ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :30959 /ΓΠ8602 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα Θέμα : Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: «1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010. Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού 1

2 προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 241, του ν. 3463/2006, ορίζονται τα εξής: «Η συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες θέσεις μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Στις θέσεις αυτές με την ίδια απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εντάσσεται, αυτοδικαίως, το προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό». Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010. Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό 2

3 των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων. Ο Δήμος Βόλου προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αρτέμιδας, Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριάς, Αισωνίας και της Κοινότητας Μακρινίτσας. Στους ανωτέρω Δήμους λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: 1. «Κέντρο Παιδιού» Δήμου Βόλου, που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 442/1984 τ.β ),συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ. 6077/ απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 302/1996 τ.β ), συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1842/2003τ.Β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 313/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 370/2004 τ.β ) 2. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου Βόλου που συστάθηκε με την αριθ. 7328/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 255/1984 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 432/1984 τ.β ). «Β Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με την αριθ. 2507/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 171/1988 τ.β ), τα οποία συγχωνεύτηκαν σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Βόλου» με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 750/1991τ.Β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 2479/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 383/1994 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 8915/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθύντη Μαγνησίας (ΦΕΚ 549/1997 τ.β ). 3. «Φιλαρμονική Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με το διάταγμα του βασιλέως Παύλου την 20 η Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 249/1957 τ.α ), το οποίο τροποποιήθηκε με την αριθ.9779/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 4. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με την αριθ.12236/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 432/1984 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 9778/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 5. «Μουσείο Αλέξανδρου Κ. Δάμτσα» που συστάθηκε με την αριθ.12188/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 879/1996 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.20505/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 1170/1996 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.9788/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 549/1997 τ.β ). 3

4 6. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου» που συστάθηκε με το υπ αριθ.294/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 108/1983 τ.α ), το οποίο προσαρμόστηκε στις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ/τος 410/1995 με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ612/2001 τ.β ). 7. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Νέας Ιωνίας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 482/1985 τ. Β ) 8. «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1438/2000 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με τη συγχώνευση σε νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1898/2003 τ.β ) 9. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ. 252/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 162/2006 τ.β ) 10. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Νέας Αγχιάλου» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 589/2001 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 7230/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1514/2009 τ. Β ) 11. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγριάς»που συστάθηκε με την αριθ. 2990/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 188/1985 τ.β ) 12. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Αγριάς» που συστάθηκε με το αριθ. 160/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 61/1986 τ.α ), μετατράπηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/2001 τ. Β ) σε Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αγριάς με την ονομασία «Παιδικός Σταθμός Αγριάς» και τροποποιήθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1712/2001 τ.β ) 13. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 858/1993τ.Β ) 14. «Δημοτικό Κέντρο Ερευνών Μελετών Βόλου (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.Β)» που συστάθηκε με το υπ αριθ. 405/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 75/1982 τ.α ), το οποίο τροποποιήθηκε με την αριθ.1228/ απόφαση του νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 139/1987τ.Β ), η τροποποιήθηκε με την αριθ.9786/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 551/1997 τ.β ) 15. «Κοινοτική χορωδία» Κοινότητας Αγριάς που συστάθηκε με την αριθ. 3325/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΦΕΚ 332/1998τ.Β ) 16. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγριάς» που συστάθηκε με το υπ αριθ. 83/ διάταγμα του Προέδρου Δημοκρατίας (ΦΕΚ 152/1973 τ.α ). 17. «Κέντρο ισότητας και Λαϊκής επιμόρφωσης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 4

5 18. «Κέντρο Κοινωνικής Ιατρικής Πρόνοιας και Πρόληψης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 19. «Ιστορικό Αρχείο Κέντρο Ιστορικής Ανάδειξης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 20. «Κέντρο Αγροτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1825/1999τ.Β ) 21. «Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 22. «Κέντρο περιβάλλοντος ανάπτυξης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 23. «Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 24. «Κέντρο νεότητας Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 25. «Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 26. «Κοινοτικό μουσείο κοινότητας Πορταριάς» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 742/1996) και μετονομάστηκε σε «Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Πορταριάς» με την αριθ. 68/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πορταριάς (ΦΕΚ 1021/2008τ.Β ) 27. «Πνευματικό πολιτιστικό κέντρο» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 28. «Κοινοτική πινακοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 29. «Κοινοτικό Θέατρο - Κινηματογράφος» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 30. «Κοινοτική φιλαρμονική» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) και συγχωνεύτηκε με το «Κοινοτικό ωδείο» σε ένα νομικό πρόσωπο «Κοινοτική Φιλαρμονική - Ωδεία» με την αριθ. 144/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 98/1997τ.Β ) 31. «Κοινοτική βιβλιοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 5

6 32. «Κέντρο ιατρικής πρόληψης πρόνοιας» Κοινότητας Πορταριάς που συγχωνεύτηκαν με την αριθ. 145/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 91/1997τ.Β ) 33. «Κέντρα νεότητας αθλητικά κέντρα Κοινότητας Πορταριάς» που προήλθαν από τη συγχώνευση επτά νομικών προσώπων με την αριθ. 143/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 97/1997τ.Β ) 34. «Βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων» Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/1999τ.Β ) 35. Νομικό Πρόσωπο «Τουρισμού» Δήμου Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 291/1999τ.Β ) 36. «Αγροτικής ανάπτυξης κατάρτισης επιμόρφωσης αγροτών» Δήμου Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 291/1999τ.Β ) 37. «Κοινοτικός βρεφονηπιακός και παιδικός σταθμός Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16480/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 38. «Κοινοτικό Κινηματοθέατρο Μακρυνιτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 39. «Κοινοτική Πινακοθήκη Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 40. «Κέντρο προληπτικής ιατρικής και πρόνοιας Κοινότητας Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 41. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 42. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακής μουσικής λαϊκών οργάνων και ελληνικών χορών» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 43. «Κέντρο νεολαίας και αθλητισμού κοινότητας Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 44. «Μουσείο λαϊκής τέχνης και ιστορίας Μακρινίτσας Πηλίου» που συστάθηκε με την αριθ.16481/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 45. «Κοινοτική βιβλιοθήκη Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 46. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακών τεχνών Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16479/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 958/1996τ.Β ) 6

7 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 (αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/ ) του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. ια του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήμο και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισμού ή το αντίστροφο. Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. Ακόμη, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου επιβάλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασίας συγχώνευσης. Με την αριθμ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αποφασίστηκε η διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Αλεξάνδρου Δάμτσα» ως αυτοτελούς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΣΑΗΔ το σχετικό αίτημα. Από τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ. τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικωμένων (ΚΑΠΗ) των πρώην Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας και Αγριάς, καθώς και Δημοτικό Κέντρο Ερευνών Μελετών Βόλου (ΔΗΚΕΜΒ), επειδή ανήκουν στον τομέα της πρόνοιας, που θα ασκείται από την κοινωφελή επιχείρηση, θα καταργηθούν και οι σκοποί τους θα ασκηθούν από το Δήμο Βόλου. Ακόμη θα καταργηθούν και τα ακόλουθα ανενεργά Ν.Π.Δ.Δ.: α. Κέντρο Ισότητας και Λαϊκής Επιμόρφωσης Δήμου Αρτέμιδας β. Κέντρο Κοινωνικής Ιατρικής Πρόνοιας και Πρόληψης Δήμου Αρτέμιδας γ. Κέντρο Αγροτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Δήμου Αρτέμιδας δ. Τουριστική Αναπτυξη και Προβολή Δήμου Αρτέμιδας ε. Κέντρο Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Φυσικών Πόρων Δήμου Αρτέμιδας στ. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κοινότητας Πορταριάς ζ. Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης Πρόνοιας Κοινότητας Πορταριάς η. Νομικό Πρόσωπο Τουρισμού Πορταριάς θ. Αγροτικής Ανάπτυξης Κατάρτισης Επιμόρφωσης Αγροτών Πορταριάς ι. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Πρόνοιας Μακρυνίτσας Στα υπόλοιπα από τα πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ που θα συγχωνευθούν σε ένα Ν.Π.Δ.Δ απασχολούνται 179 άτομα προσωπικό, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα: 7

8 Μόνιμο προσωπικό: 99 άτομα Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικών Έντεκα (11) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Γυμναστών Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Ναυαγοσωστών Δεκαοχτώ (18) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων Οχτώ (8) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών Τέσσερις (4) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Επτά (7) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών. Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών. Δώδεκα (12) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Μαγείρων Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Κηπουρών Τρεις (3) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων Δύο (2) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Μεταλλικών εγκαταστάσεων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Λογιστών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνολόγων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής Τέσσερις (4) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Νοσοκόμων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Έννιά (9) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 80 άτομα Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικών Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Γυμναστών Έξη (6) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Δασκάλων Μουσικής Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Φυλάκων Έξη (6) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Πέντε (5) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ξυλουργών 8

9 Τριάντα (30) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Μουσικών(Μερικής Απασχόλησης) Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Φυλάκων Δέκα (10) υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Στο Νομικό Πρόσωπο θα μεταφερθεί και το πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευόμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων που θα αποφασιστεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/2010 τ.α ), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/2011 τ.α) «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο, ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.», οι παρακάτω Κοινωφελείς Επιχειρήσεις : α. Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου β. Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗΚΙ) Δήμου Βόλου γ. Επιχείρηση Αθλητισμού Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α.) δ. Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας ε. Πολιτιστικός Οργανισμός Αρτέμιδας στ. Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου ΚΕΚ ΔΕΟΒ δεν περιλαμβάνονται στις προς συγχώνευση Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λύονται προκειμένου οι δράσεις μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του ΝΠΔΔ που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση να είναι διακριτές και να μην υφίστανται επικαλύψεις, με δεδομένη τη δομή και τη νομική φύση των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων του Δήμου και την άσκηση της αρμοδιότητας της Δια Βίου 9

10 Μάθησης σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 13 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 και του νόμου 3879/2010. Από τις επιχειρήσεις αυτές, οι δραστηριότητες των πέντε (5) πρώτων θα αναληφθούν από το παρόν νομικό πρόσωπο και της έκτης από το Δήμο Βόλου. Ύστερα από τα πιο πάνω, το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., θα αναπτύσσει τους σκοπούς του, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου, στους ακόλουθους τομείς: α) Αθλητισμός β) Πολιτισμός γ) Εκπαίδευση Παιδιού Μετά από αυτά θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των παρακάτω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: 1. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου» 2. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου» 3. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού» 4. «Κέντρο Νεολαίας και Αθλητισμού Κοινότητας Μακρινίτσας» 5. «Κέντρο Νεότητας Αθλητικό Κέντρο Αρτέμιδας» 6. «Κέντρα Νεότητας Αθλητικά Κέντρα Πορταριάς» 7. «Φιλαρμονική Δήμου Βόλου» 8. «Κοινοτική Φιλαρμονική» Κοινότητας Πορταριάς 9. «Χορωδία Αγριάς» 10. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγριάς» 11. «Πολιτιστικό Κέντρο Αρτέμιδας» 12. «Ιστορικό Αρχείο Κέντρο Ιστορικής Ανάδειξης Αρτέμιδας» 13. «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς» 14. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Πορταριάς» 15. «Κοινοτική Πινακοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς» 16. «Κοινοτικό Θέατρο Κινηματογράφος Κοινοτητας Πορταριάς» 17. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς 18. «Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων» Πορταριάς 19. «Κοινοτική Πινακοθήκη Μακρινίτσας» 20. «Κοινοτικό Κινηματοθέατρο Μακρυνίτσας» 21. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Μακρυνίτσας» 22. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακών τεχνών Μακρυνίτσας» 23. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακής μουσικής λαϊκών οργάνων και ελληνικών χορών» Μακρυνίτσας 24. «Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Μακρινίτσας» 25. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Μακρινίτσας» 26. «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου» 27. «Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» 10

11 28. «Προκόπειος Παιδικός Σταθμός Αγχιάλου» 29. «Παιδικός Σταθμός Αγριάς» 30. «Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός Μακρυνίτσας» και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Βόλου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» το οποίο θα αποτελείται από τα κάτωθι ΝΠΔΔ: 1. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με την αριθ.12236/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 432/1984 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 9778/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 2. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου» που συστάθηκε με το υπ αριθ.294/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 108/1983 τ.α ), το οποίο προσαρμόστηκε στις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ/τος 410/1995 με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2612/2001 τ.β ). 3. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 858/1993τ.Β ). 4. Κέντρο Νεολαίας και Αθλητισμού Κοινότητας Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 5. «Κέντρο νεότητας Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 6. «Κέντρα νεότητας αθλητικά κέντρα Κοινότητας Πορταριάς» που προήλθαν από τη συγχώνευση επτά νομικών προσώπων με την αριθ. 143/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 97/1997τ.Β ) 7. «Φιλαρμονική Δήμου Βόλου» που συστάθηκε με το διάταγμα του βασιλέως Παύλου την 20η Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 249/1957 τ.α ), το οποίο τροποποιήθηκε με την αριθ.9779/ απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/1997 τ.β ). 8. «Κοινοτική Φιλαρμονική» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) και συγχωνεύτηκε με το «Κοινοτικό ωδείο» σε ένα νομικό πρόσωπο «Κοινοτική Φιλαρμονική - Ωδεία» με την αριθ. 144/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 98/1997τ.Β ) 9. «Κοινοτική χορωδία» Κοινότητας Αγριάς που συστάθηκε με την αριθ. 3325/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΦΕΚ 332/1998τ.Β ) 10. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγριάς που συστάθηκε με το υπ αριθ. 83/ διάταγμα του Προέδρου Δημοκρατίας (ΦΕΚ 152/1973 τ.α ) 11

12 11. «Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αρτέμιδας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1563/1999τ.Β ) 12. Ιστορικό Αρχείο Κέντρο Ιστορικής Ανάδειξης Δήμου Αρτέμιδας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (1825/1999) 13. «Κοινοτικό Μουσείο Κοινότητας Πορταριάς» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 742/1996) και μετονομάστηκε σε «Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Πορταριάς» με την αριθ. 68/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πορταριάς (ΦΕΚ 1021/2008τ.Β ) 14. «Πνευματικό πολιτιστικό κέντρο» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 15. «Κοινοτική Πινακοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ). 16. «Κοινοτικό Θέατρο - Κινηματογράφος» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 17. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/1996τ.Β ) 18. «Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων» Πορταριάς που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/1999τ.Β ) 19. Κοινοτική Πινακοθήκη Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 20. «Κοινοτικό Κινηματοθέατρο Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 21. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 22. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακών τεχνών Μακρυνίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16479/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 958/1996τ.Β ) 23. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακής μουσικής λαϊκών οργάνων και ελληνικών χορών» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996τ.Β ) 24. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ.16481/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 25. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Μακρινίτσας που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) 12

13 26. «Κέντρο Παιδιού» Δήμου Βόλου, που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 442/1984 τ.β ),συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ. 6077/ απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 302/1996 τ.β ), συγχωνεύτηκε σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1842/2003), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 313/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 370/2004 τ.β ). 27. «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1438/2000 τ.β ), η οποία τροποποιήθηκε με τη συγχώνευση σε νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας» με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1898/2003 τ.β ). 28. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Νέας Αγχιάλου» που συστάθηκε με το αριθ. 559/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 98/1982τ.Α ), μετατράπηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 589/2001 τ.β ) σε ΝΠΔΔ με την ονομασία «Παιδικός Σταθμός Αγχιάλου», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 7230/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου μετονομάστηκε σε «Προκόπειος Παιδικός Σταθμός Αγχιάλου» (ΦΕΚ 1514/2009 τ. Β ). 29. «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Αγριάς» που συστάθηκε με το αριθ. 160/ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 61/1986 τ.α ), μετατράπηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/2001 τ. Β ) σε Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αγριάς με την ονομασία «Παιδικός Σταθμός Αγριάς» και τροποποιήθηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1712/2001 τ.β ). 30. «Κοινοτικός Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός Μακρινίτσας» που συστάθηκε με την αριθ.16480/ απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» 13

14 Άρθρο 2 ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΙ: Οι σκοποί του νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των λυθεισών κοινωφελών επιχειρήσεων α. Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου β. Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗΚΙ) Δήμου Βόλου γ. Επιχείρηση Αθλητισμού Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α.) δ. Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας ε. Πολιτιστικός Οργανισμός Αρτέμιδας που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. ακόλουθοι: 3938/2011 (ΦΕΚ 61/2011 τ.α), είναι οι - Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και η δημιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων - Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανάλογων πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές σκηνές, κινηματογραφικές λέσχες, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, σχολές χορού, εργαστήρια εικαστικών τεχνών, κ.α) - Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, την υποστήριξη της οικογένειας, καθώς και η μελέτη και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων Ειδικότερα η σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι οι εξής: Στον Τομέα Αθλητισμού - Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 14

15 - Η υποστήριξη του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων - Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύματος και η δια βίου άσκηση των συμπολιτών μας. - Η υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών γεγονότων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας - H διοργάνωση σχολών εκμάθησης κανονισμών αθλημάτων και προστασίας των αθλουμένων. - Η παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων, μέσων και υπηρεσιών για άθληση. - Η ανάπτυξη του εθελοντικού αθλητικού κινήματος και η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες για άθληση. - Η συμμετοχή σε κάθε είδους χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την επίτευξη των παραπάνω Στον Τομέα του Πολιτισμού Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου. -Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Βόλου και του ΝΠΔΔ -Θεατρικές παραγωγές και συμπαραγωγές με άλλα θεατρικά σχήματα και ΔΗΠΕΘΕ -Αξιοποίηση των υποδομών θεάτρου και υποστήριξη των συναφών ομάδων και των ανθρωπίνων πόρων στην περιοχή Λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Tέχνης και Υποκριτικής και Θεατρικού Ερασιτεχνικού Εργαστηρίου Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης λειτουργεί με στόχο τη χορήγηση επαγγελματικών διπλωμάτων υποκριτικής. Η λειτουργία της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης επικεντρώνεται στο υψηλό επίπεδο σπουδών και στη χορήγηση διπλωμάτων που παρέχουν επαγγελματική αποκατάσταση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρμόδιου φορέα που ελέγχει και πιστοποιεί τους τίτλους σπουδών. - Το εκπαιδευτικό έργο εμπλουτίζεται με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεργασίες με παρεμφερή Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Οργάνωση, στήριξη και παραγωγή κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. - Ανακοίνωση των σύγχρονων δεδομένων της επιστήμης, του λόγου και της τέχνης μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώσεων λόγου και αφιερωμάτων - Διοργάνωση, παραγωγή ή συμμετοχή σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις - Διοργάνωση και παρουσίαση κάθε είδους ιστορικών και εικαστικών εκθέσεων, έργων τέχνης ή χειροτεχνίας καθώς και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδόσεων - Προβολή κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ στις διαθέσιμες κινηματογραφικές αίθουσες. 15

16 - Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και παραγωγή διακριτών πολιτιστικών προϊόντων που προβάλλουν και ενισχύουν την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. - Ανάδειξη και προβολή της τέχνης της αφήγησης και των παραμυθιών με εκδηλώσεις, φεστιβάλ και κάθε είδους δραστηριότητα που ενισχύει τη σύνδεση των παραδόσεων και της ιστορικής μνήμης με το σήμερα - Ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου (Θέατρα, Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα, Κινηματογράφοι, κυλικεία υποδοχής επισκεπτών, κ.α) - Συνεργασία και υποστήριξη του έργου των επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Πανεπιστήμιο, επιστημονικά και πολιτιστικά σωματεία, χορωδιακά, θεατρικά σχήματα, κ.α) Λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας Λειτουργία Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης με στόχο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, των αρχείων, μουσείων και βιβλιοθηκών με αντικείμενα: - Τη λειτουργία τμήματος αρχείων και τεκμηρίωσης, το οποίο θα συγκεντρώνει, θα διαχειρίζεται και θα επεξεργάζεται τις πηγές κάθε είδους και μορφής που συνδέονται με τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, θα έχει την ευθύνη αξιοποίησης του ιστορικού δημοτικού αρχείου - Την ίδρυση, λειτουργία, επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των δημοτικών βιβλιοθηκών - Τη διαχείριση και αξιοποίηση των προσκτήσεων και δωρεών προς την πρώην κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου» - Την ίδρυση, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών. - Την αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων και μνημείων - Τη συμμετοχή σε δίκτυα και σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από εθνικούς ή διεθνείς πόρους - Τη λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών υπό μορφή παραρτημάτων στις Δημοτικές Ενότητες. Κατάρτιση παιδιών και νέων στον τομέα της Μουσικής- Δημοτικά Ωδεία - Η λειτουργία δημοτικών ωδείων και σχολών μουσικής με την οργάνωση τμημάτων με στόχο την χορήγηση επαγγελματικών διπλωμάτων μουσικών οργάνων. Η λειτουργία των τμημάτων επικεντρώνεται στο υψηλό επίπεδο σπουδών και στη χορήγηση διπλωμάτων που παρέχουν επαγγελματική αποκατάσταση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρμόδιου φορέα που ελέγχει και πιστοποιεί τους τίτλους σπουδών. - Το εκπαιδευτικό έργο εμπλουτίζεται με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεργασίες με παρεμφερή Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Δημιουργική απασχόληση, τέχνες και εικαστικά για παιδιά και ενήλικες - Σεμινάρια, δημιουργική απασχόληση και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους και ενήλικες στις τέχνες, τα εικαστικά, τις νέες τεχνολογίες και σε 16

17 κάθε τομέα που καλλιεργεί την αισθητική αγωγή και την καλλιτεχνική έκφραση και παιδεία, περιλαμβανομένων εργαστηρίων ζωγραφικής, κεραμικής, γλυπτικής, θεατρικής αγωγής, μουσικής προπαιδείας, πληροφορικής, κλπ. - Προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου με τη λειτουργία εξειδικευμένων σύγχρονων δανειστικών βιβλιοθηκών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων. Διοργάνωση κάθε είδους εκθέσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα (πρωτότυπα έργα εικονογράφησης παιδικών βιβλίων, έργων παιδιών εικαστικών εργαστηρίων ζωγραφικής, κεραμική, κατασκευές και προγράμματα που πλαισιώνουν τις εκθέσεις). Σχολή χορού και συναφείς δραστηριότητες - Εκπαίδευση παιδιών στο κλασικό μπαλέτο, μοντέρνο χορό, χορογυμναστική, χοροθέατρο, κλπ. - Οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων χορού σε στέκια νεότητας και κοινωνικά κέντρα για νέους και ενήλικες - Δράσεις επίδειξης και προβολής της τέχνης του χορού και συνεργασία με τα άλλα τμήματα της κοινωφελής, ιδιαίτερα για την παραγωγή κοινών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικά προγράμματα. Λειτουργία Συμφωνικής Ορχήστρας - Αξιοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής, τόνωση της μουσικής ζωής του τόπου. - Ευαισθητοποίηση του κοινού στο συμφωνικό ρεπερτόριο, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των νέων και των παιδιών με τη συμφωνική μουσική μέσα από τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πραγματοποίηση ηχογραφήσεων, μαγνητοσκοπήσεων εκτέλεσης μουσικών έργων, καθώς και των μουσικών εκδηλώσεων της. Κυκλοφορία των προϊόντων που προκύπτουν από αυτές, με οποιοδήποτε μέσο αναπαραγωγής και μετάδοσης, όπως CD, CD ROM, διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ. Σύνδεση της Συμφωνικής μουσικής με άλλες τέχνες, όπως όπερα, οπερέτα, μιούζικαλ, χορός, κινηματογράφος, θέατρο, φωτογραφία, πολύτεχνες εκδηλώσεις, κλπ.. Η λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας, η οποία: - καλύπτει ανάγκες του Δήμου Βόλου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας σε εκδηλώσεις α) τελετουργικού και επετειακού χαρακτήρα, όπως οι εθνικοί επέτειοι και πανελλήνιες θεσμοθετημένες ημέρες εορτασμών και β) θρησκευτικού χαρακτήρα (Γιορτές Πολιούχων, Μ. Παρασκευή, Θεοφάνεια κ.ά.). - συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις υποδοχής σημαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής ζωής της χώρας σε τελετές εγκαινίων, αποκάλυψης μνημείων, έναρξης μεγάλων αθλητικών και άλλων πολιτιστικών γεγονότων. - Οργανώνει και πραγματοποιεί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μουσικές συναυλίες και αφιερώματα σε διάφορα είδη μουσικής και μεγάλους δημιουργούς. Συνεργάζεται και πλαισιώνει 17

18 θεσμοθετημένες ή μη καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των συναφών φορέων των Οργανισμών του Δήμου μας Συνεργάζεται με το σύνολο των μουσικών σχημάτων και πολιτιστικών φορέων της πόλης και της περιοχής, οργανώνοντας από κοινού καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και μουσικά γεγονότα. Παρουσιάζει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ποικίλο σε διάφορες πλατείες των και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βόλου, προσφέροντας ευχάριστες μουσικές απολαύσεις στους κατοίκους. Προσφέρει εορταστικά μουσικά προγράμματα στο εμπορικό κέντρο της πόλης (π.χ. Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα). Συμμετέχει σε Πανελλήνια και Διεθνή Φεστιβάλ μουσικής με πολλές διακρίσεις. H Φιλαρμονική διαχρονικά έχει αναπτύξει έναν έντονο κοινωνικό ρόλο στη ζωή της πόλης, προσφέροντας ψυχαγωγικά μουσικά προγράμματα σε κοινωνικούς χώρους και ιδρύματα, όπως το Νοσοκομείο, Γηροκομείο, Ορφανοτροφείο, «Ασπρες Πεταλούδες» κλπ. Τέλος, προσφέρει παιδαγωγικό έργο με την δωρεάν εκμάθηση, κυρίως πνευστών, οργάνων σε μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν δίδακτρα σε Ωδεία. Λειτουργία Χορωδιών - Περιλαμβάνονται οι χορωδίες όλων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων τις δραστηριότητες των οποίων μετά τη λύση τους αναλαμβάνει το νομικό πρόσωπο καθώς και οι χορωδίες που θα συστήσει αυτό. Οργάνωση χορωδιακών συναντήσεων με άλλες χορωδίες και μουσικά σχήματα Πλαισίωση επίσημων τελετών, θρησκευτικών και επετειακών εκδηλώσεων. Οργάνωση μουσικών και χορωδιακών φεστιβάλ, οργάνωση και εκτέλεση συναυλιών. - Σχεδιασμό και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με μουσικό και χορωδιακό περιεχόμενο, διαλέξεων σεμιναρίων χορωδιακής μουσικής και ανάδειξη γενικά των τεχνών στον τομέα της μουσικής. Διεξαγωγή Διεθνούς Φεστιβάλ Βόλου - Παραγωγή, διοργάνωση και στήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Βόλου που αφορά το σύνολο των παραστατικών τεχνών της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. Διοργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων σε όλες τις θεατρικές σκηνές του Δήμου Βόλου και σε όλο τον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων μουσικού θεατρικού χορευτικού, περιεχομένου με σκοπό την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της περιοχής μας. Στον Τομέα Εκπαίδευσης Παιδιού - Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών - Η φύλαξη, φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και διατροφή βρεφών και νηπίων με σκοπό την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.. 18

19 - Διδασκαλία και εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής - σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της εκπαίδευσης. - Η ολοήμερη υποβοήθηση και συμπλήρωση της αγωγής που δίνει η οικογένεια μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων. - Η συνεργασία με συναφείς φορείς, ιδρύματα και πανεπιστήμια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. - Η στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε νέους, σε παιδιά προσχολικής - σχολικής ηλικίας, σε άτομα με αναπηρίες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε οικογένειες. - Ημερήσια απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και πέρα του εκπαιδευτικού ωραρίου. - Συμμετοχή σε κάθε είδους χρηματοδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω. Το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να επιτελεί το έργο του και να ιδρύει τμήματα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου. Άρθρο 4 ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, ως εξής: - Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου - Επτά (7) δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας (1) θα είναι ο εκπρόσωπος του Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου - ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπό της δημότη ή κάτοικο. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 19

20 Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα πιο πάνω μέλη τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.. Άρθρο 5 ο ΠΟΡΟΙ α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. β) κάθε κρατική επιχορήγηση γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, συνδρομές πολιτών, οργανισμών, σωματείων κλπ. δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, στ) καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης. ζ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος Άρθρο 6 ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των πιο πάνω συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο 20

21 νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Άρθρο 8 ο Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη για το έτος 2011 ποσού ευρώ που θα βαρύνει τις πιστώσεις με ΚΑ , , , , , , , του προϋπολογισμού του Δήμου και ποσού ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 21

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

菩提道次第廣論

菩提道次第廣論 菩 提 道 次 第 广 论 下 士 道 ( 二 ) 深 信 业 果 18 ( 分 别 业 的 轻 重 3 ) 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 我 们 继 续 说 明 为 什 么 业 特 别 重 大 的 原 因 第 二 个, 是 它 所 依 门, 所 依 门 的 缘 故, 依 它 所 依 的 内 容 而 有 轻 重 的 差 别 第 一 个, 它 所 依 的 是 什 么 呢? 就 是 你 是 不

Διαβάστε περισσότερα

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本 午 睡 中 午, 門 鈴 又 響, 我 去 開 門 門 眼 外 的 玄 關 很 暗, 燈 關 上 了, 我 看 見 一 個 男 人 站 在 門 外, 低 著 頭, 我 猜 他 在 看 信, 他 的 髮 旋 對 著 我, 沒 有 表 情 有 些 陌 生, 我 打 開 內 門, 那 個 男 人 露 出 臉, 隔 著 鐵 門 露 出 微 笑, 我 說 爸, 他 回 一 聲 我 遲 疑 著 轉 開 鎖, 打

Διαβάστε περισσότερα

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀 屏 東 縣 繁 華 國 小 慶 祝 101 學 年 度 母 親 節 活 動 實 施 計 劃 壹 依 據. 一. 本 校 101 年 度 推 廣 教 育 優 先 區 親 職 教 育 及 社 區 化 教 育 辦 理 二. 本 校 101 學 年 度 第 二 學 期 行 事 曆 計 劃 辦 理 貳 目 的. 一. 建 立 正 確 的 現 代 父 母 角 色, 發 揮 親 職 教 育 之 功 能 二. 增

Διαβάστε περισσότερα

45 45 67 1935 10 7 1937 4 6 1943 1945 4 1952 46 47 5 5 1 5 1979 1964 1949 1954 1966 1967 1 9 48 49 1960 70 12 16 1 2 3 4 5 6 1970 1964 1966 50 51 1993 2001 1990 1993 9 25 1950 6 5 7 96 811 12 8 10 1972

Διαβάστε περισσότερα

育儿小故事(四)

育儿小故事(四) 9998.00 (1CD, ) I...1...2...4...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...21...23...38...44...44...50...52...70...74...79...84...89...97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Διαβάστε περισσότερα

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區 序 農 產 品 經 營 業 者 名 稱 1 劉 士 魁 2 林 東 詳 3 林 俊 堯 廖 本 源 5 林 碧 龍 10 年 驗 戶 名 冊 ( 生 產 加 工 分 裝 流 通 ) 地 址 彰 化 縣 永 靖 鄉 崙 子 村 九 分 路 192 巷 21 屏 東 縣 屏 東 市 空 翔 里 2 鄰 迪 化 一 街 67 台 中 市 太 平 區 育 誠 街 12 巷 1 屏 東 縣 屏 東 市 華 盛

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ?

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ? !! 0 1 # % & ( ) ( +,.% /.#.% / 3, 4! 5 6 7 8 %1 9 9 9 9 : ;: 5 : < %1 = 7 8 7 1 1 > 8 7? Α Β Α 9 % 3 Χ Δ Ε? Φ? Α Ε? 8 7 ; 8 7 Γ? Α Β Α Η Ι Ε 9Ε = ϑ 1 ΑΚΕ 3 Ε Λ? 3 Μ 8 6 8! Ν! ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1

Διαβάστε περισσότερα

. Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )? : Β Ν :) Ε Ν & Ν? ς Ε % ) Ω > % Τ 7 Υ Ν Ν? Π 7 Υ )? Ο 1 Χ Χ Β 9 Ξ Ψ 8 Ψ # #! Ξ ; Ξ > # 8! Ζ! #!! Θ Ξ #!! 8 Θ!

. Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )? : Β Ν :) Ε Ν & Ν? ς Ε % ) Ω > % Τ 7 Υ Ν Ν? Π 7 Υ )? Ο 1 Χ Χ Β 9 Ξ Ψ 8 Ψ # #! Ξ ; Ξ > # 8! Ζ! #!! Θ Ξ #!! 8 Θ! !! # %& + ( ) ),., / 0 12 3, 4 5 6, 7 6 6, 8! 1 9 :; #< = 1 > )& )? Α Β 3 % Χ %? 7) >ΔΒ Χ :% Ε? 9 : ; Φ Η Ι & Κ Λ % 7 Μ Ν?) 1!! 9 % Ο Χ Χ Β Π Θ Π ; Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ ; . Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )?

Διαβάστε περισσότερα

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

Διαβάστε περισσότερα

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7 !! # & ( ) +,. )/ 0 1, 2 ) 3, 4 5. 6 7 87 + 5 1!! # : ;< = > < < ;?? Α Β Χ Β ;< Α? 6 Δ : Ε6 Χ < Χ Α < Α Α Χ? Φ > Α ;Γ ;Η Α ;?? Φ Ι 6 Ε Β ΕΒ Γ Γ > < ϑ ( = : ;Α < : Χ Κ Χ Γ? Ε Ι Χ Α Ε? Α Χ Α ; Γ ;

Διαβάστε περισσότερα

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9 ! # %& ( %) & +, + % ) # % % )./ 0 12 12 0 3 4 5 ). 12 0 0 61 2 0 7 / 94 3 : ;< = >?? = Α Β Β Β Β. Β. > 9. Δ Δ. Ε % Α % Φ. Β.,,.. Δ : : 9 % Γ >? %? >? Η Ε Α 9 Η = / : 2Ι 2Ι 2Ι 2Ι. 1 ϑ : Κ Λ Μ 9 : Ν Ο 0

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( >

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( > 1 2 3 5 0 2! #!! % & % ( ) ( + %,.&.0.& 6 7 7 8! 9 : ; 8 # # 8< =!8 5 >? >! 8! 5? Β! : ; : ; # 3 5 Α < # < 8 < 8

Διαβάστε περισσότερα

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 =

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 = !! % & ( & ),,., / 0 1. 0 0 3 4 0 5 3 6!! 7 8 9 8!! : ; < = > :? Α 4 8 9 < Β Β : Δ Ε Δ Α = 819 = Γ 8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε 8 9 0 Μ Ε 8 > 9 8 9 = 8 9 = 819 8 9 =

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

Διαβάστε περισσότερα

.., + +, +, +, +, +, +,! # # % ( % ( / 0!% ( %! %! % # (!) %!%! # (!!# % ) # (!! # )! % +,! ) ) &.. 1. # % 1 ) 2 % 2 1 #% %! ( & # +! %, %. #( # ( 1 (

.., + +, +, +, +, +, +,! # # % ( % ( / 0!% ( %! %! % # (!) %!%! # (!!# % ) # (!! # )! % +,! ) ) &.. 1. # % 1 ) 2 % 2 1 #% %! ( & # +! %, %. #( # ( 1 ( ! # %! % &! # %#!! #! %!% &! # (!! # )! %!! ) &!! +!( ), ( .., + +, +, +, +, +, +,! # # % ( % ( / 0!% ( %! %! % # (!) %!%! # (!!# % ) # (!! # )! % +,! ) ) &.. 1. # % 1 ) 2 % 2 1 #% %! ( & # +! %, %. #(

Διαβάστε περισσότερα

# % & ) ) & + %,!# & + #. / / & ) 0 / 1! 2

# % & ) ) & + %,!# & + #. / / & ) 0 / 1! 2 !!! #! # % & ) ) & + %,!# & + #. / / & ) 0 / 1! 2 % ) 1 1 3 1 4 5 % #! 2! 1,!!! /+, +!& 2! 2! / # / 6 2 6 3 1 2 4 # / &!/ % ). 1!!! &! & 7 2 7! 7 6 7 3 & 1 2 % # ) / / 8 2 6,!!! /+, +! & 2 9! 3 1!! % %

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 113-0022 3-36-11

Διαβάστε περισσότερα

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Διαβάστε περισσότερα

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2 ! # % ( % ) +,#./,# 0 1 2 / 1 4 5 6 7 8! 9 9 : ; < 9 9 < ; ?!!#! % ( ) + %,. + ( /, 0, ( 1 ( 2 0% ( ),..# % (., 1 4 % 1,, 1 ), ( 1 5 6 6 # 77 ! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ!

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7 ! # % & ( ) +, + )% ). )% / 0 1. 0 3 4 5 6 7 8 7 8 9 : ; < 7 ( % ; =8 9 : ; < ; < > ;, 9 :? 6 ; < 6 5 6 Α Β 5 Δ 5 6 Χ 5 6 5 6 Ε 5 6 Ε 5 5 Β Χ Χ Α Β 7 8 9 Φ 5 6 9 Φ ; < # 9 Φ ; < # 7 8 5 5 < % Γ & (,,,,

Διαβάστε περισσότερα

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc 佛 山 市 教 育 局 主 动 公 开 佛 教 招 2016 9 号 佛 山 市 教 育 局 关 于 调 整 面 向 全 市 招 收 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 考 试 内 容 及 大 纲 的 通 知 各 区 教 育 局, 市 直 属 学 校 : 广 东 省 普 通 高 考 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 基 础 技 能 测 试 的 总 分 合 成 方 面 从 今 年 起 进 行 调 整,

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

9202reply-s.doc

9202reply-s.doc 1 16 () (A) (B) (C) (D) B () B D (B) (D)22 (A) (B) (C) 5 12 C C 34 2 3 1. 89 42 (B) 2. 42 151 44 27 () () 69 79 89 (A) ( ) 1,803 2,039 2,217 (B) (/) 4.8 4.0 3.3 (C) 65 (%) 4.1 6.1 8.5 (D) (%) 9.9 15.8

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布 005 葛 芳,1975 年 出 生 于 江 苏 江 阴 中 国 作 家 协 会 会 员, 江 苏 省 作 家 协 会 签 约 作 家, 获 紫 金 山 文 学 奖 和 冰 心 散 文 奖 鲁 迅 文 学 院 第 十 九 届 中 青 年 作 家 高 研 班 学 员 著 有 散 文 集 空 庭 隐 约 江 南 中 短 篇 小 说 集 纸 飞 机 现 居 苏 州 实 力 作 家 向 南 极 眺 望 葛

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚 1. 認 識 老 化 在 各 系 統 的 生 理 改 變 2. 認 識 身 體 系 統 老 化 對 老 人 產 生 的 影 響 3. 認 識 如 何 對 老 人 執 行 身 體 評 估 4. 認 識 皮 膚 與 足 部 的 護 理 5. 認 識 老 人 之 活 動 障 礙 問 題 6. 瞭 解 相 關 知 識 對 於 銀 髮 產 業 的 關 係 皮 膚 系 統 的 老 化 改 變 人 類 老 化 的

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ <

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ < ! # % & # ( )(! &! & +, +,. / 0. 1. +.,. / 2 + 3,.3 +, + 3, 3 2 3 5 / 3 6 + # 6 7, 30 3 3. 3 / / 0. 2 / 3 2 6 % 8 9 : ; 7 < 8 = 6 > 8 6? 6 8 8 8 Α Β 6 6 = 8 Χ 9 8 Δ = + 8 Ε 7 Α

Διαβάστε περισσότερα

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Διαβάστε περισσότερα

中图分类号[化工].doc

中图分类号[化工].doc TQ [TQ-9] TQ0 TQ01 TQ011 TQ012 TQ013 TQ013.1 TQ013.2 TQ014 TQ015 TQ015.1 TQ015.2 TQ015.3 TQ015.9 TQ016 TQ016.1 TQ016.5 TQ016.5+1 TQ016.5+2 TQ016.5+3 TQ016.5+4 TQ016.5+5 TQ016.8 TQ018 TQ019 TQ02 TQ021 TQ021.1

Διαβάστε περισσότερα

全國新住民火炬計畫(草案)

全國新住民火炬計畫(草案) 全 國 新 住 民 火 炬 計 畫 行 動 方 案 中 華 民 國 101 年 6 月 21 日 內 政 部 台 內 移 字 第 1010932941 號 教 育 部 臺 國 ( 一 ) 字 第 1010112838B 號 會 銜 函 頒 101 年 7 月 24 日 內 政 部 核 定 修 正 一 計 畫 緣 起 隨 著 全 球 化 人 口 快 速 且 頻 繁 的 移 動, 我 國 人 跨 國 (

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc)

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc) 一 教 案 作 品 名 稱 美 麗 的 春 天 參 賽 組 別 初 小 組 適 用 年 級 一 年 級 教 學 總 節 數 3 節 A-1-5-4-1 能 應 用 注 音 符 號, 輔 助 表 達 自 己 的 經 驗 和 想 法 A-1-6 能 應 用 注 音 符 號, 擴 充 語 文 學 習 的 空 間, 增 進 語 文 學 習 興 趣 B-1-1-2-1 能 自 然 安 靜 的 聆 聽 B-1-2-4-3

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled ...1... 1...2... 2... 3... 4... 5...6... 6... 7... 8... 9...11...11... 12... 12...13... 13 ... 13... 14... 15... 16... 18... 19... 20... 20... 21... 22... 22... 23... 23...24... 24... 25... 25... 26...

Διαβάστε περισσότερα

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (%

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (% !! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., / 0 # 2 34!! 5 6 7 7 7 8 9 6 8 :! 9! 7 :!!! 6 8 :! 9 6 8 7 ;7 < < = = > = :?? > 6 Α 8 < = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3?

Διαβάστε περισσότερα

电邮.FIT)

电邮.FIT) 理 论 性 政 策 性 服 务 性 摄 影 : 麦 积 山 雪 景 ( 天 水 市 第 一 人 民 医 院 : 张 景 文 ) 摄 影 : 感 动 常 在 ( 省 紧 急 医 疗 救 援 中 心 : 张 生 杰 ) 国 画 ( 白 银 市 第 一 人 民 医 院 : 刘 富 华 ) 书 法 楷 书 ( 天 水 市 麦 积 区 中 医 院 : 高 志 林 ) 甘 肃 省 卫 生 厅 主 办 要 闻 集

Διαβάστε περισσότερα

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9 ! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1 3 1 4 5 4 6 7 8 4 4! 9 9 9 : ; < =9 > >? 9 : 9 9 9 9 9 9 1 ; >! > Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η 4 0 6 Ι 4 7 3 Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ 5 4 6 Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63> 内 容 简 介 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 是 教 育 专 家 尹 建 莉 的 教 子 手 记, 相 比 许 多 家 教 图 书, 这 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 有 以 下 特 点 : 第 一 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 首 次 提 出 一 些 令 人 耳 目 一 新 的 家 庭 教 育 原 则, 使 父 母 在 教 育 孩 子 的 时 候 有 章 可 循 第 二, 书 中 给 出 许

Διαβάστε περισσότερα

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原 2013 年 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 科 目 参 考 书 目 学 科 目 001 611 数 学 分 析 数 学 分 析 ( 第 三 版 ), 华 东 师 范 大 学 数 学 系 编, 高 等 教 育 出 版 社 范 围 : 除 第 二 十 二 章 第 四 节 以 及 第 二 十 三 章 内 容 外, 其 余 均 考 001 432 统 计 学 见 考 试 大 纲 001 801 高 等

Διαβάστε περισσότερα

Β 8 Α ) ; %! #?! > 8 8 Χ Δ Ε ΦΦ Ε Γ Δ Ε Η Η Ι Ε ϑ 8 9 :! 9 9 & ϑ Κ & ϑ Λ &! &!! 4!! Μ Α!! ϑ Β & Ν Λ Κ Λ Ο Λ 8! % & Π Θ Φ & Ρ Θ & Θ & Σ ΠΕ # & Θ Θ Σ Ε

Β 8 Α ) ; %! #?! > 8 8 Χ Δ Ε ΦΦ Ε Γ Δ Ε Η Η Ι Ε ϑ 8 9 :! 9 9 & ϑ Κ & ϑ Λ &! &!! 4!! Μ Α!! ϑ Β & Ν Λ Κ Λ Ο Λ 8! % & Π Θ Φ & Ρ Θ & Θ & Σ ΠΕ # & Θ Θ Σ Ε ! #!! % & ( ) +,. /. 0,(,, 2 4! 6! #!!! 8! &! % # & # &! 9 8 9 # : : : : :!! 9 8 9 # #! %! ; &! % + & + & < = 8 > 9 #!!? Α!#!9 Α 8 8!!! 8!%! 8! 8 Β 8 Α ) ; %! #?! > 8 8 Χ Δ Ε ΦΦ Ε Γ Δ Ε Η Η Ι Ε ϑ 8 9 :!

Διαβάστε περισσότερα

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 90 The study of Rhymes in the Poems of the Five Dynasties 8611601 435 Ho, Kun Yi Lin, Ching Hsiun the Five Dynasties, the Ten Kingdoms Period, Poems, Rhymes, Ancient Chinese Sound 1. 2. 3. 4.5.6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ < Ι 1 = 1 Ρ Γ ; Ι 1 = Σ 1Τ Π > Ι = ; Ν Γ % Ν Τ = ΜΙ Υ Τ = Μ ςγ 2;Τ Τ = Ο ; Ν Γ ΦΥ Τ = ΜΠ < Γ 1 Τ Π ΑΤ 2

ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ < Ι 1 = 1 Ρ Γ ; Ι 1 = Σ 1Τ Π > Ι = ; Ν Γ % Ν Τ = ΜΙ Υ Τ = Μ ςγ 2;Τ Τ = Ο ; Ν Γ ΦΥ Τ = ΜΠ < Γ 1 Τ Π ΑΤ 2 ! #!! % ( ) +, %. / % 0 1 2 / 1 / 1 4! # 5! 7 7 7 8 #7 9 :; < = >? 5 #? 8 5! 8!! 2 Α Β >? #7 9 Χ 7 #! 9? 7? # Β? Χ 5 Δ 7 Β8 ΕΦ 5 Δ Β > # 8 Δ Α Χ Δ! # 2 ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ

Διαβάστε περισσότερα

國語 領域計畫表

國語 領域計畫表 新 竹 市 曙 光 國 民 小 學 105 學 年 度 三 年 級 上 學 期 社 會 領 域 課 程 計 畫 表 設 計 者 : 李 麗 娟 一 本 領 域 每 週 學 習 節 數 節, 本 學 期 共 6 節 二 本 學 期 課 程 架 構 : 第 一 單 元 我 的 家 庭 第 1 課 我 們 的 姓 名 第 2 課 家 庭 的 生 活 社 會 上 第 二 單 元 家 庭 與 倫 理 第 三

Διαβάστε περισσότερα

用 照 片 說 故 事 舊 區 有 舊 區 的 故 事, 它 沒 有 高 聳 入 雲 的 大 廈, 沒 有 縱 橫 交 錯 的 天 橋 沒 有 五 彩 繽 紛 的 商 場, 更 沒 有 林 林 總 總 的 名 牌, 有 的 只 是 差 點 被 人 遺 忘 的 東 西 又 一 城 時 代 廣 場 IF

用 照 片 說 故 事 舊 區 有 舊 區 的 故 事, 它 沒 有 高 聳 入 雲 的 大 廈, 沒 有 縱 橫 交 錯 的 天 橋 沒 有 五 彩 繽 紛 的 商 場, 更 沒 有 林 林 總 總 的 名 牌, 有 的 只 是 差 點 被 人 遺 忘 的 東 西 又 一 城 時 代 廣 場 IF 用 照 片 說 故 事 P.2 歷 史 故 事 P.3-4 甡 編 輯 委 員 會 主 編 : 鄒 蓉 笑 ( 中 四 甲 ) 副 主 編 : 鄧 子 恒 ( 中 五 甲 ) 陳 韻 同 ( 中 四 甲 ) 林 可 燊 ( 中 四 甲 ) 編 委 : 韋 婉 玲 ( 中 五 甲 ) 楊 欣 怡 ( 中 五 甲 ) 曾 倩 儀 ( 中 五 甲 ) 李 美 儀 ( 中 四 甲 ) 謝 思 逸 ( 中 四

Διαβάστε περισσότερα

桃園縣中小學98年度教師創意教學獎工作坊

桃園縣中小學98年度教師創意教學獎工作坊 果 然 健 康 in 龍 源 主 要 領 域 : 健 康 與 體 育 參 賽 者 姓 名 : 羅 玫 玲 黃 美 華 廖 靜 君 劉 秀 琴 邱 欣 怡 學 校 名 稱 : 桃 園 縣 龍 潭 鄉 龍 源 國 民 小 學 壹 創 意 教 學 背 景 說 明 : 許 多 食 物 都 含 有 危 害 身 體 健 康 的 人 工 素 色, 舉 凡 飲 料 蜜 餞 餅 乾 零 食 麵 食 蛋 糕 冰 淇 淋

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

senior_article_2010.pdf

senior_article_2010.pdf 我 的 家 呂 心 婕, 新 竹 市 矽 谷 雙 語 國 小 六 年 二 班 家, 是 我 休 息 的 地 方 ; 家, 是 我 念 書 的 場 所 ; 家, 其 實 是 我 最 溫 暖 的 避 風 港 和 大 部 分 的 人 一 樣, 我 的 家 也 只 是 個 小 家 庭, 家 裏 只 有 爸 爸 媽 媽 妹 妹 和 我 爸 爸 是 個 早 出 晚 歸, 回 家 還 是 要 繼 續 加 班 的

Διαβάστε περισσότερα

Ps22Pdf

Ps22Pdf g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc 彰 化 縣 九 六 度 第 大 村 國 民 小 六 級 國 語 領 域 計 畫 表 設 計 者 : 六 級 團 隊 課 程 架 構 圖 : 第 第 課 第 課 第 三 課 過 故 莊 雨 花 石 植 物 安 養 院 第 第 課 第 五 課 第 六 課 走 進 原 始 雨 林 閱 讀 大 地 徐 霞 客 神 祕 城 堡 國 語 6 下 第 三 第 七 課 第 八 課 第 九 課 蓮 娜 故 事 朱 銘

Διαβάστε περισσότερα

! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2!

! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2! Ξ )))! )!!!! / 0! / 0 / 0 Ξ! ƒ!!!! ! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2! 0!! 5 65 6 / 0 / 0!! 5 65 6!!!!!!!! 1! / 0 / 0 / 0/ 0 ƒ 5 6 / 0!!!!!!!!!! / 0!!!! 1!!!!!!!! 1! ƒ! / 0!/ 0!! 1 5 6 / 0 / 0!!!!!!!!!!! !!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

Διαβάστε περισσότερα

1 5 0.005 20 1969 11 AB 2 2 2 = ( 6, 370, 005) ( 6, 370, 000) 24 ( ) πd h 2 4 5 100 1 3 1000 30 110 1 273 1 3 1 3 300 8 0 6 65 67 1 600,000 7 1700 4 0 0 1 130 #

Διαβάστε περισσότερα

# ( + + # + # 6 +,! + # +! +, + # ( + ) ( + ( + ) + 7! + # + /8 + ) ( +! + #. + ( +, +! + # + # + + ( ! ( + ) ( + ) +, + ( + 9% +! +, + ( +

# ( + + # + # 6 +,! + # +! +, + # ( + ) ( + ( + ) + 7! + # + /8 + ) ( +! + #. + ( +, +! + # + # + + ( ! ( + ) ( + ) +, + ( + 9% +! +, + ( + ! ## % & (! ) # (! + ) (, ( + ) ( +! ( + + # + #! + ( + + ( + ) ( + + ( + # + ) +! ( + ( + # +! ( + ) + # ( + ) + # +! ( +. + / 0. + ( + # + # + +, + ) + + ) + 1!, ( 2 1 # 3 )! # ( 4 5 #3 (! # ( 4 # #

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft Word -

(Microsoft Word - 參加者姓名 陳一諾 陳月明 粱倩昕 參賽學校 中華基督教會全完第一小學 作品名稱 百變花瓶美家居 一 作品主題內容 廢紙盒經切割成外型美麗的 花瓶 作者利用雜誌紙拼貼令瓶更美 利用 雜誌紙做一些花兒 既環保 又能享受製作 花兒的樂趣 更可美化家居 參加者姓名 楊嘉雯 黃少仙 楊艷青 參賽學校 中華基督教會全完第一小學 作品名稱 百變花瓶美家居 二 小學生組 作品主題內容 廢紙盒經切割成外型美麗的 優異

Διαβάστε περισσότερα

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ ! % & ( ),. / & 0 1 & 2 1 // % & 3 0 4 5 ( 6( ) ( & 7 8 9:! ; < / 4 / 7 = : > : 8 > >? :! 0 1 & 7 8 Α :! 4 Β ( & Β ( ( 5 ) 6 Χ 8 Δ > 8 7:?! < 2 4 & Ε ; 0 Φ & % & 3 0 1 & 7 8 Α?! Γ ), Η % 6 Β% 3 Ι Β ϑ Ι

Διαβάστε περισσότερα

%! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &!

%! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &! %! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &! & &./ 0 # #1 # 2! +, 3 4 4 +,!!!! 4 4 4 4 4 56 7 89 #! 4! 4 4! 4 4! 14 #: 2 4! +,! +, 14 4 ; < = ( 4 < = +14 # : 1 1 4 # : : 3 # (4,! / +, +, +, > +,? 3

Διαβάστε περισσότερα

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 新 课 标 卷 2) 语 文 第 I 卷 阅 读 题 甲 必 考 题 现 代 文 阅 读 (9 分, 每 小 题 3 分 ) 阅 读 下 面 的 文 宇, 完 成 1 3 題 人 们 常 说 小 说 是 讲 故 事 的 艺 术, 但 故 事 不 等 于 小 说, 故 事 讲 述 人 与 小 说 家 也 不 能 混 为 一 谈

Διαβάστε περισσότερα

说 明 一 如 无 特 别 说 明, 本 回 复 报 告 中 的 简 称 或 名 词 释 义 与 公 开 转 让 说 明 书 中 的 相 同 二 本 回 复 中 的 字 体 代 表 以 下 含 义 : 黑 体 ( 不 加 粗 ): 反 馈 意 见 所 列 问 题 及 核 查 意 见 宋 体 ( 不

说 明 一 如 无 特 别 说 明, 本 回 复 报 告 中 的 简 称 或 名 词 释 义 与 公 开 转 让 说 明 书 中 的 相 同 二 本 回 复 中 的 字 体 代 表 以 下 含 义 : 黑 体 ( 不 加 粗 ): 反 馈 意 见 所 列 问 题 及 核 查 意 见 宋 体 ( 不 关 于 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 有 限 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 申 请 文 件 第 二 次 反 馈 意 见 的 回 复 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 : 根 据 贵 系 统 2015 年 1 月 15 日 下 发 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 文 件 关 于 深

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 彰 化 縣 大 村 國 小 100 年 度 上 六 年 級 語 文 領 域 ( 國 語 ) 計 畫 表 課 程 架 構 圖 : 第 第 課 詩 首 第 課 神 奇 藍 絲 帶 第 課 跑 道 第 第 四 課 第 五 課 第 六 課 第 七 課 馬 可 波 羅 遊 中 國 神 祕 海 底 古 城 車 記 冬 天 基 隆 山 國 語 六 上 第 第 八 課 笛 卡 爾 迷 第 九 課 沉 帖 第 課 談

Διαβάστε περισσότερα

μ μ - - β- - μ

μ μ - - β- - μ SUA41 - β- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - μ μ - - β- - μ μ - β- β- β- - - - - - - - - - - - - - - - - - - μ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 課程發展委員會(選版本).doc

Microsoft Word - 課程發展委員會(選版本).doc 104 1 花 蓮 縣 富 里 鄉 富 里 國 民 小 學 103 度 第 二 學 期 程 發 展 委 員 會 會 議 紀 錄 會 議 時 間 :104 年 5 月 21 日 ( 三 ) 下 午 1:30 會 議 地 點 : 校 會 議 室 討 論 事 項 : 案 由 : 討 論 104 度 審 定 教 科 書 選 用 ( ) 實 施 年 級 之 領 域 教 科 書 選 用 覽 表 紅 色 字 體

Διαβάστε περισσότερα

《民国演义》第一册

《民国演义》第一册 ! " #! " " $ %!! # "! " #! "!!$ %&$ %! " "!! "! $! "! " &! " # $ %! %&%! " " " " "" "! " " " " " " " " "! " " # " "! $ $ %! "# # $ #& # # # # $ # # # # # # # # $ # # # # # # # # # # %! $ """"""""""""!

Διαβάστε περισσότερα

《米开朗琪罗传》

《米开朗琪罗传》 ! " # ! """"""""""""""""""" """"""""""""""""" """""""""""""""" $% """"""""""""" &# """"""""""""""" %# """"""""""""""" # """""""""""""""!$% """""""""""""""!&!! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$!"#!%& (! "

Διαβάστε περισσότερα

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 <

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 < 0 1 2 / 1! % & ( ), %. / %. 4 5! 6 7 8 7 8 9 : ;! < < < ? : 1! > ΑΒ Χ, %? :! 6 =! Ε Φ 28 = 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) 7 2 8 ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ

Διαβάστε περισσότερα

8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, ; > 8? : 5 4 +? Α > 6 + > 3, > 5 <? 9 5 < =, Β >5

8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, ; > 8? : 5 4 +? Α > 6 + > 3, > 5 <? 9 5 < =, Β >5 0 ( 1 0 % (! # % & ( ) + #,. / / % (! 3 4 5 5 5 3 4,( 7 8 9 /, 9 : 6, 9 5,9 8,9 7 5,9!,9 ; 6 / 9! # %#& 7 8 < 9 & 9 9 : < 5 ( ) 8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, 5 4

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 武術-定稿.doc

Microsoft Word - 武術-定稿.doc 目 錄 第 一 章 緒 論 1 1-1 計 畫 緣 起 與 目 的 1 1-2 計 畫 團 隊 組 織 架 構 2 第 二 章 工 作 執 行 概 況 3 2-1 工 作 內 容 3 2-2 研 究 流 程 4 2-3 研 究 方 法 5 2-4 計 畫 執 行 時 程 表 6 第 三 章 文 獻 回 顧 7 3-1 文 獻 探 討 與 分 析 8 3-2 小 結 11 第 四 章 田 野 調 查

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 02.doc

Microsoft Word - 02.doc 二 年 一 班 小 作 家 校 外 教 學 篇 謝 英 玲 老 師 指 導 我 們 去 看 戲 97 年 3 月 19 日 ( 三 ) 李 銄 一 早 起 床, 我 馬 上 穿 上 整 齊 的 衣 服 吃 完 美 味 的 早 餐, 把 牙 齒 刷 得 亮 晶 晶 的, 然 後, 滿 心 歡 喜 的 出 門 上 學 去, 因 為 今 天 是 校 外 教 學, 我 們 要 去 看 戲 到 了 學 校,

Διαβάστε περισσότερα

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε (! # # %& ) +,./ 0 & 0 1 2 / & %&( 3! # % & ( ) & +, ), %!,. / 0 1 2. 3 4 5 7 8 9 : 0 2; < 0 => 8?.. >: 7 2 Α 5 Β % Χ7 Δ.Ε8 0Φ2.Γ Φ 5 Η 8 0 Ι 2? : 9 ϑ 7 ϑ0 > 2? 0 7Ε 2?. 0. 2 : Ε 0 9?: 9 Κ. 9 7Λ /.8 720

Διαβάστε περισσότερα

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9 !! #! % & ( ) +,. / 0 1 2 34 5 6 % & +7 % & 89 % & % & 79 % & : % & < < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 V = V 1 F = F-1 1 E = E -1 β 1 + 3 = 4 = 2β 2 α 1 + 4 = 4= 2α 2 γ 1 + 2 = 4= 2γ 2 1 + 2 + 3 + 4 = 2 1 1 = 2 - a + b + c 2E 2E + E = 2 q p 1 1 1 1 + = + p q 2 E p q V F E 1 3 3 4 4 6 2 3 4 8 6 12 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Θ Θ Γ 2 Ρ 3 Ω Ω Ω Ξ, ;;> /;? ; ;;<<; > # ( 3 ) #2# #% 3 (#) # ( #) ) ( ) #) & ) 3 % & &89#(#( #3) ) 2 (#(# % ) ()# <= +: ;8.../;< # ; / +2.. ;//.;.82

Θ Θ Γ 2 Ρ 3 Ω Ω Ω Ξ, ;;> /;? ; ;;<<; > # ( 3 ) #2# #% 3 (#) # ( #) ) ( ) #) & ) 3 % & &89#(#( #3) ) 2 (#(# % ) ()# <= +: ;8.../;< # ; / +2.. ;//.;.82 . )/,. % ) # # % & ( ) )+,,% # % ) 1 2 3 4 4 5 67 /8 9: 6 18 ; < < < 2 = 3 & 2 < 3 > 6?? 7 2 = 3 ( ΑΒ 2 Β 3 Χ 8 :? / ) Δ 2 Β 3 7 8 Ε ) Φ? 8: Γ Ε 2 Β 3 ( Η Η 2 Β 3 Ι 6 ϑ 6 / 2 3 ΚΛϑ Μ 6 : ϑ 2 Β 3 Ν 6 Δ

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft Word - \245\315\254\241\273P\245\360\266\242.doc)

(Microsoft Word - \245\315\254\241\273P\245\360\266\242.doc) 伍 生 活 與 休 閒 第 一 節 理 想 的 生 活 方 式 你 是 否 曾 思 考 過 自 已 目 前 過 的 是 怎 麼 樣 的 一 種 生 活? 是 否 期 待 自 己 擁 有 什 麼 樣 的 生 活 方 式? 生 活 方 式 是 個 人 組 織 及 維 持 生 活 的 一 種 獨 特 型 態 由 於 每 個 人 的 成 長 環 境 生 活 經 驗 興 趣 性 格 價 值 觀 等 之 不 同,

Διαβάστε περισσότερα

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ # % # & ( & ) # +, #,., # / 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 7 8 4 0 4 5 4 9: 4 9: 4 ; 7 4 ; 8 4 9 4 9 : 4 ; 7 4 ; 4 8 4 ; : 7 4 ; 4 8 < 4 9 = 4 9 7 4 ; : 0 8 4 ; 4 4 ; 7 4 8 80 6 4 8 4 9: : 8 4 9 8 4 9 9 =8 4 9 7 8

Διαβάστε περισσότερα

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) )

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) !! # % % #! & % ()! +! ), +. / %! ) 0 1 2 (! 3 4 5 5 5 7 5 8,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( 3 4 5 5 5 % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) % ) ) ) ), 0 ) ) ), Χ % Δ! 2 ; ( #!

Διαβάστε περισσότερα

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ;

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ; ! # % & ( ) ( +, +. ( /0!) ( 1!2!) ( 3 4 5 2 4 7 8 9: ; 9 < : = ; ; 54 ; = ; ; 75 ; # ; 9 : ; 9 : ; ; 9: ; ; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; 54 9 9: ; ;

Διαβάστε περισσότερα

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α 5 6! # % # & () +,. /,. + 1 2 3 4 5 6! 7 7! 8 84 5 6 9 5 6 8 84 / 5 6 5 6 56 56 5 6 56 5 6! / 49 8 9 9! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! 9 5 8 4 6? 4 9 99 8 8 99 9 7 4 4 7 : ;

Διαβάστε περισσότερα

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 !! # % & & ( % ) + # %, + + # %. / 0 /, 2 ) 3! 4 5 6 7 8 9 : 8 9 9 9 9 ; ; 4< ;: 4 9 9 9 9; 9 9 94 6 7 9 9 < : 6 4 7! 6 7 6 7 : 6 9 7 7! ; : 9 7! ; : 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

Διαβάστε περισσότερα

实验室诊断专辑

实验室诊断专辑 ...1...2...4...5...8...10...12...13...14...15...56...57...58...66 1 2 3 4 5 β 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

#$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +, )! + &)!) $! )!+ *! +. &) #!/ #! #$$% & #$$ & #0#1! ) * # #$$( &! ) * +,!

#$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +, )! + &)!) $! )!+ *! +. &) #!/ #! #$$% & #$$ & #0#1! ) * # #$$( &! ) * +,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$$% #$$% #$$& #$$% #$$% #$$%!! #!! ( # #% ) #*! ) + + )!$ # # # # #! #$$&!! #$$! #$$, #$$,, #$$( # %% #$$&,,%! & (, #! # &,! #! #$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +,

Διαβάστε περισσότερα

! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, ( 4! 0 & 2 /, # # ( &

! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, ( 4! 0 & 2 /, # # ( & ! # %! &! #!! %! %! & %! &! & ( %! & #! & )! & & + ) +!!, + ! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, 3 0 1 ( 4! 0 & 2 /, # # ( 1 5 2 1 & % # # ( #! 0 ) + 4 +, 0 #,!, + 0 2 ), +! 0! 4, +! (!

Διαβάστε περισσότερα

; < 5 6 => 6 % = 5

; < 5 6 => 6 % = 5 ! # % ( ),,. / 0. 1, ) 2 3, 3+ 3 # 4 + % 5 6 67 5 6, 8 8 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 9! 7 9 9 6 : 6 ; 7 7 7 < 5 6 => 6 % = 5 Δ 5 6 ; Β ;? # Ε 6 = 6 Α Ε ; ; ; ; Φ Α Α Ε 0 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

%% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0

%% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0 !! # # %% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0 +! (%& / 1! 2 %& % & 0/ / %& + (.%.%, %& % %& )& % %& ) 3, &, 5, % &. ) 4 4 4 %& / , %& ).. % # 6 /0 % &. & %& ) % %& 0.!!! %&

Διαβάστε περισσότερα

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E 30 ( ) 1999 3 :,, ( ),, :, ( ) :,, : : (1989),, : ( ),,,,,,,,, 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net : : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po

Διαβάστε περισσότερα

Title

Title KBM116-002 主 阿, 开 我 眼 经 文 : 以 弗 所 书 1:15-23 雅 文 朗 读 因 此, 我 既 听 见 你 们 信 从 主 耶 稣, 亲 爱 众 圣 徒, 就 为 你 们 不 住 地 感 谢 神 祷 告 的 时 候, 常 提 到 你 们, 求 我 们 主 耶 稣 基 督 的 神, 荣 耀 的 父, 将 那 赐 人 智 慧 和 启 示 的 灵 赏 给 你 们, 使 你 们 真

Διαβάστε περισσότερα