόντων τθσ παραγωγισ να είναι δίκαιθ και για να αποδϊςουν ςτθν κοινωνία τθ δικαιωματικι τθσ αυτονομία. 2. Τυπική δημοκρατία και πραγματική δημοκρατία Οριςτικά καταςτράφθκε το κτίςμα τθσ δθμοκρατίασ με τθν κατάρρευςθ των κφριων βάςεϊν τθσ: τθσ ανεξαρτθςίασ ανάμεςα ςτισ εξουςίεσ, τθσ αντιπροςϊπευςθσ και του ςεβαςμοφ ςτισ μειοψθφίεσ. Η κεωρθτικι ανεξαρτθςία ανάμεςα ςτισ εξουςίεσ είναι ζνα ψζμμα. Αρκεί να αναηθτιςουμε ςτθν πρακτικι τθν προζλευςθ και τθ ςφνκεςθ κακεμιάσ από αυτζσ, για να αντιλθφκοφμε τισ ςτενζσ ςχζςεισ που τισ ςυνδζουν. Δε κα μποροφςε να είναι αλλιϊσ. Αποτελοφν μζροσ ενόσ ίδιου ςυςτιματοσ. Ζτςι που οι ςυχνζσ κρίςεισ που οφείλονται ςτθν επιβολι τθσ μιασ εξουςίασ ςε άλλθ, ςτισ υπερβάςεισ λειτουργιϊν, ςτθ διάβρωςθ και ςτθν αρρυκμία, αντανακλοφν τθ ςυνολικι, οικονομικι και πολιτικι κατάςταςθ μιασ δεδομζνθσ χϊρασ. Πςον αφορά ςτο αντιπροςωπευτικό ςφςτθμα: Τθν εποχι τθσ παγκόςμιασ επζκταςθσ τθσ ψιφου, υποκετικά υπιρχε μια μόνο πράξθ ανάμεςα ςτθν εκλογι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ εντολισ ςτουσ εκπρόςωπουσ του λαοφ. Αλλά κακϊσ πζραςε ο καιρόσ ζγινε ξεκάκαρο ότι υπάρχει μια πρϊτθ πράξθ μζςω τθσ οποίασ πολλοί εκλζγουν λίγουσ και μια δεφτερθ πράξθ ςτθν οποία αυτοί οι λίγοι προδίδουν τουσ πολλοφσ, εκπροςωπϊντασ ςυμφζροντα ξζνα από τθν εντολι που δζχτθκαν. Αυτό το κακό ιδθ φωλιάηει ςτα πολιτικά κόμματα που περιορίςτθκαν ςε κεφαλζσ αποχωριςμζνεσ από τισ ανάγκεσ του λαοφ. Ήδθ, ςτον κομματικό 3

4 μθχανιςμό, τα μεγάλα ςυμφζροντα χρθματοδοτοφν υποψιφιουσ και υπαγορεφουν τισ πολιτικζσ που αυτοί κα πρζπει να ακολουκιςουν. Πλα αυτά δείχνουν μια βακιά κρίςθ ςτθν ιδζα και ςτθν εφαρμογι τοφ αντιπροςωπευτικοφ ςυςτιματοσ. Οι ανκρωπιςτζσ αγωνίηονται για να μετατρζψουν τθν πρακτικι του αντιπροςωπευτικοφ ςυςτιματοσ, δίνοντασ τθ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτα λαϊκά ςυμβοφλια, ςτο δθμοψιφιςμα και ςτθν άμεςθ εκλογι των υποψθφίων. Υπάρχουν ακόμθ ςε πολλζσ χϊρεσ νόμοι που υπάγουν ανεξάρτθτουσ υποψιφιουσ ςε πολιτικά κόμματα, ι ακόμθ τουσ επιβάλουν οικονομικά προςχιματα ι περιοριςμοφσ για να παρουςιαςτοφν μπροςτά ςτθ βοφλθςθ τθσ κοινωνίασ. Κάκε Σφνταγμα ι νόμοσ που αντιτίκεται ςτθν πλιρθ ικανότθτα του πολίτθ να εκλζξει και να εκλεγεί, κοροϊδεφει ριηικά τθν πραγματικι Δθμοκρατία που βρίςκεται πάνω από κάκε νομικό κανόνα. Και αν κζλουμε να μιλάμε για ιςότθτα ευκαιριϊν, τα μζςα διάδοςθσ πρζπει να βρίςκονται ςτθν υπθρεςία του πλθκυςμοφ κατά τθν προεκλογικι περίοδο ςτθν οποία οι υποψιφιοι εκκζτουν τισ προτάςεισ τουσ, παρζχοντασ ςε όλουσ ακριβϊσ τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ. Απ τθν άλλθ μεριά, πρζπει να επιβλθκοφν νόμοι πολιτικισ υπευκυνότθτασ μζςω των οποίων όλοι όςοι δεν τθροφν όςα υποςχζκθκαν ςτουσ εκλογείσ τουσ να υποβάλλονται ςτθν πικανότθτα ςτζρθςθσ του δικαιϊματοσ, κακαίρεςθσ ι πολιτικισ δίκθσ. Γιατί θ εναλλακτικι μζκοδοσ, που ςιμερα ιςχφει, μζςω τθσ οποίασ τα άτομα ι τα κόμματα που δεν τθροφν όςα υποςχζκθκαν κα πρζπει να περάςουν από τθ δοκιμαςία τθσ κάλπθσ ςε μελλοντικζσ εκλογζσ, δεν εμποδίηει κακόλου τθ δεφτερθ πράξθ τθσ προδοςίασ ςτουσ αντιπροςωπευόμενουσ. Πςον αφορά ςτθν άμεςθ γνωμοδότθςθ για κζματα επείγοντα, κάκε μζρα υπάρχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ για τθν τεχνολογικι τθσ εφαρμογι. Αυτό δε ςθμαίνει περιςςότερεσ ςφυγμομετριςεισ, αλλά να διευκολυνκεί θ ςυμμετοχι και θ άμεςθ ψιφοσ με εξελιγμζνα θλεκτρονικά μζςα και υπολογιςτζσ. Σε μια πραγματικι Δθμοκρατία, πρζπει να δίνονται ςτισ μειονότθτεσ οι εγγυιςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν αντιπροςϊπευςι τουσ, όμωσ επίςθσ, πρζπει να παρκεί κάκε μζτρο που να ευνοεί ςτθν πράξθ τθν ζνταξθ και τθν εξζλιξι τουσ. Σιμερα, οι καταδιωκόμενεσ από τθν ξενοφοβία και τθ διάκριςθ μειωνϊτθτεσ ηθτοφν αγωνιωδϊσ τθν αναγνϊριςι τουσ και μ αυτιν τθν ζννοια, είναι υπευκυνότθτα των ανκρϊπων να φζρουν αυτό το κζμα ςτο προςκφνιο των ςυηθτιςεων, ξεκινϊντασ τον αγϊνα ςε κάκε τόπο, μζχρι να νικιςουν τουσ φανεροφσ ι καλυμμζνουσ νεοφαςιςμοφσ. Τελικά, ο αγϊνασ για τα δικαιϊματα των μειονοτιτων είναι αγϊνασ για τα δικαιϊματα όλων των ανκρϊπινων όντων. Πμωσ επίςθσ, μζςα ςε μια χϊρα υπάρχουν ολόκλθρεσ επαρχίεσ, ηϊνεσ ι αυτόνομεσ περιοχζσ που υφίςτανται τθν ίδια διάκριςθ των μειονοτιτων χάρθ ςτο ςυγκεντρωτικό Κράτοσ, ςιμερα αναίςκθτο όργανο ςτα χζρια του μεγάλου κεφαλαίου. Κι αυτό κα πρζπει να ςταματιςει όταν μπει ςε κίνθςθ μια ομοςπονδιακι δφναμθ, ςτθν οποία θ πραγματικι εξουςία κα επιςτρζψει ςτα χζρια αυτϊν των ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν οντοτιτων. Τελικά, το να δίνεται προτεραιότθτα ςτα κζματα του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ, ςτα κζματα τθσ πραγματικισ Δθμοκρατίασ και ςτουσ ςτόχουσ τθσ αποκζντρωςθσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ ςθμαίνει να κατευκφνεται ο πολιτικόσ αγϊνασ προσ τθ δθμιουργία ενόσ καινοφριου τφπου κοινωνίασ. Μιασ κοινωνίασ εφκαμπτθσ και ςε ςυνεχι αλλαγι, ςφμφωνα με τισ δυναμικζσ ανάγκεσ των λαϊν, που ςιμερα αςφυκτιοφν από τθν εξάρτθςθ. 4

5 3. Η ανθρωπιςτική θζςη Η δράςθ των ανκρωπιςτϊν δεν εμπνζεται από κεωρίεσ για το Θεό, τθ Φφςθ, τθν Κοινωνία, ι τθν Ιςτορία. Ξεκινά από τισ ανάγκεσ τθσ ηωισ, που ςυνίςτανται ςτθν απομάκρυνςθ του πόνου και ςτθν κατάκτθςθ τθσ χαράσ. Πμωσ, θ ανκρϊπινθ ηωι προςκζτει ςτισ ανάγκεσ τθν πρόβλεψθ για το μζλλον, βαςιηόμενθ ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ και ςτθν πρόκεςθ να βελτιϊςει τθ ςθμερινι κατάςταςθ. Η εμπειρία τθσ δεν είναι απλό προϊόν φυςικϊν και φυςιολογικϊν επιλογϊν ι ςυςςωρεφςεων, όπωσ ςυμβαίνει ςε όλα τα είδθ, είναι αντίκετα κοινωνικι και προςωπικι εμπειρία που κατευκφνεται ςτο ξεπζραςμα του ςθμερινοφ πόνου και τθν αποφυγι του ςτο μζλλον. Η εργαςία τθσ, ςυςςωρευμζνθ ςε κοινωνικζσ δθμιουργίεσ, περνά και μετατρζπεται από γενιά ςε γενιά ςε ζνα διαρκι αγϊνα για τθ βελτίωςθ των φυςικϊν ςυνκθκϊν, ακόμθ κι αυτϊν του ίδιου του ςϊματοσ. Γι αυτό, το ανκρϊπινο ον πρζπει να αναγνωρίηεται ωσ ιςτορικό ον και με ζναν τρόπο κοινωνικισ δράςθσ ικανισ να μετατρζψει τον κόςμο και τθν ίδια του τθν ανκρϊπινθ φφςθ. Και κάκε φορά που ζνα άτομο ι μια ανκρϊπινθ ομάδα επιβάλλεται βίαια ςε άλλουσ, καταφζρνει να ςταματιςει τθν ιςτορία μετατρζποντασ τα κφματα αυτισ τθσ βίασ ςε «φυςικά» αντικείμενα. Η φφςθ δεν ζχει προκζςεισ, ζτςι με τθν άρνθςθ τθσ ελευκερίασ και των προκζςεων των άλλων, τουσ μετατρζπουμε ςε φυςικά αντικείμενα, ςε αντικείμενα για χριςθ. Η ανκρωπότθτα, ςτθν αργι τθσ πρόοδο, ζχει ανάγκθ να μετατρζψει τθ φφςθ και τθν κοινωνία περιορίηοντασ τθ βίαιθ ηωϊδθ οικειοποίθςθ ανκρϊπινων όντων από άλλα. Πταν αυτό ςυμβεί, κα περάςουμε από τθν προϊςτορία ςε μια πλιρθ ανκρϊπινθ ιςτορία. Στο μεταξφ, δεν μποροφμε να ξεκινιςουμε από καμία άλλθ κεντρικι αξία εκτόσ από το ολοκλθρωμζνο ανκρϊπινο ον, τθν αυτοπραγμάτωςθ και τθν ελευκερία του. Γι αυτό οι ανκρωπιςτζσ διακθρφττουν: «Τίποτα πάνω από το ανκρϊπινο ον και κανζνα ανκρϊπινο ον κάτω από άλλο». Αν τοποκετθκεί ωσ κεντρικι αξία ο Θεόσ, το κράτοσ, το χριμα ι οποιαδιποτε άλλθ οντότθτα, υποτάςςει το ανκρϊπινο ον, δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ για το μετζπειτα ζλεγχο ι κυςία του. Οι ανκρωπιςτζσ ζχουν ςαφζσ αυτό το ςθμείο. Οι ανκρωπιςτζσ είναι άκεοι ι πιςτοί, όμωσ δεν ξεκινοφν από τον ακεϊςμό τουσ ι τθν πίςτθ τουσ για να κεμελιϊςουν τθν οπτικι τουσ για τον κόςμο και τθ δράςθ. Ξεκινοφν από το ανκρϊπινο ον και τισ άμεςεσ ανάγκεσ του. Κι αν ςτον αγϊνα τουσ για ζναν καλφτερο κόςμο πιςτεφουν ότι ανακαλφπτουν μια πρόκεςθ που κινεί τθν Ιςτορία ςε προοδευτικι κατεφκυνςθ, τοποκετοφν αυτιν τθν πίςτθ ι αυτιν τθν ανακάλυψθ ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπινου όντοσ. Οι ανκρωπιςτζσ κζτουν το βαςικό πρόβλθμα: να ξζρουμε αν κζλουμε να ηιςουμε και, αν ναι, να αποφαςίςουμε κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ. Πλεσ οι μορφζσ φυςικισ, οικονομικισ, φυλετικισ, κρθςκευτικισ, ςεξουαλικισ και ιδεολογικισ βίασ, χάρθ ςτισ οποίεσ εμποδίςτθκε θ ανκρϊπινθ πρόοδοσ, προκαλοφν αγανάκτθςθ ςτουσ ανκρωπιςτζσ. Κάκε μορφι διάκριςθσ που εκδθλϊνεται ι εκκολάπτεται, είναι μια αιτία καταγγελίασ για τουσ ανκρωπιςτζσ. Οι ανκρωπιςτζσ δεν είναι βίαιοι, αλλά πάνω απ όλα δεν είναι δειλοί οφτε φοβοφνται να αντιμετωπίςουν τθ βία, γιατί θ δράςθ τουσ ζχει νόθμα. Οι ανκρωπιςτζσ ςυνδζουν τθν προςωπικι τουσ ηωι με τθν κοινωνικι ηωι. Δεν προτείνουν ψευδείσ αντινομίεσ και ς αυτό ςτθρίηεται θ ςυνοχι τουσ. 5

6 Ζτςι, διαγράφεται θ διαχωριςτικι γραμμι ανάμεςα ςτον ανκρωπιςμό και τον αντίανκρωπιςμό. Ο Ανκρωπιςμόσ δίνει προτεραιότθτα ςτο κζμα τθσ εργαςίασ απζναντι ςτο μεγάλο κεφάλαιο, ςτο κζμα τθσ πραγματικισ δθμοκρατίασ απζναντι ςτθν τυπικι δθμοκρατία, ςτο κζμα τθσ αποκζντρωςθσ απζναντι ςτο ςυγκεντρωτιςμό, ςτο κζμα τθσ μθ διάκριςθσ απζναντι ςτθ διάκριςθ, ςτο κζμα τθσ ελευκερίασ απζναντι ςτθν καταπίεςθ, ςτο κζμα του νοιματοσ τθσ ηωισ απζναντι ςτθ παραίτθςθ, τθ ςυνενοχι και το παράλογο. Επειδι ο Ανκρωπιςμόσ βαςίηεται ςτθ ελευκερία επιλογισ, ζχει τθ μοναδικι καρραλζα θκικι τθσ ςθμερινισ ςτιγμισ. Με τον ίδιο τρόπο, επειδι πιςτεφει ςτθν πρόκεςθ και τθν ελευκερία, διακρίνει ανάμεςα ςτο λάκοσ και τθν κακοπιςτία, ανάμεςα ς εκείνον που ςφάλει και εκείνον που προδίδει. 4. Από τον αφελή ςτο ςυνειδητό ανθρωπιςμό Στθν κοινωνικι βάςθ, ςτουσ τόπουσ εργαςίασ και κατοικίασ των εργαηομζνων, ο Ανκρωπιςμόσ πρζπει να μετατρζψει τθν απλι διαμαρτυρία ςε ςυνειδθτι δφναμθ που να κατευκφνεται ςτθ μετατροπι των οικονομικϊν δομϊν. Πςον αφορά ςτα μαχθτικά μζλθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και τα μζλθ των προοδευτικϊν πολιτικϊν κομμάτων, ο αγϊνασ τουσ κα αποκτιςει ςυνοχι, ςτο μζτρο που τείνουν να μετατρζψουν τισ κεφαλζσ των οργανϊςεων ςτισ οποίεσ ανικουν, δίνοντασ ς αυτζσ τισ οργανϊςεισ ζναν προςανατολιςμό που να βάηει ςε πρϊτθ κζςθ και πάνω από άμεςεσ διεκδικιςεισ τισ βακιζσ προτάςεισ που ςτθρίηει ο Ανκρωπιςμόσ. Μεγάλεσ ομάδεσ φοιτθτϊν και κακθγθτϊν, που φυςιολογικά είναι ευαίςκθτοι ςτθν αδικία, κα κάνουν ςυνειδθτι τθ κζλθςι τουσ για τθν αλλαγι, ςτο μζτρο που θ γενικι κρίςθ του ςυςτιματοσ τουσ επθρεάηει. Και, βζβαια, ο κόςμοσ του Τφπου, ςε επαφι με τθν κακθμερινι τραγωδία, είναι ςιμερα ςε κζςθ να δράςει προσ τθν ανκρωπιςτικι κατεφκυνςθ, όπωσ και τομείσ τθσ διανόθςθσ, τθσ οποίασ θ παραγωγι βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τα μοντζλα που προάγει αυτό το απάνκρωπο ςφςτθμα. Μπροςτά ςτθν ανκρϊπινθ οδφνθ, ακοφγονται από πολλά μζρθ προςκλιςεισ ςτθν αφιλοκερδι δράςθ υπζρ αυτϊν που υποφζρουν από τθ φτϊχεια και τθ διάκριςθ. Σφλλογοι, εκελοντικζσ ομάδεσ και ςθμαντικοί τομείσ του πλθκυςμοφ κινθτοποιοφνται, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, ςυνειςφζροντασ κετικά. Αναμφίβολα, μια από τισ ειςφορζσ τουσ ςυνίςταται ςτθν καταγγελία αυτϊν των προβλθμάτων. Ωςτόςο, αυτζσ οι ομάδεσ δε ςχεδιάηουν τθ δράςθ τουσ ςε ςχζςθ με τθ μετατροπι των δομϊν που προκαλοφν αυτά τα δεινά. Αυτζσ οι κζςεισ κατατάςςονται περιςςότερο ςτθ Φιλανκρωπία παρά ςτο ςυνειδθτό Ανκρωπιςμό. Σ αυτζσ βρίςκουμε ιδθ καταγγελίεσ και ακριβείσ πράξεισ που μποροφν να εμβακυνκοφν και να επεκτακοφν. 5. Ο αντί-ανθρωπιςμόσ Κακϊσ οι δυνάμεισ που κινθτοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο οδθγοφν ςτθν αςφυξία τουσ λαοφσ, εμφανίηονται παράλογεσ κζςεισ που αρχίηουν να αποκτοφν δφναμθ, εκμεταλλευόμενεσ αυτιν τθν άςχθμθ κατάςταςθ και κατευκφνοντάσ τθν προσ ψευδείσ ενόχουσ. Στθ βάςθ αυτϊν των νεοφαςιςμϊν βρίςκεται μια βακιά άρνθςθ των ανκρϊπινων 6

7 αξιϊν. Επίςθσ ςε οριςμζνα οικολογικά ρεφματα που ζχουν παρεκκλίνει, τοποκετείται ςε πρϊτθ κζςθ θ φφςθ αντί για τον άνκρωπο. Δεν κθρφττουν πια ότι θ οικολογικι καταςτροφι είναι καταςτροφι, ακριβϊσ, επειδι βάηει ςε κίνδυνο τθν ανκρωπότθτα, παρά γιατί το ανκρϊπινο ον ζβλαψε τθ φφςθ. Σφμφωνα με κάποια από αυτά τα ρεφματα, το ανκρϊπινο ον είναι μολυςμζνο και γι αυτό μολφνει τθ φφςθ. Καλφτερα κα ιταν, γι αυτοφσ, θ ιατρικι να μθν είχε επιτφχει τθν καταπολζμθςθ των αςκενειϊν και τθν αφξθςθ του μζςου όρου ηωισ. «Ρρϊτα θ Γθ!», φωνάηουν υςτερικά, κυμίηοντασ τισ επευφθμίεσ του ναηιςμοφ. Από εκεί ωσ τθ διάκριςθ πολιτιςμϊν που μολφνουν, ξζνων που βρωμίηουν και μολφνουν, υπάρχει μικρι απόςταςθ. Αυτά τα ρεφματα ανικουν επίςθσ ςτον Αντί-ανκρωπιςμό, γιατί ςτο βάκοσ υποβιβάηουν το ανκρϊπινο ον. Οι δάςκαλοι τουσ υποτιμοφν τον ίδιο τον εαυτό τουσ, αντανακλϊντασ τισ τάςεισ μθδενιςμοφ και αυτοκτονίασ που είναι ςτθ μόδα. Ζνα ςθμαντικό μζροσ του ευαίςκθτου κόςμου επίςθσ ςυμφωνεί με τθν οικολογία, γιατί κατανοεί τθ ςοβαρότθτα του προβλιματοσ που αυτι καταγγζλλει. Πμωσ, αν αυτι θ οικολογία πάρει τον ανκρωπιςτικό χαρακτιρα που αρμόηει, κα κατευκφνει τον αγϊνα ενάντια ςτουσ παραγωγοφσ τθσ καταςτροφισ, δθλαδι ενάντια ςτο μεγάλο κεφάλαιο και τθν αλυςίδα καταςτροφικϊν εργοςταςίων και επιχειριςεων, κοντινϊν ςυγγενϊν του ςτρατιωτικό-βιομθχανικοφ ςυμπλζγματοσ. Ρροτοφ αςχολθκοφν με τισ φϊκιεσ, κα αςχολθκοφν με τθν πείνα, τον υπερπλθκυςμό, τθ κνθςιμότθτα, τισ αρρϊςτιεσ και τισ ελλείψεισ ςε ςτζγθ και ςυνκικεσ υγιεινισ ςε πολλά μζρθ του κόςμου. Και κα πρζπει να τονίςουν τθν ανεργία, τθν εκμετάλλευςθ, τον ρατςιςμό, τθ διάκριςθ ςτον τεχνολογικά εξελιγμζνο κόςμο, ζναν κόςμο που, με τθν παράλογθ εξζλιξι του, δθμιουργεί τισ οικολογικζσ ανιςορροπίεσ. Δε χρειάηεται ιδιαίτρθ προςπάκεια για να δείξουμε πϊσ τα δεξιά κόμματα λειτουργοφν ωσ πολιτικά όργανα του Αντί-ανκρωπιςμοφ. Σ αυτά, θ υποκριςία και θ κακοπιςτία είναι τόςο ζντονεσ που, περιοδικά, εμφανίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ εκπρόςωπουσ του «Ανκρωπιςμοφ». Σ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, επίςθσ κινικθκε ο πανοφργοσ κλιροσ που προςπάκθςε να δθμιουργιςει μια κεωρία με βάςθ ζνα γελοίο «Θεοκεντρικό Ανκρωπιςμό»(;) Είναι αυτοί οι ίδιοι που εφθφραν τουσ κρθςκευτικοφσ πολζμουσ και διωγμοφσ, αυτοί που καταδίκαςαν τουσ ιςτορικοφσ πατζρεσ του δυτικοφ Ανκρωπιςμοφ και ςιμερα ςφετερίηονται τισ αρετζσ των κυμάτων τουσ. Ρρόςφατα ζφταςαν ςτο ςθμείο να «ςυγχωρζςουν τισ παρεκτροπζσ» εκείνων των ιςτορικϊν ανκρωπιςτϊν. Τόςο τεράςτια είναι θ κακοπιςτία και θ αχρειότθτα ςτθν οικειοποίθςθ των λζξεων, που εκπρόςωποι του Αντίανκρωπιςμοφ προςπάκθςαν να καλυφτοφν πίςω από το όνομα «ανκρωπιςτζσ». Θα ιταν αδφνατο να καταγραφοφν οι μζκοδοι, τα όργανα, οι μορφζσ και οι εκφράςεισ που διακζτει ο Αντί-ανκρωπιςμόσ. Οφτωσ θ άλλωσ, θ διευκρίνιςθ των πιο καλυμμζνων τάςεϊν του κα βοθκιςει πολλοφσ αυκόρμθτουσ ι απλοϊκοφσ ανκρωπιςτζσ να ανακεωριςουν τισ αντιλιψεισ τουσ και το νόθμα τθσ κοινωνικισ τουσ πρακτικισ. 6. Τα μζτωπα τησ ανθρωπιςτικήσ δράςησ Με τθν πρόκεςθ να γίνει ζνα κοινωνικό κίνθμα ευρείασ βάςθσ, οι ανκρωπιςτζσ οργανϊνουν μζτωπα δράςθσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ςτισ γειτονιζσ, ςτουσ διάφορουσ ςυλλόγουσ και κοινωνικι δράςθ ςε πολιτικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και πολιτιςμικοφσ οργανιςμοφσ. Μ 7

8 αυτόν τον τρόπο, δθμιουργεί ςυνκικεσ ενςωμάτωςθσ για τισ διάφορεσ προοδευτικζσ δυνάμεισ, ομάδεσ και άτομα, χωρίσ αυτά να χάςουν τθν ταυτότθτά τουσ, οφτε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ. Ο ςτόχοσ αυτοφ του κινιματοσ ςυνίςταται ςτο να επθρεάςει όλο και μεγαλφτερουσ τομείσ του πλθκυςμοφ και να κακοδθγιςει με τθ δράςθ του τθν κοινωνικι μετατροπι. Οι ανκρωπιςτζσ δεν είναι αφελείσ, οφτε φουςκϊνουν το ςτικοσ τουσ με διακθρφξεισ των ρομαντικϊν εποχϊν. Μ αυτιν τθν ζννοια, δε κεωροφν τισ προτάςεισ τουσ ωσ τθν πιο προθγμζνθ ζκφραςθ τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ, οφτε ςκζφτονται τθν οργάνωςι τουσ με όρουσ που «δε χωράνε ςυηιτθςθ». Οι ανκρωπιςτζσ δεν προςποιοφνται ότι είναι εκπρόςωποι των πλειοψθφιϊν. Οφτωσ ι άλλωσ, δρουν ςφμφωνα με ό,τι τουσ φαίνεται πιο ςωςτό, ςτοχεφοντασ ςτισ μετατροπζσ που πιςτεφουν ότι είναι πιο κατάλλθλεσ και ρεαλιςτικζσ για τθ ςτιγμι ςτθν οποία ηουν. Silo, Το ζγγραφο του Ανθρωπιςτικοφ Κινήματοσ είναι το 6ο γράμμα από το βιβλίο του Silo, Γράμματα ςτουσ φίλουσ μου, εκδόςεισ Γκοβόςτη,

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που επικρατεί. Θ Πολιτικι Επιςτιμθ τονίηει

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΟΡΟΙ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΤΧΝΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΟΡΟΙ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΤΧΝΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΟΡΟΙ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΤΧΝΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ Εκδόςεισ Centaurus Εξήγηςη Tο Ραγκόςμιο Κζντρο Ανκρωπιςτικϊν Μελετϊν παρουςιάηει αυτό το ςφντομο λεξικό, με τθν πρόκεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ

Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ Ζρευνα με ευκαιρία τθν Διεκνι Ημζρα τθσ Δθμοκρατίασ Η 15 θ Σεπτεμβρίου ζχει κακιερωκεί από τα Ηνωμζνα Ζκνθ ωσ θ Διεκνισ Ημζρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα