Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς"

Transcript

1

2 Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Η μερολογίου Βουλγαρίας, ὡς καὶ Αρχιερεῖς τῶν Ιερῶν Συνόδων τῶν Ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Εκκλησιῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ρουμανίας καὶ Ρωσίας καὶ τῆς Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πανηγύρεως τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, ἐκ.ἡμ.

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

4 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Αʹ 4 Προστάται Αγιοι τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. ΜΕΡΟΣ Βʹ 9 Εγκύκλιος ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει. ΜΕΡΟΣ Γʹ 14 Κυριακοδρόμιον. 16 Μηνολόγιον/ Εορτολόγιον, Νηστειοδρόμιον. ΜΕΡΟΣ Δʹ 42 Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων. 47 Ιερὰ Μητρόπολις Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. 71 Ιερὰ Αρχιεπισκοπὴ Ετνα Καλιφορνίας. 79 Ιερὰ Επισκοπὴ Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας. 83 Ιερὰ Επισκοπὴ Νόρα Σαρδινίας. 85 Ιερὰ Επισκοπὴ Λούνης Ιταλίας. 89 Ιερὰ Επισκοπὴ Αλανίας Νοτίου Οσσετίας. ΜΕΡΟΣ Εʹ 92 Κατάλογος Κληρικῶν Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. ΜΕΡΟΣ ΣΤʹ 109 Αδελφαὶ Ομόδοξοι Εκκλησίαι. 2

5 ΜΕΡΟΣ Αʹ Προστάται Αγιοι τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 3

6 Τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ* Μνήμη Αὐτῶν: τῇ πρώτῃ Κυριακῇ Νοεμβρίου Απολυτίκιον. Ηχος δʹ. Ταχὺ προκατάλαβε. Τριάδος θεράποντες, καὶ ὑποφῆται σοφοί, δογμάτων ὀρθότητος, μυσταγωγοὶ ἱεροί, τῷ κόσμῳ ἐδείχθητε, Φώτιε Ιεράρχα, καὶ Γρηγόριε Πάτερ, Μᾶρκε Ποιμὴν Εφέσου, Ορθοδόξων Προστάται, καὶ πάσης Εκκλησίας, θεμέλιοι ἄῤῥηκτοι. Κοντάκιον. Ηχος β. Τοὺς ἀσφαλεῖς. Τοὺς εὐκλεεῖς, ἐν Ιεράρχαις μέλψωμεν, ὡς ἀληθεῖς Ορθο δοξίας φύλακας, σὺν Φωτίῳ τὸν Γρηγόριον, καὶ Μᾶρ κον ἅμα τὸν ἀοίδιμον ὀρθότητι δογμάτων γὰρ κατῄ σχυναν, αἱρέσεων ἐκ Δύσεως τὸ φρύαγμα, αἰτούμενοι πᾶσι θείαν ἔλλαμψιν. * Η Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων ἔχει ἀνακηρύξει καὶ τιμᾷ ὡς ἰδιαιτέρους Προστάτας Αὐτῆς τοὺς Αγίους Τρεῖς Νέους Ιεράρχας, εἰς τὴν ἱερὰν Αὐτῆς Ενστασιν κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς νέας αὐτῆς ἐκ Δυσμῶν προκλήσεως. 4

7 5

8 Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εσωτερικὴ ἄποψις τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς.

9 ΜΕΡΟΣ Βʹ Εγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2013

10 8 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων

11 Επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2013 Ἀπὸ τὴν Φιλαυτία στὴν Φιλοθεΐα διὰ μέσου τῆς Φιλαδελφίας Τὸ Εὐσπλαγχνο-κεντρικὸ Ἦθος τῆς Ἐκκλησίας Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές Eὐχόμεθα νὰ διανύσωμε καὶ τὸ Νέο Σωτήριο Ἔτος, πορευόμενοι σταθερὰ πρὸς τὴν Γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, πρὸς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, μὲ τὴν ὁδηγία, ἐνίσχυσι καὶ προστασία τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, εὐχαῖς τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ. Ἡ πορεία μας αὐτὴ ἀντιμετωπίζει ὁλονὲν καὶ περισσότερα καὶ περιπλοκώτερα ἐμπόδια, ἐφ ὅσον τὸ γενικώτερο ἦθος τῶν τελευταίων δεκαετιῶν στὴν Πατρίδα μας διαποτίζεται συνεχῶς ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἡ ἐκκοσμίκευσις διαβρώνει τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὸ ἦθος τῶν Χριστιανῶν. Στὴν παρακμιακὴ πορεία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου συμμετέχουν δυστυχῶς καὶ οἱ λεγόμενοι Χριστιανοί, 9

12 ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς τραγικῆς πραγματικότη τος, χωρὶς παραδόξως νὰ ἔχουν τοὐλάχιστον στοιχειώ δη αὐτογνωσία, ἡ ὁποία θὰ τοὺς ὡδηγοῦσε στὴν μόνη λύσι τοῦ δράματος, δηλαδὴ στὴν ἀνακαινιστικὴ Μετάνοια. Στὸν προσωπικὸ καὶ οἰκογενειακὸ-συλλογικὸ προγραμματισμὸ τῆς ζωῆς τῶν συγχρόνων μας Χριστιανῶν, ὁ Ἄλλος-ὁ Ἀδελφὸς δὲν ἔχει τὴν πρώτη θέσι, ἴσως οὔ τε κἄν τὴν τελευταία, διότι λησμονεῖται, ὅταν δὲν ἀ γνοῆται, ὅτι ὁ Ἄλλος-ὁ Ἀδελφὸς εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας μας Χριστός. Συστηματικὰ παραθεωρεῖται, ὅτι τὸ Ἦθος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Εὐσπλαγχνο-κεντρικό: γύρω ἀπὸ τὴν Εὐσπλαγχνία στρέφονται τὰ πάντα στὴν ζωή μας καὶ πηγὴ ὅλων τῶν εὐλογιῶν μας εἶναι ἡ Εὐσπλαγχνία. Ἡ γνήσια ἐν Χριστῷ Ἄσκησις, ὡς διαρκὴς ἀγὼν πρὸς ὑπέρβασιν τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἔχει ὡς κίνητρο ἰσχυρὸ τὴν Εὐσπλαγχνία, τὴν θυσιαστικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῆς Φιλαυτίας, ὥστε διὰ μέσου τῆς Φιλαδελφίας, νὰ ὁδηγηθῶμε στὴν Φιλοθεΐα. «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες (εὔσπλαγχνοι, συμπονε τι κοί), καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ἡμῶν Οἰκτίρμων ἐστὶ» (Λουκ. στ 36). Μόνον διὰ τῆς Εὐσπλαγχνίας θὰ γίνωμε φιλόθεοι καὶ θεοφιλεῖς, θὰ ὁμοιάσωμε στὸν Θεό, θὰ φθάσωμε στὴν θέωσι. Ὁ ἀκίνδυνος, ἀδάπανος καὶ συμβιβασμένος χρι στιανισμὸς δημιουργεῖ βολεμένους καὶ τελικὰ ὑποκριτὰς χριστιανούς, μὲ μία ἐπιφανειακὴ πνευματικότητα, μὲ 10

13 ἕνα ἐπίχρισμα εὐαγγελικό. «Γνωρίζω πολλούς», λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, «οἱ ὁποῖοι νηστεύουν καὶ προσεύχονται καὶ στενάζουν, ἐπιδεικνύοντας κάθε λογῆς ἀδάπανη εὐλάβεια. Ἐνῶ οὔτε ἕναν ὀβολὸ (μία πεντάρα) δὲν δίδουν στοὺς θλιβομένους. Τί κέρδος ἔχουν ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ἀρετή τους; Γι αὐτοὺς ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι κλειστή». «Οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ ξένοι εἶναι οἱ θυρωροὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ». Ἡ ἐθνικὴ καὶ διεθνὴς κρίσις λειτουργοῦν ἀφυπνιστι κά, εὑ ρισκόμεθα σὲ ἕνα κρίσιμο σημεῖο καμπῆς καὶ ὀ φεί λο με ὡς Χριστιανοὶ νὰ ὠθήσωμε, διὰ μέσου τοῦ Εὐ σπλαγχνοκεντρικοῦ Ἤθους μας, τὴν κοινωνικὴ πραγματικότη τα στὸ Ὅραμα τῆς Φιλοθεΐας. Εὐσπλαγχνία σημαίνει Διακονία τοῦ Ἀδελφοῦ καὶ ἡ Διακονία ἦταν ἀνέκαθεν «σῆμα κατατεθὲν» τῶν γνησίων Χριστιανῶν: «τὸ νὰ ζώνεσαι τὸ Λέντιον τῆς Διακονίας δὲν εἶναι ὑποτιμητικόν, εἶναι Μεγαλειῶδες», ἐν Χριστῷ τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ἡμῶν. Ο Ωρεῶν Κυπριανός, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος 11

14 Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, εἰς Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς Ιερὰν Μονὴν Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν Αττικῆς, Ἀπρίλιος

15 ΜΕΡΟΣ Γʹ «Τυπικὸν» 1. Κυριακοδρόμιον 2. Μηνολόγιον/ Εορτολόγιον 3. Νηστειοδρόμιον 13

16 κυριακοδρομιον 2013 ευαγγελιον αποστ. ηχος εωθ. ιανουαριοσ ιουνιοσ μαϊοσ απριλιοσ μαρτιοσ φεβρουαριοσ 7 Μετὰ τὰ Φῶτα πλ. δ ΙΑ 14 ΙΒ Λουκᾶ κθ α Α 21 ΙΣΤ Ματθαίου λα β Β 28 ΙΕ Λουκᾶ λβ γ Γ 4 ΙΖ Ματθαίου ΙΖ δ Δ 11 ΙΣΤ Λουκᾶ λγ πλ. α Ε 18 ΙΖ Λουκᾶ λδ πλ. β ΣΤ 25 Ἀπόκρεω βαρὺς Ζ 4 Τυροφάγου πλ. δ Η 11 Α Νηστειῶν α Θ 18 Β Νηστειῶν β Ι 25 Εὐαγγελισμὸς ΘΚ γ 1 Δ Νηστειῶν δ Α 8 Ε Νηστειῶν πλ. α Β 15 Βαΐων 22 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Α 29 Β Θωμᾶ β Α 6 Γ Μυροφόρων γ β Δ 13 Δ Παραλύτου δ γ Ε 20 Ε Σαμαρείτιδος Ε δ Ζ 27 ΣΤ Τυφλοῦ ΣΤ πλ. α Η 3 Ζ Ἁγίων Πατέρων Ζ πλ. β Ι 10 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Η 17 Α Ἁγίων Πάντων Α πλ. δ Α 24 Τ. Προδρόμου Προδρόμου α Β

17 κυριακοδρομιον 2013 ευαγγελιον αποστ. ηχος εωθ. δεκεμβριοσ νοεμβριοσ οκτωβριοσ σεπτεμβριοσ αυγουστοσ ιουλιοσ 1 Γ Ματθαίου Ἁγίων β Γ 8 Δ Ματθαίου δ γ Δ 15 Ἁγ. Πατέρων Πατέρων δ Ε 22 ΣΤ Ματθαίου ΣΤ πλ. α ΣΤ 29 Ζ Ματθαίου Ζ πλ. β Ζ 5 Η Ματθαίου η βαρὺς Η 12 Θ Ματθαίου θ πλ. δ Θ 19 Ι Ματθαίου Ι α Ι 26 ΙΑ Ματθαίου ΙΑ β ΙΑ 2 ΙΒ Ματθαίου ΙΒ γ Α 9 Πρὸ ὑψ. Τ.Σταυροῦ ΚΒ δ Β 16 Μετὰ ψ. Τ.Σταυροῦ ΚΑ πλ. α Γ 23 Α Λουκᾶ Προδρόμου πλ. β Δ 30 Β Λουκᾶ ΙΣΤ βαρὺς Ε 7 Γ Λουκᾶ ΙΖ πλ. δ ΣΤ 14 Δ Λουκᾶ Πατέρων α Ζ 21 ΣΤ Λουκᾶ ΙΘ β Η 28 Ζ Λουκᾶ κ γ Θ 4 Ε Λουκᾶ κα δ Ι 11 Η Λουκᾶ Ἁγίων πλ. α ΙΑ 18 Θ Λουκᾶ κγ πλ. β Α 25 ΙΓ Λουκᾶ Ἁγίας βαρὺς Β 2 ΙΔ Λουκᾶ κε πλ. δ Γ 9 Ι Λουκᾶ Ἀγίας α Δ 16 ΙΑ Λουκᾶ κθ β Ε 23 Πρὸ ΧΡ Γεννήσεως γ ΣΤ 30 Μετὰ ΧΡ Γέννησιν δ Ζ

18 ιανουαριοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ Δ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. Βασιλείου Μ Τ Σιλβέστρου π. Ρώμης, Σεραφεὶμ Σάρωφ ὁσίου 3 16 Τ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ., Θωμαΐδος Λεσβ Π 70 Ἀπ/λων Σύναξις, Θεοκτίστου ὁσίου 5 18 Π Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ/ρων, Συγκλητικῆς ὁσίας 6 19 Σ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ 7 20 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τιμίου Προδρόμου Σύναξις 8 21 Δ Γεωργίου Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας 9 22 Τ Πολυεύκτου μ/ρος Τ Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτινῆς Π Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου ὁσίου Π Τατιανῆς μάρτυρος Σ Ερμύλου & Στρατονίκου μ/ρων Κ ΙΒ ΛΟΥΚΑ. Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Δ Παύλου Θηβαίου ὁσίου, Ιωάννου Καλυβίτου ὁσίου Τ Πέτρου Ἀπ/λου προσκύνησις τ. Ἁλύσεως Τ Αντωνίου Μεγάλου ὁσίου Π Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας 19 1 Π Μακαρίου ὁσίου, Μάρκου Εφέσου Εὐγενικοῦ 20 2 Σ Εὐθυμίου Μεγάλου ὁσίου 21 3 Κ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μαξίμου ὁμ., Νεοφύτου μ/ρος 22 4 Δ Τιμοθέου Ἀπ/λου, Ἀναστασίου Πέρσου ὁσ/ρος 23 5 Τ Κλήμεντος & Ἀγαθαγγέλου μ/ρων 24 6 Τ Ξένης Ρωμαίας & Ξένης Ρωσίδος ὁσίων 25 7 Π Γρηγορίου ΚΠόλεως Θεολόγου 26 8 Π Ξενοφῶντος ὁσίου & τῆς συνοδίας αὐτοῦ 27 9 Σ Ιωάννου Χρυσοστόμου ἀνακομιδὴ φεβρουαριοσ Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ. Εφραὶμ & Ισαὰκ τῶν Σύρων ὁσίων Δ Ιγνατίου Θεοφόρου ἀν/δὴ Τ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Τ Κύρου & Ιωάννου ἀναργύρων ὁσιομ/ρων

19 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 7 Μετὰ τὰ Φῶτα Εφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ ΙΒ Λουκᾶ Κολασ. γ 4-11 Λουκ. ιζ ΙΣΤ Ματθαίου Α Τιμοθ. α Ματθ. κε ΙΕ Λουκᾶ Α Τιμοθ. δ 9-15 Λουκ. ιθ 1-10 Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Ιανουαρίου Τὴν 3ην: κατάλυσις εἰς πάντα (Δωδεκαήμερον). Τὴν 5ην, παραμονὴν Θεοφανίων: αὐστηρὰ νηστεία. Τὴν 10ην, 12ην, 19ην, 24ην, 26ην καὶ 31ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 17ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Διευκρίνισις: Σημειοῦνται διὰ σταυροῦ ( ) αἱ ἡμέ ραι ἐ κεῖναι, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἰδιάζουσαν σημασίαν εἰς τὸν ἐ τή σιον ἑορτολογικὸν κύκλον, ὡς καὶ ἐκεῖναι, κατὰ τὰς ὁποίας, λόγῳ μεγάλης Εορτῆς, ἔχομεν ἀργίαν καὶ γίνεται ἡ ἀνάλογος κατάλυσις τῆς νηστείας.

20 φεβρουαριοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 28. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ Π Τρύφωνος μάρτυρος 2 15 Π ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 3 16 Σ Συμεὼν Θεοδόχου & Αννης προφ. Σύναξις 4 17 Κ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου 5 18 Δ Ἀγάθης μάρτυρος 6 19 Τ Βουκόλου ἐπ. Σμύρνης, Φωτίου ΚΠόλεως 7 20 Τ Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ ὁσ Π Θεοδώρου στρατηλάτου, Ζαχαρίου προφ Π Νικηφόρου ἀνεξικάκου μ/ρος Σ Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος Κ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (Τελ.&Φαρ.). Βλασίου ἱερ/ρος Δ Μελετίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης Τ Μαρτινιανοῦ ὁσίου Τ Αὐξεντίου ἐν τῷ Βουνῷ ὁσίου Π Ονησίμου ἀποστόλου 16 1 Π Παμφίλου μ/ρος, Φλαβιανοῦ ΚΠόλεως 17 2 Σ Θεοδώρου Τήρωνος μεγ/ρος 18 3 Κ ΙΖ ΛΟΥΚΑ ( Ασώτου). Λέοντος πάπα Ρώμης 19 4 Δ Ἀρχίππου Ἀπ/λου, Φιλοθέης Ἀθηναίας ὁσιομ/ρος 20 5 Τ Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης 21 6 Τ Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου Ἀντιοχείας 22 7 Π Μαρτύρων ἐν τοῖς Εὐγενίου εὕρεσις Λειψάνων 23 8 Π Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης ἱερομ/ρος 24 9 Σ Α Ψυχοσάββατον. Τ. Προδρ. Α & Β εὕρ. τ. Κεφ.* μαρτιοσ Κ ΑΠΟΚΡΕΩ. Ταρασίου ΚΠ ὁμολ/τοῦ Δ Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρ/δος Τ Προκοπίου Δεκαπολίτου ὁσίου Τ Βασιλείου ὁμολογητοῦ ὁσίου * Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Τ. Προδρόμου προψάλλεται τὴν Παρασκευήν. 18

21 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 4 ΙΖ Ματθαίου Β Κορ. στ 16-ζ 1 Ματθ. ιε ΙΣΤ Λουκᾶ Β Τιμοθ. γ Λουκ. ιη ΙΖ Λουκᾶ Α Κορ. στ Λουκ. ιε Ἀπόκρεω Α Κορ. η 8 - θ 2 Ματθ. κε Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου Τὴν 7ην, 9ην καὶ 21ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 2αν: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 14ην καὶ 16ην: κατάλυσις εἰς πάντα ( πρώτη ἑβδομὰς Τριωδίου). Τὴν 23ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου (διὰ τὴν μεταφορὰν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Τ. Προδρόμου). Ἀπὸ 26.2 ἕως 3.3: κατάλυσις εἰς πάντα, πλὴν κρέατος (ἑβδομὰς Τυρινῆς). 19

22 μαρτιοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ Π Εὐδοκίας ἀπὸ Σαμαρειτῶν ὁσιομ/ρος 2 15 Π Ησυχίου μ/ρος, Ιωακεὶμ Ιθακησίου ὁσίου 3 16 Σ Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων 4 17 Κ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Γερασίμου Ἰορδανίτου ὁσίου 5 18 Δ Καθαρὰ Δευτέρα. ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 6 19 Τ 42 ἐν Ἀμορίῳ μαρτύρων 7 20 Τ 7 ἐν Χερσῶνι ἱερ/ρων, Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι ὁσίου 8 21 Π Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας ὁμολ/τοῦ 9 22 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Τεσσαράκοντα μεγ/ρων Σ Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα κολλύβων Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ορθοδοξίας). Σωφρονίου Ιεροσ/μων Δ Θεοφάνους τῆς Σιγγριανῆς ὁμολ/τοῦ ὁσίου Τ Νικηφόρου ΚΠόλεως ἀνακομιδὴ Λειψάνου Τ Βενεδίκτου ἐκ Νουρσίας ὁσίου Π Ἀγαπίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Σαβίνου μ/ρος Σ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Αγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ) 19 1 Δ Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μ/ρων 20 2 Τ 44 Ἁγιοσαββαϊτῶν Πατέρων ἀναιρ/ντων 21 3 Τ Ιακώβου ἐπισκόπου ὁμολογητοῦ 22 4 Π Βασιλείου πρεσβ. Ἀγκυρανῶν ἱερ/ρος 23 5 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Νίκωνος κλπ. ὁσιομ/ρων 24 6 Σ Ἀρτέμονος ἐπ. Σελευκείας ὁσίου απριλιοσ 25 7 Κ Γ ΝΗΣΤ. (Σταυρ/σεως). ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΚ 26 8 Δ Γαβριὴλ Ἀρχαγγέλου Σύναξις 27 9 Τ Ματρώνης ἐν Θεσσαλονίκῃ μ/ρος Τ Ιλαρίωνος τοῦ Νέου ὁσίου Π Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ιωάννου τῆς Κλίμακος ὁσ Σ Υπατίου ἐπ. Γαγγρῶν ἱερ/ρος

23 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 4 Τυροφάγου Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Ματθ. στ Α Νηστειῶν Εβρ. ια 24-26, Ιωάν. α Β Νηστειῶν Εβρ. α 10-β 3 Μάρκ. β Εὐαγγελισμοῦ Ἑβρ. δ 14-ε 6 Λουκ. α Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Μαρτίου Ἀπὸ 26.2 ἕως 3.3: κατάλυσις εἰς πάντα, πλὴν κρέατος (ἑβδομὰς Τυρινῆς). Περίοδος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ( ): Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 9ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 25ην: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 26ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 21

24 22 απριλιοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Οσ. Ιωάννου Κλίμακος) 2 15 Δ Τίτου θαυματουργοῦ ὁσίου 3 16 Τ Νικήτα ὁμολ/τοῦ ἡγ. Μονῆς Μηδικίου ὁσίου 4 17 Τ Γεωργίου ἐν Μαλεῷ ὁσ., Θεωνᾶ ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης 5 18 Π ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ. Κλαυδίου κλπ. μ/ρων 6 19 Π Ε ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Εὐτυχίου ΚΠόλεως 7 20 Σ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ. Καλλιοπίου μ/ρος 8 21 Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Οσ. Μαρίας Αἰγυπτίας) 9 22 Δ Εὐψυχίου ἐν Καισαρείᾳ μ/ρος Τ Τερεντίου κλπ. μ/ρων, Γρηγορίου Ε ΚΠόλεως Τ Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερ/ρος Π Βασιλείου ἐπ. Παρίου ὁμολογητοῦ Π Μαρτίνου πάπα Ρώμης ὁμολογητοῦ Σ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Ἀριστάρχου Ἀπ/λου Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Κρήσκεντος μάρτυρος Δ Μ. Δευτέρα. Ἀγάπης κλπ. μ/ρων Τ Μ. Τρίτη. Συμεὼν Περσίδος ἱερ/ρος 18 1 Τ Μ. Τετάρτη. Ιωάννου ὁσίου 19 2 Π Μ. Πέμπτη. Παφνουτίου ἱερομάρτυρος 20 3 Π Μ. Παρασκευή. Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ ὁσ Σ Μ. Σάββατον. Ιανουαρίου ἱερ/ρος μαϊοσ 22 5 Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 23 6 Δ Δευτέρα Διακαινησίμου. Γεωργίου Μεγ/ρος 24 7 Τ ΘΚ Πορταϊτίσσης. Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης 25 8 Τ Μάρκου Αποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ 26 9 Π Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας ἱερ/ρος Π Ζωοδόχου Πηγῆς. Συμεὼν ἐπ. Ιεροσολύμων Σ 9 ἐν Κυζίκῳ μαρτύρων Κ Β ΙΩΑΝΝΟΥ (Θωμᾶ). Ιάσονος & Σωσιπάτρου Ἀπ/λων Δ Ιακώβου Ζεβεδαίου Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒ

25 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 1 Δ Νηστειῶν Εβρ. στ Μάρκ. θ Ε Νηστειῶν Εβρ. θ Μάρκ. ι Βαΐων φιλιπ. δ 4-9 Ιωάν. ιβ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Πράξ. α 1-8 Ιωάν. α Β Θωμᾶ Πράξ. ε Ιωάν. κ Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Απριλίου Περίοδος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ( ): Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου. Μεγάλη Εβδομὰς ( ): αὐστηρὰ νηστεία. Διακαινήσιμος Εβδομὰς ( ): κατάλυσις εἰς πάντα. 23

26 μαϊοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ Τ Ιερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπ. Πάφου 2 15 Τ Ἀθανασίου Μ. ἀν/δὴ Λειψάνου 3 16 Π Τιμοθέου & Μαύρας μ., Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ ἀν/δὴ 4 17 Π Πελαγίας παρθενομάρτυρος 5 18 Σ Εἰρήνης μεγ/ρος, Εφραὶμ νέου ὁσιομ/ρος 6 19 Κ Γ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μυροφόρων). Ιὼβ δικαίου, Σεραφεὶμ ἐν Δομβῷ 7 20 Δ Τ. Σταυροῦ ἐμφάνισις ἐν Ἱεροσολύμοις 8 21 Τ Ιωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου Μεγ. ὁσίου 9 22 Τ Ησαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ/ρος Π Σίμωνος Ζηλωτοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ Π Μωκίου ἱερ/ρος, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ/λων Σ Επιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ Κων/λεως Κ Δ ΙΩΑΝ. (Παραλύτου). Γλυκερίας μάρτυρος Δ Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ μ/ρος, Λεοντίου Ἱεροσολύμων Τ Παχωμίου Μεγάλου ὁσ., Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης Τ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Θεοδώρου ἡγιασμένου ὁσίου Π Ἀνδρονίκου καὶ Ιουνίας Ἀποστόλων Π Πέτρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 19 1 Σ Πατρικίου Προύσης ἱερ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ 20 2 Κ Ε ΙΩΑΝ. (Σαμαρείτιδος). Θαλλελαίου μ/ρος 21 3 Δ Κων/νου & Ελένης ἰσαποστόλων βασιλέων 22 4 Τ Βασιλίσκου μάρτυρος 23 5 Τ Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων ὁμολογητοῦ 24 6 Π Συμεὼν τοῦ Θαυμαστορείτου ὁσίου 25 7 Π Τιμίου Προδρόμου Γ εὕρεσις Τ. Κεφαλῆς 26 8 Σ Κάρπου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70 ιουνιοσ 27 9 Κ ΣΤ ΙΩΑΝ. (Τυφλοῦ). Ελλαδίου, Ιωάννου Ρώσου Δ Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτηνῆς ἱερ/ρος, Ἀνδρέου διὰ ΧΡ Σαλοῦ Τ Θεοδοσίας μ/ρος. ΑΛΩΣΙΣ ΚΠΟΛΕΩΣ Τ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ. Ισαακίου Δαλμάτων ὁσ Π ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ

27 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6 Γ Μυροφόρων Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 8 13 Δ Παραλύτου Πράξ. θ Ιωάν. ε Ε Σαμαρείτιδος Πράξ. ια Ιωάν. δ ΣΤ Τυφλοῦ Πράξ. ιστ Ιωάν. θ 1-38 Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Μαΐου Περίοδος Πεντηκοσταρίου ( ): εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευὰς κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 16ην καὶ τὴν 30ήν: κατάλυσις ἰχθύος. 25

28 26 ιουνιοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ Π Ιουστίνου φιλοσόφου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 2 15 Σ Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολογητοῦ 3 16 Κ Ζ ΙΩΑΝΝΟΥ. 318 Πατέρων Α Οἰκ. Συνόδου 4 17 Δ Μητροφάνους ἀρχιεπ. ΚΠόλεως 5 18 Τ Δωροθέου ἐπ. Τύρου ἱερ/ρος, Μάρθας καὶ Μαρίας 6 19 Τ Ιλαρίωνος ἡγουμένου Μ. Δαλμάτων νέου ὁσίου 7 20 Π Θεοδότου ἱερ/ρος, Παϊσίου (Παναγῆ) Μπασιᾶ ὁσίου 8 21 Π Θεοδώρου στρατ/του Ἀν/δή, Καλλιόπης μ Σ Β Ψυχοσάββατον. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας Κ Η ΙΩΑΝΝΟΥ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Δ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΘΚ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ, Βαρνάβα Ἀπ Τ Ονουφρίου Αἰγυπτίου, Πέτρου Ἀθωνίτου ὁσίων Τ Ἀκυλίνης μάρτυρος Π Ελισαίου προφ., Μεθοδίου ΚΠόλεως Π Ἀμὼς προφήτου, Γλυκερίου νέου ὁμολ. Ρουμανίας Σ Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου Κ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 18 1 Δ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. Λεοντίου μάρτυρος 19 2 Τ Ιούδα Ἀπ., Παϊσίου Μ., Ιωάννου ἀρχιεπ. Σαγγάης 20 3 Τ ΘΚ Οδηγήτριας. Μεθοδίου Πατάρων ἱερ/ρος 21 4 Π Ιουλιανοῦ Ταρσέως μ/ρος 22 5 Π Εὐσεβίου ἐπ. Σαμοσάτων ἱερ/ρος 23 6 Σ Ἀγριππίνης μ/ρος, Βαρβάρου Μυροβλύτου ιουλιοσ 24 7 Κ Τ. Προδρόμου Ιω. Γενέθλιον, Ἁγιορειτῶν Πατέρων 25 8 Δ Φεβρωνίας ὁσιομ/ρος 26 9 Τ Δαυῒδ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁσίου Τ Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου ὁσ Π Κύρου & Ιωάννου Ἀναργύρων Π Πέτρου & Παύλου πανευφήμων Απ/λων Σ ΙΒ Αγίων Αποστόλων Σύναξις

29 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 3 Ζ Ἁγ. Πατέρων Πράξ. κ 16-18, Ιωάν. ιζ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Πράξ. β 1-11 Ιωάν. ζ 37-52, η Α Ἁγ. Πάντων Εβρ. ια 33-ιβ 2 Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ Τ. Προδρόμου Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Λουκ. α 1-25, 57-68, 76, 80 Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Ιουνίου Εβδομὰς τοῦ Αγίου Πνεύματος ( ): κατάλυ σις εἰς πάντα. Περίοδος νηστείας Ἁγίων Ἀποστόλων ( ): Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τρίτη καὶ Πέμπτη: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατον καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 29ην: κατάλυσις ἰχθύος. 27

30 ιουλιοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ ἀναργ. ἐκ Ρώμης 2 15 Δ Τ. Εσθῆτος ΘΚ Κατάθεσις 3 16 Τ ΘΚ Γαλακτοτροφούσης. Υακίνθου μ/ρος 4 17 Τ Ἀνδρέου ἀρχιεπ. Κρήτης 5 18 Π Ἀθανασίου Ἀθωνίτου ὁσίου, Λαμπαδοῦ ὁσίου 6 19 Π Σισώη Μεγάλου ὁσίου 7 20 Σ Κυριακῆς μεγ/ρος, Θωμᾶ Μαλεΐνου ὁσίου 8 21 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προκοπίου μεγ/ρος 9 22 Δ Παγκρατίου ἐπ. Ταυρομενίας ἱερ/ρος Τ 45 ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας μ/ρων Τ Εὐφημίας πανευφήμου μεγ/ρος Π ΘΚ Τριχερούσης. Πρόκλου & Ιλαρίου μ/ρων Π Γαβριὴλ Ἀρχ/λου Σύναξις. Γολινδοὺχ μ/ρος Σ Ἀκύλα Ἀπ/λου, Νικοδήμου Ἁγιορείτου ὁσἰου Κ Αγίων Πατέρων τῶν 7 Οἰκ. Συνόδων Δ Ἀθηνογένους ἱερ/ρος Τ Μαρίνης μεγαλομάρτυρος Τ Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος 19 1 Π Μακρίνης ὁσίας, Σεραφεὶμ Σάρωφ ἀν/δὴ 20 2 Π Ηλιοὺ τοῦ Θεσβίτου προφήτου 21 3 Σ Ιωάννου ὁσίου & Συμεὼν διὰ ΧΡ Σαλοῦ 22 4 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μαρίας Μαγδαληνῆς ἰσαπ/λου 23 5 Δ Φωκᾶ ἱερ/ρος, Ἰεζεκιὴλ προφ., Πελαγίας Τηνίας 24 6 Τ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος 25 7 Τ Αννης Θεοπρομήτορος Κοίμησις 26 8 Π Παρασκευῆς ὁσιομ/ρος, Ερμολάου ἱερ/ρος 27 9 Π Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ μεγ/ρος Σ Προχόρου κλπ. Ἀπ/λων, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου αυγουστοσ Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Καλλινίκου μ/ρος, Θεοδότης μ/ρος Δ Σίλα, Σιλουανοῦ κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν Τ Εὐδοκίμου δικαίου, Ιωσὴφ εὐσχήμονος βουλευτοῦ

31 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 1 Γ Ματθαίου Α Κορ. ιβ 27-ιγ 7 Ματθ. στ (Ἁγίων) 8 Δ Ματθαίου Ρωμ. στ Ματθ. η Ἁγίων Πατέρων Τίτ. γ 8-15 ματθ. ε ΣΤ Ματθαίου Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ Ζ Ματθαίου Ρωμ. ιε 1-7 ματθ. θ Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Ιουλίου Τὴν 4ην, 6ην, 13ην καὶ 26ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 11ην, 20ήν, 25ην καὶ 27ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 29

32 αυγουστοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ Τ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. Ἁγίων Μακκαβαίων 2 15 Π Στεφάνου πρωτ/ρος ἀν/δὴ Λειψάνου 3 16 Π Ισαακίου, Δαλμάτου & Φαύστου ὁσίων 4 17 Σ 7 Παίδων ἐν Εφέσῳ 5 18 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εὐσιγνίου μάρ/ρος 6 19 Δ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 7 20 Τ Δομετίου ὁσιομ/ρος, Θεοδοσίου Αργους ὁσίου 8 21 Τ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου ὁμολ/τοῦ 9 22 Π Ματθία συμψήφου Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒ Π Λαυρεντίου, Ιππολύτου & Ξύστου μ/ρων Σ Εὔπλου διακ. μ/ρος, Νήφωνος πατρ. ΚΠόλεως Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φωτίου & Ἀνικήτου μαρτύρων Δ Μαξίμου ὁμολ. μετάθεσις Λειψάνου Τ Μιχαίου προφήτου Τ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π Ἁγ. Μανδηλίου, Διομήδους μ., Γερασίμου Κεφ/νίας ὁσ Π Μύρωνος μάρτυρος Σ Φλώρου & Λαύρου μ/ρων 19 1 Κ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀνδρέου & λοιπῶν 2593 μ/ρων 20 2 Δ Σαμουὴλ προφήτου 21 3 Τ Θαδδαίου Ἀπ/λου, Νεκταρίου Αἰγίνης ἀν/δὴ 22 4 Τ ΘΚ Προυσιωτίσσης. Ἀγαθονίκου μ/ρος 23 5 Π Ἀπόδοσις Κοιμήσεως ΘΚ. Λούππου μάρτυρος 24 6 Π Εὐτυχοῦς ἱερ/ρος, Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ νέου ἱερομ/ρος 25 7 Σ Βαρθολομαίου & Τίτου Ἀποστόλων σεπτεμβριοσ 26 8 Κ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ/ρων 27 9 Δ Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου νεοφανοῦς μ/ρος Τ Μωϋσέως Αἰθίοπος ὁσίου Τ Ιωάννου Προδρόμου Αποτομὴ τ. Κεφαλῆς Π Ἀλεξάνδρου κλπ. ΚΠόλεως, Βρυαίνης ὁσίας Π Τιμίας Ζώνης ΘΚ Κατάθεσις

33 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 5 Η Ματθαίου Α Κορ. α Ματθ. ιδ Θ Ματθαίου Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ Ι Ματθαίου Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ ΙΑ Ματθαίου Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Αὐγούστου Περίοδος νηστείας Δεκαπενταυγούστου (1-14.8): Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 6ην: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 15ην: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 17ην, 22αν καὶ 24ην: νηστεία (δὲν κα τα λύεται ἔλαιον). Τὴν 29ην: αὐστηρὰ νηστεία. Τὴν 31ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 31

34 32 σεπτεμβριοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ Σ ΑΡΧΗ ΕΚΚΛ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. Συμεὼν στυλίτου ὁσίου 2 15 Κ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μάμαντος μ., Ιωάννου Νηστευτοῦ 3 16 Δ Ἀνθίμου ἱερ/ρος, Θεοκτίστου ὁσίου 4 17 Τ Μωϋσέως Θεόπτου προφ., Βαβύλα ἱερ/ρος 5 18 Τ Ζαχαρίου πατρὸς Τ. Προδρόμου 6 19 Π Μιχαὴλ Ἀρχ/λου θαῦμα ἐν Χώναις 7 20 Π Σώζοντος μ/ρος 8 21 Σ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 22 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Ιωακεὶμ & Αννης Θεοπ/ρων Δ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ/ρων Τ Θεοδώρας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου Τ Αὐτονόμου ἐπ. Πρεναίστου ἱερ/ρος Π Εγκαίνια Ναοῦ Ἀναστάσεως. Κορνηλίου μ/ρος Π ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Σ Νικήτα μεγ/ρος, Βησσαρίωνος ἀρχιεπ. Λαρίσης Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Εὐφημίας μεγ/ρος Δ Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μ/ρων 18 1 Τ Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης θαυματουργοῦ, Ρωμύλου ὁσίου 19 2 Τ Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος μ/ρων 20 3 Π Εὐσταθίου Πλακίδα & τῆς συνοδίας αὐτοῦ 21 4 Π Κοδράτου τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ Ἀπ/λου, Ιωνᾶ προφ Σ Φωκᾶ ἱερ/ρος, Κοσμᾶ Ζωγραφίτου ὁσίου οκτωβριοσ 23 6 Κ Α ΛΟΥΚΑ. Ιωάννου Προδρόμου Σύλληψις 24 7 Δ ΘΚ Μυρτιδιωτίσσης. Θέκλης ἰσαπ/λου 25 8 Τ Εὐφροσύνης & Παφνουτίου, Σεργίου Ράδονεζ ὁσίου 26 9 Τ Ιωάννου Θεολόγου Μετάστασις Π Καλλιστράτου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων Π Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ ὁσίου Σ Κυριακοῦ ἀναχωρητοῦ ὁσίου Κ Β ΛΟΥΚΑ. Γρηγορίου ἐπ. Ἀρμενίας ἱερ/ρος

35 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 2 ΙΒ Ματθαίου Α Κορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ Πρὸ Υψ. Τ.Σταυροῦ Γαλ. στ Ιωάν. γ Μετὰ Υψ. Τ.Σταυροῦ Γαλ. β Μάρκ. η 34-θ 1 23 Α Λουκᾶ γαλ. δ (Ἁγίου) Λουκ. ε Β Λουκᾶ β Κορ. στ 1-10 Λουκ. στ Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου Τὴν 5ην, 7ην, 12ην, 19ην, 21ην καὶ 28ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 14ην: αὐστηρὰ νηστεία. Τὴν 26ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 33

36 οκτωβριοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ Δ Αγ.Σκέπης. ΘΚ Γοργοεπηκόου. Ἀνανίου Ἀπ/λου 2 15 Τ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ Μ/ΡΩΝ 3 16 Τ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἱερ/ρος 4 17 Π Ιεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν 5 18 Π Χαριτίνης μάρτυρος, Μεθοδίας Κιμώλου ὁσίας 6 19 Σ Θωμᾶ Ἀποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ 7 20 Κ Γ ΛΟΥΚΑ. Σεργίου & Βάκχου μ/ρων, 99 ἐν Κρήτῃ ὁσίων 8 21 Δ Πελαγίας ὁσίας 9 22 Τ Ιακώβου Ἀλφαίου Ἀπ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσίων Τ Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ/ρων Π Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους Γραπτοῦ ὁσίου Π Πρόβου, Ταράχου μ/ρων, Συμεὼν νέου Θεολόγου ὁσίου Σ Κάρπου, Παπύλου κλπ. μ/ρων, Χρυσῆς νεομ/ρος Κ Δ ΛΟΥΚΑ. Αγ. Πατέρων Ζ Οἰκ. Συνόδου Δ Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχείας ἱερ/ρος Τ Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου μ/ρος Τ Ὠσηὲ προφ., Ἀνδρέου ἐν Κρίσει ὁσιομ/ρος Π Λουκᾶ Αποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ 19 1 Π Ιωὴλ προφ., Οὐάρου μ., Ιω. Κροστάνδης 20 2 Σ Ἀρτεμίου μ/ρος, Γερασίμου Κεφ/νίας ὁσίου ἀν/δὴ 21 3 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Ιλαρίωνος Μ. ὁσίου, Χριστοδούλου ἀν/δὴ 22 4 Δ Ἀβερκίου ἐπ. Ιεραπόλεως ἰσαπ/λου 23 5 Τ Ιακώβου Αδελφοθέου Απ., Ιγνατίου πατρ. ΚΠ 24 6 Τ Ἀρέθα μεγ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 25 7 Π Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μ/ρων 26 8 Π Δημητρίου Μυροβλύτου μεγ/ρος 27 9 Σ Νέστορος ἐν Θεσσαλονίκῃ μ/ρος νοεμβριοσ Κ Ζ ΛΟΥΚΑ. Τερεντίου & Νεονίλλης μ/ρων Δ Ἀναστασίας Ρωμαίας ὁσιομ/ρος, Ἀβραμίου ὁσίου Τ Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ/ρων Τ Στάχυος κλπ. Ἀπ. ἐκ τῶν 70, Επιμάχου μ/ρος

37 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 7 Γ Λουκᾶ Β Κορ. στ 16-ζ 1 Λουκ. ζ Δ Λουκᾶ Τίτ. γ 8-15 (Πατέρων) Λουκ. η ΣΤ Λουκᾶ Β Κορ. ια 31-ιβ 9 Λουκ. η Ζ Λουκᾶ Γαλ. α λουκ. η Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Οκτωβρίου Τὴν 3ην, 5ην, 10ην, 12ην, 17ην, 19ην, 24ην, καὶ 31ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 26ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 35

38 36 νοεμβριοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ Π Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναρ/ρων, Ελένης ἐκ Σινώπης 2 15 Π Ἀκινδύνου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 3 16 Σ Ἀκεψιμᾶ κλπ. μ., Γεωργίου Μεγ/ρος ἀνακομιδὴ 4 17 Κ Ε ΛΟΥΚΑ. Ιωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου & Ερμαίου μ.* 5 18 Δ Γαλακτίωνος & Επιστήμης ὁσιομ/ρων 6 19 Τ Παύλου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως ἱερ/ρος 7 20 Τ 33 ἐν Μελιτηνῇ μ/ρων, Λαζάρου Γαλησιώτου ὁσίου 8 21 Π Ασωμάτων Δυνάμεων Σύναξις 9 22 Π Ονησιφόρου & Πορφυρίου μ., Νεκταρίου Αἰγίνης Σ Ολυμπᾶ κλπ. Ἀπ. ἐκ τῶν 70, Ορέστου μ/ρος Κ Η ΛΟΥΚΑ. Μηνᾶ κλπ. μ/ρων, Θεοδώρου Στουδίτου Δ Ιωάννου Ελεήμονος, Νείλου ὁσίου Τ Ιωάννου Χρυσοστόμου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως Τ Φιλίππου Απ/λου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Π ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. Γουρία, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου μ/ρων Π Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ ἐκ τῶν ΙΒ Σ Γρηγορίου ἐπ. Νεοκαισαρείας θαυματουργοῦ 18 1 Κ Θ ΛΟΥΚΑ. Πλάτωνος & Ρωμανοῦ μαρτύρων 19 2 Δ Ἀβδιοὺ προφ., Βαρλαὰμ μ/ρος 20 3 Τ Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσίου, Πρόκλου ΚΠόλεως 21 4 Τ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 5 Π Φιλήμονος κλπ. Ἀπ/λων, Καικιλίας κλπ. μ/ρων 23 6 Π Ἀμφιλοχίου Ικονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων 24 7 Σ Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας ἱερ/ρων δεκεμβριοσ 25 8 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ. Αἰκατερίνης μεγ/ρος, Μερκουρίου μ/ρος 26 9 Δ Ἀλυπίου ὁσ., Νίκωνος «Μετανοεῖτε», Στυλιανοῦ ὁσίου Τ Ιακώβου τοῦ Πέρσου μεγαλομάρτυρος Τ Στεφάνου νέου ὁσ/ρος, Εἰρηνάρχου μ/ρος Π Παραμόνου & τῶν σὺν αὐτῷ 370 μ/ρων Π Ανδρέου Πρωτοκλήτου Απ/λου ἐκ τῶν ΙΒ * Ἁγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν.

39 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 4 Ε Λουκᾶ Γαλ. β λουκ. ιστ Η Λουκᾶ Β Κορ. δ 6-15 (Ἁγίων) Λουκ. ι Θ Λουκᾶ Εφεσ. β 4-10 λουκ. ιβ ΙΓ Λουκᾶ Γαλ. γ 23-δ 5 (Ἁγίας) Λουκ. ιη Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου Τὴν 2αν, 7ην καὶ 9ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 14ην: κατάλυσις ἰχθύος. Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων ( ): Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν κατα λύεται ἔλαιον). Τρίτη καὶ Πέμπτη: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατον καὶ Κυριακὴ (ἐκτὸς καὶ ): κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 16ην καὶ 30ήν: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 21ην: κατάλυσις ἰχθύος. 37

40 δεκεμβριοσ 2013 Π. Ν. Ἡμ. Ἡμέραι 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ Σ Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου ἐλεήμονος 2 15 Κ ΙΔ ΛΟΥΚΑ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Κυρίλλου Φιλεώτου 3 16 Δ Σοφονίου προφήτου 4 17 Τ Βαρβάρας μεγ/ρος, Ιωάννου Δαμασκηνοῦ 5 18 Τ Σάββα ἡγιασμένου ὁσίου 6 19 Π Νικολάου ἐπ. Μύρων θαυματουργοῦ 7 20 Π Ἀμβροσίου ἐπ. Μεδιολάνων 8 21 Σ Παταπίου ὁσίου, Σωσθένους Ἀπ. ἐκ τῶν Κ Ι ΛΟΥΚΑ. Αννης μητρὸς Θεοτόκου Σύλληψις Δ Μηνᾶ, Ερμογένους & Εὐγράφου μ/ρων Τ Δανιὴλ στυλίτου ὁσίου Τ Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος θαυμ/γοῦ Π Εὐστρατίου, Αὐξεντίου κλπ. μ/ρων, Λουκίας μ/ρος Π Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου κλπ. μ/ρων Σ Ελευθερίου ἱερ/ρος, Παύλου ἐν Λάτρῳ ὁσίου Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ (Προπ/ρων). Ἀγγαίου προφήτου Δ Δανιὴλ προφ., 3 Παίδων, Διονυσίου ἐν Ζακύνθῳ Τ Σεβαστιανοῦ & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων, Μοδέστου Ἱεροσολ Τ Βονιφατίου μ/ρος & Ἀγλαΐδος ὁσίας 20 2 Π Ιγνατίου Θεοφόρου ἐπ. Ἀντιοχείας ἱερ/ρος 21 3 Π Ιουλιανῆς τῆς ἐν Νικομηδείᾳ μ/ρος 22 4 Σ Ἀναστασίας φαρμακολυτρίας μεγ/ρος ιανουαριοσ 23 5 Κ ΠΡΟ ΧΡ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. 10 ἐν Κρήτῃ μ/ρων 24 6 Δ Εὐγενίας ὁσιομ/ρος 25 7 Τ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 26 8 Τ Υπεραγίας ΘΚ Σύναξις. Εὐθυμίου Σάρδεων 27 9 Π Στεφάνου πρωτ/ρος, Θεοδώρου Γραπτοῦ Π Δισμυρίων ἐν Νικομηδείᾳ μ/ρων Σ Νηπίων ὑπὸ Ηρώδου ἀναιρ., Μαρκέλλου ὁσίου Κ ΜΕΤΑ ΧΡ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Ἀνυσίας μ/ρος Δ Μελάνης ὁσίας, Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου

41 Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 2 ΙΔ Λουκᾶ Ἐφεσ. δ 1-7 Λουκ. ιη Ι Λουκᾶ γαλ. δ (Ἁγίας) Λουκ. ιγ ΙΑ Λουκᾶ κολασ. γ 4-11 Λουκ. ιδ Πρὸ ΧΡ Γεννήσεως Εβρ. ια 9-10, Ματθ. α Μετὰ ΧΡ Γέννησιν Γαλ. α Ματθ. β Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (μέχρι 24ης Δεκ.): Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν κατα λύεται ἔλαιον). Τρίτη καὶ Πέμπτη: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατον καὶ Κυριακὴ (ἐκτὸς ): κατά λυσις ἰχθύος. Τὴν 5ην, 12ην καὶ 17ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Εβδ. Χριστουγέννων ( ): κατάλυσις εἰς πάντα. 39

42 Ιερὰ Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σταμάτας Ἀττικῆς. 40 Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Γιάτρισσας Ἀσπροχώματος Καλαμάτας.

43 ΜΕΡΟΣ Δʹ Διοικητικὸν Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων. 1. Ιερὰ Μητρόπολις Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. 2. Ιερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ετνα (Καλιφορνίας Η.Π.Α.). 3. Ιερὰ Επισκοπὴ Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας (Αὐστραλίας). 4. Ιερὰ Επισκοπὴ Νόρα (Κάλιαρι Σαρδινίας). 5. Ιερὰ Επισκοπὴ Λούνης (Πιστόϊα Ιταλίας). 6. Ιερὰ Επισκοπὴ Ἀλανίας (Νοτίου Οσσετίας). 41

44 Συνεδρίασις τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ( Οκτώβριος 2012).

45 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Α. Συγκρότησις Ιερᾶς Συνόδου Πρόεδρος Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Αναπληρωτὴς Πρόεδρος Ωρεῶν κ. Κυπριανός. Μέλη Ο Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος. Οἱ Σεβασμιώτατοι Επίσκοποι Νόρα κ. Μιχαήλ. Λούνης κ. Σιλουανός. Οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Σχολάζων Επίσκοπος: Ο πρώην Ἀλανίας κ. Γεώργιος. Κεκοιμημένοι Ιεράρχαι Γεώργιος Κένυας ( 1987), Ιωάννης Σαρδινίας ( 2002), Χρυσόστομος Σύδνεϋ ( 2010).

46 Β. Διαρκής Ιερὰ Σύνοδος 44 Αναπληρωτὴς Πρόεδρος Ωρεῶν κ. Κυπριανός. Μέλη Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεύς. Εδρα Ιερὰ Μητροπολιτικὴ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλὴ Ἀττικῆς. Ταχυδρ. Διεύθυνσις Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, Α.Γ. 112, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ Ἀριθ. Τηλεφ.: , Ἀριθ. Τηλεαντ. (Telefax): Επίσημος Ιστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον Γ. Ιερεῖς: 114. Αγαμοι 23. Εγγαμοι 91. Δ. Διάκονοι: 22. Ε. Μοναχοί: 68. ΣΤ. Μοναχαί: 106. Ζ. Ενορίαι - Ναοὶ - Παρεκκλήσια - Κοινότητες: 150.

47 Η. Μοναὶ καὶ Ησυχαστήρια: 30. Θ. Ιδρύματα - Σχολεῖα: 18. Ι. Πνευματικὸν Κέντρον 1. ΙΙ. Κέντρον Ορθοδόξων Παραδοσιακῶν Σπουδῶν 1. ΙΙΙ. «Θεολογικαὶ Επιμορφωτικαὶ Συνάξεις» 1. IV. «Ελευθέρα Θεολογικὴ Σχολή» 1. V. Σχολεῖα Βυζαντινῆς Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 3. VI. Σχολεῖα Ἁγιογραφίας 2. VII. Σχολεῖον Διδασκαλίας Ἀρχαίων Ελληνικῶν 1. VIII. Σχολεῖον Διδασκαλίας Παραδοσιακῶν Οργάνων 1. IX. Σύλλογοι 5. Ι. Εκκλησιαστικὸς Τύπος - Εκδόσεις: 1. Περιοδικὰ- Εφημερίδες-Δελτία 11: «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία». «Αγιος Κυπριανός». «Ορθόδοξη Εγρήγορση». «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία». «Orthodox Tradition» (Η.Π.Α.). «Ortodox Kyrkoliv» (Σουηδία). «The Shepherd» (Ἀγγλία). «The Herald» (Ἀγγλία). «Lomisi» (Γεωργία) «Sardegna Ortodossa» (Σαρδινία) «La Pietra» ( Ιταλία). 2. Βιβλία 78 τίτλοι Ελληνικοί, 100 Ἀγγλικοί, κ.ἄ. 3. Ψηφιακοὶ Δίσκοι/CD s 38 τίτλοι. 4. Ψηφιακοὶ Βιντεοδίσκοι/DVD s 3 τίτλοι. 45

48 Ιερὸς Ναὸς Ἀναλήψεως Ἀνθουπόλεως Πατρῶν. Ι. Ἡσυχαστήριον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, εἰς Συκάμινον Ὠρωποῦ Αττικῆς. 46

49 1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Ἀγρίνιον ἐν ἔτει Πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου ( 1980), μὲ τὴν εὐλο γίαν καὶ καθοδήγησιν τοῦ ὁποίου ἵδρυσεν ἐν ἔτει 1961 τὴν Ιερὰν Ἀνδρώαν Κοινοβιακὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης παρὰ τὴν Φυ λὴν Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας δια τε λεῖ Καθηγούμενος. Προσεχώρησε μὲ τὴν ὑπ αὐτὸν Ἀδελφότητα εἰς τὴν Ἀκαινοτόμητον Ορθόδοξον Εκκλησίαν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου τὴν 3/16ην Ιανουαρίου Εχειροτονήθη Ἀρχιερεὺς τὴν ἐκκλ. ἡμερ., Πρόεδρος δὲ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ἐξελέγη τὴν ἐκκλ. ἡμερ. Ονομαστήρια: 2 Οκτωβρίου (Ἁγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανοῦ). 47

50 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκο πος Ωρεῶν κ. Κυ πριανὸς ἐγεννήθη εἰς Βύρωνα Ἀττικῆς ἐν ἔτει Εἰσήχθη εἰς τὴν Α.Σ.Ο.Ε., ἀλλὰ δὲν ἐπεράτωσε τὰς σπου - δάς του, ἀφιερωθεὶς εἰς τὴν Ιερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ἐν ἔτει Διετέλεσε Πνευματικὸς τῆς Ιερᾶς Μονῆς, Πρωτο σύγ κελλος τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως καὶ Γραμματεὺς τῆς Ιερᾶς Συνόδου. Εδραστηριοποιήθη εἰς τὸ ἐκδοτικόν, ποιμαντικὸν καὶ ἀντιαιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψε πλῆθος ἄρθρων καὶ μελετῶν, πολλαὶ ἐκ τῶν ὁποίων σχετίζονται μὲ τὴν σοβαρὰν θεολογικὴν ἀποτίμησιν καὶ κριτικὴν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εχειροτονήθη Επίσκοπος τὴν ἐκ.ἡμ., καὶ προήχθη εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συν- όδου τῶν Ενισταμένων, λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Σεβ. Προέδρου κ. Κυπριανοῦ. Ονομαστήρια: 2 Οκτωβρίου (Ἁγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανοῦ). 48

51 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη εἰς Λεβάδειαν Βοιωτίας ἐν ἔτει Ἀπὸ τοῦ 1972 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπρια νοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Εχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Επί σκοπος τοῦ Σεβ. Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων τὴν ἐκκλ. ἡμερ. Ονομαστήρια: 13 Νοεμβρίου (Ἁγ. Ιω. Χρυσοστόμου). Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐ γεννήθη εἰς Λονδῖνον Ἀγγλίας ἐν ἔτει 1949 καὶ εἶναι προσήλυτος εἰς τὴν Ορθοδοξίαν. Εἶναι πτυχιοῦχος Ιστορίας τῆς Τέχνης ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου καὶ ὁμιλεῖ ὀκτὼ γλώσσας. Ἀπὸ τοῦ 1973 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. 49

52 Εχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Επίσκοπος τοῦ Σεβ. Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων τὴν ἐκκλ. ἡμερ. καὶ εἶναι ὑπεύθυνος κυρίως διὰ τὴν Εξωτερικὴν Ιεραποστολήν. Ονομαστήρια: 7 Δεκεμβρίου (Ἁγ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων). Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐγεννήθη εἰς Δράμαν Ἀν. Μακεδονίας ἐν ἔτει Απεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( ) μὲ βαθμὸν πτυχίου «ἄριστα». Απὸ τοῦ ἔτους 1989 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης. Διετέλεσε βοηθὸς Γραμματεύς, Εφημέριος καὶ Ιεροκήρυξ τῆς Ιερᾶς Μονῆς καὶ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἠσχολήθη δραστηρίως μὲ τὸ ἐκδοτικόν, ἐπιμορφωτικὸν καὶ ἀντι-αιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψεν ἄρθρα καὶ μελέτας θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιεχομένου. Εχειροτονήθη Επίσκοπος τὴν ἐκ.ἡμ. καὶ τοῦ ἀνε τέθη ἡ θέσις τοῦ Γραμματέως τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Ονομαστήρια: 24 Νοεμβρίου (Ἁγ. Κλήμεντος Ρώμης). 50

53 Α. Διοίκησις Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Βοηθοὶ Επίσκοποι: Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Β. Εδρα Φυλὴ Ἀττικῆς. Διεύθυνσις Ιερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ - Α.Γ. 112, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. Ἀριθ. Τηλεφ.: Τηλεαντίγραφα (Telefax): Γ. Κληρικοὶ 1. Ιερεῖς 80. Αγαμοι 17. Εγγαμοι Διάκονοι 15. Δ. Μοναχοὶ 1. Μοναχοί Μοναχαί

54 Ε. Ενορίαι - Ναοὶ 1. Εὐαγγελισμοῦ τῆς ΘΚ (Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν). Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Πρωτ. π. Ἀπόστολος Καγιόγλου. 2. Οσίας Ξένης Ρωσίδος (Ἀθ. Διάκου, Ωρωπὸς Ἀττικῆς). Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Δημήτριος Παπαδημητρίου. 3. Ἁγίου Νικολάου (Πνευματικοῦ Κέντρου, Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν). 4. Οσίου Θεοδώρου Στουδίτου ( Ελασιδῶν 28, Ρούφ, Βοτανικὸς Ἀθηνῶν). Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγίου Ιωσὴφ τοῦ Μνήστορος (Φυλὴ Ἀττικῆς). Ἀριθ. Τηλεφ.: Παναγίας Πορταϊτίσσης (Φυλὴ Ἀττικῆς). Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου & Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Φυλὴ Ἀττικῆς). 8. Οσίου Ιωάννου Ρώσου (Βενέζη 4, Ανω Λιόσια Ἀττικῆς). 9. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βλαστὸς Καλάμου Ἀττικῆς). Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγίου Ελευθερίου (Κουβαρᾶ Ἀττικῆς). 11. Ἁγίων Ἀναργύρων (Ἀριστείδου 63, Ελευσῖνα Ἀττικῆς). Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Ἀθανάσιος Κανατσούλης. 12. Προφήτου Ηλία (Αὐλὶς Χαλκίδος). Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγ. Παρασκευῆς (Φύλλα Χαλκίδος). Ἀριθ. Τηλεφ.:

55 14. Παναγίας Παρηγορητρίας (Ρωμύλου 15, Κολῶνες Σαλαμῖνος). Ἀριθ. Τηλεφ.: Τιμίου Σταυροῦ (Τῆνος). 16. Ἁγίων Ταξιαρχῶν ( Αγιος Φωκᾶς Τήνου). 17. Ἁγίου Ἀθανασίου (Τριπόταμος Τήνου). 18. Ἁγίου Χαραλάμπους (Τῆνος). 19. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Τῆνος). 20. Προφήτου Ηλία (Μουντάδος Τήνου). 21. Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (Τροιζῆνα). Ἀριθ. Τηλεφ.: καὶ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος (Ἀνθούπολις Πατρῶν). Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν. 23. Ἁγίου Μάρτυρος Ισαύρου (Ἀλ. Δεσύλλα 33, Γαρίτσα, Κέρκυρα). Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγίου Ιωάννου Ελεήμονος (Καμενιάτου 11 & Περσεφόνης, Θεσσαλονίκη). Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος Ἁγιοκυπριανίτης. 25. Ἁγίων ΙΒʹ Ἀποστόλων (Κύμινα Θεσσαλονίκης). Εφημέριος: Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος Ἁγιοκυπριανίτης. 26. Ἁγίου Δημητρίου (Χαλάστρα Θεσσαλονίκης). 27. Ἁγίων Πάντων (ὁδὸς Ἁγίων Πάντων, πάροδος ἐπὶ τῆς Μενελάου, Κατερίνη). Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Βιτάλιος Ἁλμανίδης. 28. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Νέα Εφεσος Πιερίας). 53

56 Ἁγίων Πάντων (Ἀν. Νικολαΐδου 39, Πτολεμαΐς). Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Ματσούλιας. 30. Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ (Μ. Μπότσαρη 18, Δράμα). Ἀριθ. Τηλεφ.: Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Καρπερὴ Σερρῶν). Ἀριθ. Τηλεφ.: Παναγίας Γιάτρισσας (Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας). Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Δημήτριος Παλιᾶκος. 33. Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου (Ν. Μεσημβρία Θεσ/νίκης). 34. Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου (Ροΐτικα Πατρῶν Αχαΐας). ΣΤ. Μοναὶ - Ησυχαστήρια 1. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (Φυλὴ Ἀττικῆς). Μοναχοί 44. Ιερομόναχοι: Γλυκέριος, Σεραφείμ, Διονύσιος, Εὐγενικός, Εὐφρόσυνος, Ιλαρίων, Κάλλιστος. Ιεροδιάκονος: Ιωσήφ. Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγίου Κυπριανοῦ (Πύργος Ηλείας). Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ιωάννου. Ἀριθ. Τηλεφ.: Προφήτου Ηλιοὺ (Μηλιὲς Λάλα Ηλείας). Υπεύθυνος: Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ιωάννου. 4. Τιμίου Προδρόμου ( Οξύλιθος Κύμης Εὐβοίας). Μοναχὸς Γέρων Δημοσθένης. 5. Ἁγίων Πάντων (Σφυρέϊκα Ἀγρινίου). Υπεύθυνος: Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Ἁγιοκυπριανίτης.

57 Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγίου Χριστοφόρου (Χρυσοβίτσα Αἰτωλοακαρνανίας). 7. Ἁγίας Παρασκευῆς (Ρόγγια Χρυσοβίτσης Αἰτωλ/νίας) 8. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Σταμάτα Ἀττικῆς). Μοναχαί 3. Ηγουμένη: Γερόντισσα Βρυαίνη. Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Ἀντώνιος Γιαννουκᾶκος. 9. Ἁγίων Ἀγγέλων (Ἀφίδναι Ἀττικῆς). Μοναχαί 33. Ηγουμένη Γερόντισσα Ταξιαρχία. Ἀριθ. Τηλεφ. καί Τηλεαντ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Αγγελος Μουρλᾶς. 10. Ἁγίας Παρασκευῆς (Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς). Μοναχαί 8. Ηγουμένη Γερόντισσα Μακρῖνα. Ἀριθ. Τηλεφ.: , Ἀριθ. Τηλεαντ.: Εφημέριος: Αἰδεσ. π. Δωρόθεος Ξυναριανός. 11. Παναγίας Μυροβλυτίσσης (Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς). Αἰδεσιμ. π. Ιωάννης Λερούνης. Ἀριθ. Τηλεφ.: Οσίου Γερασίμου Κεφαλληνίας (Πετρούπολις Ἀττικῆς). Μοναχαί 4. Ηγουμένη Γερόντισσα Ἀναστασία. Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης. 13. Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ ( Ελαιώνας Σερρῶν). Ἀριθ. Τηλεφ.: Ἁγίου Χαραλάμπους (Δροσιὰ Ἀττικῆς). 55

58 Ἀριθ. Τηλεφ.: Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν. 15. Οσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου (Βατώντας Εὐβοίας). Υπεύθυνος: Γερόντισσα Εἰρήνη Μοναχή. Ἀριθ. Τηλεφ.: Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης. 16. Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς (Κρύα Βρύση Καλαμπάκας). Γερόντισσα Μαγδαληνὴ Μοναχή. Ἀριθ. Τηλεφ.: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Συκάμινον Ωρωποῦ). Ηγουμένη Γερόντισσα Ιλαρία. Μοναχαί 3. Ἀριθ. Τηλεφ.: Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Ἀφίδναι Ἀττικῆς). Ηγουμένη Γερόντισσα Εὐπραξία. Μοναχαί 6. Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Σωτήριος Γιούλης. 19. Οσίων Συμεὼν καὶ Ιωάννου (Ἀνάβρα Λοκρίδος). 20. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Νεοκαισάρεια Πιερίας). 21. Ἁγίου Δημητρίου (Τῆνος). 22. Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου εἰς Μαρρούμπιου Σαρδινίας. ἀνεγείρεται. Υπεύθυνος: Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Pompianou. Ἀριθ. Τηλεφ.: Σημείωσις: Οἱ Ιεροὶ Ναοὶ καὶ αἱ Ιεραὶ Μοναὶ ἄνευ ἀναφορᾶς μονίμου Εφημερίου, ἐξυπηρετοῦνται ἐφημεριακῶς ὑπὸ ἐν αλλασσομένου συνήθως Κληρικοῦ μας. 56

59 Ζ. Κληρικοὶ (ἐκτὸς τῶν ἐν ταῖς Ιεραῖς Μοναῖς Ιερομονάχων): π. Αγγελος Μουρλᾶς (Δημοσθένους 68, Αἰγάλεω Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Ἀθανάσιος Κανατσούλης (Παπανδρέου Ἀ. 282, Ιλιον Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Ἀντώνιος Γιαννουκᾶκος (Σωκράτους 4, Αγιος Στέφανος Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). Πρωτοπρ. π. Ἀπόστολος Καγιόγλου (Κολωνὸς Ἀθηνῶν. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Βιτάλιος Ἀλμανίδης (Κασσάνδρου 14, Κατερίνη Πιερίας. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Γεώργιος Γιὰν (Δροσιὰ Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Δημήτριος Παλιᾶκος (Καλαμάτα Μεσσηνίας. Ἀριθ. Τηλεφ ). π. Δημήτριος Παπαδημητρίου (Συκάμινον Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Δωρόθεος Ξυναριανὸς (Γορτυνίας 92, Γλυφάδα Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Ιωάννης Λερούνης (Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης (Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης (Φυλὴ Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). Ιερομ. π. Νεῖλος Μιχαλάκης (Ν. Φιλαδέλφεια Ἀττικῆς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). 57

60 π. Νικόλαος Ματσούλιας (Δημοκατίας 21, Πτολεμαΐς. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). π. Σωτήριος Γιούλης (Αἰολέων 46, Ανω Πετράλωνα, Ἀθῆναι. Ἀριθ. Τηλεφ.: ). Η. Ιδρύματα Πνευματικὸν Κέντρον «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» (Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν). Ἀριθ. Τηλεφ.: [Περιλαμβάνει δύο Ιεροὺς Ναούς, Αἴθουσαν Ομιλιῶν, Γραφεῖα, Βοηθητικοὺς χώρους]. Θ. Εκκλησιαστικὸς Τύπος - Εκδόσεις - Παραγωγαὶ Περιοδικὸν «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία». Περιοδικὸν «Αγιος Κυπριανός». Περιοδικὸν «Ορθόδοξη Εγρήγορση». Περιοδικὸν «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία». Περιοδικὸν «Ortodox Kyrkoliv». Περιοδικὸν «The Shepherd». Περιοδικὸν «The Herald». Βιβλία: 78 τίτλοι. Ψηφιακοὶ Δίσκοι. Ιερὰ Ἀντιμήνσια. Ιεραὶ Εἰκόνες. Μοσχοθυμίαμα. Ετήσια Ημερολόγια. Ι. «Θεολογικαὶ Επιμορφωτικαὶ Συνάξεις». Εἰς τὴν Ιερὰν Μονὴν Ἁγίου Κυπριανοῦ. Υπεύθυνος: Θεοφ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. 58

61 ΙΑ. Κατηχητικὸν Σχολεῖον Εἰς τὴν Ιερὰν Μονὴν Ἁγίου Κυπριανοῦ. Εἰς τὰς Ενορίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κολωνοῦ Ἀθηνῶν. Ἁγίων Ἀναργύρων Ελευσῖνος Ἀττικῆς. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς. Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Πατρῶν. ΙΒ. Σχολεῖα Βυζαντινῆς Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Εἰς τὴν Ι. Μονὴν Ἁγίου Κυπριανοῦ. Υπεύθυνος Ιερομόναχος Διονύσιος. Εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον «Εὐαγγελισμὸς τῆς ΘΚ» Πατρῶν 12 - Κολωνὸς Ἀθηνῶν. Υπεύθυνος Ελευθέριος Καραμέτσης. Εἰς τὴν Ενορίαν Ἁγίων Ἀποστόλων κυμίνων Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Νικόλαος Πολύχρος. ΙΓ. Σχολεῖα, Εργαστήρια Βυζαντινῆς Αγιογραφίας Εἰς τὴν Ιερὰν Μονήν Ἁγίου Κυπριανοῦ. Ιστολόγιον Ἁγιογραφικοῦ Περιεχομένου: Εἰς τὴν Ιερὰν Μονὴν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς. ΙΔ. Σχολεῖον Διδασκαλίας Παραδοσιακῶν Οργάνων. Εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» Ἀθηνῶν. ΙΕ. Σύλλογοι 59

62 Σύλλογος Ορθοδόξων Ἀνδρῶν «Αγιος Κυπριανὸς» Εδρα: Ελασιδῶν 28, Ρούφ, Βοτανικὸς Ἀθηνῶν. Σύλλογος Ορθοδόξων Γυναικῶν «Αγιος Φιλάρετος ὁ Ελεήμων» Διεύθυνσις Ἀλληλογραφίας καὶ Γραφείων: Λεωφ. Φυλῆς ΦΥΛΗ. Ἀριθ. Τηλεφ.: , Ιστοσελίδα: Πρόεδρος κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη. Οἱ δύο Σύλλογοι: «Αγιος Κυπριανὸς» καὶ «Αγιος Φιλάρε τος», ἀποτελοῦν τοὺς κυρίους φορεῖς προαγω γῆς τοῦ Φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς καλλιεργείας τοῦ Ορθοδόξου Εθελοντι σμοῦ (ἐπι σκέψεις εἰς Φυλακὰς καὶ διάφορα Ιδρύματα ἀρωγὴ προσώπων καὶ οἰκογενειῶν συνεργασία μὲ ἀνθρωπιστικοὺς Συλλόγους καὶ Μ.Κ.Ο., ἐνίσχυσις τῆς Εξωτερικῆς Ιεραποστολῆς κ.ἄ.). Σωματεῖον «Νέο Θαβὼρ» (Ἀθῆναι). Σύλλογος «Παναγία Μυροβλύτισσα» (Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς). Σωματεῖον «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φίλων τοῦ ἐν Πύργῳ Ηλείας Ησυχαστηρίου Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης». ΣΤ. Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικῶν Εἰς τὴν Ι. Μονὴν Ἁγίου Κυπριανοῦ. ΙΖ. Θεῖον Κήρυγμα Εἰς τὴν Ιερὰν Μονὴν Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς καθ ἑκάστην Κυριακὴν καὶ Μεγάλην Εορτήν, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θ. Λειτουργίας.

63 Εἰδικαὶ Ομιλίαι καὶ Συνάξεις κατηχητικοῦ περιεχομένου, καθ ἑκάστην Κυριακὴν ἑσπέρας (6-8 μ.μ.), ἀπὸ Οκτωβρίου ἕως Μαΐου, εἰς α. Ιερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου (Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν), β. Ιερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀ ναργύρων (Ἀριστείδου 63, Ελευσῖνα), γ. Ιερὰν Μονὴν Ἁγἰ ας Παρασκευῆς (Ἀχαρναί). Κατηχητικαὶ Συνάξεις, εἰς Θεσσαλονίκην, Κύμινα καὶ Πτολεμαΐδα, μὲ εἰδικὸν πρόγραμμα (Κυριακήν, Δευτέραν, Τετάρτην καὶ Παρασκευήν). Εἰς τὰς Ενορίας καὶ Ιερὰς Μονὰς ὑπὸ τῶν Εφημερίων. ΙΗ. Εξομολόγησις Εἰς τήν Ιερὰν Μονὴν Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς Ἀττικῆς καθ ἑκάστην Τετάρτην (8-11 π.μ.) καὶ Σάββατον (4-5:30 μ.μ.). Εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον καθ ἕκαστον Σάββατον (πρωϊνὰς ὧρας, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν). Εἰς τὰς Ενορίας καὶ Ιερὰς Μονὰς τακτικῶς. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰσαύρου Γαρίτσας Κερκύρας.

64 ΙΘ. Ιεραποστολὴ Χῶραι εἰς τὰς ὁποίας ἀναπτύσσεται ἡ Εξωτερικὴ Ιεραποστολή: 1. Σουηδία Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης ἐγεννήθη εἰς Ρόττερνταμ τῆς Ολλανδίας ἐν ἔτει 1930 καὶ εἶναι προσήλυτος εἰς τὴν Ορθοδοξίαν. Εσπούδασεν εἰς Σχολὴν Καλῶν Τεχνῶν ἐν Παρισίοις καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἁγιογραφίαν. Τὸ 1965 ἐγκατεστάθη εἰς Σουηδίαν, ὅπου καὶ ἐνυμφεύθη. Τὸ 1985 ὑπήχθη εἰς τὴν Ι. Σύνοδον τῶν Ενισταμένων, ὡς Ιερεὺς τῆς Ιεραποστολῆς Αὐτῆς ἐν Σουηδίᾳ. Τὸ 1990 τοῦ ἀπενεμήθη τὸ Δίπλωμα τοῦ «Κέντρου Ορθοδόξων Παραδοσιακῶν Σπουδῶν» τῆς ἡμετέρας Εξαρχίας ἐν Ετνᾳ Καλιφορνίας, κατόπιν ὑποβολῆς σχετικῆς μὲ τὴν Εἰκονογραφίαν ἐργασίας αὐτοῦ. Μετὰ τὴν κοίμησιν τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ, ὡς Μοναχῆς, ἐκάρη καὶ οὗτος Μοναχὸς καὶ τὴν ἐκ. ἡμ. ἐχειροτονήθη Επίσκοπος, ὡς Βοηθὸς τοῦ Σεβ. Προέδρου, διὰ τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν καὶ ἐνίσχυσιν τῆς Ιεραποστολῆς εἰς τὴν Σουηδίαν. Ονομαστήρια: 19 Ιουνίου (Ἁγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς). Εδρα Στοκχόλμη Σουηδία. Θεοφιλ. Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης.

65 Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης εἰς Βάρμπεργκ Στοκχόλμης. Αἰδεσμ. π. Στέφανος Γιάρπενμπερυ. Ἱεροδικάκονος Θεοχάρης Βενιαμίν. Ἀριθ. Τηλεφ. & Τηλεαντ.: Τὸ ὅλον συγκρότημα περιλαμβάνει Ιερὸν Ναὸν μετὰ Παρεκκλησίου, Αἰθούσης, Ξενῶνος, Εργαστηρίων κ.ἄ. Ιερὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Οὐψάλης. Εφημέριος: Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Οκερστρομ. Ταχ. Διεύθ.: The Rev. Fr. Anders Akerstrom, Baverns Grand 18B 5, Uppsala, Sweden. Ἀριθ. Τηλεφ.: Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ Οσίας Φιλοθέης Ἀθηναίας. Μοναχὴ Γερόντισσα Φιλοθέη Wahlund. Ιερὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Οὐψάλης.

66 Μοναχαί 3. Ταχ. Διεύθ.: Heliga Philothei Ortodoxa Kloster, Vilberga, Grillby, Sweden. Εκδόσεις 64 Προσευχητάριον, Ἀκολουθία Θ. Μεταλήψεως καὶ ἄλλαι λειτουργικαὶ φυλλάδες. Περιοδικὸν «Ortodox Kyrkoliv». Ιστοδελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον: 2. Αγγλία Ιερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Εδουάρδου τῆς Ἀγγλίας. Μοναχοί 4. Ταχ. διεύθ.: St. Edward Brotherhood, St. Cyprian s Avenue, Brookwood, Woking, Surrey GU24 OBL, United Kingdom. Ἀριθ. τηλεφ. καὶ Φάξ.: Μηνιαῖον Περιοδικόν: «Ο Ποιμὴν» (The Shepherd). Ιστοσελίδα: Κληρικοί: Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος, Ηγούμενος. Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Στέφανος Φρέτγουελ. Ιεροδιάκονος Σάββας. Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λονδίνου. Μοναχαί 4. Ηγουμένη: Γερόντισσα Βικεντία. Ταχ. διεύθ.: Convent of the Annunciation, 26 Brondesbury Park, Willesden, London NW6 7DL, United Kingdom. Ἀριθ. τηλεφ.:

67 Ιεραποστολικὴ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Βονιφατίου εἰς Ryde τῆς νήσου Wight. Περιοδικόν: «Ο Κήρυξ» (The Herald). 3. Τσεχία Αἰδεσιμ. π. Ιερεμίας Τσβάκ. Ταχυδρ. Διεύθ.: Rev. Fr. Jeremias Cvak, Jezdovice 38, Trest, Czech Republic. Ἀριθ. Τηλεφ.: Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς & Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς. Ιεραποστολικὴ Κοινότης Πράγας: Ιερομ. Δρ π. Γοράσδος Βόπατρνυ. Αἰδεσιμ. π. Χαρίτων Μράζεκ εἰς Παρτουμπίτσε. Προοπτικὴ Ἱδρύσεως Κοινοτήτων εἰς τὰς πόλεις Μποσκοβίτσε καὶ Γιχλάβα. Ι. Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς εἰς Γιεζντοβίτσε Τσεχίας. 65

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ 2012 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤ. ΗΧΟΣ ΕΩΘ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν καὶ Πολιτικὸν Ἡμερολόγιον

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν καὶ Πολιτικὸν Ἡμερολόγιον # ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κατὰ τὸ καὶ μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κατὰ τὸ καὶ μὲ Σημειωτάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 3 ΜΕΡΟΣ Α 5 Εγκύκλιος ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει. ΜΕΡΟΣ Β 14 Κυριακοδρόμιον. 16 Μηνολόγιον/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1

ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1 ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (ν.ἡ.) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (π.ἡ.) 1 Π ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου Μεγάλ. 19 Βονιφατίου μάρτυρος, Αρεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Πέμπτη, 2α Νοεμβρίου 2012 ἐκ.ἡμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ X ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ toiχoυ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους

εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους 2017 κατα το πατριον ημερολογιον ιερα μονη αγιων κυπριανου ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΊΝΗς φυλη αττικησ 1 κυριακοδρομιον 2017 ευαγγελιον αποστ. ηχος εωθ. φεβρουαριοσ ιανουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 Ο ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2012 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Eἰκόνα ἐξωφύλλου: Παναγία Κάστρου «Τό Ἱερόν Παλλάδιον τῶν Λερίων» κατά Μανουήλ Γεδεών Φωτογραφίες: Ἀπό τό ἀπό τό

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος ἐγεννήθη τῇ 2ᾳ Μαΐου 1947 εἰς τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2017 Δεκ. 19/1 Κυριακὴ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως: Πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Προφητῶν καὶ Προφητίδων. Βονιφατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Χρονικὸν Εκλογῆς ΗΙΕΡΑ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, κατὰ τὴν αὐτὴν ΛΔ ἐτήσιο τακτικὴ Συνεδρίασί Της, τὴν Τετάρτη 4.10.2007 ἐκ.ἡμ., στὴν Ιερὰ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34-1000 Bruxelles Tél./Fax: 02/512.19.13 Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 πλ. β Θ Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι» (Β Τιμ. δ 5-8). 10 βαρὺς Ι Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα «Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 56 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἀρχιεπίσκοπος ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β Ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Τῷ ζωοδόχῳ Σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι σταυρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον ἀναμάρτητε, ἵνα τῷ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 175 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου Eκκλησια Γνησιων OΡΘΟΔΟΞΩΝ χριστιανων EλλαδΟΣ ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωρωπου ΚΑῚΙ φυλησ Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα