ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20

3 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα από την ιστορική πορεία τους συγκρότησαν ένα µοντέλο κοινωνικοοικονοµικής επιβίωσης το οποίο βοήθησε στην συγκράτηση του πληθυσµού και στην παραγωγή πολιτισµού κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή του τόπου κατοικίας σε δύσβατες και αποµακρυσµένες περιοχές ήταν σε µεγάλο βαθµό αµυντική επιλογή στους κινδύνους από πολέµους και ληστείες. Οι σύγχρονοι όµως όροι εµπορευµατικής παραγωγής και το εντελώς διαφοροποιηµένο σύστηµα µεταφορών και επικοινωνιών µετέβαλαν ριζικά τα δεδοµένα που είχαν διαµορφωθεί και παγιωθεί για αιώνες. Η κλειστή κοινωνία του αντιπραγµατισµού έδωσε τη θέση της στην ανοικτή κοινωνία που επηρεάζεται όχι µόνο από εθνικές αλλά από παγκόσµιες πολιτικές. Οι συνέπειες αυτής της διαφοροποίησης είναι έντονες στο σύνολο του αγροτικού χώρου αλλά καταλυτικές για τις ορεινές και ούτως η άλλως µειονεκτικότερες, από άποψη παραγωγικών αλλά και κοινωνικών συνθηκών ζωής, περιοχές. Με τα δεδοµένα αυτά µεγάλες περιοχές της χώρας µας µε ορεινά χαρακτηριστικά οδηγούνται αµετάκλητα στην απώλεια του αγροτικού χαρακτήρα τους. Παραδοσιακές οικονοµικές δραστηριότητες όπως η εκτατική γεωργία, η δασοπονία, η κτηνοτροφία δεν µπορούν να συντηρήσουν τον αγροτικό χαρακτήρα αυτών των περιοχών. Η αναµενόµενη µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής γεωργίας στην κατεύθυνση περιορισµού των ηµόσιων ενισχύσεων θα επιταχύνει την συρρίκνωση και αποδιάρθρωση του αγροτικού τοµέα. Οι εκτεταµένες και λιγότερο πυκνοκατοικηµένες περιοχές µπορούν να διατηρήσουν ευκολότερα τον αγροτικό χαρακτήρα τους εφόσον ενσωµατώσουν και αξιοποιήσουν τα νέα δεδοµένα όπως είναι η πολυαπασχόληση του πληθυσµού, η στροφή στον τοµέα παροχής υπηρεσιών (τουρισµός), η ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της περιορισµένης επιβάρυνσης από βιοµηχανικές και άλλες επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες για την παραγωγική τοπικών αγροτικών προϊόντων µε έµφαση στην ποιότητα. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 2/20

4 Τέλος η Κοινωνία της Πληροφορίας αφήνει µεγαλύτερα περιθώρια για µείωση του µειονεκτήµατος των αποστάσεων και της αποµόνωσης µε ταυτόχρονη βελτίωση των προυποθέσεων παραµονής και δραστηριοποίησης στην ύπαιθρο εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη πολιτική κατεύθυνση µε ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης των ορεινών περιοχών. Επιβάλλεται η διαφοροποίηση των οικονοµικών ενισχύσεων προς τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές σε σχέση µε τις πεδινές. Ίδια πολιτική ενισχύσεων για ανόµοιες περιοχές θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις µειονεκτικότερες περιοχές. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 3/20

5 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την οριοθέτηση της περιοχής εφαρµογής του Προγράµµατος ΠΙΝ ΟΣ χρησιµοποιήθηκαν ως βάση τα παρακάτω κριτήρια : α) Το υψόµετρο και οι κλίσεις: Η Ε.Ε. θέτει ως όρια υψοµέτρου τα µέτρα και κλίσεων >20% Χάριν µεθοδολογίας και απλοποίησης των διαδικασιών οριοθέτησης, προτάθηκε το υψόµετρο των 600 µ. β) H ύπαρξη µικρών έστω αστικών κέντρων εντός ή εκτός αλλά πλησίον της περιοχής ενδιαφέροντος, που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µία στρατηγική ανάπτυξης, καθόσον διαθέτουν τις αναγκαίες προς τούτο υποδοµές π.χ. Υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις, υποδοµές υγείας κ.λπ. γ) Η ύπαρξη µεγάλων φυσικών κινδύνων. δ) Ο προσδιορισµός της περιοχής έγινε χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα διοικητικά όρια. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 4/20

6 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο Κεντρικός Στόχος του ολοκληρωµένου προγράµµατος για την Πίνδο είναι η διαµόρφωση συνθηκών βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου µε τη δηµιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσµού και προσέλκυσης νέων ανθρώπων, µέσω της εφαρµογής ενός εναλλακτικού µοντέλου ανάπτυξης. ηλαδή επιδίωξη και ζητούµενο είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για οικονοµική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε η περιοχή να αποκτήσει, σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, δυναµική οικονοµία και να ενταχθεί µε ανταγωνιστικούς όρους στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της χώρας. Β. ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άξονας 1 : Βελτίωση βασικών υποδοµών και ποιότητας ζωής Τα έργα του άξονα αυτού είναι µη ανταποδοτικού χαρακτήρα, θα αφορούν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και αποτελούν προτεραιότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού. Η µεγάλη διασπορά των οικισµών,το δύσβατο της περιοχής, το κλίµα εγκατάλειψης σε πολλούς οικισµούς, το µεγάλο σχετικά κόστος κατασκευής και συντήρησης επηρεάζουν αρνητικά τις βασικές υποδοµές και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι στην προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής οι υποδοµές θα εξυπηρετούν µεγαλύτερο πληθυσµό και µε περισσότερες απαιτήσεις. Άξονας 2 : Ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος. Τα έργα και οι παρεµβάσεις του άξονα θα αφορούν την πολυτοµεακή ανάπτυξη της οικονοµίας µε αιχµή τον τουρισµό. Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη µιας περιοχής δεν µπορεί να γίνει µόνο µε τα ηµόσια έργα. Η [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 5/20

7 επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των κατοίκων και η παραγωγική αξιοποίηση της τοπικής αποταµίευσης είναι αυτά που θα αυξήσουν το εισόδηµα και τελικά την απασχόληση. Οι δυνατότητες που παρέχονται για χρηµατοδότηση επενδύσεων είναι µεγάλες και καλύπτουν όλους τους τοµείς της τοπικής οικονοµίας. Η επιθυµητή αναπτυξιακή κατεύθυνση θα είναι η ορεινή ζώνη να παράγει το µεγαλύτερο µέρος των προϊόντων -τροφίµων το οποίο θα καταναλώνουν οι επισκέπτες. Βασικό κριτήριο για την ενίσχυση και λειτουργία τοπικών επιχειρήσεων πρέπει να είναι η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Άξονας 3 : Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η κληρονοµιά της περιοχής είναι πολύτιµη. Η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των αξιόλογων στοιχείων του αγροτικού χώρου αποτελούν στοιχεία που θα στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Εκκλησιαστικά µνηµεία, βρύσες, γεφύρια, νερόµυλοι, διατηρητέα κτίσµατα, αποτελούν ένα σύνολο της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην περιοχή το οποίο µπορεί να στηρίξει την τουριστική ανάπτυξη. Άξονας 4 : Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού ικτύωση, συνεργασίες Τεχνική στήριξη Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η µεταφορά γνώσης προς την περιοχή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιχειρηµατική κινητοποίηση του τοπικού πληθυσµού. Η µεταφορά γνώσεων είναι απαραίτητη όχι µόνο για να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες αλλά και για να ενισχυθούν δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται παραδοσιακές γιατί η συνέχισή τους προϋποθέτει την ενσωµάτωση νέων τεχνικών και µεθόδων. Κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι η δραστηριοποίηση των νέων της περιοχής οι οποίοι µπορούν να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα τις νέες ευκαιρίες. Με δεδοµένα ότι [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 6/20

8 Η επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή θα αφορά επιχειρήσει µικρού µεγέθου οι οποίε κατά βάση θα έχουν τοπική εµβέλεια. Οι διαδροµέ θα εκτείνονται σε µεγάλη έκταση και σε διαφορετικά διοικητικά διαµερίσµατα Η διασφάλιση τη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προ πόθεση για αναπτυξιακή ώθηση µε προοπτική στο χρόνο. Υπάρχουν επισκέψιµοι χώροι κοινού ενδιαφέροντο αλλά σε διαφορετικέ περιοχέ. κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία και δικτύωση. Καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των διαφόρων σχηµάτων συνεργασίας θα διαδραµατίσουν οι αναπτυξιακές εταιρείες της περιοχής οι οποίες πρέπει να αναδείξουν την αναγκαιότητα και να υποστηρίξουν τεχνικά την πρακτική εφαρµογή. Πιο συγκεκριµένα ανά άξονα θα έχουµε : [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 7/20

9 Άξονας 1 : Βελτίωση βασικών υποδοµών και ποιότητας ζωής Μέτρο 1.1. Έργα µεταφορικής υποδοµής Ενέργεια Έργα σύνδεσης µε την ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή παρέµβασης πρέπει να αποκτήσει σηµεία εισόδου και εξόδου αλλά και επικοινωνία ανεξάρτητα από τα διοικητικά όρια. Οι παρεµβάσεις εποµένως στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα διαφορετικά διοικητικά υποσύνολα αποτελούν προτεραιότητα έτσι ώστε να αποκτήσει η περιοχή συνοχή. Ενέργεια Έργα οδοποιίας στο εσωτερικό της περιοχής µελέτης. Τα έργα αυτής της κατηγορίας πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο την ασφάλεια των µετακινήσεων και την λειτουργική σύνδεση αξιόλογων µνηµείων και επισκέψιµων χώρων µε το κύριο οδικό δίκτυο. Μέτρο 1.2. Έργα προστασίας περιβάλλοντος Ενέργεια Υδρεύσεις Τα προβλήµατα ύδρευσης πρέπει να αντιµετωπισθούν µε γνώµονα την κάλυψη των άµεσων αναγκών αλλά και του αριθµού των αναµενόµενων επισκεπτών. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην από κοινού ορθολογική διαχείριση ζητηµάτων ύδρευσης και αξιοποίησης φυσικών πόρων π.χ. ύδρευση οµάδων οικισµών. Ενέργεια ίκτυα αποχέτευσης - ιαχείριση απορριµµάτων. Η διαχείριση των λυµάτων και των απορριµµάτων πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή γιατί η αναµενόµενη αύξηση της επισκεψιµότητας στην περιοχή µπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία σήµερα είναι άγνωστα στην περιοχή. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 8/20

10 Επίσης πρέπει να επισηµάνουµε ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά προτεραιότητα το πρόβληµα µε τους ανοιχτούς χώρους διάθεσης των απορριµµάτων οι οποίοι πρέπει να εκλείψουν. Η περιοχή δεν έχει την πολυτέλεια να υποβαθµίσει το περιβάλλον γιατί αυτό αποτελεί το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της. Θα πρέπει προς την κατεύθυνση αυτή να αποσκοπούν ενέργειες ανά οµάδες οικισµών. Ενέργεια ιαχείριση, προστασία και αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων αντιµετωπίζεται σε κεντρικό επίπεδο αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι σε τοπικό επίπεδο δεν µπορούν να ληφθούν πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ποταµοί και ορεινά ρέµατα µπορούν να αξιοποιηθούν για ψάρεµα. Ένα µέτρο που µπορεί να ληφθεί σε τοπικό επίπεδο είναι η προστασία τους από το ανεξέλεγκτο και πολλές φορές επικίνδυνο τρόπο ψαρέµατος. Μέτρο 1.3. Κοινωνικές υποδοµές Ενέργεια Κάλυψη της περιοχής µε Μονάδες Υγείας, η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής υφιστάµενων και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις µεγαλύτερες µονάδες υγείας της ευρύτερης περιοχής. Το δίκτυο υγείας της περιοχής εκτός από την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων πρέπει να ενισχύει το αίσθηµα της ασφάλειας και στον επισκέπτη η σε αυτόν που θα ασχοληθεί µε διάφορα σπόρ τα οποία εµπεριέχουν, σε ένα βαθµό και τον κίνδυνο ατυχήµατος. Ενέργεια Ενέργεια Παιδικοί Σταθµοί (µε αξιοποίηση ανενεργών δηµόσιων κτιρίων) Ενίσχυση λειτουργίας του Κ.Ε.Π. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 9/20

11 Άξονας 2 : Ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος Μέτρο 2.1. Ενίσχυση υφιστάµενων και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων τουρισµού ολοκληρωµένης µορφής Ενέργεια Τουριστικές υποδοµές. Η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση και βελτίωση της τουριστικής υποδοµής. Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός τουριστικών καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης άθλησης και αναψυχής, χώρων κατασκήνωσης σε επιλεγµένα σηµεία, κατασκηνωτικών κέντρων, αναψυκτηρίων, ορεινών καταφυγίων και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. Ενέργεια ηµιουργία αγροκτηµάτων. Η δράση αφορά στη δηµιουργία πρότυπων επισκέψιµων αγροκτηµάτων βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας που θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες υποδοµές, εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό καλλιεργώντας γνωστά προϊόντα της περιοχής τα οποία θα διατίθενται στην αγορά µετά από επεξεργασία. Παράλληλα στις αγροικίες θα υφίστανται κέντρα εστίασης παρέχοντας ψυχαγωγικές δραστηριότητες στους επισκέπτες. Το είδος αγροκτήµατος ενδεικτικά µπορεί να είναι µικτού τύπου, δηλαδή συνδυασµός βιολογικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικής µονάδας, µονάδας µεταποίησης (π.χ. τυροκοµείο, οινοποιείο), κέντρου εστίασης και καταλύµατος. Η κατασκευή των αγροικιών σε συνδυασµό µε κέντρα εστίασης εντός των εκµεταλλεύσεων, θα συµβάλλουν στην εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους και στην αύξηση της τουριστικής ζήτησης στην περιοχή. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 10/20

12 Ενέργεια Υποδοµές πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών Σε επιλεγµένα σηµεία εισόδου στην περιοχή αλλά και στο εσωτερικό αυτής πρέπει να λειτουργούν χώροι υποδοχής ενηµέρωσης και κατεύθυνσης των επισκεπτών. Η εγκατάσταση τους µπορεί να γίνει µέσα σε υφιστάµενες κτιριακές υποδοµές και θα γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Ενέργεια Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού Ο ορεινός όγκος της Πίνδου αποτελεί κατεξοχήν µέρος ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Ειδικότερα: Πολιτιστικός τουρισµός Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού αφορά τη διατήρηση και αναβίωση ηθών, εθίµων και παραδόσεων που διατηρούνται ζωντανές. Παράλληλα το πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής µπορεί να ενισχυθεί µέσα από ποικίλες δραστηριότητες, ικανές να συνεισφέρουν σηµαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών. Περιηγητικός τουρισµός Οι προϋποθέσεις ενίσχυσης των ήδη υφιστάµενων δραστηριοτήτων του ορεινού περιηγητικού τουρισµού είναι σηµαντικές, καθώς πέρα από τα υπάρχοντα διανοιγµένα µονοπάτια υπάρχουν πλείστες ακόµη διαδροµές που µε µικρές παρεµβάσεις µπορούν να αποτελέσουν ένα εκτεταµένο δίκτυο συνδυάζοντας τον ορεινό όγκο µε τις παραλίµνιες και παραποτάµιες περιοχές. Οικολογικός φυσιολατρικός τουρισµός Η ύπαρξη σηµαντικού περιβαλλοντικού αποθέµατος φυσιολατρικού ενδιαφέροντος, κύρια µέσα από τους ρυµούς και τις περιοχές NATURA 2000 αλλά και από πλήθος άλλων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αποτελεί ήδη βασικό πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και στοιχείο αναγνωρισιµότητας της Πίνδου. Οι [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 11/20

13 όποιες παρεµβάσεις απαιτούνται αφορούν κύρια την βελτίωση της πρόσβασης και της υποδοχής των επισκεπτών. Αγροτουρισµός Ο αγροτουρισµός αποτελεί το νέο σηµαντικό µοντέλο οικονοµικής δραστηριότητας για τον πληθυσµό της υπαίθρου γενικότερα. Ήδη η περιοχή έχει να επιδείξει σηµαντικά πράγµατα κύρια στον τοµέα των υποδοµών, αλλά υφίστανται και περαιτέρω δυνατότητες αναφορικά µε την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Αθλητικός τουρισµός Οι πολλαπλές µορφές αθλητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην Πίνδο (χιονοδροµία, rafting kayak, αιωροπτερισµός, ποδηλασία βουνού, αναρρίχηση κλπ.) συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Επίσης ενδιαφέρον αποκτά και η αναµενόµενη υλοποίηση προπονητικών αθλητικών κέντρων Τουρισµός περιπέτειας Ο τουρισµός περιπέτειας (κυνήγι, διάσχιση φαραγγιών, υπαίθρια χειµερινή διαβίωση κλπ.) συνίσταται µέσα από δραστηριότητες που σε µεγάλο βαθµό ασκούνται στην περιοχή και ασφαλώς αποτελούν πεδίο σειράς ενισχυτικών παρεµβάσεων για το άµεσο µέλλον. Θρησκευτικός τουρισµός Η παρουσία πλήθους ναών και µοναστηριών αλλά και η γειτνίαση της περιοχής µε το µοναδικό µνηµείο φύσης των Μετεώρων αποτελούν τις καλλύτερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συγκεκριµένης τουριστικής δραστηριότητας και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής σε σηµαντικό πυρήνα του θρησκευτικού τουρισµού σε εθνική και ευρωπαϊκή ακόµη κλίµακα. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 12/20

14 Μέτρο 2.2. Επιτόπου αξιοποίηση τοπικής παραγωγής Ενέργεια Μονάδες τυποποίησης, συσκευασίας και σήµανση ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, HACCP, ISO κ.λπ.) τοπικής παραγωγής. Οι περιοχές στις υπώρειες της ζώνης αλλά και επιλεγµένες περιοχές στο εσωτερικό της µπορούν να παράγουν µε σύγχρονους εµπορικούς όρους προϊόντα για την τροφοδοσία των τουριστικών µονάδων αλλά και για αγορές των επισκεπτών. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών και στην παραγωγή προϊόντων τα οποία να συνδέουν τις τοπικές παραδοσιακές γεύσεις προσαρµοσµένες στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας και τυποποίησης. Ενέργεια Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας Τα παραγόµενα κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής είναι σε µεγάλο βαθµό απαλλαγµένα από χηµικά πρόσθετα αφού λόγω της µορφολογίας του εδάφους και της παράδοσης η κτηνοτροφία είναι ελευθέρας βοσκής και αξιοποιεί τους ορεινούς και βοσκοτόπους και τα αλπικά λιβάδια στο µεγαλύτερο µέρος του χρόνου. Η γεωργική παραγωγή αφορά κυρίως σιτηρά και ζωοτροφές ενώ η παραγωγή οπωροκηπευτικών γίνεται σε µικρούς οικογενειακής µορφής κήπους. Εποµένως η περιοχή έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να αναπτύξει σε µεγαλύτερη κλίµακα την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 13/20

15 Μέτρο 2.3. Ανάπτυξη της βιοτεχνίας - οικοτεχνίας Ενέργεια ηµιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων που αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς πόρους. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην περιοχή είναι περιορισµένη και θα ενισχυθεί αφού προηγούµενα αποτυπωθεί, έτσι ώστε να διαµορφωθεί η κατάλληλη στρατηγική. Προτεραιότητα του προγράµµατος πρέπει να είναι η στήριξη των υφιστάµενων επιχειρήσεων αλλά και η δηµιουργία νέων µε την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων (πέτρα, ξύλο, βιοµάζα κλπ.). Χωρίς την κινητοποίηση τοπικού επιχειρηµατικού δυναµικού οι οποιεσδήποτε επενδύσεις δηµόσιου χαρακτήρα δεν πρόκειται να γίνουν αποδοτικές. Ενέργεια Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων µε έµφαση σε στοιχεία καινοτοµίας. Ιδιαίτερη προσπάθεια µε αυξηµένα κίνητρα πρέπει να γίνει για την δραστηριοποίηση νέων επιχειρηµατιών στην περιοχή. Επιθυµητό είναι να προκύψουν επιχειρήσεις µε ενσωµατωµένα καινοτόµα στοιχεία. Τα καινοτόµα στοιχεία µπορεί να αφορούν τον τρόπο παραγωγής, την παραγωγή νέων προϊόντων, την συσκευασία κ.λ.π. Ενέργεια Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και της παραγωγής [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 14/20

16 Άξονας 3 : Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς Μέτρο 3.1. Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής κληρονοµιάς Ενέργεια ηµιουργία χώρων θέας και µονοπατιών σηµάνσεις διαδροµών και µονοπατιών Η περιοχή στο σύνολό της διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον µε εναλλαγές τοπίου, υψηλές κορυφές, επιβλητικές διαδροµές επισκέψιµους χώρους κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τουριστικό προϊόν το οποίο πρέπει να αναδειχθεί και να ενσωµατωθεί στην οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής. Όσο µεγαλύτερες και καλύτερα οργανωµένες είναι οι διαδροµές τόσο περισσότερο µπορεί να παραταθεί η παραµονή των επισκεπτών. Ενέργεια Αισθητικές παρεµβάσεις για την προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος Μέτρο 3.2. Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Ενέργεια Ανάπλαση χωριών Αποκατάσταση και ανάδειξη στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Εντός των ορίων της ζώνης υπάρχουν παραδοσιακοί οικισµοί και οικισµοί που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αρχιτεκτονική και πολεοδοµική φυσιογνωµία τους. Οι οικισµοί αυτοί αποτελούν µέρος της ιστορίας και εποµένως έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών. Έτσι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της ορεινής ζώνης της Πίνδου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στους οικισµούς αυτούς µέσα από δράσεις που θα συµβάλλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωµίας των οικισµών, στην αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 15/20

17 Ενδεικτικές δράσεις που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν είναι: α) αναπλάσεις διαµορφώσεις πλατειών, β) διαµορφώσεις εισόδων οικισµών, γ) πλακοστρώσεις πεζοδροµήσεις, δ) αποκαταστάσεις αξιόλογων ιδιωτικών και δηµόσιων κτιρίων κλπ. οι οποίες θα εντάσσονται στη λογική ενός συνολικού σχεδιασµού των οικισµών, φωτισµός. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε κατά πρώτο λόγο σε θεσµοθετηµένους παραδοσιακούς οικισµούς και κατά δεύτερο σε ενδιαφέροντες οικισµούς µε σηµαντικά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. Ενέργεια Αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων αγροτικής κληρονοµιάς, µε στόχο την ένταξή τους στην αναπτυξιακή στρατηγική (µύλοι, βρύσες, γεφύρια κλπ) Η ορεινή ζώνη της Πίνδου διαθέτει έναν σηµαντικό πλούτο µνηµείων της αγροτικής κληρονοµιάς τα οποία µαρτυρούν την ιστορία, τον πολιτισµό, τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής. Τα στοιχεία αυτά έχει σηµασία να διατηρηθούν δεδοµένου ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης των κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα διευρύνουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Η διατήρηση και προβολή τους αυξάνει την προστιθέµενη αξία του τοπικού τουριστικού προϊόντος και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την επισκεψιµότητα της περιοχής. Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης η ένταξη των µνηµείων αυτών της αγροτικής κληρονοµιάς σε ένα δίκτυο διαδροµών το οποίο µπορεί να συνδυάζει τόσο στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αξιόλογοι οικισµοί, µνηµεία αγροτικής κληρονοµιάς, κλπ) όσο και στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Ενέργεια Ανάδειξη της τοπικής λαογραφίας και των τοπικών στοιχείων πολιτισµού Αναπόσπαστο µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός τόπου αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται µε τη λαογραφία και τα τοπικά ήθη και έθιµα. Η πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 16/20

18 αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα που µπορεί να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει στοιχείο διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, στήριξης της τοπικής οικονοµίας και διεύρυνσης των δυνατοτήτων απασχόλησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει εποµένως να δοθεί στη διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων αυτών. Ενδεικτικές δράσεις που µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία µουσείων, η καταγραφή των στοιχείων της λαογραφίας της περιοχής (π.χ. έκδοση βιβλίων), η διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών, η αναβίωση εθίµων, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαγωνισµών, εκθέσεων κλπ., µε σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη διάθεση των τοπικών προϊόντων καθώς και τη διατήρηση παραδοσιακών τεχνών. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 17/20

19 Άξονας 4 : Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού ικτύωση, συνεργασίες Τεχνική Στήριξη Μέτρο 4.1. Κατάρτιση - εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού Ενέργεια Υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης Η υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναµικού θα είναι εναρµονισµένη µε βάση τους στόχους, τις ανάγκες και τις προοπτικές που προκύπτουν από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η κατάρτιση θα αφορά θεµατικές ενότητες όπως : Πολιτισµός. Κατάρτιση σε θέµατα διαχείρισης λαογραφικών µουσείων, µουσείων φυσικής ιστορίας, ανακαίνισης και αξιοποίησης ιστορικών και θρησκευτικών µνηµείων κ.λ.π. Τουρισµός. Κατάρτιση σε θέµατα οργάνωσης τουριστικών µονάδων, υποστήριξης ειδικών µορφών τουρισµού, προβολής της περιοχής κ.λ.π. Περιβάλλον. Κατάρτιση σε θέµατα διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, προστασίας δασών, περιβαλλοντικής ξενάγησης κ.λ.π. Παραγωγής και εµπορίας προϊόντων. Κατάρτιση σε θέµατα επι τόπου αξιοποίησης της αγροτική παραγωγής, διατήρησης και επέκτασης παραδοσιακών επαγγελµάτων, προώθησης τοπικών προϊόντων κ.λ.π. Ποιότητα.: Σήµατα ποιότητας, διαδικασίες πιστοποίησης, πρότυπα ποιότητας κλπ. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 18/20

20 Μέτρο 4.2. Υποδοµές αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού Ενέργεια Ενέργεια Κέντρα κατάρτισης ίκτυο κινητών βιβλιοθηκών Μέτρο 4.3 Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) Ενέργεια Προώθηση συνεργασίας. Η ανάπτυξη της περιοχής όπως ήδη προαναφέρθηκε θα στηριχτεί στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα των παραγόµενων προϊόντων και των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται για το σύνολο της περιοχής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από ευρύτερες συνεργασίες και αυτοδεσµεύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μια µορφή τέτοιας συνεργασίας είναι τα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.). Τα Τοπικά Σύµφωνα θα αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες τουρισµού, κτηνοτροφικών προϊόντων π.χ. τυρί, κρέας, στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων π.χ. κρασί Μέτρο 4.4. Ανάδειξη Προβολή Εξωστρέφεια Ενέργεια Εκδόσεις ενιαίων διαδροµών Από την µέχρι σήµερα εµπειρία και πρακτική γνωρίζουµε ότι ο κάθε φορέας σε επίπεδο ΟΤΑ προσπαθεί να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής του. Έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί µεγάλος αριθµός εντύπων αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή. Η ενιαία προβολή της περιοχής αποτελεί ζητούµενο. Το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πρέπει να αντιµετωπισθεί µε διαδικασίες συναίνεσης όλων των φορέων της περιοχής. (συνηµµένα παρουσιάζονται ολοκληρωµένες οικοτουριστικές διαδροµές για το σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του LEADER II). [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 19/20

21 Ενέργεια Οργάνωση εξειδικευµένων γενικών ή τοµεακών πακέτων επισκεπτών για την περιοχή Μέτρο 4.5. Προώθηση δράσεων για ανάδειξη της περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων της Ενέργεια Ενέργεια ΣΗΜΑ ΠΙΝ ΟΣ Παρατηρητήριο ανάπτυξης µε χρήση προϊόντων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ενέργεια ιατοπικές συνεργασίες πάνω σε σηµαντικά ζητήµατα ανάπτυξης της περιοχής Ενέργεια ιακρατική συνεργασία Μέτρο 4.6. Τεχνική στήριξη του προγράµµατος Τέλος, να σηµειώσουµε ότι λόγω της µεγάλης έκτασης της περιοχής παρέµβασης, των πολλών εµπλεκόµενων φορέων και των διαφορετικών πηγών χρηµατοδότησης του προγράµµατος, είναι απαραίτητη η Τεχνική Στήριξή του. [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 20/20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 )

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικά στοιχεία Φορέα Επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α -. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα