ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Α. Χριστοφορίδου Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, Αρ. πρωτ /Δ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 και των παρ. 8, 10, και 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2) τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Α / ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 3) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4) τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 6) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 171), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 7) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 8) τις διατάξεις της παρ Θ υποπαρ. Θ2 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 9) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98 ). 10) τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.α ) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ» 11) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12) Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 13) την αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο». 14) την αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία»

2 15) την αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1/ (ΦΕΚ 2451/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση συμπλήρωση των υπ αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/ και Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507 τ.β / ) κοινών υπουργικών αποφάσεων». 16) Την αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκουρα». 17) Την αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1667/τΒ / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» 18) Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 19) Τα αριθμ. 3373/ και 3550/ έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου. 20) To αριθμ. Φ.2.1/2628/ έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Ηπείρου. 21) Τα αριθμ. 2686/ και 2695/ έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 22) Τα αριθμ. 3221/ και 9207/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας. 23) Τα αριθμ. Φ.2.1/1572/ , Φ.2.1/1708/ και Φ. 2.1/1715/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 24) To αριθμ. Φ.2.1/3935/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας. 25) To αριθμ. 972/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. 26) Το αριθμ. Φ2.1/154/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. 27) Τα αριθμ /1/ , 18502/2/ και 18502/8/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας. 28) To αριθμ. Φ.2.1/13947/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 29) Το αριθμ α / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 30) Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας. 31) Tα αριθμ. Φ.6.1/26038/ και Φ.6.1/490/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 32) Το αριθμ. Φ.2/4788/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. 33) Τα αριθμ. 2166/ και 2167/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 34) Το αριθμ. 7261/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 35) To αριθμ. 8893/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 36) Το αριθμ. 7608/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. 37) Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 38) Το αριθμ. 8001/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 39) Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 40) Το αριθμ. Φ.2/6323 α / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 41) Το αριθμ. 3889/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. (και το αρ /2014(1468)/ έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας). 42) Το αριθμ. 2100/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 43) Το αριθμ. Φ.27/3081/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου. 44) Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ως ακολούθως: Την αριθμ. 562/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου. Την αριθμ. 291/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου. Την αριθμ. 585/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου. Την αριθμ. 887/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμότειχου. Την αριθμ. 551/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδος. Την αριθμ. 734/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας. Την αριθμ. 160/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου. Την αριθμ. 379/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής. Την αριθμ. 490/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Την αριθμ. 357/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας. Την αριθμ. 296/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας

3 Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων. Την αριθμ. 629/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου. Την αριθμ. 202/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας. Την αριθμ. 447/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου. Την αριθμ. 239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Την αριθμ. 388/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Την αριθμ. 366/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου. Την αριθμ. 438/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Την αριθμ. 729/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς. Την αριθμ. 38/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνος. Την αριθμ. 269/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Την αριθμ. 247/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής. Την αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Την αριθμ. 321/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης. Την αριθμ. 539/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. Την αριθμ. 390/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Την αριθμ. 330/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος. Την αριθμ. 331/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού. Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας. Την αριθμ. 21/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου. Την αριθμ. 397/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμου. Την αριθμ. 575/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου. Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου. Την αριθμ. 4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαϊας. Την αριθμ. 297/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Kαλαβρύτων. Την αριθμ. 8/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την αριθμ. 385/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Την αριθμ. 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας. Την αριθμ. 646/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων. Την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερύμανθου. Την αριθμ. 4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαϊας. Την αριθμ. 638/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας. Την αριθμ. 342/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Την αριθμ. 346/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσσολογίου. Την αριθμ. 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου. Την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Την αριθμ. 510/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως. Την αριθμ. 470/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας. Την αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης. Την αριθμ. 673/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης. Την αριθμ. 486/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας. Την αριθμ. 371/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Την αριθμ. 380Α/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Την αριθμ. 239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Την αριθμ. 298/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού. Την αριθμ. 330/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσης. Την αριθμ. 471/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρεβέζης Την αριθμ. 454/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άρτας. Την αριθμ. 191/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Την αριθμ. 736/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών. Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Την αριθμ. 180/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. Την αριθμ. 308/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου. Την αριθμ. 311/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου. Την αριθμ. 452/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας. Την αριθμ. 990/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου. Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φερραίου. Την αριθμ. 648/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας. Την αριθμ. 202/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς. Την αριθμ. 362/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαμά. Την αριθμ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ. Την αριθμ. 687/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Την αριθμ. 231/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού. Την αριθμ. 607/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων. Την αριθμ. 221/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας. Την αριθμ. 348/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

4 Την αριθμ. 291/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Την αριθμ. 460/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Την αριθμ. 194/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου. Την αριθμ /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας. Την αριθμ. 412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. Την αριθμ. 294/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας. Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας. Την αριθμ. 777/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά. Την αριθμ. 642/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας. Την αριθμ. 104/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Την αριθμ. 568/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς. Την αριθμ. 515/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού. Την αριθμ. 575/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης. Την αριθμ. 549/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας. Την αριθμ. 337/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος. Την αριθμ. 406/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Την αριθμ. 523/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς Την αριθμ. 404/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας. Την αριθμ. 723/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη. Την αριθμ. 412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης. Την αριθμ. 476/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά. Την αριθμ. 462/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. Την αριθμ. 501/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου. Την αριθμ. 195/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας. Την αριθμ. 462/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου. Την αριθμ. 298/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου. Την αριθμ. 328/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας. Την αριθμ. 241/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Την αριθμ. 303/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Την αριθμ. 205/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου. Την αριθμ. 1065/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. Την αριθμ. 897/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης. Την αριθμ. 71/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγαθονησίου. Την αριθμ. 178/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιητών. Την αριθμ. 817/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Την αριθμ. 333/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Την αριθμ. 1040/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης. Την αριθμ. 260/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Την αριθμ. 483/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών. Την αριθμ. 545/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας. Την αριθμ. 436/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων. Την αριθμ. 186/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Επιδαύρου. Την αριθμ. 145/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης. Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. Την αριθμ. 439/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων. Την αριθμ. 446/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων. Την αριθμ. 198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπιών. Την αριθμ. 333/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου. Την αριθμ. 382/2013απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών. Την αριθμ. 219/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος. Την αριθμ. 243/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού. Την αριθμ. 340/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Την αριθμ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Την αριθμ. 26/233/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. Την αριθμ. 476/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης. Την αριθμ. 5/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδος. Την αριθμ. 247/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου. Την αριθμ. 328/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων. Την αρίθμ. 56/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας

5 45) α) Την αριθμ /Δ11/ βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ & ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης. β) Την αριθμ. 7884/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. γ) Την αριθμ. 3439/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. δ) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Χαλκιδέων. ε) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Σπάρτης. στ) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας. ζ) Την αριθμ. 5501/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. η) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγρινίου. θ) Την αριθμ. 6926/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Λαρισαίων. ι) Την αριθμ. 8480/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Καλαμπάκας. ια) Την αριθμ. 7326/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου. ιβ) Τις αριθμ / και 21057/ βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Μυλοποτάμου. ιγ) Την αριθμ. 2498/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγαθονησίου. ιδ) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Τρίπολης. ιε) Την αριθμ. 1661/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. ιστ) Την αριθμ. ΕΓ.Δ2/5010/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης Oικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού. 46) Τις βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για την μεταφορά των μαθητών από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, ως ακολούθως: Την αριθμ. 5442/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Την αριθμ. ΔΟ.694/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την αριθμ /4143/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Tην αριθμ. 518/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τις αριθμ. 03/578/ & 03/1858/ βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Την αριθμ /24931/13/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Την αριθμ /1416/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τις αριθμ / και 42481/ βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Την αριθμ. 5083/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Την αριθμ /26710/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Την αριθμ. 1712/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Την αριθμ /3372/13/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 47) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και τις προαγωγές Δημοτικών Σχολείων, η οποία αναλύεται ως εξής: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη οικονομικού έτους 2014 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Ε.Φ , ΚΑΕ 0227 ), η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόμηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Η εκ Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον κατ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών, η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόμηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ - 5 -

6 Η εκ ,6 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Η εκ ,99 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε για τις ανάγκες εξοπλισμού των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα και θα αντιμετωπισθεί από τα αποθέματα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε μετά από ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ ΕΠΠ 2015) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 48) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,37 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ,52 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής: Επί του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών: Η εκ ,37 Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. Η εκ ,52 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 1. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ ΝΕΑΣ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο 6/Θ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 ο 6/Θ ΣΠΑΡΤΗΣ Στα παραπάνω ιδρυόμενα Δημοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 1. Β Σ 6o 2/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2. Β Σ 24ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΔΡΥΜΟΥ 4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/Θ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ 8. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7ο 2/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΞΟΥ 10. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΓΙΑΣ - 6 -

7 11. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1/Θ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 12. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ Στα παραπάνω ιδρυόμενα Νηπιαγωγεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. Β) Προάγονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4. Α Σ 5. Β Σ 6. Β Σ 7. Β Σ 8. Β Σ 9. Δ Σ 10. ΠΕΙΡΑΙΑ 11. ΠΕΙΡΑΙΑ 12. ΠΕΙΡΑΙΑ 13. ΠΕΙΡΑΙΑ 14. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΠΑΛΗΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 7ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 8ο ΠΕΙΡΑΙΑ 53ο ΠΕΙΡΑΙΑ 54ο ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 2ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 3ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4ο ΚΑΛΥΒΙΩΝ

8 20. 5ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ ο ΣΠΑΤΩΝ ο ΠΑΛΛΗΝΗΣ ο ΓΕΡΑΚΑ ο ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 27. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 28. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 29. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 30. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 31. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 32. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 33. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 34. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 35. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 37. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 38. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 39. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 40. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 41. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 42. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 43. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 44. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1ο ΜΥΡΙΝΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 18ο ΠΑΤΡΩΝ 39ο ΠΑΤΡΩΝ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΑΒΥΘΟΥ 3ο ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 9ο ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΟΡΡΑΧΗΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΥΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

9 47. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 48. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 49. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 51. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 52. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 55. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 57. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4ο ΛΑΡΙΣΑΣ 9ο ΛΑΡΙΣΑΣ 13ο ΛΑΡΙΣΑΣ 25ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΡΑΞΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 105ο 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

10 74. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 75. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 76. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 77. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 78. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 79. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 80. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 81. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 82. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 83. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 84. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 85. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 86. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 87. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 88. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 89. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 90. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 91. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 92. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 93. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 94. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 96. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 97. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 98. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 99. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 100. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 6ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΟΡΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 2ο ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 1ο ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΓ.ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3ο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 9ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 17 ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 1ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΙΣΣΩΝΑ

11 101. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 102. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 103. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 15ο ΛΑΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΕΒΡΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΑΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 11. Γ Σ 12. Γ Σ 13. Γ Σ 14. Γ Σ 14ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 7ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ 2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Γ Σ 8ο ΙΛΙΟΥ Γ Σ 17ο ΙΛΙΟΥ Δ Σ 18. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1ο ΑΛΙΜΟΥ 1ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΚΑΤΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

12 22. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 26. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 27. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 28. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 29. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 30. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 31. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 32. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 33. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 34. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 35. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 37. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 38. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 39. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 41. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 42. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 43. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 44. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 45. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 46. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 48. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 49. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ο ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2ο ΖΑΧΑΡΩΣ 3ο ΠΥΡΓΟΥ 5ο ΠΥΡΓΟΥ 12ο ΠΥΡΓΟΥ 14ο ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6ο ΛΕΥΚΑΔΑΣ 43ο 102ο 12ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΚΑΡΔΙΑΣ 2ο ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2ο ΠΕΡΑΙΑΣ 6ο ΠΕΡΑΙΑΣ Ν. ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ 1ο ΦΙΛΥΡΟΥ 19ο ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

13 50. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 51. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 52. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 53. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1ο ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 1ο Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 6ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΙΝΕ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 58. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 59. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 60. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 61. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ 3ο ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 64. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 65. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 66. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 67. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3ο ΔΡΟΣΙΑΣ 5ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. ΕΒΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 1ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

14 5. ΕΒΡΟΥ ΛΕΠΤΗΣ ΕΒΡΟΥ 4ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟY ΟΛΒΙΟY ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ Α Σ 17. Α Σ 18. Α Σ 19. Α Σ 20. Α Σ 21. Α Σ 22. Α Σ 23. ΠΕΙΡΑΙΑ 24. ΠΕΙΡΑΙΑ 25. ΠΕΙΡΑΙΑ 26. ΠΕΙΡΑΙΑ 27. ΠΕΙΡΑΙΑ 28. ΠΕΙΡΑΙΑ 29. ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΑΘΗΝΩΝ 54ο ΑΘΗΝΩΝ 55ο ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΑΘΗΝΩΝ 108ο ΑΘΗΝΩΝ 139ο ΑΘΗΝΩΝ 149ο ΑΘΗΝΩΝ 2ο Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΙΑ 23ο ΠΕΙΡΑΙΑ 35ο ΠΕΙΡΑΙΑ 43ο ΠΕΙΡΑΙΑ 46ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

15 30. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 36. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 37. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 38. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 39. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 40. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 41. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 42. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 43. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 44. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 45. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 46. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 47. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 48. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 49. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 50. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 51. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 52. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 53. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 2ο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΓΩΝΔΑ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 1ο ΔΕΣΚΑΤΗΣ

16 54. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 55. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 56. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 57. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 58. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 59. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 60. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 61. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 62. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 63. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 64. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 65. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 66. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 67. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 71. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 72. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 73. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 74. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 75. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 76. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΒΑΡΙΚΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΒΙΓΛΑΣ 3ο ΑΡΤΑΣ 4ο ΑΡΤΑΣ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΒΛΟΧΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ ΔΡΥΜΩΝΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 1ο ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 3ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ

17 77. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 78. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 79. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 80. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 81. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 82. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 83. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 85. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 86. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 87. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 88. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 89. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 90. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 91. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 92. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 93. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 94. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 95. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 96. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 9ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΒΟΛΟΥ 6ο ΒΟΛΟΥ 19ο ΒΟΛΟΥ 20ο ΒΟΛΟΥ 24ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2ο ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2ο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 1o ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 6ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΓΛΙΝΟΥ ΠΑΤΟΥΛΙΑ 53ο 66ο 2ο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ

18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΡΑΧΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 113. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 114. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 115. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 116. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 117. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 118. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 119. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 120. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 121. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 122. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 123. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 124. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΙΟΥ 5ο ΑΡΓΟΥΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΙΝΑΣΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ- ΜΕΞΙΑΤΩΝ 21ο ΛΑΜΙΑΣ

19 125. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 126. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 127. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 128. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 129. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 130. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1ο ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3. ΠΕΙΡΑΙΑ 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Υ ΑΜΦΙΩΝ 27ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 19ο ΒΟΛΟΥ 29ο ΒΟΛΟΥ 32ο ΒΟΛΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3ο ΠΥΛΑΙΑΣ 8ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΡΙΘΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ

20 17. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ Δ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑ & ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1. ΚΑΒΑΛΑΣ 7/Θ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ /Θ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΠΟΔΟΧΩΡΙ 2. ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ο 12/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ 4/Θ ΠΕΡΝΗΣ /Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΠΕΡΝΗΣ ΜΕ ΓΡΑΒΟΥΝΑ 4. Α Σ 82ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 81ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ 5. Α Σ 31ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 11ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β' Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 23435 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 4,5 και 7 του άρθρου 5, των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία.

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20072 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01)

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 22 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 12215 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 72624/Δ4 Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8405 /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα