ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 ΘΔΜΑ : Δκποίεζε Παλαιού και Άσπεζηος Μεσανολογικού εξοπλιζμού ηερ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. Πξνϋπνινγηδόκελεο πνζόηεηαο : θηιώλ, σο αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα κίαο (1) ζειίδαο. Διάρηζηεο Πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο : ,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη επξώ ,50 ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α. 23% κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πςειόηεξε ηηκή ζε επξώ άλσ ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηνλ παξόληα δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ Φπζηθά Πξόζσπα Έιιελεο ή Αιινδαπνί, λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαη ελώζεηο πξνζώπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθόζνλ δηαζέηνπλ άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξώλ απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο Τ.Α. ΗΠ50910/2727 ΦΔΚ Β 1909/2003 ή άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαιπηεξίνπ ή ζεκείνπ ζπιινγήο από ην Σκήκα Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο πνπ αλήθνπλ. ή αλ πξόθεηηαη γηα αλαθπθισηέο Πηζηνπνηεηηθό πλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο δηαιπηέο ή ζπιιέθηεο. 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 2.1- Ο παξώλ πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 31 Οθησβξίνπ 2013 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα αθξηβώο ζηνλ 1 ν όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.) ζηελ Καβάια θαη ζηελ νδό Αβέξσθ 1. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο ή αλ ηηο απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, πνπ ζα 1

2 αλαθέξεη όια ηα απαηηνύκελα, από ηελ παξνύζα ζηνηρεία ζηελ εμήο δηεύζπλζε : Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο Γ/λζε.Πεξηνπζίαο θαη Αλάπηπμεο, νδόο Αβέξσθ 1, 1 νο όξνθνο γξαθείν 2 Σ.Κ ΚΑΒΑΛΑ έγθαηξα (κε επζύλε ηνπο). ώζηε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα λα παξαιεθζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο. Δλαιιαθηηθά νη ελδηαθέξνκαη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ απ επζείαο ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο θαη κόλνλ θαηά ηελ αλσηέξσ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ώξα Μεηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ώξαο θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή, αιιά ζα απνξξίπηεηαη, ράξηο λα απνζθξαγηζζεί, σο εθπξόζεζκε Οη πξνζθνξέο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληόο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο, ηα θάησζη : α. Η ιέμεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό ήηνη : ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ. ΑΒΔΡΩΦ 1 ΚΑΒΑΛΑ. γ. Ο αξηζκόο δηαθήξπμεο, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ην αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο. δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (πξνζθέξνληα), ήηνη ε πιήξεο επσλπκία, ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ν αξηζκόο ΣΔLΔFAX ( σο επηινγή ηξόπνπ επηθνηλσλίαο). Γηεπθξηλίδεηαη όηη εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν αιιά από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ, ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα αλαγξάθνληαη όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία 2.2δ. ηεο παξνύζαο, ηόζν γηα ηνλ αλάδνρν όζν θαη γηα ηνλ εθπξόζσπό ηνπ. Όια ηα αλσηέξσ ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηνπο, εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο.: α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 3. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΖΛΩΔΗ Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαξηίζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν), όια ππνγεγξακκέλα από ηνλ ίδην ή από ηνλ (εγγξάθσο απνδεδεηγκέλα ) λόκηκν εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη αθνινύζσο : 2

3 3.1- Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξά ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ζθξαγηζκέλνπ θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο.: α) «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαζώο θαη όιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (παξ.2.3.β.γ θαη δ.) Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (α) ζα ηνπνζεηεζνύλ όια ηα απαηηνύκελα από ηελ δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα ζρεηηθό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α., πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (β) ζα ηνπνζεηεζνύλ όια ηα απαηηνύκελα από ηε Γηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ήηνη : ηηκή γηα ηε ζύλνιν ησλ εθπνηνπκέλσλ ε νπνία ζα είλαη θαζαξή (άλεπ Φ.Π.Α. 23%) γηα ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Καβάιαο. Ο Φ.Π.Α. επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν πιεηνδόηε. Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο από ηνπο αλαδόρνπο ή ηνπο λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ηνπο Ο Ο.Λ.Κ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξώλ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ λα θαιέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηαθνξνπνηνύλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά ησλ, δελ ζα ζπληζηνύλ δε ζπκπιήξσζε νπνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο πξόζθνξα ησλ Οη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη απαξάβαηνη. 4.- ΝΟΜΟΣΤΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΛΩΑ ΣΩΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ 4.1- Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λνκίκσο ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηα ζπκκεηέρνληα θπζηθά πξόζσπα ή ηα πξόζσπα πνπ εθπξνζσπνύλ ηνλ λνκηθό πξόζσπν ζηελ ρώξα εγθαηάζηαζήο ηνπο/ηνπ. Πεξαηηέξσ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαη ηα επίζεκα έγγξαθα κε ηα νπνία δηαπηζηώλεηαη ε εμνπζία εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο από ηα αλσηέξσ πξόζσπα Δηδηθά γηα ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα πνπ ζπληάρζεθαλ από δεκόζηα αξρή εγθαηεζηεκέλε ζε ζπκβαιιόκελε ρώξα ηεο ύκβαζε ηεο Υάγεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1497/1984 (Κύξσζε ύκβαζεο), απαηηείηαη λα θέξνπλ ηελ ππνζεκείσζε apostille, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην θξάηνο όπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε δεκόζηα αξρή πνπ εμέδσζε ην έγγξαθν, ζπλνδεπόκελε από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα Η κε ζπκκόξθσζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ άξζξν έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απόξξηςε απηή Η αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηνλ δηαγσληζκό ζε όια ηνπ ηα ζηάδηα ζα γίλεηαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 3

4 5. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 1. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ, ειέγρνληαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθόζνλ δηαπηζησζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο νπζηώδεο ειιείςεηο ή απνθιείζεηο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, απνθιείεηαη ε παξαπέξα ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο παξνπζηάδνπλ επνπζηώδεηο ειιείςεηο δελ απνξξίπηνληαη. 2. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, κε ζθνπό ηελ επηινγή ησλ δηαγσληδόκελσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα αλνηρζνύλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Καηά ηνλ έιεγρν θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θεξεγγπόηεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή γεληθόηεξα θαηάζηαζή ηνπο θαη νη ελ γέλεη δπλαηόηεηέο ηνπο, εθαξκόδνληαη αλαινγηθά όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη εμεηάδνληαη θπξίσο: α) Οη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ν ηπρόλ απνθιεηζκόο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ. β) Δάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. γ) Δάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ηπρόλ ηνπο δεηεζνύλ. 3. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ε αξκόδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν θξίλεη ζθόπηκν από ηνλ δηαγσληδόκελν, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 6 θαη 8 ηνπ Π.Γ. 118/ Η απνδνρή ή ε απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Με ηελ παξαπάλσ απόθαζε θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή πξόζθιεζε ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, επηζηξέθνληαη κε κέξηκλα ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηνπζίαο & Αλάπηπμεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 5. Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζα γίλεη δεκόζηα ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε από ηελ πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηάξθεηα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό. 6. Η αξκόδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνηλώλνληαη νη πξνζθεξζείζεο ηηκέο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο πξνζθνξάο εθάζηνπ πιεηνδόηε, ν δηαγσληζκόο ζα ζπλερηζηεί δηα πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ, κέρξη αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 4

5 Η πξνθνξηθή πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη αλώηεξε ηεο κεγαιύηεξεο έγγξαθεο πξνζθνξάο, θαηά δύν ηνηο εθαηό (2%) ηνπιάρηζηνλ. Αθνινπζεί αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ από ηελ Δπηηξνπή θαη κεηά από απηό, ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζην Γ.. ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 7. Η πξόηαζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο πξνο ην Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. θαη αξρήλ γίλεηαη γηα ηνλ δηαγσληδόκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδόκελνπο ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε νπζηώδεο όξνπο θαη αμηνινγείηαη σο πξνζθνξά κε ηελ πςειόηεξε ηηκή θαηά ηα αλσηέξσ. Η ηειηθή θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζην παξαθάησ άξζξν θαη κεηά από εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηνπζίαο & Αλάπηπμεο, ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πιεηνδόηε. 6. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΔΠΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο Α.Δ. (Ο.Λ.Κ.) δηαηεξεί ην δηθαίσκα : Α. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ν Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο Α.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ εθπνίεζε ζηνλ αλάδνρν πνπ ζα δώζεη ηελ κεγαιύηεξε πξνζθνξά γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα θαη γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ. Β. Να κελ εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ, εθόζνλ θξίλεη απηόλ αλεπηηπρή ή λα καηαηώζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη (άξζξν 33 πεξ. γ) απνθαζίδνληαο ηελ επαλάιεςή ηνπ. Γ. Να καηαηώζεη ην δηαγσληζκό Γ. Σα δηθαηώκαηα ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο Α.Δ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ άξζξν αζθνύληαη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη αλεμέιεγθηε θξίζε ηνπ, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ηα γεληθόηεξα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζπκθέξνληαο ηνπ Οξγαληζκνύ. 7. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΟΤ Α. Η εθπνηνύκελε πνζόηεηα ηνπ Παιαηνύ θαη Άρξεζηνπ Μεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα κηαο (1) ζειίδαο ζε πξνϋπνινγηδόκελε αμία ,00 ρσξίο Φ.Π.Α. Σα σο άλσ πιηθά βξίζθνληαη ζηνλ Ληκέλα «ΦΙΛΙΠΠΟ Β» θαη ζηνλ «ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ» σο απηά απνηππώλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ζηνλ νπνίν ππάξρεη αλαιπηηθή πξνϋπνινγηδόκελε πνζόηεηα. Οη ελ ιόγσ αλσηέξσ πνζόηεηεο ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Αλάδνρν από ηελ αξκόδηα Σξηκειή Δπηηξνπή Παξάδνζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο. Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.) δηαηεξεί ην δηθαίσκα, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο πνπ είλαη ελαπνηεζεηκέλα, λα δηαζέζεη πνζόηεηα εμ απηώλ θαηά 20% κηθξόηεξε ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο. ε 5

6 πεξίπησζε πνπ ηα ζπγθξηκέλα είδε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο επξεζνύλ εθ ησλ δπγνινγίσλ κεγαιύηεξνπ βάξνπο ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνλ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.) ην επηπιένλ πνζό πνπ αλαινγεί ζην επηπιένλ βάξνο. Β. Δπηζεκαίλεηαη πξνο ηνπο αγνξαζηέο όηη θαλέλα άιιν πιηθό εθηόο από απηό νπ αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε δελ ζα παξαδνζεί, έζησ θαη εάλ ζηνπο ρώξνπο εθπνίεζεο ήζειε βξεζνύλ ηπρόλ άιια πιηθά Γ. Η παξαιαβή ζα γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο ήκεξεο θαη ώξεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.) ( ) Γ. Πιεξνθνξίεο ζηνπ ελδηαθεξόκελνπο αγνξαζηέο ζα δίλνληαη ζην ηειέθσλν : θ. Κεθξόπνπιν Γξεγόξην. Δ. Σν δηθαίσκα ηεο ζεηξάο απνθόκηζεο ηνπ πιηθνύ αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.). 8.ΑΠΟΚΛΔΗΣΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ Α. Μεηά από αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη κε ηελ έθδνζε Απόθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ ζύζηεκα εμνπζηνδόηεζεο, κπνξεί λα απνθιεηζηεί από πιεηνδνηηθνύο δηαγσληζκνύο θάζε πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό, πνπ δελ εθπιήξσζε ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε ζηηο ζπλαιιαγέο,επζύηεηα θαη θαιή πίζηε ππνρξεώζεηο πνπ είρε αλαιάβεη ζην παξειζόλ πξνο ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.) ή δελ παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο εγγπήζεσο όηη ζα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Β. Δλζηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο (αλαηξεπηηθή πξνζεζκία)από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 9.-ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 9.1- Οη πξνζθνξέο απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό ππέπει να ζςνοδεύονηαι ςποσπευηικά από εγγςεηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ Σπαπέδερ, ειιεληθήο ή αιινδαπή ή Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ Γαλείσλ ή εγγύεζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ πνπ έρνπλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ην δηθαίσκα λα ρνξεγνύλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Σν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηζνύηαη κε ην 5% ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σο ύτορ ηερ εγγςεηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ διακήπςξερ ανέπσεηαι ζε 2.057,17 εςπώ. ζηον παπόνηα διαγυνιζμό Η πξνϋπνινγηδόκελε αμία έρεη εθηηκεζεί θαη αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε ζπλνιηθά. 6

7 9.2.- Σα έγγξαθα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο έθδνζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα νθηάκελν, από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ έρεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ νθηακήλνπ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Πξνζθνξέο ρσξίο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ην ππόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο Α1 ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ δελ έρεη εθδνζεί γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηεο πξνζθεξζείζεο αμίαο ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη θαη ην θύξην ζώκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. Φσηναληίγξαθα επηθπξσκέλα ή FAX, ή νηηδήπνηε άιια έγγξαθα δελ γίλνληαη απνδεθηά ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο Οίθνπ ηνπ εμσηεξηθνύ κέζσ εθπξνζώπνπ εγγπεηηθή επηζηνιήο ζα είλαη ππέξ ηνπ Οίθνπ θαη όρη ππέξ ηνπ εθπξνζώπνπ Οη ηίηινη ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή νκνιόγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό θαη ζηνπο νπνίνπο δελ θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκνύο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο θαη παξαιακβάλεηαη κε θξνληίδα απηώλ. 10. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη έγγξαθε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ην ππόδεηγκα Β1, εληόο (10) δέθα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ έγγξαθνπ θαηαθύξσζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο ζπκβαηηθήο αμία ρσξίο Φ.Π.Α., άιιησο ζε πεξίπησζε άξλεζεο θαηάζεζεο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο, ή εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα θαηαπέζεη ζε όθεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα επαλαιάβεη ηε δεκνπξαζία. Η δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ίζε κε ην δηπιάζην ηνπ κεγίζηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξεο ηνπ έηνπο. 11. ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΟΜΗΖ ΣΟΤ ΔΚΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη έγγξαθε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη λα απνθνκίζεη ην εθπνηνύκελν πιηθό ηκεκαηηθά εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο εθπνίεζεο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 7

8 Οη δαπάλεο θόξησζεο κεηαθνξάο, δύγηζεο θαη εθθόξησζεο ησλ πιηθώλ βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε ν νπνίνο κε ίδηα κέζα (απηνθίλεηα, θιάξθ. γεξαλνύο θ.ι.π. ) θαη πξνζσπηθό πνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ θόξησζε θαη ηελ νινζρεξή απνκάθξπλζε ησλ πιηθώλ από ηηο ζέζεηο πνπ απηά βξίζθνληαη. 12.ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΓΟΡΑΣΟΤ Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη έγγξαθε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη : Α. Να πξνβεί ζηε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ θαη ζα επζύλεηαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ πξνμελεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο, ή ζε ηξίηνπο από ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό ην νπνίν πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα θάζε θίλδπλν (Ν. 551 θαη Α Κ) θαη ζα έρεη ηελ επζύλε γηα θάζε απνδεκίσζε από αηύρεκα Β. Να θαηαβάιεη ηελ αμία ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ ηνηο κεηξεηνίο, πάληνηε, πξηλ από θάζε παξαιαβή γηα ηηο πξνϋπνινγηδόκελεο πνζόηεηεο όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο κίαο (1) ζειίδαο, πιένλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ Φ.Π.Α. 23% ζην Κεληξηθό Σακείν ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο., Αβέξσθ 1 Καβάια. Γ. Σν πιηθό ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πιεηνδόηε αγνξαζηή από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή παξάδνζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο. Γ. Γηα θάζε παξάδνζε πιηθνύ ε ηξηκειή Δπηηξνπή παξάδνζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ζα ζπληάζζεη ην ζρεηηθό Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή. Δ. Η Δπηηξνπή παξάδνζεο ζα απνζηέιιεη απαξαίηεηα γηα θάζε παξάδνζε ην Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο θαη ηα δπγνιόγηα ζηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 13. ΠΟΗΝΗΚΖ ΡΖΣΡΑ Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνλ ρξόλν απνθόκηζεο ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ (όπσο νξίδεηαη ζηνλ όξν 11 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο), πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη θαη επέθηαζε ζηε ζύκβαζε. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, εθηόο από αλώηεξε βία, δελ ηεξεζεί ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ζα παξέρεηαη ηνλ πιεηνδόηε-αγνξάο, ρσξίο θακία άιιε εηδνπνίεζε, παξάηαζε πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κεγίζηνπ ρξόλνπ απνθόκηζεο κε ηελ πξνϋπόζεζε επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ απνθνκίζηεθε εθπξόζεζκα. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κεγίζηνπ σο άλσ ρξόλνπ απνθόκηζεο ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ απνθνκίζηεθε εθπξόζεζκα. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηά πξνζηίκνπ ππνινγίδνληαη επη ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 8

9 Αλ ε απνθνκηδή ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ θαζπζηεξήζεη πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ ηόηε ν Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο,. έρεη ην δηθαίσκα κε έγγξαθε αλαθνίλσζή ηνπ λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε θαη λα απαηηήζεη κε θάζε λόκηκν κέζν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο επειζνύζεο ζε απηόλ ιόγσ παξάβαζεο από κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νηνπδήπνηε όξνπ ή όξσλ ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ θαηαγγειία δε απηή δελ ππάξρεη πξνζεζκία Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη ην πνζό ηεο πνηληθήο ξήηξαο από ηελ θαηαηεζείζα εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο εθ όζνλ δελ θαηαβάιιεη απηό κε άιιν ηξόπν (Σξαπεδηθή επηηαγή, πίζησζε ινγαξηαζκνύ ηνπ ν Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ). πκθσλείηαη ξεηά, όηη ε θαηάπησζε απηήο ηεο πνηληθήο ξήηξαο γίλεηαη αλεμάξηεηα από ην αλ δεκηώζεθε ή όρη ν Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο,. από ηελ θαζπζηέξεζε απνθόκηζεο ησλ εηδώλ θαη επίζεο ζπκθσλείηαη ξεηά όηη ν Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο, έρεη ην δηθαίσκα λα αμηώζεη ζσξεπηηθά θαη ηελ πνηληθή ξήηξα θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ από αληηζπκβαηηθέο ή παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ακέζσο θαη πάλησο όρη αξγόηεξα από δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκθάληζε ηεο θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζεη ηε ζύκβαζε, αιιηώο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζηεί. 14.ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Η πξνζθνξά δεζκεύεη απηόλ πνπ ηελ ππνβάιιεη γηα 180 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 15. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 15.1 Οη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνπο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο ή λα κελ απνδερζνύλ ηελ θαηαθύξσζε απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνπο ηεο απνζπξζεί ή ν πξνζθέξσλ δελ απνδερζεί ηελ θαηαθύξσζε ζ απηόλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα : - Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε - Καηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρή ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα 15.2-Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο, αθνύ θαηαθπξώζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ, εηδνπνηεί κε ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνίλσζε ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο λα παξνπζηαζηεί, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (Άξζξν 13 ) θαη λα ππνγξάςεη ηελ 9

10 ζύκβαζε. Δάλ ν αλάδνρνο δελ εμαθαληζζεί θαη δελ θαηαζέζεη ηελ λέα εγγύεζε ηόηε θεξύζζεηαη έθπησηνο ή δε εγγύεζε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ε πεξίπησζε Αλάδνρεο Δηαηξείαο, εθηόο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ζα πξνζθνκίδεηαη θαη πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ή γηα ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, θινπή, απηζηία, δσξνδνθία μέπιπκα ρξήκαηνο, λαξθσηηθά εθηόο θαη αλ ε εηαηξεία είλαη νκόξξπζκνο ή εηεξόξξπζκνο, νπόηε ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό όισλ ησλ νκνξξύζκσλ εηαίξσλ Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν ή δηαρεηξηζηή απηήο εθηόο εάλ ε εηαηξεία είλαη νκόξξπζκνο ή εηεξόξξπζκνο, νπόηε ζα πξνζθνκίδεηαη γηα όιεο ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε έθδνζε απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή αλ από ηα πξνζηαδόκελα πξνθύπηεη θαηαδίθε γηα θάπνην από ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα ή ππαγσγή ζε θαζεζηώο πηώρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο, ν Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο κπνξεί λα καηαηώζεη ηνλ δηαγσληζκό ή λα αλαζέζεη ζηνλ δεύηεξν ππνςήθην αλάδνρν Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή κεηέπεηηα ν Αλάδνρνο νξίδεη ηνλ εθπξόζσπν αληίθιεην ηνπ ν νπνίνο ζα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ζηνλ νπνίν ζα θνηλνπνηνύληαη ηα νπνηαδήπνηε έγγξαθα ηεο αιιεινγξαθίαο κεηαμύ ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. Αιιαγή ηνπ εθπξνζώπνπ, ηνπ Αλαδόρνπ, ζα γλσζηνπνηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, εγγξάθσο, ζην άιιν ζπκβαιιόκελν κέξνο Ο παξαπάλσ εθπξόζσπνο θαη αληίθιεηνο ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα θαηνηθεί ή δηακέλεη ζηελ Καβάια Οπνηεζδήπνηε θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε ή πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο ζα απεπζύλνληαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν αληίθιεην ηνπ Αλαδόρνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε απόδεημε παξαιαβήο, ή κε ηειενκνηνηππία (FAX) πνπ ζα επηβεβαηώλεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή απιή επηζηνιή απόδεημε παξαιαβήο. Κάζε επηζηνιή ζα απνζηέιιεηαη ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε, ή ζ άιιε δηεύζπλζε πνπ ζα έρεη γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο. 16. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη : 10

11 1. ηνλ πιεηνδόηε ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε, ε εγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο Η ηειεπηαία επηζηξέθεηαη κεηά ηελ πιήξε νινθιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πιεηνδόηε. Θα θαηαπίπηεη δε απηή ζε όθεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο θαη απνδεκίσζε θαη απηό κε απιή πξνο ηνλ πιεηνδόηε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξαβηαζηεί νπνηνζδήπνηε από ηνπο ζπκθσλεζέληεο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη ηεο ζύκβαζεο. 2. ε πεξίπησζε κε δηαθαλνληζκνύ ηεο αμίαο ηνπ πιηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιύλεη κνλνκεξώο ηελ κεηά ηνπ πιεηνδόηνπ πθηζηάκελε ζρέζε απαιιαζζόκελνο από θάζε δέζκεπζε θαη δηθαηνύκελνο λα πξνβεί ζηελ επαλάιεςε ηεο εθπνίεζεο ηνπ πιηθνύ, ε δε εγγύεζε ζα θαηαπίπηεη ζε όθεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο. 17.ΔΝΣΣΑΔΗ-ΠΡΟΦΤΓΔ Δλζηάζεηο-πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 118/2003. Αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Καβάιαο 18.ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ Θα βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε-αγνξαζηή ηνπ δηαγσληζκνύ 19. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο κπνξεί λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε ηελ ζύκβαζε αδεκίσο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ρσξίο λα έρεη ν Αλάδνρνο θαλέλα δηθαίσκα θαηά ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο.ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαβάιεη ζηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Καβάιαο νηηδήπνηε αληηζηνηρεί ζηα εθπνηνύκελα πιηθά, σο εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ησλ κεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ πξέπεη λα θέξνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξαθα, παξεηζγξαθέο, θελά θαη ζπγθνπέο κε θαλνληθά επηθπξσκέλεο Οη δηνξζώζεηο, δηαγξαθέο θαη πξνζζήθεο ιέμεσλ γξάθνληαη θαζαξά ζηα πεξηζώξην, ηζρύνπλ δε εθ όζνλ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο Πξνζθνξά κε αίξεζε ή κε ζύκθσλε κε όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζόηεηαο ζα απνξξίπηεηαη. 11

12 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξείηαη όηη έρνπλ απνδερηεί αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 12

13 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ : 1308/ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δληόο ηνπ ζρεηηθνύ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ : Α. ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 1. Έιιελεο Αλάδνρνη Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ κήλα Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ κήλα Πηζηνπνηεηηθό πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηειεπηαίνπ κήλα Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 9 ηεο δηαθήξπμεο Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκό θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο ηνπ αγνξαζηή ζε πεξίπησζε πνπ απηόο ζπκκεηέρεη κε εθπξόζσπό ηνπ (ην πξσηόηππν ζα δνζεί από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληαο ζηελ επηζηξνθή πξηλ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ πησρεπηηθνύ θώδηθα ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο (πηζηνπνηεηηθό Ννκαξρίαο) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, απηά ζα πξέπεη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ αξκόδηαο αξρήο Άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΦΔΚ 1909/ ΑΡΘΡΟ 8 ή άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαιπηεξίνπ ή ζεκείνπ ζπιινγήο από ην Σκήκα Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο πνπ αλήθνπλ. ή αλ πξόθεηηαη γηα αλαθπθισηέο Πηζηνπνηεηηθό πλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο δηαιπηέο ή ζπιιέθηεο. 2.Αλλοδαποί Ανάδοσοι Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 13

14 εμακήλνπ, θαηά ηα ππό ηεο δηαθεξύμεσο εηδηθόηεξα νξηδόκελα από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο ηεο αλσηέξσ παξ. 1.2, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο ηεο αλσηέξσ παξ. 1.3, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ Πηζηνπνηεηηθό πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 9 ηεο δηαθήξπμεο Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκό θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο ηνπ αγνξαζηή ζε πεξίπησζε πνπ απηόο ζπκκεηέρεη κε εθπξόζσπό ηνπ (ην πξσηόηππν ζα δνζεί από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληαο ζηελ επηζηξνθή πξηλ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο) 2.8. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ πησρεπηηθνύ θώδηθα ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο (πηζηνπνηεηηθό Ννκαξρίαο) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, απηά ζα πξέπεη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ αξκόδηαο αξρήο, όπσο νξίδεηαη ζην παξαθάησ άξζξν Δ ηνπ παξαξηήκαηνο Άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΦΔΚ 1909/ ΑΡΘΡΟ 8 Β. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ((Ζμεδαπά ή Αλλοδαπά) 1. Δηαιπείερ Όια ηα αλσηέξσ (παξάγξαθν Α1 θαηα2 αληίζηνηρα) δηθαηνινγεηηθά εθ ησλ νπνίσλ ηα ηεο πεξηπηώζεσο 1.1ή 2.1 αληίζηνηρα αθνξνύλ ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξηώλ. 2. ςνεηαιπιζμοί Όια ηα αλσηέξσ παξάγξαθν Α1 θαηα2 αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πιελ απηώλ ηεο πεξηπηώζεσο 1.1ή 2.1 θαη επηπιένλ : Α) Βεβαίσζε ηεο Δπνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη Β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απόθαζεο ηνπ Γ.. γηα ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζώπεζή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό. 14

15 3. Δνώζειρ Αναδόσυν Όια ηα αλσηέξσ (παξάγξαθν Α1 θαηα2 αληίζηνηρα) δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. εκεηώλεηαη όηη θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1, 1.2,1.3 ή ηεο παξαγξάθνπ Α2 πεξίπησζεο 2.1,2.1,2.3 αληίζηνηρα εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθά πξόζσπα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθώλ πξνζώπσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1. ή Α2 πεξίπησζε 2.1πνπ ζα αθνξνύλ ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ. Γ. Όπνηα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαηεζνύλ ζε θσηναληίγξαθα πιελ ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ν Πξόεδξνο ηεο Δπηζηξνθήο Απνζθξάγηζεο ηα επηθπξώλεη,, κε ηελ επίδεημε ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ εθ κέξνπο ηνπ ππνβάιινληαο ηελ πξνζθνξά. Γ. Δάλ ζε θάπνηα Υώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, απηά ζα πξέπεη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε κε εθδόζεώο ηεο, εθόζνλ ε ρνξήγεζε ηεο δελ πξνβιέπεηαη από ην δίθαην ηεο ρώξα, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ελώπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο απηήο. Καβάια 3 Οθησβξίνπ 2013 ΑΠΟ ΣΖΝ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. 15

16 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ (Α1) (Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό Δθπνίεζεο άρξεζηνπ πιηθνύ ) Αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο Νν. ΠΡΟ: ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια.. Γειώλνπκε κε απηή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή καο όηη εγγπόκαζηε ζ εζάο αλεπηθύιαθηα θαη σο απηνθεηιέηεο γηα ηνλ πνπ είλαη θάηνηθνο.(ακριβή Διεύθπλζε) γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό πνπ ζα γίλεη ζηηο.. (Γηα.) γηα ηελ εθπνίεζε (είδος σλικού), ππνζρόκαζηε δε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάιινπκε ζ εζάο κε απιή έγγξαθε πξόζθιεζεο ζαο θάζε ρξεκαηηθό πνζό κέρξη λα εμαληιεζεί ην πνζό ησλ... (ολογράθως και αριθμηηικά), ζην νπνίν πεξηνξίδεηε ε εγγπεηή καο θαη ην νπνίν εζείο θαηά ελ αλεμέιεγθηε θαη απεξηόξηζηε θξίζε ζαο ζα ζέιαηε λα νξίζεηε σο νθεηιόκελν ζ εζάο από ηελ θαηάπησζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο εγγύεζεο ιόγσ κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ απηνύ πνπ απνξξένπλ από ηελ πην πάλσ Γηαθήξπμε ζαο θαη κάιηζηα από ηε κε πξνζθόκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη από ηε κε απνδνρή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο-αλαγγειίαο θαηαθύξσζεο. Η αλεμέιεγθηε απηή, όπσο αλαθέξζεθε απόθαζή ζαο, είλαη απόιπηα ππνρξεσηηθή γηα καο, πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπκε ακέζσο, ζε ηπρόλ πξόζθιεζή ζαο, ην πνζό γηα ην νπνίν ε εληνιή ζαο, ρσξίο λα δηθαηνύκαζηε λα ιάβνπκε ππόςε ελδερόκελα, ηπρόλ αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηνπ πιεηνδόηε γηα ηνλ νπνίν εγγπόκαζηε θαη παξαηηνύκαζηε από ηα επεξγεηήκαηα δηαίξεζεο θαη δίδεζεο, θαζώο θαη από ηα δηθαηώκαηά καο πνπ απνξξένπλ από ηα άξζξα 853,855,862,863,867 θαη 868 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη, ηα πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην Γεκόζην. ΝΠΓΓ θαη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο, κε πξνγελέζηεξεο επηζηνιέο ζαλ εγγπήζεηο θαη ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζό, γηα ην νπνίν εθδίδεηαη θαη απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή, δελ ππεξβαίλνπλ ζην ζύλνιν, ην θαζνξηζκέλν, γηα ηελ Σξάπεδα καο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, αλώηαην όξην εγγύεζεο. Από απηή ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ πην πάλσ ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κε ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο θαη κε ηελ έγγξαθε, γη απηό ην ιόγν, ζρεηηθή εληνιή ζαο.. 16

17 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ (Β1) (Για ηεν καλή εκηέλεζε ζύμβαζερ-αναγγελίαρ καηακύπυζερ εκποίεζερ άσπεζηος ςλικού με πλειοδοηικό διαγυνιζμό. ) Αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο Νν. ΠΡΟ : ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια.. Γειώλνπκε κε απηή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή καο όηη εγγπόκαζηε ζ εζάο αλεπηθύιαθηα θαη σο πξσηνθεηιέηεο γηα ηνλ πνπ είλαη θάηνηθνο.(ακριβή Διεύθσνζη) θαη έρεη αλαδεηρηεί ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό (Αξηζ ) πνπ έγηλε ζηηο γηα ηελ από κέξνο ηνπ πιεηνδόηε απηνύ εκπξόζεζκε θα ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζπλάθζεθε κε ηελ αλαθνίλσζε ζ απηόλ ηεο θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθπνίεζε (είδος σλικού), ππνζρόκαζηε δε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη, λα θαηαβάινπκε ζ εζάο κε απιή έγγξαθε πξόζθιεζε ζαο θάζε ρξεκαηηθό πνζό κέρξη λα εμαληιεζεί ην πνζό ησλ.(ολογράθως και αριθμηηικά), ζην νπνίν πεξηνξίδεηε ε εγγύεζή καο θαη ην νπνίν εζείο θαηά ελ αλεμέιεγθηε θαη απεξηόξηζηε θξίζε ζαο ζα ζέιαηε λα νξίζεηε σο νθεηιόκελν ζ εζάο από ηελ θαηάπησζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο εγγύεζεο ιόγσ παξάβαζεο όξνπ ή όξσλ ηεο ζύκβαζεοαλαγγειίαο θαηαθύξσζεο. Η αλεμέιεγθηε απηή, όπσο αλαθέξζεθε απόθαζή ζαο, είλαη απόιπηα ππνρξεσηηθή γηα καο, πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπκε ακέζσο, κε ηελ πξόζθιεζή ζαο, ην πνζό ηεο εληνιήο ζαο, ρσξίο λα δηθαηνύκαζηε λα ιάβνπκε ππόςε, ηπρόλ αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηνπ πιεηνδόηε γηα ηνλ νπνίν εγγπόκαζηε θαη παξαηηνύκαζηε από ηα επεξγεηήκαηα δηαίξεζεο θαη δίδεζεο, θαζώο θαη από ηα δηθαηώκαηά καο πνπ απνξξένπλ από ηα άξζξα 853,855,862,863,867 θαη 868 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη, ηα πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην Γεκόζην. ΝΠΓΓ θαη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο, ζαλ εγγπήζεηο κε πξνγελέζηεξεο επηζηνιέο θαη ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζό, γηα ην νπνίν εθδίδεηαη θαη απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή, δελ ππεξβαίλνπλ ζην ζύλνιν, ην θαζνξηζκέλν, γηα ηελ Σξάπεδα καο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, αλώηαην όξην εγγύεζεο. Από απηή ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ πην πάλσ ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κε ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο θαη κε ηελ έγγξαθε, γη απηό ην ιόγν, ζρεηηθή εληνιή ζαο. Η παξνύζα εγγύεζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην θαη εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Διιεληθώλ Γηθαζηεξίσλ εκείσζε : Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδίδεηαη ζην ίδην λόκηζκα ζην νπνίν έρεη ζπκθσλεζεί λα γίλεη ε πιεξσκή.. 17

18 ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 1. Έλα (1) ζάξσζξν θαζαξηόηεηαο Βάξνπο 700 kg 2. Έλα (1) θνξησηή international kg 3. Σξηώλ γεξαλώλ (3) εθ ησλ νπνίσλ : α) American kg β) Jones kg γ) Jones kg δ) δηθηπσηόο γεξαλόο kg 4. Σεζζάξσλ (4) πεξνλνθόξσλ : α) Balkan car kg β) Balkan car kg γ) Balkan car kg δ) Toyota kg 5. Έλα (1) θνξηεγό Mercedes kg 6. Έλα (1) θνξηεγό VW kg Καη δηαθόξσλ παιαηώλ κεηαιιηθώλ πιηθώλ ζπλνιηθνύ βάξνπο πεξίπνπ kg. Η εθηίκεζε ηνπ βάξνπο έγηλε βάζεη ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ Σν πξαγκαηηθό βάξνο ησλ κεραλεκάησλ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ιόγσ θζνξάο ηνπο. 18

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά,02 Nνε 16 ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο ζπλνπηηθόο, πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Αθήνα 18/9/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1.Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα:

1.Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΩΛ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ Γ/λζε : Θξηάξε 40 (1 νο όξνθνο) Σαληά Ρ.Θ.73135 Ρει: 2821 3 41773 Fax:2821 3 41786 e-mail: schepitropi2@chania.gr «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΠΡΖΟΩΛ ΙΔΒΖΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013 Ακηή Ανδπέα Γ. Παπανδπέος Απιθ. Ππωη.:1347 Λιμάνι Ραθήναρ Σ.Κ. 19009 info@rafinaport.gr ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ για διεξαγωγή Ππόσειπος Μειοδοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΓENIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Γιεύθςνζη Δξοπλιζμού σολείων Δίδνο : Πξνκεζεπηήο: Αξ. Γηαθήξπμεο: Αξ. ύκβαζεο: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ πκβαηηθή Γαπάλε: Φ.Π.Α. ύλνιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ 13-08-2013 ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ1Α Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν Σαρ. Κώδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξνθνξίεο: Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Ημεπομηνία Γιεξαγωγήρ:

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Ημεπομηνία Γιεξαγωγήρ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ. : 104 37 Πιεξνθνξίεο : Ν. Σξηαληαθύιινπ Σει

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β» 1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: 975 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β» ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ζ Ο.Λ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ πθηέο 12-10-2012 Αξηζκ. Πξση.:.. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα