ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/ Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/ Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ενημερωμένος μέχρι ν ) ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΜΟΙ - ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΦΟΡΟΤ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ ΑΞΙΑ Άξζξν Έλλνηα όξωλ ΣΜΗΜΑ Α' ΟΡΙΜΟΙ - ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο ηνπ παξφληα Κψδηθα λννχληαη σο: α) "Κνηλνηηθά Ορήκαηα": Σα απηνθίλεηα νρήκαηα θαη νη κνηνζηθιέηεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο πλζήθεο Δ.Ο.Κ. Η θράζε δηαγράθεηαη ( παρ. 34 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/ )) β) "Απνζηνιή ή Μεηαθνξά": Κάζε απνζηνιή ή κεηαθνξά πνπ αξρίδεη ζε άιιν Κξάηνο - Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Η έλλνηα ηεο κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη θαη ηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απηνδχλακα. γ) "Πξόζωπν": Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ πνπ δηαζέηεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ρσξίο φκσο λα απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν. δ) "Πξόζωπν Δγθαηεζηεκέλν ζην Δζωηεξηθό ηεο Υώξαο": Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ή ηελ έδξα ηνπ, αληίζηνηρα, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. ε) "πλήζεο θαηνηθία": Ο ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα πέληε (185) εκέξεο ζπλερείο ή φρη αλά δσδεθάκελν, ιφγσ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ, ή ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο δεζκνχο, ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ζηελνί δεζκνί κεηαμχ απηνχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν θαηνηθεί. Δλ ηνχηνηο ε ζπλήζεο θαηνηθία αηφκνπ ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθνί δεζκνί βξίζθνληαη ζε ηφπν άιιν απφ ηνλ ηφπν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ θαη ην νπνίν γηα ην ιφγν απηφλ ππνρξεψλεηαη λα δηακέλεη δηαδνρηθά ζε δηάθνξνπο ηφπνπο, πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη

2 ζηνλ ηφπν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη επηζηξέθεη ηαθηηθά ζηνλ ηφπν απηφλ. Ο ηειεπηαίνο απηφο φξνο δελ απαηηείηαη φηαλ ην άηνκν δηακέλεη ζε κηα ρψξα γηα ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο κε θαζνξηζκέλε δηάξθεηα. Η θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ή άιιε ζρνιή δελ ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά ζπλήζνπο θαηνηθίαο. ζη) "Πξώηνο Σόπνο Πξννξηζκνύ": Ο ηφπνο ηεο πξψηεο εθθφξησζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δ) "Δγθεθξηκέλνο Απνζεθεπηήο Ορεκάηωλ": Σν πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή λα θαηέρεη, λα παξαιακβάλεη ή λα απνζηέιιεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θνηλνηηθά νρήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη βξίζθνληαη ζε θνξνινγηθή απνζήθε ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο. ε) "Φνξνινγηθή Απνζήθε Ορεκάηωλ": Κάζε ηφπνο φπνπ θαηέρνληαη, παξαιακβάλνληαη ή απνζηέιινληαη, απφ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, θνηλνηηθά νρήκαηα πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο είζπξαμεο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Άξζξν 121 Σέινο ηαμηλόκεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο 1. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο (Καλνληζκφο ΔΟΚ 2658/1987 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπιίνπ 1987 ΔΔL ηεο ) ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ παξφληα θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1573/1985 (ΦΔΚ 201 Α), φπσο ηζρχνπλ. 2. Οι ςυντελεςτέσ του τέλουσ ταξινόμηςησ τησ προηγούμενησ παραγράφου ορίζονται ωσ ακολούθωσ: α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ καταςκευήσ τισ προδιαγραφέσ των Καν. 715/07 και 682/08 (EURO 6). ( 1 ) ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΕΛΟΤ Μέχρι 900 Κυβικά εκατοςτά 5% Από ««12% Από ««20% Από ««30% Από ««40% Από 2001 κυβικά εκατοςτά και πάνω 50% β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ καταςκευήσ τισ προδιαγραφέσ τισ προδιαγραφέσ των Καν. 715/07 και 682/08 ( EURO 5) (τησ Οδηγίασ 98/69 Ε.Κ φάςη B ( EURO 4)( 1 ). ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΕΛΟΤ Μέχρι 900 Κυβικά εκατοςτά 14%

3 Από ««27% Από ««45% Από ««56% Από ««83% Από 2001 κυβικά εκατοςτά και πάνω 142% γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ καταςκευήσ τισ προδιαγραφέσ των Οδηγιών 98/69 Ε.Κ φάςη A και Β ( EURO 4), 94/12 (EURO 3, 2) Ε.Κ., 91/441 Ε.Ο.Κ., 89/458 Ε.Ο.Κ. και 88/76 Ε.Ο.Κ.: ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΕΛΟΤ Μέχρι 900 Κυβικά εκατοςτά 24% Από ««49% Από ««95% Από ««129% Από ««216% Από 2001 κυβικά εκατοςτά και 334% πάνω (Τα εδ. α, β θαη γ ηίζεληαη όπως ηροποποηήζεθαλ κε ηελ αρηζ, ΔΕΦΚ /2015) δ) Γηα απηνθίλεηα ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο: ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ Μέρξη 900 Κπβηθά εθαηνζηά 37% Απφ ««66% Απφ ««128% Απφ ««148% Απφ ««266% Απφ 2001 θπβηθά εθαηνζηά θαη πάλσ 346% ε) Γηα απηνθίλεηα νρήκαηα, ηξίθπθια ή ηεηξάθπθια πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2002/24/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 2002 (E.E.L 124 ηεο ) θαη πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο 2002/51/Δ.Κ. ή κεηαγελέζηεξεο: 0% ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ Κάησ ησλ 50 θπβηθψλ εθαηνζηψλ Προζηίζεηαη κε ηελ παρ. 35 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/ )) Απφ 50 κέρξη θαη 500 θπβηθά εθαηνζηά 5% Απφ 501 κέρξη θαη 900 θπβηθά εθαηνζηά 9%

4 Απφ 901 θπβηθά εθαηνζηά θαη πάλσ 15 % ζη) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1959/1991 (ΦΔΚ 123 Α ) θαη ηεο αξηζ. Β.27660/712/ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΦΔΚ 519 Β ), εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ε'. 3. Γηα απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο αληίζηνηρεο κε ηηο πεξηπηψζεηο (α), (β), (γ) θαη (δ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αληηξξππαληηθήο ή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο, νη θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο κεηψλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα απηνθίλεηα ηχπνπ JEEP ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο. «5. Σα πβξηδηθά απηνθίλεηα, κε θηλεηήξα ηνπ νπνίνπ νη εθπνκπέο ξχπσλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηεο Οδεγίαο 94/12 E.K. ή κεηαγελέζηεξεο, θαζψο θαη ηα ειεθηξνθίλεηα, δελ ππφθεηληαη ζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηέινο ηαμηλφκεζεο.» Η παρ. 5 αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παρ. 36 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/ )) «6. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο θαη απηνθίλεηα ηχπνπ JEEP ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ θαη 87.04, αληίζηνηρα, ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, ηα νπνία είραλ ηαμηλνκεζεί θαη θπθινθνξήζεη ζηε ρψξα, εθφζνλ κεηαθέξνληαη ή απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εμάγνληαη ζε ηξίηε ρψξα θαη επαλαθέξνληαη ζηελ εκεδαπή κέζα ζε δηάζηεκα νθηψ (8) εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηα κεηξψα απηνθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κε ζθνπφ λα επαλαηαμηλνκεζνχλ θαη λα ηεζνχλ εθ λένπ ζε θπθινθνξία, απαιιάζζνληαη απφ ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηέινο ηαμηλφκεζεο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» «7. ε πεξίπησζε έλαξμεο ηζρχνο λέσλ πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηα νρήκαηα, κε βάζε ήδε εθδνζείζα ή λέα Κνηλνηηθή Οδεγία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, απφ ην ρξφλν έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ αλαγθαίσλ εζληθψλ κέηξσλ ελαξκφληζεο πξνο απηέο, γηα ηα απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ζα εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Μεηά ηελ ππαγσγή ζηελ πεξίπησζε α ησλ απηνθηλήησλ κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο, ζα εθαξκφδνληαη γηα ηα απηνθίλεηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνδηαγξαθέο, νη ζπληειεζηέο ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ αληίζηνηρα.» «8. Γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηέινπο ηαμηλφκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε δηαπίζησζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νπνίαο πιεξνί εθ θαηαζθεπήο ην φρεκα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή κε βάζε ηελ πξνζθνκηδφκελε ζε απηήλ έγθξηζε ηχπνπ ή δειηίν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ θαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ νρήκαηνο.

5 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηαχηηζε νδεγηψλ κεηαμχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο αληίζηνηρεο έγθξηζεο ηχπνπ ή ηνπ δειηίνπ θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ, ε ππαγσγή ζηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηέινπο ηαμηλφκεζεο ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ έγθξηζε ηχπνπ ή ζην δειηίν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ νδεγία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ πιεξνί εθ θαηαζθεπήο ην φρεκα. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θαη ηεο πξσηφηππεο άδεηαο θπθινθνξίαο απηψλ πνπ είραλ ιάβεη ζηελ μέλε ρψξα. ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο νρεκάησλ πνπ απηά δελ δηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ νρήκαηνο ζηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηέινπο ηαμηλφκεζεο, θαζνξίδνληαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα πξνζθνκηδφκελα ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ νρήκαηνο σο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαη ηε δηαπίζησζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο νδεγίαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ απηφ πιεξνί εθ θαηαζθεπήο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» Προζηίζεηαη λέα παρ. 6, θαη οη παιηές 6 θαη 7 αλαρηζκούληαη ζε 7θαη 8 θαη αληηθαζίζηαηαη από παρ. 37 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/ )) Αξρή Άξζξν 122 Σέινο ηαμηλόκεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ δεκόζηαο ρξήζεο 1. Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο 94/12 Δ.Κ. ή κεηαγελέζηεξεο αλεμάξηεηα απφ ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα θπθινθνξήζνπλ σο δεκφζηαο ρξήζεο, θαηαβάιιεηαη ην δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%) ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ γηα ηα φκνηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο. 2. Γηα ηα απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο 91/441 Δ.Ο.Κ. θαη παιαηνηέξσλ ή είλαη ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο θαηαβάιιεηαη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ γηα φκνηα αληηξξππαληηθήο ή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο. 3. Πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεηξειαηνθηλεηήξα θαη πξννξίδνληαη λα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία σο δεκφζηαο ρξήζεο, ε επηβάξπλζε απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. «4. Σα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο, εθφζνλ απνραξαθηεξίδνληαη θαη ηίζεληαη ζε θπθινθνξία σο ηδησηηθήο ρξήζεο πξηλ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ηεισληζκφ ηνπο, ππφθεηληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεησκέλσλ θφξσλ πνπ θαηέβαιαλ θη εθείλσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηνπ ηεισληζκνχ ηνπο σο ηδησηηθήο ρξήζεο θαη κε βάζε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. Μεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηνλ ηεισληζκφ ηνπο σο δεκφζηαο ρξήζεο δελ νθείιεηαη δηαθνξά ηέινπο, αιιά θαηαβάιιεηαη πνζφ ίζν κε ηα

6 εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηαμηλφκεζήο ηνπο σο ηδησηηθήο ρξήζεο.» Η παρ. 4 αληηθαζίζηαηαη από ηελ 142/Α/ )) παρ. 38 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 5. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο πνπ παξαιήθζεθαλ κε ηα πξνεγνχκελα επλντθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ζη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, - Η παρ. 6 προζηέζεθε κε ηο λ. 3763/09. Αξρή Άξζξν 123 Σέινο ηαμηλόκεζεο θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ 1. Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πιελ ηχπνπ JEEP θαη νη βάζεηο ηνπο ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Οδεγηψλ 91/542 Δ.Ο.Κ. θάζε Β' ή 96/69 Δ.Κ. ή κεηαγελέζηεξσλ ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο σο εμήο: α) Φνξηεγά απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο αλεμάξηεηα θπιηλδξηζκνχ, πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%). β) Αλνηθηά θνξηεγά γηα απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο κέρξη θαη 3,5 ηφλνπο αλεμάξηεηα θπιηλδξηζκνχ, πνζνζηφ επηά ηνηο εθαηφ (7%). γ) Κιεηζηά θνξηεγά απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο κέρξη θαη 3,5 ηφλνπο. ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ Μέρξη 900 θπβηθά εθαηνζηά 6% Απφ ««14% Απφ ««18% Απφ ««21% Απφ 2001 θπβηθά εθαηνζηά θαη πάλσ 26% δ) Βάζεηο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα ηελ πεξίπησζε α' θαη επηά ηνηο εθαηφ (7%) γηα ηηο πεξηπηψζεηο β' θαη γ'. Απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο νη θαηλνχξγηεο βάζεηο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα ηηο νπνίεο κέρξη είραλ ππνβιεζεί δεζκεπηηθέο θαη κε ηξνπνπνηήζηκεο πξνζθνξέο κε απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ζε εθηέιεζε δηαγσληζκψλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη εθθξεκεί ε παξάδνζή ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζα θαζνξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. «ε) Απηνθίλεηα νρήκαηα κε κηθηφ βάξνο κέρξη 3,5 ηφλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε, πνπ δηαζέηνπλ εθ θαηαζθεπήο ρσξηζηφ ζάιακν κε

7 δχν ζεηξέο θαζηζκάησλ γηα ηνλ νδεγφ, ζπλνδεγφ θαη ηνπο επηβάηεο θαη ρσξηζηφ αλνηθηφ ρψξν θφξησζεο εκπνξεπκάησλ: - κε ην εθ θαηαζθεπήο εζσηεξηθφ κήθνο ηεο εμέδξαο θφξησζεο κεγαιχηεξν ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ ηξνρνχ ηεο ίδηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο θαη αλεμάξηεηα απφ ην θνξηίν πνπ δχλαηαη λα κεηαθέξνπλ, πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο β - κε ην εθ θαηαζθεπήο εζσηεξηθφ κήθνο ηεο εμέδξαο θφξησζεο κηθξφηεξν ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ ηξνρνχ ηεο ίδηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο θαη κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θνξηίνπ κεγαιχηεξνπ ησλ πεληαθνζίσλ (500) ρηιηφγξακκσλ, πνζνζηφ δηπιάζην ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο βά, - κε ην εθ θαηαζθεπήο εζσηεξηθφ κήθνο ηεο εμέδξαο θφξησζεο κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ ηξνρνχ ηεο ίδηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο θαη κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θνξηίνπ κηθξφηεξνπ ησλ πεληαθνζίσλ (500) ρηιηφγξακκσλ, πνζνζηφ ίζν κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ ησλ πνζνζηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121, αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νδεγηψλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ απηά πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ηξηπιάζηνπ ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο β.» ζη) Οη ζπληειεζηέο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ (α) έσο θαη (δ) πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) πξνθεηκέλνπ γηα απηνθίλεηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαπάλσ Οδεγηψλ. «Η θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην πξνζαχμεζε έρεη εθαξκνγή θαη ζηα νρήκαηα ησλ δχν πξψησλ ππνπεξηπηψζεσλ ηεο πεξίπησζεο εά πνπ δελ πιεξνχλ πξνδηαγξαθέο νδεγηψλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.» «ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτο στερεό υλικό διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των δασμολογικών κλάσεων και 87.04, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (A' 201).» Η παρ. ζ προστίθεται με την υποπαράγραφο Δ5 περ. 1 α του άρθρου 3 του Ν «ε) Απηνθίλεηα νρήκαηα, αλνηθηά ή θιεηζηά, ηξίθπθια ή ηεηξάθπθια, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 92/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Ινπλίνπ 1992 (EEL 225 ηεο ) θαη πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο απηήο ή κεηαγελέζηεξεο, ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο, σο αθνινχζσο: ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ Κάησ ησλ 50 θπβηθψλ εθαηνζηψλ 0% Απφ 50 κέρξη θαη 500 θπβηθά εθαηνζηά 4% Απφ 501 κέρξη θαη 900 θπβηθά εθαηνζηά 8% Απφ 901 θπβηθά εθαηνζηά θαη πάλσ 14%». ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ

8 Με ηελ παρ. 39 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ), Προζηίζεληαη λέες περ. ε θαη ε θαη ε παιηά ε αλαρηζκείηαη ζε ζη ζηελ οποία προζηίζεηαη θαη εδ β 2. Πξνθεηκέλνπ γηα θιεηζηά θνξηεγά πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (γ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνζνζηά ηέινπο ηξηπιαζηάδνληαη θαη ππνινγίδνληαη επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη γηα ηα επηβαηηθά. «3. Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό αλλά και αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχημάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.» Η παρ. 3 ηίζεηαη όπως αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ με την υποπαράγραφο Δ5 περ. 1β του άρθρου 3 του Ν Γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ απηνθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε θνξνινγεηέα αμία δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: α) Σελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία γηα ηα θαηλνχξηα απηνθίλεηα. Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Τπεξεζία Αμηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ε ππεξεζία απηή δηαζέηεη Η ηεθκαξηή απηή αμία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο πξάγκαηη πιεξσζείζαο ή πιεξσηέαο αμίαο (ηηκή αγνξάο). β) Σνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο πνπ πξάγκαηη θαηαβάιινληαη γ) Σα παξεπφκελα έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη ηα νρήκαηα, φπσο έμνδα πξνκήζεηαο, κεζηηείαο, ηφθσλ, θφξησζεο, εθθφξησζεο, αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 5. Σα αλνηθηά θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαζθεπάδνληαη ζε θιεηζηά θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2443/1996 (ΦΔΚ 265 Α) ππνβάιινληαη αληί ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 1573/1985 (ΦΔΚ 201 Α) ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη σο εμήο: - Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ θπβ. εθαηνζηά, επηαθφζηα ηξηάληα ηξία (733) επξψ. - Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ θπβ. εθαηνζηά, ρίιηα είθνζη επηά (1.027) επξψ. - Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ θπβ. εθαηνζηά, ρίιηα ηεηξαθφζηα εμήληα επηά (1.467) επξψ. - Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ θπβ. εθαηνζηά θαη πάλσ δχν ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ζαξάληα επηά (2.347) επξψ. 6. Σα ειεθηξνθίλεηα θνξηεγά απηνθίλεηα δελ ππφθεηληαη ζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηέινο ηαμηλφκεζεο. Με ηελ παρ. 40 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ), ανηικαθίζηαηαι ηο ππώηο εδάθιοωρ εξήρ: «Σα αλνηθηά ή θιεηζηά θνξηεγά απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζθεπή ειθπζηήξσλ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο (δ.θ.) 87.01, επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (ιεσθνξείσλ) ηεο δ.θ , θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ςπγείσλ ηεο δ.θ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ ηέινο ηαμηλφκεζεο, απηνθηλήησλ νρεκάησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ηεο δ.θ ηεο

9 πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, ππνβάιινληαη, αληί ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ.1573/1985 (ΦΔΚ 201 ΑΆ), ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη σο εμήο:». -Μηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο κέρξη θαη 7,5 ηφλνπο επξψ. -Μηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 7,5 ηφλνπο κέρξη θαη 14 ηφλνπο επξψ. -Μηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 14 ηφλνπο επξψ. Σα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά πεληαθφζηα (500) επξψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηε κεηαζθεπή πξνθχπηεη αλαηξεπφκελν ή βπηηνθφξν φρεκα. Με ηελ παρ. 41 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ),πποζηίθεηαι νέα παπ. 8 και η παλιά 8 αναπιθμείηαι ζε 9 «8. Αλαζηέιιεηαη ε βεβαίσζε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα θνξηεγά απηνθίλεηα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο θαη ζηηο βάζεηο απηψλ, πνπ παξαιακβάλνληαη κε πξννξηζκφ ηε δηαζθεπή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ηεισλεηαθήο αξρήο, ππφ ηνπο φξνπο θαη δηαηππψζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζε νρήκαηα ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 87.02, θαη ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο. Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ζηα δηαζθεπαζζέληα έηνηκα νρήκαηα, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηαμηλφκεζε ζηε ρψξα καο, επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ απηψλ. Οκνίσο θαη γηα ηα πξνεξρφκελα απφ δηαζθεπή ησλ βάζεσλ ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ θαη ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο έηνηκα νρήκαηα, ην ηέινο ηαμηλφκεζεο κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαζθεπήο ησλ βάζεσλ απηψλ. Γηα ηα σο άλσ νρήκαηα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηαμηλφκεζε ζηε ρψξα καο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαζθεπήο επηηξέπεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ λα επαλαπνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα εμάγνληαη ζε ηξίηε ρψξα ρσξίο θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ έηπραλ αλαζηνιήο.» Γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, σο θνξνινπγεηέα αμία γηα ηα θνξηεγά νρήκαηα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο ιακβάλεηαη ε αμία ηεο βάζεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 4, ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη θαη ηo θφζηνο ηεο δηαζθεπήο.- ηο ηειεσηαίο εδάθηο εδ. προζηέζεθε κε ηο λ.3763/ Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων του άρθρου αυτού ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το επόμενο εδ. καταργήθηκε με το άρθρο 26 του ν.3763/09 «10. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των φορτηγών οχημάτων ανεξαρτήτου προελεύσεως ή των εγχωρίως παραγομένων, καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του παρόντος». Η παρ. 10 προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. γ του ν.3763/09.

10 Άξζξν 124 Σέινο ηαμηλόκεζεο κνηνζηθιεηώλ Με ηελ παρ. 42 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ),ανηικαθίζηαηαι η παπ. 1 «1. Οη κνηνζηθιέηεο ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο, σο αθνινχζσο: ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Μέρξη θαη 125 θπβηθά εθαηνζηά 0% Απφ 126 κέρξη θαη 249 θπβηθά εθαηνζηά 2% Απφ 250 κέρξη θαη 900 θπβηθά εθαηνζηά 7% Απφ 901 κέρξη θαη θπβηθά εθαηνζηά 12% Απφ κέρξη θαη θπβηθά εθαηνζηά 14% Απφ κέρξη θαη θπβηθά εθαηνζηά 17% Απφ θαη άλσ θπβηθά εθαηνζηά 25%». 2. Η θνξνινγεηέα αμία γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: α) Σελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία γηα ηηο θαηλνχξγηεο κνηνζηθιέηεο. Γηα ηηο κεηαρεηξηζκέλεο κνηνζηθιέηεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηχπνπ κνηνζηθιέηαο θαηά ην ρξφλν θπθινθνξίαο ζηε δηεζλή αγνξά, αθνχ ε ηηκή απηή κεησζεί ιφγσ θζνξάο απφ ζπλήζε ρξήζε ή άιιε αηηία, κε βάζε ηα παξαθάησ πνζνζηά κείσζεο: Παιαηόηεηα Πνζνζηό κείωζεο αμίαο Απφ 1 θαη κέρξη 2 έηε 14% Πάλσ απφ 2 κέρξη θαη 3 έηε 21% Πάλσ απφ 3 κέρξη θαη 4 έηε 25% Πάλσ απφ 4 κέρξη θαη 5 έηε 32% Πάλσ απφ 5 κέρξη θαη 6 έηε 35% Πάλσ απφ 6 κέρξη θαη 7 έηε 39% Πάλσ απφ 7 κέρξη θαη 8 έηε 42% Πάλσ απφ 8 έηε 46% Η ηεθκαξηή αμία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο πξάγκαηη πιεξσζείζαο ή πιεξσηέαο αμίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Τπεξεζία Αμηψλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί ηηκνθαηάινγνη απφ ηνπο επίζεκνπο δηαλνκείο, ε ππεξεζία απηή θαζνξίδεη ηελ ηηκή αγνξάο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη. β) Σνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο πνπ πξάγκαηη θαηαβάιινληαη. γ) Σα παξεπφκελα έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη νη κνηνζηθιέηεο, φπσο έμνδα πξνκήζεηαο, κεζηηείαο, ηφθσλ, θφξησζεο, εθθφξησζεο, αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.

11 Αξρή Άξζξν 125 Σέινο ηαμηλόκεζεο άιιωλ νρεκάηωλ 1. Απηνθίλεηα, νρήκαηα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2367/1953 (ΦΔΚ 82 Α') κε εμαίξεζε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ παξφληα Κψδηθα, πνπ ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο ίζν πξνο ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε ηέιε θπθινθνξίαο ελφο (1) έηνπο. 2. Σα εθπνηνχκελα απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαληζκφ Γηαθίλεζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ (Ο.Γ.Γ.Τ.) κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη απφ ηνπο αγνξαζηέο ζε θπθινθνξία σο ηδησηηθήο ρξήζεο, ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο ίζν πξνο ηα θαηά πεξίπησζε ηέιε θπθινθνξίαο ελφο (1) έηνπο. Αξρή ΣΜΗΜΑ Β' ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ ΑΞΙΑ - ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΔΛOY ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Άξζξν 126 Φνξνινγεηέα αμία επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ «1. Η θνξνινγεηέα αμία γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: α) Σελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή νίθν ηνπ απηνθηλήηνπ, θαηά ηχπν, παξαιιαγή θαη έθδνζε απηνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνπο ππνβαιιφκελνπο ηηκνθαηαιφγνπο ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή απφ ηνπο επίζεκνπο δηαλνκείο απηνθηλήησλ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1400/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 31εο Ινπιίνπ 2002 (EEL 203, ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2002), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ηνπ πξναηξεηηθνχ (EXTRA) απηνχ εμνπιηζκνχ. Γηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά απηνθίλεηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηά ηα παξαπάλσ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο φκνηνπ θαηά κάξθα, ηχπν, παξαιιαγή θαη έθδνζε θαηλνχξγηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κε ηνλ ίδην εμνπιηζκφ, θαηά ην ρξφλν θπθινθνξίαο ηνπ ζηε δηεζλή αγνξά, αθνχ απηή κεησζεί θαηά ην πνζνζηφ απνκείσζεο πνπ νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ θαηεγνξία ακαμψκαηνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ηα σο άλσ πνζνζηά αλά εμάκελν θαη έηνο ειηθίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αλά θαηεγνξία ακαμψκαηνο. Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ πνζνζηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ ησλ ελδηάκεζσλ κελψλ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η θνξνινγεηέα αμία, κεηά ηελ σο άλσ απνκείσζε, κεηψλεηαη πεξαηηέξσ πνζνζηηαία κε ρξήζε ζπληειεζηή 0,30 γηα θάζε 500 επηπιένλ ρηιηφκεηξα πνπ έρνπλ

12 δηαλπζεί απφ ηνλ εηήζην κέζν φξν. Η απνκείσζε βάζεη δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 30% ηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηελ σο άλσ απνκείσζε. Ο εηήζηνο κέζνο φξνο δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, νξίδεηαη ζηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000). Η ζπλνιηθή απνκείσζε, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο απνκείσζεο ιφγσ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ πέξαλ ηνπ κέζνπ φξνπ, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 95%. β) Σα έμνδα αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ρψξα.» Η παρ. 1 ηίζεηαη όπως αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παρ. 1 ηοσ αρζρ. 5 ηοσ λ θαη ηζτύεη από Πξνθεηκέλνπ γηα αζζελνθφξα νρήκαηα ε θνξνινγεηέα αμία γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο δηακνξθψλεηαη ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ απηψλ. 3. Όηαλ ηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο επηβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ άξζξσλ 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ παξφληα Κψδηθα εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα άιινπ θξάηνπο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο απηήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο απηνχ πξνο ην επξψ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 168 κέρξη θαη 172 ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Ο.Κ.) 2454/ Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα ή πξφζθνξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ή ηνπ θπιηλδξηζκνχ ηνπ θηλεηήξα ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ε αλαγθαία δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληα Κψδηθα. Με φκνηα απφθαζε ζπληζηάηαη Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.- αληηθαηαζηάζεθε ηο προεγούκελο εδάθηο κε ηο λ. 3763/ ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο κεηαρεηξηζκέλνπ επηβαηηθνχ απηνθίλεηνπ δελ απνδέρεηαη ην πνζφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 θαη ηελ θιίκαθα απνκείσζεο ηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο ε θνξνινγεηέα αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 4, ζε ηξφπν ψζηε ην πξνο θαηαβνιή ηέινο ηαμηλφκεζεο λα ηζνχηαη κε ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηνπ ηέινπο απηνχ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε φρεκα ηεο απηήο κάξθαο, ηχπνπ θαη ζπζηήκαηνο θίλεζεο ή ειιείςεη απηψλ ζε φρεκα παξφκνην ή παξεκθεξέο, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε θπθινθνξία ζηελ Διιάδα θαηά ην απηφ έηνο ηεο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθίλεηνπ ζε Κξάηνο - Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ απηνθίλεηνπ πξνεγείηαη εμέηαζε απφ επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηελ έδξα ησλ Σεισλεηαθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη απνηεινχληαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Σεισλεηαθήο Πεξηθεξείαο, «έλαλ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη ηνλ θάηνρν ηνπ νρήκαηνο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηηο παξαπάλσ επηηξνπέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη θαηαβνιή παξαβφινπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.

13 Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο επηηξνπέο απηέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Άξζξν Κπιηλδξηζκόο θηλεηήξα 1. Ο θπιηλδξηζκφο ηνπ θηλεηήξα πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 121, 122, 123, 124 θαη 125 ηνπ παξφληα Κψδηθα, δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο εθείλνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα δηεζλή έληππα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν απηνθηλήηνπ. 2. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θηλεηήξα απηνθηλήηνπ κε θηλεηήξα κεγαιχηεξνπ θπιηλδξηζκνχ, εθφζνλ ε αληηθαηάζηαζε ιακβάλεη ρψξα εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ην ηέινο ηαμηλφκεζεο επαλππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ λένπ θηλεηήξα θαη θαηαβάιιεηαη ε δηαθνξά θαηά ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο άδεηαο απηήο. Αλ αληηθαηαζηαζεί ν θηλεηήξαο απηνθηλήηνπ πξνζψπσλ πνπ απαιιάρηεθαλ απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο κε θηλεηήξα κεγαιχηεξνπ θπιηλδξηζκνχ απφ ην φξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ απαιιαγή, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν αληηθαηάζηαζεο, θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ην ηέινο ηαμηλφκεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο. Όζνη πξνβαίλνπλ ζε αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα απηνθηλήηνπ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθδνζεί λέα άδεηα θπθινθνξίαο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εθδφζεθαλ γηα ηελ αγνξά ή ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα. Άξζξν 128 Υξόλνο γέλεζεο ππνρξέωζεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο θαη απαηηεηό απηνύ 1. Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο γελλάηαη: -γηα ηα θνηλνηηθά νρήκαηα θαη γηα ηα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, -γηα ηα εγρσξίσο παξαγφκελα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ νρήκαηνο, -πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα πνπ παξάγνληαη ππφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο επίβιεςεο θαηά ηελ έμνδν απφ ην θαζεζηψο απηφ. 2. Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο θαζίζηαηαη απαηηεηφ θαη θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε ζέζε ησλ νρεκάησλ ζε θπθινθνξία θαη γηα ηα νρήκαηα ησλ άξζξσλ 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ παξφληα Κψδηθα, ην αξγφηεξν: -γηα ηα κεηαθεξφκελα ή απνζηειιφκελα απφ ηα ινηπά Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ηε 15ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ πνπ γελλήζεθε ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο απηνχ. Δθφζνλ ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκέξα απηή, ε εηδηθή δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληα Κψδηθα, ην ηέινο θαζίζηαηαη απαηηεηφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο εηδηθήο δήισζεο.

14 -γηα ηα εηζαγφκελα νρήκαηα, ηε 15ε εκέξα απφ ηε ζέζε απηψλ ζε αλάισζε ή ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληα Κψδηθα, εθφζνλ απηφ θαηαηεζεί λσξίηεξα, -γηα ηα εγρσξίσο παξαγφκελα, θαηά ην ρξφλν πνπ γελλάηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο απηνχ. 3. Όηαλ ηα νρήκαηα ηίζεληαη ζε έλα απφ ηα θαζεζηψηα αλαζηνιήο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ παξφληα Κψδηθα ή ζηα ηεισλεηαθά αλαζηαιηηθά θαζεζηψηα ηνπ άξζξνπ 84 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α' ηνπ Καλνληζκνχ Δ.Ο.Κ. 2913/1992 (ΔΔL 302/ ) ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) θαζίζηαληαη απαηηεηνί θαηά ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ, έζησ θαη αληηθαλνληθά απφ ηα θαζεζηψηα απηά. Η ζέζε ησλ νρεκάησλ ζηα θαζεζηψηα απηά ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαηαζηεί απαηηεηφ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Αξρή ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΔΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΜΗΜΑ Α' ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Άξζξν 129 Με ηελ παρ. 46 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ),ανηικαθίζηαηαι ο ηίηλορ και ηο ππώηο εδ. ηηρ παπ. 1 «Μεηαθνξά, απνζηνιή, άθημε θνηλνηηθώλ νρεκάηωλ» 1. «Σα θνηλνηηθά νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, θαζψο θαη νη βάζεηο ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ θαη ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηνλ πξψην ηφπν πξννξηζκνχ, δειψλνληαη ακέζσο ζηελ πιεζηέζηεξε Σεισλεηαθή Αξρή.» Αλ κεζνιαβεί αξγία, ε δήισζε γίλεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα. Τπφρξενη ζηε δήισζε απηή είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν παξαιήπηεο ησλ νρεκάησλ ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπο ή ην πξφζσπν ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ηα νρήκαηα. 2. Όηαλ ηα παξαπάλσ νρήκαηα κεηαθέξνληαη απηνδχλακα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δειψλνληαη ακέζσο απφ ην πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ είζνδν απηή ζηελ πιεζηέζηεξε Σεισλεηαθή Αξρή. 3. Η Σεισλεηαθή Αξρή, ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζνξίδεη ηελ αλαγθαία πξνζεζκία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ηφπν ηνπ δεισζέληνο ηειηθνχ πξννξηζκνχ. 4. Η θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο δήισζε δελ ππνβάιιεηαη φηαλ ηα θνηλνηηθά νρήκαηα εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ παξφληα Κψδηθα. 5. Σα θνηλνηηθά νρήκαηα δχλαηαη, πξηλ απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, λα επαλαπνζηέινληαη ζηα ινηπά Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή λα εμάγνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο.

15 6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΣΜΗΜΑ Β' ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΔΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Άξζξν 130 Βεβαίωζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο νρεκάηωλ - Πηζηνπνηεηηθά ηαμηλόκεζεο 1. Τπφρξενο ζηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ή γηα ηε ρνξήγεζε νξηζηηθήο απαιιαγήο θνηλνηηθψλ νρεκάησλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή εηδηθή δήισζε κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ηέινο θαζίζηαηαη απαηηεηφ θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Γηα ηα νρήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ παξφληα Κψδηθα ε εηδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη θαηά ηελ έμνδν απηψλ απφ ηα αλαζηαιηηθά θαζεζηψηα. Με ηελ εηδηθή δήισζε, πνπ απνηειεί ηίηιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλεηζπξάηηεηαη θαη ν νθεηιφκελνο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 3. Η βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ή ε ρνξήγεζε νξηζηηθήο απαιιαγήο απφ απηφ, ησλ νρεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, γίλεηαη: α) φηαλ ην ηέινο θαηαβιεζεί θαηά ην ρξφλν ζέζεο ζε αλάισζε, επί ηνπ ηδίνπ παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ εηζαγσγήο. β) φηαλ ην ηέινο θαηαβιεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, επί ηεο εηδηθήο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Η εηδηθή δήισζε ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Σεισλεηαθή Αξρή ζηελ νπνία έγηλε ε ζέζε ζε αλάισζε ηνπ νρήκαηνο θαη ζα ζπζρεηίδεηαη κε ην παξαζηαηηθφ ζέζεο ζε αλάισζε πνπ κέρξη ηφηε ζα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα. γ) φηαλ ηα νρήκαηα έρνπλ ππαρζεί ζε ηεισλεηαθφ αλαζηαιηηθφ θαζεζηψο επί ηνπ παξαζηαηηθνχ κε ην νπνίν ηίζεληαη ζε αλάισζε. 4. Οη ζπληειεζηέο, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη εθφζνλ ην φρεκα είλαη θνηλνηηθφ θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), είλαη εθείλνη πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ην ηέινο θαζίζηαηαη απαηηεηφ. Αλ κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ή θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ παξαζηαηηθνχ βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ απνδεηθηηθνχ είζπξαμεο, εθαξκφδεηαη ν επλντθφηεξνο γηα ηνλ ππφρξεν ζπληειεζηήο. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απνδεηθηηθφ είζπξαμεο δελ εθδφζεθε γηα ιφγνπο πνπ απνθιεηζηηθά βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν. Αλ δελ ππνβιεζεί ε δήισζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ παξφληα Κψδηθα θαη εθφζνλ νη Σεισλεηαθέο Αξρέο αδπλαηνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ην ηέινο θαηέζηε απαηηεηφ, νη ζπληειεζηέο, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ

16 Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), είλαη απηνί πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο. 5. Μεηά ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ή ηε λφκηκε νξηζηηθή απαιιαγή απφ απηά εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή απνδεηθηηθφ είζπξαμεο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηαμηλφκεζεο ή ηεισληζκνχ ηνπ νρήκαηνο. 6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηδηθήο δήισζεο, ηνπ απνδεηθηηθνχ είζπξαμεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηαμηλφκεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με ηελ παρ. 47 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ),πποζηίθενηαι παπ. 7, 8, και 9 «7. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο πξφζεζεο ηεο Σεισλεηαθήο Αξρήο λα πξνβεί ζηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηνχ, επηηξέπεηαη ε δηφξζσζε ησλ εθ παξαδξνκήο δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηδηθήο Γήισζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην φρεκα. Γηφξζσζε ηεο Γήισζεο δελ επηηξέπεηαη αλ θαηά ηελ απνδνρή ή ηελ θαηαρψξηζε δηαπηζηψλεηαη αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηήο.» «8. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ επηηξέπεηαη ε αθχξσζε ηεο Δηδηθήο Γήισζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζπγγλσζηή λνκηθή ή πξαγκαηηθή πιάλε απηνχ, πνπ ζπλεπάγεηαη αδπλακία ηαμηλφκεζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ή ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ηνπ νρήκαηνο ζε εηδηθφ απαιιαθηηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Δάλ νη Σεισλεηαθέο Αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο φηη πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ ζηελ εμέηαζε απηνχ, αίηεζε αθχξσζεο ηεο Γήισζεο κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο. Η δηφξζσζε ή ε αθχξσζε ηεο Γήισζεο δελ επηδξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ θαηαζηαιηηθψλ δηαηάμεσλ.» «9. Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Δηδηθή Γήισζε νρήκαηνο, εθαξκφδνληαη θαη αλαινγία ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πεξί δηαζαθήζεσλ θαη επαιήζεπζεο εκπνξεπκάησλ δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Δθαξκνζηηθνχ απηνχ θαλνληζκνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη επαιήζεπζε ηνπ νρήκαηνο δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο, εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο Κψδηθα.» Άξζξν 131 Βεβαίωζε θαη είζπξαμε εθ ηωλ πζηέξωλ. Δπηζηξνθή αρξεωζηήηωο εηζπξαρζέληωλ Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ παξφληα Κψδηθα εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο επηβαξχλζεηο ησλ θνηλνηηθψλ νρεκάησλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΠΑΛΛΑΓΔ - ΚΑΘΔΣΩΣΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΜΗΜΑ Α'

17 ΑΠΑΛΛΑΓΔ - ΑΝΑΣΟΛΔ Άξζξν 132 Οξηζηηθέο απαιιαγέο 1. Σα απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηηο Ιεξέο Μνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε ηεο Ιεξάο Κνηλφηεηαο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 2. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη πιήξεο απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαη ην εθάπαμ πξφζζεην εηδηθφ ηέινο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, ζα παξέρεηαη, κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πιήξεο απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο. 3. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη πιήξεο απαιιαγή κφλν απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.), ζα παξέρεηαη, κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο σο αθνινχζσο: α) Γηα επηβαηηθά νρήκαηα ή απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα θαη κνηνζηθιέηεο πνζνζηφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά πεξίπησζε ηέινπο ηαμηλφκεζεο. β) Γηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνζνζηφ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά πεξίπησζε ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Με ηελ παρ. 48 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ),πποζηίθεηαι πεπ. γ «γ) Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα ή απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα θαη κνηνζηθιέηεο, πνπ παξαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γ.245/88 ΑΤΟ (ΦΔΚ 195 Β), πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1839/1989 (ΦΔΚ 90 Α), γηα ηα νπνία πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο απηήο, πιήξεο απαιιαγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά πεξίπησζε ηέινπο ηαμηλφκεζεο.» 4. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, ζα παξέρεηαη, κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, απαιιαγή απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. 5. Οη παξαπάλσ απαιιαγέο απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ζα παξέρνληαη θαη ζηα θνηλνηηθά ή ζηα παξαγφκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απηνθίλεηα νρήκαηα, κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαη ην εθάπαμ πξφζζεην εηδηθφ ηέινο γηα απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο. Με ηελ παρ. 49 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ),οι παπ. 6 και 7 ανηικαθίζηανηαι. «6. Γηα απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνληαη ή έρνπλ παξαιεθζεί κε πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη απνδεζκεχνληαη, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο πεξηνξηζηηθνχ δηαζηήκαηνο, εηζπξάηηεηαη ην ηέινο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ή ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηέινπο απηνχ θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα απηνθίλεηα απηά θαηά ην ρξφλν ηεο απνδέζκεπζεο.»

18 «7. Καη εμαίξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, πνπ παξαιακβάλνληαη ή έρνπλ παξαιεθζεί κε πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αλάπεξνπο πνιίηεο, ηνπο πνιχηεθλνπο γνλείο θαη ηνπο γνλείο κε ηξία ηέθλα θαη ζπλεπεία ζαλάηνπ απηψλ, πεξηέξρνληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απηνί θαηαβάιινπλ ηφζα δέθαηα ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ή αληίζηνηρα ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί, φζα είλαη θαη ηα εμάκελα πνπ ππνιείπνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο πεξηνξηζηηθνχ δηαζηήκαηνο. Σν θιάζκα ηνπ εμακήλνπ ζεσξείηαη σο νιφθιεξν εμάκελν. Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα απηνθίλεηα απηά θαηά ην ρξφλν ηεο απνδέζκεπζεο.» «Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις για τα άτομα με αναπηρίες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, αποδεσμεύονται τελωνειακά εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου.» Το εδαφ. προστέθηκε με την περ. 3 α της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Ν. 4254/14. "8. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνληαη ή έρνπλ παξαιεθζεί αηειψο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλαπήξσλ θαη δεηείηαη ε απνδέζκεπζή ηνπο απφ ην θαζεζηψο ηεο αηέιεηαο κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε επηαεηίαο απφ ηνλ ηεισληζκφ ηνπο, ππνβάιινληαη ζην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, ην νπνίν ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο επηαεηίαο δελ νθείιεηαη ηέινο ηαμηλφκεζεο." Η παρ. 8 ηίζεηαη όπως αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παρ.4 ηοσ άρζρ. 24 ηοσ λ. 3610/07 9. Απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ηα αζζελνθφξα απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηα Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο Πξφλνηαο (Πε..Τ.Π.) θαη απνθεληξσκέλεο κνλάδεο απηψλ, ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.), θαζψο θαη λνζνθνκεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Ι.Γ. επηρνξεγνχκελα απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. - Η ηζτύς ηες παραγράθοσ ασηής αρτίδεη από ηε δεκοζίεσζε ηοσ Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α). «10. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ, τα πλωτά μέσα και τα αυτοκίνητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.» Η παρ. 10 προστίθεται με την παρ. 2 του αρθρ. 13 του Ν Σν πξνζσπηθφ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ Διιάδα Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή ησλ κειψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ησλ Δπξσπατθψλ Οξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ίδηα δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κπνξνχλ λα ηχρνπλ δηεπξπκέλνπ θαζεζηψηνο απαιιαγψλ γηα ηα απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνπλ, εθφζνλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο

19 Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ εθάζηνηε Οξγαληζκνχ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο πκθσλίεο Έδξαο ηνπο. Σα πξφζσπα απηά. κε εμαίξεζε ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη ηνπηθά, κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αηειψο ηα ηδησηηθά ηνπο απηνθίλεηα ή λα ηα αληηθαζηζηνχλ αηειψο, κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνλ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα θάζε έλα εθ ησλ Οξγαληζκψλ απησλ. Η παρ. 11 Προζηέζεθε κε ηο λ. 3790/09. «12. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες, η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος δύναται να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες. β) Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.» Η παρ. 12. προστέθηκε με την περ. 3γ της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Ν. 4254/14. Άξζξν 133 Καζεζηώηα αλαζηνιήο θαη πξνζωξηλήο απαιιαγήο νρεκάηωλ 1. Σα θνηλνηηθά νρήκαηα δχλαληαη λα ηίζεληαη ζε θαζεζηψο θνξνινγηθήο απνζήθεο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξακέλνπλ ζην θαζεζηψο απηφ ηεινχλ ζε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Με ηελ παρ. 50 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/ ),οι παπ.2 ανηικαθίζηαηαι. «2. Σα θνηλνηηθά νρήκαηα δχλαληαη λα παξακέλνπλ πξνζσξηλά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνζσξηλήο απηήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε ηνλ φξν ηεο επαλεμαγσγήο γηα ηα νρήκαηα ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζάγνληαη πξνζσξηλά ζηε ρψξα.» 3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1477/1984 (ΦΔΚ 144 Α') εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα θνηλνηηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 4. Όπνπ απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε ηνλ φξν ηεο επαλεμαγσγήο παξέρεηαη απαιιαγή απφ δαζκνχο θαη θφξνπο ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα, ιφγσ ππαγσγήο ηνπο ζην παξαπάλσ θαζεζηψο, ζα παξέρεηαη απαιιαγή θαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, γηα φζν δηάζηεκα ηα νρήκαηα παξακέλνπλ ζην θαζεζηψο απηφ. Αξρή ΣΜΗΜΑ Β' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΘΗΚΔ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Άξζξν 134 Φνξνινγηθέο απνζήθεο θνηλνηηθώλ νρεκάηωλ

20 1. Γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο, ε νπνία παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 2. Οη αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο αζθνχλ επνπηεία θαη έιεγρν ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ. β) ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ή απνζηνιήο ησλ νρεκάησλ απφ ηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο. γ) νη φξνη απνζήθεπζεο θαη ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ νρεκάησλ. δ) ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο άζθεζεο ηνπ ειέγρνπ απηψλ. ε) ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνζεθψλ απηψλ θαη νη ιφγνη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο απηήο πξηλ απφ ην ρξφλν ιήμεο. ζη) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 135 Αλαγλώξηζε εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή θνηλνηηθώλ νρεκάηωλ 1. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ πξνζψπνπ σο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο, ε νπνία παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 2. Γηα λα παξαζρεζεί ε άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πξέπεη: α) λα παξαιακβάλεη, λα θαηέρεη ή λα απνζηέιιεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θνηλνηηθά νρήκαηα πνπ ηεινχλ ζε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), εθφζνλ βξίζθνληαη ζε θνξνινγηθή απνζήθε, β) λα κελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξέο θαζ' ππνηξνπή παξαβάζεηο ηεο Φνξνινγηθήο ή Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο. 3. Ο εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο: α) ππνρξενχηαη: -λα ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ηνλ πξνβιεπφκελν γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), -λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ησλ απνζεκάησλ ή θηλήζεσλ ησλ νρεκάησλ αλά απνζήθε, -λα επηδεηθλχεη ηα νρήκαηα ζε θάζε δήηεζε ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο, -λα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν, -λα παξέρεη εγγχεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, -λα ζπκκνξθψλεηαη κε άιιεο ππνρξεψζεηο, πνπ επηβάιιεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη ε αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή, -λα δηαζέηεη εληφο ησλ απνζεθψλ θαη αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην θαηάιιειν θαη αζθαιή ζηεγαζκέλν ρψξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο πξνο δηελέξγεηα ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη δηαηππψζεσλ, -λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηε ρνξήγεζε

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΠΟΦΑΖ. Πεπί πποζωπινήρ ειζαγωγήρ οπιζμένων μεηαθοπικών μέζων και ειδών αηομικήρ χπήζηρ. Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

- 1 - ΑΠΟΦΑΖ. Πεπί πποζωπινήρ ειζαγωγήρ οπιζμένων μεηαθοπικών μέζων και ειδών αηομικήρ χπήζηρ. Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ - 1 - Απιθ. Γ.247/13/6.4.88 (1) ΑΤΟ (ΦΔΚ 195 Β) ΑΠΟΦΑΖ Πεπί πποζωπινήρ ειζαγωγήρ οπιζμένων μεηαθοπικών μέζων και ειδών αηομικήρ χπήζηρ. Έρνληαο ππφςε: Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1.Τελ 83/182/ΔΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΣ Δ Π ΔΗΓΟ Τ Α ΠΡ ΟΘΔΜΗΑ ΠΡΟ:

Κ ΑΣ Δ Π ΔΗΓΟ Τ Α ΠΡ ΟΘΔΜΗΑ ΠΡΟ: Κ ΑΣ Δ Π ΔΗΓΟ Τ Α ΠΡ ΟΘΔΜΗΑ ΑΓΑ: 45B3H-AN8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 ΠΟΛ. 1214 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Άξζξν 1 Δπέθηαζε πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λ. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ1Ζ-ΞΥ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2011

ΑΓΑ: 4ΑΓ1Ζ-ΞΥ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2011 ΑΓΑ: 4ΑΓ1Ζ-ΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πειραιάς, 11/10/2012 Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΘEMA : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα