ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Α. Χριστοφορίδου Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, Αρ. πρωτ /Δ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 και των παρ. 8, 10, και 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2) τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Α / ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 3) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4) τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 6) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 171), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 7) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 8) τις διατάξεις της παρ Θ υποπαρ. Θ2 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 9) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98 ). 10) τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.α ) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ» 11) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12) Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 13) την αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο». 14) την αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία»

2 15) την αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1/ (ΦΕΚ 2451/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση συμπλήρωση των υπ αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/ και Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507 τ.β / ) κοινών υπουργικών αποφάσεων». 16) Την αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκουρα». 17) Την αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1667/τΒ / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» 18) Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 19) Τα αριθμ. 3373/ και 3550/ έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου. 20) To αριθμ. Φ.2.1/2628/ έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Ηπείρου. 21) Τα αριθμ. 2686/ και 2695/ έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 22) Τα αριθμ. 3221/ και 9207/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας. 23) Τα αριθμ. Φ.2.1/1572/ , Φ.2.1/1708/ και Φ. 2.1/1715/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 24) To αριθμ. Φ.2.1/3935/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας. 25) To αριθμ. 972/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. 26) Το αριθμ. Φ2.1/154/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. 27) Τα αριθμ /1/ , 18502/2/ και 18502/8/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας. 28) To αριθμ. Φ.2.1/13947/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 29) Το αριθμ α / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 30) Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας. 31) Tα αριθμ. Φ.6.1/26038/ και Φ.6.1/490/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 32) Το αριθμ. Φ.2/4788/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. 33) Τα αριθμ. 2166/ και 2167/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 34) Το αριθμ. 7261/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 35) To αριθμ. 8893/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 36) Το αριθμ. 7608/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. 37) Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 38) Το αριθμ. 8001/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 39) Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 40) Το αριθμ. Φ.2/6323 α / έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 41) Το αριθμ. 3889/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. (και το αρ /2014(1468)/ έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας). 42) Το αριθμ. 2100/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 43) Το αριθμ. Φ.27/3081/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου. 44) Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ως ακολούθως: Την αριθμ. 562/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου. Την αριθμ. 291/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου. Την αριθμ. 585/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου. Την αριθμ. 887/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμότειχου. Την αριθμ. 551/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδος. Την αριθμ. 734/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας. Την αριθμ. 160/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου. Την αριθμ. 379/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής. Την αριθμ. 490/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Την αριθμ. 357/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας. Την αριθμ. 296/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας

3 Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων. Την αριθμ. 629/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου. Την αριθμ. 202/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας. Την αριθμ. 447/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου. Την αριθμ. 239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Την αριθμ. 388/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Την αριθμ. 366/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου. Την αριθμ. 438/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Την αριθμ. 729/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς. Την αριθμ. 38/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνος. Την αριθμ. 269/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Την αριθμ. 247/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής. Την αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Την αριθμ. 321/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης. Την αριθμ. 539/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. Την αριθμ. 390/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Την αριθμ. 330/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος. Την αριθμ. 331/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού. Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας. Την αριθμ. 21/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου. Την αριθμ. 397/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμου. Την αριθμ. 575/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου. Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου. Την αριθμ. 4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαϊας. Την αριθμ. 297/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Kαλαβρύτων. Την αριθμ. 8/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την αριθμ. 385/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Την αριθμ. 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας. Την αριθμ. 646/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων. Την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερύμανθου. Την αριθμ. 4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαϊας. Την αριθμ. 638/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας. Την αριθμ. 342/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Την αριθμ. 346/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσσολογίου. Την αριθμ. 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου. Την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Την αριθμ. 510/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως. Την αριθμ. 470/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας. Την αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης. Την αριθμ. 673/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης. Την αριθμ. 486/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας. Την αριθμ. 371/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Την αριθμ. 380Α/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Την αριθμ. 239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Την αριθμ. 298/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού. Την αριθμ. 330/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσης. Την αριθμ. 471/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρεβέζης Την αριθμ. 454/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άρτας. Την αριθμ. 191/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Την αριθμ. 736/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών. Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Την αριθμ. 180/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. Την αριθμ. 308/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου. Την αριθμ. 311/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου. Την αριθμ. 452/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας. Την αριθμ. 990/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου. Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φερραίου. Την αριθμ. 648/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας. Την αριθμ. 202/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς. Την αριθμ. 362/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαμά. Την αριθμ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ. Την αριθμ. 687/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Την αριθμ. 231/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού. Την αριθμ. 607/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων. Την αριθμ. 221/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας. Την αριθμ. 348/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

4 Την αριθμ. 291/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Την αριθμ. 460/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Την αριθμ. 194/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου. Την αριθμ /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας. Την αριθμ. 412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. Την αριθμ. 294/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας. Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας. Την αριθμ. 777/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά. Την αριθμ. 642/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας. Την αριθμ. 104/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Την αριθμ. 568/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς. Την αριθμ. 515/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού. Την αριθμ. 575/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης. Την αριθμ. 549/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας. Την αριθμ. 337/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος. Την αριθμ. 406/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Την αριθμ. 523/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς Την αριθμ. 404/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας. Την αριθμ. 723/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη. Την αριθμ. 412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης. Την αριθμ. 476/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά. Την αριθμ. 462/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. Την αριθμ. 501/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου. Την αριθμ. 195/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας. Την αριθμ. 462/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου. Την αριθμ. 298/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου. Την αριθμ. 328/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας. Την αριθμ. 241/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Την αριθμ. 303/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Την αριθμ. 205/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου. Την αριθμ. 1065/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. Την αριθμ. 897/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης. Την αριθμ. 71/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγαθονησίου. Την αριθμ. 178/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιητών. Την αριθμ. 817/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Την αριθμ. 333/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Την αριθμ. 1040/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης. Την αριθμ. 260/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Την αριθμ. 483/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών. Την αριθμ. 545/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας. Την αριθμ. 436/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων. Την αριθμ. 186/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Επιδαύρου. Την αριθμ. 145/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης. Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. Την αριθμ. 439/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων. Την αριθμ. 446/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων. Την αριθμ. 198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπιών. Την αριθμ. 333/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου. Την αριθμ. 382/2013απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών. Την αριθμ. 219/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος. Την αριθμ. 243/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού. Την αριθμ. 340/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Την αριθμ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Την αριθμ. 26/233/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. Την αριθμ. 476/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης. Την αριθμ. 5/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδος. Την αριθμ. 247/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου. Την αριθμ. 328/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων. Την αρίθμ. 56/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας

5 45) α) Την αριθμ /Δ11/ βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ & ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης. β) Την αριθμ. 7884/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. γ) Την αριθμ. 3439/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. δ) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Χαλκιδέων. ε) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Σπάρτης. στ) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας. ζ) Την αριθμ. 5501/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. η) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγρινίου. θ) Την αριθμ. 6926/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Λαρισαίων. ι) Την αριθμ. 8480/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Καλαμπάκας. ια) Την αριθμ. 7326/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου. ιβ) Τις αριθμ / και 21057/ βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Μυλοποτάμου. ιγ) Την αριθμ. 2498/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγαθονησίου. ιδ) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Τρίπολης. ιε) Την αριθμ. 1661/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. ιστ) Την αριθμ. ΕΓ.Δ2/5010/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης Oικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού. 46) Τις βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για την μεταφορά των μαθητών από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, ως ακολούθως: Την αριθμ. 5442/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Την αριθμ. ΔΟ.694/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την αριθμ /4143/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Tην αριθμ. 518/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τις αριθμ. 03/578/ & 03/1858/ βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Την αριθμ /24931/13/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Την αριθμ /1416/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τις αριθμ / και 42481/ βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Την αριθμ. 5083/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Την αριθμ /26710/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Την αριθμ. 1712/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Την αριθμ /3372/13/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 47) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και τις προαγωγές Δημοτικών Σχολείων, η οποία αναλύεται ως εξής: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη οικονομικού έτους 2014 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Ε.Φ , ΚΑΕ 0227 ), η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόμηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Η εκ Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον κατ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών, η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόμηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ - 5 -

6 Η εκ ,6 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Η εκ ,99 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε για τις ανάγκες εξοπλισμού των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα και θα αντιμετωπισθεί από τα αποθέματα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε μετά από ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ ΕΠΠ 2015) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 48) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,37 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ,52 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής: Επί του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών: Η εκ ,37 Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. Η εκ ,52 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 1. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ ΝΕΑΣ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο 6/Θ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 ο 6/Θ ΣΠΑΡΤΗΣ Στα παραπάνω ιδρυόμενα Δημοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 1. Β Σ 6o 2/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2. Β Σ 24ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΔΡΥΜΟΥ 4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/Θ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ 8. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7ο 2/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΞΟΥ 10. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΓΙΑΣ - 6 -

7 11. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1/Θ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 12. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ Στα παραπάνω ιδρυόμενα Νηπιαγωγεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. Β) Προάγονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4. Α Σ 5. Β Σ 6. Β Σ 7. Β Σ 8. Β Σ 9. Δ Σ 10. ΠΕΙΡΑΙΑ 11. ΠΕΙΡΑΙΑ 12. ΠΕΙΡΑΙΑ 13. ΠΕΙΡΑΙΑ 14. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΠΑΛΗΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 7ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 8ο ΠΕΙΡΑΙΑ 53ο ΠΕΙΡΑΙΑ 54ο ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 2ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 3ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4ο ΚΑΛΥΒΙΩΝ

8 20. 5ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ ο ΣΠΑΤΩΝ ο ΠΑΛΛΗΝΗΣ ο ΓΕΡΑΚΑ ο ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 27. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 28. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 29. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 30. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 31. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 32. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 33. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 34. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 35. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 37. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 38. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 39. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 40. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 41. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 42. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 43. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 44. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1ο ΜΥΡΙΝΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 18ο ΠΑΤΡΩΝ 39ο ΠΑΤΡΩΝ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΑΒΥΘΟΥ 3ο ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 9ο ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΟΡΡΑΧΗΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΥΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

9 47. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 48. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 49. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 51. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 52. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 55. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 57. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4ο ΛΑΡΙΣΑΣ 9ο ΛΑΡΙΣΑΣ 13ο ΛΑΡΙΣΑΣ 25ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΡΑΞΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 105ο 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

10 74. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 75. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 76. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 77. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 78. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 79. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 80. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 81. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 82. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 83. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 84. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 85. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 86. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 87. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 88. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 89. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 90. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 91. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 92. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 93. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 94. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 96. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 97. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 98. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 99. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 100. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 6ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΟΡΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 2ο ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 1ο ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΓ.ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3ο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 9ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 17 ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 1ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΙΣΣΩΝΑ

11 101. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 102. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 103. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 15ο ΛΑΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΕΒΡΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΑΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 11. Γ Σ 12. Γ Σ 13. Γ Σ 14. Γ Σ 14ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 7ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ 2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Γ Σ 8ο ΙΛΙΟΥ Γ Σ 17ο ΙΛΙΟΥ Δ Σ 18. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1ο ΑΛΙΜΟΥ 1ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΚΑΤΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

12 22. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 26. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 27. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 28. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 29. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 30. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 31. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 32. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 33. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 34. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 35. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 37. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 38. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 39. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 41. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 42. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 43. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 44. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 45. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 46. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 48. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 49. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ο ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2ο ΖΑΧΑΡΩΣ 3ο ΠΥΡΓΟΥ 5ο ΠΥΡΓΟΥ 12ο ΠΥΡΓΟΥ 14ο ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6ο ΛΕΥΚΑΔΑΣ 43ο 102ο 12ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΚΑΡΔΙΑΣ 2ο ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2ο ΠΕΡΑΙΑΣ 6ο ΠΕΡΑΙΑΣ Ν. ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ 1ο ΦΙΛΥΡΟΥ 19ο ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

13 50. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 51. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 52. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 53. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1ο ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 1ο Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 6ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΙΝΕ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 58. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 59. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 60. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 61. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ 3ο ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 64. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 65. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 66. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 67. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3ο ΔΡΟΣΙΑΣ 5ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. ΕΒΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 1ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

14 5. ΕΒΡΟΥ ΛΕΠΤΗΣ ΕΒΡΟΥ 4ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟY ΟΛΒΙΟY ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ Α Σ 17. Α Σ 18. Α Σ 19. Α Σ 20. Α Σ 21. Α Σ 22. Α Σ 23. ΠΕΙΡΑΙΑ 24. ΠΕΙΡΑΙΑ 25. ΠΕΙΡΑΙΑ 26. ΠΕΙΡΑΙΑ 27. ΠΕΙΡΑΙΑ 28. ΠΕΙΡΑΙΑ 29. ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΑΘΗΝΩΝ 54ο ΑΘΗΝΩΝ 55ο ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΑΘΗΝΩΝ 108ο ΑΘΗΝΩΝ 139ο ΑΘΗΝΩΝ 149ο ΑΘΗΝΩΝ 2ο Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΙΑ 23ο ΠΕΙΡΑΙΑ 35ο ΠΕΙΡΑΙΑ 43ο ΠΕΙΡΑΙΑ 46ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

15 30. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 36. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 37. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 38. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 39. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 40. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 41. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 42. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 43. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 44. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 45. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 46. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 47. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 48. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 49. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 50. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 51. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 52. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 53. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 2ο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΓΩΝΔΑ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 1ο ΔΕΣΚΑΤΗΣ

16 54. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 55. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 56. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 57. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 58. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 59. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 60. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 61. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 62. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 63. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 64. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 65. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 66. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 67. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 71. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 72. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 73. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 74. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 75. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 76. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΒΑΡΙΚΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΒΙΓΛΑΣ 3ο ΑΡΤΑΣ 4ο ΑΡΤΑΣ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΒΛΟΧΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ ΔΡΥΜΩΝΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 1ο ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 3ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ

17 77. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 78. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 79. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 80. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 81. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 82. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 83. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 85. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 86. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 87. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 88. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 89. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 90. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 91. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 92. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 93. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 94. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 95. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 96. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 9ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΒΟΛΟΥ 6ο ΒΟΛΟΥ 19ο ΒΟΛΟΥ 20ο ΒΟΛΟΥ 24ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2ο ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2ο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 1o ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 6ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΓΛΙΝΟΥ ΠΑΤΟΥΛΙΑ 53ο 66ο 2ο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ

18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΡΑΧΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 113. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 114. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 115. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 116. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 117. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 118. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 119. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 120. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 121. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 122. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 123. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 124. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΙΟΥ 5ο ΑΡΓΟΥΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΙΝΑΣΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ- ΜΕΞΙΑΤΩΝ 21ο ΛΑΜΙΑΣ

19 125. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 126. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 127. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 128. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 129. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 130. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1ο ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3. ΠΕΙΡΑΙΑ 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Υ ΑΜΦΙΩΝ 27ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 19ο ΒΟΛΟΥ 29ο ΒΟΛΟΥ 32ο ΒΟΛΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3ο ΠΥΛΑΙΑΣ 8ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΡΙΘΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ

20 17. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ Δ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑ & ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1. ΚΑΒΑΛΑΣ 7/Θ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ /Θ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΠΟΔΟΧΩΡΙ 2. ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ο 12/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ 4/Θ ΠΕΡΝΗΣ /Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΠΕΡΝΗΣ ΜΕ ΓΡΑΒΟΥΝΑ 4. Α Σ 82ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 81ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ 5. Α Σ 31ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 11ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α 1 β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15 180 Μαρούσι 1 ος όροφ. - γραφ.: 1012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα