ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ"

Transcript

1 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ Μισαηλίδης Π. 1, Μπαµπαΐτη Α. 1, Νόλη Φ. 1, Ζαµπούλης. 1, Παυλίδου Ε. 2, Γκοντελίτσας Α. 3 1 Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2 Τµήµα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3 Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αλληλεπίδραση όξινων υδατικών διαλυµάτων ουρανίου (ph 3 και 4) µε ένα τόφφο πλούσιο σε φιλλιπσίτη από το Marano (Ιταλία) µελετήθηκε παρουσία και απουσία σταθερού ηλεκτρολυτικού υποστρώµατος (0.1 M NaNO 3 ) σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Το υλικό είχε περιεκτικότητα σε φιλλιπσίτη 46%. Ο προσδιορισµός του ουρανίου πραγµατοποιήθηκε φασµατοφωτοµετρικά χρησιµοποιώντας Arsenazo-III. Οι ισόθερµες δέσµευσης του ουρανίου, που προέκυψαν πειραµατικά, αναπαράχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά από την εξίσωση του Langmuir. Οι τιµές της µέγιστης προσροφητικής χωρητικότητας του υλικού (Q max ), που υπολογίσθηκαν, είναι 49.5 και 21.7 mg/g για διαλύµατα µε ph 3 και και 33.1 mg/g για διαλύµατα µε ph 4 αντίστοιχα χωρίς και µε σταθερό ηλεκτρολυτικό υπόστρωµα. Η δέσµευση του ουρανίου από το φιλλιπσίτη λαµβάνει χώρα στην επιφάνεια του µε διάφορες διεργασίες µεταξύ των οποίων η προσρόφηση και η επιφανειακή κατακρήµνιση. URANIUM REMOVAL FROM ACIDIC AQUEOUS SOLUTION USING A PHILLIPSITE-RICH TUFF Misaelides P. 1, Babaiti Α. 1, Noli F. 1, Zamboulis D. 1, Pavlidou Ε. 2, Godelitsas Α. 3 1 Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece, 2 Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece 3 Department of Geology and Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens, GR Zografou, Greece ABSTRACT The interaction of acidic aqueous uranium solutions (ph 3 and 4) with a phillipsite-rich tuff from Marano (Italy) was investigated with and without background electrolyte (0.1 M NaNO 3 ) at ambient conditions. The tuff contained 46% phillipsite. The uranium determination was performed by spectrophotometry using Arsenazo-III. The obtained sorption isotherms could satisfactorily be reproduced by a Langmuir equation. The calculated maximum removal capacity values (Q max ) are respectively 49.5 and 21.7 mg/g for solutions of initial ph 3 and and 33.1 mg/g for solutions with initial ph 4 in the absence and presence of background electrolyte. The U-removal by the tuff under investigation was mainly based on its interaction with the surface of the zeolite crystals and was the result of several procedures also including adsorption and surface precipitation.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ρύπανση των υδατικών πόρων από εργασίες εξόρυξης ουρανίου αποτελεί ένα παγκοσµίως γνωστό περιβαλλοντικό πρόβληµα. Ο κίνδυνος, που συνδέεται µ αυτό, προέρχεται όχι µόνο από την ακτινοβολία των προϊόντων της διάσπασης του ουρανίου αλλά κι από την τοξικότητα του στοιχείου [1-3]. Η περιβαλλοντική επικινδυνότητα του εξασθενούς ουρανίου, που προέρχεται από απορροές ορυχείων, οφείλεται στη ρύπανση των υπογείων υδάτων και στη δυνατότητα του να φθάσει στο ύψιστο σηµείο της τροφικής αλυσίδας. Η U.S.-EPA αναγνώρισε το ουράνιο ως καρκινογόνο της οµάδας Α (Group A carcinogen), υπέδειξε τη µηδενική ανεκτικότητα (MCLG: maximum contaminant level goal) ως το µόνο σίγουρο όριο για την αποφυγή της καρκινογένειάς του και πρότεινε τα 30 µg/l ως το µέγιστο επιτρεπόµενο επίπεδο ρύπανσης του πόσιµου νερού (MCL: maximum contaminant level) [4]. Ο ιεθνής Οργανισµός Υγείας (WHO), λαµβάνοντας υπ όψη την ασάφεια σχετικά µε την τοξικότητα του ουρανίου αλλά και την αµφιβολία για την ικανότητα των µεθόδων επεξεργασίας να επιτύχουν πολύ χαµηλότερα όρια, πρότεινε τα 15 µg/l ως προσωρινό επίπεδο αναφοράς της συγκέντρωσής του σε πόσιµα ύδατα [5]. ιάφορες τεχνικές (π.χ. προσρόφηση και ιοντο-ανταλλαγή χρησιµοποιώντας φυσικά και συνθετικά προσροφητικά υλικά, εκχύλιση, καταβύθιση, διαχωρισµός µε µεµβράνες, βιορρόφηση) έχουν προταθεί και εφαρµοσθεί για την αποµάκρυνση του ουρανίου από όξεινα διαλύµατα. Οι περισσότερες όµως από αυτές τις τεχνικές παρουσιάζουν και µειονεκτήµατα, όπως την ατελή αποµάκρυνση του µετάλλου, τη δηµιουργία τοξικής λάσπης και το υψηλό κόστος. Μεταξύ των φυσικών προσροφητικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την αποµάκρυνση του ουρανίου οι ζεόλιθοι προσφέρουν ως πλεονεκτήµατα την υψηλή προσροφητική ικανότητα, τις πολύ καλές υδραυλικές ιδιότητες, τη θερµική σταθερότητα, το χαµηλό κόστος, τη διαθεσιµότητα σε µεγάλες ποσότητες σε πολλές περιοχές της γης και τη µη εισαγωγή επιπρόσθετης ρύπανσης στο περιβάλλον σε περίπτωσης χρησιµοποίησης τους ως διαπερατά γεωλογικά φράγµατα (permeable reactive barriers) [6]. Οι ζεόλιθοι αποτελούν µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία φυσικών και συνθετικών µικροπορωδών αργιλοπυριτικών υλικών, που λόγω της δοµής τους παρουσιάζουν ιδιαίτερες φυσικοχηµικές ιδιότητες και βρίσκουν µία πληθώρα περιβαλλοντικών και βιοµηχανικών εφαρµογών [π.χ. 7-9]. Ζεόλιθοι ήδη χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία επικινδύνων βιοµηχανικών και ραδιενεργών υγρών αποβλήτων [π.χ. 10,11]. Η βιβλιογραφία σχετικά µε την αλληλεπίδραση διαλυµάτων ουρανίου µε φυσικούς ζεολίθους δεν είναι ιδιαίτερα εκτενής και περιορίζεται κυρίως σε µελέτες που σχετίζονται µε ζεολίθους της οµάδας του κλινοπτιλόλιθου χιουλανδίτη (HEU-type zeolites) [π.χ ]. Ο φυσικός ζεόλιθος φιλλιπσίτης είναι ένα δευτερογενές ορυκτό που βρίσκεται, µαζί µε άλλους ζεολίθους, σε ηφαιστειογενείς γεωλογικούς σχηµατισµούς. Ο ιδανικός χηµικός τύπος του φιλλιπσίτη είναι K 2 (Na,Ca 0.5 ) 3 (Al 5 Si 11 O 32 ) 12H 2 O [16]. Η δοµή του ζεολίθου παρουσιάζει κανάλια µε διαστάσεις ανοίγµατος 3.8 x 3.8 (100), 3.0 x 4.3 (010) και 3.2 x 3.3 (001) Å. εδοµένα σχετικά µε την αλληλεπίδραση του φιλλιπσίτη µε διαλύµατα ουρανίου δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν στη βιβλιογραφία. Το ουράνιο, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, βρίσκεται σε όξινα υδατικά διαλύµατα (ph<4) κυρίως υπό τη µορφή του ουρανυλίου ([O = U = O] 2+ ), που σχηµατίζει και διπυραµιδικά ουρανυλικά σύµπλοκα ιόντα του τύπου [UO 2 (H 2 Ο) 6 ] 2+ µε 6 µόρια του ύδατος. Η υδρόλυση των ουρανυλικών ιόντων αρχίζει πρακτικά σε ph>3 µε σχηµατισµό µόνο- (π.χ. [UO 2 (OH)] + ) και πολύ-πυρηνικών (π.χ. [(UO 2 ) 2 (OH) 2 ] 2+, [(UO 2 ) 3 (OH) 5 ] + ) συµπλόκων του γενικού τύπου [(UO 2 ) x (OH) y ] (2x-y)+, που µπορούν επίσης να προσροφηθούν, λόγω του φορτίου τους, από τους ζεολίθους. Ο σχηµατισµός φάσεων, όπως U 2 O 5 2+, U 3 O 8 2+ και UO 2 (UO 3 ) n 2+, έχει επίσης αναφερθεί στη βιβλιογραφία [17,18]. Η υδρόλυση εντατικοποιείται σε ph>5. Στο ιάγρ. 1 η

3 ιάγρ. 1: Eξάρτηση από το ph των ιοντικών ειδών του ουρανίου σε διάλυµά του συγκεντρώσεως 10-3 Μ [18]. εξάρτηση από το ph των ιοντικών ειδών του ουρανίου σε διάλυµά του συγκεντρώσεως 10-3 Μ [18]. Η κατακρήµνιση φάσεων όπως UO 2 (OH) 2 είναι επίσης δυνατή. Σε αλκαλικά διαλύµατα το ουράνιο σχηµατίζει, ανάλογα µε το ph, µια σειρά συµπλόκων που αυξάνουν τη διαλυτότητα, διαθεσιµότητα και κινητικότητά του (π.χ. UO 2 (CO 3 ) 2 2, UO 2 (CO 3 ) 3 4, UO 2 (CO 3 )(OH) 3 3 που υπάρχουν στα φυσικά ύδατα). Τα σύµπλοκα αυτά δεν µπορούν, λόγω του αρνητικού τους φορτίου, να δεσµευθούν από την αρνητικά φορτισµένη επιφάνεια των ζεολίθων αλλά µονον από τροποποιηµένες µορφές τους [π.χ. 19]. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα πρόσφατα αποτελέσµατα της µελέτης της αλληλεπίδρασης όξινων διαλυµάτων ουρανίου (ph 3 και ph 4) µε ένα φυσικό ζεολιθικό υλικό (τόφφο) πλούσιο σε φιλλιπσίτη από την περιοχή του Marano (Napoli, Italy). 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε ένα φυσικό ζεολιθοφόρο πέτρωµα (τόφφος) πλούσιο σε φιλλιπσίτη από την περιοχή του Marano (Naples, Italy), που µας χορηγήθηκε από την εταιρία Italiana Zeoliti (I.Z) SRL. Το προϊόν αυτό, που φέρει το χαρακτηρισµό PHIL-75 περιέχει φιλλιπσίτη 46%, τσαµπαζίτη 5%, ανάλκιµο 9%, σµεκτίτη 10% και 30% φάσεις που δεν εµφανίζουν το φαινόµενο της ανταλλαγής ιόντων. Η ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα (C.E.C.: cation exchange capacity) του υλικού ανέρχεται σε 203 meq /100g [20]. Για τις προσροφήσεις χρησιµοποιήθηκαν διαλύµατα ουρανίου συγκεντρώσεων 10 ως 1500 mg/l, που παρασκευάσθηκαν µε διάλυση UO 2 (NO 3 ) 2.6H 2 O σε απεσταγµένο ύδωρ. Το ph των διαλυµάτων ρυθµίσθηκε σε 3 και 4 χρησιµοποιώντας HCl και NaOH. Για τα επιµέρους πειράµατα 30 mg του ζεολιθικού υλικού αναδεύθηκαν µε περιστροφικό αναδευτήρα επί 24 ώρες σε πολυκαρβονικά φιαλίδια µε 10 ml των διαλυµάτων ουρανίου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Προκαταρκτικά πειράµατα έδειξαν ότι ο χρόνος επαφής των 24 ωρών ήταν επαρκής για την επίτευξη της κατάστασης ισορροπίας. Μετά το πέρας της επεξεργασίας και τη µέτρηση του τελικού ph, η στερεά φάση διαχωρίσθηκε από την υγρή και πραγµατοποιήθηκε φασµατοφωτοµετρικός προσδιορισµός του ουρανίου στην υγρή φάση χρησιµοποιώντας Arsenazo III στα 660 nm [21]. Tα πειράµατα προσρόφησης πραγµατοποιήθηκαν παρουσία και χωρίς την παρουσία σταθερού ηλεκτρολυτικού

4 υποστρώµατος, που επιτεύχθηκε µε τη χρήση 0.1M NaNO 3 για την Παρασκευή των διαλυµάτων. Το ζεολιθικό υλικό εξετάσθηκε επίσης πριν και µετά τα πειράµατα προσρόφησης µε σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (JEOL JSM 840A SEM) εξοπλισµένο µε σύστηµα µικροαναλυτή (OXFORD ISIS 300 EDS). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι ισόθερµες καµπύλες δέσµευσης του ουρανίου από το πλούσιο σε φιλλιπσίτη ζεολιθοφόρο πέτρωµα δίνονται στο ιάγρ. 2. Τα πειραµατικά δεδοµένα µπορούν να αναπαραχθούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά χρησιµοποιώντας την εξίσωση προσρόφησης του Langmuir: x m QmaxKC = 1 + KC equ equ όπου x/m η δέσµευση του ουρανίου ανα µονάδα µάζας του προσροφητικού, Q max η µέγιστη προσροφητική χωρητικότητα, C equ η συγκέντρωση ισορροπίας και Κ σταθερά. Οι τιµές της µεγίστης προσροφητικής χωρητικότας του υλικού µαζί µε την τιµή R 2, που αποτελεί µέτρο της ποιότητας της αναπαραγωγής (προτυποποίησης) των πειραµατικών δεδοµένων από την εξίσωση του Langmuir, δίνονται στον Πίνακα 1. ιάγρ. 2: Πειραµατικές τιµές της δέσµευσης του ουρανίου από το ζεολιθικό πέτρωµα πλούσιο σε φιλλιπσίτη, που µελετήθηκε παρουσία (ph 3/NaNO 3 και ph 4/NaNO 3 ) και χωρίς την παρουσία (ph 3 και ph 4) σταθερού ηλεκτρολυτικού υποστρώµατος. Συνθήκες Q max (mg/g) R 2 ph ph ph 3/0.1 M NaNO ph 4/0.1 M NaNO Πίνακας 1: Τιµές Q max (mg/g) και R 2 που υπολογίσθηκαν µε την εξίσωση του Langmuir.

5 Η δέσµευση του ουρανίου από ζεολιθικά υλικά είναι ένα σύνθετο φαινόµενο, που έχει σχέση τόσο µε τη χηµεία του ουρανίου σε υδατικά διαλύµατα όσο και µε τις ιδιότητες των ζεολίθων (π.χ. δοµή, ορυκτολογική και χηµική σύσταση). Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας είναι το ph του διαλύµατος, που καθορίζει την υδρολυτική συµπεριφορά του ουρανίου αλλά και το φορτίο της επιφάνειας των κρυστάλλων των ζεολίθων. Το υπό µελέτη υλικό περιείχε συνολικά 3 είδη ζεολίθων (φιλλιπσίτη, τσαµπαζίτη, ανάλκιµο) αλλά και ποσότητα του φυλλοπυριτικού ορυκτού (ορυκτού της αργίλου) σµεκτίτης, που κι αυτό έχει προσροφητικές ικανότητες. Από την άλλη πλευρά, τα φαινόµενα που συνδέονται µε το ph παρουσιάζουν έναν δυναµικό χαρακτήρα γιατί η προσθήκη των ζεολίθων στο διάλυµα προκαλεί µία αύξησή του ph και συνεπώς µεταβολή των ιοντικών ειδών του ουρανίου. Επιπλέον, οι επιφανειακές ιδιότητες των κρυστάλλωνν των ζεολίθων µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των πειραµάτων προσρόφησης. Σ όλα τα πειράµατα αυτής της εργασίας παρατηρήθηκε αύξηση του ph των διαλυµάτων του ουρανίου µετά την προσθήκη του ζεολιθικού υλικού. Η αύξηση ήταν σηµαντικότερη στην περίπτωση των αραιών διαλυµάτων λόγω της ιοντο-ανταλλαγής και ιόντων υδρογόνου, που λαµβάνει χώρα συγχρόνως µε αυτή των ουρανιούχων κατιόντων. Η εξέταση των κρυστάλλων του φιλλιπσίτη µε τη βοήθεια της σαρωτικής ηλεκτρονικής µικροσκοπίας έδειξε ότι η δέσµευση του ουρανίου από το φιλλιπσίτη λαµβάνει χώρα κυρίως στην επιφάνεια του και µπορεί να είναι αποτέλεσµα διαφόρων διεργασιών µεταξύ των οποίων η προσρόφηση και η επιφανειακή κατακρήµνιση. Στο ιάγρ. 3 δίνεται µια µικροφωτογραφία από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ενός κρυστάλλου φιλλιπσίτη µετά από αλληλεπίδρασή του για 24 ώρες µε διάλυµα ουρανίου (ph 3) συγκεντρώσεως 1500 mg/l καθώς επισής και η κατανοµή του ουρανίου επάνω σ αυτόν (EDS). ιάγρ. 3: Κρύσταλλος φιλλιπσίτη µετά από αλληλεπίδρασή του για 24 ώρες µε διάλυµα ουρανίου (ph 3) συγκεντρώσεως 1500 mg/l (αριστερά) καθώς επίσης και η κατανοµή του ουρανίου επάνω σ αυτόν (δεξιά). Η είσοδος και απορρόφηση των σχετικά ογκωδών ουρανυλικών κατιόντων στους κρυστάλλους του φιλλιπσίτη αλλά και των άλλων ζεολίθων που περιέχονται στο υλικό που µελετήθηκε δεν είναι δυνατή λόγω των διαστάσεων των ανοιγµάτων των καναλιών της δοµής τους. Οι διαστάσεις των ανοιγµάτων των καναλιών στην κρυσταλλική δοµή του φιλλιπσίτη είναι 3.8 x 3.8 (100), 3.0 x 4.3 (010) 3.2 x 3.3 (001) Å, του τσαµπαζίτη 3.8 x 3.8 (001) Å και του ανάλκιµου 4.2 x 1.6 (110) Å [22].

6 Η δέσµευση του ουρανίου από διαλύµατα µε σταθερό ηλεκτρολυτικό υπόστρωµα ήταν χαµηλότερη από αυτή που προσδιορίσθηκε σε αυτά χωρίς ηλεκτρολύτη λόγω του ανταγωνισµού των ουρανιούχων κατιόντων µε τα κατιόντα νατρίου, που βρίσκονται και σε µεγαλύτερη ποσότητα. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πλούσιο σε φιλλιπσίτη ζεολιθικό υλικό που µελετήθηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δέσµευση ουρανίου από υδατικά του διαλύµατα. Η δέσµευση του ουρανίου βασίζεται κυρίως στην αλληλεπίδρασή του µε την επιφάνεια των κρυστάλλων του ζεολίθου. Παρόµοια φαινόµενα παρατηρήθηκαν και στη περίπτωση ζεολίθων του τύπου χιουλανδίτη (HEU-type zeolites), που έχουν µάλιστα µεγαλύτερα ανοίγµατα των καναλιών της δοµής τους (π.χ. χιουλανδίτης: 7.5 x 3.1, 4.6 x3.6, 4.7x2.8 Å ) [23]. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Craig, D.K. (2001) Chemical and Radiological Toxicity of Uranium and its Compounds, Westinghouse Savannah River Company: Aiken, SC, 2001, Report WSRC-TR (http://www.osti.gov/bridge) 2. Lawrence, D. G. (2004) Uranium toxicity literature with commentaries, 3. WHO (1998) Addendum to Volume 2, Guidelines for Drinking Water Quality. World Health Organization, Geneva 4. US EPA (1999) National Primary Drinking Water Regulation; Radon-222, Proposed Rule 5. WHO (2003) Uranium in drinking-water. Background document for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality World Health Organization, Geneva, Report WHO/SDE/WSH/03.04/ Morrison, S.J., Naftz, D.L., Davis, J.A. and Fuller C.C. (2003) Introduction to groundwater remediation of metals, radionuclides, and nutrients with permeable reactive barriers In: Handbook of groundwater remediation using permeable reactive barriers: Applications to Radionuclides, Trace Metals, and Nutrients (editors: D.L. Naftz, S.J. Morrison, C.C. Fuller and J.A. Davis), Elsevier, Amsterdam, 2003, Chapter 1. pp Breck D.W. (1974) Zeolite Molecular Sieves, Structure, Chemistry and Use, J. Wiley & Sons Inc., New York 8. Dyer A. (1988) Zeolite Molecular Sieves, J. Wiley & Sons Inc., Chichester 9. Mumpton F.A. (1999) Roca Magica, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 96, pp Misaelides, P., F. Macasek, T.J. Pinnavaia and C. Colella, Eds., (1999) Natural Microporous Materials in Environmental Technology, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series E: Applied Sciences, Vol Dordrecht 11. Misaelides, P. (2008) Separation of Cesium-137. Strontium-90 and Actinides from Waters and Wastewaters: A Short Review of the Materials and Processe in: Water Treatment Technologies for the Removal of High- Toxicity Pollutants (editors: M. Vaclavikova, K. Vitale, G.P. Gallios and L. Ivanicova L.) Springer, Dordrecht, pp

7 12. Misaelides, P., A. Godelitsas, A. Filippidis, D. Charistos, I. Anousis (1995) Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials. The Science of the Total Environment, 73/174: Godelitsas, A., P. Misaelides, A. Filippidis, D. Charistos and I. Anousis, (1996) Uranium uptake from aqueous solutions on the Na-form of HEU-type zeolite crystals, J. Radioanal. Nucl. Chem. Articles, 208: Krestou, A., A. Xenidis and D. Panias (2003) Mechanism of aqueous uranium (VI) uptake by a natural zeolitic tuff, Minerals Engineering, 16: Kilincarslan A. and S. Akyil (2005) Uranium adsorption characteristic and thermodynamic behavior of clinoptilolite zeolite, J. Radioanal. Nucl. Chem., 264: Diego Gatta G., P. Cappelletti, N. Rotiroti, C. Slebodnick and R. Rinaldi (2009) New insights into the crystal structure and crystal chemistry of the zeolite phillipsite, American Mineralogist, 94: Grindler,J.A., The Radiochemistry of Uranium, NAS-NS, Sylva R.N. and M.R. Davidson (1979) The hydrolysis of metal ions. Part 2. Dioxouranium (VI), J. Chem. Soc., Dalton: Bowman, R.S. (2003) Applications of surfactant-modified zeolites to environmental remediation, Micropor. Mesopor. Mater., 61: Iucolano F., D. Caputo and C. Colella (2005) Permanent and safe storage of Ba 2+ in hardened phillipsite-rich tuff/cement pastes, Appl. Clay Sci., 28: Savvin, S.B. (1964) Analytical applications of Arsenazo III-II. Determination of thorium, uranium, protactinium, neptunium, hafnium and scandium, Talanta, 11: l International Zeolite Association Database of zeolite structures, 23. Misaelides P., A. Godelitsas, S. Kossionidis and G. Manos (1996) Investigation of chemical processes at mineral surfaces using accelerator-based and surface analytical techniques: heavy metal sorption on zeolite crystals, Nucl. Instr. Meth. B, 113:

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Fe 0. Μπαµπαϊτη Α., Νόλη Φ.*, Μισαηλίδης Π.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Fe 0. Μπαµπαϊτη Α., Νόλη Φ.*, Μισαηλίδης Π. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Fe 0. Μπαµπαϊτη Α., Νόλη Φ.*, Μισαηλίδης Π. Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Nανοσωµατίδια σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015 Ζεόλιθος Ζεόλιθοι Φυσικοί Ζεόλιθοι Ζεολιθικοί Τόφφοι Πολύ Υψηλής Ποιότητας Χρήσεις 1982-2015 Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωχημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά ΑΚΜΩΝ Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Τα πορώδη υλικά αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ε. Μήλα, Π.Γ. Κουτσούκος Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ε. Μήλα, Π.Γ. Κουτσούκος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ε. Μήλα, Π.Γ. Κουτσούκος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τ.Κ.26504, Πάτρα Ίδρυμα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ Π. Μιχόπουλος 1*, Γ. Μπαλούτσος 1, Α. Οικονόµου 1, Α. Μπουρλέτσικας 1, Ν. Θωµαΐδης 2, Κ. Σαµαρά 3, Ε. Φαρµάκη 2, Ι. Πασιάς 2, Κ. Μπαρκονίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παραγωγή νανοϊνών ως νέοι φορείς ελεγχόμενης αποδέσμευσης αντιβιοτικών

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παραγωγή νανοϊνών ως νέοι φορείς ελεγχόμενης αποδέσμευσης αντιβιοτικών Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παραγωγή νανοϊνών ως νέοι φορείς ελεγχόμενης αποδέσμευσης αντιβιοτικών ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ 2013 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Xρυσός στη Βόρεια Ελλάδα Ευλογία και κατάρα

Xρυσός στη Βόρεια Ελλάδα Ευλογία και κατάρα Ημερίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 24 Μαϊου 2012 Xρυσός στη Βόρεια Ελλάδα Ευλογία και κατάρα Εισήγηση Γεωργίου Κ. Τριανταφυλλίδη Λέκτορα της ΠΣΑΠΘ Εμφανίσεις χρυσού στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Χημικός Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγιεινής Παν/μίου Πατρών ΝΕΡΟ: ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα