φώτα Προβλέψεις Σούπερ Λίγκα στη μονά ματς αποδεκτά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φώτα Προβλέψεις Σούπερ Λίγκα στη μονά ματς αποδεκτά"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις Τεύχος μονά ματς αποδεκτά Τα φώτα στη Σούπερ Λίγκα ΦΑΒΟΡΙ ΚΑΙ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΡΟΥ

2 2 ÊÙÄ. 010 ÊÙÄ ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ ÁÃÃËÉÊÏ ÔÓÁÌÐÉÏÍÓÉÐ ÏÌÁÄÁ 151 ÃÏÕÅÓÔ ÁÌ 2, ÃÏÕÏÔÖÏÑÍÔ 1500, ÉÐÓÏÕÉÔÓ 250, ÊÁÑÍÔÉÖ 11, ÊÏÂÅÍÔÑÉ 9999, ÊÑÉÓÔÁË ÐÁËÁÓ 100, ËÅÓÔÅÑ 35, ËÉÍÔÓ 18, ÌÉËÃÏÕÏË 1000, ÌÉÍÔËÅÓÌÐÑÏ 9, ÌÐÁÑÍÓËÅÚ 150, ÌÐÅÑÌÉà ÁÌ 45, ÌÐÅÑÍËÉ 80, ÌÐËÁÊÐÏÕË 55, ÌÐÑÁÚÔÏÍ 100, ÌÐÑÉÓÔÏË ÓÉÔÉ 5000, ÍÏÔÉà ÁÌ 5000, ÍÔÅÑÌÐÉ 450, ÍÔÏÍÊÁÓÔÅÑ 9999, ÐÉÔÅÑÌÐÏÑÏ 450, ÐÏÑÔÓÌÏÕÈ 350, ÑÅÍÔÉÍÃÊ 55, ÓÁÏÕÈÁÌÐÔÏÍ 2, ÁË 18,00 ÍÉÊÇÔÅÓ ÅÈÍÉÊÙÍ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁÔÙÍ 111 ÁÑÓÅÍÁË 25, ÁÓÔÏÍ ÂÉËÁ 7500, ÅÂÅÑÔÏÍ 7500, ÊÐÑ 9999, ËÉÂÅÑÐÏÕË 55, ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ Ã. 2, ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ ÓÉÔÉ 1, ÌÐÏËÔÏÍ 9999, ÍÉÏÕÊÁÓÔË 1500, ÍÏÑÃÏÕÉÔÓ 7500, ÓÁÍÔÅÑËÁÍÔ 9999, ÔÏÔÅÍÁÌ 18, ÔÓÅËÓÉ 12, ÖÏÕËÁÌ 9999, ÁËËÇ 5000,00 ÊÙÄ ÐÑÅÌÉÅÑ ÁÃÃËÉÁÓ SUPER LEAGUE ÏÌÁÄÁ 551 ÁÅÊ 45, ÁÑÇÓ 9999, ÁÓÔÅÑÁÓ ÔÑÉÐÏËÇÓ 9999, ÁÔÑÏÌÇÔÏÓ 750, ÅÑÃÏÔÅËÇÓ 5000, ÊÅÑÊÕÑÁ 9999, ÎÁÍÈÇ 750, ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ 1, ÏÖÇ 5000, ÐÁÍÁÈÇÍÁÚÊÏÓ 2, ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ 5000, ÐÁÍÉÙÍÉÏÓ 9999, ÐÁÏÊ 45, ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉÍÁ 9999, ÁËËÇ 9999,00 ÊÙÄ ç 1 ÃÅÑÌÁÍÉÁÓ ÏÌÁÄÁ 231 ÁÌÂÏÕÑÃÏ 1500, ÁÍÍÏÂÅÑÏ 450, ÂÅÑÍÔÅÑ ÂÑÅÌÇÓ 150, ÂÏËÖÓÌÐÏÕÑÃÊ 3000, ËÅÂÅÑÊÏÕÆÅÍ 150, ÌÁÚÍÔÆ 4500, ÌÐÁÃÅÑÍ 1, ÍÔÏÑÔÌÏÕÍÔ 4, ÓÁËÊÅ 9, ÓÔÏÕÔÃÁÑÄÇ 1000, ÅÑÔÁ 4500, ÏÖÅÍ ÁÚÌ 750, ÁËËÇ 35,00 ÊÙÄ ÊÙÄ ç 1 ÉÔÁËÉÁÓ ÏÌÁÄÁ ç 1 ÃÁËËÉÁÓ ÏÌÁÄÁ 311 ÁÔÁËÁÍÔÁ 7500, ÃÉÏÕÂÅÍÔÏÕÓ 2, ÉÍÔÅÑ 15, ÊÁËÉÁÑÉ 7500, ÊÉÅÂÏ 7500, ËÁÔÓÉÏ 30, ÌÉËÁÍ 1, ÍÁÐÏËÉ 30, ÏÕÍÔÉÍÅÆÅ 22, ÐÁËÅÑÌÏ 1000, ÐÁÑÌÁ 7500, ÑÏÌÁ 55, ÔÆÅÍÏÁ 4500, ÖÉÏÑÅÍÔÉÍÁ 2500, ÁËËÇ 1500, ËÉË 6, ËÏÑÉÁÍ 1000, ËÕÙÍ 4, ÌÁÑÓÅÚà 18, ÌÏÍÐÅËÉÅ 15, ÌÐÏÑÍÔÏ 500, ÍÁÍÓÉ 9999, ÏÓÅÑ 5000, ÐÁÑÉ ÓÅÍ ÆÅÑÌÅÍ 1, ÑÅÍ 45, ÓÅÍÔ ÅÔÉÅÍ 500, ÓÏÓÏ 9999, ÔÏÕËÏÕÆ 250, ÁËËÇ 2500,00 ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÜèå óôþëç ìðïñåß íá ðåñéý åé ìüíï 1 ãåãïíüò áðü êüèå åíüôçôá. Ïé óôïé çìáôéêýò åíüôçôåò "ÍéêçôÝò Åèíéêþí ÐñùôáèëçìÜôùí" óõíäõüæïíôáé êáé ìåôáîý ôïõò. Ç åðéëïãþ "ÁËËÇ" õðïäçëþíåé ïðïéáäþðïôå ìç áíáãñáöüìåíç ïíïìáóôéêü ïìüäá ôïõ áíôßóôïé ïõ ðñùôáèëþìáôïò. Óåëßäåò TELETEXT ÅÔ1 êáé ÍÅÔ 177. ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÅÉÓ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 23 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012 ç 1 ÉÓÐÁÍÉÁÓ ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ 411 ÁÈËÅÔÉÊ ÌÐÉËÌÐÁÏ 3000, ÁÔËÅÔÉÊÏ ÌÁÄÑÉÔÇÓ 5000, ÂÁËÅÍÈÉÁ 100, ÂÉÃÉÁÑÅÁË 9999, ÅÓÐÁÍÉÏË 1500, ÌÁÃÉÏÑÊÁ 9999, ÌÁËÁÃÁ 1000, ÌÐÁÑÔÓÅËÏÍÁ 1, ÑÅÁË ÌÁÄÑÉÔÇÓ 1, ÓÅÂÉËËÇ 1000, ÅÔÁÖÅ 9999, ÁËËÇ 1000,00 ÊÙÄ ÊÙÄ ç 1 ÏËËÁÍÄÉÁÓ ÏÌÁÄÁ ÐÑÅÌÉÅÑ ÓÊÙÔÉÁÓ ÏÌÁÄÁ 431 ÁÃÉÁÎ 4, ÁÚÍÔ ÏÖÅÍ 2, ÁËÊÌÁÁÑ 3, ÃÊÑÏÍÉÍÃÊÅÍ 450, ÌÐÑÅÍÔÁ 1500, ÏÕÔÑÅ ÔÇ 5000, ÑÏÍÔÁ 1500, ÔÂÅÍÔÅ 7, ÖÅÃÅÍÏÑÍÔ 25, ÖÉÔÅÓÅ 250, ÅÑÁÊËÅÓ 2500, ÅÑÅÍÖÅÍ 250, ÁËËÇ 1500, ÁÌÐÅÑÍÔÉÍ 9999, ÊÉËÌÁÑÍÏÊ 5000, ÌÁÄÅÑÃÏÕÅË 250, ÍÔÁÍÔÉ ÃÉÏÕÍ. 7500, ÑÅÚÍÔÆÅÑÓ 1, ÓÅËÔÉÊ 1, ÁÑÔÓ 1000, ÉÌÐÅÑÍÉÁÍ 9999, ÁËËÇ 3500,00 ÊÙÄ ç 1 ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁÓ ÏÌÁÄÁ 531 ÃÊÉÌÁÑÁÅÓ 5000, ÌÁÑÉÔÉÌÏ 750, ÌÐÅÍÖÉÊÁ 1, ÌÐÑÁÃÊÁ 100, ÍÁÓÉÏÍÁË ÌÁÄÅÚÑÁ 9999, ÐÁÊÏÓ ÖÅÑÅÚÑÁ 9999, ÐÏÑÔÏ 1, ÑÉÏ ÁÂÅ 9999, ÓÅÔÏÕÌÐÁË 7500, ÓÐÏÑÔÉÍÃÊ ËÉÓ. 10, ÁËËÇ 3500,00 ÐÑÏÓÏ Ç! Ïé áðïäüóåéò åßíáé áñ éêýò êáé ìðïñåß íá ìåôáâüëëïíôáé êáôü ôçí êñßóç ôçò ÏÐÁÐ Á.Å. Ãéá ôéò Ïäçãßåò Óôïé çìáôéóìïý, ìðïñåßôå íá åíçìåñùèåßôå áíáëõôéêü áðü ôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÐÁÐ Á.Å ( ÖÅÊ 1590/ , 390/ êáé áðü ôïí ðñüêôïñü óáò.

3 EDITORIAL H ΠΑΡΑΓΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΘΩΜΑ 4 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 5 ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ 7 ΕΛΛΑΔΑ Α 8-9 ΑΓΓΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 10-11, ΑΓΓΛΙΑ Α 14 ΑΓΓΛΙΑ Β 15 ΑΓΓΛΙΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΣΚΟΤΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΟΤΙΑ Γ 20 ΙΤΑΛΙΑ Α ΙΤΑΛΙΑ Β ΤΖΟΓΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 26 GOLDEN BET 27 ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΗ... ΜΕΣΗ 32 ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ, ΣΥΝΕΤΟΣ, ΦΑΝΤΟΜΑΣ 33 ΓΑΛΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΣΠΑΝΙΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ Β ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 46 MΠΑΣΚΕΤ ΝCAA 47 MΠΑΣΚΕΤ ΕΛΛΑΔΑ 48 ΜΠΑΣΚΕΤ ΙΤΑΛΙΑ 49 ΜΠΑΣΚΕΤ ΙΣΠΑΝΙΑ 50 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 51 ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΒΑ 52 ΠΡΟ-ΠΟ 53 ΛΟΤΤΟ 54 Η Σούπερ Λίγκα και ο εμφύλιος του Μάντσεστερ Του Μανώλη Δράκου Οπως είχαμε γράψει και στις αρχές της εβδομάδας, οι «Προβλέψεις» θα βρίσκονται μαζί σας και την Τρίτη αλλά και την Παρασκευή με δύο εκδόσεις για το εβδομαδιαίο κουπόνι της αργίας των Θεοφανίων. Κι αυτό γιατί θεωρήσαμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους αναγνώστες του περιοδικού μας με φρέσκες ειδήσεις και νέα εν όψει των αγώνων του τριημέρου. Το κουπόνι περιλαμβάνει περίπου 160 παιχνίδια, εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι αγώνες για τη Σούπερ Λίγκα, το Κύπελλο Αγγλίας, το Κύπελλο Γαλλίας και οι πλήρεις αγωνιστικές στην Ιταλία και την Ισπανία. Είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη Σούπερ Λίγκα όπου διεξάγεται η πρώτη αγωνιστική του β γύρου, μόλις λίγες μέρες μετά την τελευταία αγωνιστική που έγινε την περασμένη Τετάρτη και είχε πολλές εκπλήξεις. Ενδεικτικό είναι ότι από τους πρωτοπόρους κέρδισε μόνο ο Ολυμπιακός, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στραβοπάτησαν είτε λόγω των πολλών απουσιών είτε λόγω της απραξίας από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εορτών. Στην Αγγλία δεσπόζει ο εμφύλιος της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το γ γύρο του Κυπέλλου, δηλαδή για τους «64» του θεσμού. Το ματς είναι νοκ άουτ και γίνεται στην έδρα της Σίτι, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα θα γίνει δεύτερο παιχνίδι στο «Ολντ Τράφορντ». Η Γιουνάιτεντ είναι σε κακή κατάσταση. Εφαγε τρία γκολ από τη Νιούκαστλ, έχει πολλούς τραυματίες, αλλά και εσωτερικά προβλήματα. Καλή ανάγνωση και καλή επιτυχία! Προβλέψεις Ιδιοκτησία: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. Εκδότες: Δημήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής Διευθυντής: Πάνος Αμυράς Διευθυντής έκδοσης: Στάθης Βαρυτιμιάδης Διευθυντής σύνταξης: Μανώλης Δράκος Αρχισυντάκτες: Βασίλης Νικολόπουλος, Στέφανος Μπρούσαλης Δημιουργικό: Μαρία Ηλιοπούλου, Ιωάννα Γιαννακοπούλου Υπεύθυνη διόρθωσης: Κατερίνα Μπεχράκη Συντονιστές έκδοσης: Α. Αρμάος, Τ. Τσόλκας Συντακτική ομάδα: Π. Παπαδημητρίου, Γ. Τζανόπουλος, Λ. Μπαλάφας, Δ. Κανέλλος, Γ. Μέγκουλας, Γ. Χανάς, Ν. Μανουσογιαννάκης, Δ. Χρυσάνθης, Λ. Μούτης, Χ. Ράλλης, N. Aβραμίδης, Α. Τσιρτσίκος, Χ. Κυριαζής

4 η παράγκα του μπαρμπα Θωμά 4 διαγωνισμός Μεγάλο ρίσκο με Παππά... H KEΔ τον όρισε στο κρίσιμο παιχνίδι του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ασχοληθούμε με τα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙ ΤΩΛΙΚΟΣ: Διαιτητής ο Κάκος. Θα διευθύνει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν αγώνα των δύο ομάδων. Ο Αστέρας δεν έχει περιθώρια για αρνητικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Αγρινίου παλεύει όλα τα παιχνίδια της. Η νίκη των γηπεδούχων είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Διαιτητής ο Στυλιαράς. Ηταν στη νίκη των Κρητικών επί του ΠΑΟΚ (2η αγωνιστική). Οι γηπεδούχοι ξέρουν ότι αν νικήσουν θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο Πανιώνιος ξέρει να παίρνει βαθμούς. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ: Διαιτητής ο Παππάς. Ρίσκο η επιλογή του, καθώς δεν διανύει περίοδο φόρμας, ενώ έχει μία τιμωρία από το Ξάνθη - Παναθηναϊκός. Παιχνίδι «ζωής και θανάτου». Ο Λεβαδειακός αν Aρχισαν τα όργανα με τη διαιτησία... πάρει το τρίποντο θα δει καλύτερα το μέλλον του. Η ΑΕΚ αν χάσει θα έχει προβλήματα. Η ισοπαλία βολεύει και τους δύο, ενώ και ο Παππάς στα έξι παιχνίδια του έχει τρεις ισοπαλίες (όλες 0-0). ΞΑΝΘΗ-ΠΑΟΚ: Διαιτητής ο Σιδηρόπουλος. Ηταν και στην άνετη νίκη των γηπεδούχων επί του Ατρομήτου. Η Ξάνθη έχει πραγματοποιήσει πολύ καλή παρουσία. Ο ΠΑΟΚ βλέπει το μέλλον του θολό. Το under και η ισοπαλία είναι πιθανά. Δύο γήπεδα είχαν «ψωμί» στους αγώνες που έγιναν Τρίτη και Τετάρτη για τη Σούπερ Λίγκα. Το Ολυμπιακό Στάδιο και το Αγρίνιο. Ξεκινάμε με το διαιτητή Σελίμο που σφύριξε στη συνάντηση ΑΕΚ-Δόξας στο ΟΑΚΑ και που δεν τα πήγε καλά, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος ρέφερι που παραπέμφθηκε για το Ο Σελίμος δεν απέβαλε -ως όφειλε- τον Αμπουμπακάρι της Δόξας όταν μάρκαρε αντικανονικά αντίπαλό του και δεν αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτός ήταν κι ο λόγος που ο παρατηρητής έβαλε βαθμό παραπομπής στον Σελίμο. Εγώ απλώς σημειώνω ότι ο διαιτητής έπρεπε να αποβάλει και τον Κάλα της ΑΕΚ -που κλότσησε αντίπαλό του στο καλάμι- με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο Αγρίνιο, ο βοηθός σωστά παρενέβη για να μη μετρήσει το γκολ του Παναιτωλικού στο πρώτο ημίχρονο, αφού ο παίκτης των γηπεδούχων που σκόραρε ήταν οφσάιντ. Λίγο αργότερα, όμως, ο διαιτητής Βοσκάκης έκλεισε τα μάτια του σε καταφανέστατο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, όταν ο Βύντρα γκρεμίστηκε από αντίπαλό του μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων. Φανταστείτε, δηλαδή, να μην καταγόταν ο Βοσκάκης απ το Ρέθυμνο (όπως με τόση... μαγκιά μας ανακοίνωσε στο τεύχος της Τρίτης ο συνάδελφος Κόρακας) τι θα γινόταν!!! Εντύπωση, πάντως, προκάλεσε η συμπεριφορά του συγκεκριμένου διαιτητή στη φάση της εξόδου του Μπουμσόνγκ, που τραυματίστηκε και πονούσε πολύ. Στοιχηματικά δεν τα πήγαμε καλά, έστω κι αν πολλά σημεία τα χάσαμε οριακά. Πάμε στα ματς του Σαββατοκύριακου. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3 γκολ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: UNDER ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ: Χ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΟΚ: 2 ΑΡΗΣ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ: UNDER ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ: 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ: OVER ΔΟΞΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 2 ημίχρονο 2 τελικό. O πλαϊνός... ACTION IMAGES Ντεφορμέ ο Παππάς. ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Διαιτητής ο Καλογερόπουλος. Δεν τον εμπιστεύεται η ΚΕΔ, καθώς φέτος έχει διευθύνει μόλις δύο ματς. Η νίκη είναι το μοναδικό αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ: Διαιτητής ο Αρετόπουλος. Μετράει επτά παιχνίδια και έχει 3 «άσους», 2 ισοπαλίες και 2 «διπλά». Ηταν στο Ξάνθη- ΟΦΗ 3-1 και στο Κέρκυρα- Ατρόμητος 2-2. Ο Ατρόμητος ξέρει και παίρνει αποτελέσματα. Ο ΟΦΗ θα δώσει το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Ο «άσος» είναι πιθανό αποτέλεσμα. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ: Διαιτητής ο Θάνος. Πέρυσι διηύθυνε τρία εντός έδρας ματς των «πρασίνων» (δύο νίκες, μία ισοπαλία). Ο Παναθηναϊκός είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Η Κέρκυρα δεν φαίνεται να έχει τύχη σε αυτό το ματς. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Διαιτητής ο Παπαπέτρου που ανήκει στον πίνακα της Football League. Δεύτερο ματς στην κατηγορία. Το πρώτο ήταν το Εργοτέλης - Δόξα Δρ. Η Δόξα μπορεί να πήρε ισοπαλία στο ΟΑΚΑ όμως δύσκολα θα πετύχει κάτι ανάλογο τώρα. Η νίκη του Ολυμπιακού και το over είναι πιθανά. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε το σκορ που έχουν σημειώσει οι «ερυθρόλευκοι» εκτός έδρας (4-0). Tο Κοράκι...

5 το διαδίκτυο των τιμών Φαβορί η Σίτι στο Μάντσεστερ 5 Του Στέφανου Μπρούσαλη Πιέζεται στο 2,10 ο «άσος» των «πολιτών» στο ντέρμπι Κυπέλλου με τη Γιουνάιτεντ Παρά το ότι δεν διεξάγονται αγώνες αγγλικού πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, το επίκεντρο στα πονταρίσματα βρίσκεται και πάλι στο Νησί. Το μεγάλο ντέρμπι για το Κύπελλο μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κλέβει την παράσταση, με τους «πολίτες» να είναι το μεγάλο φαβορί και τους «μπέμπηδες» το αουτσάιντερ. Σημαντικό κομμάτι στη στοιχηματική πίτα έχει και το ισπανικό πρωτάθλημα, που επιστρέφει μετά τη χειμερινή διακοπή. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.: Πρόκειται για μονό ματς Κυπέλλου που σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθεί σε επαναληπτικό. Οι «σίτιζενς» είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την ομάδα του σερ Αλεξ Φέργκιουσον, κάτι που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Ο «άσος», που άνοιξε στο 2,40, έχει πιεστεί στο 2,10, ενώ το «διπλό», που ξεκίνησε από το 2,85, έχει φτάσει στο 3,50! Δεν στοιχειοθετείται όμως από πουθενά νίκη των φιλοξενουμένων. Το μόνο που μπορεί να ελπίζει η Γιουνάιτεντ είναι να πάρει την ισοπαλία και να κερδίσει χρόνο μέχρι τον επαναληπτικό του «Ολντ Τράφορντ». Το «Χ» προσφέρεται στο 3,40. ΡΕΑΛ-ΓΡΑΝΑΔΑ: Παρά τη μέτρια εικόνα της μεσοβδόμαδα κόντρα στη Μάλαγα, η Ρεάλ είναι από τα μεγαλύτερα στάνταρ στα πονταρίσματα του κοινού. Ο «άσος» της κόντρα στη Γρανάδα έχει πάρει μεγάλο τζίρο και έχει υποχωρήσει στο 1,05. ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Μπορεί το ματς να αποτελεί τοπικό ντέρμπι και η Εσπανιόλ να επιδιώκει πάντα να κάνει τη ζημιά στην Μπαρτσελόνα, αλλά οι παίκτες δεν φαίνονται να αμφιβάλλουν για την επικράτηση των «μπλαουγκράνα». Το «διπλό» αγοράζεται στο 1,20. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΠΟΡΤΟ: Οι «δράκοι» μπορεί να προέρχονται από 6 νίκες στα τελευταία 7 ματς πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι ανίκητοι. Κινδυνεύουν με γκέλα κόντρα στη Σπόρτινγκ εκτός έδρας, παρά τα σετάκια αποδόσεων που τους δίνουν φαβορί στο 2,35. Ο «άσος» των «λιονταριών» βρίσκεται μέχρι και στο 3,00 και αποτελεί value bet. ΜΑΛΑΓΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Οι αποδόσεις των μπουκ δεν αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του ματς. Πρόκειται για το ντεμπούτο του Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο των φιλοξενούμενων και υπάρχει συσπείρωση στις τάξεις της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πιο πιθανή είναι η ισοπαλία του 3,40, από τον «άσο» του 2,20. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Αλλαγή προπονητή στη Βιγιαρεάλ, με τον Μολίνα να αντικαθιστά τον Γκαρίδο. Το τοπικό ντέρμπι με τη Βαλένθια ενδέχεται να «κάτσει» στο «Χ» του 3,40. LIMIT UP ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΗΜΕΙΟ AΠΟΔ. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. Χ 3,40 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Χ 3,40 ΜΑΛΑΓΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Χ 3,40 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΠΟΡΤΟ 1 3,00 Αουτσάιντερ θεωρούνται οι «κόκκινοι διάβολοι» του Γι Σουνγκ Παρκ. REUTERS LIMIT DOWN ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΗΜΕΙΟ AΠΟΔ. ΡΕΑΛ-ΓΡΑΝΑΔΑ 1 1,05 ΙΝΤΕΡ-ΠΑΡΜΑ 1 1,35 ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 1,20 ΛΕΤΣΕ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 1,50 Σημειώσεις: 1) Ο πίνακας limit up περιέχει τα σημεία με υψηλές αποδόσεις συγκριτικά με την πιθανότητα επαλήθευσής τους και την εταιρία που προσφέρει την υψηλότερη τιμή. 2) Ο πίνακας limit down καθρεφτίζει τα σημεία τα οποία πιέζονται πολύ, με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει η τιμή τους, και την εταιρία που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

6 ÁÏ 3000,00 ÇÓ 5000,00 100, , , , ,00 1,70 1, , , ,00 Ó ÓÖÁÉÑÏÕ ÉÁÓ 012 Ó 4,00 2,25 3,15 450, , , ,00 7,00 25,00 250, ,00 250, , , ,00 250, ,00 1,55 1, , , , ,00 750,00 1,80 100,00 ÚÑÁ 9999, ,00 1, , ,00 10, ,00 ò êáé ìðïñåß í êñßóç ôçò ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ 112 ÁÐÏÅË 200, ÁÑÓÅÍÁË 25, ÂÁÓÉËÅÉÁ 250, ÆÅÍÉÔ 80, ÉÍÔÅÑ 30, ËÅÂÅÑÊÏÕÆÅÍ 150, ÊÙÄ ÐÁÉÊÔÇÓ 413 ÃÊÏÌÅÆ 4, ÉÃÊÏÕÁÚÍ 50, ÉÌÐÑÁÚÌÏÂÉÔÓ 30, ÊÁÂÁÍÉ 30, ÌÅÓÉ 1, ÌÐÅÍÆÅÌÁ 15, ÐÁÔÏ 250, ÍÉÊÇÔÇÓ ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ 131 ËÕÙÍ 65, ÌÁÑÓÅÚà 150, ÌÉËÁÍ 20, ÌÐÁÃÅÑÍ 5, ÌÐÁÑÔÓÅËÏÍÁ 2,40 ÐÑÙÔÏÓ ÓÊÏÑÅÑ ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇÓ CHL ÊÙÄ ÊÙÄ ÐÁÉÊÔÇÓ 426 ÐÁÔÓÉÍÉ 250, ÐÅÄÑÏ 50, ÑÏÍÁËÍÔÏ 6, ÔÏÑÅÓ 200, ÖÁÍ ÐÅÑÓÉ 25, ÁËËÏÓ ÐÁÉÊÔÇÓ 12,00 ÐÑÏÊÑÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÖÁÓÇ (CHL) ÊÙÄ Å/Å ÏÌÁÄÁ ÏÌÁÄÁ ÊÙÄ Å/Å ÊÙÄ 511 2,15 ÆÅÍÉÔ - ÌÐÅÍÖÉÊÁ 1, ,85 ÌÉËÁÍ - ÁÑÓÅÍÁË 1, ,50 ËÅÂÅÑÊÏÕÆÅÍ - ÌÐÁÑÔÓÅËÏÍÁ 1, ,30 ËÕÙÍ - ÁÐÏÅË 3, ,50 ÂÁÓÉËÅÉÁ - ÌÐÁÃÅÑÍ 1, ,40 ÌÁÑÓÅÚà - ÉÍÔÅÑ 1, ,30 ÍÁÐÏËÉ - ÔÓÅËÓÉ 1, ,50 ÔÓÓÊÁ ÌÏÓ ÁÓ - ÑÅÁË ÌÁÄÑÉÔÇÓ 1, ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ 113 ÁÈËÅÔÉÊ ÌÐÉËÌÐÁÏ 20, ÁÚÍÔ ÏÖÅÍ 20, ÁËÊÌÁÁÑ 60, ÁÍÍÏÂÅÑÏ 50, ÁÍÔÅÑËÅ Ô 50, ÁÔËÅÔÉÊÏ ÌÁÄÑÉÔÇÓ 12, ÂÉÓËÁ ÊÑÁÊÏÂÉÁÓ 300, ÊËÁÌÐ ÌÐÑÉÆ 100, ËÁÔÓÉÏ 25, ËÅÃÊÉÁ ÂÁÑÓÏÂÉÁÓ 200, ËÏÊÏÌÏÔÉ ÌÏÓ ÁÓ 80,00 ÊÙÄ. 021 ÊÕÐÅËËÏ ÁÃÃËÉÁÓ 111 ÁÑÓÅÍÁË 9, ÁÓÔÏÍ ÂÉËÁ 45, ÃÏÕÅÓÔ ÌÐÑÏÌ 55, ÃÏÕÅÓÔ ÁÌ 80, ÃÏÕÉÃÊÁÍ 100, ÃÏÕËÂÓ 150, ÃÏÕÏÔÖÏÑÍÔ 300, ÅÂÅÑÔÏÍ 25, ÉÐÓÏÕÉÔÓ 100, ÊÁÑÍÔÉÖ 150, ÊÏÂÅÍÔÑÉ 350, ÊÐÑ 55, ÊÑÉÓÔÁË ÐÁËÁÓ 250, ÊÑÏÏÕËÉ 750, ËÅÓÔÅÑ 150, ËÉÂÅÑÐÏÕË 7, ËÉÍÔÓ 100, ÌÁÊËÓÖÉËÍÔ 5000, ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ Ã. 10, ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ ÓÉÔÉ 7, ÌÉËÃÏÕÏË 200, ÌÉËÔÏÍ ÊÅÚÍÓ ÍÔÏÍÓ 350,00 ÍÉÊÇÔÇÓ ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇÓ - ÃÉÏÕÑÏÐÁ ËÉÃÊ ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ 145 ÌÅÔÁËÉÓÔ 35, ÌÐÅÓÉÊÔÁÓ 70, ÌÐÑÁÃÊÁ 35, ÏÕÍÔÉÍÅÆÅ 20, ÐÁÏÊ 80, ÑÏÕÌÐÉÍ ÊÁÆÁÍ 30, ÓÁËÊÅ 15, ÓÁËÔÓÌÐÏÕÑÃÊ 250, ÓÐÏÑÔÉÍÃÊ ËÉÓ. 25, ÓÔÁÍÔÁÑ ËÉÅÃÇÓ 100, ÓÔÅÁÏÕÁ 200,00 ÍÉÊÇÔÅÓ ÊÕÐÅËËÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ 145 ÌÉÍÔËÅÓÌÐÑÏ 150, ÌÐÁÑÍÓËÅÚ 350, ÌÐÅÑÌÉà ÁÌ 150, ÌÐÅÑÍËÉ 150, ÌÐËÁÊÌÐÅÑÍ 100, ÌÐËÁÊÐÏÕË 200, ÌÐÏËÔÏÍ 55, ÌÐÑÁÚÔÏÍ 150, ÌÐÑÁÍÔÖÏÑÍÔ 1500, ÌÐÑÉÓÔÏË ÑÏÂÅÑÓ 2500, ÌÐÑÉÓÔÏË ÓÉÔÉ 150, ÍÉÏÕÊÁÓÔË 35, ÍÏÑÃÏÕÉÔÓ 55, ÍÏÔÉà ÁÌ 100, ÍÏÔÓ ÊÁÏÕÍÔÉ 1000, ÍÔÁÃÊÅÍÁÌ & ÑÅÍÔ 1500, ÍÔÅÑÌÐÉ 150, ÍÔÏÍÊÁÓÔÅÑ 350, ÏËÍÔÁÌ 1500, ÐÉÔÅÑÌÐÏÑÏ 350, ÐÏÑÔÓÌÏÕÈ 250,00 ÅÉÄÉÊÁ ÓÔÏÉ ÇÌÁÔÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 23 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012 ÏÌÁÄÁ CHL 143 ÌÐÅÍÖÉÊÁ 40, ÍÁÐÏËÉ 50, ÑÅÁË ÌÁÄÑÉÔÇÓ 3, ÔÓÅËÓÉ 15, ÔÓÓÊÁ ÌÏÓ ÁÓ 200,00 ÐÑÏÓÏ Ç! Ï õðïëïãéóìüò ôïõ Ðñþôïõ Óêüñåñ ÄéïñãÜíùóçò CHL áñ ßæåé ìå ôçí Ýíáñîç ôùí áãþíùí ôçò 13/09/2011 (üìéëïé) & ïëïêëçñþíåôáé ìåôü ôç ëþîç ôïõ ôåëéêïý. ÏÄÇÃÉÅÓ Ç åíüôçôá Ðñþôïò Óêüñåñ ÄéïñãÜíùóçò äå óõíäõüæåôáé ìå ôï ÍéêçôÞò ÄéïñãÜíùóçò ôïõ CHL. ÐÑÏÓÏ Ç! ¼ëïé ïé áãþíåò CHL (ÐÑÏÊÑÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÖÁÓÇ) ðñïóöýñïíôáé ìå Å/Å êáé óõíäõüæïíôáé êáé ìåôáîý ôïõò. Äå óõíäõüæïíôáé üìùò ìå ôï ÍéêçôÞ êáé ôïí Ðñþôï Óêüñåñ ôçò ßäéáò ÄéïñãÜíùóçò. EUL ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ 221 ÓÔÏÏÕÊ 35, ÔÂÅÍÔÅ 35, ÁÃÉÁÎ 50, ÂÁËÅÍÈÉÁ 15, ÂÉÊÔÏÑÉÁ ÐËÆÅÍ 150, ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ Ã. 7, ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ ÓÉÔÉ 5, ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ 50, ÐÏÑÔÏ 20, ÔÑÁÌÐÆÏÍÓÐÏÑ 120,00 ÊÕÐÅËËÏ ÁÃÃËÉÁÓ ÊÕÐÅËËÏ ÁÃÃËÉÁÓ ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ ÊÙÄ ÏÌÁÄÁ 222 ÑÅÍÔÉÍÃÊ 200, ÑÅÎÁÌ 3500, ÓÁËÉÓÌÐÅÑÉ ÓÉÔÉ 9999, ÓÁÍÔÅÑËÁÍÔ 55, ÓÁÏÕÈÁÌÐÔÏÍ 80, ÓÅÖÉËÍÔ ÃÉÏÕÍ. 350, ÓÅÖÉËÍÔ ÃÏÕÅÍ. 350, ÓÏÕÉÍÔÏÍ 1000, ÓÏÕÏÍÓÉ 100, ÓÑÉÏÕÓÌÐÅÑÉ 2500, ÓÔÉÂÅÍÅÚÔÆ 2500, ÓÔÏÏÕÊ 35, ÔÁÌÃÏÕÏÑÈ 9999, ÔÆÉËÉà ÁÌ 1000, ÔÏÔÅÍÁÌ 8, ÔÓÁÑËÔÏÍ 250, ÔÓÅËÓÉ 7, ÔÓÅËÔÅÍÁÌ 5000, ÖËÉÔÃÏÕÍÔ ÔÁÏÕÍ 5000, ÖÏÕËÁÌ 35, ÁË 150,00

7 σας προτείνουμε και διαγωνισμός επιλέγετε Επιμέλεια: Ανδρέας Αρμάος 7 ΑΓΓΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ Β. Νικολόπουλος 180 ΧΑΛ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1 1,75 Η Χαλ είχε καλή κλήρωση αποφεύγοντας αντιπάλους μεγαλύτερης κατηγορίας και μπορεί να κερδίσει. Στην ομάδα δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται πολύ για το θεσμό. Tα δύο τελευταία χρόνια κερδίζουν την Ιπσουιτς. Α ΙΣΠΑΝΙΑΣ Σ. Μπρούσαλης 272 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Χ 3,25 Οι δύο ομάδες είναι «γειτόνισσες» και διατηρούν καλές σχέσεις. Η Βιγιαρεάλ θα αγωνιστεί με νέο προπονητή τον Μολίνα και χρειάζεται θετικό αποτέλεσμα. Το «Χ» είναι πιθανό. REUTERS Ισορροπημένο ματς αναμένεται να γίνει στην Τοσκάνη. Α ΙΤΑΛΙΑΣ Χ. Ράλλης 228 ΣΙΕΝΑ-ΛΑΤΣΙΟ Χ 2,90 Η Σιένα πήρε την ισοπαλία από τη Φιορεντίνα την περασμένη αγωνιστική. Η Λάτσιο δεν βρίσκεται στα καλύτερά της, έχει δύο σερί «Χ» και το κακό μπορεί να τριτώσει. KYΠΕΛΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ Α. Αρμάος 145 ΛΕ ΜΑΝ-ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 1 2,65 Η Λε Μαν έχει καταπληκτική παράδοση επί της Βαλενσιέν όταν αγωνίζεται στην έδρα της. Εχει 6 συνεχόμενες νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Μπορεί να κάνει την έκπληξη. Β ΑΓΓΛΙΑΣ Ν. Μανουσογιαννάκης 189 ΣΑΟΥΘΕΝΤ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 1 1,70 Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Η Πορτ Βέιλ «ονειρεύεται» τα πλέι οφ ανόδου, αλλά δύσκολα θα πάρει θετικό αποτέλεσμα. TV ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :30 ΟΤΕ Sport1 Τορίνο-Αλμπινολέφε Σέριε Β 19:00 ΟΤΕ Sport2 Βερόνα-Μόντενα Σέριε Β 21:45 ΟΤΕ Sport1 Γκροσέτο-Λιβόρνο Σέριε Β ΣΑΒΒΑΤΟ :30 ΕΤ3 Μπέρμιγχαμ-Γουλβς Κύπελλο Αγγλίας 17:00 ΝΕΤ Καβάλα-Ολυμπιακός Α1 Μπάσκετ 17:15 Novasports2 Εργοτέλης-Πανιώνιος Σούπερ Λίγκα 17:15 Novasports3 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός Σούπερ Λίγκα 19:00 ΟΤΕ Sport1 Λεβάντε-Μαγιόρκα Πριμέρα Ντιβιζιόν 19:00 ΟΤΕ Sport2 Σιένα-Λάτσιο Σέριε Α 19:00 ΕΤ3 ΠΑΟΚ-Ικαρος Α1 Μπάσκετ 19:30 Novasports1 Λεβαδειακός-ΑΕΚ Σούπερ Λίγκα 19:30 Σινεσπόρ Μπρίστολ Ρόβερς-Αστον Βίλα Κύπελλο Αγγλίας 21:00 ΟΤΕ Sport1 Ρεάλ Μαδρίτης-Γρανάδα Πριμέρα Ντιβιζιόν 21:45 ΟΤΕ Sport2 Ιντερ-Πάρμα Σέριε Α 21:45 ΟΤΕ Sport3 Σεντ Ετιέν-Μπορντό Κύπελλο Γαλλίας 23:00 ΟΤΕ Sport1 Μάλαγα-Ατλέτικο Μαδρίτης Πριμέρα Ντιβιζιόν ΚΥΡΙΑΚΗ :00 Novasports3 Ατλάντα Χοκς-Σικάγο Μπουλς ΝΒΑ 13:00 ΟΤΕ Sport1 Βαγιεκάνο-Σεβίλη Πριμέρα Ντιβιζιόν 13:30 ΟΤΕ Sport2 Ουντινέζε-Τσεζένα Σέριε Α 15:00 ΝΕΤ Ξάνθη-ΠΑΟΚ Σούπερ Λίγκα 15:00 Novasports2 Ατρόμητος-ΟΦΗ Σούπερ Λίγκα 15:00 Novasports3 Αρης-ΠΑΣ Γιάννινα Σούπερ Λίγκα 15:00 ΕΤ3 Μάντσεστερ Σ.-Μάντσεστερ Γ. Κύπελλο Αγγλίας 16:00 ΟΤΕ Sport2 Λέτσε-Γιουβέντους Σέριε Α 16:00 ΟΤΕ Sport3 Αταλάντα-Μίλαν Σέριε Α 17:00 ΟΤΕ Sport1 Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο Πριμέρα Ντιβιζιόν 17:15 Novasports1 Παναθηναϊκός-Κέρκυρα Σούπερ Λίγκα 17:30 ΕΤ3 Πιτέρμπορο-Σάντερλαντ Κύπελλο Αγγλίας 18:30 ΟΤΕ Sport2 Σεν Κολομπάν-Παρί Σεν Ζερμέν Κύπελλο Γαλλίας 19:00 ΟΤΕ Sport1 Βιγιαρεάλ-Βαλένθια Πριμέρα Ντιβιζιόν 19:00 ΝΕΤ Παναθηναϊκός-Πανιώνιος Α1 Μπάσκετ 19:00 ΟΤΕ Sport3 Μπανταλόνα-Κάχα Λαμποράλ Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 19:30 Novasports1 Δόξα Δράμας-Ολυμπιακός Σούπερ Λίγκα 21:45 ΟΤΕ Sport2 Παλέρμο-Νάπολι Σέριε Α 22:30 ΟΤΕ Sport1 Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα Πριμέρα Ντιβιζιόν ΔΕΥΤΕΡΑ :00 ΟΤΕ Sport1 Αναγέννηση Επανομής-Παναχαϊκή Φούτμπολ Λιγκ 18:00 ΟΤΕ Sport1 Καλλιθέα-Πανσερραϊκός Φούτμπολ Λιγκ 21:45 ΕΤ3 Αρσεναλ-Λιντς Κύπελλο Αγγλίας Στο πρόγραμμα αναφέρονται οι ζωντανές μεταδόσεις. Για αλλαγές ευθύνονται τα κανάλια.

8 8 Προγνωστικά: Λάμπρος Μπαλάφας ελλαδα Πληρώνουν τα «Χ» σε Μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο και το πρόγραμμα μπορεί να μας δώσει κάποιες καλές ευκαιρίες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προσφέρονται σε χαμηλές αποδόσεις και δεν αξίζουν ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Αρης μπορεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον αδύναμο εκτός έδρας ΠΑΣ Γιάννινα. Στον «άσο» γέρνει ο αγώνας του Ατρομήτου με τον ΟΦΗ, ενώ, κόντρα στην παράδοση, θα αναζητήσουμε το «Χ» στο ματς της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ. 214 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Χ1 215 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1Χ 230 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ Χ2 251 ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΟΚ Χ 267 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 Στο τέλος της κανονικής περιόδου θα γίνουν μπαράζ στις θέσεις 2-5 για την ανάδειξη της ομάδας που θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και αυτών που θα συμμετάσχουν στο Γιουρόπα Λιγκ Με κεφαλαία τα εκτός έδρας παιχνίδια 214 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 2,20 Χ 2,85 2 2,85 1Χ 1, ,24 X2 1,42 UNDER 1,45 2,10 ΑΕΚ 0-2 ΠΑΟΚ 0-3 Ολυμπιακός 2-0 Αεκ 0-2 ΟΦΗ 0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 Αρης 1-0 Οφη 1-0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-3 ΑΡΗΣ 0-0 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-2 Παναθηναϊκός 1-1 Η... ασθένεια των εκτός έδρας αναμετρήσεων δεν θεραπεύθηκε ούτε στη Νέα Σμύρνη για τον Αστέρα. Νοκ άουτ βγήκε ο Κωστούλας, παραμένει εκτός ο Μπαρτολίνι, δύσκολα και για Ροτζέριο. Στο φινάλε έχασε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού ο Παναιτωλικός. Λογικά επιστρέφουν οι Θεοδωρίδης και Χαριστέας, ποινή θα εκτίσει ο Αντι. Αμφίβολος ο Σιόντης. ΕΠΟΜΕΝΗ 14/15-01 ΑΕΚ-Ξάνθη ΟΦΗ-Δόξα Δράμας Ολυμπιακός-Λεβαδειακός Ατρόμητος-Αρης Κέρκυρα-Αστέρας Τριπ. Πανιώνιος-Παναιτωλικός ΠΑΟΚ-Εργοτέλης ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 215 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 2,00 Χ 2,85 2 3,30 1Χ 1, ,25 X2 1,53 UNDER 1,45 2,10 ΚΕΡΚΥΡΑ 1-2 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0-0 Πας Γιάννινα 2-1 Αρης 2-1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-0 Δόξα Δράμας 2-1 Παναθηναϊκός 1-2 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0 ΞΑΝΘΗ 0-1 Ξάνθη 1-2 Αστέρας Τριπ. 2-0 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2007 (2-1), 2008 (1-1), 2009 (2-5), 2010 (0-0), 2011 (2-0) Η εντός έδρας ήττα από την Ξάνθη ήταν η δεύτερη στο πρωτάθλημα για τον Εργοτέλη, ο οποίος θέλει να ρεφάρει. Επιστρέφουν οι Μπούντιμιρ και Τζούνιορ. Παρά τα οικονομικά προβλήματα και τις πολλές αποχωρήσεις παικτών, ο Πανιώνιος τα καταφέρνει. Ο Μάντζιος εμπιστεύεται νέα παιδιά και μέχρι τώρα δικαιώνεται. Τιμωρημένος είναι ο Κβιρκβέλια. ΣΚΟΡΕΡ 1. Λέτο (Παναθηναϊκός) Τζεμπούρ (Ολυμπιακός) 9 3. Πάντελιτς (Ολυμπιακός) 9 4. Μιραλάς (Ολυμπιακός) 9 5. Μαρκόφσκι (Ξάνθη) 8 6. Μήτρογλου (Ατρόμητος) 6 7. Μπακαγιόκο (ΠΑΣ Γιάννινα) 6 8. Αθανασιάδης (ΠΑΟΚ) 6 9. Μπέλεκ (ΑΕΚ) Κούτσι (Πανιώνιος) 5 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ: 1. Μεταξύ τους αγώνες 2. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια 230 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 1 3,60 Χ 3,10 2 1,80 1Χ 1, ,20 X2 1,14 UNDER 1,50 2,00 Πανιώνιος 0-0 Λεβαδειακός 2-1 ΞΑΝΘΗ 1-1 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-0 Ολυμπιακός 0-4 Κέρκυρα 1-0 Εργοτέλης 0-1 Πας Γιάννινα 2-1 ΟΦΗ 1-0 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-1 ΠΑΟΚ 1-3 Δόξα Δράμας 0-0 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2008 (0-4), 2009 (0-0), 2010 (0-0) Η ήττα από τον ΠΑΟΚ δεν πτοεί κανέναν στον Λεβαδειακό. Οι αγώνες Τετάρτη-Κυριακή συνεχίζονται, αποκτήθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό ο Σουμπίνιο. Η απρόσμενη ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Δόξα ήρθε να προστεθεί στη διοικητική αβεβαιότητα. Τιμωρημένος παραμένει ο Λυμπερόπουλος, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κοντοέ, επιστρέφει ο Βάργκας. Α' ΓΥΡΟΣ Παναιτωλικός-Αστέρας Τριπ. 1-0 Πανιώνιος-Εργοτέλης 2-2 ΑΕΚ-Λεβαδειακός 2-1 ΠΑΣ Γιάννινα-Αρης 0-0 ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-1 ΠΑΟΚ-Ξάνθη 1-0 Κέρκυρα-Παναθηναϊκός 0-2 Ολυμπιακός-Δόξα Δράμας 6-0 ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ UNDER - ΦΟΡΜΑ* Αγ. Βαθ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. OVER *Στα τελευταια εξι ματσ ΒΑΘ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ. 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΑΕΚ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΟΦΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΟΦΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΑΡΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Τσάμπιονς Λιγκ: 1η ΠΡΟΚΡ. Τσάμπιονς Λιγκ: 2η ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ: 3η-4η Υποβιβασμός: 14η-16η

9 Bet stories Λιβαδειά και Ξάνθη ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 1,50 Χ 3,25 2 5,50 1Χ ,18 X2 2,04 UNDER 1,45 2,10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-2 Ξάνθη 0-2 Παναθηναϊκός 3-1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-2 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 0-1 Πάοκ 2-2 Παναιτωλικός 0-0 ΑΕΚ 1-2 Δόξα Δράμας 2-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 ΚΕΡΚΥΡΑ 0-1 Οφη 0-0 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2010 (1-0) Ο Αρης ήταν πολύ κακός και δίκαια έχασε στην Κέρκυρα. Η απογοήτευση είναι μεγάλη στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι εξέδωσαν σκληρή ανακοίνωση με απειλές για τους παίκτες. Ετοιμος είναι και ο Καζναφέρης που ξεπέρασε την ίωση. Ο ΠΑΣ έφθασε τις οχτώ αγωνιστικές χωρίς νίκη και πλέον νιώθει την... ανάσα της Κέρκυρας. Βελτιώθηκε αμυντικά, το πρόβλημα τώρα μεταφέρθηκε στην επιθετική γραμμή. Τιμωρημένοι είναι οι Πάντος και Μπουζίντ, υπολογίζεται ξανά ο Λίλα. Τραυματίας ο τερματοφύλακας Φεγκρούζ. 267 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ 1 1,10 Χ 5, ,00 1Χ X2 4,02 UNDER 1,90 1,55 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 Εργοτέλης 2-1 Οφη 3-1 ΠΑΟΚ 0-0 ΑΡΗΣ 1-3 ΑΕΚ 0-1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2-1 Ολυμπιακός 0-4 Αστέρας Τριπ. 3-1 ΟΦΗ 0-0 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-1 Αρης 1-0 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2007 (2-2), 2011 (2-1) Στο θεωρητικά πιο δύσκολο ματς που έχει μέσα στον Ιανουάριο, ο Παναθηναϊκός απλώς κατάφερε στην εκπνοή να μη χάσει. Πλήγμα για τον Φερέιρα ο τραυματισμός του Μπουμσόνγκ. Επιστρέφει ο Λέτο, εκτίει όμως ο Κατσουράνης. Αμφίβολοι οι Κουίνσι και Ρούντολφ. Εξαιρετικό ντεμπούτο πραγματοποίησε για την Κέρκυρα ο Μάρτιν, ο οποίος κόντρα στον Αρη χάρισε στην ομάδα του τρεις πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια για την παραμονή. Τιμωρημένος είναι ο Κοντοδήμος. 252 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ 1 1,80 Χ 2,95 2 3,85 1Χ 1, ,23 X2 1,67 UNDER 1,45 2,10 Λεβαδειακός 1-1 Αστέρας Τριπ. 3-0 ΞΑΝΘΗ 0-3 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1-0 Εργοτέλης 1-0 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-1 ΠΑΟΚ 1-3 Κέρκυρα 0-0 Αεκ 1-0 Λεβαδειακός 0-1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2007 (2-2), 2008 (1-0) Δεν ήταν κακός ο Ατρόμητος κόντρα στον Ολυμπιακό, η ήττα αυτή δεν αλλάζει τα πλάνα της ομάδας. Πολλές και σημαντικές επιστροφές, καθώς εξέτισαν οι Μήτρογλου, Μπάλλας, Σκόνδρας και Τάτος. Θετικός ήταν ο βαθμός του ΟΦΗ στα Γιάννενα, η επιθετική δυστοκία όμως συνεχίζεται και οι «Κρητικοί» έχουν να πανηγυρίζουν γκολ εδώ και τέσσερις αγωνιστικές. Ο Χ. Λόπεζ είναι ξανά αμφίβολος, προσωρινή διοίκηση θα προσπαθήσει να δώσει λύση στα οικονομικά προβλήματα. 273 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 15,00 Χ 7,50 2 1,05 1Χ 5, X2 - UNDER - - Ξάνθη 0-2 Δόξα Δράμας 6-0 Οφη 0-1 Παναιτωλικός 2-0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-2 ΚΕΡΚΥΡΑ 4-0 Πάοκ 0-2 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4-0 ΑΡΗΣ 0-2 Πας Γιάννινα 2-0 ΑΕΚ 0-0 Ατρόμητος 1-0 Η Δόξα Δράμας μπορεί να μη σκόραρε για ακόμη ένα ματς, ωστόσο πήρε στο ΟΑΚΑ έναν σημαντικό βαθμό που βελτιώνει την κατάσταση σε επίπεδο ψυχολογίας. Δεν θα παίξουν οι δανεικοί από τον Ολυμπιακό, Βάντερσον και Λεάντρο. Ενα ημίχρονο έφθανε στους «ερυθρόλευκους» για να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Ατρομήτου, αποτέλεσμα το οποίο στο φινάλε του πρώτου γύρου τούς εδραιώνει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Φέισα μένει ξανά εκτός, αμφίβολος είναι ο Μιραλάς. 253 ΞΑΝΘΗ-ΠΑΟΚ 1 2,90 Χ 3,00 2 2,10 1Χ 1, ,22 X2 1,24 UNDER 1,50 2,00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0 Παναιτωλικός 3-0 Ατρόμητος 3-0 Κέρκυρα 0-0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-0 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-2 Λεβαδειακός 1-1 Ατρόμητος 3-1 Πανιώνιος 1-0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2-1 Λεβαδειακός 3-1 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2007 (1-0), 2008 (1-0), 2009 (1-2), 2010 (0-3), 2011 (1-0) Η «τρελή» φόρμα της Ξάνθης συνεχίστηκε με το «διπλό» στο Παγκρήτιο. Αυτό το αποτέλεσμα τη φέρνει στην 5η θέση και πλέον σε τροχιά Ευρώπης. Εξέτισε ο Κομεσίδης. Αμφίβολοι οι Ντάνι και Μαρσελίνιο. Η πώληση του Βιεϊρίνια και η αποχώρηση του Κοντρέρας δεν εμπόδισαν τον ΠΑΟΚ να φθάσει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη και να μειώσει την απόσταση από την τρίτη της βαθμολογίας ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για τον Μπόλονι. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Καλύτερη επίθεση: Ολυμπιακός 36 Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός 12 Χειρότερη επίθεση: Δόξα Δράμας 1 Χειρότερη άμυνα: Εργοτέλης 20 Περισσότερες νίκες: Ολυμπιακός 11 Περισσότερες ισοπαλίες: Ατρόμητος, Αρης, ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα 5 Περισσότερες ήττες: Κέρκυρα, Πανιώνιος, Δόξα Δράμας, Εργοτέλης, Αστέρας Τριπ. 7 Λιγότερες νίκες: Δόξα Δράμας 0 Λιγότερες ισοπαλίες: ΑΕΚ, Δόξα Δράμας 2 Λιγότερες ήττες: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός 1 Η προηγουμενη ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1 2,10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ Χ 2,90 ΑΕΚ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Χ 7,50 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΞΑΝΘΗ 2 2,85 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΡΗΣ 1 3,05 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Χ 3,20 ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 1,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 1,15 Η οικονομική κρίση φαίνεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για μεταγραφές, δηλαδή να δοθούν χρήματα σε ομάδα, ούτε συζήτηση. Κυρίως δανεισμούς βλέπουμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων να αποκτηθεί κάποιος ελεύθερος. Οι τυχεροί είναι αυτοί που μπορούν να πουλήσουν παίκτες. Ο ΠΑΟΚ (Βιεϊρίνια), αλλά και ο Πανιώνιος (Κουμορτζί) έχουν ανασάνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι ομάδες εμπιστεύονται νέα παιδιά και μέχρι τώρα δικαιώνονται. Το ζευγάρι Ξάνθη-ΠΑΟΚ βγάζει νικητή τα τελευταία χρόνια στις αναμετρήσεις στην ακριτική πόλη. Τις δύο τελευταίες φορές που η ΑΕΚ επισκέφθηκε τη Λιβαδειά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Οι αναμετρήσεις τελείωσαν χωρίς σκορ. Ούτε η 15η αγωνιστική ήταν παραγωγική. Σημειώθηκαν μόλις 2 over στα 8 παιχνίδια. Ο μέσος όρος των γκολ υποχώρησε κι άλλο φθάνοντας πλέον το 2,3 ανά ματς. Στο σύνολο των γκολ η επιλογή 0-1 εμφανίζεται πλέον σε ποσοστό 34,26%, ενώ το 2-3 έπεσε στο 41,67%. στοιχημα GOAL Εργοτέλης-Πανιώνιος Under ΧΙΛ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Αστέρας Τριπ.-Παναιτωλικός 150 Εργοτέλης-Πανιώνιος 321 Λεβαδειακός-ΑΕΚ 130 Αρης-ΠΑΣ Γιάννινα 370 Ατρόμητος-ΟΦΗ 321 Ξάνθη-ΠΑΟΚ 221 Παναθηναϊκός-Κέρκυρα 377 Δόξα Δράμας-Ολυμπιακός 515

10 10 Προγνωστικά: Νίκος Αβραμίδης, Νίκος Μανουσογιαννάκης αγγλια κυπελλο Σιγουριά με Μίλγουολ, Αρκετές είναι οι ομάδες που μπορούν έχουν το χαρακτήρα του φαβορί στα παιχνίδια του τρίτου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας. Εμείς θα εμπιστευθούμε τη Σουόνσι που φιλοξενείται από την Μπάρνσλεϊ αλλά και τις Μίλγουολ, Γουότφορντ που αντιμετωπίζουν αδύναμους αντίπαλους από τη Β Αγγλίας. Επίσης η Σαουθάμπτον μπορεί να πάρει τη νίκη κόντρα στην Κόβεντρι και να ξεχάσει τα άσχημα αποτελέσματα στην Τσάμπιονσιπ. Από κει και πέρα, η Κάρντιφ, η Μάκλσφιλντ και η Σριούσμπερι έχουν τις δυνατότες για να μας δώσουν μερικά καλά σημεία. 149 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΟΛΝΤΑΜ Χ 153 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΓΟΥΛΒΣ Χ2 155 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ.-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΕΒΕΡΤΟΝ-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ Χ2 162 ΚΡΟΟΥΛΙ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΜΠΟΛΤΟΝ 1Χ 164 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ-ΚΠΡ ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ Χ2 166 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΣΟΥΟΝΣΙ ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΡΕΞΑΜ 1 Με κεφαλαία τα εκτός έδρας παιχνίδια ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΟΛΝΤΑΜ ,25 Χ 5,00 2 6, Χ X2 2,83 UNDER Μπέρτον 3-1 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 1-1 Σάουθεντ 1-0 Η Λίβερπουλ ηττήθηκε εύκολα από τη Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 στο πρωτάθλημα. Εκτός ο Σουάρες λόγω τιμωρίας, λογικά θα ξεκουράσει κάποιους βασικούς ο Νταλγκλίς. Η Ολνταμ (Α' Αγγλίας) για να φτάσει εδώ απέκλεισε τη Σάουθεντ σε επαναληπτικό. Το τελευταίο «διπλό» της στο «Ανφιλντ» σημειώθηκε το (69 χλμ.) ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΚΑΡΝΤΙΦ 1 1,65 Χ 3,45 2 3, Χ 1, ,16 X2 1,82 UNDER 1,75 1,70 Οι γηπεδούχοι συζητάνε την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Ρόι Χόντγκσον. Παράλληλα απέκτησαν τον μέσο Αλαν από την Νταντί. Η Κάρντιφ (Τσάμπιονσιπ) πάνε στο «Χόθορνς» έχοντας συμπληρώσει 7 εκτός έδρας αγώνες αήττητοι (3-4-0). Παράλληλα δεν έχει ηττηθεί στις τρείς τελευταίες επισκέψεις τους εκεί. (178 χλμ.) 153 ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ: 1. Διαφορά τερμάτων 2. Καλύτερη επίθεση 3. Μπαράζ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΓΟΥΛΒΣ 1 2,30 1Χ 1,34 Χ 3, ,19 2 2,45 X2 1,39 UNDER 1,72 1,72 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2009 (0-2) Η Μπέρμιγχαμ (Τσάμπιονσιπ) δείχνει εξαντλημένη από τους συνεχόμενους αγώνες κι αυτό φαίνεται ότι την έχει επηρεάσει αισθητά στην απόδοσή της. Στο τελευταίο παιχνίδι της ισοφάρισε σε 1-1 την Πίτερμπορο στο 94'. Η Γουλβς (Πρέμιερ Λιγκ ) θα αγωνιστεί χωρίς τον τιμωρημένο μέσο Μιλίγιας, ενώ ενισχύθηκε στα χαφ με το δανεικό Φρίμπονγκ από την Αρσεναλ. (22 χλμ.) ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 1 1,35 Χ 4,00 2 6, Χ ,11 X2 2,43 UNDER 1,90 1,55 Ρότσντεϊλ 1-0 Γουίμπλεντον 3-1 Ο γκολκίπερ Λόατς είναι τιμωρημένος για την Γουότφορντ (Τσάμπιονσιπ) που είναι αρκετά δυνατή φέτος στο «Βικαρέιτζ Ρόουντ». Η Μπράντφορντ (Β' Αγγλίας) εκμεταλλεύθηκε το «σπίτι» της στους προηγούμενους γύρους και τώρα αγωνίζεται για πρώτη φορά εκτός έδρας. Ο μέσος Σάϊερς είναι τιμωρημένος. (291 χλμ.) ΣΥΝΟΛΟ UNDER ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ&ΡΕΝΤ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ 1 3,80 Χ 3,30 2 1,70 1Χ 1, ,17 X2 1,12 UNDER 1,65 1,80 Μπάθ Σίτι 1-1 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 1-1 (3-1 παρ.) Γουόλσολ 1-1 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 0-0 (3-2 πέν.) Η Ντάγκεναμ (Β' Αγγλίας) έχει αρχίσει να δείχνει το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό οφείλεται στον επιθετικό Κριστιάν Μοντάνο, που όμως δεν θα παίξει αφού δανεικός από τη Γουέστ Χαμ. Η Μίλγουολ (Τσάμπιονσιπ) απέκτησε ως δανεικούς τους Μέισον και Κέιν από την Τότεναμ. (24 χλμ.) EΒΕΡΤΟΝ-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ ,20 Χ 5,25 2 7, Χ X2 3,09 UNDER Κινγκς Λιν Τάουν 2-1 ΧΙΝΚΛΕΪ 2-2 Χίνκλεϊ 1-0 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2-1 Με τον Λάντον Ντόνοβαν στην ενδεκάδα και ίσως τον Απόστολο Βέλλιο θα αγωνιστεί η Εβερτον (Πρέμιερ). Τραυματίες είναι οι Φελαϊνί, Κόουλμαν, Ντρέντε, Γιαγκέλκα, Ρόντγουελ. Η Τάμγουορθ (Κόνφερενς), εχει πέτυχει μία νίκη σε οκτώ εκτός έδρας ματς. (144 χλμ.) ΦΟΡΜΑ* Αγ. Βαθ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. OVER *Στα τελευταια εξι ματσ ΒΑΘ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ. 1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ ΤΟΤΕΝΑΜ ΤΟΤΕΝΑΜ ΤΣΕΛΣΙ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΤΟΟΥΚ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΤΟΟΥΚ ΣΟΥΟΝΣΙ ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ ΤΣΕΛΣΙ ΕΒΕΡΤΟΝ ΕΒΕΡΤΟΝ ΣΟΥΟΝΣΙ ΦΟΥΛΑΜ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΦΟΥΛΑΜ ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΓΟΥΛΒΣ ΜΠΟΛΤΟΝ ΚΠΡ ΓΟΥΙΓΚΑΝ ΜΠΟΛΤΟΝ ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΓΟΥΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΣ ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΚΠΡ τσαμπιονσ λιγκ: 1η-3η ΠΡΟΚΡ. τσαμπιονσ λιγκ: 4η ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ: 5η Υποβιβασμός: 18η-20ή Οι βαθμολογίες της Α' Αγγλίας στη σελ. 14, της Β' Αγγλίας στη σελ. 15 και της Κόνφερενς στη σελ. 16

11 Σουόνσι, Γουότφορντ 161 ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1 3,15 Χ 3,25 2 1,90 1Χ 1, ,19 X2 1,20 UNDER 1,72 1,72 Η εκτός έδρας ήττα από τη Γουέστ Χαμ στο πρωτάθλημα έκοψε την «φόρα» της Κόβεντρι (Τσάμπιονσιπ). Παρ' όλα αυτά θέλει να πάρει ρεβάνς για την ήττα στο πρωτάθλημα. Ο επιθετικός Γιουτκίεβιτς είναι τραυματίας. Η Σαουθάμπτον (Τσάμπιονσιπ) υπέστη δύο ήττες-σοκ από Μπρίστολ Σίτι (1-0) και Μπράιτον (3-0), ενώ έχασε με αποβολή και τον πρώτο σκόρερ Λάμπερτ. (194 χλμ.) ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ-ΚΠΡ 1 2,75 Χ 3,20 2 2, Χ 1, ,19 X2 1,27 UNDER 1,70 1,75 Νάντγουιτς 6-0 ΜΠΑΡΝΕΤ 3-1 Οι γηπεδούχοι (Α' Αγγλίας) απέκλεισαν τις Νάντγουιτς και Μπαρνέτ στους προηγούμενους γύρους. Τώρα θέλουν να κάνουν την έκπληξη κόντα στην ΚΠΡ. Η ΚΠΡ (Πρέμιερ Λιγκ) πάντα αποκλείεται στον τρίτο γύρο του θεσμού, ενώ έχει το μυαλό στο πρωτάθλημα. Ο μέσος Μπάρτον είναι τιμωρημένος. (81 χλμ.) 162 ΚΡΟΟΥΛΙ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1 2,40 Χ 3,10 2 2,40 1Χ 1, ,20 X2 1,35 UNDER 1,80 1,65 ΜΠΕΡΙ 2-0 Ρέντμπριτζ 5-0 Η Κρόουλι (Β' Αγγλίας) προέρχεται από δύο νίκες στην διοργάνωση και θέλει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τους «16», όπου πέρυσι αποκλείστηκε δύσκολα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Μπρίστολ (Τσάμπιονσιπ) επικράτησε της Μίλγουολ με 1-0 (Μέιναρντ) που ήταν το δεύτερο σερί τρίποντο της. Ο μέσος Ελιοτ είναι τραυματίας. (197 χλμ.) ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1 1,30 Χ 4,35 2 6, Χ X2 2,61 UNDER 1,90 1,55 ΝΙΟΥΠΟΡΤ 1-0 Ρόδεραμ 2-1 Οι μέσοι Μπέιλι, Αρκά, Τόμσον, Ζεμάμα είναι τραυματίες, ενώ ο μέσος Ρόμπσον τιμωρημένος για τη Μίντλεσμπρο (Τσάμπιονσιπ) που θέλει να ξεχάσει την ήττα από την Μπλάκπουλ στο πρωτάθλημα. Η Σριούσμπερι (Β Αγγλίας) θέλει να πετύχει το «τρία στα τρία» στην διοργάνωση κόντρα σε μια ανώτερη ομάδα. (314 χλμ.) 163 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ-ΜΠΟΛΤΟΝ 1 4,50 Χ 3,30 2 1,60 1Χ 1, ,18 X2 - UNDER 1,80 1,65 ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ 3-0 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ 1-1 Τσέλμσφορντ 1-0 Η Μάκλσφιλντ (Β' Αγγλίας) χρειάστηκε δύο ματς για να αποκλείσει την ερασιτεχνική Τσέλμσφορντ στον προηγούμενο γύρο. Τώρα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί την έδρα της για να κάνει την έκπληξη. Η Μπόλτον (Πρέμιερ Λιγκ ) θέλει να κάνει μια καλή πορεία στο Κύπελλο αν και παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία. (49 χλμ.) 166 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ: 1. Διαφορά τερμάτων 2. Καλύτερη επίθεση 3. Μπαράζ ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΣΟΥΟΝΣΙ 1 2,60 1Χ 1,43 Χ 3, ,19 2 2,20 X2 1,30 UNDER 1,70 1,75 Η Μπάρνσλεϊ (Τσάμπιονσιπ) ξεκινάει του αγώνες της στο Κύπελλο Αγγλίας, έχοντας ως μεγάλο στόχο την συμμετοχή στα ημιτελικά όπως το Ο μέσος Μπάτλφιλντ είναι τραυματίας. Πριν από δύο χρόνια η Σουόνσι (Πρέμιερ Λιγκ) έφτασε μέχρι τους «16», όπου αποκλείστηκε σε επαναληπτικό από τη Φούλαμ.(370 χλμ.) Βρισκόμαστε στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Οι νικητές των αγώνων προκρίνονται στην επόμενη φάση. Αν τα παιχνίδια λήξουν ισόπαλα, θα γίνει επαναληπτικός στην έδρα των φιλοξενουμένων. Οποιοι επαναληπτικοί λήξουν ισόπαλοι θα διεξαχθεί παράταση κι αν χρειαστεί θα εκτελεστούν πέναλτι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΓΟΥΛΒΣ: 2007 (1-1), 2009 (2-0), 2010 (2-1), 2011 (1-1) ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ.-ΚΑΡΝΤΙΦ: 2007 (1-0), 2008 (3-3), 2010 (0-2) ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ: 2007 (2-1), 2008 (1-1), 2009 (4-1), 2012 (2-4) ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΣΟΥΟΝΣΙ: 2009 (1-3 Τσάμπιονσιπ), 2010 (0-0 Τσάμπιονσιπ), 2011 (1-1 Τσάμπιονσιπ) 167 TI ΙΣΧΥΕΙ στοιχημα GOAL Μπάρνσλεϊ-Σουόνσι Μπράιτον-Ρέξαμ ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΡΕΞΑΜ 1 1,35 Χ 4,00 2 6,20 1Χ ,11 X2 2,43 UNDER 1,90 1,55 Γιόρκ Σίτι 2-1 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2-2 Κέμπριτζ Γιουν. 2-1 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1-0 Η Μπράιτον (Τσάμπιονσιπ) είναι ανεβασμένη μετά τη νίκη που πέτυχε κόντρα στην Σαουθάμπτον στο πρωτάθλημα. Ο αμυντικός Γκρίρ είναι τιμωρημένος. Η Ρέξαμ (Κόνφερενς) θέλει να πετύχει μία ακόμα έκπληξη μετά από αυτή κόντρα στην Μπρέντφορντ. (406 χλμ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ UNDER - ΦΟΡΜΑ* Αγ. Βαθ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. Ν. Ι. Η. Τέρμ. OVER *Στα τελευταια εξι ματσ ΒΑΘ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ. 1 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΡΝΤΙΦ ΡΕΝΤΙΝΓΚ ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ ΜΠΕΡΝΛΙ ΡΕΝΤΙΝΓΚ ΚΑΡΝΤΙΦ ΧΑΛ ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ ΛΙΝΤΣ ΧΑΛ ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΜΠΕΡΝΛΙ ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ ΛΕΣΤΕΡ ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ ΜΠΡΑΪΤΟΝ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΛΙΝΤΣ ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ ΙΠΣΟΥΙΤΣ ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ ΜΠΡΑΪΤΟΝ ΙΠΣΟΥΙΤΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ ΜΙΛΓΟΥΟΛ ΛΕΣΤΕΡ ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ ΜΙΛΓΟΥΟΛ ΚΟΒΕΝΤΡΙ ΝΟΤΙΓΧΑΜ Ανοδοσ: 1η-2η Mπαραζ: 3η-6η Υποβιβασμός: 22η-24η Under Goal 11

12 12 Προγνωστικά: Νίκος Μανουσογιαννάκης, Βασίλης Νικολόπουλος αγγλια κυπελλο Απειλείται η Αρσεναλ Mε την κούραση από τα συνεχή παιχνίδια να είναι εμφανής πια στα πόδια των παικτών, οι εκπλήξεις γίνονται ακόμα πιθανότερες και μαζί και οι μεγάλες αποδόσεις. Αν θέλουμε να «αλιεύσουμε» παιχνίδια όπου αξίζει το ρίσκο, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη Λονδρέζικη μονομαχία ανάμεσα στη Φούλαμ και την Τσάρλτον. Οι φιλοξενούμενοι είναι σε καλή κατάσταση και ικανοί για μια ισοπαλία. Σε κίνδυνο βρίσκεται και η αποδεκατισμένη Αρσεναλ που φιλοξενεί τη Λιντς. Οσο για τον πρόωρο τελικό της Μάντσεστερ Σ. με τη Γιουνάιτεντ, οι ελλείψεις της τελευταίας και το σοκ από το πρόσφατο 0-3 από τη Νιούκαστλ δίνουν σαφές προβάδισμα στη Σίτι του Μαντσίνι. 168 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ Χ 169 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΜΠΕΡΝΛΙ 1Χ 170 ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΛΕΣΤΕΡ Χ 171 ΝΤΕΡΜΠΙ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ Χ1 172 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ ΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ Χ 174 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ ΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ-ΣΤΟΟΥΚ ΤΟΤΕΝΑΜ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ Χ2 179 ΦΟΥΛΑΜ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ Χ 180 ΧΑΛ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1Χ 262 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ ΤΣΕΛΣΙ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ Χ2 289 ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΙΝΤΣ Χ1 Οι βαθμολογίες της Πρέμιερ στη σελ. 10, της Τσάμπιονσιπ στη σελ. 11, της Α' Αγγλίας στη σελ. 14, Β' Αγγλίας στη σελ. 15 και της Κόνφερενς στη σελ. 16 Με κεφαλαία τα εκτός έδρας παιχνίδια ,60 1Χ - Χ 3, ,17 2 4,40 X2 1,89 UNDER 1,85 1,60 Ενα από τα πιο αμφίρροπα ματς θα διεξαχθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες που αγωνίζονται στην Πρέμιερ Λιγκ. Οι Γκούθρι (μ.), Μαρβό, Λόβενγκραντς (επιθ.), Τέιλορ (αμ.) είναι τραυματίες για τη Νιουκάστλ. Η Μπλάκμπερν θέλει να ρεφάρει για την ήττα από τη Στόουκ στο πρωτάθλημα. «Οπλο» της η καλή παράδοση που έχει κόντρα στην αντίπαλό της. (204 χλμ.) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΝΤΕΡΜΠΙ-ΚΡ.ΠΑΛΑΣ 1 2,20 Χ 3,20 2 2,60 1Χ 1, ,19 X2 1,43 UNDER 1,60 1,85 Η Ντέρμπι (Τσάμπιονσιπ) βρίσκεται σε καλή κατάσταση έχοντας πετύχει τέσσερις νίκες στα έξι τελευταία της παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο στόχος της είναι να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τους «16». Η Κρίσταλ Πάλας (Τσάμπιονσιπ) θέλει να ξεχάσει την ήττα από την Λέστερ στο πρωτάθλημα, με το «διπλό» επί ενός ισοδύναμου αντιπάλου. (210 χλμ.) ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ 1 1,10 Χ 6, ,00 1Χ X2 4,11 UNDER 2,70 1,25 Οξφορντ 3-0 Σουίντον Σουπερμαρίν 3-0 Τορκί 3-2 Πουλ Τάουν 3-1 ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ 2-1 Αρλσεϊ Τάουν 3-1 Γκρίμσμπι 0-0 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 1-1(3-2 παρ.) Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Α' Αγγλίας) είναι φαβορί απέναντι στη Σαλισμπέρι Σίτι (Κόνφερενς Νότος) που είναι η μοναδική ομάδα από τις χαμηλότερες κατηγορίες που συμμετέχει στον τρίτο γύρο. (338 χλμ.) 169 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΜΠΕΡΝΛΙ 1 1,60 Χ 3,45 2 4,20 1Χ ,16 X2 1,89 UNDER 2,00 1,50 Η Νόργουιτς (Πρέμιερ Λιγκ) έχει καλή ψυχολογία μετά το «διπλό» που πέτυχε κόντρα στην ΚΠΡ στο πρωτάθλημα. Ετσι θα «κυνηγήσει» μέχρι το τέλος τη νίκη. Η Μπέρνλι (Τσάμπιονσιπ) έπεσε «θύμα» ανατροπής από την Λιντς στο πρωτάθλημα, αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για 60 λεπτά. Ο αμυντικός Τρίπιερ είναι τιμωρημένος. (404 χλμ.) 172 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1 1,90 Χ 3,30 2 3,10 1Χ 1, ,18 X2 1,60 UNDER 1,85 1,60 Ακρινγκτον 4-1 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2-0 Η Ντονκάστερ (Τσάμπιονσιπ) τα πάει μέτρια στο πρωτάθλημα της και θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» τους αγώνες της στο Κύπελλο. Το 2009 είχε φτάσει μέχρι τους «16». Η Νοτς Κάουντι (Α Αγγλίας) απέκλεισε την ερασιτεχνική Σάτον Γιουνάιτεντ στον προηγούμενο γύρο. Τώρα θέλει να κάνει την υπέρβαση. (73 χλμ.) 175 ΣΟΥΙΝΤΟΝ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1 2,95 Χ 3,20 2 2,00 1Χ 1, ,19 X2 1,23 UNDER 1,72 1,72 Χάντερσφιλντ 4-1 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 1-0 Η Σουίντον (Β Αγγλίας) θα αγωνιστεί στον τρίτο γύρο, αφού απέκλεισε τις Χάντερσφιλντ και Κόλτσεστερ (Α' Αγγλίας) στους προηγούμενους γύρους. Η Γουίγκαν (Πρέμιερ Λιγκ) έχει αγωνιστεί τρεις φορές στους «32» από το Τιμωρημένος ειναι ο αμυντικός Κάλντγουελ. (271 χλμ.) 170 ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΛΕΣΤΕΡ 1 2,45 Χ 3,20 2 2,30 1Χ 1, ,19 X2 1,34 UNDER 1,65 1,80 Η Νότιγχαμ (Τσάμπιονσιπ) πήρε βαθμολογική ανάσα στο πρωτάθλημα με την πρώτη της νίκη κόντρα στην Ιπσουιτς μετά από εφτά αγωνιστικές. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η Λέστερ (Τσάμπιονσιπ) που πανηγύρισε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας μετά από πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη. Ο επιθετικός Χάουαρντ είναι τιμωρημένος. (46 χλμ.) 173 ΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 1 1,40 Χ 3,85 2 5,50 1Χ ,12 X2 2,26 UNDER 1,90 1,55 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 1-0 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 3-0 Η Ρέντινγκ (Τσάμπιονσιπ) βλέπει αυτό το ματς ως ευκαιρία για να ξεχάσει την βαριά ήττα από την Κάρντιφ στο πρωτάθλημα. Η Στιβενέιτζ (Α Αγγλίας) προέρχεται από δύο νίκες στην διοργάνωση. Θα προσπαθήσει να πετύχει ακόμα μία, αν και θα έχει δύσκολη αποστολή κόντρα σε ανώτερο αντίπαλο. (108 χλμ.) 176 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ-ΣΤΟΟΥΚ 1 4,00 Χ 3,35 2 1,65 1Χ 1, ,17 X2 1,11 UNDER 1,75 1,70 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3-3 Μπόρνμουθ 3-2 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 1-0 H Τζίλιγχαμ είναι ομάδα της Β' Αγγλίας και παλεύει να ανέβει. Θα απουσιάσουν οι τραυματίες Σπίλερ, Φάλερ, Μπίρτσαλ και ο τιμωρημένος μπακ Μάρτιν. Η Στόουκ της Πρέμιερ Λιγκ έχει μόνιμο απόντα τον επιθετικό Σιντιμπέ. Θέλει να περάσει με «διπλό». (278 χλμ.)

13 177 UNDER ΤΟΤΕΝΑΜ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ,15 1Χ - Χ 6,00 2 8, X2 3,47 ΤΡΑΝΜΙΡ 1-0 ΛΟΥΤΟΝ 4-2 Ο προπονητής της Τότεναμ, ο Ρέντκναπ θα κάνει αναγκαστικά αλλαγές, για να ξεκουράσει παίκτες. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Χαντλστόουν, Λένον, Κράνιτσαρ. Αποθεραπεύτηκαν οι στόπερ Ντόουσον, Κινγκ. Η Τσέλτεναμ, ομάδα της Β' Αγγλίας θα παλέψει για το θαύμα κόντρα στους Λονδρέζους. Ως τώρα πήρε προκρίσεις με «διπλά». Ο τεχνικός των φιλοξενουμένων Μαρκ Γέιτς δεν έχει σοβαρά προβλήματα. (177 χλμ.) 229 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ.-ΑΣΤΟΝ Β. 1 5,00 Χ 3,50 2 1,50 1Χ 2, ,15 X2 - UNDER 1,90 1,55 Κόρμπι Τάουν 3-1 ΤΟΤΟΝ 6-1 Η Μπρίστολ Ρόβερς προσπαθεί να παραμείνει στη Β' Αγγλίας και ψάχνει για προπονητή μετά την απόλυση του Πολ Μπακλ. Τραυματίες είναι ο στόπερ Βίργκο και ο μέσος Μπράουν. Η Αστον Βίλα της Πρέμιερ Λιγκ, θέλει να προχωρήσει. Πήρε εκτός έδρας νίκη από την Τσέλσι και έχασε από τη Σουόνσι. Απουσιάζουν ο τερματοφύλακας Γκίβεν, o αμυντικός Κουέγιαρ και οι μέσοι Τζένας, Λιτσάι. (145 χλμ.) 263 ΤΣΕΛΣΙ-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 1 1,10 1Χ - Χ 6, ,00 X2 4,11 UNDER 2,50 1,30 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2010 (ουδ. 1-0) Η Τσέλσι είναι άνω-κάτω μετά από τις αποτυχίες στο πρωτάθλημα κι ας κέρδισε πρόσφατα τη Γουλβς. Αν δεν αποκλείσει την Πόρτσμουθ, ο Βίλας Μπόας θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση. Θα λείψουν Ντρογκμπά και Καλού που πάνε Κόπα Αφρικα. Η Πόρτσμουθ βολοδέρνει στη μέση της βαθμολογίας της Τσάμπιονσιπ και δεν φαίνεται ικανή παρά μόνο για να κινδυνεύσει. Ο προπονητής Μάικλ Απλετον ζητάει μεταγραφές από τη διοίκηση. (174 χλμ.) 178 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 1 3,65 Χ 3,40 2 1,70 1Χ 1, ,16 X2 1,13 UNDER 1,85 1,60 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 1-1 Μάνσφιλντ 5-0 Γουίκομ 2-0 Γέοβιλ 2-2 ΓΕΟΒΙΛ 2-0 Οι γηπεδούχοι είναι ομάδα της Κόνφερενς, που θεωρείται φαβορί για την άνοδο. Διαθέτει ισχυρή έδρα και θα τα δώσει όλα. Ως τώρα μάχεται και κερδίζει προκρίσεις, στηριζόμενη στην έδρα της. Αν δεν την προσέξει η Μπλάκπουλ, θα έχει πρόβλημα. Οι φιλοξενούμενοι της Τσάμπιονσιπ είναι καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει και να το αποδείξουν στο γήπεδο. (18 χλμ.) 249 Το σούπερ ντέρμπι της 3ης φάσης. Πέρυσι η Σίτι απέκλεισε τη Γιουνάιτεντ και τελικά κατέκτησε το τρόπαιο. Πήρε πάλι κεφάλι στο πρωτάθλημα και έχει καλή ψυχολογία. Υπάρχει όμως κούραση. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Μπάρι. Ο Φέργκιουσον κάνει αλχημείες στη Γιουνάιτεντ, λόγω τραυματισμών των Βίντιτς, Οουεν, Γιανγκ, Αντερσον, Εβανς, Φλέτσερ, Φάμπιο. Προέρχεται από ταπεινωτική ήττα από τη Νιούκαστλ και καλείται να δείξει χαρακτήρα. (0 χλμ.) 268 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1 2,15 1Χ 1,29 Χ 3, ,23 2 2,85 X2 1,52 UNDER 1,72 1,72 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2011 (1-0) ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 1 3,30 Χ 3,10 2 1,90 1Χ 1, ,21 X2 1,18 UNDER 1,90 1,55 Η Πιτέρμπορο της Τσάμπιοπνσιπ είναι η ομάδα του προπονητή Ντάρεν Φέργκιουσον, γιου του σερ Αλεξ της Γιουνάιτεντ. Θέλει να κάνει την έκπληξη και θα παλέψει γι' αυτό, αλλά έχει χάσει για καιρό τον μέσο και αρχηγό Γκραντ Μακ Καν. Η Σάντερλαντ της Πρέμιερ Λιγκ πρέπει να προσέξει γιατί δεν έχει εύκολο έργο. Εχει και προβλήματα τραυματισμών με τους Κάμπελ, Τέρνερ, Ανχελέρι. Αμφίβολος είναι και ο μέσος Σεσενιόν. Επέστρεψε ο πορτιέρο Μινιολέ. (288 χλμ.) 179 ΦΟΥΛΑΜ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1 1,30 Χ 4,35 2 6,50 1Χ X2 2,61 UNDER 1,90 1,55 ΧΑΛΙΦΑΞ 4-0 Καρλάιλ 2-0 Κόντρα ομάδων του Λονδίνου. Η Φούλαμ της Πρέμιερ Λιγκ δεν είναι αξιόπιστη, αλλά προέρχεται από νίκη επί της Αρσεναλ στο πρωτάθλημα. Νοκ άουτ παραμένουν ο τερματοφύλακας Σβάρτζερ και ο ακραίος Γκριγκέρα. Η Τσάρλτον αγωνίζεται στην Α Αγγλίας και είναι φαβορί για άνοδο. Δείχνει τη δύναμή της και στο Κύπελλο όπου δεν έχει δεχτεί ως τώρα γκολ. Ο γκολκίπερ Χάμερ είναι τιμωρημένος. (0 χλμ.) 262 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1 2,50 Χ 3,25 2 2,25 1Χ 1, ,18 X2 1,33 UNDER 1,65 1,80 ΜΟΡΚΑΜΠ 2-1 Ολντερσοτ 1-0 Η Σέφιλντ Γουέν. της Α Αγγλίας θέλει να κερδίσει την πρόκριση, θεωρώντας ότι η κλήρωση ήταν βατή. Ο προπονητής Γκάρι Μέγκσον έχει καιρό τραυματίες τους Μπάξτον, Ο Κόνορ και Μάντιν. Η Γουέστ Χαμ της Τσάμπιονσιπ κυνηγά την επιστροφή της στην Πρέμιερ Λιγκ. Θέλει όμως και την πρόκριση. Τραυματίες-αμφίβολοι είναι οι Ράιντ, Ντέμελ, Τέιλορ, Ο Μπράιαν, Φομπέρτ και Κάριου. (266 χλμ.) 289 ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΙΝΤΣ 1 1,20 1Χ - Χ 5, ,00 X2 3,15 UNDER 2,70 1,25 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: 2011 (1-1) Η Αρσεναλ πέρυσι τα βρήκε σκούρα από τη Λιντς και μπορεί να την ξαναπάθει, μια και έχει προβλήματα τραυματισμών, με τους Σανιά, Σάντος, Ουίλσιρ, Ντιαμπί, Βερμάελεν, Γκιμπς, Φαμπιάνσκι (αναπληρωματικός πορτιέρο), Τζέκινσον. Τιμωρημένος κι ο Ντζουρού. Η Λιντς της Τσάμπιονσιπ δεν φοβάται τον μεγάλο αντίπαλο και θα παλέψει για να πάρει την ισοπαλία ή κάτι περισσότερο. Αμφίβολοι είναι για τους φιλοξενούμενους οι μέσοι Κλέιτον και Μπράουν. (290 χλμ.) 180 ΧΑΛ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1 1,75 1Χ 1,13 Χ 3, ,19 2 3,70 X2 1,72 UNDER 1,70 1,75 Εδώ έχουμε κόντρα ομάδων της Τσάμπιονσιπ. Η Χαλ φαίνεται καλύτερη και διαθέτει ισχυρή έδρα. Ο παίκτης-προπονητής Νικ Μπάρμπι, δήλωσε ότι θέλει πολύ την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν έχει στη διάθεσή του τους Γκαρσία και Ολοφινάγια. Η φιλοξενούμενη Ιπσουιτς θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό, αλλά μέσα σε όλα έχει να αντιμετωπίσει και προβλήματα με τον αμυντικό Σονκό, αλλά και τον τραυματία αρχηγό Λιντμπίτερ. (232 χλμ.) TI ΙΣΧΥΕΙ Βρισκόμαστε στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Οι νικητές των αγώνων προκρίνονται στην επόμενη φάση. Αν τα παιχνίδια λήξουν ισόπαλα, θα γίνει επαναληπτικός στην έδρα των φιλοξενουμένων. Οποιοι επαναληπτικοί λήξουν ισόπαλοι θα διεξαχθεί παράταση κι αν χρειαστεί θα εκτελεστούν πέναλτι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ: 2007 (0-2 Πρ. Λιγκ), 2008 (0-1 Πρ. Λιγκ), 2009 (1-2 Πρ. Λιγκ), 2011 (1-2 Πρ. Λιγκ), Φ (3-1 Πρ. Λιγκ) ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΜΠΕΡΝΛΙ: 2007 (1-4 Τσάμπιονσιπ), 2008 (2-0 Τσάμπιονσιπ), 2009 (1-1 Τσάμπιονσιπ), 2011 (2-2 Τσάμπιονσιπ) ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΛΕΣΤΕΡ: 2008 (2-3 Λιγκ Καπ), 2010 (5-1 Τσάμπιονσιπ), 2011 (3-2 Τσάμπιονσιπ), Φ (2-2 Τσάμπιονσιπ) ΝΤΕΡΜΠΙ-ΚΡ.ΠΑΛΑΣ: 2007 (1-0 Τσάμπιονσιπ), 2009 (1-2 Τσάμπιονσιπ), 2010 (1-1 Τσάμπιονσιπ), 2011 (5-0 Τσάμπιονσιπ) Φούλαμ-Τσάρλτον: 2007 (2-1) Χαλ-Ιπσουιτς: 2007 (2-5), 2008 (3-1), 2011 (1-0) Μάντσεστερ Σ.-Μάντσεστερ Γ.: 2007 (0-1), 2008 (1-0), 2009 (0-1), 2010 (0-1), ΛΚ (2-1), 2011 (0-0) Τσέλσι-Πόρτσμουθ: 2007 (1-0), 2008 (1-0), 2009 (4-0), 2010 (2-1) στοιχημα GOAL Αρσεναλ-Λιντς Χαλ-Ιπσουιτς Τζίλιγχαμ-Στόουκ Goal Goal Goal 13

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. πρωταθληµάτων FOOTBALL PROGRAM 2011-2012

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. πρωταθληµάτων FOOTBALL PROGRAM 2011-2012 ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τα 21 προγράµµατα πρωταθληµάτων FOOTBALL PROGRAM 2011-2012 ΕΛΛΑ Α ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 28/8 12/5 ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ 11/9 δεν έχει οριστεί ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 13/8 12/5 ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 6/8 29/4 Α

Διαβάστε περισσότερα

Πάμε στοίχημα με το τέλος του Κυπέλλου Ελλάδας

Πάμε στοίχημα με το τέλος του Κυπέλλου Ελλάδας Πάμε στοίχημα με το τέλος του Κυπέλλου Ελλάδας αλημέρα σας, όπως είπαμε και χτες αυτές τις μέρες το πρόγραμμα είναι μικρό και φτωχό και επομένως έχουμε ρίξει αναγκαστικά και συνειδητά τους ρυθμούς μας.

Διαβάστε περισσότερα

Από εκεί που μείναμε στα προγνωστικά

Από εκεί που μείναμε στα προγνωστικά Από εκεί που μείναμε στα προγνωστικά Από εκεί που μείναμε το Σαββατοκύριακο στα προγνωστικά της Δευτέρας Καλημέρα σας, αν και δεν έγινε το απόλυτο των προτάσεων μας χτες, είχαμε μία πολύ καλή συγκομιδή,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις στοιχήματος Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου

Προβλέψεις στοιχήματος Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου Προβλέψεις στοιχήματος Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου Καλημέρα σας, πλήρη αγωνιστική δράση σήμερα σε όλα τα πρωταθλήματα, μετά το τέλος των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ενόψει των διακοπών για τις διακοπές των

Διαβάστε περισσότερα

Με σοβαρότητα και γκολ στα προγνωστικα

Με σοβαρότητα και γκολ στα προγνωστικα Με σοβαρότητα και γκολ στα προγνωστικα Γεία σας, ολοκληρώθηκε μία περίεργη εβδομάδα για το στοίχημα με πολλά κύπελλα και άσχημα αποτελέσματα που δεν ευνοούν τα προγνωστικα στο πάμε στοίχημα. Από σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικα στοιχημα με φτωχό πρόγραμμα

Προγνωστικα στοιχημα με φτωχό πρόγραμμα Προγνωστικα στοιχημα με φτωχό πρόγραμμα Δοκιμασία στα Γιάννενα για τον Ολυμπιακό με τον δυνατό ΠΑΣ Καλημέρα σας, φτωχό αγωνιστικό πρόγραμμα έχουμε αυτή την εβδομάδα, υπάρχουν κυρίως κύπελλα, Λιγκ Καπ το

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολη ημέρα για στοίχημα στην Σούπερ Λιγκ

Δύσκολη ημέρα για στοίχημα στην Σούπερ Λιγκ Δύσκολη ημέρα για στοίχημα στην Σούπερ Λιγκ Καλημέρα σας, Σάββατο σήμερα με πλήρη αγωνιστική δράση σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα πρωταθλήματα, δίνοντας πολλές επιλογές στο στοίχημα. Στην Σούπερ Λιγκ συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παμε στοιχημα με τα αδιάφορα παιχνίδια

Παμε στοιχημα με τα αδιάφορα παιχνίδια Παμε στοιχημα με τα αδιάφορα παιχνίδια Παμε στοιχημα με τα αδιάφορα παιχνίδια στους ομίλους του Τσαμπιονς Λιγκ Καλημέρα σας, τελευταία αγωνιστική σήμερα στους τέσσερις πρώτους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις στοιχήματος Κυριακής 11/12/2016

Προτάσεις στοιχήματος Κυριακής 11/12/2016 Προτάσεις στοιχήματος Κυριακής 11/12/2016 Καλημέρα σας, σημαντικές αναμετρήσεις υπάρχουν και σήμερα για όλα τα πρωταθλήματα, παρά το ότι το μυαλό των παικτών είναι στις διακοπές των Χριστουγέννων. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Σφραγίζονται τα τελευταία εισιτήρια στο Τσαμπιονς Λιγκ

Σφραγίζονται τα τελευταία εισιτήρια στο Τσαμπιονς Λιγκ Σφραγίζονται τα τελευταία εισιτήρια στο Τσαμπιονς Λιγκ Καλημέρα σας, βγήκαν χτες τα πρώτα οχτώ εισιτήρια για την φάση των 16 στο Τσαμπιονς Λιγκ και σήμερα θα οριστικοποιηθούν τα άλλα οχτώ εισιτήρια, αν

Διαβάστε περισσότερα

άστρων πόλεµος των ΤΣΕΛΣΙ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΡΕΑΛ Μ. ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

άστρων πόλεµος των ΤΣΕΛΣΙ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΡΕΑΛ Μ. ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 17.04.2012 Τεύχος 248 Ο πόλεµος των άστρων ΤΣΕΛΣΙ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΡΕΑΛ Μ. ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατές μάχες στις χαμηλές θέσεις στο στοίχημα

Δυνατές μάχες στις χαμηλές θέσεις στο στοίχημα Δυνατές μάχες στις χαμηλές θέσεις στο στοίχημα Καλημέρα σας, καλή προσέγγιση είχαμε χτες στα ματς, όπου χάθηκε μόνο το under 3,5 στο ματς Καλλονή ΠΑΣ Γιάννενα, όπου μπήκε ένα γκολ στο τέλος και μας χάλασε

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία στα Γιάννενα για τον Ολυμπιακό με τον δυνατό ΠΑΣ

Δοκιμασία στα Γιάννενα για τον Ολυμπιακό με τον δυνατό ΠΑΣ Προτάσεις στοίχημα Δευτέρας 12/12/2016 Δοκιμασία στα Γιάννενα για τον Ολυμπιακό με τον δυνατό ΠΑΣ Η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ κλείνει με την αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός, μία δυνατή αναμέτρηση ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Μάχες σε όλα τα μέτωπα στο Γιουρόπα Λιγκ. Δυνατή μονομαχία ΠΑΟΚ Σλόβαν Λίμπερετς που θα κρίνει την πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ

Μάχες σε όλα τα μέτωπα στο Γιουρόπα Λιγκ. Δυνατή μονομαχία ΠΑΟΚ Σλόβαν Λίμπερετς που θα κρίνει την πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ Μάχες σε όλα τα μέτωπα στο Γιουρόπα Λιγκ Καλημέρα σας, τελευταία αγωνιστική σήμερα στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ και υπάρχουν πολλές μονομαχίες που θα κρίνουν ποίες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. 15.01.2013 Τεύχος 324. Σκληρό. καρύδι

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. 15.01.2013 Τεύχος 324. Σκληρό. καρύδι ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 15.01.2013 Τεύχος 324 Σκληρό ΥΣΚΟΛΟ ΒΡΑ Υ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗ ΡΕΑΛ Μ. ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΕΣΤΟ ΒΑΛΒΕΡ Ε ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικά στοιχήματος με γκολ

Προγνωστικά στοιχήματος με γκολ Προγνωστικά στοιχήματος με γκολ Καλημέρα σας, ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι σε Τσαμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ και βγήκαν οι 16 ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και οι 32 του Γιουρόπα Λιγκ, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Με γεμάτα τα δίχτυα στο παμε στοιχημα

Με γεμάτα τα δίχτυα στο παμε στοιχημα Με γεμάτα τα δίχτυα στο παμε στοιχημα Γεία χαρά σε όλους, ένα γεμάτο κουπόνι έχουμε μπροστά μας, μετα την διακοπή των εθνικών, όλα τα πρωταθλήματα είναι σε πλήρη εξέλιξη, οπότε οι επιλογές μας έχουν ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Προτελευταία στροφή στους ομίλους

Προτελευταία στροφή στους ομίλους Προτελευταία στροφή στους ομίλους Καλημέρα σας, σημαντικό τριήμερο υπάρχει αυτήν την εβδομάδα, όπου διεξάγεται η προτελευταία αγωνιστική των ομίλων τόσο του Τσάμπιονς Λιγκ όσο και του Γιουρόπα Λιγκ και

Διαβάστε περισσότερα

έδρες «ΑΣΟΙ» ΙΠΣΟΥΙΤΣ, ΝΟΤΙΓΧΑΜ, ΓΟΥΙΓΚΑΝ, ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. ΦΑΒΟΡΙ Ο' ΧΙΓΚΙΝΣ, ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ ΠΕΡΝΑΝΕ ΛΟΥΤΟΝ, ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ

έδρες «ΑΣΟΙ» ΙΠΣΟΥΙΤΣ, ΝΟΤΙΓΧΑΜ, ΓΟΥΙΓΚΑΝ, ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. ΦΑΒΟΡΙ Ο' ΧΙΓΚΙΝΣ, ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ ΠΕΡΝΑΝΕ ΛΟΥΤΟΝ, ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 31.01.014 Τεύχος 430 1 X 1,80 3,60 3,60 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΤΣΕΛΣΙ Ισχυρές έδρες ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΕΧΟΥΝ Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΕΛΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα στο στοιχημα

Αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα στο στοιχημα Αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα στο στοιχημα Καλημέρα σας, μετά από αρκετό διάστημα χωρίς σοβαρό στοιχημα λόγω κυρίως έλλειψης αγώνων και της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες από σήμερα ξεκινούν όλα τα πρωταθλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι με τα γκολ στα προγνωστικα

Παιχνίδι με τα γκολ στα προγνωστικα Παιχνίδι με τα γκολ στα προγνωστικα Καλημέρα σας, συνεχίζεται η κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα, έτσι χτες αναβλήθηκε το ματς της Βέροια, ενώ και σήμερα η κατάσταση όσον αφορά τον καιρό θα είναι δύσκολη.

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικά: Με ντέρμπι και φορμα

Προγνωστικά: Με ντέρμπι και φορμα Προγνωστικά: Με ντέρμπι και φορμα Καλημέρα μας, σήμερα δεν υπάρχουν τόσα πολλά σημαντικά παιχνίδια, όπως χτες, που τα απολαύσαμε, ένα μεγάλο ντέρμπι γίνεται στην Τουρκία, με το οποίο θα ασχοληθούμε παρακάτω.

Διαβάστε περισσότερα

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»;

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»; Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για ακριβές κινήσεις... Έτσι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αποφάσισε να δουλέψει ακόμα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Το ποδόσφαιρο! Πώς παίζεται! Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα παικτών με μία σφαιρική μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε στη Super League η κλήρωση του πρωταθλήματος Κ17 για τη νέα σεζόν 2012/2013.

Πραγματοποιήθηκε στη Super League η κλήρωση του πρωταθλήματος Κ17 για τη νέα σεζόν 2012/2013. Πραγματοποιήθηκε στη Super League η κλήρωση του πρωταθλήματος Κ17 για τη νέα σεζόν 2012/2013. Η πρεμιέρα και για τους μικρούς της Superleague θα είναι το Σαββατοκύριακο 15-16 Σεπτεμβρίου. Το πρωτάθλημα

Διαβάστε περισσότερα

Tα σενάρια πρόκρισης για το Κύπελλο Ελλάδας

Tα σενάρια πρόκρισης για το Κύπελλο Ελλάδας Tα σενάρια πρόκρισης για το Κύπελλο Ελλάδας Καλημέρα σας, πολύ μικρό το σημερινό πρόγραμμα, οπότε οι επιλογές μας στις προβλέψεις στοιχήματος θα λίγες. Θα ασχοληθώ με τα παιχνίδια του κυπέλλου Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει!

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο 27χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σίγουρα από το βράδυ της

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις στοιχήματος Σούπερ Λιγκ Κυριακής

Προβλέψεις στοιχήματος Σούπερ Λιγκ Κυριακής Προβλέψεις στοιχήματος Σούπερ Λιγκ Κυριακής Καλημέρα σας, τα πάντα όλα χτες, το Χ και το under 2,5 στην Κρήτη, το goal goal στην Βέροια, το goal goal και τον σκόρερ Τουράμ με απόδοση 4,00 στην Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

συναγερµός ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ 1 2,05 x 3,45 2 3,00 ΜΟΝΑΚΟ-ΠΑΡΙ Σ. Ζ. ΛΑΤΣΙΟ-ΡΟΜΑ ΝΑΠΟΛΙ-ΜΙΛΑΝ

συναγερµός ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ 1 2,05 x 3,45 2 3,00 ΜΟΝΑΚΟ-ΠΑΡΙ Σ. Ζ. ΛΑΤΣΙΟ-ΡΟΜΑ ΝΑΠΟΛΙ-ΜΙΛΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 07.0.014 Τεύχος 43 ΜΟΝΑΚΟ-ΠΑΡΙ Σ. Ζ. 1 3,00 X 3,0,15 ΛΑΤΣΙΟ-ΡΟΜΑ 1 3,40 X 3,40 1,90 ΝΑΠΟΛΙ-ΜΙΛΑΝ 1 1,90 X 3,40 3,40 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ Κόκκινος 1,05 x 3,45

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Πρώτη διδακτική πρόταση ΠΡΟΠΟ Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικοι μαθητές Γ επιπέδου κατανόηση αθλητικής εκπομπής (τυχερά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστής. ματς. μονά αποδεκτά ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ρυθµιστής. ματς. μονά αποδεκτά ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 0.02.2012 Τεύχος 22 212 ματς 1 μονά αποδεκτά Ρυθµιστής ητούµπα ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην κόψη. του ξυραφιού X 3,55 2 2,85 ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΣΙΟ Η ΜΙΛΑΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ Η ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΜΕ ΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΣΕΛΣΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ

Στην κόψη. του ξυραφιού X 3,55 2 2,85 ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΣΙΟ Η ΜΙΛΑΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ Η ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΜΕ ΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΣΕΛΣΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 21.03.2014 Τεύχος 444 ΡΕΑΛ M.VS ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1 2,10 X 3,55 2 2,85 Στην κόψη ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΡΕΑΛ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ του ξυραφιού AΓΓΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

απειλή ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟΥΣ «4» ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

απειλή ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟΥΣ «4» ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 23.04.2013 Τεύχος 352 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΡΕΑΛ Μ. Γερµανική απειλή Η ΜΠΑΓΕΡΝ ΚΑΙ Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΥΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες: (Κάντε κλικ πάνω στον αγώνα για να δείτε το ρεπορτάζ) Κ20. 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Επόμενη Αγωνιστική

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες: (Κάντε κλικ πάνω στον αγώνα για να δείτε το ρεπορτάζ) Κ20. 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Επόμενη Αγωνιστική Συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμβρίου 2013 τα πρωταθλήματα Κ20, Κ17 και Κ15 της Super League. Δείτε την ανασκόπηση μέσα από το football-academies.gr Ο ΠΑΟΚ είναι ως τώρα η ομάδα που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Φαβορί ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛ KONTΡA ΣΕ ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Φαβορί ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛ KONTΡA ΣΕ ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 24.04.2012 Τεύχος 250 ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Φαβορί χωρίς αξία ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κ. Χ. Ψ. Ο Νεϊμάρ ντα Σύλβα Σάντος Τζούνιορ ή απλώς Νεϊμάρ (Neymar) είναι βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και γεννήθηκε στο Σάο Πάολο στις 5 Φεβρουαρίου του 1992. Αγωνίζεται με την ομάδα της Σάντος και η

Διαβάστε περισσότερα

O «νέος» Θρύλος είναι ευρωπαίος! Σύνταξη-επιμέλεια: Χάρης Περτέσης Παρασκευή, :34

O «νέος» Θρύλος είναι ευρωπαίος! Σύνταξη-επιμέλεια: Χάρης Περτέσης Παρασκευή, :34 Μπορεί ο Ολυμπιακός να το «πάλευε» για αρκετά χρόνια στο Τσάμπιονς Λιγκ, χωρίς να έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε ο κόσμος του, ωστόσο αυτή τη φορά τα κατάφερε και, μάλιστα, με τον καλύτερο τρόπο! Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη να ξεχωρίζουν.

Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη να ξεχωρίζουν. Τα στατιστικά της Α2 κατηγορίας Τρεις παίκτες του Αρκαδικού στα ΤΟΡ-10 Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. Ανάλυσης Α Γύρου. Superleague Report Τακτικής. Overlap Team

2010-2011. Ανάλυσης Α Γύρου. Superleague Report Τακτικής. Overlap Team Superleague Report Τακτικής Ανάλυσης Α Γύρου Overlap Team 2010-2011 Τακτική, τεχνική και στατιστική ανάλυση του πρώτου γύρου της Ελληνικής Superleague από το www.overlap.gr Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τούµπα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Η ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ «ΣΠΑΣΕΙ» Η ΣΑΛΚΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΛΩΝΠΛΑΤΑΝΙΑΣ X 3,05 2 2,20 ΓΕ ΡΜ ΑΝΙΑ

Τούµπα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Η ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ «ΣΠΑΣΕΙ» Η ΣΑΛΚΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΛΩΝΠΛΑΤΑΝΙΑΣ X 3,05 2 2,20 ΓΕ ΡΜ ΑΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 07.03.2014 Τεύχος 440 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ 1 3,05 X 3,05 2 2,20 MονοµαΧία Mονοµα στην Τούµπα Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

19:00 OTE Sport5 Γκραν Κανάρια-Κανάριας

19:00 OTE Sport5 Γκραν Κανάρια-Κανάριας ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 01.11.2013 Τεύχος 405 1 4,75 X 3,55 2 1,65 Ισχυρό φαβορί ΟΙ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΑ ΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΑΛΛΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ντέρµπι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΜΑΡΣΕΪΓ VS ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΠAΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΜIΛΑΝ ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. ΡΕΑΛ Μ. 2 7,75 X 4,75

Ντέρµπι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΜΑΡΣΕΪΓ VS ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΠAΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΜIΛΑΝ ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. ΡΕΑΛ Μ. 2 7,75 X 4,75 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 28.02.2014 Τεύχος 438 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 1,35 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ X 4,15 2 7,75 Ντέρµπι ΜIΛΑΝ 1 3,30 VS ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ X 3,30 2 2,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1 3,25 VS X 3,40 ΡΕΑΛ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

EURO U19 2015: Έχασε αλλά πέρασε στους «4» η Ελλάδα! ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2-0

EURO U19 2015: Έχασε αλλά πέρασε στους «4» η Ελλάδα! ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2-0 Η Εθνική Νέων πρόσθεσε άλλη μια μεγάλη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2015! Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε 2-0 στην Κατερίνη από τη νικήτρια

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

δυναστεία ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΕΚ ΙΚΟΥΝ, ΤΟ ΒΡΑ Υ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΣΤΟ ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ

δυναστεία ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΕΚ ΙΚΟΥΝ, ΤΟ ΒΡΑ Υ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΣΤΟ ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.0.0 Τεύχος 0 Γερµανική δυναστεία ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΕΚ ΙΚΟΥΝ, ΤΟ ΒΡΑ Υ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΣΤΟ ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ TV ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.. :00

Διαβάστε περισσότερα

Του Γιάννη Γεωργάκη από το ΒΗΜΑ

Του Γιάννη Γεωργάκη από το ΒΗΜΑ Εν μέσω (της ίδιας) κρίσης στις δύο χώρες η Μπενφίκα έχει τριπλάσια έσοδα από τον Ολυμπιακό. Πώς εξηγείται το τεράστιο οικονομικό χάσμα μεταξύ των ποδοσφαιρικών συλλόγων Πορτογαλίας και Ελλάδας. Του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατή η ομάδα του Πανιώνιου, τεχνική του Παναθηναϊκού.

Δυνατή η ομάδα του Πανιώνιου, τεχνική του Παναθηναϊκού. Σ ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, οι ομάδες Κ17 του Πανιώνιου και του Παναθηναϊκού αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, στο γήπεδο της Λαύρας Αργυρούπολης, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Κ17 της Super League.

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Mε αέρα. η «Κυρία» Προβλέψεις ΑΜΦΙΡΡΟΠΑ NTEΡΜΠΙ ΑΡΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΣΚΟΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΤΟ ΝΙΟΥΕΛΣ ΛΑΝΟΥΣ

Mε αέρα. η «Κυρία» Προβλέψεις ΑΜΦΙΡΡΟΠΑ NTEΡΜΠΙ ΑΡΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΣΚΟΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΤΟ ΝΙΟΥΕΛΣ ΛΑΝΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 1.02.201 Τεύχος ΑΜΦΙΡΡΟΠΑ NTEΡΜΠΙ ΑΡΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΣΚΟΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΤΟ ΝΙΟΥΕΛΣ ΛΑΝΟΥΣ ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ ΤΟΥ ΓΚΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενα. ένας. αγώνες. μονά αποδεκτά. Στο 1,30 η νίκη του Ολυµπιακού στον τελικό του Κυπέλλου µε τον Ατρόµητο

Ενα. ένας. αγώνες. μονά αποδεκτά. Στο 1,30 η νίκη του Ολυµπιακού στον τελικό του Κυπέλλου µε τον Ατρόµητο ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 2.04.2012 Τεύχος 21 22 αγώνες μονά αποδεκτά Στο 1,30 η νίκη του Ολυµπιακού στον τελικό του Κυπέλλου µε τον Ατρόµητο Ενα µατς, ένας τίτλος ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000 Παράρτημα Α Ισχύει από 27/8/2013 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ 0-0 θεωρείται πάντα ζυγό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΣΕΛΣΙ ΙΕΚ ΙΚΟΥΝ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΣΕΛΣΙ ΙΕΚ ΙΚΟΥΝ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 14.05.2013 Τεύχος 357 Το πρώτο στέµµα ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΣΕΛΣΙ ΙΕΚ ΙΚΟΥΝ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το χειρόγραφο του Νοστράδαμου ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 2015/2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ VS. 14/02/2016

Το χειρόγραφο του Νοστράδαμου ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 2015/2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ VS. 14/02/2016 Το χειρόγραφο του Νοστράδαμου ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 2015/2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΡΣΕΝΑΛ VS. 14/02/2016 ΛΕΣΤΕΡ Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του συγκεκριμένου αγώνα απαραίτητη είναι η γνώση των στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κλήρωση πρωταθλήματος Super League 2015-16

Κλήρωση πρωταθλήματος Super League 2015-16 Κλήρωση πρωταθλήματος Super League 2015-16 1η Αγωνιστική 22-23-24/8/2015 ΟΜΑΔΑ Β - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π.Α.Ο.Κ. - SKODA ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ε.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πράσινων έχει ως εξής: αγωνιστική: 20 Σεπτεμβρίου 22.05 Μάριμπορ-ΠΑΟ. αγωνιστική: 4 Οκτωβρίου 20.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πράσινων έχει ως εξής: αγωνιστική: 20 Σεπτεμβρίου 22.05 Μάριμπορ-ΠΑΟ. αγωνιστική: 4 Οκτωβρίου 20. Αναλυτικά το πρόγραμμα των πράσινων έχει ως εξής: η 1 2 η αγωνιστική: 20 Σεπτεμβρίου 22.05 Μάριμπορ-ΠΑΟ αγωνιστική: 4 Οκτωβρίου 20.00 ΠΑΟ-Τότεναμ 3 η αγωνιστική: 25 Οκτωβρίου 20.00 ΠΑΟ-Λάτσιο 4 η αγωνιστική:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. Τα τελευταία χρόνια έχουµε και έχετε διαπιστώσει ότι τα πρωταθλήµατα Α & Β Κατηγορίας έχουν ατονήσει, µε αποτέλεσµα τις τελευταίες αγωνιστικές να έχουµε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας, στη μάχη, η ομάδα Κ-20 του Πλατανιά - Αφιέρωμα

Με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας, στη μάχη, η ομάδα Κ-20 του Πλατανιά - Αφιέρωμα Η ομάδα Κ-20 του Πλατανιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος υποδομών της Super League. Δείτε μια αναλυτική παρουσίαση των συντελεστών της. Ο προπονητής Μαναρώλης Νίκος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Διευκρινήσεις σς Νέους Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης Αθήνα:08 :08/11/ 11/2005 Ποια είναι η ποινή για ένα αμυνόμενο παίκτη που προσπαθεί να μπλοκάρει την μπάλα με τα δύο χέρια;

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Περιεχόμενα: Ποδόσφαιρο.. σελ. 2 35 Μπάσκετ... σελ. 36-55 Βόλεϊ.. σελ. 56-59 Χάντμπολ.. σελ. 60-68 Μπέιζμπολ... σελ. 69-72 Χόκεϊ επί Πάγου.... σελ. 73 88 Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο..

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ΘΕΜΑ:ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ερευνητική εργασία ΘΕΜΑ:ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ερευνητική εργασία ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ~ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑ ~ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ~ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ~ ΑΛΕΞΗΣ ΡΑΠΤΗΣ~ ΘΑΝΟΣ ΠΕΝΝΑΣ ~ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ ~ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ~

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Η διεθνής κοινότητα του ποδοσφαίρου συμμετέχει στους Παραoλυμπιακούς αγώνες με ομάδες από αθλητές με εγκεφαλική παράλυση και με προβλήματα στην όραση. Στις μέρες μας μόνο ομάδες ανδρών συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος.

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος. Ανοίγει αύριο η αυλαία του 4ου ομίλου της Football League 2 στην οποία συμμετέχουν η ΑΕΜ και ο Άρης Αιτωλικού. Το cityvoice.gr βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του Μεσολογγίου η οποία προετοιμάζεται ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία Αγωνιστικής Περιόδου 2013-14

Στατιστικά Στοιχεία Αγωνιστικής Περιόδου 2013-14 Στατιστικά Στοιχεία Αγωνιστικής Περιόδου 2013-14 1 Στατιστικά Στοιχεία Αγωνιστικής Περιόδου 2013 14 Πρωτάθλημα Novasports Super League Κ17 Α Όμιλος ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 14 Α' ΟΜΙΛΟΣ (ΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

κορυφής Προβλέψεις ΝΕΑ UEFA 8 ÓÔÁ 10 ΜΕΓΑΛΗ

κορυφής Προβλέψεις ΝΕΑ UEFA 8 ÓÔÁ 10 ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 13.12.2011 Τεύχος 213 το... μαγειρείο της UEFA ΣΟΥΠΕΡ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ... ΣΕΦ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ολο το παρασκήνιο και ο παίκτης-κλειδί του αγώνα Ντιναµό-Λιόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

sporttime ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ SPORTS 39 Λουκέτο σε όλα τα πρωταθλήματα! Ο εμπρησμός στο σπίτι του Προέδρου της ΚΕΔ έφερε την οριστική απόφαση της ΕΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Την απόφαση για λουκέτο στα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPER LEΑGUE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Κ20 / Κ17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : έναρξης : ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ : ΓΗΠΕΔΟ : ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPER LEΑGUE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Κ20 / Κ17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : έναρξης : ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ : ΓΗΠΕΔΟ : ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ 1, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ FAX: 210 68 57 464 210 68 37 885 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPER LEΑGUE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Κ20 / Κ17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ Ο αγώνας διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 3 aoloutraki.gr 18/10/2015-16:00

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 3 aoloutraki.gr 18/10/2015-16:00 ΤΕΥΧΟΣ Νο 3 aoloutraki.gr ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 18/10/2015-16:00 Λεωφόρος Ποσειδώνος 3, 203 00 Λουτράκι Κορινθίας 2744 062330 EDITORIAL Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ: 1970 ΧΡΩΜΑΤΑ: Πορτοκαλί, µαύρο, µωβ. ΓΗΠΕ Ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α Παράρτημα Α Τελευταία ενημέρωση - ισχύουν από 01/11/2015 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα νίκης έστειλε ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια ο Τόμας Κρίστιανσεν. Ο Δανός τεχνικός στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του αγώνα.

Μηνύματα νίκης έστειλε ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια ο Τόμας Κρίστιανσεν. Ο Δανός τεχνικός στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του αγώνα. Μηνύματα νίκης έστειλε ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια ο Τόμας Κρίστιανσεν. Ο Δανός τεχνικός στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του αγώνα. Μένει πιστός στη φιλοσοφία και στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, ανεξαρτήτως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης Οι Κανόνες Της Χειροσφαίρισης Η χειροσφαίριση είναι ένα απο τα πιο γρήγορα ομαδικά αθλήματα κλειστού χώρου. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα το οποίο διεξάγεται σε περισσότερες απο 150 χώρες. Είναι ένα άθλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Η καλαθοσφαίριση ή πιο συχνά μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό άθλημα Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Δημιουργός του ήταν ο Καναδός, καθηγητής φυσικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ (30 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΦΑΞ: ,

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ (30 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΦΑΞ: , ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, 10678 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.33.86.300 (30 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΦΑΞ: 210.38.07.656, 210.38.23.738 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: 1. ΚΕΔ/ΕΠΟ ΤΗΛ. 210 9891839-210 9854804

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στο Πρωτάθλημα της Α Εθνικής συμμετέχουν 12 ομάδες της προηγούμενης χρονιάς και 4 ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ..5144/Ε Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια football-academies Σάββατο, 15 Σεπτέμβριος 2012 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2012

Επιμέλεια football-academies Σάββατο, 15 Σεπτέμβριος 2012 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2012 Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός Ανέτοιμος ο Ολυμπιακός Εντυπωσιακή ήταν η ομάδα Κ17 του Παναθηναϊκού η οποία επικράτησε της αντίστοιχης του Ολυμπιακού με 3-0, ματς το οποίο έγινε στο προπονητικό κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις. στη MEΓΑΛΑ ΜΑΤΣ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Προβλέψεις. στη MEΓΑΛΑ ΜΑΤΣ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προβλέψεις 22.11.2011 Τεύχος 207 MEΓΑΛΑ ΜΑΤΣ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΜΙΛΑΝ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΖΕΝΙΤ ΑΠΟΕΛ ΝΑΠΟΛΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. Λαβωµένος στη µάχη ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ 6217/Ε Αθήνα 14/11/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών

Κανονισμός Πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2016-2017 2016-2017 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής / Γήπεδα 02 Διαρκεια πρωταθληματος 03 Ώρα προσέλευσης ομάδων 04 Δομή ομάδας 05

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Football Money League: Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων ξεπερνά τις 5 δισ. λίρες

Deloitte Football Money League: Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων ξεπερνά τις 5 δισ. λίρες Δελτίο Τύπου Deloitte Football Money League: Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων ξεπερνά τις 5 δισ. λίρες Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων της κατάταξης Money League σημείωσε νέο ρεκόρ

Διαβάστε περισσότερα

Σμυρνιώτης: «Στοίχισαν τα λάθη στη ζώνη»

Σμυρνιώτης: «Στοίχισαν τα λάθη στη ζώνη» Σμυρνιώτης: «Στοίχισαν τα λάθη στη ζώνη» Ο Αρκαδικός έκανε μία μεγάλη προσπάθεια απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο του Ηρακλή, αλλά στο τέλος λύγισε και δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις φετινές νίκες του επί

Διαβάστε περισσότερα

Η υπεροχή της Κ15 του ΠΑΟΚ σε αριθμούς - Αλέξης Τασούλης: «Στον ΠΑΟΚ δημιουργούμε κάτι καιν

Η υπεροχή της Κ15 του ΠΑΟΚ σε αριθμούς - Αλέξης Τασούλης: «Στον ΠΑΟΚ δημιουργούμε κάτι καιν Η υπεροχή της Κ15 του ΠΑΟΚ σε αριθμούς - Αλέξης Τασούλης: «Στον ΠΑΟΚ δημιουργούμε κάτι ν Τρίτη 25 Μάρτιος 2014 Η διαφορά δυναμικότητας της ομάδας Κ15 του ΠΑΟΚ από τις αντιπάλους της αποτυπώνεται με τον

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2016» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ.5577/Ε Αθήνα 15 Οκτώβριου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2011» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Α ΕΙΣΟ ΟΣ ΠΡΩΗΝ ΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αριθµ.πρωτ... Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανατροπές και η λογική τους.

Οι ανατροπές και η λογική τους. Sotiris Drikos Οι ανατροπές και η λογική τους. Αν θέλαμε να έχουμε ένα ενιαίο κριτήριο για την αξιολόγηση 2 ομάδων στο πλαίσιο μίας διοργάνωσης πριν από μία μεταξύ τους αναμέτρηση θα μπορούσαμε να το αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2015» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αριθμ.πρωτ... Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αντέχουμε να δούμε αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα; Επιμέλεια football-academies Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013

Αντέχουμε να δούμε αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα; Επιμέλεια football-academies Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013 Ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης, αρχισυντάκτης του RedPlanet.gr, αναρωτιέται αν αντέχουμε να δούμε ποδοσφαιριστές από την ομάδα Νέων στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού αντί για αμφιβόλου ποιότητας μεταγραφές από

Διαβάστε περισσότερα

Στην πρώτη κατηγορία αναγνωρίζονται και τοποθετούνται εύκολα η Ρεάλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Τσέλσι, η Νάπολι εσχάτως, η Μάντσεστερ Σίτι κλπ.

Στην πρώτη κατηγορία αναγνωρίζονται και τοποθετούνται εύκολα η Ρεάλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Τσέλσι, η Νάπολι εσχάτως, η Μάντσεστερ Σίτι κλπ. Ο Στέφανος Κούμπης από το sport24.gr γράφει για τους δυο τρόπους δημιουργίας μεγάλων ομάδων. Μεταγραφές ή ακαδημίες; Η περίπτωση της Μασία και η επένδυση της Μπαρτσελόνα, στην ακαδημία ποδοσφαιρικών επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΠΑΛΑ Ξεφουσκώνει η μπάλα (αέρας 0,30 0,325 κιλά ανά τετρ. εκατοστό) (4,26 έως 4,61 psi) (294,3 έως 318,82 mbar) Είναι πλέον έγχρωμη ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 4.5m 9m 6m 4m 7m 20m 7m 4m 6m 9m 40m ΓΗΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα