ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χορήγηση του επιδόματος του Άρθρου 3 της υπ αριθ / με ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (1449/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Θέμα: «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες» για το σχολικό έτος , Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ /50/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Διονύσιος Στραβοράβδης Πρόεδρος 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Αντιπρόεδρος 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Θεόδωρος Καμπίτσης Τακτικό Μέλος 6. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Τακτικό Μέλος 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 12ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χορήγηση του επιδόματος του Άρθρου 3 της υπ αριθ / με ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (1449/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Θέμα: «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες» για το σχολικό έτος , Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 1

2 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, την οποία διαβιβάζει στην Επιτροπή, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α / ) 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ) 3. Το Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α / ) 4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α / ) 5. Το Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/Α / ) 6. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ) 7. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α / ) 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Φ.Ε.Κ. 240/Β / ) 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α / ) 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α / ) 11. Την υπ αριθ /739/ απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β / ) 12. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α / ) 13. Τις διατάξεις της υπ αριθ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ- Ω2Σ) με θέμα: «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες» (1449/Β / ) 14. Το από αναρτηθέν έγγραφο στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγός ενεργειών των περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων σχολικού έτους σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/ » (ΦΕΚ 1449/Β / ) 15. Τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις γονέων - κηδεμόνων για τη μεταφορά των παιδιών τους και των ενηλίκων μαθητών για τη μετακίνησή τους με ιδία μέσα. 16. Τις βεβαιώσεις των διευθυντών με τις οποίες βεβαιώνουν τον αριθμό ημερών παρουσίας των μαθητών στην σχολική μονάδα και την χιλιομετρική απόσταση από την κατοικία τους. 17. Τις υπ αριθ. οικ /2176/ (ΑΔΑ: Ω4ΤΩ7ΛΕ-ΦΤΨ), οικ /2175/ (ΑΔΑ : 7ΑΦΔ7ΛΕ-ΖΔΚ) και οικ /8156/ (ΑΔΑ : ΒΙΞΕ7ΛΕ-1ΛΙ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 2

3 Την έγκριση διάθεση πίστωσης ύψους τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (32.582,03 ) για την επιδότηση των μαθητών που μεταφέρθηκαν με ευθύνη εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους, καθώς επίσης και των ενηλίκων μαθητών που μετακινήθηκαν με ίδια μέσα, υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0,35 /χιλιόμετρο. Το κόστος των ανωτέρω δρομολογίων θα καλυφθεί από τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με τις υπ αριθ / (ΑΔΑ: ΒΙΞ97ΛΕ-2Φ8) και 30-02/ (ΑΔΑ : ΒΙΚΑΟΡ1Φ-ΛΟΙ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., με τις οποίες εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων ύψους ,00 για την περίοδο από και ,00 για την περίοδο από Συνημμένα: σελ.5 Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αν/τρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Αλεξάνδρου Λάντου 3

4 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αντωνέλος Δημήτριος Αντωνέλος Χαράλαμπος Άνω Κουβαλάτα 2ο Δ.Σ. Ληξουρίου 6,0 2,100 12/9/ /11/2014 & 8/1/ /6/ ,90 Γαλανός Δημήτριος Γαλανός Γεράσιμος Άνω Κουβαλάτα 2ο Δ.Σ. Ληξουρίου 6,0 2,100 12/9/ /11/2014 & 8/1/ /6/ ,90 Μουδήλου Αγλαϊα Βιτωράτος Νικόλαος Κουνόπετρα 2ο Δ.Σ. Ληξουρίου 8,9 3,115 12/9/ /11/2014 & 8/1/ /6/ ,99 Νασιόπουλος Γρηγόριος Νασιοπούλου Δωροθέα Δαυγάτα 3ο Δ.Σ. Αργοστολίου 10,0 3,500 6/10/ ,00 Χριστοδουλάτος Διονύσιος Χριστοδουλάτου Μαρία-Λένα Φάρσα 3ο Νηπ. Αργοστολίου 13,0 4,550 8/6/ ,90 Φωτεινοπούλου Τζόγια Βαλλιανάτου Γερασιμούλα Πινιατώρου 6ο Δ.Σ. Αργοστολίου 3,1 1,085 15/6/ ,18 Hajdari Saba Hajdari Μικαέλα Λαχός Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,5 0,875 Hasani Ardian Hasani Αναστασία Άγιος Βασίλειος Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,7 0,945 30/1/ ,22 Hyka Florian Hyka Daniel Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,4 0,840 30/1/ ,08 Hyka Isa Eduart Hyka Kejdi Λαχός Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,5 0,875 Margjoni Jeta Γιαούπαϊ Νικολέτα Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,0 0,700 30/1/ ,90 Βαρβαρήγος Ευθύμιος Βαρβαρήγος Αλέξανδρος Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,7 0,945 30/1/ ,22 Βασιλόπουλος Τηλέμαχος Βασιλόπουλος Ιωάννης & Γεράσιμος Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,9 1,015 Βώρος Γεράσιμος Βώρου Ναταλία Φρίκες Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,5 0,875 30/1/ ,31 Γρίβα Ιωάννα Λεκατσάς Κωνσταντίνος & Στάθης Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,5 0,

5 Ζερβού Δημητρούλα Προσαλέντης Γεώργιος & Παναγιώτης Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,8 0,980 30/1/ ,26 Καλλίνικος Διονύσιος Καλλίνικος Βασίλειος Κιόνι Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 8,0 2,800 30/1/ ,60 Καραντζής Γεώργιος Καραντζής Νικόλαος & Θεόφιλος Κιόνι Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 8,0 2,800 30/1/ ,60 Κλαδά Χρυσούλα Κλαδάς Γεώργιος & Αναστασία Ανωγή Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 6,0 2,100 30/1/ ,20 Κουτσουβέλη Ευτυχία Αλπίτσης Παναγιώτης Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 3,0 1,050 30/1/ ,20 Κουτσουβέλη Ξανθή Δάγλας Διονύσιος Άγιοι Σαράντα Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 3,0 1,050 30/1/ ,35 Μαλιακρίδας Απόστολος Μαλιακρίδας Κων/νος & Μιχαήλ-Άγγελος Φρίκες Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,5 0,875 Μαυρομάτη Αικατερίνη Βασιλοπούλου Βαλέρια & Μαρκέλλα Λαχός Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,9 1,015 Μωραϊτη Αικατερίνη Σταυροπούλου Γεωργία Πλατρειθιάς Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,1 0,735 Μωραϊτης Ηλίας Μωραϊτης Αθανάσιος Κιόνι Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 8,0 2,800 Παϊζης Χαράλαμπος Παϊζης Γεώργιος & Μίνωας Κιόνι Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 8,0 2,800 Παππάς Λάμπρος & Παππάς Δημήτριος Θεοδώρα Κιόνι Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 8,0 2,800 Χαϊδεμενάτος Λουκάς Χαϊδεμενάτου Άννα-Μαρία Φρίκες Δ.Σ. Σταυρού Ιθάκης 2,5 0,875 Βασιλάτος Ανδρέας Βασιλάτος Παναγής Φαρακλάτα Δ.Σ. Διλινάτων 4,0 1,400 Κουμαριώτης Αναστάσιος Κουμαριώτη Άννα-Μαρία Φαρακλάτα Δ.Σ. Διλινάτων 4,0 1,400 Κρούσος Σπυρίδωνας Κρούσος Κωνσταντίνος Φαρακλάτα Δ.Σ. Διλινάτων 4,0 1,400 Μαρινάκης Ευάγγελος Μαρινάκη Σταματούλα Φαρακλάτα Δ.Σ. Διλινάτων 4,0 1,400 Πολλάκης Θεόδωρος Πολλάκης Άγγελος-Ιωάννης Ραζάτα Δ.Σ. Διλινάτων 6,5 2,275 Πολλάτου Παρασκευή Σταματέλλος Ιωάννης Φαρακλάτα Δ.Σ. Διλινάτων 4,0 1,400 30/1/ ,31 30/1/ ,54 30/1/ ,60 30/1/ ,60 30/1/ ,60 8/1/ ,60 8/1/ ,00 8/1/ ,80 8/1/ ,20 8/1/ ,08 8/1/ ,40 5 5

6 Arapi Ardian Αράπι Φωτεινή Μαρκουλάτα Δ.Σ. Μεσοβουνίων 1,5 0,525 Logins Sandris Λογκίνα Ντάρια Άσσος Δ.Σ. Μεσοβουνίων 15,5 5,425 Nika Ilir Νίκα Εγκλαντίνα Ένωση Δ.Σ. Μεσοβουνίων 5,2 1,820 Φερεντίνου Χριστίνα Παναγάγγελος Κάκιας Κοθρέας Δ.Σ. Μεσοβουνίων 7,0 2,450 15/6/ ,05 15/6/ ,58 15/6/ ,10 15/6/ ,30 Μέργιανος Ευάγγελος Μέργιανος Διονύσιος Άγ. Νικόλαος Δ.Σ. Πόρου 10,0 3,500 23/12/ ,00 Νικολετάτος Κωνσταντίνος Νικολετάτος Χρήστος Άγ. Νικόλαος Δ.Σ. Πόρου 10,0 3,500 23/12/ ,50 Παγουλάτου Βικτωρία Γαβριελάτου Ευτυχία Άγ. Νικόλαος Δ.Σ. Πόρου 10,0 3,500 23/12/ ,00 Παπαδημάτος Βασίλειος Παπαδημάτος Αλέξανδρος Άγ. Νικόλαος Δ.Σ. Πόρου 10,0 3,500 23/12/ ,50 Μπενετάτος Διονύσιος Μπενετάτου Βαρβάρα Αργοστόλι Ειδικό Δ.Σ. Περατάτων 14,0 4,900 9/6/ ,90 Αθανασόπουλος Ιάκωβος Βουτσινά Σοφία Λιοσάτου-Αθανασοπούλου Άννα-Μαρία Τρωϊανάτα Νηπ. Κεραμειών 7,1 2,485 Μουσούρης Άγγελος & Αλέξιος Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 1,8 0,630 Γεωργόπουλος Γεώργιος Γεωργοπούλου Βαρβάρα Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 3,0 1,050 Γιαφάρ Αμπντούλ Σαμί-Σαχί Αμπντούλ Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 1,8 0,630 Καραγιάννης Παναγιώτης Καραγιάννης Μάριος Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 3,8 1,330 Κοσμετάτος Σπυροδιονύσιος Κοσμετάτος Χρήστος Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 1,8 0,630 Λαβράνου Δέσποινα Κιούρτσης Κωνσταντίνος Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 3,0 1,050 Παπαδάτος Λεωνίδας Παπαδάτος Νικόλαος Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 2,8 0,980 Παπαθερόπουλος Γεράσιμος Παπαθεροπούλου Παρασκευή Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 2,3 0,805 Πολλάτος Διονύσιος Πολλάτος Ευάγγελος Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 5,0 1,750 23/12/ ,86 23/12/ ,21 23/12/ ,05 23/12/ ,58 23/12/ ,44 23/12/ ,95 23/12/ ,40 23/12/ ,78 23/12/ ,55 23/12/ ,00 Τάψας Ιωάννης Τάψα Θεοφανία Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 3,0 1, ,15 6 6

7 Χασανμπελί Κεσμέτ Χασανμπελί Κελιόν-Γιόνι Λακήθρα Νηπ. Λακήθρας 1,8 0,630 Μωραϊτης Ηλίας Μωραϊτης Αλέξανδρος Κιόνι Νηπ. Πλατρειθιά 6,5 2,275 Παϊζης Χαράλαμπος Παϊζη Εμμανουήλ Κιόνι Νηπ. Πλατρειθιά 6,5 2,275 Jansink Maaike Αυγερινού Αλεξία Μαυράτα Νηπ. Χιονάτων 1,4 0,490 Γαβριελάτου Ροζαλία Φραγκιά Αδριανή Κολαϊτη Νηπ. Χιονάτων 3,0 1,050 Λότσι Μπιλμπίλ Λότσι Καλομοίρα Κατελειός Νηπ. Χιονάτων 3,9 1,365 23/12/ /12/ ,43 19/6/ ,70 19/6/ ,73 1/9/ /6/ ,34 1/2/ /6/ ,30 1/9/ /6/ ,59 Μιχαλάτου Γεωργία Παπαδάτου Νικολέτα Κατελειός Νηπ. Χιονάτων 4,3 1,505 1/9/ /6/ ,83 Χούνου Λουίζα Χούνος Λάμπρος Μαυράτα Νηπ. Χιονάτων 1,3 0,455 1/9/ /6/ ,53 Αμάραντος Σπυρίδων Αμάραντος Γεώργιος Κανελάτα Ολοήμερο Δ.Σ. Ιθάκης 2,2 0,770 15/6/ ,75 Λυκιαρδοπούλου Αγγέλα Κανέλλος Χαράλαμπος Κανελάτα Ολοήμερο Δ.Σ. Ιθάκης 2,3 0,805 15/6/ ,85 Γεωργοπούλου Αρετή Μπουραντάνης Ορφέας- Μάριος Ιθάκη Ολοήμερο Νηπ. Ιθάκης 1,7 0,595 12/9/ /6/ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,23 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ταβάνι Ντιονίς Γονατά Γερασιμούλα Άσσος ΕΠΑΛ Αργοστολίου 41,7 14,595 27/2/ ,34 Ζαλλή Θωμάς Ζαλλή Παναγιώτης Σπαρτιά ΕΠΑΛ Αργοστολίου 12,8 4,480 1/12/ /2/ ,40 Αλιβιζάτος Ανδρέας Αλιβιζάτος Γεώργιος Βλαχάτα ΕΠΑΛ Ληξουρίου 16,5 5,775 22/6/ ,25 7 7

8 Διακάτος Χαράλαμπος Διακάτος Ιωάννης Βαρύ Ερίσσου ΕΠΑΛ Ληξουρίου 46,3 16,205 Καγκελάρης Κων/νος Καγκελάρης Σπυράγγελος Σάμη ΕΠΑΛ Ληξουρίου 27,2 9,520 Μιχαλάτος Διονύσιος Μιχαλάτος Νικόλαος Βλαχάτα ΕΠΑΛ Ληξουρίου 16,5 5,775 Μοντεσάντου Μαρία Αντύπας Διονύσιος Μαυράτα ΕΠΑΛ Ληξουρίου 28,1 9,835 Μπεκίρι Λουλζίμ Μπεκίρι Ολγκέρ Βαλεριάνο ΕΠΑΛ Ληξουρίου 26,6 9,310 Χιόνης Διονύσιος Χιόνης Γεράσιμος Ατσουπάδες ΕΠΑΛ Ληξουρίου 25,8 9,030 Χρηστάτος Σπυρίδων Χρηστάτος Γεράσιμος Βλαχάτα ΕΠΑΛ Ληξουρίου 15,4 5,390 Ζαμπέλης Απόστολος Μαρκουλάτα ΕΠΑΛ Ληξουρίου 45,0 15,750 Μήλας Γεράσιμος Σάμη ΕΠΑΛ Ληξουρίου 27,2 9,520 Βιτσεντζάτος Θεόδωρος Ζόλα Αργοστολίου 23,5 8,225 22/6/ ,75 22/6/ ,00 22/6/ ,25 22/6/ ,25 22/6/ ,50 22/6/ ,50 22/6/ ,50 22/6/ ,50 22/6/ ,00 31/3/ ,58 Γαλιατσάτος Ευάγγελος Γασπαράτος Γιάννης Καπογιαννόπουλος Γεώργιος Κουνάδης Κίμωνας Κουνάδης Χρυσόστομος Κουράνης Αργύριος Λαμπάτου Χρύσα Παπαδάτος Μιχάλης Τεκμενίδης Γεώργιος Βαλσαμάτα Διλινάτα Ραζάτα Φαρακλάτα Φαρακλάτα Κλείσματα Βαλσαμάτα Περατάτα Φαρακλάτα Αργοστολίου 14,5 5,075 17/6/ ,50 Αργοστολίου 12,7 4,445 17/6/ ,63 Αργοστολίου 7,2 2,520 Αργοστολίου 8,2 2,870 Αργοστολίου 8,2 2,870 Αργοστολίου 14,0 4,900 Αργοστολίου 14,5 5,075 Αργοστολίου 9,5 3,325 Αργοστολίου 8,2 2,870 1/2/ /6/ ,76 17/6/ ,67 17/6/ ,54 17/6/ ,20 17/6/ ,40 15/6/ ,05 15/6/ ,19 Χαμετάϊ Ανέστη Κεραμειές 11,7 4, ,49 8 8

9 Αργοστολίου 15/6/2015 Λυκούδη Αναστασία Γιαννακοπούλου Αικατερίνη Αργοστόλι ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων 10,0 3,500 Λυκούδη Αναστασία Καραλής Νικόλαος Αργοστόλι ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων 10,0 3,500 Λυκούδη Αναστασία Αμπουρκουλεσέι Αθανάσιος Αργοστόλι ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων 10,0 3,500 Χιόνης Άθως Χιόνη Σπυριδούλα Αργοστόλι ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων 8,8 3,080 Σολωμός Ανδρέας Σολωμού Μαρία Αργοστόλι ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων 9,0 3,150 Βαλλάτου Αικατερίνη Καπατσώρη Αικατερίνη Αργοστόλι ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων 8,4 2,940 Γερολυμάτου Μαρία Γερολυμάτου Χριστίνα Αργοστόλι ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων 8,2 2,870 16/10/ ,00 16/10/ ,00 16/10/ ,00 16/10/ ,20 16/10/ ,40 16/10/ ,04 16/10/ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,80 9 9

10 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση ύψους τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (32.582,03 ) για την επιδότηση των μαθητών που μεταφέρθηκαν με ευθύνη εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους, καθώς επίσης και των ενηλίκων μαθητών που μετακινήθηκαν με ίδια μέσα, υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0,35 /χιλιόμετρο. Το κόστος των ανωτέρω δρομολογίων θα καλυφθεί από τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με τις υπ αριθ / (ΑΔΑ: ΒΙΞ97ΛΕ-2Φ8) και 30-02/ (ΑΔΑ : ΒΙΚΑΟΡ1Φ-ΛΟΙ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., με τις οποίες εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων ύψους ,00 για την περίοδο από και ,00 για την περίοδο από H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διονύσιος Στραβοράβδης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Διονύσιος Μπάστας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Θεόδωρος Καμπίτσης Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Γεώργιος Τσιλιμιδός Ειρήνη Διαμάντη 10 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11- Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 736-31/04-11- ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 703-24/15-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 481-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 20-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 853-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-20/10-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 198-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 283-11/18-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 868-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. Αριθ. απόφασης 267-21/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα