ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ

2 Κοφνιοσ 2012 ΕΝΙΑΡΡΤΝΕΣΑΚ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΤ Θ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ 2

3 ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΑ Γενικό πλαίςιο....4 Παιχνίδια: 1. Ο μαγνιτθσ Σο μαγικό χαλί Οι τυφλοί Σο μαγικό μάτι Σα φανταςτικά αντικείμενα Ο ακοφραςτοσ ταξιδιϊτθσ Σο ομαδικό άγαλμα Ο μαγικόσ κακρζφτθσ Σα αντικείμενα Ο μάγοσ Οι ιδιότθτεσ Θ ςυκοφαντία Αςκιςεισ εμπιςτοςφνθσ Ο ανϊνυμοσ Μζρθ του ςϊματοσ Δρόμοσ μετ εμποδίων Ο κακρζφτθσ Αλυςίδα ονομάτων Αγάλματα Παρουςιάςου τραγουδιςτά Σο μικρό ςπίρτο Ηιγκ ηαγκ Ο δολοφόνοσ Σο ναυάγιο «Σι κα ιταν αν ιταν ;» Πονθρόσ και κατεργάρθσ Σα ονόματα. 15. «Εντολι» 16. Ο τερματοφφλακασ των λζξεων 17. Κυνθγθτό γζφυρα Παντομίμα , 2, 3 ΣΟΠ! κφλοσ γάτα. 21. Ο κόμποσ 22. Σο μουςικό κουτί Θ μαμά κι ο μπαμπάσ δουλεφουν. 37. Χτφπα τθν παλάμθ Οι ψείρεσ Γνωρίηεισ τον Γιάννθ; Πιτιουάου ταυρωμζνα ίςα 42. Συφλόμυγα 43. Θ μαγικι κιμωλία

4 ΓΕΝΚΚΟ ΠΛΑΚΚΟ Α. Ε ΣΚ ΧΡΗΚΜΕΤΟΤΝ ΣΑ ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ υνικωσ τα παιχνίδια κεωροφνται μια δραςτθριότθτα για παιδιά ι για να περνά θ ϊρα. Όμωσ, τα παιχνίδια επιτρζπουν να αναπτυχκεί μια ανάλαφρθ διάκεςθ απζναντι ςτθ ηωι και ςτισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ. Σα παιχνίδια αποτελοφν ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο για τθν προςωπικι εργαςία και για τθν ενδυνάμωςθ περιβαλλόντων και δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ ζχουμε δυςκολίεσ. Μποροφμε να διακρίνουμε μεταξφ τθσ ςοβαρισ ςυμπεριφοράσ και τθσ ανάλαφρθσ ςυμπεριφοράσ. Θ δεφτερθ κινθτοποιεί τισ εικόνεσ, δίνει διζξοδο ςτισ ςχζςεισ, ευνοεί τθν άμεςθ (μθ λεκτικι) επικοινωνία, κάνει ευζλικτο το ςφςτθμα των ρόλων κι ανοίγει το μζλλον. Προςωπικι εργαςία: Όλα τα κζματα μποροφν να δουλευτοφν μζςω των παιχνιδιϊν: Χαλάρωςθ, ψυχολογία, αυτογνωςία (ρόλοι, εικόνα του εγϊ), προςοχι, άμεςθ επικοινωνία, ξεπζραςμα των αντιςτάςεων κλπ. Ενδυνάμωςθ των περιβαλλόντων και των δραςτθριοτιτων: Σα παιχνίδια βοθκάνε ςτθ μορφοποίθςθ και τθν ενδυνάμωςθ του πνεφματοσ και του ςϊματοσ και διευκολφνουν τισ ςχζςεισ. Βοθκοφν ςτθν μετατροπι του κλίματοσ τθσ ομάδασ και ςτθ ςυνολικι ενδυνάμωςθ των μελϊν, ϊςτε να μπορζςουν να ςπάςουν ςτακερζσ ςυνικειεσ και οι παίκτεσ να νιϊςουν το «μοίραςμα», το «μαηί». Β. Η ΟΡΕΞΗ ΓΚΑ ΠΑΚΧΝΚΔΚ Σο βαςικό κίνθτρο των παιχνιδιϊν είναι θ όρεξθ για παιχνίδι. Για τον παίκτθ, θ όρεξθ είναι που τον κινθτοποιεί, ενϊ για τον ςυντονιςτι είναι θ ζνδειξθ τθσ πορείασ του παιχνιδιοφ. Θ διάρκεια ενόσ παιχνιδιοφ κακορίηεται από τθν όρεξθ για παιχνίδι. Είναι καλό να τελειϊςει το παιχνίδι ι να αλλάξει πριν μειωκεί ο ενκουςιαςμόσ. Σο πόςα παιχνίδια κα παιχτοφν και για πόςθ ϊρα, κα εξαρτθκεί από τουσ ςτόχουσ που κζλουμε να επιτφχουμε και τθν αντίλθψθ που ζχει ο ςυντονιςτισ για τθν κατάςταςθ τθσ ομάδασ εκείνθ τθ ςτιγμι. Γ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΚΣΗ Ο ρόλοσ του ςυντονιςτι είναι να ξυπνιςει τθ διάκεςθ για παιχνίδι και να φροντίςει αυτι να διατθρείται κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ. Θ ςτάςθ του ςυντονιςτι εξαρτάται από τον τφπο του παιχνιδιοφ. Τπάρχουν παιχνίδια ςτα οποία ο ρόλοσ του είναι ςαφισ. Τπάρχουν άλλα που, αφοφ εξθγθκοφν, δεν απαιτοφν ςυντονιςτι. Αλλά 4

5 και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ λειτουργία του είναι να ενδυναμϊνει και να προςζχει τθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ, και ειδικότερα τθν όρεξθ για παιχνίδι. Δ. ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟΤ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ Αυτό το εγχειρίδιο παρουςιάηει μια ςειρά παιχνιδιϊν. Αυτά είναι ταξινομθμζνα με βάςθ τα κζματα που κινθτοποιοφν περιςςότερο, ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 1. Παιχνίδια ρόλων και ζκφραςησ (δημιουργικότητασ) 2. Παιχνίδια ςχζςεων 3. υγκινηςιακά παιχνίδια 4. Παιχνίδια προςοχήσ 5. Παιχνίδια με κλειδιά 6. Παιχνίδια εικόνων 7. Κινητικά παιχνίδια 8. Παιχνίδια διαίςθηςησ 9. Παιχνίδια με τη μζθοδο 10. Παιχνίδια επικοινωνίασ Κάκε παιχνίδι ζχει μια κάρτα, όπου φαίνεται το όνομα, ο τφποσ του παιχνιδιοφ και τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του. Επιπλζον, θ κάρτα δίνει τον ελάχιςτο αρικμό των ςυμμετεχόντων (όπου απαιτείται ςυντονιςτισ ςυμπεριλαμβάνεται ςτον αρικμό), τον απαραίτθτο φυςικό χϊρο και τα απαραίτθτα υλικά. Ζχει γίνει προςπάκεια ϊςτε τα παιχνίδια να ζχουν ελάχιςτεσ υλικζσ απαιτιςεισ. Πώσ επιλζγουμε τα παιχνίδια; Από τουσ ςτόχουσ μασ (τα κζματα που κζλουμε να δουλζψουμε) Από τον αρικμό των ςυμμετεχόντων Από τον χϊρο που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ Αν π.χ. είμαςτε μόνο δφο άτομα κι είναι βροχερι μζρα, διαλζγουμε τα παιχνίδια εκείνα των οποίων οι κάρτεσ δείχνουν ωσ ελάχιςτο αρικμό ςυμμετεχόντων το 2 και ωσ περιβάλλον μια αίκουςα. 5

6 1. Ο ΜΑΓΝΗΣΗ Επικοινωνίασ Μθ λεκτικι επικοινωνία, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 2 ι περιςςότεροι α. Οι παίκτεσ τοποκετοφνται ανά δφο, ζνασ απζναντι ςτον άλλο. Σο χζρι του ενόσ τοποκετείται ςε απόςταςθ 10 εκ. περίπου από το κεφάλι του άλλου και φαντάηονται ότι το χζρι ζχει κάποιο είδοσ μαγνιτθ. Παίηουν ελεφκερα: μετακινοφνται, ςκφβουν, διπλϊνονται κλπ. Ζπειτα, αλλάηουν ρόλουσ. β. Οι παίκτεσ τοποκετοφνται ανά δφο, ζνασ απζναντι ςτον άλλο, και φαντάηονται ότι υπάρχει ζνασ μαγνιτθσ τοποκετθμζνοσ ςτο κζντρο ςτικουσ τουσ. Ο ζνασ οδθγεί τον άλλο. Με ζνα νεφμα του ςυντονιςτι, χωρίσ να ςταματιςουν το παιχνίδι, αλλάηουν ρόλουσ. Και ςτα δφο παιχνίδια θ ιδζα είναι να μθ διακοπεί θ φανταςτικι ςυμφωνία: ότι τουσ ενώνει ζνασ μαγνιτθσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ. 6

7 2. ΟΚ ΣΤΦΛΟΚ Επικοινωνίασ Μθ λεκτικι επικοινωνία, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 5 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ τοποκετοφνται ανά δφο. Ο ζνασ (Α) από κάκε ηευγάρι κλείνει τα μάτια, ενϊ ο άλλοσ (Β) δθμιουργεί μια φιγοφρα με όλο του το ςϊμα. Όταν Ο Β είναι ζτοιμοσ, ο Α πρζπει ψθλαφεί τον Β και προςπακεί να ανακαλφψει τθ φιγοφρα με όλεσ τθσ τισ λεπτομζρειεσ. Μόλισ τθν αντιλθφκεί, τθν αναπαράγει ο ίδιοσ. Κι αμζςωσ μετά ανοίγει τα μάτια κι ελζγχει με το ταίρι του αν είναι ςωςτι. Σο παιχνίδι επαναλαμβάνεται 3 ι 4 φορζσ. Ζπειτα, μπορεί να επαναλθφκεί με 4 παίκτεσ. Δφο κλείνουν τα μάτια και προςπακοφν να ανακαλφψουν τθν τοποκζτθςθ των άλλων δφο. 7

8 3. ΣΑ ΦΑΝΣΑΣΚΚΑ ANTIKEIMENA Ζκφραςθσ Ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, δθμιουργικότθτα 5 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ζνασ ςχθματίηει με τα χζρια του ζνα φανταςτικό αντικείμενο (αφθρθμζνο ι ςυγκεκριμζνο) και προςκζτει ζναν οποιοδιποτε ιχο (πχ: μπρρρρρρ!). Σο περνά ςτον διπλανό του, αυτόσ το παραλαμβάνει και το περνά ςτο διπλανό του κ.ο.κ. Ζπειτα, γίνεται πιο περίπλοκο: Κάκε παίκτθσ που παραλαμβάνει το αντικείμενο, το μετατρζπει ςε κάτι άλλο πριν το περάςει ςτον επόμενο. 8

9 4. ΣΟ ΟΜΑΔΚΚΟ ΑΓΑΛΜΑ χζςθσ Εργαςία ςε ομάδα, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ 6 ι περιςςότεροι Ζνασ παίκτθσ ςτζκεται όρκιοσ, αυτόσ κα ξεκινιςει το άγαλμα. Οι υπόλοιπο είναι κακιςτοί απζναντί του ι ςε κφκλο γφρω του. Ο όρκιοσ παίκτθσ αναπαριςτά μια φιγοφρα με όλο του το ςϊμα και μζνει ακίνθτοσ, ςαν άγαλμα. Κανείσ δεν ξζρει τι κζλει να αναπαραςτιςει. Ζπειτα, ζνασ από τθν ομάδα ςθκϊνεται και προςτίκεται ςτο άγαλμα, ςφμφωνα με αυτό που πιςτεφει ότι αναπαριςτά. Διαδοχικά όλοι οι παίκτεσ προςτίκενται ςτο άγαλμα, ϊςπου να ςχθματιςτεί μια κακοριςμζνθ ςυνολικι εικόνα. Σο παιχνίδι μπορεί να επαναλθφκεί 2 ι 3 φορζσ. Δίνεται προςοχι ςτο δζςιμο τθσ ομάδασ. 9

10 5. ΣΑ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΑ χζςθσ Εργαςία ςε ομάδα, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ 11 ι περιςςότεροι 1. Οι παίκτεσ ςχθματίηουν ομάδεσ των 4 ι 5 ατόμων. Θ κάκε ομάδα τοποκετείται ςτο χϊρο τθσ, διακριτά από τισ άλλεσ. Ο ςυντονιςτισ ανακοινϊνει ζνα αντικείμενο (π.χ. αεροπλάνο, φορτθγό, ςαλιγκάρι, τθλεφωνικόσ κάλαμοσ κλπ). και κάκε ομάδα προςπακεί να το καταςκευάςει με τα ςϊματα όλων των παικτϊν. Ζπειτα κάκε ομάδα παρουςιάηει τθν εκδοχι τθσ ςτισ υπόλοιπεσ. 2. Κάκε παίκτθσ δθμιουργεί ζνα αντικείμενο με όλο το ςϊμα του και το παρουςιάηει ςτο ςφνολο. Εκείνοι πρζπει να μαντζψουν τι είναι. 10

11 6. ΟΚ ΚΔΚΟΣΗΣΕ Ζκφραςθσ Εργαςία ςε ομάδα, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ 6 ι περιςςότεροι Κάκε παίκτθσ επιλζγει ζνα χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτάσ του ι μια ςυμπεριφορά του που κεωρεί ότι εμφανίηει αρκετά ςτθν ομάδα κι άλλο ζνα που κεωρεί ότι εμφανίηει ελάχιςτα ςτθν ομάδα και προςπακεί να τα αναπαραςτιςει με το ςϊμα του ςε ζνα άγαλμα. ε όλουσ δίνεται κάποιοσ χρόνοσ (π.χ. 10 ) για να προετοιμάςουν. Ζπειτα ζνασ-ζνασ παρουςιάηουν ςτθν ομάδα. 11

12 7. ΣΟ ΕΚΚΡΕΜΕ (ΑΚΗΗ ΕΜΠΚΣΟΤΝΗ) χζςθσ Επίτευξθ εγγραφισ χαλάρωςθσ, εμπιςτοςφνθ, εργαςία ςε ομάδα 7 ι περιςςότεροι Δανειηόμαςτε από το κζατρο τισ δφο βαςικζσ αςκιςεισ εμπιςτοςφνθσ: 1. Σο εκκρεμζσ Δφο παίκτεσ ςτζκονται αντικριςτά ςε απόςταςθ περίπου 1,5μ. μεταξφ τουσ: είναι οι τοίχοι. το μζςο τθσ απόςταςθσ ςτζκεται ο τρίτοσ παίκτθσ, το εκκρεμζσ. Σο εκκρεμζσ ζχει κλειςτά τα μάτια και ςτζκεται με όλο το ςϊμα αλφγιςτο αλλά όχι υπερβολικά ςφιγμζνο. Κεφάλι, κορμόσ και πόδια βρίςκονται ςε ευκεία, ενϊ τα χζρια είναι κολλθμζνα ςτον κορμό. Σα πζλματα είναι ριηωμζνα ςτο ζδαφοσ. Σο εκκρεμζσ αφινεται να βγει εκτόσ ιςορροπία και να πζςει ελεφκερα προσ τθν πλευρά του ενόσ από τουσ τοίχουσ. Ο τοίχοσ τον υποδζχεται ομαλά, πιάνοντάσ τον από τουσ ϊμουσ ι τθν ωμοπλάτθ (ανάλογα με το αν το εκκρεμζσ του ζχει γυριςμζνο το πρόςωπο ι τθν πλάτθ) και τον ακουμπά ςτο ςτικοσ του ςα να τον αγκαλιάηει. Ζπειτα, δίνει ςτο εκκρεμζσ μικρι ϊκθςθ με ςκοπό να τον επαναφζρει ςτθν κατακόρυφθ κζςθ του. Ζπειτα το εκκρεμζσ αφινεται να πζςει προσ τον άλλο τοίχο κ.ο.κ. Μόλισ το εκκρεμζσ ζχει τθν εγγραφι τθσ χαλάρωςθσ, οι παίκτεσ αλλάηουν ρόλουσ. ΠΡΟΟΧΘ: Ο τοίχοσ δε ςπρϊχνει δυνατά το εκκρεμζσ ϊςτε να το ςτείλει ςτον απζναντι τοίχο, αλλά μόνο όςο χρειάηεται ϊςτε να επιςτρζψει ςτθν κατακόρυφθ κζςθ. Ζτςι το εκκρεμζσ κα μπορζςει να ζχει τθν εγγραφι τθσ χαλάρωςθσ τθ ςτιγμι που παραςφρεται από τθ βαρφτθτα. Οι παίκτεσ που παριςτάνουν τουσ τοίχουσ είναι ςε εγριγορςθ και ςε ςτάςθ ετοιμότθτασ: Σα πόδια ελαφρά ανοιχτά και λυγιςμζνα και το ζνα περίπου μιςό μζτρο μπροςτά από το άλλο. 2. Σο ςκουπόξυλο Σο ίδιο παιχνίδι, αλλά ςε ομάδεσ. Ο τοίχοσ είναι τϊρα κυκλικόσ (χωρίσ κενά) κι αποτελείται από 5-10 παίκτεσ. Σο ςκουπόξυλο (εκκρεμζσ) αφινεται να πζςει προσ όποια κατεφκυνςθ κζλει κι ο τοίχοσ το ςπρϊχνει προσ όποια κατεφκυνςθ κζλει. θμείωςθ: Εδϊ δε δίνεται ζμφαςθ ςτθν εγγραφι τθσ πτϊςθσ, αλλά ςτθν εμπιςτοςφνθ ςτθν ομάδα. Γι αυτό, οι τοίχοι ςπρϊχνουν με ςταδιακά αυξανόμενθ ταχφτθτα. Σο ςκουπόξυλο παραμζνει αλφγιςτο και καρφωμζνο ςτο ζδαφοσ. 12

13 8. ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ χζςθσ Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, ανζβαςμα του κινθτικοφ τόνου, ςωματικι χαλάρωςθ. 7 ι περιςςότεροι Όλοι οι παίκτεσ περπατοφν ςτο χϊρο κι ο ςυντονιςτισ λζει με δυνατι φωνι ζναν αρικμό κι ζνα μζροσ του ςϊματοσ, π.χ. «5 μφτεσ». Οι παίκτεσ ςχθματίηουν γριγορα ομάδεσ ςφμφωνα με τον αρικμό που δόκθκε, ενϊνοντασ το μζροσ του ςϊματοσ που είπε ο ςυντονιςτισ. το παράδειγμά μασ, 5 παίκτεσ ακουμποφν τισ μφτεσ τουσ. Σο παιχνίδι είναι γριγορο, θ μια εντολι διαδζχεται τθν άλλθ χωρίσ διάλειμμα. Όποιοσ παίκτθσ δεν κατορκϊςει να μπει ςε ομάδα βγαίνει από το παιχνίδι. 13

14 9. Ο ΚΑΙΡΕΦΣΗ Ζκφραςθσ Ανάπτυξθ τθσ εκφραςτικισ ικανότθτασ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, ςωματογνωςία και εγγραφι του ςϊματοσ 7 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ ςχθματίηουν ηευγάρια. Ο ζνασ παίρνει το ρόλο του κακρζφτθ: Αντιγράφει πιςτά κι ακαριαία τισ κινιςεισ που κάνει το ταίρι του. Ζπειτα ανταλλάηουν ρόλουσ. Ο ςυντονιςτισ μπορεί να προτείνει τφπο κινιςεων, π.χ. γελοίεσ, ευγενικζσ, γριγορεσ κλπ. 14

15 10. ΑΓΑΛΜΑΣΑ Επικοινωνίασ Ανάπτυξθ τθσ εκφραςτικισ ικανότθτασ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 4 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ ςχθματίηουν τρεισ ομάδεσ: Θ ομάδα 1 είναι ο πθλόσ. Δεν μποροφν να κάνουν καμιά κίνθςθ. Σα ςϊματά τουσ είναι διακζςιμα να πλαςτοφν από τθν ομάδα 2, οι γλφπτεσ. Οι γλφπτεσ όμωσ δε μποροφν να κάνουν καμιά κίνθςθ αν δεν πάρουν εντολι από τθν ομάδα 3, τουσ πελάτεσ. Οι πελάτεσ δε μποροφν να κινθκοφν, οφτε να δίνουν οδθγίεσ με τα χζρια ι το ςϊμα, μποροφν μόνο να μιλιςουν. κζφτονται τι άγαλμα κζλουν και δίνουν εντολι ςτουσ γλφπτεσ να το φτιάξουν. Ζπειτα, οι ομάδεσ αλλάηουν ρόλουσ. 15

16 11. ΣΟ ΜΚΚΡΟ ΠΚΡΣΟ χζςθσ Χαλάρωςθ τθσ εικόνασ του εγϊ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 6 ι περιςςότεροι Ζνα ςπίρτο Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Σο παιχνίδι αποτελείται από δφο μζρθ: 1 ο μζροσ: Ζνασ παίκτθσ κρατά ζνα ςπίρτο. Σο δίνει ςτον διπλανό του, αφοφ πρϊτα πει τθ φράςθ: «Αυτό είναι ζνα ςπίρτο. Αυτό είναι το κεφαλάκι του (δείχνει το επάνω μζροσ του ςπίρτου) κι αυτά είναι τα ποδαράκια του (δείχνει το κάτω μζροσ του ςπίρτου)» Ζπειτα κάκε παίκτθσ επαναλαμβάνει το ίδιο ϊςπου το ςπίρτο να επιςτρζψει ςτον 1 ο παίκτθ. 2 ο μζροσ: Ομοίωσ, αλλά αυτι τθ φορά οι παίκτεσ πρζπει να πουν τθ φράςθ βάηοντασ τθ γλϊςςα ανάμεςα ςτα δόντια, πιζηοντασ προσ τα ζξω το κάτω χείλοσ. 16

17 12. Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟ χζςθσ Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, μθ λεκτικι επικοινωνία 6 ι περιςςότεροι Χαρτί και μολφβι ι τράπουλα Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. ε κακζναν δίνεται ζνα χαρτάκι διπλωμζνο (ι ζνα φφλλο τθσ τράπουλασ). Ζνα από τα χαρτάκια ζχει ςθμειωμζνο ζναν ςταυρό. Ζπειτα κακζνασ ανοίγει το χαρτάκι του. Ο παίκτθσ που ζχει το χαρτάκι με το ςταυρό (ι τον Βαλζ τθσ τράπουλασ) είναι ο δολοφόνοσ. Οι υπόλοιποι παίκτεσ δεν ξζρουν ποιοσ είναι ο δολοφόνοσ. Ο δολοφόνοσ προςπακεί να ςκοτϊςει ζναν παίκτθ κλείνοντάσ του το μάτι, χωρίσ όμωσ να το αντιλθφκοφν οι υπόλοιποι! Όποιοσ παίκτθσ ςκοτωκεί φωνάηει πζκανα και δείχνει το χαρτάκι του. Αν κάποιοσ από τουσ ηωντανοφσ δει τον δολοφόνο να ςκοτϊνει κάποιον, μπορεί να τον αποκαλφψει και τότε ο κατθγοροφμενοσ πρζπει να δείξει το χαρτάκι του. τθν περίπτωςθ που ο κάνει λάκοσ, πεκαίνει. Ο δολοφόνοσ κερδίηει αν τουσ ςκοτϊςει όλουσ χωρίσ να αποκαλυφκεί. Αν αποκαλυφκεί, κερδίηει ο παίκτθσ που τον αποκάλυψε. Παραλλαγζσ: 1. Ο παίκτθσ που κα πάρει τον Βαλζ είναι ο δολοφόνοσ κι ο παίκτθσ που κα πάρει τον Ριγα είναι αςτυνομικόσ. Ο αςτυνομικόσ προςπακεί να αντιλθφκεί και να ςυλλάβει τον δολοφόνο, κάνοντασ «ίου ίου» (ιχο ςειρινασ). Ο αςτυνομικόσ δε μπορεί να πεκάνει. Αν ςυλλάβει λάκοσ παίκτθ, κερδίηει ο δολοφόνοσ. Οι υπόλοιποι παίκτεσ (κφματα) δε μποροφν να αποκαλφψουν το δολοφόνο. 2. Ο παίκτθσ που κα πάρει τον Άςςο είναι ο καταδότθσ. Ο καταδότθσ γνωρίηει ποιοσ είναι ο αςτυνομικόσ. Αν αντιλθφκεί το δολοφόνο (όςο είναι ηωντανόσ), μπορεί να τον υποδείξει διακριτικά, ϊςτε ο αςτυνομικόσ να τον ςυλλάβει. Αν όμωσ τον αντιλθφκεί ο δολοφόνοσ μπορεί να τον ςκοτϊςει! Σα κφματα κι ο δολοφόνοσ δε μποροφν να κάνουν υποδείξεισ. 3. Μποροφμε να ζχουμε περιςςότερουσ δολοφόνουσ, αςτυνομικοφσ και καταδότεσ 17

18 13. ΣΚ ΙΑ ΗΣΑΝ ΑΝ ΗΣΑΝ ; Διαίςκθςθσ Ανάπτυξθ τθσ διαίςκθςθσ 6 ι περιςςότεροι Ζνασ παίκτθσ βγαίνει από το δωμάτιο. Αυτοί που παραμζνουν ςυμφωνοφν ςε ζνα γνωςτό πρόςωπο μπορεί να είναι ζνασ από τουσ παίκτεσ, ζνασ κοινόσ γνωςτόσ, ζνα δθμόςιο πρόςωπο, ζνασ χαρακτιρασ βιβλίου κλπ. Ζπειτα, ο παίκτθσ που ιταν ζξω μπαίνει και προςπακεί να μαντζψει το επιλεγμζνο πρόςωπο. Για να μαντζψει, κάνει ςε κάκε παίκτθ με τθ ςειρά ερωτιςεισ του τφπου «Σι κα ιταν αν ιταν αντικείμενο/ ηϊο/ χρϊμα/ γεφςθ/ αίςκθςθ/ προςωπικότθτα/ εποχι/». Μζςω των απαντιςεων πρζπει να μαντζψει, κάνοντασ το πολφ δφο λάκθ. Παραλλαγι: Ο παίκτθσ που προςπακεί να μαντζψει κάνει ερωτιςεισ του τφπου «Πϊσ κα λεγόταν αν ιταν Γαλάτθσ/ Ινδιάνοσ/ Γάλλοσ/ Κινζηοσ/» 18

19 14. ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ χζςθσ Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 9 ι περιςςότεροι Κουβζρτα ι άλλο αδιαφανζσ φφαςμα Δφο παίκτεσ (ςτυλοβάτεσ) κρατοφν μια κουβζρτα κατακόρυφα. Οι υπόλοιποι παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε ομάδα ςτζκεται ςτθ μια πλευρά τθσ κουβζρτασ, ϊςτε να μθ μπορεί να δει τθν άλλθ. Ζπειτα, ζνασ παίκτθσ από κάκε ομάδα πλθςιάηει και τοποκετεί το πρόςωπό του ςτθν κουβζρτα, ζτςι ϊςτε θ μφτθ του να ακουμπά ςτθν κουβζρτα. Ζτςι οι δυο αντίπαλοι είναι ο ζνασ απζναντι ςτον άλλο με τθν κουβζρτα ςτθ μζςθ. Οι δφο ςτυλοβάτεσ ςθκϊνουν απότομα τθν κουβζρτα και κάκε παίκτθσ πρζπει να φωνάξει αμζςωσ το όνομα του αντιπάλου που είναι απζναντί του, πριν εκείνοσ φωνάξει το δικό του. Ο παίκτθσ που χάνει πάει ςτθν ομάδα του νικθτι. Επαναλαμβάνεται το ίδιο μζχρισ ότου ςε μια ομάδα μείνει μόνο ζνασ παίκτθσ. 19

20 15. «ΕΝΣΟΛΗ» Προςοχισ Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 5 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Σα χζρια τουσ είναι ακουμπιςμζνα ςτα πόδια τουσ. Οι παρακάτω εντολζσ πρζπει να εκτελεςκοφν με τα χζρια: Εντολι ΡΤΘΜΟ Εντολι ΠΙΑΕ Εντολι ΙΙΑ Εντολι ΚΑΣΩ ΠΑΝΩ Οι δείκτεσ χτυποφν εναλλάξ, ρυκμικά τα πόδια Σα δφο χζρια πάνω ςτο κεφάλι Οι παλάμεσ πάνω ςτα πόδια Οι παλάμεσ ςχθματίηουν καμάρα κι οι άκρεσ των δακτφλων «γαντηϊνονται» ςτα πόδια (ςαν αράχνθ) Σα χζρια πάνω από το κεφάλι, οι παλάμεσ ςχθματίηουν καμάρα με τα δάχτυλα προσ τα πάνω Παρατθριςτε ότι το «ΠΑΝΩ» είναι το μόνο που δε φζρει τθ λζξθ «πρόςταγμα». Ο ςυντονιςτισ δίνει μια εντολι ςτουσ παίκτεσ και ταυτόχρονα τθν εκτελεί. Μπορεί όμωσ να τουσ παραπλανιςει λζγοντα μια εντολι κι εκτελϊντασ μια άλλθ! Οι παίκτεσ πρζπει να κάνουν αυτό που λζει ο ςυντονιςτισ, όχι αυτό που κάνει. Επιπλζον, ο ςυντονιςτισ μπορεί να μπερδζψει τουσ παίκτεσ δίνοντασ εντολζσ χωρίσ να βάηει τθ λζξθ «εντολι». ι ςτθν περίπτωςθ του ΠΑΝΩ να προςκζςει τθ λζξθ «εντολι». τθν περίπτωςθ αυτι οι παίκτεσ πρζπει να μθν εκτελζςουν καμιά εντολι. Όποιοσ κάνει λάκοσ παίρνει το ρόλο του ςυντονιςτι. 20

21 16. Ο ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Παιχνίδι με κλειδί Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 6 ι περιςςότεροι Ο ςυντονιςτισ ορίηει ζνα κλειδί που δεν αποκαλφπτει ςτουσ παίκτεσ. Π.χ. «ο τερματοφφλακασ των λζξεων αποκροφει μόνο τισ λζξεισ που δεν περιζχουν το γράμμα Α». Οι παίκτεσ κάνουν ερωτιςεισ ςτο ςυντονιςτι για να βρουν το κλειδί, π.χ.: «Ο τερματοφφλακασ αποκροφει πζτρεσ;» Ο ςυντονιςτισ απαντά με «ναι» ι «όχι». Σο παιχνίδι τελειϊνει όταν όλοι ζχουν μαντζψει το κλειδί. 21

22 17. ΚΤΝΗΓΗΣΟ ΓΕΦΤΡΑ Κινθτικό Ανζβαςμα του κινθτικοφ τόνου, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 6 ι περιςςότεροι Μζςα ςε προκακοριςμζνο χϊρο, ζνασ από τουσ παίκτεσ πρζπει να κυνθγιςει και να ςυλλάβει ζναν ζναν τουσ υπόλοιπουσ. Για να τουσ ςυλλάβει αρκεί να τουσ αγγίξει. Ο παίκτθσ που ςυλλαμβάνεται πρζπει να μείνει ακίνθτοσ με τα πόδια ανοιχτά (ςαν γζφυρα) ςτο ςθμείο όπου ςυνελιφκθ. Οι ελεφκεροι παίκτεσ μποροφν να τον ελευκερϊςουν αν καταφζρουν να περάςουν κάτω από τα πόδια του. Αν ςυλλθφκεί όλθ θ ομάδα, κάποιοσ άλλοσ γίνεται κυνθγόσ. 22

23 18. ΠΑΝΣΟΜΚΜΑ Ζκφραςθσ Ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ, επίτευξθ εγγραφισ χαλάρωςθσ, εργαςία ςε ομάδα 8 ι περιςςότεροι Χαρτί και μολφβι Οι παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ (ι περιςςότερεσ ςε περίπτωςθ μεγάλου αρικμοφ) κι ζναν δικαςτι. Ο δικαςτισ ςτζκεται ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ, που πρζπει να είναι καλά διαχωριςμζνεσ. Ο δικαςτισ κάνει μια λίςτα με 10 λζξεισ. Ζνασ αντιπρόςωποσ από κάκε ομάδα παραλαμβάνει κρυφά τθν πρϊτθ λζξθ, τθν οποία πρζπει να περιγράψει ςτθν ομάδα του, χωρίσ να μιλάει, οφτε να υποδεικνφει το αντικείμενο που αναπαριςτά (αν αυτό βρίςκεται εκεί γφρω). Όποιοσ ανακαλφψει τθν ακριβι λζξθ παίρνει τθν επόμενθ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται. Θ ομάδα που τελειϊνει πρϊτθ τθ λίςτα είναι θ νικιτρια. Παραλλαγι: Οι παίκτεσ προςπακοφν να περιγράψουν τίτλου βιβλίων, ταινιϊν κλπ. 23

24 19. ΕΝΑ, ΔΤΟ, ΣΡΚΑ, ΣΟΠ! Κινθτικό Ανάπτυξθ του ςυντονιςμοφ των κινιςεων 6 ι περιςςότεροι Ανοικτόσ Ζνασ παίκτθσ, ο φφλακασ ςτζκεται απζναντι ςε ζναν τοίχο/ δζντρο κλπ. με γυριςμζνθ τθν πλάτθ ςτουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ, οι οποίοι βρίςκονται ςε μια απόςταςθ μζτρα. Αυτόσ λζει δυνατά «1 2 3 ΣΟΠ» κι αμζςωσ γυρίηει να δει τθν ομάδα. Οι παίκτεσ τθσ ομάδασ προςπακοφν να πλθςιάςουν προσ τον τοίχο/ δζντρο κλπ., αλλά μποροφν να κινοφνται μόνο όςο ο φφλακασ ζχει γυριςμζνθ τθν πλάτθ του προσ το μζροσ τουσ. Μόλισ ο φφλακασ γυρίςει να τουσ κοιτάξει πρζπει να «παγϊςουν» ςτθ κζςθ τουσ. Όποιοσ παίκτθσ δεν παγϊςει αμζςωσ και τον αντιλθφκεί ο φφλακασ, επιςτρζφει ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ. Ο παίκτθσ που κα καταφζρει να ακουμπιςει πρϊτοσ τον φφλακα ςτθν πλάτθ κερδίηει και παίρνει τθ κζςθ του. 24

25 20. ΚΤΛΟ ΓΑΣΑ Προςοχισ Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 8 ι περιςςότεροι Δυο μικρά αντικείμενα Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο ςυντονιςτισ, αφοφ εξθγιςει το παιχνίδι, δίνει το πρϊτο αντικείμενο ςτον πρϊτο παίκτθ, λζγοντάσ του: «Αυτόσ είναι ζνασ ςκφλοσ». Εκείνοσ πρζπει να το πάρει, αλλά πρϊτα πρζπει να ρωτιςει: «Τί είναι αυτό;» Ο ςυντονιςτισ απαντά «Ένασ ςκφλοσ». Σϊρα, ο πρϊτοσ παίκτθσ μπορεί να πάρει το αντικείμενο ςτο χζρι του και να το περάςει ςτον δεφτερο παίκτθ (ςτα δεξιά του), επαναλαμβάνοντασ: «Αυτόσ είναι ζνασ ςκφλοσ». Όταν ο δεφτεροσ παίκτθσ τον ρωτιςει: «Τί είναι αυτό;», εκείνοσ ρωτά τον ςυντονιςτι ςτα αριςτερά του κι εκείνοσ του απαντά «Αυτόσ είναι ζνασ ςκφλοσ». Σϊρα ο πρϊτοσ παίκτθσ επαναλαμβάνει τθν απάντθςθ ςτον παίκτθ ςτα δεξιά του κι εκείνοσ μπορεί να πάρει το αντικείμενο. Κάκε φορά θ ερϊτθςθ μεταφζρεται ςτα αριςτερά ωσ το ςυντονιςτι και θ απάντθςθ από το ςυντονιςτι ςτα δεξιά ωσ τον παίκτθ που είναι θ ςειρά του να πάρει το αντικείμενο. Όςο αυτό διαρκεί, ο ςυντονιςτισ του παρουςιάηει το δεφτερο αντικείμενο ςτον παίκτθ ςτα αριςτερά του και του λζει: «Αυτι είναι μια γάτα». 25

26 21. Ο ΚΟΜΠΟ χζςθσ Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 8 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ ςτζκονται ςε κφκλο, με τα χζρια ψθλά κι ανοιχτά και τα μάτια κλειςτά. Με ζνα ςφνκθμα προχωροφν προσ το κζντρο του κφκλου, μζχρισ ότου κάκε χζρι τουσ να ςυναντιςει ζνα άλλο χζρι, το οποίο και πιάνουν. Σϊρα μποροφν να ανοίξουν τα μάτια τουσ. Σα χζρια τουσ ζχουν ςχθματίςει ζναν κόμπο, τον οποίο πρζπει να λφςουν χωρίσ να αφιςουν τα χζρια. 26

27 22. ΣΟ ΜΟΤΚΚΟ ΚΟΤΣΚ Παιχνίδι με κλειδί Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ 6 ι περιςςότεροι Σο κλειδί του παιχνιδιοφ είναι οι μουςικζσ νότεσ: ντο, ρε, μι φα, ςολ, λα, ςι. Οι παίκτεσ δε γνωρίηουν τα κλειδί. Ο ςυντονιςτισ πρζπει να ορίςει το πρϊτο αντικείμενο που κα μπει ςτο μουςικό κουτί, π.χ. ζνα ντόμινο, ζνα ρεμάλι, ζνα μίλι... Δθλαδι, κάκε αντικείμενο πρζπει να αρχίηει με μια μουςικι νότα. Οι παίκτεσ κα ονομάηουν αντικείμενα για να τα βάλλουν ςτο κουτί κι ο ςυντονιςτισ, ςφμφωνα με το κλειδί, τουσ λζει αν μποροφν να μπουν ι όχι. υνεχίηεται ϊςπου όλοι να ανακαλφψουν το κλειδί. 27

28 23. ΣΟ ΜΑΓΚΚΟ ΧΑΛΚ Αιςκιςεων Αναγνϊριςθ τθσ ψευδαίςκθςθσ 5 ι περιςςότεροι Μια ςανίδα και ζνα μαντίλι Ζνασ από τουσ παίκτεσ ανεβαίνει, με τα μάτια κλειςτά, ςε μια ςανίδα που τθν κρατοφν από τα άκρα τθσ άλλοι δφο παίκτεσ ςε απόςταςθ 10 εκ. από το πάτωμα. Ο παίκτθσ πάνω ςτθ ςανίδα ςτθρίηεται με τα δυο χζρια ςτουσ ϊμουσ του τζταρτου παίκτθ (υποςτθρικτισ), ο οποίοσ αρχίηει να ςκφβει ςιγά-ςιγά, ενϊ οι άλλοι κινοφν τθ ςανίδα απαλά μπροσ-πίςω. Αυτό παράγει, ςτον παίκτθ ςτθ ςανίδα τθν αίςκθςθ ότι ανυψϊνεται. Για να ενιςχφςουν αυτιν τθν αίςκθςθ, αν βρίςκονται ςε μια χαμθλι αίκουςα, ζνασ πζμπτοσ παίκτθσ μπορεί να αγγίξει το κεφάλι του με ζνα βιβλίο τθσ ςτιγμι που ο υποςτθριχτισ του ζχει χαμθλϊςει τελείωσ, ζτςι ϊςτε να προκλθκεί θ αίςκθςθ ότι άγγιξε το ταβάνι με το κεφάλι του. Ακόμα, εκείνθ τθ ςτιγμι οι παίκτεσ που κρατοφν τθ ςανίδα μποροφν να τθν κουνιςουν ξαφνικά για να αναγκάςουν τον πρϊτο παίκτθ να πθδιξει από αυτιν. 28

29 24. ΣΟ ΜΑΓΚΚΟ ΜΑΣΚ Προςοχισ Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ 4 ι περιςςότεροι Ζνασ ςτζκεται ι κάκεται ςε ςτακερι κζςθ και κοιτάηει ςε ςτακερό ςθμείο. Οι υπόλοιποι παίκτεσ ςχθματίηουν κφκλο γφρω του. Ζνασ ζνασ οι παίκτεσ του κφκλου κάνουν κινιςεισ, χωρίσ να μετακινθκοφν από τθ κζςθ τουσ. Ο παίκτθσ ςτο κζντρο του κφκλου, χωρίσ να μετακινιςει το βλζμμα του, προςπακεί να περιγράψει τθν κίνθςθ κάκε παίκτθ. το τζλοσ του παιχνιδιοφ οι παίκτεσ ανταλλάςουν ςχόλια πάνω ςτθν κατάςταςθ προςοχισ και τθν εγγραφι τθσ και προςπακοφν να διατθριςουν αυτιν τθν κατάςταςθ μζςα ςτθ μζρα. 29

30 25. Ο ΑΚΟΤΡΑΣΟ ΣΑΞΚΔΚΩΣΗ Εικόνων Ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, κινθτοποίθςθ των εικόνων 3 ι περιςςότεροι Αντικείμενο λαμπερό ι ιδιαίτερο Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο κι είναι ζτοιμοι να ξεκινιςουν ζνα φανταςτικό ταξίδι, με μόνο οδθγό τθ φανταςία τουσ. Ο πρϊτοσ παίκτθσ παίρνει το εμπνευςτικό αντικείμενο ςτο χζρι του και περιγράφει το ταξίδι που φαντάηονται. Ζπειτα, ο επόμενοσ παίκτθσ παίρνει το αντικείμενο και ςυνεχίςει τθν προθγοφμενθ αφιγθςθ με τισ δικζσ του εικόνεσ 30

31 26. Ο ΜΑΓΚΚΟ ΚΑΙΡΕΦΣΗ υγκινθςιακό Δοκιμαςία των εντάςεων και τθσ ςυγκινθςιακισ ταυτότθτασ, προβολι του τοπίου 5 ι περιςςότεροι Χαρτί και μολφβια Δφο παίχτεσ, κακ ζνασ με ζναν βοθκό, ςτζκονται ο ζνασ απζναντι ςτον άλλο. Οι παίχτεσ αρχίηουν να επιςθμαίνουν τισ εντάςεισ που εντοπίηουν ςτον παίκτθ απζναντί τουσ, ενϊ οι βοθκοί απλά κρατοφν ςθμειϊςεισ. Μετά από λίγθ ϊρα, ο κάκε βοθκόσ δίνει ςτον παίχτθ του τισ ςθμειϊςεισ όςων είδε ςτον απζναντί του. Σο παιχνίδι προςπακεί να δείξει ότι όςα βλζπουμε ςτουσ άλλουσ ζχουν να κάνουν με το δικό μασ τοπίο διαμόρφωςθσ.. Είναι χριςιμο οι παίχτεσ να μθ γνωρίηουν το μθχανιςμό του παιχνιδιοφ, ϊςτε να μθν αποφφγουν να αποκαλφψουν εντάςεισ. 31

32 27. Ο ΜΑΓΟ υγκινθςιακό Διαφοροποίθςθ μεταξφ προβολισ και διαίςκθςθσ (αν δεν διαιςκάνομαι, προβάλω) 4 ι περιςςότεροι Χαρτί και μολφβια Ζνασ παίκτθσ (Α) παίρνει το ρόλο του μάγου κι αρχίηει να μαντεφει τθ ηωι του παίκτθ (Β) που κάκεται απζναντι του, ςτισ διάφορεσ φάςεισ τθσ (παιδικι, εφθβικι, ενιλικθ, ακόμα και το μζλλον). Ο παίκτθσ Β δεν πρζπει να μιλά, οφτε να κάνει νοιματα ι εκφράςεισ επιβεβαίωςθσ ι άρνθςθσ, απλά να ακοφει. Ζνασ τρίτοσ παίκτθσ κρατά ςθμειϊςεισ όςων λζγονται και τισ παραδίδει ςτο μάγο, προτείνοντάσ του να τισ ςυγκρίνει με τθ δικι του ηωι. 32

33 28. Η ΤΚΟΦΑΝΣΚΑ υγκινθςιακό Αποφόρτιςθ των εντάςεων και ςυμφιλίωςθ 2 Δφο παίκτεσ ςτζκονται όρκιοι και πλάτθ με πλάτθ, κοντά αλλά χωρίσ να αγγίηονται. Εναλλάξ, ο ζνασ λζει ςτον άλλο αυτό που πιςτεφει γι αυτόν και τι τον ενοχλεί περιςςότερο από αυτόν. Είναι χριςιμο οι κριτικζσ να εκφράηονται χωρίσ αναςτολζσ, αλλά ταυτόχρονα να διατθρείται μια ανάλαφρθ ςυμπεριφορά. Όταν τελειϊςει θ κριτικι, οι παίκτεσ γυρίηουν πρόςωπο με πρόςωπο, πιάνονται από τουσ ϊμουσ και λζνε εναλλάξ, τα κετικά πράγματα που βλζπουν ο ζνασ ςτον άλλο. φμφωνα με τισ εκδθλϊςεισ ςτο τζλοσ του παιχνιδιοφ, μπορεί να εκτιμθκεί το επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ που επιτεφχκθκε. 33

34 29. Ο ΑΝΩΝΤΜΟ υγκινθςιακό Αποφόρτιςθ των εντάςεων με τθν εικόνα του εγϊ, ςυμφιλίωςθ. 5 ι περιςςότεροι Χαρτί και μολφβια Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο, όλοι εφοδιαςμζνοι με χαρτί και μολυβί. Κακζνασ γράφει κάτι που δε κα ζλεγε ποτζ ςε κανζναν. Κάτι κρυφό που του προκαλεί μεγάλθ ζνταςθ με τθν εικόνα του εγϊ. Αυτό μπορεί να γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν μπορεί να αναγνωριςτεί ο γραφικόσ χαρακτιρασ (με το αριςτερό χζρι, ςε γραφομθχανι κλπ.). Ο ςυντονιςτισ μαηεφει τα χαρτιά, τα ανακατεφει και τα μοιράηει τυχαία. Ζπειτα, Κάκε παίκτθσ με τθ ςειρά, διαβάηει με δυνατι φωνι το χαρτί που ζλαβε κι εκφράηει μια ολοκλθρωμζνθ ζξοδο από τθν κατάςταςθ. Θ κάκαρςθ που κάκε παίκτθσ πραγματοποίθςε ςτο γραπτό του, μπορεί να δουλευτεί αργότερα ς ζνα πιο οικείο περιβάλλον και με ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ. ΠΡΟΟΧΘ: υςτινεται να διαςαφθνιςτεί από τθν αρχι ότι αυτό το παιχνίδι δουλεφει μεγάλεσ εντάςεισ που ςχετίηονται με τθν εικόνα του εγϊ και γι αυτό προτείνεται να αποφεφγονται εντελϊσ τα ςχόλια και οι παίκτεσ να εργάηονται με τον μζγιςτο ςεβαςμό για τουσ άλλουσ, αποφεφγοντασ ζτςι άςχθμεσ εγγραφζσ. 34

35 30. ΔΡΟΜΟ ΜΕΣ ΕΜΠΟΔΚΩΝ Κινθτικό Απόρριψθ ςωματικϊν εντάςεων που ςχετίηονται με τθν εικόνα του εγϊ 4 ι περιςςότεροι Διάφορα αντικείμενα και μαντίλια για όλουσ Σα διάφορα αντικείμενα τοποκετοφνται ωσ εμπόδια ςτο χϊρο που προορίηεται για τον αγϊνα δρόμου. Ζπειτα, ο ςυντονιςτισ κλείνει τα μάτια όλων των ςυμμετεχόντων με μαντίλια. Κακζνασ, με τθ ςειρά του, προςπακεί να φτάςει ςτο τζρμα τθσ διαδρομισ αποφεφγοντασ τα εμπόδια. Αλλά, εν τω μεταξφ ο ςυντονιςτισ, ζχει απομακρφνει κρυφά τα αντικείμενα, αφινοντασ το χϊρο ελεφκερο. Φτάνοντασ ςτο τζρμα, κάκε παίχτθσ βγάηει το μαντίλι και μπορεί να παρακολουκιςει τουσ επόμενουσ παίκτεσ να προςπακοφν να αποφφγουν τα ανφπαρκτα αντικείμενα. Προτείνεται ςτουσ παίκτεσ να κρατιςουν ςθμειϊςεισ για τισ εντάςεισ που βίωςαν. 35

36 31. ΑΛΤΚΔΑ ΟΝΟΜΑΣΩΝ χζςθσ Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 5 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο πρϊτοσ λζει το όνομά του. Ο δεφτεροσ λζει το όνομα του πρϊτου και το δικό του, ο τρίτοσ λζει το όνομα του πρϊτου, του δεφτερου και το δικό του κ.ο.κ. Ο τελευταίοσ παίκτθσ κα προςπακιςει να επαναλάβει όλα τα ονόματα. 36

37 32. ΠΑΡΟΤΚΑΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΚΣΑ χζςθσ Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 5 ι περιςςότεροι Κάκε παίκτθσ παρουςιάηει τον εαυτό του ςτθν ομάδα με τθ μελωδία ενόσ τραγουδιοφ. 37

38 33. ΖΚΓΚ ΖΑΓΚ χζςθσ Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 5 ι περιςςότεροι Όλοι οι παίκτεσ ςχθματίηουν κφκλο, εκτόσ από ζναν που τοποκετείται ςτο κζντρο του κφκλου. Ο παίκτθσ ςτο κζντρο δείχνει κάποιον από τουσ παίκτεσ ςτθν περιφζρεια, λζγοντασ «ηιγκ» ι «ηαγκ». Αν πει ηιγκ, ο παίκτθσ που ζχει δείξει πρζπει να πει αμζςωσ το όνομα του παίκτθ που βρίςκεται αριςτερά του. Αν πει ηαγκ, πρζπει να πει το όνομα του παίκτθ που βρίςκεται δεξιά του. Όταν πει «ηιγκ-ηαγκ» όλοι οι παίκτεσ αλλάηουν κζςεισ. Όταν κάποιοσ κάνει λάκοσ παίρνει τθ κζςθ του παίκτθ ςτο κζντρο και το παιχνίδι ςυνεχίηεται 38

39 34. ΣΟ ΝΑΤΑΓΚΟ χζςθσ Διευκολφνει τθν κατανόθςθ τθσ εργαςίασ ςε ομάδα & τθν εφαρμογι τθσ 7 ι περιςςότεροι Χαρτί και μολφβι Ο ςυντονιςτισ δίνει εικόνεσ μιασ κρουαηιζρασ ςε ανοικτι κάλαςςα. τα μιςά του ταξιδιοφ το πλοίο βουλιάηει. ε κάκε παίκτθ δίνεται μια κζςθ ςε μια ςωςίβια λζμβο και προετοιμάηει (μόνοσ του) μια λίςτα με τα πζντε πιο ςθμαντικά προςωπικά του αντικείμενα που κζλει να ςϊςει από το ναυάγιο. Ο ςυντονιςτισ μοιράηει τουσ παίκτεσ ςτισ λζμβουσ, αλλά εξθγεί ότι είναι υπζρβαρεσ και πρζπει να ελαττϊςουν το φορτίο, ςυνεπϊσ κακζνασ κα πρζπει να αποχωριςτεί δφο από τα πζντε αντικείμενα για να εγγυθκοφν τθν αςφάλεια του ςυνόλου. το επόμενο βιμα, ο ςυντονιςτισ επιβιβάηει τουσ παίκτεσ ςε λιγότερεσ λζμβουσ και τουσ εξθγεί ότι πρζπει να αποχωριςτοφν ζνα από τα τρία αντικείμενα που ζςωςαν. τθ ςυνζχεια ο ςυντονιςτισ τοποκετεί τουσ παίκτεσ ςε δφο μόνο βάρκεσ, αλλά αυτι τθ φορά οι παίκτεσ ςε κάκε βάρκα κα πρζπει να επιλζξουν όλοι μαηί τα πζντε αντικείμενα που μποροφν να κρατιςουν ςυνολικά. Σζλοσ, όλοι μπαίνουν ςε μια βάρκα κι επαναλαμβάνουν τθ διαδικαςία (επιλζγουν 5 αντικείμενα όλοι μαηί). Θκικό δίδαγμα: Θ χειρότερθ ομαδικι απόφαςθ είναι καλφτερθ από τθν καλφτερθ ι τθν πιο λαμπρι ατομικι απόφαςθ. 39

40 35. ΠΟΝΗΡΟ ΚΑΚ ΚΑΣΕΡΓΑΡΗ χζςθσ Να δουλευτεί θ προςοχι 4 ι περιςςότεροι Πλαςτικά ποτιρια ι αντικείμενα που ςπάνε Όλοι οι παίκτεσ λζνε με μια φωνι το ακόλουκο: Επειδι είςαι πονθρόσ και κατεργάρθσ, ςιμερα κα πρζπει να δουλζψεισ με τθν αξίνα, με το φτυάρι και το πίκα πίκα μπουμ. Ενϊ τραγουδοφν, κακζνασ κρατά ζνα πλαςτικό ποτιρι (ι άλλο αντικείμενο) και το περνά ςτον παίκτθ ςτα δεξιά του, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο ρυκμό του τραγουδιοφ. Όμωσ, ςτο δεφτερο πίκα θ φορά αναςτρζφεται (περνοφν το ποτιρι τουσ προσ τα αριςτερά) κι επανζρχεται ςτο μπουμ. Προοδευτικά, ο ρυκμόσ επιταχφνεται. 40

41 36. Η ΜΑΜΑ ΚΑΚ Ο ΜΠΑΜΠΑ ΔΟΤΛΕΤΟΤΝ Παιχνίδι με κλειδί Να δουλευτεί θ προςοχι 5 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε ομάδα ετοιμάηει μια λίςτα επαγγελμάτων, τθν οποία ανακοινϊνει μυςτικά (ζνα ζνα) ςε ζναν παίκτθ τθσ άλλθσ ομάδασ. Εκείνοσ κα προςπακεί να εξθγιςει ςτθν ομάδα του το αντίςτοιχο επάγγελμα, χρθςιμοποιϊντασ μόνο λζξεισ που οι ςυλλαβζσ τουσ ςχθματίηονται με το φωνιεν «α». Με αυτι τθ βοικεια, θ ομάδα του κα μαντζψει τα διάφορα επαγγζλματα. Ο παίκτθσ που ξζρει το επάγγελμα, για να τουσ κακοδθγιςει, απαντά καλά αν μάντεψαν ςωςτά και άλλα αν μάντεψαν λάκοσ. 41

42 37. ΧΣΤΠΑ ΣΗΝ ΠΑΛΑΜΗ χζςθσ Διαιρεμζνθ προςοχι και κινθτικόσ ςυντονιςμόσ 5 ι περιςςότεροι Αίκουςα Σραπζηι Οι παίκτεσ κάκονται γφρω από ζνα τραπζηι με τα χζρια άνω ςτο τραπζηι. ταυρϊνουν τα χζρια τουσ ϊςτε να ςχθματιςτεί ζνασ κφκλοσ από χζρια (π.χ.: δεξί χζρι του παίκτθ 1, αριςτερό χζρι του παίκτθ 3, δεξί χζρι του παίκτθ 2, αριςτερό χζρι του παίκτθ 4, δεξί χζρι του παίκτθ 3 κ.ο.κ.) Με το ςφνκθμα, κάποιοσ αρχίηει να χτυπά τθν παλάμθ του και να δείχνει τθν κατεφκυνςθ του παιχνιδιοφ. Σο επόμενο ςτθ ςειρά χζρι πρζπει να ςυνεχίςει με ζνα χτφπθμα κ.ο.κ. Θ φορά μπορεί να αλλάξει, αν κάποιοσ παίκτθσ κάνει διπλό χτφπθμα. Όταν κάποιοσ κάνει λάκοσ ςθκϊνεται από το τραπζηι και το παιχνίδι ςυνεχίηεται. 42

43 38. ΟΚ ΨΕΚΡΕ Κινθτικό Εντοπίηει τισ δυςκολίεσ ςτθν μετατόπιςθ και τα αντανακλαςτικά 5 ι περιςςότεροι Μπάλα ι μαλακό αντικείμενο Ζνασ παίκτθσ ζχει τθ μπάλα κι οι υπόλοιποι ςυγκεντρϊνονται γφρω του. Ο παίκτθσ πετά τθ μπάλα προσ τα πάνω και φωνάηει το όνομα ενόσ παίκτθ. Ο παίκτθσ που άκουςε το όνομά του πρζπει να πιάςει τθ μπάλα πριν πζςει κάτω. Αν δεν τθν πιάςει παίρνει μία ψείρα. Αν τθν πιάςει φωνάηει αμζςωσ «1 2 3 ςτοπ». Σότε, όλοι «παγϊνουν» ςτισ κζςεισ τουσ. Ο παίκτθσ με τθ μπάλα, διαλζγει τον πιο κοντινό παίκτθ ι εκείνον που κεωρεί ότι είναι πιο εφκολο να πετφχει, κάνει το πολφ τρία βιματα προσ τθν κατεφκυνςι του και ρίχνει τθ μπάλα με ςκοπό να τον πετφχει. Αν τα καταφζρει, ο δεφτεροσ παίρνει μια ψείρα. Αν δεν τον πετφχει παίρνει ο ίδιοσ μία ψείρα. Όταν κάποιοσ παίκτθσ ςυμπλθρϊςει 5 ψείρεσ, οι υπόλοιποι του βγάηουν ζνα παρατςοφκλι και τον φωνάηουν με αυτό ςτο υπόλοιπο του παιχνιδιοφ. 43

44 39. ΓΝΩΡΚΖΕΚ ΣΟΝ ΓΚΑΝΝΗ; Κινθτικό Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 4 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ μπαίνουν ςτθ ςειρά κι ο ςυντονιςτισ τουσ ρωτά: «Γνωρίηετε τον Γιάννθ;». Οι παίκτεσ απαντάνε: «Ποιον Γιάννθ;». Ο ςυντονιςτισ λζει: «Αυτόν που ςτζκεται ζτςι» (παίρνει μια ςτάςθ). Οι παίκτεσ μιμοφνται αμζςωσ τθ ςτάςθ και μζνουν ςε αυτιν όςο ο διάλογοσ επαναλαμβάνεται κι ϊςπου ο ςυντονιςτισ να δείξει μια νζα ςτάςθ. Οι ςτάςεισ μποροφν προςτίκενται ςτισ προθγοφμενεσ, δθμιουργϊντασ ζτςι πολφπλοκεσ κι αςτακείσ δομζσ. Σο παιχνίδι τελειϊνει όταν ο ςυντονιςτισ πλθςιάςει τον πρϊτο ςτθ ςειρά παίκτθ και με ζνα ελαφρφ ςπρϊξιμο προκαλζςει το αλυςιδωτό πζςιμο των παικτϊν. 44

45 40. ΠΚΣΚΟΤΑΟΤ Παιχνίδι με κλειδί Να δουλευτεί θ προςοχι 5 ι περιςςότεροι Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο ςυντονιςτισ δείχνει ςε όλουσ τα χζρια του και με τον δείχτθ του δεξιοφ του χεριοφ δείχνει ζνα-ζνα τα δάχτυλα του αριςτεροφ του χεριοφ, αρχίηοντασ από το μικρό δάκτυλο και κακϊσ τα δείχνει λζει: «Πίτι πίτι πίτι πιτιουάου πιτιουάου πίτι πίτι πίτι» (μια λζξθ ςε κάκε δάχτυλο). Ζπειτα προτείνει ςε κακζναν από τουσ παίκτεσ να επαναλάβει τισ κινιςεισ που ζκανε. Μετά τθν προςπάκεια κάκε παίκτθ, ο ςυντονιςτισ, που γνωρίηει το κλειδί (τα δάκτυλα ςταυρϊνουν ςτο τζλοσ τθσ διαδρομισ), κρίνει αν ιταν ςωςτι ι λανκαςμζνθ. Όςοι παίκτεσ ανακαλφπτουν το κλειδί, μποροφν επίςθσ να κρίνουν τισ προςπάκειεσ των υπολοίπων. Σο παιχνίδι ςυνεχίηεται μζχρισ ότου όλοι να αντιλθφκοφν το κλειδί. 45

46 41. ΣΑΤΡΩΜΕΝΑ - ΚΚΑ Παιχνίδι με κλειδί Να δουλευτεί θ προςοχι 5 ι περιςςότεροι Δφο μακριά αντικείμενα Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο ςυντονιςτισ, με τισ γάμπεσ ςταυρωμζνεσ παίρνει ςτα χζρια του δφο μακριά αντικείμενα, και τα δίνει ςτον πρϊτο παίκτθ που βρίςκεται δίπλα του λζγοντασ: «τα ζλαβα ςταυρωμζνα και ςου τα δίνω ίςια». Σθ ςτιγμι εκείνθ ξεςταυρϊνει τα πόδια του. Οι παίκτεσ ςυνεχίηουν να περνοφν τα αντικείμενα ςτον επόμενο και να λζνε τθ φράςθ κλειδί, μζχρι να ανακαλφψουν όλοι το κλειδί. (Σο κλειδί είναι πϊσ είναι θ τοποκζτθςθ των ποδιϊν: όταν λαμβάνουν το αντικείμενο είναι ςταυρωμζνα κι όταν το δίνουν είναι ίςια. Δεν ζχει ςθμαςία θ τοποκζτθςθ των αντικειμζνων). 46

47 42. ΣΤΦΛΟΜΤΓΑ Κινθτικό Άνετθ ςχζςθ μεταξφ των παικτϊν 4 ι περιςςότεροι Μαντιλι Οριοκετείται θ περιοχι του παιχνιδιοφ και ςτο κζντρο τοποκετείται ζνασ παίκτθσ με δεμζνα τα μάτια του (θ τυφλόμυγα), ενϊ οι υπόλοιποι ςτζκονται γφρω του. Θ τυφλόμυγα προςπακεί να πιάςει κάποιον και να τον αναγνωρίςει. Μόλισ το καταφζρει, εκείνοσ γίνεται θ επόμενθ τυφλόμυγα. 47

48 43. Η ΜΑΓΚΚΗ ΚΚΜΩΛΚΑ Ζκφραςθσ υνεργαςία, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, κινθτοποίθςθ φανταςίασ 2 ι περιςςότεροι Ό πρϊτοσ παίκτθσ φαντάηεται ότι ζχει ςτθν άκρθ του δείκτθ του μια μαγικι κιμωλία που γράφει ςτον αζρα. Κινείται ςτο χϊρο και ηωγραφίηει ελεφκερα. Κάποια ςτιγμι ακινθτοποιεί απότομα τον δείκτθ του. Ο δεφτεροσ παίκτθσ πρζπει αμζςωσ να παραλάβει τθν κιμωλία με το δείκτθ του από τον δείκτθ του πρϊτου και να αρχίςει να ηωγραφίηει ςτο χϊρο. Ζπειτα παίρνει τθν κιμωλία ξανά ο πρϊτοσ κ.ο.κ. Παραλλαγι: Αν υπάρχουν περιςςότεροι παίκτεσ, τότε παραλαμβάνουν τθν κιμωλία με τθ ςειρά. 48

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» Γενικοί Κανόνεσ Τα παιδιά να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Μθν εκτελείσ αςκιςεισ κρατιματοσ τθσ αναπνοισ κάτω από το νερό. Μθν τρζχεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo

Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo 1 Περιεχόμενα ελ. Σθμείωμα 4 Μζροσ Ρρϊτο: Διθγιςεισ 1. Το Ραιδί 6 2. Ο Εχκρόσ 7 3. Το Μεγάλο Λάκοσ 8 4. Νοςταλγία 11 5. Το Λδανικό Ηευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα