ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :30959 /ΓΠ8602 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα Θέμα : Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: «1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010. Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού 1

2 προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 241, του ν. 3463/2006, ορίζονται τα εξής: «Η συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες θέσεις μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Στις θέσεις αυτές με την ίδια απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εντάσσεται, αυτοδικαίως, το προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό». Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010. Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό 2

3 των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων. Ο Δήμος Βόλου προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αρτέμιδας, Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριάς, Αισωνίας και της Κοινότητας Μακρινίτσας. Στους ανωτέρω Δήμους λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: 1. «Κέντρο Παιδιού» Δήμου Βόλου, που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 442/1984 τ.β ),συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ. 6077/ απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 302/1996 τ.β ), συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1842/2003τ.Β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 313/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 370/2004 τ.β ) 2. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου Βόλου που συστάθηκε με την αριθ. 7328/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 255/1984 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 432/1984 τ.β ). «Β Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με την αριθ. 2507/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 171/1988 τ.β ), τα οποία συγχωνεύτηκαν σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Βόλου» με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 750/1991τ.Β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 2479/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 383/1994 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 8915/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθύντη Μαγνησίας (ΦΕΚ 549/1997 τ.β ). 3. «Φιλαρμονική Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με το διάταγμα του βασιλέως Παύλου την 20 η Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 249/1957 τ.α ), το οποίο τροποποιήθηκε με την αριθ.9779/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 4. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με την αριθ.12236/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 432/1984 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 9778/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 5. «Μουσείο Αλέξανδρου Κ. Δάμτσα» που συστάθηκε με την αριθ.12188/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 879/1996 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.20505/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 1170/1996 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.9788/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 549/1997 τ.β ). 3

4 6. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου» που συστάθηκε με το υπ αριθ.294/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 108/1983 τ.α ), το οποίο προσαρμόστηκε στις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ/τος 410/1995 με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ612/2001 τ.β ). 7. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Νέας Ιωνίας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 482/1985 τ. Β ) 8. «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1438/2000 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με τη συγχώνευση σε νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1898/2003 τ.β ) 9. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ. 252/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 162/2006 τ.β ) 10. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Νέας Αγχιάλου» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 589/2001 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 7230/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1514/2009 τ. Β ) 11. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγριάς»που συστάθηκε με την αριθ. 2990/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 188/1985 τ.β ) 12. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Αγριάς» που συστάθηκε με το αριθ. 160/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 61/1986 τ.α ), μετατράπηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/2001 τ. Β ) σε Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αγριάς με την ονομασία «Παιδικός Σταθμός Αγριάς» και τροποποιήθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1712/2001 τ.β ) 13. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 858/1993τ.Β ) 14. «Δημοτικό Κέντρο Ερευνών Μελετών Βόλου (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.Β)» που συστάθηκε με το υπ αριθ. 405/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 75/1982 τ.α ), το οποίο τροποποιήθηκε με την αριθ.1228/ απόφαση του νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 139/1987τ.Β ), η τροποποιήθηκε με την αριθ.9786/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 551/1997 τ.β ) 15. «Κοινοτική χορωδία» Κοινότητας Αγριάς που συστάθηκε με την αριθ. 3325/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΦΕΚ 332/1998τ.Β ) 16. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγριάς» που συστάθηκε με το υπ αριθ. 83/ διάταγμα του Προέδρου Δημοκρατίας (ΦΕΚ 152/1973 τ.α ). 17. «Κέντρο ισότητας και Λαϊκής επιμόρφωσης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 4

5 18. «Κέντρο Κοινωνικής Ιατρικής Πρόνοιας και Πρόληψης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 19. «Ιστορικό Αρχείο Κέντρο Ιστορικής Ανάδειξης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 20. «Κέντρο Αγροτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 21. «Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 22. «Κέντρο περιβάλλοντος ανάπτυξης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 23. «Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 24. «Κέντρο νεότητας Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 25. «Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 26. «Κοινοτικό μουσείο κοινότητας Πορταριάς» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 742/1996) και μετονομάστηκε σε «Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Πορταριάς» με την αριθ. 68/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πορταριάς (ΦΕΚ 1021/2008τ.Β ) 27. «Πνευματικό πολιτιστικό κέντρο» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 28. «Κοινοτική πινακοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 29. «Κοινοτικό Θέατρο - Κινηματογράφος» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 30. «Κοινοτική φιλαρμονική» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) και συγχωνεύτηκε με το «Κοινοτικό ωδείο» σε ένα νομικό πρόσωπο «Κοινοτική Φιλαρμονική - Ωδεία» με την αριθ. 144/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 98/1997τ.Β ) 31. «Κοινοτική βιβλιοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 5

6 32. «Κέντρο ιατρικής πρόληψης πρόνοιας» Κοινότητας Πορταριάς που συγχωνεύτηκαν με την αριθ. 145/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 91/1997τ.Β ) 33. «Κέντρα νεότητας αθλητικά κέντρα Κοινότητας Πορταριάς» που προήλθαν από τη συγχώνευση επτά νομικών προσώπων με την αριθ. 143/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 97/1997τ.Β ) 34. «Βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων» Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/1999τ.Β ) 35. Νομικό Πρόσωπο «Τουρισμού» Δήμου Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 291/1999τ.Β ) 36. «Αγροτικής ανάπτυξης κατάρτισης επιμόρφωσης αγροτών» Δήμου Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 291/1999τ.Β ) 37. «Κοινοτικός βρεφονηπιακός και παιδικός σταθμός Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16480/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 38. «Κοινοτικό Κινηματοθέατρο Μακρυνιτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 39. «Κοινοτική Πινακοθήκη Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 40. «Κέντρο προληπτικής ιατρικής και πρόνοιας Κοινότητας Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 41. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 42. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακής μουσικής λαϊκών οργάνων και ελληνικών χορών» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 43. «Κέντρο νεολαίας και αθλητισμού κοινότητας Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 44. «Μουσείο λαϊκής τέχνης και ιστορίας Μακρινίτσας Πηλίου» που συστάθηκε με την αριθ.16481/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 45. «Κοινοτική βιβλιοθήκη Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 46. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακών τεχνών Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16479/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 958/1996τ.Β ) 6

7 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 (αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/ ) του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. ια του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήμο και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισμού ή το αντίστροφο. Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. Ακόμη, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου επιβάλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασίας συγχώνευσης. Με την αριθμ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αποφασίστηκε η διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Αλεξάνδρου Δάμτσα» ως αυτοτελούς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΣΑΗΔ το σχετικό αίτημα. Από τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ. τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικωμένων (ΚΑΠΗ) των πρώην Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας και Αγριάς, καθώς και Δημοτικό Κέντρο Ερευνών Μελετών Βόλου (ΔΗΚΕΜΒ), επειδή ανήκουν στον τομέα της πρόνοιας, που θα ασκείται από την κοινωφελή επιχείρηση, θα καταργηθούν και οι σκοποί τους θα ασκηθούν από το Δήμο Βόλου. Ακόμη θα καταργηθούν και τα ακόλουθα ανενεργά Ν.Π.Δ.Δ.: α. Κέντρο Ισότητας και Λαϊκής Επιμόρφωσης Δήμου Αρτέμιδας β. Κέντρο Κοινωνικής Ιατρικής Πρόνοιας και Πρόληψης Δήμου Αρτέμιδας γ. Κέντρο Αγροτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Δήμου Αρτέμιδας δ. Τουριστική Αναπτυξη και Προβολή Δήμου Αρτέμιδας ε. Κέντρο Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Φυσικών Πόρων Δήμου Αρτέμιδας στ. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κοινότητας Πορταριάς ζ. Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης Πρόνοιας Κοινότητας Πορταριάς η. Νομικό Πρόσωπο Τουρισμού Πορταριάς θ. Αγροτικής Ανάπτυξης Κατάρτισης Επιμόρφωσης Αγροτών Πορταριάς ι. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Πρόνοιας Μακρυνίτσας Στα υπόλοιπα από τα πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ που θα συγχωνευθούν σε ένα Ν.Π.Δ.Δ απασχολούνται 179 άτομα προσωπικό, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα: 7

8 Μόνιμο προσωπικό: 99 άτομα Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικών Έντεκα (11) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Γυμναστών Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Ναυαγοσωστών Δεκαοχτώ (18) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων Οχτώ (8) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών Τέσσερις (4) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Επτά (7) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών. Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών. Δώδεκα (12) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Μαγείρων Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Κηπουρών Τρεις (3) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων Δύο (2) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Μεταλλικών εγκαταστάσεων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Λογιστών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνολόγων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής Τέσσερις (4) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Νοσοκόμων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Έννιά (9) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 80 άτομα Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικών Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Γυμναστών Έξη (6) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Δασκάλων Μουσικής Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Φυλάκων Έξη (6) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Πέντε (5) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ξυλουργών 8

9 Τριάντα (30) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Μουσικών(Μερικής Απασχόλησης) Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Φυλάκων Δέκα (10) υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Στο Νομικό Πρόσωπο θα μεταφερθεί και το πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευόμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων που θα αποφασιστεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/2010 τ.α ), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/2011 τ.α) «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο, ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.», οι παρακάτω Κοινωφελείς Επιχειρήσεις : α. Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου β. Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗΚΙ) Δήμου Βόλου γ. Επιχείρηση Αθλητισμού Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α.) δ. Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας ε. Πολιτιστικός Οργανισμός Αρτέμιδας στ. Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου ΚΕΚ ΔΕΟΒ δεν περιλαμβάνονται στις προς συγχώνευση Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λύονται προκειμένου οι δράσεις μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του ΝΠΔΔ που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση να είναι διακριτές και να μην υφίστανται επικαλύψεις, με δεδομένη τη δομή και τη νομική φύση των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων του Δήμου και την άσκηση της αρμοδιότητας της Δια Βίου 9

10 Μάθησης σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 13 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 και του νόμου 3879/2010. Από τις επιχειρήσεις αυτές, οι δραστηριότητες των πέντε (5) πρώτων θα αναληφθούν από το παρόν νομικό πρόσωπο και της έκτης από το Δήμο Βόλου. Ύστερα από τα πιο πάνω, το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., θα αναπτύσσει τους σκοπούς του, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου, στους ακόλουθους τομείς: α) Αθλητισμός β) Πολιτισμός γ) Εκπαίδευση Παιδιού Μετά από αυτά θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των παρακάτω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: 1. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου» 2. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου» 3. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού» 4. «Κέντρο Νεολαίας και Αθλητισμού Κοινότητας Μακρινίτσας» 5. «Κέντρο Νεότητας Αθλητικό Κέντρο Αρτέμιδας» 6. «Κέντρα Νεότητας Αθλητικά Κέντρα Πορταριάς» 7. «Φιλαρμονική Δήμου Βόλου» 8. «Κοινοτική Φιλαρμονική» Κοινότητας Πορταριάς 9. «Χορωδία Αγριάς» 10. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγριάς» 11. «Πολιτιστικό Κέντρο Αρτέμιδας» 12. «Ιστορικό Αρχείο Κέντρο Ιστορικής Ανάδειξης Αρτέμιδας» 13. «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς» 14. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Πορταριάς» 15. «Κοινοτική Πινακοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς» 16. «Κοινοτικό Θέατρο Κινηματογράφος Κοινοτητας Πορταριάς» 17. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς 18. «Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων» Πορταριάς 19. «Κοινοτική Πινακοθήκη Μακρινίτσας» 20. «Κοινοτικό Κινηματοθέατρο Μακρυνίτσας» 21. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Μακρυνίτσας» 22. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακών τεχνών Μακρυνίτσας» 23. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακής μουσικής λαϊκών οργάνων και ελληνικών χορών» Μακρυνίτσας 24. «Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Μακρινίτσας» 25. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Μακρινίτσας» 26. «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου» 27. «Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» 10

11 28. «Προκόπειος Παιδικός Σταθμός Αγχιάλου» 29. «Παιδικός Σταθμός Αγριάς» 30. «Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός Μακρυνίτσας» και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Βόλου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» το οποίο θα αποτελείται από τα κάτωθι ΝΠΔΔ: 1. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με την αριθ.12236/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 432/1984 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 9778/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 2. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου» που συστάθηκε με το υπ αριθ.294/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 108/1983 τ.α ), το οποίο προσαρμόστηκε στις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ/τος 410/1995 με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2612/2001 τ.β ). 3. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 858/1993τ.Β ). 4. Κέντρο Νεολαίας και Αθλητισμού Κοινότητας Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 5. «Κέντρο νεότητας Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 6. «Κέντρα νεότητας αθλητικά κέντρα Κοινότητας Πορταριάς» που προήλθαν από τη συγχώνευση επτά νομικών προσώπων με την αριθ. 143/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 97/1997τ.Β ) 7. «Φιλαρμονική Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με το διάταγμα του βασιλέως Παύλου την 20η Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 249/1957 τ.α ), το οποίο τροποποιήθηκε με την αριθ.9779/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 8. «Κοινοτική Φιλαρμονική» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) και συγχωνεύτηκε με το «Κοινοτικό ωδείο» σε ένα νομικό πρόσωπο «Κοινοτική Φιλαρμονική - Ωδεία» με την αριθ. 144/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 98/1997τ.Β ) 9. «Κοινοτική χορωδία» Κοινότητας Αγριάς που συστάθηκε με την αριθ. 3325/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΦΕΚ 332/1998τ.Β ) 10. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγριάς που συστάθηκε με το υπ αριθ. 83/ διάταγμα του Προέδρου Δημοκρατίας (ΦΕΚ 152/1973 τ.α ) 11

12 11. «Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 12. Ιστορικό Αρχείο Κέντρο Ιστορικής Ανάδειξης Δήμου Αρτέμιδας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (1825/1999) 13. «Κοινοτικό Μουσείο Κοινότητας Πορταριάς» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 742/1996) και μετονομάστηκε σε «Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Πορταριάς» με την αριθ. 68/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πορταριάς (ΦΕΚ 1021/2008τ.Β ) 14. «Πνευματικό πολιτιστικό κέντρο» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 15. «Κοινοτική Πινακοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ). 16. «Κοινοτικό Θέατρο - Κινηματογράφος» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 17. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 18. «Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων» Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/1999τ.Β ) 19. Κοινοτική Πινακοθήκη Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 20. «Κοινοτικό Κινηματοθέατρο Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 21. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 22. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακών τεχνών Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16479/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 958/1996τ.Β ) 23. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακής μουσικής λαϊκών οργάνων και ελληνικών χορών» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 24. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ.16481/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 25. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 12

13 26. «Κέντρο Παιδιού» Δήμου Βόλου, που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 442/1984 τ.β ),συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ. 6077/ απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 302/1996 τ.β ), συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1842/2003), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 313/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 370/2004 τ.β ). 27. «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1438/2000 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με τη συγχώνευση σε νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1898/2003 τ.β ). 28. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Νέας Αγχιάλου» που συστάθηκε με το αριθ. 559/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 98/1982τ.Α ), μετατράπηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 589/2001 τ.β ) σε ΝΠΔΔ με την ονομασία «Παιδικός Σταθμός Αγχιάλου», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 7230/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου μετονομάστηκε σε «Προκόπειος Παιδικός Σταθμός Αγχιάλου» (ΦΕΚ 1514/2009 τ. Β ). 29. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Αγριάς» που συστάθηκε με το αριθ. 160/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 61/1986 τ.α ), μετατράπηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/2001 τ. Β ) σε Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αγριάς με την ονομασία «Παιδικός Σταθμός Αγριάς» και τροποποιήθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1712/2001 τ.β ). 30. «Κοινοτικός Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16480/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» 13

14 Άρθρο 2 ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΙ: Οι σκοποί του νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των λυθεισών κοινωφελών επιχειρήσεων α. Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου β. Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗΚΙ) Δήμου Βόλου γ. Επιχείρηση Αθλητισμού Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α.) δ. Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας ε. Πολιτιστικός Οργανισμός Αρτέμιδας που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. ακόλουθοι: 3938/2011 (ΦΕΚ 61/2011 τ.α), είναι οι - Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και η δημιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων - Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανάλογων πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές σκηνές, κινηματογραφικές λέσχες, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, σχολές χορού, εργαστήρια εικαστικών τεχνών, κ.α) - Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, την υποστήριξη της οικογένειας, καθώς και η μελέτη και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων Ειδικότερα η σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι οι εξής: Στον Τομέα Αθλητισμού - Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 14

15 - Η υποστήριξη του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων - Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύματος και η δια βίου άσκηση των συμπολιτών μας. - Η υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών γεγονότων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας - H διοργάνωση σχολών εκμάθησης κανονισμών αθλημάτων και προστασίας των αθλουμένων. - Η παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων, μέσων και υπηρεσιών για άθληση. - Η ανάπτυξη του εθελοντικού αθλητικού κινήματος και η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες για άθληση. - Η συμμετοχή σε κάθε είδους χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την επίτευξη των παραπάνω Στον Τομέα του Πολιτισμού Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου. -Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Βόλου και του ΝΠΔΔ -Θεατρικές παραγωγές και συμπαραγωγές με άλλα θεατρικά σχήματα και ΔΗΠΕΘΕ -Αξιοποίηση των υποδομών θεάτρου και υποστήριξη των συναφών ομάδων και των ανθρωπίνων πόρων στην περιοχή Λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Tέχνης και Υποκριτικής και Θεατρικού Ερασιτεχνικού Εργαστηρίου Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης λειτουργεί με στόχο τη χορήγηση επαγγελματικών διπλωμάτων υποκριτικής. Η λειτουργία της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης επικεντρώνεται στο υψηλό επίπεδο σπουδών και στη χορήγηση διπλωμάτων που παρέχουν επαγγελματική αποκατάσταση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρμόδιου φορέα που ελέγχει και πιστοποιεί τους τίτλους σπουδών. - Το εκπαιδευτικό έργο εμπλουτίζεται με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεργασίες με παρεμφερή Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Οργάνωση, στήριξη και παραγωγή κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. - Ανακοίνωση των σύγχρονων δεδομένων της επιστήμης, του λόγου και της τέχνης μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώσεων λόγου και αφιερωμάτων - Διοργάνωση, παραγωγή ή συμμετοχή σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις - Διοργάνωση και παρουσίαση κάθε είδους ιστορικών και εικαστικών εκθέσεων, έργων τέχνης ή χειροτεχνίας καθώς και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδόσεων - Προβολή κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ στις διαθέσιμες κινηματογραφικές αίθουσες. 15

16 - Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και παραγωγή διακριτών πολιτιστικών προϊόντων που προβάλλουν και ενισχύουν την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. - Ανάδειξη και προβολή της τέχνης της αφήγησης και των παραμυθιών με εκδηλώσεις, φεστιβάλ και κάθε είδους δραστηριότητα που ενισχύει τη σύνδεση των παραδόσεων και της ιστορικής μνήμης με το σήμερα - Ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου (Θέατρα, Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα, Κινηματογράφοι, κυλικεία υποδοχής επισκεπτών, κ.α) - Συνεργασία και υποστήριξη του έργου των επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Πανεπιστήμιο, επιστημονικά και πολιτιστικά σωματεία, χορωδιακά, θεατρικά σχήματα, κ.α) Λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας Λειτουργία Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης με στόχο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, των αρχείων, μουσείων και βιβλιοθηκών με αντικείμενα: - Τη λειτουργία τμήματος αρχείων και τεκμηρίωσης, το οποίο θα συγκεντρώνει, θα διαχειρίζεται και θα επεξεργάζεται τις πηγές κάθε είδους και μορφής που συνδέονται με τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, θα έχει την ευθύνη αξιοποίησης του ιστορικού δημοτικού αρχείου - Την ίδρυση, λειτουργία, επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των δημοτικών βιβλιοθηκών - Τη διαχείριση και αξιοποίηση των προσκτήσεων και δωρεών προς την πρώην κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου» - Την ίδρυση, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών. - Την αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων και μνημείων - Τη συμμετοχή σε δίκτυα και σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από εθνικούς ή διεθνείς πόρους - Τη λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών υπό μορφή παραρτημάτων στις Δημοτικές Ενότητες. Κατάρτιση παιδιών και νέων στον τομέα της Μουσικής- Δημοτικά Ωδεία - Η λειτουργία δημοτικών ωδείων και σχολών μουσικής με την οργάνωση τμημάτων με στόχο την χορήγηση επαγγελματικών διπλωμάτων μουσικών οργάνων. Η λειτουργία των τμημάτων επικεντρώνεται στο υψηλό επίπεδο σπουδών και στη χορήγηση διπλωμάτων που παρέχουν επαγγελματική αποκατάσταση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρμόδιου φορέα που ελέγχει και πιστοποιεί τους τίτλους σπουδών. - Το εκπαιδευτικό έργο εμπλουτίζεται με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεργασίες με παρεμφερή Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Δημιουργική απασχόληση, τέχνες και εικαστικά για παιδιά και ενήλικες - Σεμινάρια, δημιουργική απασχόληση και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους και ενήλικες στις τέχνες, τα εικαστικά, τις νέες τεχνολογίες και σε 16

17 κάθε τομέα που καλλιεργεί την αισθητική αγωγή και την καλλιτεχνική έκφραση και παιδεία, περιλαμβανομένων εργαστηρίων ζωγραφικής, κεραμικής, γλυπτικής, θεατρικής αγωγής, μουσικής προπαιδείας, πληροφορικής, κλπ. - Προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου με τη λειτουργία εξειδικευμένων σύγχρονων δανειστικών βιβλιοθηκών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων. Διοργάνωση κάθε είδους εκθέσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα (πρωτότυπα έργα εικονογράφησης παιδικών βιβλίων, έργων παιδιών εικαστικών εργαστηρίων ζωγραφικής, κεραμική, κατασκευές και προγράμματα που πλαισιώνουν τις εκθέσεις). Σχολή χορού και συναφείς δραστηριότητες - Εκπαίδευση παιδιών στο κλασικό μπαλέτο, μοντέρνο χορό, χορογυμναστική, χοροθέατρο, κλπ. - Οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων χορού σε στέκια νεότητας και κοινωνικά κέντρα για νέους και ενήλικες - Δράσεις επίδειξης και προβολής της τέχνης του χορού και συνεργασία με τα άλλα τμήματα της κοινωφελής, ιδιαίτερα για την παραγωγή κοινών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικά προγράμματα. Λειτουργία Συμφωνικής Ορχήστρας - Αξιοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής, τόνωση της μουσικής ζωής του τόπου. - Ευαισθητοποίηση του κοινού στο συμφωνικό ρεπερτόριο, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των νέων και των παιδιών με τη συμφωνική μουσική μέσα από τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πραγματοποίηση ηχογραφήσεων, μαγνητοσκοπήσεων εκτέλεσης μουσικών έργων, καθώς και των μουσικών εκδηλώσεων της. Κυκλοφορία των προϊόντων που προκύπτουν από αυτές, με οποιοδήποτε μέσο αναπαραγωγής και μετάδοσης, όπως CD, CD ROM, διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ. Σύνδεση της Συμφωνικής μουσικής με άλλες τέχνες, όπως όπερα, οπερέτα, μιούζικαλ, χορός, κινηματογράφος, θέατρο, φωτογραφία, πολύτεχνες εκδηλώσεις, κλπ.. Η λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας, η οποία: - καλύπτει ανάγκες του Δήμου Βόλου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας σε εκδηλώσεις α) τελετουργικού και επετειακού χαρακτήρα, όπως οι εθνικοί επέτειοι και πανελλήνιες θεσμοθετημένες ημέρες εορτασμών και β) θρησκευτικού χαρακτήρα (Γιορτές Πολιούχων, Μ. Παρασκευή, Θεοφάνεια κ.ά.). - συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις υποδοχής σημαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής ζωής της χώρας σε τελετές εγκαινίων, αποκάλυψης μνημείων, έναρξης μεγάλων αθλητικών και άλλων πολιτιστικών γεγονότων. - Οργανώνει και πραγματοποιεί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μουσικές συναυλίες και αφιερώματα σε διάφορα είδη μουσικής και μεγάλους δημιουργούς. Συνεργάζεται και πλαισιώνει 17

18 θεσμοθετημένες ή μη καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των συναφών φορέων των Οργανισμών του Δήμου μας Συνεργάζεται με το σύνολο των μουσικών σχημάτων και πολιτιστικών φορέων της πόλης και της περιοχής, οργανώνοντας από κοινού καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και μουσικά γεγονότα. Παρουσιάζει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ποικίλο σε διάφορες πλατείες των και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βόλου, προσφέροντας ευχάριστες μουσικές απολαύσεις στους κατοίκους. Προσφέρει εορταστικά μουσικά προγράμματα στο εμπορικό κέντρο της πόλης (π.χ. Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα). Συμμετέχει σε Πανελλήνια και Διεθνή Φεστιβάλ μουσικής με πολλές διακρίσεις. H Φιλαρμονική διαχρονικά έχει αναπτύξει έναν έντονο κοινωνικό ρόλο στη ζωή της πόλης, προσφέροντας ψυχαγωγικά μουσικά προγράμματα σε κοινωνικούς χώρους και ιδρύματα, όπως το Νοσοκομείο, Γηροκομείο, Ορφανοτροφείο, «Ασπρες Πεταλούδες» κλπ. Τέλος, προσφέρει παιδαγωγικό έργο με την δωρεάν εκμάθηση, κυρίως πνευστών, οργάνων σε μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν δίδακτρα σε Ωδεία. Λειτουργία Χορωδιών - Περιλαμβάνονται οι χορωδίες όλων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων τις δραστηριότητες των οποίων μετά τη λύση τους αναλαμβάνει το νομικό πρόσωπο καθώς και οι χορωδίες που θα συστήσει αυτό. Οργάνωση χορωδιακών συναντήσεων με άλλες χορωδίες και μουσικά σχήματα Πλαισίωση επίσημων τελετών, θρησκευτικών και επετειακών εκδηλώσεων. Οργάνωση μουσικών και χορωδιακών φεστιβάλ, οργάνωση και εκτέλεση συναυλιών. - Σχεδιασμό και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με μουσικό και χορωδιακό περιεχόμενο, διαλέξεων σεμιναρίων χορωδιακής μουσικής και ανάδειξη γενικά των τεχνών στον τομέα της μουσικής. Διεξαγωγή Διεθνούς Φεστιβάλ Βόλου - Παραγωγή, διοργάνωση και στήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Βόλου που αφορά το σύνολο των παραστατικών τεχνών της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. Διοργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων σε όλες τις θεατρικές σκηνές του Δήμου Βόλου και σε όλο τον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων μουσικού θεατρικού χορευτικού, περιεχομένου με σκοπό την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της περιοχής μας. Στον Τομέα Εκπαίδευσης Παιδιού - Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών - Η φύλαξη, φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και διατροφή βρεφών και νηπίων με σκοπό την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.. 18

19 - Διδασκαλία και εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής - σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της εκπαίδευσης. - Η ολοήμερη υποβοήθηση και συμπλήρωση της αγωγής που δίνει η οικογένεια μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων. - Η συνεργασία με συναφείς φορείς, ιδρύματα και πανεπιστήμια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. - Η στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε νέους, σε παιδιά προσχολικής - σχολικής ηλικίας, σε άτομα με αναπηρίες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε οικογένειες. - Ημερήσια απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και πέρα του εκπαιδευτικού ωραρίου. - Συμμετοχή σε κάθε είδους χρηματοδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω. Το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να επιτελεί το έργο του και να ιδρύει τμήματα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου. Άρθρο 4 ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, ως εξής: - Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου - Επτά (7) δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας (1) θα είναι ο εκπρόσωπος του Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου - ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπό της δημότη ή κάτοικο. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 19

20 Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα πιο πάνω μέλη τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.. Άρθρο 5 ο ΠΟΡΟΙ α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. β) κάθε κρατική επιχορήγηση γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, συνδρομές πολιτών, οργανισμών, σωματείων κλπ. δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, στ) καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης. ζ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος Άρθρο 6 ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των πιο πάνω συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο 20

21 νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Άρθρο 8 ο Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη για το έτος 2011 ποσού ευρώ που θα βαρύνει τις πιστώσεις με ΚΑ , , , , , , , του προϋπολογισμού του Δήμου και ποσού ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της συγχωνευθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ.πρωτ.:30962/ΓΠ8604 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα Θέμα : Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 17 ο.- Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 13 ο.- Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΛ Αριθ. Απόφασης : 253/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΛ Αριθ. Απόφασης : 253/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΛ. 24213 50208 Αριθ. Απόφασης : 253/2011 ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ --------------------------------------- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -------------------------------------- ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τη διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των Φιλαρμονικών των τέως Δήμων Αλυκών, Αρκαδίων και Λαγανά, που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 4569 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βασισμένο στην εγκύκλιο 49 του ΥΠ.ΕΣ. Συμβούλιο Το Συμβούλιο 15μελές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παύλος Μελάς, 4/10/2013 Αριθ.πρωτ. 1264/ 2013. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 13/9/2013 Α.Π.: 3488 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Σταδίου 7 0 8 0 7 44 97 9 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πλ. Δημοκρατίας, Περιστέρι - Τ.Κ. 2 34 Τηλέφωνο: 20.57.0.06, 20.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι, 0--4 Αρ. Πρωτ. οικ.43044

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 3-10-2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Μουσείο Αργυροτεχνίας - νέο μέλος στο Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ Αθήνα Σεπτέμβριος 2016 14/9, 20:30 Προβολή ταινίας και έκθεση «1922» Εκδήλωση μνήμης της Μικρασιατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α

Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α 1 Διευθύνω Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 93 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2011 Λήψη απόφασης, για την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Τανάγρας. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12 5ο Δημοτικ ό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμ ορφωμένο Ε κπαιδευτικ Πρόγραμμα ό (ΕΑΕΠ) Σχολική χρο νιά 2011-12 Ποιο είναι το σχολείο μας; Ø Το νέο 5 ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προέκυψε μετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρ. Πρωτ. 2751 Ρόδος, 11-11-2015 Τηλ. :22410 27427, 26385 Φαξ: 22410 78649, 37149

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31727 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα