ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία"

Transcript

1 ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε ηε ζεμνπαιηθή επηβνιή, θαη θάπνηε ηε ιεγόκελε ςπρνινγηθή-ζπλαηζζεκαηηθή βία πνπ αζθείηαη από θάπνηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε θάπνηα άιια. Έηζη, κηιάκε γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ, ηελ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ αιιά θαη ηελ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ, ηελ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ. Αο δνύκε όκσο ηα πξάγκαηα πην αλαιπηηθά: Σι εννοούμε όηαν λέμε ζεξοςαλική κακοποίηζη Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή Βηαζκόο δελ είλαη κόλν ην ζηεξεόηππν πνπ όινη έρνπκε ζην λνπ καο: Όηη έξρεηαη έλαο άγλσζηνο ζε έλα ζηελό δξνκάθη αξγά ηε λύθηα θαη επηηίζεηαη ζε κηα θνπέια πνπ πεξπαηάεη κνλαρή. Τπγράλεη βέβαηα θαη απηό, αιιά εμ ίζνπ ζπρλό θαηλόκελν είλαη ν βηαζκόο από θάπνην πξόζσπν πνπ καο είλαη ήδε γλσζηό, είηε απηό είλαη θάπνηνο κε ηνλ νπνίν έρνπκε κηα απιή γλσξηκία, είηε θάπνηνο πνπ λνκίδακε γηα θαιό θίιν, αιιά αθόκα θαη ν ζύληξνθόο καο είηε θάπνηνο ζπγγελήο. Σι εννοούμε ζυμαηική κακοποίηζη; Σσκαηηθή θαθνπνίεζε ππάξρεη αλ, ζε θάπνηα ζρέζε πνπ έρεηο, ν άιινο άλζξσπνο ράλεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνύ ηνπ κε απνηέιεζκα λα ζε θηππά θαη λα ζε ηξαπκαηίδεη. Κάπνηε απηή ε θαθνπνίεζε θξύβεηαη πίζσ από ην πξνζσπείν ηεο πεηζαξρηθήο ηηκσξίαο δειαδή, ην θάλσ δηόηη είζαη άηαθηνο/ε θαη ρξεηάδεζαη μύιν γηα λα ινγηθεπηείο δελ είλαη όκσο δπλαηό κηα πξάμε πνπ όλησο απνζθνπεί ζην δηθό ζνπ θαιό λα θαηαιήγεη ζε ζσκαηηθό ηξαπκαηηζκό! Σηηο κέξεο καο ε έλλνηα ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο έρεη απαμησζεί ώζηε λα ζεσξείηαη πηα σο απαξάδεθηε παηδαγσγηθή κέζνδνο, αθόκε όκσο θαη ζηνπο παιαηόηεξνπο θαηξνύο πνπ ε ζσκαηηθή ηηκσξία ήηαλ θνηλσληθά απνδεθηή, γηλόηαλ κε πιήξε απηνπεηζαξρία από ην γνληό όρη ζε έμαξζε νξγήο θαη πξνθαινύζε πνιύ ιίγν πόλν νπσζδήπνηε όρη ηξαπκαηηζκό. Άξα αλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ζε πείζεη όηη ε θαθνπνίεζε ζηελ νπνία ζε ππνβάιιεη θαη νη ηξαπκαηηζκνί πνπ ζνπ πξνθαιεί είλαη γηα ην θαιό ζνπ, κελ ην πηζηεύεηο: Πην πηζαλή εμήγεζε είλαη όηη έρεη ν ίδηνο ή ε ίδηα - πξόβιεκα ζην λα ραιηλαγσγήζεη ην ζπκό ηνπ/ηεο, θαη εζύ έηπρε λα είζαη ην ζύκα. 1

2 Σι εννοούμε τςσολογική/ ζςναιζθημαηική κακοποίηζη; Ψπρνινγηθή θαθνπνίεζε πξνθύπηεη όηαλ έλαο άιινο άλζξσπνο καο πξνζβάιιεη ζπλερώο, ή πξνζπαζεί λα καο ειέγμεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ εθθνβηζκό, ή ζπκπεξηθέξεηαη πξνο εκάο κε ηξόπν αιινπξόζαιιν θαη αληηθαηηθό, ή θαηαζηξέθεη πξνζσπηθά καο αληηθείκελα θαη καο εκπνδίδεη από ην λα θηλνύκαζηε θαη λα ζπλαλαζηξεθόκαζηε ηνπο γλσζηνύο καο ειεύζεξα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ θαη δελ απεηινύκαζηε άκεζα όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο, ελ ηνύηνηο βηώλνπκε κέζα καο ηαξαρή, ζύγρπζε, ηξόκν, αλαζηάησζε ηα ςπρνινγηθά αληίζηνηρα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. Αρ μιλήζοςμε με απιθμούρ Μία ζηηο Πέληε γπλαίθεο δεη κε βίαην ζύληξνθν* Μία ζηηο Δύν γπλαίθεο πνπ δνινθνλνύληαη θάζε ρξόλν είλαη ζύκα ηνπ ζπληξόθνπ ηεο* Μία ζηηο Σξεηο γπλαίθεο πνπ θηάλνπλ ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά λνζνθνκείσλ θαθνπνηήζεθε από ην ζύδπγν ή ζύληξνθό ηεο* 913 παηδηώλ, ειηθίαο ρξνλώλ. 20% έρνπλ ππνζηεί θάπνηαο κνξθήο ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ελώ ην 10% (αγόξηα θαη θνξίηζηα) έρεη ππνζηεί θάπνηαο κνξθήο ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. ζνβαξόηεξεο κνξθέο ςπρνινγηθήο βίαο ζεσξνύληαη ε απεηιή γηα εγθαηάιεηςε ή ζάλαην ή ρηύπεκα (75%) θαη ν εθθνβηζκόο θαηά ηεο δσήο (70,3%). ζνβαξόηεξεο κνξθέο ζσκαηηθήο βίαο ηα παηδηά ζεσξνύλ ην θόςηκν κε καραίξη (83,1), ηε γξνζηά /θινηζηά (79,3%), ην θάςηκν κε δεζηό λεξό (78,7%) θαη ην θάςηκν κε ηζηγάξν (78,3%). Αθνινπζνύλ ν ηξαπκαηηζκόο (74,5%), ην ρηύπεκα ζην ζώκα ή ζην πξόζσπν (68,8%) θαη ην ξίμηκν αληηθεηκέλσλ (63,3%). Τν ραζηνύθη (39,6%) θαη ην ηξάβεγκα καιιηώλ (28,9%), ελώ ην ζπξώμηκν (5,8%) θαη ην ηζίκπεκα (6%) ζεσξνύληαη σο νη ιηγόηεξν ελνριεηηθέο κνξθέο ζσκαηηθήο βίαο. δελ είλαη ηπραία ε αληίιεςε ηνπ 62% καζεηώλ γπκλαζίνπ, νη νπνίνη δειώλνπλ όηη «Τν μύιν θάπνπ - θάπνπ θάλεη θαιό», ελώ ην 25% ησλ ελήιηθσλ πηζηεύεη όηη «ν άληξαο πξέπεη λα δείρλεη ηελ εμνπζία ηνπ κέζα ζην ζπίηη». H ζεμνπαιηθή βία 81% ησλ εξσηεζέλησλ καζεηώλ ζεσξνύλ όιεο ηηο πξάμεηο ζεμνπαιηθήο βίαο σο ζπκπεξηθνξέο πνπ ελνρινύλ πνιύ σο πάξα πνιύ. Οη πξάμεηο πνπ ελνρινύλ ιηγόηεξν είλαη ε πεξηγξαθή ζεμνπαιηθώλ ζθελώλ (66%) θαη ε επίδεημε πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ (69,9%). ζνβαξόηεξεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο βίαο δειώλνληαη ν εμαλαγθαζκόο παηδηνύ από ελήιηθα λα αγγίμεη ηα γελλεηηθά όξγαλα (89,8%), ν εμαλαγθαζκόο λα πνδάξεη γπκλόο/γπκλή (89,9%) θαη ν εμαλαγθαζκόο λα γδπζεί κπξνζηά ζε ελήιηθα (88,4%). Ο εμαλαγθαζκόο ζε ζεμνπαιηθή επαθή ελνριεί πνιύ σο πάξα πνιύ ην 87% ησλ εξσηεζέλησλ. Πεξηζζόηεξα θνξίηζηα έρνπλ εμαλαγθαζηεί από κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο λα πνδάξνπλ γπκλά (60%), λα αγγίμνπλ ηα γελλεηηθά όξγαλα (58,3%), λα γδπζνύλ (57,1) ή έρνπλ ππνζηεί άγγηγκα ζεμνπαιηθήο θύζεσο (54,4%). Τα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα αγόξηα είλαη πνιύ κηθξόηεξα: 40%, 41,7% θαη 45,6%. Πην ςειά πνζνζηά αθνξνύλ ηα αγόξηα γηα ηελ επίδεημε πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ (60% ζε ζρέζε κε 40% γηα ηα θνξίηζηα) θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ζεμνπαιηθώλ ζθελώλ (58,3% γηα ηα αγόξηα θαη 41,7% γηα ηα θνξίηζηα). 2

3 Από ηα παηδηά πνπ δήισζαλ όηη έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη πνιύ ςειόηεξν ην πνζνζηό αγνξηώλ (58,3%) ζε ζύγθξηζε κε (41,7%) ησλ θνξηηζηώλ πνπ αλαθέξνπλ ζεμνπαιηθή επαθή κε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. «Economarket LTD» θαη ην Frederick Institute of Technology Όηαν μιλάμε για παιδιά: Η ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ελόο παηδηνύ κπνξεί λα είλαη εκθαλήο θαη λα αλαγλσξίδεηαη πην εύθνια. Πνιύ ζπρλά ε ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ παηδηνύ. Δίλαη όκσο δπλαηόλ λα παξνπζηαζηεί θαη μερσξηζηά, ζαλ κηα δηαθνξεηηθή νληόηεηα. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ πηνζεηήζεθε, ε ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε είλαη έλαο επαλαιακβαλόκελνο, επηβιαβήο ηύπνο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο, ν νπνίνο είλαη ραξαθηεξηζηηθόο ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο. Η ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα θάλεη ην παηδί λα ληώζεη όηη δελ αμίδεη ηίπνηα, όηη δελ ην αγαπά θαλέλαο θαη όηη βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Μπνξεί λα ληώζεη όηη ε ύπαξμή ηνπ έρεη ζαλ κνλαδηθό ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ θάπνηνπ άιινπ. Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνύλ λα εμαζθήζνπλ ςπρνινγηθή θαθνκεηαρείξηζε θαη βία ζηα παηδηά ηνπο, είλαη δπλαηόλ λα πάξνπλ πνιιέο κνξθέο Μεξηθνί από ηνπο ζπρλόηεξνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ςπρνινγηθήο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ είλαη νη αθόινπζνη: Η ππνηίκεζε ηνπ παηδηνύ, ν εμεπηειηζκόο θαη ε γεινηνπνίεζε ηνπ Η δεκηνπξγία ελόο θιίκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ην παηδί. Πξάμεηο πνπ θαίλνληαη όηη απεηινύλ ηε δσή ηνπ, πνπ θάλνπλ νη γνλείο, ην θάλνπλ λα ληώζεη ηξνκνθξαηεκέλν. Οη θνβέξεο θαη ηα αιιεινζπγθξνπόκελα κελύκαηα πξνο ην παηδί κπνξνύλ λα ζπκπιεξώλνπλ κηα ηέηνηα εηθόλα Η απνπζία έθθξαζεο ζηνξγήο, αγάπεο θαη θξνληίδαο γηα ην παηδί από ηνπο γνλείο ηνπ Η ακέιεηα γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνύ, γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ παξαθνινύζεζε θαη γηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο ή αλάγθεο ηνπ ςπρηθνύ ηνπ θόζκνπ Η εθκεηάιιεπζε ή αθόκε ε δηαθζνξά ηνπ παηδηνύ Όηαλ νη πην πάλσ ζπκπεξηθνξέο γίλνληαη ζε πξνρσξεκέλν βαζκό θαη επαλαιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά ηόηε νη θίλδπλνη γηα ην παηδί είλαη κεγάινη. Τα παηδηά πνπ ππνβάιινληαη ζε ηέηνηαο κνξθήο ςπρνινγηθή βία, είλαη δπλαηόλ λα εθδειώζνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηνπ ςπρηθνύ ηνπο θόζκνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Σα ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά, πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: Σπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο Αηζζήκαηα ρακειήο απηνεθηίκεζε Αληη-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 3

4 Παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά Σθέςεηο απηνθηνλίαο Χακειέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο επηηεύμεηο πνπ ζπλνδεύνληαη από καζεζηαθέο δπζθνιίεο Απμεκέλα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο Πξνβιήκαηα κε λαξθσηηθά Δίναι διαθοπεηικά για έναν άνηπα; Οη άληξεο λνηώζνπλ παξόκνηα αηζζήκαηα κε απηά ησλ γπλαηθώλ, όπσο, ληξνπή, απηνθαηεγνξία θαη ελνρή. Μπνξεί λα έρνπλ λα ρεηξηζηνύλ επηπιένλ ζέκαηα, ιόγσ ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο θνηλσλίαο όηη νη άληξεο πξέπεη λα κπνξνύλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Ο βηαζκόο κπνξεί λα θάλεη ηνπο άληξεο λα κπεξδεπηνύλ γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηά ηνπο θαη γηα ην γηαηί ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό. Γηα κεξηθνύο άληξεο ην ηξαύκα ηνπ βηαζκνύ κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη ζηύζε ή εθζπεξκάησζε. Λόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ, κεξηθνί άληξεο κπνξεί λα πηζηεύνπλ όηη δελ βηάζηεθαλ ή όηη έδσζαλ ηελ άδεηά ηνπο λα βηαζηνύλ. Η ζεμνπαιηθή δηέγεξζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη είρε δνζεί άδεηα. Γελ ζεκαίλεη όηη ην ζύκα ήζειε λα βηαζηεί ή λα θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά. Μύθοι Ο βηαζκόο ησλ αλδξώλ δελ ζπκβαίλεη Ο βηαζκόο ησλ αληξώλ είλαη έγθιεκα νκνθπινθίισλ. Έλαο άληξαο πνπ θαθνπνηείηαη ζεμνπαιηθά από έλαλ άιιν άληξα, πξέπεη λα είλαη ή λα θαίλεηαη νκνθπιόθηινο. Ππαγμαηικόηηηα Σαλ ζηεξενηππία, νη άληξεο ζεσξνύληαη ππεύζπλνη γηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα θαη όρη ζύκαηα. Οη αξηζκνί πνπ πξνθύπηνπλ από αλαθνξέο δείρλνπλ όηη νη άληξεο είλαη ζύκαηα. Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζεμνπαιηθώλ θαθνπνηήζεσλ δηαπξάηηνληαη από εηεξνθπιόθηινπο άληξεο. Ο βηαζκόο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεμνπαιηθή έιμε Αιιά κε ηε δύλακε, ηελ εμνπζία θαη ηνλ έιεγρν. Οη άληξεο επεξεάδνληαη ιηγόηεξν από ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη γη απηό δελ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ππνζηήξημε. Ο βηαζκόο θαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη ηξαπκαηηθέο θαη εκπεηξίεο γηα άληξεο και γηα γπλαίθεο θαη κπνξεί λα έρνπλ καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. Οη άληξεο δπζθνιεύνληαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο επεηδή θνβνύληαη όηη ζα γεινηνπνηεζνύλ θαη δελ ζα γίλνπλ πηζηεπηνί. Σι ππέπει να κάνειρ; Σηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθεζαη ήδε ζε ζρέζε θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ θάπνηα βήκαηα πνπ κπνξείο λα θάλεηο γηα λα αληηκεησπίζεηο έλα λέν πεξηζηαηηθό βίαο: Πξνζπάζεζε λα εμαζθαιίζεηο από πξηλ ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ δειαδή θίιεο θαη θίινπο, ζπγγελείο, γείηνλεο, πνπ ζα είλαη πξόζπκνη λα ζε βνεζήζνπλ παξέρνληάο ζνπ ζηέγε, ηξνθή, ρξήκαηα, ζπλνδεία ζε ππεξεζίεο θ.ιπ. 4

5 Να έρεηο ζθεθηεί πνπ ζα παο αλ ρξεηαζηεί λα θύγεηο από ην ζπίηη π.ρ. θάπνηα θίιε ή μελνδνρείν. Να απνηακηεύεηο ρξήκαηα. Να έρεηο έηνηκε κηα ηζάληα κε ηα απαξαίηεηα γηα ζέλα θαη ηα παηδηά ζνπ θαη ρξήζηκα έγγξαθα όπσο: βηβιηάξην θαηαζέζεσλ δηθό ζνπ, θσηνηππίεο βηβιηαξίνπ ηνπ ζπδύγνπ, θσηνηππία θνξνινγηθήο δήισζεο, ηίηινπο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά θ.ιπ. Αλ είλαη δπλαηόλ λα έρεηο ζπλελλνεζεί από πξηλ κε κηα γεηηόληζζα ώζηε λα θαιέζεη ηελ αζηπλνκία κόιηο αθνύζεη θσλέο. Σε πεξίπησζε πνπ έρεηο ππνζηεί θαθνπνίεζε κπνξείο: Να ππνβάιεηο κήλπζε θαηά ηνπ δξάζηε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) ζε νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθό ηκήκα, λα δεηήζεηο ηελ θαηαγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαθνπνίεζεο ζην βηβιίν ζπκβάλησλ ηνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο θαη λα δεηήζεηο αληίγξαθν. Να δεηήζεηο από ηνλ εηζαγγειέα ππεξεζίαο λα δώζεη έγγξαθε εληνιή ζην αξκόδην αζηπλνκηθό ηκήκα λα θαιέζνπλ ην δξάζηε πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γίλνπλ «ζπζηάζεηο» (εάλ δελ ζέιεηο λα ππνβάιιεηο κήλπζε ελαληίνλ ηνπ). Να δεηήζεηο από ηνλ εηζαγγειέα λα δώζεη εληνιή ζηνλ αξκόδην ηαηξνδηθαζηή λα ππνβιεζείο ζε ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε από ηνλ νπνίν κπνξείο λα δεηήζεηο λα ιάβεηο ην αληίγξαθν ηεο ηαηξνδηθαζηηθήο εμέηαζεο. Αλ παο ζε λνζνθνκείν δήηεζε λα θαηαγξαθεί ην πεξηζηαηηθό ζην βηβιίν ζπκβάλησλ σο θαθνπνίεζε θαη θξάηεζε αληίγξαθν. Δάλ δελ επηζπκείο λα επηζηξέςεηο ζηε ζπδπγηθή ζηέγε, κπνξείο λα κεηαθνκίζεηο πξνζσξηλά κε ηα αλήιηθα παηδηά ζνπ. Καιό όκσο είλαη λα έρεηο δεηήζεη πξνεγνπκέλσο ηελ θαηαγξαθή ηνπ γεγνλόηνο ηεο θαθνπνίεζεο ζην βηβιίν ζπκβάλησλ ηεο αζηπλνκίαο ή λα ζηείιεηο κηα εμώδηθν δήισζε πνπ λα αλαθνηλώλεη ζην ζύδπγν ηε κεηνίθηζε ηε δηθή ζνπ ή/ θαη ησλ παηδηώλ ζνπ. Σε πεξίπησζε πνπ έρεηο ππνζηεί βηαζκό κπνξείο: Να ππνβάιεηο κήλπζε ζε νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθό ηκήκα ή ζηνλ εηζαγγειέα άζθεζεο Πνηληθήο Γίσμεο. Να δεηήζεηο από ηνλ εηζαγγειέα ππεξεζίαο λα εθδώζεη εληνιή ζηνλ ηαηξνδηθαζηή πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζείο ζε ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε ώζηε λα δηαπηζησζεί ν βηαζκόο θαη λα ζνπ ρνξεγεζεί βεβαίσζε. Σεκεηώλεηαη όηη ε ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θαζαξηζκόο ηνπ ζώκαηνο θαη αιιαγή ξνύρσλ. Αλ απεπζπλζεί ζε ζέλα κηα θαθνπνηεκέλε γπλαίθα γηα βνήζεηα: Πξνζπάζεζε λα ηελ εξεκήζεηο. Μελ ηελ πηέδεηο λα πάξεη απνθάζεηο πνπ δελ είλαη αθόκε έηνηκε λα πάξεη. Μελ ηελ θξίλεηο ή ηελ θαηαθξίλεηο γηα ηε ζηάζε πνπ θξαηάεη απέλαληη ζην δξάζηε ηεο θαθνπνίεζεο. Πξνζπάζεζε λα ζηαζείο δίπια ηεο γηα λα κπνξέζεη λα απεπζπλζεί ζε ζέλα όηαλ ην ρξεηάδεηαη. Δλεκέξσζέ ηελ γηα ηα δηθαηώκαηά ηεο θαη γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη. ΥΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΓΟΜΔ ΣΗΡΙΞΗ ΘΤΜΑΣΩΝ ΔΝΓΟΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΒΙΑ Γξακκή SOS «ΔΙΠΛΑ ΟΤ» θαηά ηεο νηθνγελεηαθήο βίαο ηνπ Δίθηπνπ Γπλαηθώλ Επξώπεο (παλειιαδηθήο εκβέιεηαο), ρσξίο ρξέσζε: , γηα θιήζεηο από θηλεηό: 210/ , 9π.κ. 9κ.κ. θαζεκεξηλά, ζαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο, παζεηηθή 5

6 αθνή θαη: λνκηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε από δίθηπν εζεινληώλ/ηξηώλ λνκηθώλ θαη ςπρνιόγσλ. 6

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα