H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής)"

Transcript

1 H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής) ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Οµαδοσυνεργατική εργασία των µαθητών της Α Λυκείου

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο Θρησκευτικός - Προσκυνηµατικός τουρισµός γνωρίζει µια αξιοσηµείωτη άνθηση τα τελευταία χρόνια µε ραγδαία αυξανόµενη τάση ανάπτυξης σε πολλές χώρες που διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να δεχθούν τους επισκέπτες-προσκυνητές στηρίζοντας έτσι τις εθνικές τους οικονοµίες, καθώς είναι σαφές πως η συστηµατική εκµετάλλευσή του δηµιουργεί οικονοµικό προϊόν. Για την χώρα µας ο κλάδος αυτός είναι αµφίβολο αν έχει κατανοηθεί πόσο µπορεί να συνεισφέρει στην εθνική οικονοµία και αν υπάρχει σχεδιασµός και στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξής του. Όπως όλες οι µορφές τουρισµού, έτσι και ο θρησκευτικός τουρισµός επηρεάζει την ανάπτυξη και την οικονοµία των περιοχών επίσκεψης ή τουριστικών περιοχών, καθώς ο θρησκευτικός τουρίστας µετά την εκπλήρωση των θρησκευτικών του καθηκόντων συµπεριφέρεται ως τυπικός καταναλωτής - τουρίστας, υπό την έννοια ότι έχει ανάγκη για κατάλυµα, γεύµατα, αγορά τοπικών ενθυµίων ή άλλων προϊόντων. Με άλλα λόγια, ο θρησκευτικός τουρίστας εκτός από την ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήµατός του αποβλέπει στην ικανοποίηση καταναλωτικών του αναγκών.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως Προσκυνηµατικός τουρισµός θεωρείται το σύνολο εκείνο των τουριστικών δραστηριοτήτων το οποίο σχετίζεται µε τις επισκέψεις τουριστών σε µνηµεία, χώρους θρησκευτικής σηµασίας και ανάλογες εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχοµένου. Ο Θρησκευτικός τουρισµός αφορά προσκυνητές - τουρίστες, στους οποίους επικρατεί ως κίνητρο το θρησκευτικό συναίσθηµα και επισκέπτονται µία περιοχή αποκλειστικά για την επίσκεψη στο θρησκευτικό χώρο, τουρίστες που ταξιδεύουν οµαδικά για «προσκύνηµα» ναών ή εκκλησιών, θρησκευτικές γιορτές, ιστορικά γεγονότα και σηµαντικές θρησκευτικές ή άλλες εξελίξεις, τα χαρακτηριστικά του τοπίου, το µέγεθος και η αρχιτεκτονική του υπάρχοντος οικιστικού πλούτου κ.λ.π. Ο Θρησκευτικός τουρισµός, ως υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισµού (όπου αξιοποιείται µε τουριστικά κριτήρια το θρησκευτικό στοιχείο του χώρου ή της εκδήλωσης ως πολιτιστική κληρονοµιά) αποτελεί µία µορφή τουρισµού που βασίζεται στην πραγµατοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων γύρω από µνηµεία και χώρους θρησκευτικής σηµασίας. Ο Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός αποτελεί ένα ταχύτατα αναδυόµενο ρεύµα τουρισµού, στο οποίο συνδυάζεται η πνευµατική ανάταση και αναζήτηση του επισκέπτη µε την σωµατική του ανάπαυση και αναψυχή.

4 Η οικονοµική διάσταση του Θρησκευτικού Τουρισµού Η οικονοµική διάσταση του θρησκευτικού τουρισµού και οι δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη ορισµένων περιοχών, έχει απασχολήσει έντονα τις εθνικές τουριστικές πολιτικές και πολλούς οργανισµούς ή ενώσεις όπως UNESCO, η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π. ενώ πολλά κράτη αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και εκπονούν προγράµµατα µε στόχο την αύξηση του µεγέθους του θρησκευτικού τουρισµού, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας θρησκευτικές εορτές και εκδηλώσεις. Η οικονοµική αξιοποίηση του θρησκευτικού τουρισµού επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή υποδοχής, αφού οι επισκέπτες - προσκυνητές είναι καταναλωτές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών µε συνέπεια να απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός επαγγελµατιών, όπως τουριστικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδόχοι, µικροπωλητές αντικειµένων µε θρησκευτικό, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ. Ο θρησκευτικός τουρισµός, όπως και οι άλλες µορφές του ονοµαζόµενου «εναλλακτικού τουρισµού», δηλαδή του τουρισµού που ακολουθεί διαφορετικό τρόπο οργάνωσης από αυτό του µαζικού τουρισµού και στηρίζεται κατά κανόνα στην αξιοποίηση διαφορετικών πόρων από το κυρίαρχο µοντέλο τουρισµού (ήλιος θάλασσα) µε ήπιο τρόπο, αποτελεί πλέον ένα υπολογίσιµο τµήµα της τουριστικής αγοράς. Ο θρησκευτικός τουρισµός µπορεί να συνδέεται µε άλλη µορφή τουρισµού και να αποτελεί ένα «προορισµό σταθµό» ενός µεγαλύτερου τουριστικού ταξιδιού ή να αποτελεί αυτοτελή µορφή τουρισµού, συνήθως µικρής διάρκειας σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Υπάρχουν µορφές του εναλλακτικού τουρισµού, οι οποίες µπορούν να συνδυασθούν µε τον θρησκευτικό τουρισµό, όπως ο πολιτιστικός τουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο εκπαιδευτικός τουρισµός, ο επιστηµονικός τουρισµός, ο ορεινός και χειµερινός τουρισµός και ο περιηγητικός τουρισµός.

5 Η οικονοµική διάσταση του Θρησκευτικού Τουρισµού Αυτόνοµα ή συµπληρωµατικά, ο θρησκευτικός τουρισµός µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών, ενισχύοντας υποβαθµισµένους ή «εγκαταλειµµένους» παραγωγικούς κλάδους της τοπικής οικονοµίας. Γεγονός που µπορεί να επιτευχθεί: µε λειτουργική σύνδεση και ικανοποίηση της τουριστικής ζήτησης µε την τοπική παραγωγή, µε τη βελτίωση των υπαρχουσών ή την κατασκευή νέων υποδοµών για την ανάδειξη και υποβοήθηση της λειτουργίας των αξιοθέατων θρησκευτικών και πολιτιστικών µνηµείων. µε την επιλεκτική ενίσχυση παραγωγικών διαδικασιών και τεχνικών άλλων κλάδων µε άµεση ή έµµεση σχέση µε τον θρησκευτικό τουρισµό (γεωργία, βιοτεχνία, οικοτεχνία, ξυλογλυπτική, κ.α.), την προβολή και ανάδειξη των προορισµών. Η µικρή κλίµακα των απαιτήσεων και η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισµού, καθιστούν το θρησκευτικό τουρισµό, αλλά και τις άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, κατάλληλες για περιοχές µε µικρό δηµόσιο κεφάλαιο και περιορισµένες σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Σηµαντική επίσης θα µπορούσε να είναι η συνεισφορά του θρησκευτικού τουρισµού στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης και την ενίσχυση κλάδων που σχετίζονται µε την παραδοσιακή τέχνη, τη φιλοξενία και την οικοτεχνία. Σε αυτή τη µορφή του τουρισµού απαιτείται η χάραξη ειδικής στρατηγικής µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φυσικών και νοµικών προσώπων, ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί ο θρησκευτικός τουρισµός και η γενικότερη πολιτιστική αξία των θρησκευτικών µνηµείων.

6 Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στην Ελλάδα τα µνηµεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο τµήµα της εθνικής κληρονοµιάς και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Οι βυζαντινές και οι µεταβυζαντινές εκκλησίες µε την αξιόλογη εικονογράφησή τους, τα ψηφιδωτά, οι τοιχογραφίες και οι σπάνιες εικόνες τους, οι επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα ξωκλήσια και τα προσκυνήµατα της υπαίθρου, τα µοναστήρια, τα µετόχια και οι σκήτες, οι ιερές εικόνες, τα λειτουργικά βιβλία και σκεύη, τα ιερά άµφια και τα κειµήλια, καθώς και η µοναδική µοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και τα µοναστήρια των Μετεώρων, µαρτυρούν την επίµονη προσήλωση στις παραδόσεις και τη στενή και µακραίωνη διασύνδεση της τέχνης µε τη θρησκευτική λατρεία. Η συστηµατικότερη προβολή της πλούσιας θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονοµιάς µας αποτελεί µια στρατηγική επιλογή για την αναβάθµιση πολλών περιοχών της χώρας και την ανάδειξή τους ως ελκυστικούς προορισµούς θρησκευτικού τουρισµού, αλλά και αναζήτησης της γνώσης και της πολιτιστικής µας ταυτότητας. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού η εξειδικευµένη µορφή του Θρησκευτικού Τουρισµού παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης, σε αντίθεση µε τον τουρισµό αναψυχής που θεωρείται εν πολλοίς πολυτέλεια.

7

8 Ιερές Μονές και εκκλησίες της Αττικής σηµαντικού τουριστικού ενδιαφέροντος Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα σηµαντικότερα θρησκευτικά προσκυνήµατα της Αττικής: Μονή αφνίου Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόµου Καρέα Ιερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Πεντέλης Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Χολαργού Ιερά Μονή Παναγίας των Βρυούλων Αθηνών Ιερά Μονή Ασωµάτων-Πετράκη Ιερά Μονή Ευαγγελισµού Θεοτόκου Νέας Μάκρης Καπνικαρέα Ιερός Ναός Αγίου Ελισσαίου Παρεκκλήσι Αγίου Ανδρέα Πλατεία Αµερικής

9 Μονή αφνίου Στις παρυφές του άλσους Χαϊδαρίου, αριστερά της Ιεράς Οδού, που εξακολουθεί από την αρχαιότητα να οδηγεί από την Αθήνα στην Ελευσίνα, και στη θέση πιθανότατα του αρχαίου ιερού του αφναίου ή αφνίου Απόλλωνα, βρίσκεται το οχυρωµένο µοναστήρι του αφνιού. Από το 1990 αποτελεί µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στο σεισµό του 1999 υπέστη σοβαρές ζηµιές. Προσπάθειες αναστήλωσης έγιναν περιοδικά µετά το , ενώ µετά τους σεισµούς του 1981 και 1999 εντάχθηκε σε µακροχρόνιο πρόγραµµα συντήρησης και στερέωσης των ψηφιδωτών. Η µονή ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα πάνω στα ερείπια του ναού του αφναίου Απόλλωνα ο οποίος είχε καταστραφεί από του Γότθους το 395. Κάποιοι κίονες ιωνικού ρυθµού του αρχαίου ναού χρησιµοποιήθηκαν και πάλι. Σήµερα έχει διασωθεί µόνο ένας, ενώ οι υπόλοιποι µεταφέρθηκαν στο Λονδίνο από το Λόρδο Έλγιν. Ο κυρίως ναός είναι ένα βυζαντινό µνηµείο του 11ου αιώνα. Σώζονται ψηφιδωτά, τα καλύτερα διατηρηµένα της πρώτης περιόδου ( υναστεία Κοµνηνών, 1100 περίπου) που αντιπροσωπεύεται από την αυστηρή και ιερατική απεικόνιση του Παντοκράτωρα Χριστού στο εσωτερικό του τρούλου, κύριο χαρακτηριστικό της Μακεδονικής εποχής.

10 Μονή αφνίου Το µοναστήρι προστατεύεται από οχυρωµένο µε πύργους και επάλξεις τετράγωνο περίβολο µε δύο πύλες εισόδου, στην ανατολική και τη δυτική πλευρά. Η εξαιρετικά φροντισµένη κατασκευή του καθολικού µε δόµους περίκλειστους από σειρά τούβλων, η πλούσια κεραµοπλαστική διακόσµηση γύρω από τα παράθυρα και ο πολυτελής διάκοσµος στο εσωτερικό, µε τα µοναδικής τέχνης επιτοίχια ψηφιδωτά, τις ορθοµαρµαρώσεις και τον µαρµάρινο διάκοσµο, του οποίου δείγµατα µόνον σώζονται, συνδέουν την ίδρυση του µνηµείου µε κύκλους της αυτοκρατορικής αυλής. Ο ψηφιδωτός διάκοσµος που καλύπτει τις ψηλότερες επιφάνειες, αποτυπώνει εικαστικά το δόγµα της εκκλησίας. Ακολουθείται το καθιερωµένο εικονογραφικό πρόγραµµα των µεσοβυζαντινών ναών µε τον Παντοκράτορα στον τρούλο, πλαισιωµένο από προφήτες, την Παναγία στην κόγχη του ιερού µε τη συνοδεία αρχαγγέλων, παραστάσεις του Ευαγγελισµού, της Γέννησης, της Βάπτισης και της Μεταµόρφωσης στα τέσσερα ηµιχώνια κάτω από τον τρούλο, σκηνές από τη ζωή του Χριστού και της Παναγίας, αγίους και ιεράρχες. Οι µορφές, µε άριστες αναλογίες και συγκρατηµένες κινήσεις, καθώς προβάλλονται επάνω σε χρυσό βάθος µοιάζουν ανάγλυφες και θυµίζουν κλασικά και ελληνιστικά πρότυπα.

11 Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόµου Καρέα Βρίσκεται στις πλαγιές του Υµηττού, πάνω από το προάστιο Καρέας. Η µονή βρίσκεται στο βάθος µιας πετρώδους ρεµατιάς, σε απόσταση µ. πλέον από τις τελευταίες πολυκατοικίες του οµώνυµου οικισµού. Ως πιθανότερος χρόνος ιδρύσεως του Μοναστηριού θεωρείται το 1100 µ.χ. Ανακαινίσθηκε το 1575 και για κάποιο διάστηµα Μετόχιό της υπήρξε η Μονή Πετράκη. Το 1971 η γυναικεία αδελφότητα, που µονάζει σήµερα στη Μονή, την ανακαίνισε εκ νέου προσθέτοντας νέα κτίρια. Κατασκευάζονται συνεχώς νέα κελιά, βοηθητικοί χώροι, γραφεία καθώς κι ένα νέο αρκετά ευρύχωρο και φιλόξενο αρχονταρίκι για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Αριστερά της κυρίας εισόδου λειτουργεί πλούσια έκθεση βιβλίων και εικόνων που κατασκευάζουν οι µοναχές. Η Ι. Μονή αναπτύσσει και αξιέπαινη εκδοτική δραστηριότητα. Απέναντι από το χώρο της εκθέσεως και αριστερά του αυλόγυρου βρίσκεται ο νέος Ιερός Ναός του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου. ίπλα σ αυτόν υπάρχει το καθολικό αφιερωµένο στην Αποτοµή της Κεφαλής του Τιµίου Προδρόµου και εορτάζει στις 29 Αυγούστου. Είναι ναός εγγεγραµµένος σταυροειδής µετά τρούλου στηριζόµενος σε τέσσερις κίονες. Από τις παλαιές τοιχογραφίες διατηρούνται µερικές µόνο στo Ιερό και στο µέρος της Προθέσεως. Η Ιερά Μονή Καρέα λειτουργεί µέχρι σήµερα υποδειγµατικά, αποτελώντας πρότυπο οργανωµένης µοναστικής αδελφότητας και ιεραποστολικής προσφοράς, ενώ υπάγεται στην Ι. Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υµηττού.

12 Ιερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Πεντέλης Η Ιερά Μονή ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ιδρύθηκε το 1578 από τον επίσκοπο Ευρίπου Τιµόθεο. Η θέση της µονής επελέγη σύµφωνα µε ενδείξεις για τη θέση όπου βρισκόταν το ιερό της Αθηνάς, στην ευρύτερη περιοχή του αρχαίου δήµου Πεντέλης. Η σφαίρα επιρροής της µονής επεκτάθηκε σε ολόκληρο το Πεντελικό Όρος και τις γύρω εκτάσεις. Επιπλέον, ταυτίστηκε σηµειολογικά µε την ελληνική επανάσταση και σήµερα διαθέτει πληθώρα εκθεµάτων της περιόδου εκείνης για τους επισκέπτες. Στις υπόγειες στοές της Μονής βρίσκεται το "Κρυφό Σχολειό". Πρόκειται για µόνιµη έκθεση αφιερωµένη στην Παιδεία κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας στην οποία υπάρχει ακριβής αναπαράσταση του "Κρυφού Σχολειού" και προβάλλονται οι µορφές των ιδασκάλων του Γένους και η συµβολή τους στη διάσωση των Ελληνικών γραµµάτων. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί έκθεση εποπτικής διδασκαλίας της Αγίας Γραφής. Αξιόλογα είναι το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη της Μονής.

13 Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης Η Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παντοκράτορος ΤΑΩ «Νταού» Πεντέλης αποτελεί ένα µοναστικό συγκρότηµα βυζαντινών χρόνων. Ιδρύθηκε τον 9ο αι. ως ανδρικό κοινόβιο. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Πεντελικού όρους και απέχει περί τα 30 χιλιόµετρα από την Αθήνα. Η ονοµασία Νταού (Da hu και Hu) προήλθε από παραφθορά της αρχικής ονοµασίας Ταώ το οποίο αποτελούσε παλιό προσωνύµιο της Μονής. Το προσωνύµιο αυτό αποδίδεται στο µονόγραµµα που υπάρχει στην είσοδό της. Εορτάζει την 6η Αυγούστου (της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος), την 23η Αυγούστου (επί τη αποδόσει της εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου) και την Τρίτη της ιακαινησίµου (επί τη µνήµη των Οσίων Πατέρων αυτής των κατά το έτος 1680 αναιρεθέντων υπό των Αγαρηνών). Η Μονή ακολουθούσε το τυπικό των Ακοίµητων της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή η Ιερά Ακολουθία είναι εικοσιτετράωρη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις µέρες µας, είναι ο µοναδικός Ναός στην Ορθοδοξία που σώζεται ως Ακοίµητη Μονή και ένας από τους ελάχιστους εξαγωνικούς Ναούς που σώζονται στον Ελλαδικό χώρο.

14 Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης Φθάνοντας στη Μονή, το πρώτο κτίσµα από τα παλιά που σώζεται είναι ο εξωτερικός αµυντικός πύργος, που χρησίµευε σαν παρατηρητήριο και επικοινωνούσε µε το ναό του µοναστηριού. Η αρχιτεκτονική του πανύψηλου ναού της είναι εµφανώς διαφορετική από την καθιερωµένη αρχιτεκτονική των ελληνικών µοναστηριακών προτύπων, µε αποτέλεσµα ο ναός αυτός να διαφέρει εντελώς στην όψη απ' όλους τους υπόλοιπους ελληνοχριστιανικούς ναούς. Ο δε παρακείµενος, ανάλογης αρχιτεκτονικής πύργος τονίζει την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής αυτής, που χαρακτηρίζει την, πρώτης οικοδόµησης προ του 10ου αιώνα µ.χ., µονή. Εντός της Ι. Μονής λειτουργούν εργαστήρια: κεντητικής και υφαντικής αρχιερατικών, ιερατικών και λειτουργικών αµφίων, βυζαντινής αγιογραφίας, κηροπλαστικής και παρασκευής θυµιάµατος. Λειτουργεί επίσης Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής αναγνωρισµένη από το Υπουργείο Πολιτισµού.

15 Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Χολαργού Ιερά Μονή Ιωάννου Θεολόγου στου Παπάγου, στον Υµηττό. Βόρεια όψη. Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραµµένος Χρονολογία: 15ος αι. - 17ος αι. Η µονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του Υµηττού, ανάµεσα σε δέντρα. Το µοναστικό συγκρότηµα περιβάλλεται από ορθογώνιο περίβολο. Το Καθολικό είναι ένας απλός, τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραµµένος ναός, ενώ ο τρούλος είναι αθηναϊκός. Ο ναός είναι βυζαντινός, πλινθόκτιστος, αγιογραφηµένος,αν και οι αγιογραφίες του είναι ταλαιπωρηµένες από το χρόνο και τις πολλές καταστροφές. Στον περίβολο της Μονής υπάρχει παλιός αµυντικός πύργος-παρατηρητήριο. Ο ζωγραφικός διάκοσµος, πολύ καλής µεταβυζαντινής τέχνης, ανάγεται στο δεύτερο µισό του 16ου αιώνα και σώζεται στην αψίδα του Ιερού Βήµατος, στον τρούλο και τους θόλους των κεραιών. Στο µοναστικό σύνολο εντάσσεται το συγκρότηµα της Τράπεζας µε το Οψοφυλάκιο και την εστία δυτικά του Καθολικού, όλα της µεταβυζαντινής εποχής. Σώζεται ακόµα ο πύργος της Μονής, κυκλικός, µεταβυζαντινών επίσης χρόνων, απέναντι από τη νοτιοδυτική γωνία του Καθολικού.

16 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ O ναός είναι κλασσικού µοναστηριακού ρυθµού, αρχιτεκτονηµένος από αδελφούς της Mονής πάνω στα πρότυπα των Kαθολικών του Aγίου Όρους και των Mετεώρων. Η Μονή είναι αφιερωµένη στην Παναγία και βρίσκεται στα Πατήσια κοντά στην πλατεία Αµερικής. Το Μοναστήρι συντηρείται από το βασικό διακόνηµα των µοναχών, που είναι η αγιογραφία. Oι φορητές εικόνες είναι φιλοτεχνηµένες επίσης από αδελφούς της Mονής. Στη Mονή φυλάσσονται τεµάχια λειψάνων διαφόρων αγίων. Eκτός από το παρεκκλήσιο των αγίων Aσωµάτων, το µοναστηριακό συγκρότηµα περιλαµβάνει έξι ακόµη παρεκκλήσια. Η Μονή διαθέτει βιβλιοθήκη µε περίπου βιβλία, τόσο ελληνικά, όσο και ξενόγλωσσα (κυρίως αγγλικά, γαλλικά και ρώσικα), για τη χρήση των µοναχών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Σχολών.

17 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ Η Ι. Μονή Ασωµάτων Ταξιαρχών, γνωστή από το 17 ο αι. ως Ι. Μ. Πετράκη, είναι ανδρική και βρίσκεται στις νοτιοανατολικές προσβάσεις του Λυκαβηττού. Το 1673 ήταν ήδη µετόχι της µονής του «τιµίου, ενδόξου προφήτου Προδρόµου», στις δυτικές υπώρειες του Υµηττού, οπότε και ανακαινίστηκε από τον ιεροµόναχο Παρθένιο-Πέτρο Πετράκη, τον ηµητσανίτη εύπορο ιατρό και άλλους έξι ηγουµένους-διαδόχους του, της ίδιας οικογένειας. Οι δύο πτέρυγες των κελιών (βορινή και νότια) µαζί µε το 4όροφο κτίριο που ανοικοδοµήθηκε το 1936 στην ανατολική πλευρά σχηµατίζουν το κεφαλαίο γράµµα «Π», στο κέντρο του οποίου δεσπόζει το καθολικό, προς τιµήν των Παµµεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Η Ι.Μ. εορτάζει στις 8 Νοεµβρίου των Παµµεγίστων Ταξιαρχών και στις 7 Φεβρουαρίου του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαµψάκου.

18 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ Η Μονή είναι δηµιούργηµα του 17 ου αι. και η εφεξής παρουσίαση της ως πνευµατικού και θρησκευτικού κέντρου υπήρξε αδιάκοπη. Τα υπάρχοντα διάφορα αρχαία, επίγραφα και µη, µαρµάρινα τµήµατα στον περίβολο της Ι. Μονής αποτελούν ένδειξη και µαρτυρία ότι ο χώρος µε τα κτίσµατά του γνώρισαν αρκετές ανακαινίσεις, επισκευές και µετασκευές µε σηµαντικότερη όλων αυτή του Από τα αρχικά κτίσµατα του µετοχίου δεν έχει διασωθεί κανένα, πλην του καθολικού, που δεσπόζει στον αύλειο χώρο και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη-προσκυνητή. Φέρεται ότι χρονολογείται το 10 ου αι., ενώ η κόχη του Ιερού πιθανά κατασκευάστηκε τον 9 ο αι. Η Ι. Μόνη προσέφερε πλούσιο έργο: α) στη διάρκεια της επανάστασης του 1821, ενώ µετά την απελευθέρωση το 1834 µεταβλήθηκε σε πυριτιδαποθήκη του νεοσύστατου κράτους και στρατιωτικό νοσοκοµείο κατά τα έτη , β) προσέφερε µεγάλες εκτάσεις που κατείχε στο δηµόσιο, για κτίσιµο ιδρυµάτων, εκπαιδευτηρίων, νοσοκοµείων κ.α. γ) ηγούµενοι και µοναχοί της στελέχωσαν καίριες θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην Ι. Μ. ανήκουν είκοσι (20) Ι. Μετόχια, ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία, εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής.

19 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ Το Μοναστήρι παραχώρησε µεγάλες εκτάσεις για την ανέργεση µονάδων του ελληνικού Στρατού, όπως 20 στρεµµάτων στον χώρο που καταλαµβάνουν σήµερα η εθνική Πινακοθήκη και το Χίλτον, και άλλων 206 στρεµµάτων ανατολικά της Μονής. Πολλές άλλες εκτάσεις καταπατήθηκαν. Έτσι σήµερα δεν διαθέτει κτηµατική περιουσία.

20 Ιερά Μονή Ευαγγελισµού Θεοτόκου Νέας Μάκρης Η Ιερά Μονή του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου αποτελεί ένα από τα παλαιότερα µοναστήρια της Αττικής. Βρίσκεται στο Όρος Αµώµων Αττικής, στη Νέα Μάκρη. Στον ιερό χώρο της ιεράς µονής, όπου µαρτύρησε ο Όσιος Εφραίµ, βρίσκεται το σκήνωµά του και τις τελευταίες δεκαετίες η ιερά µονή έχει µεταβληθεί σε προσκύνηµα µε πανελλήνια και πανορθόδοξη ακτινοβολία. Στη Μονή βρίσκεται το κενοτάφιο του Φ. Κόντογλου, του µεγάλου Έλληνα αγιογράφου και συγγραφέα. Ο ίδιος µάλιστα έχει φιλοτεχνήσει µε κάρβουνο αγιογραφία του Οσίου Εφραίµ.

21 Καπνικαρέα Καπνικαρέα ή Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας ονοµάζεται µικρή, βυζαντινή εκκλησία που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερµού, τον εµπορικότερο δρόµο του ιστορικού κέντρου της πόλης. Η εκκλησία είναι αφιερωµένη στα Εισόδια της Θεοτόκου και ανήκει στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, έτσι λοιπόν ονοµάζεται «Ιερός Πανεπιστηµιακός Ναός». Ο αρχιτεκτονικός της ρυθµός είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραµµένος Αναφέρεται ότι έχει κτιστεί στη θέση παλαιότερης εκκλησίας την οποία είχε αναγείρει η Ευδοκία, Αθηναία σύζυγος του αυτοκράτορα Θεοδόσιου του Μικρού. Η αρχική εκκλησία είχε χτιστεί µε τη σειρά της (όπως συνηθιζόταν) πάνω στα θεµέλια αρχαίου ελληνικού ναού, αφιερωµένου σε γυναικεία θεότητα, πιθανότατα την Αθηνά ή την ήµητρα. Στο ναό βρίσκονται ενσωµατωµένα οικοδοµικά στοιχεία όπως κίονες µε ρωµαϊκά κιονόκρανα και εντοιχισµένα γλυπτά και επιγραφές. Στη βόρεια πλευρά του ναού έχει προστεθεί παρεκλήσσι µε τρούλο στη µνήµη της Αγίας Βαρβάρας. Ο Φώτης Κόντογλου (γνωστός Έλληνας ζωγράφος του 20ου αιώνα) έχει αγιογραφήσει την εικόνα της Πλατυτέρας στο Ιερό του Ναού.

22 Ιερός Ναός Αγίου Ελισσαίου Απέναντι από ό,τι απέµεινε από τη βιβλιοθήκη του Αδριανού στο Μοναστηράκι, βρίσκεται σχεδόν κρυµµένος ο ναΐσκος του Αγίου Ελισσαίου, ξαναστηµένος από το 2005 κι ύστερα από ένα ύπνο αφάνειας 60 ολόκληρων χρόνων. Ο ναϊσκος του Προφήτη Ελισσαίου [στα νεότερα χρόνια πολλές φορές αναφερόµενος κι ως ναός του Αγίου Ελισσαίου] θεωρείται κτίσµα της τουρκοκρατίας, αν και δεν µπορεί να υπολογιστεί ποιας ακριβώς περιόδου [υπολογίζεται πως είναι του 17ου αιώνα]. Πρόκειται για απλή κατασκευή, µια απέριττη µονόκλιτη βασιλική µε ξύλινη στέγη, που ανήκε στην γνωστή αθηναϊκή οικογένεια Χωµατιανού-Λογοθέτη και βρισκόταν στην αυλή της αρχοντικής οικίας της οικογένειας. Ο άγιος Νικόλαος ο Πλανάς στον Ι. Ναό Αγ. Ελισσαίου λειτουργούσε καθηµερινά, ενώ ο κτητορικός αυτός ναός είναι συνδεδεµένος µε τις µορφές του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη και του επίσης σκιαθίτη εξαδέλφου του, Αλεξανδρου Μωραϊτίδη, που πέρασαν εκεί τις κατανυκτικές ώρες της Αγρυπνίας ψάλλοντας.

23 Παρεκκλήσι Αγίου Ανδρέα Πλατεία Αµερικής Ο Άγιος Ανδρέας είναι µεσαιωνική εκκλησία στην Αττική. Βρίσκεται κοντά στην πλατεία Αµερικής επί της οδού Λάρνακος. Χρονολογείται από το δεύτερο ήµισυ του 16ου αιώνα. Παλαιότερα αποτελούσε το καθολικό µονυδρίου, το οποίο ήταν µετόχιο της µονής της οσίας Φιλοθέης Μπενιζέλου στην Αθήνα. Ο ναός, αν και σήµερα είναι χωρίς στέγη, είναι ρυθµού βασιλικού, τρίκλητος. Είχε ξύλινη στέγη, και στο εσωτερικό του βρίσκονται έξι µαρµάρινοι κίονες. Κάτω από το δάπεδο διακρίνονται τάφοι. Στον ναό αυτό λέγεται ότι µαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη, όπου αφού κακοποιήθηκε από τους Τούρκους, απέθανε στις 19 Οκτωβρίου Με τα υλικά αρχαίου ειδωλολατρικού ναού, που υπήρχαν στο ίδιο σηµείο, είναι κτισµένος ο ναΐσκος του Αγίου Ανδρέα. Αναστηλώθηκε το 1940 από τον Αναστ. Ορλάνδο και αγιογραφήθηκε από τους Φ. Κόντογλου και Γ. Τσαρούχη.

24 Προτάσεις για την ανάδειξη του θρησκευτικού-ιαµατικού τουρισµού στη χώρα µας Καταγραφή των θρησκευτικών-πολιτιστικών µνηµείων και ιαµατικών πόρων. Προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο θρησκευτικό-ιαµατικό τουρισµό. Ανάληψη επενδύσεων για την κατασκευή ή συντήρηση υποδοµών, π.χ. ξενώνων φιλοξενίας προσκυνητών, µοναστηριών, οδικό δίκτυο κ.α. Ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού για τη συµβολή του εναλλακτικού τουρισµού στην οικονοµική ανάπτυξη. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας. Αποδοχή από την Εκκλησία και συµµετοχή της όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Η χώρα µας πρέπει να εκµεταλλευτεί οπωσδήποτε τη γεωγραφική της θέση, η οποία συνιστά παράγοντα που ευνοεί την ανάπτυξη του θρησκευτικού-προσκυνηµατικού-ιαµατικού τουρισµού.

25 Η παρουσίαση αυτή αποτελεί πόνηµα των µαθητών της Α Λυκείου και εµπεριέχει στοιχεία από υλικό που συνέλλεξαν οι µαθητές στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας στο µάθηµα των θρησκευτικών. Σας ευχαριστούµε πολύ για την προσοχή σας.

ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94

ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94 ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94 3.1.1 Υποδομές Υγείας (Νοσοκομεία / Κέντρα υγείας, Δημοτικά Ιατρεία)... 94

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αφιέρωμα στον θρησκευτικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό Tουρισμό. sd Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αφιέρωμα στον θρησκευτικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό Tουρισμό. sd Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 Mετέωρα Αφιέρωμα στον θρησκευτικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό Tουρισμό 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΛΑΔΑ: Μία χώρα που προσφέρει Tουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2012 Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα «Ολος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή μας βοηθάνε να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΕΓ Π. ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr 1 ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 2.1 Ανάγνωση της Περιφέρειας 2.2 Γενική περιγραφή και αναγνώριση των γενικών τύπων τοπίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Χάρτης Μνημείων

Θεσσαλονίκη Χάρτης Μνημείων Θεσσαλονίκη Περίπατος σε μια πόλη αγαπημένη. Λόγω της σπουδαιότητας της θέσης του Θερμαϊκού κόλπου και των πλεονεκτημάτων κατοίκησης που παρείχε, αναπτύχθηκαν γύρω από αυτόν πολλοί οικισμοί, ήδη από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 6 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2007 4 Συνέδρια και Ημερίδες 6 24η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ΓΟ ΡΑ Τ Η Σ Α ΡΧ Α Ι Α Σ ΑΘ Η Ν Α Σ

Η Α ΓΟ ΡΑ Τ Η Σ Α ΡΧ Α Ι Α Σ ΑΘ Η Ν Α Σ Η Α ΓΟ ΡΑ Τ Η Σ Α ΡΧ Α Ι Α Σ ΑΘ Η Ν Α Σ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ JOHN McK. CAMP II Έγχρωμες φωτογραφίες CRAIG A. MAUZY Μετάφραση ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗ Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αθήνα Packard Humanities Institute

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το Άστρος και της Περιφέρειας αυτού. Περιήγηση στην Κυνουρία

Πληροφορίες για το Άστρος και της Περιφέρειας αυτού. Περιήγηση στην Κυνουρία Πληροφορίες για το Άστρος και της Περιφέρειας αυτού. Περιήγηση στην Κυνουρία Ιστορικά & Πολιτιστικά στοιχεία - Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι Γεωγραφικά & Κλιματολογικά στοιχεία - Παραλιακή & Ορεινή ζώνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Μ.13940 ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Μ. 13782

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Μ.13940 ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Μ. 13782 ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες Μεσογειακές χώρες Εξέλιξη και e Marketing ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Φεβρουάριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σελίδα 1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ -1-2. ΕΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Κορώνης Project Plan

Η Ανάπτυξη της Κορώνης Project Plan 20 Απριλίου 2010 Η Ανάπτυξη της Κορώνης Project Plan Πρόταση για το Μανιατάκειον Ίδρυμα Πρόγραμμα Μελλοντικοί Ηγέτες : Η ομάδα της Κορώνης Copyright 15/6/2010 Σελίδα 1 από 75 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός από πλευράς Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Bάκης Λοϊζίδης, Τμήμα Στρατηγικής ΚΟΤ

Συντονισμός από πλευράς Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Bάκης Λοϊζίδης, Τμήμα Στρατηγικής ΚΟΤ Παραγωγή: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2011 Επιστημονικός σύμβουλος / κείμενα: Καθηγητής Gilles Grivaud Πανεπιστήμιο Rouen, Γαλλία Συντονιστής Μελέτης/Σχεδιασμός διαδρομών : Φίλιος Φυλακτής Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, Φιλόλογος 3 ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιπτώσεις της κλασσικής μορφής τουρισμού είναι ανυπολόγιστες κυρίως στο περιβάλλον φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Καθολικό Ι. Μονής Κοιµήσεως της Θεοτόκου στα Σίσια, Άγιος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ην-Ων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Κοιτίδα ιστορικών θρησκευτικών μνημείων το Ρέθυμνο

Ην-Ων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Κοιτίδα ιστορικών θρησκευτικών μνημείων το Ρέθυμνο Έτος 5ο, Αρ. 20 Τιμή 5 ευρώ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ην-Ων ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση www.e-inon.gr ΚΡΗΤΗΣ Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος 17 1-4019 1791-4019 Κοιτίδα ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Ηράκλειο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Ηράκλειο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Ηράκλειο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ηρακλείου...4 Η πόλη του Ηρακλείου...5 Ιστορία...6 Αξιοθέατα...7 Το χωριό Αμμουδάρα...9 Το χωριό Λινοπεράματα... 10 Η παραλία Παλαιόκαστρο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ 1 2 3 έ ν α ε γ χ ε ί ρ η µ α τ ο υ µ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς 1 0. 0 2 0 8. 0 4. 2 0 1 2 π α ρ α γ ω γ ή σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων»

«Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ιπλωµατική Εργασία: «Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων» Μπαµπαλιάρη Ελένη Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις Διπλωματική εργασία Αντύπας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα