Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία"

Transcript

1 Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε κεγάιε απόζηαζε θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Νόκνπ ηνπ Μαξθόλη θαη ελόο ξαδηνηειεγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. Ο Μαξθόλη ζπρλά πηζηώλεηαη σο ν εθεπξέηεο ηνπ ξαδηνθώλνπ θαη ην 1909 κνηξάζηεθε ην Βξαβείν Νόκπει Φπζηθήο θαη κε ηνλ Καξι Φέξληληαη Μπξάνπλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο αζύξκαηεο ηειεγξαθίαο. Δθεπξέηεο ηνπ ξαδηνθώλνπ Αλ θαη ν Μαξθόλη ζεσξήζεθε επξέσο σο ν εθεπξέηεο ηνπ ξαδηνθώλνπ, ην γεγνλόο ακθηζβεηήζεθε από πνιινύο επηζηήκνλεο θαζώο ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ παηεληώλ πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ήηαλ ηνπ Νίθνια Σέζια. Πξνθιήζεθαλ έληνλεο δηακάρεο θαη ε ππόζεζε θαηέιεμε ην 1943 ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ην νπνίν δηθαίσζε ηνλ Σέζια. Σα Υξηζηνύγελλα ηνπ 1906 ηελ Νέα Τόξθε όηαλ ν Φάζεληελ κεηέδσζε γηα πξώηε θνξά θσλή θαη κνπζηθή κέζσ ξαδηνθπκάησλ. Αξγόηεξα ήξζε ν Νηε Φνξέ γηα λα εθεύξεη ηελ ειεθηξνληθή ιπρλία, ε νπνία ήηαλ ε κόλε κνξθή ξαδηνθώλνπ γηα ηα επόκελα 50 κε 60 ρξόληα. Μέρξη ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ην ξαδηόθσλν είλαη έλα κέζν ρξεζηκνπνηνύκελν ζε εξαζηηερληθή βάζε θαη δελ είλαη θαζόινπ αλεπηπγκέλν νύηε δηαδνκέλν. ηηο 20 Ννεκβξίνπ 1920 ιεηηνύξγεζε ν πξώηνο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο, ν K.D.K.A., πνπ ιεηηνπξγεί αθόκα θαη ζήκεξα. Γηάδνζε ηνπ ξαδηνθώλνπ Σν 1926 εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά ξαδηνθσληθόο δέθηεο αξθεηά εύρξεζηνο, πνηνηηθόο θαη θζελόο από ηόηε ην ξαδηόθσλν είρε πνιύ επξύ θνηλό. ηελ πνξεία εκθαλίδεηαη θαη ε ζύζηαζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νξγάλσζε ηόζν ησλ ζηαζκώλ όζν θαη ησλ ζπρλνηήησλ εθπνκπήο. Ζ εδξαίσζε όκσο, ηνπ ξαδηνθώλνπ έξρεηαη κεηά ην ε απηή ηελ πεξίνδν δεκηνπξγείηε ην θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν ζηαζκώλ ( θξαηηθώλ θαη ηδησηηθώλ ) ηόζν ζηελ Ακεξηθή όζν θαη ζηελ Δπξώπε. Σελ δεθαεηία ηνπ 60 ακθηζβεηείηε ζηελ Δπξώπε ην

2 θξαηηθό ξαδηόθσλν, γηαηί δελ κεηέδηδε Rock θαη απνξξίπηεηαη από ηελ λενιαία ηεο επνρήο. Δκθαλίδεηαη ε Πεηξαηηθή ξαδηνθσλία κε πξσηνπόξν ην Radio Caroline ζηελ Αγγιία, ην νπνίν εθπέκπεη από έλα κηθξό πινίν έμσ από ηα ρνξηθά ύδαηα ηεο Αγγιίαο θαη κεηαδίδεη κόλν Rock. Αθνινπζεί επξεία δηάδνζε ζε όιε ηελ Δπξώπε. Πξηλ από ην 1914 δεκηνπξγνύληαη ζε όιεο ηηο ρώξεο πεηξακαηηθέο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. ηηο ΖΠΑ θνηηεηέο αξρίδνπλ λα κεηαδίδνπλ δειηία εηδήζεσλ θαη κνπζηθά πξνγξάκκαηα. Eξαζηηερληθό ξαδηόθσλν ηηο αξρέο ηνπ 1920 ε κε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηεο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο πεξηνξίδεηαη ζε κεξηθνύο εξαζηηέρλεο, πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ζηα ζηελά πεξηζώξηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ νη ζηξαηησηηθέο αξρέο, νη νπνίεο δελ δείρλνπλ λα αλεζπρνύλ από ηελ αλάπηπμε ελόο κε ειεγρόκελνπ ζπζηήκαηνο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ελώ παξάιιεια ελζνπζηάδνληαη κε ηελ λέα ηερληθή, θαιιηεξγώληαο έηζη κηα ζεηηθή εηθόλα ηνπ λένπ κέζνπ. Λίγν πξηλ από ηνλ πόιεκν, ε ξαδηνεπηθνηλσλία ζηξέθεηαη πξνο ην κνληέιν ηεο ξαδηνκεηάδνζεο. Πξηλ από ην 1914 δεκηνπξγνύληαη ζε όιεο ηηο ρώξεο πεηξακαηηθέο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. ηηο ΖΠΑ θνηηεηέο αξρίδνπλ λα κεηαδίδνπλ δειηία εηδήζεσλ θαη κνπζηθά πξνγξάκκαηα. ην Βέιγην αλακεηαδίδνπλ κηα ζπλαπιία θιαζηθήο κνπζηθήο. Ο εθεπξέηεο Λη Νηε Φνξέ, πξνζεγγίδνληαο έλα βηνκεραληθό ζρέδην, ην νπνίν δελ ζα θαηαθέξεη όκσο λα θέξεη ζε πέξαο κόλνο ηνπ, νξγαλώλεη ην 1908 ηε κεηάδνζε κηαο ζπλαπιίαο από ηνλ Πύξγν ηνπ Άηθει θαη, ην 1910, ηελ αλακεηάδνζε κηαο παξάζηαζεο κε ηνλ Καξνύδν από ηε Μεηξνπόιηηαλ Όπεξα ηεο Νέαο Τόξθεο. Αιιά ν Λη ληε Φνξέ παξαγθσλίδεηαη από ηηο κεγάιεο ακεξηθαληθέο βηνκεραληθέο εηαηξείεο, πνπ δελ ζέινπλ λα ηνλ αληακείςνπλ γηα ηηο επξεζηηερλίεο ηνπ, κε απνηέιεζκα απηνί νη πεηξακαηηζκνί λα κελ έρνπλ ζπλέρεηα. ηε Γαιιία νη κόλεο ηαθηηθέο εθπνκπέο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ ώξα, πνπ από ην 1910 κεηαδίδεηαη δύν θνξέο ηελ εκέξα από ηνλ Πύξγν ηνπ Άηθει, ηα δειηία θαηξνύ θαη ην ρξεκαηηζηήξην. Όιεο απηέο νη εθπνκπέο δηαθόπηνληαη, όκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ από ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο. Σν ζπκβαηηθό ξαδηόθσλν πεξηιακβάλεη δύν θαηεγνξίεο ηξόπνπ κεηάδνζεο ηα AM θαη ηα FM. ηηο ζπρλόηεηεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπγθεθξηκέλα κήθε θύκαηνο αλάινγα κε ην ζθνπό. Άιιεο ζπρλόηεηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιινπο ζθνπνύο όπσο π.ρ. από ηελ Αζηπλνκία θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Δθηόο από ην ζπκβαηηθό ξαδηόθσλν ππάξρεη θαη ην ξαδηόθσλν ηνπ Γηαδηθηύνπ, πνπ εθπέκπεη "stream audio" θαη, ηέινο, ην Podcasting πνπ εθπέκπεη καγλεηνθσλεκέλα από εηδηθνύο δέθηεο, απνηειεί πξαθηηθή

3 εθαξκνγή ηεο εθεύξεζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ιπρληώλ. Άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1910 ζηηο ΖΠΑ. Σν ξαδηόθσλν ζηε ρώξα καο Σα πξώηα βήκαηα έγηλαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ʼ20, αιιά ε επίζεκε έλαξμε ήξζε ζηα ρξόληα ηνπ δηθηάηνξα Μεηαμά, κε έληνλν πξνπαγαλδηζηηθό ραξαθηήξα. Πξηλ θαλ πξνιάβεη λα ελειηθησζεί έδεζε ηελ βία ησλ Γεξκαλώλ θαηαθηεηώλ, πνπ ζθξάγηζαλ όια ηα ξαδηόθσλα. Tελ εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο νη ΝΑΕΗ παγίδεπζαλ κε εθξεθηηθά ηα ξαδηνθσληθά ζηνύληην ζην Εάππεην θαη ηνλ πνκπό ησλ Ληνζίσλ. Σν ζηαζκό ησλ Αζελώλ έζσζε έλαο θηιέιιελαο Γεξκαλόο, ν νπνίνο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή απνθάιπςε ζηνπο ηερληθνύο ην ζρέδην. Έηζη θαηαζηξάθεθε κόλν ε κηα θεξαία θαη δηαζώζεθαλ όιεο νη άιιεο ππνδνκέο. Ζ εθπνκπή παξνπζηάδεη ηηο πην δεκνθηιείο εθπνκπέο θαη ηα πξόζσπα ηνπ ξαδηνθώλνπ. Από ηελ ηζηνξηθή «Θεία Λέλα» κε ηελ Αληηγόλε Μεηαμά, ζηα ξαδηνθσληθά ζήξηαι, αιιά θαη ην πεξίθεκν «ζέαηξν ζην κηθξόθσλν», ηα ηαιέληα ηνπ Οηθνλνκίδε, αιιά θαη ηηο κνπζηθέο εθπνκπέο πνπ άθεζαλ επνρή. εκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ ξαδηνθώλνπ ζεσξνύληαη νη πξώηεο πνδνζθαηξηθέο κεηαδόζεηο, αιιά θαη ε δηάζεκε «Μαξκάξσ», δει. ε απηνθηλνύκελε κνλάδα εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ, πνπ μεζήθσλε ηηο γεηηνληέο θαη πξνθαινύζε θνζκνζπξξνή. Ήηαλ ε θσλή ηνπ πνιίηε πνπ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα βγεη ζηνλ «αέξα».

4 Ο πξώηνο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο Μνηξαία ζηηγκή γηα ηελ Διιεληθή ξαδηνθσλία είλαη όηαλ επηζηξέθεη από ηελ Διβεηία όπνπ ζπνύδαδε ν ηέθαλνο Διεπζεξίνπ. ' απηόλ ρξσζηάεη ην ξαδηόθσλν ηελ εμέιημε ηνπ ζηνλ ηόπν καο. Έλαο δεύηεξνο ππνθηλεηήο ηνπ ξαδηνθσληθνύ δεηήκαηνο είλαη ν Κ. Πεηξόπνπινο, επηκειεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ έδξα ηεο Φπζηθήο. Απηόο, πέξα από ηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπ έξεπλεο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηε δηαθώηηζε ηεο θνηλήο γλώκεο πεξί ξαδηνθσλίαο. Σν Διιεληθό θνηλό ελεκεξώλεηαη θαη νπζηαζηηθά ηελ επνρή απηή, αθππλίδεηαη ηνπ ξαδηνθσληθό ηνπ ελδηαθέξνλ. Σν 1925 είλαη ινηπόλ κηα ζεκαδηαθή ρξνληά γηα ηα ξαδηνθσληθά καο πξάγκαηα. Σελ ίδηα επνρή πνπ ν Διεπζεξίνπ θεύγεη από ηελ ΓΔΤΝ, έλαο αλήζπρνο ξσκηόο ηεο δηαζπνξάο έξρεηαη από ηε Γεξκαλία ζηελ Διιάδα, ν Υξίζηνο Σζηγγηξίδεο. Ζ επίζεκε εθδνρή έρεη ζπλδέζεη ηελ έλαξμε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ηνπ Σζηγγηξίδε, κε ηελ Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ηνπ Τπάξρνπλ σζηόζν ηζρπξά δεδνκέλα πνπ καο θάλνπλ λα πηζηεύνπκε πσο ν πξσηνπόξνο ησλ Μαθεδνληθώλ αηζέξσλ μεθίλεζε ηηο πεηξακαηηθέο εθπνκπέο ηνπ ην 1925 κ' έλαλ πνκπό εγθαηαζηεκέλν ζην ζπίηη ηνπ. Οη πξώηνη εθθσλεηέο ηεο ΔΗΡ ήηαλ ε αιεζκόλεηε Αθξνδίηε Λανπηάξε, ε Αγγειηθή Κνηζάιε θαη ε Κνληαξάηνπ. Καηόπηλ πξνζηέζεθαλ ν Μηράιεο Κνθηληώηεο, ιακπξό αζηέξη ηεο νπεξέηαο, ε Νηόβε Πεληαηόγινπ, ν Κώζηαο ηαπξόπνπινο, ν κεηέπεηηα ηζηνξηθόο αξρηεθθσλεηήο Σδσλ Βετλόγινπ.

5 Η ραδιοφωνική ςυνείδηςη εξαπλώνεται ςταθερά. Σο κράτοσ ςυγκινείται και τον Ιανουάριο του 1927 δημοςιεφεται ςτην «Καθημερινή»: «Τπό του υπουργείου τησ υγκοινωνίασ πρόκειται να προκηρυχθή ταχήσ διαγωνιςμόσ δια την εγκατάςταςιν κεντρικοφ ςταθμοφ ραδιοφώνου. Ήδη ζχουν υποβληθεί εισ το υπουργείον προτάςεισ 17 εταιρειών». Ζ πξσηνβνπιία ζηελ επόκελε θάζε αλαιακβάλεηαη από ηνλ πξώην δηδάμαληα. Ο ηέθαλνο Διεπζεξίνπ γηα λα παξαθάκςεη ηελ αξπαγή ηεο «ΝΣΤΡΥΑΜ» (Ακεξηθάληθε Δηαηξεία), πνπ θξαηάεη θαζεισκέλε ηε ξαδηνθσληθή ππόζεζε, δεκηνπξγεί ζηα ηέιε ηνπ 1934 κηα εκηπαξάλνκε εκηθξαηηθή παξέκβαζε, πνπ ιεηηνπξγεί παξαζθεληαθά αιιά κέζα ζηνπο θόιπνπο ηνπ ππνπξγείνπ. ' έλα δσκάηην ληπκέλν κε θνπβέξηεο ζηήλεηαη ην ξαδηνθσληθό ζηνύληην θαη ζηνλ Πεηξαηά ζ έλα ιηκεληθό θπιάθην ηνπνζεηείηαη ε αληέλα. Απηόο ήηαλ ν ζξπιηθόο ζηαζκόο ηνπ Πεηξαηά πνπ εμέπεκπε επί ελάκηζε ρξόλν κεηαδίδνληαο ηξαγνύδηα από δίζθνπο αιιά θαη δσληαλά πξνγξάκκαηα κε θαιιηηέρλεο ηνπ κεινδξάκαηνο πνπ θηινμελνύζε ζπρλά. Ζ ηαξαγκέλε πνιηηηθά πεξίνδνο έδσζε ηελ επθαηξία ζην ζηαζκό ηνπ Πεηξαηά λα κεηαδώζεη, δύν θνξέο εθινγηθά απνηειέζκαηα. ην ηέινο ηνπ 1935 ην Ννκηθό πκβνύιην γλσζηνπνηεί πσο κε αλαγθαζηηθό λόκν ην Διιεληθό Γεκόζην κπνξεί λα απεκπιαθεί από ηνλ ζθηθηό ελαγθαιηζκό ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο. Σνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 1936 όια ήηαλ έηνηκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαλνληθνύ Κξαηηθνύ ηαζκνύ.

6 Σα εξσηθά ρξόληα ηεο ειιεληθήο ξαδηνθσλίαο Ζ ξαδηνθσληθή ζπλείδεζε εμαπιώλεηαη ζηαζεξά. Σν θξάηνο ζπγθηλείηαη θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1927 δεκνζηεύεηαη ζηελ «Καζεκεξηλή»: «Τπό ηνπ ππνπξγείνπ ηεο πγθνηλσλίαο πξόθεηηαη λα πξνθεξπρζή ηαρήο δηαγσληζκόο δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ θεληξηθνύ ζηαζκνύ ξαδηνθώλνπ. Ήδε έρνπλ ππνβιεζεί εηο ην ππνπξγείνλ πξνηάζεηο 17 εηαηξεηώλ». Ζ πξσηνβνπιία ζηελ επόκελε θάζε αλαιακβάλεηαη από ηνλ πξώην δηδάμαληα. Ο ηέθαλνο Διεπζεξίνπ γηα λα παξαθάκςεη ηελ αξπαγή ηεο «ΝΣΤΡΥΑΜ» (Ακεξηθάληθε Δηαηξεία), πνπ θξαηάεη θαζεισκέλε ηε ξαδηνθσληθή ππόζεζε, δεκηνπξγεί ζηα ηέιε ηνπ 1934 κηα εκηπαξάλνκε εκηθξαηηθή παξέκβαζε, πνπ ιεηηνπξγεί παξαζθεληαθά αιιά κέζα ζηνπο θόιπνπο ηνπ ππνπξγείνπ. ' έλα δσκάηην ληπκέλν κε θνπβέξηεο ζηήλεηαη ην ξαδηνθσληθό ζηνύληην θαη ζηνλ Πεηξαηά ζ έλα ιηκεληθό θπιάθην ηνπνζεηείηαη ε αληέλα. Απηόο ήηαλ ν ζξπιηθόο ζηαζκόο ηνπ Πεηξαηά πνπ εμέπεκπε επί ελάκηζε ρξόλν κεηαδίδνληαο ηξαγνύδηα από δίζθνπο αιιά θαη δσληαλά πξνγξάκκαηα κε θαιιηηέρλεο ηνπ κεινδξάκαηνο πνπ θηινμελνύζε ζπρλά. Ζ ηαξαγκέλε πνιηηηθά πεξίνδνο έδσζε ηελ επθαηξία ζην ζηαζκό ηνπ Πεηξαηά λα κεηαδώζεη, δύν θνξέο εθινγηθά απνηειέζκαηα. ην ηέινο ηνπ 1935 ην Ννκηθό πκβνύιην γλσζηνπνηεί πσο κε αλαγθαζηηθό λόκν ην Διιεληθό Γεκόζην κπνξεί λα απεκπιαθεί από ηνλ ζθηθηό ελαγθαιηζκό ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο. Σνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 1936 όια ήηαλ έηνηκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαλνληθνύ Κξαηηθνύ ηαζκνύ. Παξάιιεια, νη ηερληθνί ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο θαηόξζσζαλ λα επηζθεπάζνπλ ην ζηαζκό βξαρέσλ θπκάησλ ηεο Παιιήλεο θαη έηζη ιίγεο κέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Αζήλα ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Έλσζεο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ν πνκπόο απηόο κεηέδηδε ζηα βξαρέα θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο ην πξόγξακκα ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ Αζελώλ.

7 Υάξηο ζηελ απηαπάξλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ε Διιεληθή Ραδηνθσλία θαηόξζσζε ζηηο δύζθνιεο ώξεο ηεο Καηνρήο λ' αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ Διιεληθνύ ιανύ θαη λα εκςπρώζεη ηελ Αληίζηαζε ηνπ ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο. Γηα ην ιόγσ απηό ν ζξπιηθόο «ηζνπαλάθνο» δελ είλαη έλα αθόκε ξαδηνθσληθό ζήκα ζαλ ηα ηόζα άιια πνπ πιεκκπξίδνπλ ζηηο κέξεο καο ηα εξηδηαλά θύκαηα, αιιά απνηειεί ηε κνπζηθή έθθξαζε ζε ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ Διιεληθνύ ιανύ λα δεη Διεύζεξνο. Σν έθηαθην αλαθνηλσζέλ ηνπ ξαδηνθσληθνύ ηαζκνύ Αζελώλ ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1940 αλαθνίλσλε ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηώλ κε ηελ θαζηζηηθή Ηηαιία ηνπ Μνπζνιίλη. Γεθαεηία ηνπ Σν δεύηεξν θαη ηξίην πξόγξακκα H δεθαεηία ηνπ 50 είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ Διιεληθή Ραδηνθσλία πνπ κπαίλεη ζε κηα θάζε αλαγέλλεζεο. ην πξόγξακκα εκθαλίδνληαη εθπνκπέο όπσο «Ζ πλεπκαηηθή δσή ησλ εζλώλ», «Ο πνηεηηθόο ιόγνο», «Θέκαηα ιόγνπ θαη ηέρλεο», «Σα μέλα αξηζηνπξγήκαηα», «Δπηζηήκε θαη ηέρλε» θ.ά. Σνλ Μάην ηνπ 1952 αξρίδεη λα εθπέκπεη ην Γεύηεξν Πξόγξακκα. Σελ ίδηα ρξνληά ηδξύνληαη νη ζρνιέο ηνπ ΔΗΡ κε ζθνπό ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ ηερληθώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή. εκαληηθή ζεσξείηαη ε ζρνιή ξπζκηζηώλ ήρνπ. Αξρέο ηνπ 1953 δεκηνπξγείηαη ε ειαθξά νξρήζηξα, πξνθεηκέλνπ λα ππνθαηαζηήζεη ηα πνιιά κνπζηθά ζρήκαηα πνπ πξνζθαιεί ην ΔΗΡ, ζπρλά κε ακθίβνιεο πνηόηεηαο εθηειέζεηο θαη πεξηερόκελν. Σελ ίδηα πεξίνδν, δηεπζπληήο πξνγξάκκαηνο ΔΗΡ αλαιακβάλεη ν Οδπζζέαο Διύηεο, θαη ζηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ 1954 γίλνληαη ηα επίζεκα εγθαίληα ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν αξγόηεξα ζθξάγηζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Μάλνο Υαηδηδάθηο. Σα πξώηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 εκθαλίδνληαη παξαγσγνί θαη παξνπζηαζηέο κνπζηθώλ εθπνκπώλ θπξίσο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξόηππα γηα πνιινύο άιινπο πνπ ζα αζρνιεζνύλ κε ξαδηόθσλν. ηηο αξρέο ηνπ 60, επίζεο, ν Μίθεο Θενδσξάθεο ρξεζηκνπνηεί γηα πξώηε θνξά ην κπνπδνύθη ζε νξρήζηξα κε ζνιίζη ηνλ Μαλώιε Υηώηε, πξνθαιώληαο κεγάιεο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο ζηακαηνύλ ύζηεξα από παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηόηε γεληθνύ δηεπζπληή Πύξξνπ ππξνκήιηνπ. Ζ γεληθόηεξε πξνζπάζεηα γηα αλαβάζκηζε, πξνκήζεηα πνκπώλ εθπνκπήο ζηα

8 FM θαη επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ, λαπαγνύλ γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, θαζώο ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηελ πξνκήζεηα πιηθνύ γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ηειεόξαζε. Από ηε ρνύληα κέρξη ζήκεξα Tε δύλακε ηνπ Μέζνπ αλαγλώξηζε θαη εθκεηαιιεύηεθε από ηελ πξώηε ζηηγκή ε δηθηαηνξία, εζηηάδνληαο κάιηζηα ζηε δεκηνπξγία θέληξνπ εθπνκπήο βξαρέσλ θαζώο ζεσξνύζε απαξαίηεηε ηελ αθξόαζε ηεο πξνπαγάλδαο, ηόζν από ηνπο απόδεκνπο όζν θαη από αθξναηήξηα άιισλ ρσξώλ. Παξάιιεια, αζθνύζε ζπζηεκαηηθό έιεγρν θαη αζηπλόκεπζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνθώλνπ, απνθιείνληαο θαη ινγνθξίλνληαο ηξαγνπδηζηέο θαη ζπλζέηεο. Ζ κεηαπνιίηεπζε αλνίγεη έλα λέν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηεο δεκόζηαο ξαδηνθσλίαο. Φσηηζκέλνη άλζξσπνη ζηε δηνίθεζε θαη ην πξόγξακκα δίλνπλ λέα πλνή θαη θαηλνηνκνύλ. Σε δεθαεηία ηνπ 80 ηδξύνληαη λένη ζηαζκνί, πνιιαπιαζηάδνληαη νη θσλέο θαη ηα ζέκαηα ηνπ ξαδηνθώλνπ. Από ηα πξώηα ρξόληα ηνπ 90 θαζηεξώλνληαη νη σξηαίεο ξαδηνεθεκεξίδεο, ηα ηξίιεπηα δειηία θαη νη κνλόιεπηνη ηίηινη εηδήζεσλ, νη δσληαλνί καξαζώληνη πιεξνθόξεζεο. Σν ξαδηόθσλν εθζπγρξνλίδεηαη θαη ππνδέρεηαη ηε λέα ηερλνινγία ελώ παξάιιεια επηκειείηαη ην πεξηερόκελό ηνπ. Σν 1996 ε ΔΡΑ-2 νηθνδνκεί λέεο ζρέζεηο κε θνξείο, όπσο ην Θέαηξν Σέρλεο, ην Δξεπλεηηθό Κέληξν Γεκόθξηηνο, ν Γήκνο Αζελαίσλ θαη ην θνηλσληθό πξόζσπν ηνπ ξαδηνθώλνπ δηακνξθώλεηαη κε εθπνκπέο πνπ αθνξνύλ δεηήκαηα όπσο εζεινληηζκόο, λαξθσηηθά, πξόζθπγεο, λενιαία θ.ά. Καζώο ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα ραξαθηεξίδεη πηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία μεθηλνύλ ην 2000 εκίσξεο θαζεκεξηλέο εθπνκπέο γηα ηνπο μέλνπο εξγαδόκελνπο ζηελ Διιάδα θαη ην 2002 είλαη ε ρξνληά έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιία. Δλα ρξόλν κεηά, ν Kόζκνο 93,6 ζθξαγίδεη κνπζηθά ηνλ θνζκνπνιηηηζκό. Με ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο γίλεηαη κηα εθ βάζξσλ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνύ δεκόζηνπ ξαδηνθώλνπ, ελώ ηα κέρξη ηόηε αλαινγηθά ζηνύληην γίλνληαη ςεθηαθά. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη απέλαληη ζηελ παληνθξαηνξία ηεο εηθόλαο, ην ειιεληθό δεκόζην ξαδηόθσλν αύμεζε ζεκαληηθά ηελ αθξνακαηηθόηεηά ηνπ. Ζ κέζε εκεξήζηα αθξνακαηηθόηεηα ηεο ΔΡΑ, από ην 3,6% ηνπ 1998 αγγίδεη ζήκεξα ην 25,6%. ήκεξα, ηέινο, ε Διιεληθή Ραδηνθσλία κεηξά έμη θεληξηθά πξνγξάκκαηα ΝΔΣ, Β Πξόγξακκα, Φηιία, Κόζκνο, ΔΡΑ πνξ, Γ Πξόγξακκα θαη 19 πεξηθεξεηαθνύο ζηαζκνύο.

9 Φεθίδεο ηζηνξίαο ζην Εάππεην Δβδνκήληα ρξόληα κεηά, ε ΔΡΑ επηζηξέθεη ζην Εάππεην θαη ζηνλ ρώξν από όπνπ κεηαδόζεθε ε πξώηε εθπνκπή κε κηα κεγάιε έθζεζε (8/12-30/1) πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ ξαδηνθώλνπ ζηελ Διιάδα. Μπαίλνληαο ζηνλ ρώξν ην θνηλό ζα κπνξεί λα πξνκεζεύεηαη κηθξέο ζπζθεπέο MP3 πνπ ζα παίδνπλ ηνλ ξόιν ηνπ audio guide, ζε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη -γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα- κηα «έθζεζε ήρνπ». Ζ μελάγεζε αξρίδεη από έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν πνπ αλαπαξηζηά ην πξώην ζηνύληην ηεο Ραδηνθσλίαο, όκνην κε απηό πνπ εμέπεκςε ζήκα ην ΔΗΡ ζηηο 31 Μαΐνπ Γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή «βόιηα» ζηελ ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο, ε έθζεζε είλαη ρσξηζκέλε ζηηο ελόηεηεο: ελεκέξσζε, ζέαηξν, ινγνηερλία, αζιεηηζκόο, παηδηθέο εθπνκπέο, πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί, ςπραγσγία, κεγάιεο ερνγξαθήζεηο, αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ςεθηαθό ξαδηόθσλν. Καζεκεξηλά, ε ΝΔΣ (105,8), ην Γεύηεξν Πξόγξακκα (103,7) ε ΔΡΑ-πνξ (101,8) θαη ν Κόζκνο (93,6) ζα εθπέκπνπλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο δσληαλά από ην ζηνύληην ηνπ Εαππείνπ. ην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ, νη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ δσληαλά ζπλαπιίεο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο ζεαηξηθώλ έξγσλ κε ηε κνξθή αλαινγίνπ. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 11 η ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ηηο 11 επηεκβξίνπ 2001, εθδειώζεθαλ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ζηόρσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ε ηέζζεξα πνιηηηθά αεξνζθάθε εθδειώζεθε αεξνπεηξαηεία, θαη ηα ηξία από απηά νδεγήζεθαλ από ηνπο αεξνπεηξαηέο θαη πξνζέθξνπζαλ ζηνπο Γίδπκνπο Πύξγνπο ηνπ Παγθόζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ θαη ην Πεληάγσλν, ελώ ην ηέηαξην ζπλεηξίβε ζε αλνηθηό ρώξν. Οη Γίδπκνη Πύξγνη θαηέξξεπζαλ ιίγε ώξα κεηά ηηο ζπγθξνύζεηο ησλ αεξνζθαθώλ επάλσ ηνπο, πξνθαιώληαο ρηιηάδεο απώιεηεο: εθηόο ησλ 19 αεξνπεηξαηώλ, ζπλνιηθά από ηηο επηζέζεηο, 2973 άλζξσπνη έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαη 24 κέλνπλ αγλννύκελνη. Σηο επηζέζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο, νξγαλσκέλνη από ηελ νξγάλσζε Αι Κάηληα θαη ηνλ αξρεγό ηεο Οζάκα Μπηλ Λάληελ, κε ζθνπό λα πιήμνπλ ηνλ κεγαιύηεξν ερζξό ηνπο ρηππώληαο ηα ζύκβνια ηεο

10 δύλακήο ηνπ, όπσο δήισζε ν ίδηνο ν Μπηλ Λάληελ ζε βηληενζθνπεκέλν κήλπκα πνπ έζηεηιε ζηα ΜΜΔ ιίγεο εκέξεο κεηά ηηο επηζέζεηο. Ο Οζάκα Μπηλ Λάληελ είλαη ανπδάξαβαο επηρεηξεκαηίαο, θαη θαηαδεηνύληαλ από ηηο ΖΠΑ γηα πξνεγνύκελεο επηζέζεηο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ε νξγάλσζή ηνπ ελαληίνλ ακεξηθαληθώλ ζηόρσλ. Σν αλζξσπνθπλεγεηό πνπ εμαπνιύζεθε ελαληίνλ ηνπ ζην Αθγαληζηάλ δελ απέδσζε ηίπνηε, θαη εμαθνινπζνύζε λα απεπζύλεηαη ζηνπο νπαδνύο θαη ηνπο ερζξνύο ηνπ κέζσ καγλεηνζθνπεκέλσλ κελπκάησλ, κέρξη ην 2011 νπόηε αηρκαισηίζζεθε ζην Παθηζηάλ θαη εθηειέζζεθε. Οη επηζέζεηο ηεο 11 επηεκβξίνπ 2001 ήηαλ ε κεγαιύηεξε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε πνπ έρεη ζπκβεί έσο ηώξα θαη απνηεινύλ θνκβηθό ζεκείν ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο, έρνληαο πξνθαιέζεη πνιιέο αιιαγέο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ζε όιν ηνλ θόζκν. Οξηζκέλα από ηα απνηειέζκαηα, ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ ΖΠΑ θαη ζπκκάρσλ ηνπο, πξνθαιώληαο ή επηζπεύδνληαο ηελ εηζβνιή ακεξηθαληθώλ δπλάκεσλ ζην Αθγαληζηάλ θαη ζην Ηξάθ. Δπίζεο εθαηνληάδεο ύπνπηνη γηα ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο έρνπλ ζπιιεθζεί θαη θξαηεζεί κε ή ρσξίο θαηεγνξίεο θαη δηθαζηηθή θάιπςε. ηηο 11 Μαξηίνπ 2011, ζεκεηώζεθε ζεηζκόο, ζηε βνξεηαλαηνιηθή Ηαπσλία, κεγέζνπο 9,0 βαζκώλ ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ. Σν επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ ήηαλ 130 ρηιηόκεηξα (81 κίιηα) αλαηνιηθά ηνπ εληάη, ζην Νεζί Υνλζνύ ηεο Ηαπσλίαο. Ο ζεηζκόο ζπλέβε ζηηο 14:46:23 ηνπηθή ώξα (05:46 UTC) θαη είρε δηάξθεηα - ξεθόξ 5 ιεπηά. ύκθσλα κε ην Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο ησλ ΖΠΑ, ην ππόθεληξν βξηζθόηαλ ζε βάζνο 24,4 ρκ. (15,2 κίιηα). Σν επίζεκν όλνκα ηνπ ζεηζκνύ, όπσο αλαθνίλσζε ε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία ηεο Ηαπσλίαο ήηαλ «Ο σεισμός στα ανοιττά της ακτής τοσ Ειρηνικού στο Σοτόκοσ το 2011» (The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake). ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ Ο ζεηζκόο πξνθάιεζε ηζνπλάκη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Σν ηζνπλάκη μεθίλεζε λα δηαδίδεηαη ζηνλ Δηξεληθό σθεαλό πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, ακέζσο κεηά ηνλ ζεηζκό. Ωο απνηέιεζκα, εθδόζεθαλ άκεζα πξνεηδνπνηήζεηο από γηα ηζνπλάκη ζηελ Νέα Εειαλδία, ζηελ Απζηξαιία, ζηε Ρσζία, ζην Γθνπαράλ, ζηηο Φηιηππίλεο, ζηελ Ηλδνλεζία, ζηε Παπνύα Νέα Γνπτλέα, ζην Νανύξνπ, ζηε Υαβάε, ζηηο Βόξεηεο Μαξηάλεο (ΖΠΑ) θαη ζηελ Σατβάλ.

11 Δηδηθόηεξα ζηηο ηαπσληθέο αθηέο, ην ύςνο ηνπ ηζνπλάκη έθηαζε έσο θαη ηα 10 κέηξα θαη ζπκπαξέζπξε ζπίηηα, θηίξηα θαη απηνθίλεηα, θαηά ηόπνπο έσο θαη 20 ρηιηόκεηξα κέζα ζην εζσηεξηθό ηεο ζηεξηάο. Ακέζσο κεηά ηνλ ζεηζκό θαη ηελ εκθάληζε ηζνπλάκη ζηηο ηαπσληθέο αθηέο, εθδόζεθαλ ακέζσο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηζνπλάκη θαη εθθελώζεηο ζηηο αθηέο νιόθιεξνπ ηνπ Δηξεληθνύ ζε πάλσ από 20 ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όιε ηελ αθηνγξακκή ηεο Βόξεηαο θαη ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο, από ηελ Αιάζθα κέρξη ηελ Υηιή. Σν Κέληξν Πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Δηξεληθνύ εμέδσζε δειηίν πξνεηδνπνίεζεο γηα ηε Ρσζία, ηηο Φηιηππίλεο, ηελ Σατβάλ, ηηο Μαξηάλλεο Νήζνπο, ην Γθνπάκ, ηα Νεζηά Μάξζαι, ηελ Ηλδνλεζία, ηελ Παπνύα Νέα Γνπηλέα, ην Νανύξνπ, ηε Μηθξνλεζία, ηελ Απζηξαιία, ηε Νέα Εειαλδία, ην Μεμηθό, ηε Υαβάε θαη ηηο αθηέο ησλ ΖΠΑ. Ο Δξπζξόο ηαπξόο εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ όηη ηα θνληθά θύκαηα ζα ήηαλ ςειόηεξα από νξηζκέλα λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ, πνπ θαηά ζπλέπεηα θηλδύλεπαλ λα θαιπθζνύλ εληειώο από ηα λεξά. Δπηπρώο όκσο, νη θόβνη απηνί δελ επαιεζεύηεθαλ. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, εθδόζεθε πξνεηδνπνίεζε γηα ηζνπλάκη γηα ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Καιηθόξληαο θαη ηνπ Όξεγθνλ. Ζ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Άκπλαο ηεο Υαβάεο δηέηαμε ηελ εθθέλσζε όισλ ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Υνλνινπινύ. Σα θύκαηα ζηε Υαβάε είραλ ύςνο σο 1 κέηξν, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο δεκηέο, αιιά ζπλνιηθά νη κηθξνδεκηέο έθηαζαλ ηα 3 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Σα πξώηα θύκαηα έθηαζαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Γπηηθώλ αθηώλ 12 ώξεο κεηά ηνλ θύξην ζεηζκό. Σέζζεξηο πεξηνρέο ζηελ Καιηθόξληα θεξύρζεθαλ ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, θαζώο ηα θύκαηα πξνθάιεζαλ δεκηέο ζε ιηκάληα θαη πιενύκελα, ελώ έλαο άλζξσπνο ζηελ Καιηθόξληα ν νπνίνο επηρεηξνύζε λα πάξεη θσηνγξαθίεο ησλ θπκάησλ παξαζύξζεθε από απηά θαη αξγόηεξα πηζηνπνηήζεθε ν ζάλαηόο ηνπ. Όιεο νη κεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο από ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν θαη κεηά απαζρόιεζαλ ηδηαίηεξα ην ξαδηόθσλν, ην νπνίν ελεκέξσλε ζπλερώο ηνπο αθξναηέο γηα ην κέγεζνο ησλ θαηαζηξνθώλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζπκάησλ. ΣΟ ΚΡΑΥ ΣΟΤ 1929 Σν θαινθαίξη ηνπ 1929 ε Ακεξηθή επεκεξνύζε. Ο θόζκνο δαλεηδόηαλ από ηηο ηξάπεδεο γηα λα παίξει ζηε Γνπόι ηξηη. Ο δείθηεο Νηόνπ Σδόνπλο (DJIA) έθζαζε ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ, ζηηο κνλάδεο. Οη ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρώλ είρε απμεζεί ηόζν πνιύ, πνπ νη δηνξαηηθόηεξνη κηινύζαλ γηα υούσκα έηνηκε λα εθξαγεί.

12 Οηθνλνκηθνί θύθινη θνβνύκελνη ηελ θάκςε ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ άξρηζαλ λα ηηο ξεπζηνπνηνύλ. ηηο 24 Οθησβξίνπ 1929, 13 εθαηνκκύξηα κεηνρέο άιιαμαλ ρέξηα, αξηζκόο ξεθόξ γηα ηα ρξεκαηηζηεξηαθά ρξνληθά (Μαύπη Πέμπτη). Παληθόο άξρηζε λα θαηαιακβάλεη ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ρξεκαηηζηέο. Οη κεγάινη παίκτερ ηεο Γνπόι ηξηη άξρηζαλ λα αγνξάδνπλ καδηθά ηα θαιά ραξηηά (blue chips), ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπγθξαηήζνπλ ηελ πηώζε. Ζ ηαθηηθή απηή είρε απνδώζεη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ηνπ 1907, όρη όκσο θαη ηώξα. Σν αββαηνθύξηαθν πνπ κεζνιάβεζε ε θαηάζηαζε δξακαηνπνηήζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν από ηνλ Σύπν. Σε Γεπηέξα 28 Οθησβξίνπ νη ηηκέο ζπλέρηζαλ ηελ θαηεθνξηθή ηνπο πνξεία, κε ηνπο επελδπηέο λα μεθνξηώλνληαη ηα «ραξηηά» ηνπο, κε ζθνπό λα αλαδεηήζνπλ πην πξόζθνξεο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Ο δείθηεο ράλεη 12% ηεο αμίαο ηνπ θαη 16,4 εθαηνκκύξηα κεηνρέο αιιάδνπλ ρέξηα. Σν ηεξάζηην απηό πνζνηηθό γεγνλόο απαζρόιεζε ην αθκάδνλ ηόηε ξαδηόθσλν πνπ κεηέδηδε κέξα κε ηελ κέξα ηελ καξάδσζε ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηελ εμαζιίσζε ησλ θαησηέξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ. Αθόκε ην ξαδηόθσλν σο έλδεημε πέλζνπο γηα ηνπο λεθξνύο ηεο καύξεο ηξίηεο ζηακάηεζε λα παίδεη ραξκόζπλα πξνγξάκκαηα γηα 7 κέξεο ΣΟ ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ ΣΟΝ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ηνλ Β' Παγθόζκην πόιεκν ην ξαδηόθσλν απέθηεζε πνιύ κεγάιε απήρεζε ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν αθνύ ήηαλ ην θπξηόηεξν κέζν ελεκέξσζεο ηεο επνρήο. Γλσξίδνπκε πσο ην 1941 θάζε ζπίηη είρε ηνπιάρηζηνλ έλα ξαδηόθσλν θαη ε ρξήζε ηνπ γηα ελεκέξσζε αιιά θαη γηα ςπραγσγία ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο. Έηζη ην ξαδηόθσλν άξρηζε λα ζπλαγσλίδεηαη ηνλ Σύπν θαη ζηγά-ζηγά λα θπξηαξρεί θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό. Βέβαηα, γύξσ ζην 1942 ε παξαγσγή ξαδηνθώλσλ αιιά θαη ιπρληώλ άξρηζε λα κεηώλεηαη αθνύ όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έπαηξλαλ κέξνο ζηνλ πόιεκν θαη δελ παξάγνληαλ πνιιά πξντόληα νύηε ζπζθεπέο. Σν ξαδηόθσλν ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δελ είρε κόλν ελεκεξσηηθό ξόιν. αθώο θαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ άθνπγε ξαδηόθσλν γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, αιιά ηαπηόρξνλα γηλόηαλ δέθηεο κηαο εζληθηζηηθήο θαη όρη κόλν πξνπαγάλδαο πνπ ππνθηλνύηαλ από ηνπο εγέηεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο θάζε ρώξαο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν άιισζηε ππάξρεη θαη ε άπνςε όηη ην ξαδηόθσλν θαη νη πξνπνιεκηθέο εθπνκπέο ηνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ηδέα ηνπ πνιέκνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Υηηιεξηθή Γεξκαλία. πλεπώο θαηαιαβαίλνπκε όηη ην ξαδηόθσλν ρξεζηκνπνηνύληαλ σο κέζν επηξξνήο ζηνπο ιανύο από ηνπο

13 αξρεγνύο ηνπο. Άιισζηε νη πεξηζζόηεξνη εγέηεο έβγαδαλ κεγάιεο νκηιίεο θαη κίιαγαλ ζηνλ θόζκν κέζσ ηνπ ξαδηνθώλνπ. Αθόκε, νη πεξηζζόηεξεο αλαγγειίεο έλαξμεο ή ιήμεο ησλ πνιέκσλ γίλνληαλ ξαδηνθσληθά. Ραδηνθσληθά γηλόηαλ επίζεο θαη ε ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ είηε από λόκηκνπο, είηε από παξάλνκνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο. Οη πνιίηεο αθνύγνληαο ξαδηόθσλν εθείλν ην θαηξό ελίζρπαλ ηνλ παηξησηηζκό ηνπο θαη έλησζαλ πην ελσκέλνη κε ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπο αιιά θαη κε ηνπο ζηξαηηώηεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ κηα εηδηθή κνξθή ξαδηνθώλνπ, ηνλ αζύξκαην. Σέινο, ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηνπ πνιέκνπ γίλνληαλ γλσζηά κέζσ ηνπ ξαδηνθώλνπ όπσο γηα παξάδεηγκα ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ε ρξήζε ησλ αηνκηθώλ βνκβώλ ζηε Υηξνζίκα θαη ζην Ναγθαζάθη, νη θξίζηκεο αλαγγειίεο ησλ εγεηώλ θαη γεληθά νη θπξηόηεξεο πηπρέο ηνπ πνιέκνπ έθηαλαλ ζηα απηηά ηνπ θόζκνπ κέζσ ηνπ ξαδηνθώλνπ. Με ιίγα ιόγηα ν ξόινο ηνπ ξαδηνθώλνπ ζηνλ Β' Παγθόζκην πόιεκν ήηαλ πςίζηεο ζεκαζίαο θαη ζπλέβαιε κε ηνλ ηξόπν ηνπ ζηε δηακόξθσζε κηαο πνιεκηθήο ζθέςεο ζηνπο πνιίηεο ε νπνία έγηλε θαη πξάμε. Έηζη ν Β' Παγθόζκηνο πόιεκνο είλαη έλα ιακπξό παξάδεηγκα ηνπ ηεξάζηηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ ηα κέζα ελεκέξσζεο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ αθνύ επεξεάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο θαη πνιιέο θνξέο αιιάδνπλ ηε γλώκε ηνπο κε απνηέιεζκα λα ηνπο πεξλάλε δηάθνξα ιάζνο κελύκαηα. Eurovision Σν ξαδηόθσλν ζπλέβαιιε θαη ζηε δηάδνζε θαιιηηερληθώλ δηαγσληζκώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε γλσζηή ζε όινπο καο Eurovision ηεο νπνίαο ε πξώηε κεηάδνζε ήηαλ κέζσ ξαδηνθώλνπ. Ο Γηαγσληζκόο Σξαγνπδηνύ ηεο Eurovision (ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζην θείκελν σο Eurovision), είλαη εηήζηνο δηαγσληζκόο πνπ δηνξγαλώλεηαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Ραδηνηειενπηηθήο Έλσζεο, ζηνλ νπνίν θάζε ρώξα ζπκκεηέρεη κε έλα ηξαγνύδη πνπ πξέπεη λα εξκελεπηεί δσληαλά ζηελ ηειεόξαζε. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ςεθνθνξία από ηελ νπνία πξνθύπηεη ην δεκνθηιέζηεξν ηξαγνύδη. Κάζε ρώξα ζπκκεηέρεη κέζσ ηεο θξαηηθήο ηεο ηειεόξαζεο (πνπ απνηειεί κέινο ηεο EBU) θαη απνζηνιή ηεο είλαη λα επηιέμεη ην ηξαγνύδη θαη ηνλ εξκελεπηή πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηελ ρώξα ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό. Ο δηαγσληζκόο δηεμάγεηαη αλειιηπώο θάζε ρξόλν από ην 1956 θαη απνηειεί έλαλ από ηνπο καθξνβηόηεξνπο ηειενπηηθνύο ζεζκνύο. Δθηόο απηνύ, απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν δηαγσληζκό ηνπ είδνπο ηνπ πνπ δηνξγαλώλεηαη αλά ην παγθόζκην: ν αξηζκόο ησλ ηειεζεαηώλ πνπ ηνλ παξαθνινπζνύλ εηεζίσο

14 εθηηκάηαη κεηαμύ 100 θαη 600 εθαηνκκπξίσλ. Δλδεηθηηθά, κεηαδίδεηαη ζε ρώξεο όπσο: Απζηξαιία, Καλαδάο, Αίγππηνο, Ηνξδαλία, Υνλγθ Κνλγθ, Ηλδία, Κνξέα, Νέα Εειαλδία θαη ΖΠΑ αλ θαη απηέο νη ρώξεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό. O δηαγσληζκόο πνπ πξνηάζεθε είρε ζαλ βάζε ηνλ δηαγσληζκό ηξαγνπδηνύ ηνπ αλ Ρέκν (Ηηαιία) θαη επίζεο είρε ηελ πξόθιεζε ελόο ηερλνινγηθνύ πεηξάκαηνο δσληαλήο ηειεόξαζεο. Δθείλε ηελ επνρή ήηαλ πνιύ θηιόδνμν ζρέδην λα ζπκκεηέρνπλ ρώξεο ζε έλα επξύ ηειενπηηθό δίθηπν. Γνξπθνξηθή ηειεόξαζε ηόηε δελ ππήξρε θαη ην ιεγόκελν Γίθηπν ηεο Eurovision απνηεινύηαλ από επίγεηνπο αλακεηαδόηεο. Σν Ραδηόθσλν ήκεξα Live 24 ε απηό ην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην ξαδηόθσλν ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα. Σν ξαδηόθσλν από ηελ εθεύξεζή ηνπ κέρξη ζήκεξα έρεη ζεκεηώζεη ζεκαληηθέο πξνόδνπο, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηε δσή ησλ αλζξώπσλ όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη. Σν ξαδηόθσλν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο παξάγνληαο κέζα από ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα αλαπηπρηνύλ δηάθνξεο δεμηόηεηεο αθνύ πξνζθέξεη πνηθίιεο ζέζεηο εξγαζίαο βνεζώληαο ην άηνκν λα αλαδείμεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ, κεηαηξέπνληάο ην ζε κέζν παηδεπηηθό. Ζ δπλακηθόηεηα θαη ε δσληάληα πνπ μερεηιίδεη από ην ξαδηόθσλν θάλεη ην ελδηαθέξνλ, ησλ λέσλ θπξίσο, νινέλα θαη κεγαιύηεξν. Απηό κόλν θαιό απνηέιεζκα κπνξεί λα έρεη αθνύ επηηπγράλεηαη ε όμπλζε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο. Αλακθηζβήηεηα απνηειεί έλα κέζν πιεξνθόξεζεο, αιιά θαη κία επράξηζηε ζπληξνθηά. Έλαο ιόγνο πνπ ζα ην επηιέγακε γηα ζπληξνθηά είλαη γηα ζπκβαηηθόηεηά ηνπ, κηα θαη κπνξείο λα ην αθνύζεηο ζην απηνθίλεην, ζην ηξέλν, ζηελ παξαιία ζην γξαθείν ή όπνπ αιινύ εζύ ζειήζεηο. Οη εθζπγρξνληζκέλεο κνξθέο ξαδηνθώλνπ απνηεινύλ έλα αθόκα πιενλέθηεκα αθνύ πιένλ κπνξείο λα αθνύζεηο ξαδηόθσλν όρη κόλν από ζπζθεπέο ξαδηνθώλνπ, αιιά θαη από ηελ ηειεόξαζε θαη από ην δηαδίθηπν. ηελ Αζήλα ππάξρνπλ ζπλνιηθά 48 ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί νη νπνίνη ρσξίδνληαη 8 θαηεγνξίεο : Δηδήζεηο/Αζιεηηθά Γηεζλήο Μνπζηθή Διιεληθή Mainstream Ρνθ Γηάθνξα Διιεληθά Θξεζθεπηηθή Παξαδνζηαθά Διιεληθά Έληερλα

15 Αο δνύκε ηελ θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά: Δηδήζεηο/Αζιεηηθά Έλα απ ηα πνιιά είδε ησλ ξαδηνθώλσλ απνηεινύλ νη εηδήζεηο πνπ είλαη πάληα ζε ζπλδπαζκό κε ηα αζιεηηθά. Απηνί ζηαζκνί είλαη 15 θαη είλαη νη εμήο: Αξηζηεξά ζηα FM 90.2 Air FM Alpha 98.9 Athens 98.4 Βήκα FM 99.5 Easy 97.2 Epikoinonia FM 94 ERA Sports ERT Filia Net Nova Sports FM 94.6 Real FM 97.8 Sentra FM Skai Radio Flash 96 Οη ζπγθεθξηκέλνη ξαδηνθσληθνί δέθηεο πξνζειθύνπλ πνιύ θόζκν, επεηδή κέζσ απηώλ κπνξνύκε λα ελεκεξσζνύκε γηα δεηήκαηα ηεο ρώξαο καο θαη όρη κόλν. Οη εθπνκπέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηνύο ηνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο θαηαθέξλνπλ λα καο έρνπλ πάληα ζηελ επηθαηξόηεηα ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζε παγθόζκην επίπεδν. Πξνζειθύεη θπξίσο ην αληξηθό θνηλό γηαηί ελεκεξώλεηαη αθαηάπαπζηα γηα απνηειέζκαηα αγώλσλ θαη γηα πξνγλσζηηθά ζηνλ ζηνηρεκαηηθό ρώξν. Δπίζεο θάπνηεο αληηδξάζεηο ησλ ζρνιηαζηώλ έρνπλ «γξάςεη ηζηνξία». Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ν ζρνιηαζκόο ηνπ Υειάθε ζηελ πνξεία ηεο Διιάδαο ζην Euro ην Γηεζλήο Μνπζηθή Αλάκεζα ζηνπο πνιπάξηζκνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο ηεο Αζήλαο, αξθεηνί από απηνύο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ παίδνπλ μέλε κνπζηθή. Ο αθξηβήο αξηζκόο απηώλ είλαη 15 θαη είλαη νη εμήο: Athens Dj 95.2 Energy 88.6 Galaxy 92 ERT Trito 90.9 Hot Fm Kiss Fm 92.9 Kosmos 93.6 Liquid Fm Mad Radio Music 89.2 Nitro Orange 93.2

16 Radio Veronica Sto kokkino V Fm 88.3 Ο θαζέλαο από απηνύο ηνπο ζηαζκνύο πεξηέρεη κηα κεγάιε γθάκα μελόζηηρσλ ηξαγνπ δηώλ, όρη απαξαίηεηα κόλν από μέλνπο θαιιηηέρλεο αιιά θαη από εγρώξηνπο. Οη ώξεο ηεο εκέξαο δελ θαιύπηνληαη κόλν από κνπζηθή, αιιά θαη από πνηθίιεο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο κε δηαθνξεηηθνύο παξνπζηαζηέο/ ξαδηνθσληθνύο παξαγσγνύο. Οη εθπνκπέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη είηε ςπραγσγηθέο από ηα δηάθνξα ζπκκεηνρηθά παηρλίδηα κε ηνπο αθξναηέο, είηε ελεκεξσηηθέο από ηηο παγθόζκηεο πεξίεξγεο εηδήζεηο. Ο αξηζκόο ησλ παξνπζηαζηώλ πνηθίιεη αλαιόγσο ηελ ώξα αθξόαζεο ηεο ελ ιόγσ εθπνκπήο, γηα παξάδεηγκα λσξίο ην πξσί νη παξνπζηαζηέο είλαη ζπλήζσο δύν κε ηξεηο, ελώ αξγά ην βξάδπ έλαο. Πέξα από ηελ κνπζηθή θαη ηηο εθπνκπέο ζεκαληηθό ρξόλν κέζα ζηελ εκέξα θαηαιακβάλνπλ θαη νη δηαθεκίζεηο ησλ νπνίσλ ηα έζνδα, όπσο πξνθαλέο, είλαη αμηνπνηνύληαη γηα ηα έμνδα ηνπ ζηαζκνύ. Οη κεγαιύηεξνη από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο, όπσο ν Athens Dj, ην Mad Radio νξγαλώλνπλ δηάθνξεο εθδειώζεηο αλνηρηέο γηα ην θνηλό. ηηο εθδειώζεηο απηέο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη λένη θαιιηηέρλεο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπο. ηηο κεγαιύηεξεο δηνξγαλώζεηο ην παξώλ δίλνπλ θαη μέλνη θαιιηηέρλεο γηα δηαθήκηζε ηνπ νλόκαηόο ηνπο θαη ζηελ ρώξα καο. Μία από ηηο κεγαιύηεξεο απηέο εθδειώζεηο πξαγκαηνπνίεζε ην Mad Radio πνπ αλήθεη ζην κνπζηθό θαλάιη MAD, ηνλ Διιεληθό ηειηθό ηεο Eurovision όπνπ εθηόο από ηνπο δηαγσληδόκελνπο εκθαλίζηεθαλ θαη μέλνη θαιιηηέρλεο πξώελ ληθεηέο ηελ Eurovision. Δπίζεο δηνξγαλώλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Amita Motion ηελ κεγάιε ζπλαπιία ηεο ρξνληάο ηελ εκέξα ζεηηθήο ελέξγεηαο θαζώο θαη ηα MAD Awards, ηα κεγαιύηεξα κνπζηθά βξαβεία ζηελ Διιάδα. Ο Athens DJ δηνξγαλώλεη δηαγσληζκνύο κε ηα κεγαιύηεξα θαη αθξηβόηεξα βξαβεία. Ο αξηζκόο ησλ ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ κε δηεζλή κνπζηθή κηιά από κόλνο ηνπ γηα ηελ αγάπε πνπ έρνπλ νη Έιιελεο γηα ηελ δηεζλή κνπζηθή Διιεληθή Mainstream Δπίζεο έρνπκε ηελ θαηεγνξία κε ηνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο πνπ παίδνπλ ειιεληθή mainstream κνπζηθή, νη νπνίνη είλαη 6 ζηνλ αξηζκό. Τπάξρνπλ δειαδή νη : Α100 FM Lampsi FM 92.3 Oasis FM 88 Parea 104 Rythmos 94.9 Sfera Mainstream είλαη ε επηθξαηνύζα ηάζε, ην θπξίαξρν ξεύκα, «ηεο κόδαο». Mainstream είλαη ε επξέσο δηαδνκέλε θαη δεκνθηιήο κνπζηθή. Γειώλεη ηε κνπζηθή πνπ είλαη νηθεία θαη unthreatening ζηηο κάδεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ιατθή κνπζηθή, πνπ κνπζηθή, ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ κνπζηθή, πνπ-ξαπ ή ξνθ-πνπ. ηελ Διιάδα ην «mainstream» έρεη θαζηεξσζεί σο «κε μερσξηζηόο» θαη κπνξεί λα είλαη απηόο πνπ είλαη ζηε κόδα, απηόο πνπ δελ ήηαλ πνηέ, αιιά έρεη γίλεη κόδα

17 αθξηβώο γη' απηό, ε εύθνιε ιύζε, ε ζηαζεξή αμία, απηό πνπ δελ μερσξίδεη γηα ην θνβεξό ηνπ γνύζην, αιιά πνπ «πνπιάεη ζαλ ηξειόο». Ρνθ Οη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί πνπ παίδνπλ ξνθ κνπζηθή είλαη ηξείο, πξάγκα πνπ δειώλεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπζηθήο δελ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηελ Διιάδα. Οη ζηαζκνί πνπ παίδνπλ ξνθ είλαη νη εμήο: Atlantis FM Rock FM 96.9 Radio Γηάθνξα Διιεληθά Έρνπκε αθόκα θαη ηνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο πνπ παίδνπλ δηάθνξα ειιεληθά θαη είλαη κόλν δύν ζηαζκνί. Απηνί είλαη: Free Angel 91.8 ERT Deutero Θξεζθεπηηθή ηελ Αζήλα ππάξρνπλ επίζεο 2 ζξεζθεπηηθνί ζηαζκνί. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη ηόζνη ιίγνη είλαη γηαηί ε πιεηνλόηεηα απνηειείηαη από λένπο νη νπνίνη δελ αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν ζηε ζξεζθεία. Γελ είλαη όκσο κόλν νη λένη αθνύ νη γξήγνξνη ξπζκνί δσήο δελ αθήλνπλ ειεύζεξν ρξόλν θαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο λα αζρνιεζνύλ. Παξόι απηά, νη ζηαζκνί απηνί εκπεξηέρνπλ εθπνκπέο ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, όπσο επίζεο θαη δσληαλέο ιεηηνπξγίεο γηα όζνπο επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ρσξίο λα πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία. Οη δύν απηνί ινηπόλ ζηαζκνί είλαη νη : Church of Greece 89.5 Church of Piraeus 91.2 Παξαδνζηαθά Διιεληθά Δπηπιένλ, ππάξρεη ε θαηεγνξία ησλ παξαδνζηαθώλ ειιεληθώλ ή αιιηώο ησλ ιατθώλ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία έρνπκε 2 ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο : Derti 98.6 Kriti FM 87.5 Έληερλα Σέινο, έρνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ έληερλσλ ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ. Απηνί είλαη νη εμήο: Diesi Melodia FM 99.2

18 Σα έληερλα ηξαγνύδηα είλαη έλαο θιάδνο ησλ ιατθώλ γηαηί ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αλαθέξνληαη ζε ίδηεο θαηαζηάζεηο απιώο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Γειαδή ελώ ηα ιατθά ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη πην βαξηά θαη πην ζθιεξά θαη δελ ηαηξηάδεη ζηνλ ραξαθηήξα θάπνησλ αλζξώπσλ, πξνηηκνύλ ηα έληερλα πνπ είλαη πην ήξεκα θ ήπησλ ηόλσλ. Απηό δελ ζεκαίλεη βέβαηα όηη δελ κπνξνύλ λα αθνύλ απηό ην είδνο κνπζηθήο θαη άλζξσπνη δηαθνξεηηθνύ ραξαθηήξα.

19 Ηλικίαρ Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Φύιν Κνξίηζη: 25 Αγόξη: 25 ύλνιν: 50 Φύλο Κορίηζι: Αγόρι: ε απηήλ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία είρακε ίζεο αληαπνθξίζεηο ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα

20 Δξώηεζε 1: Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα αθνύηε ξαδηόθσλν; Ληγόηεξν από κία: ώξεο: : 6 ύλνιν: 50 Ποζόηηηα ωπών ακπόαζηρ Λιγόηερο από μία: 1-3 ώρες: 3+ : Οη γξήγνξνη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ λέσλ δελ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα αθνύλ πνιιέο ώξεο ξαδηόθσλν

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα