ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης"

Transcript

1 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Άπο τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο Βούλγαρη) ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης ήταν ως τώρα ή πολύτιμη διατριβή του λόγιου Κοζανίτη ιερέα Χαρίσιου Μεγδάνη Περί τής αρχής, προόδου και της νυν καταστάσεως της εν Κοζάνη 'Ελληνικής Σχολής και των εν αυτή κατά καιρούς χρηματισάντων διδασκάλων... 1 Στο έργο του αυτό δ Μεγδάνης, μετά άπο μια σύντομη αναδρομή στην πρώιμη ιστορία της Κοζάνης, βιογραφεί σε χωριστές παραγράφους τους δασκάλους της σχολής άπο την 'ίδρυση της (το 1668, κατά τον Μεγδάνη) ως το Και για μέν τους δασκάλους τής όψιμης περιόδου είχε στή διάθεση του επαρκείς οπωσδήποτε γραπτές πηγές και ασφαλείς προφορικές μαρτυρίες ή και προσωπική γνώση των πραγμάτων, για τους παλαιότερους όμως δασκάλους τής σχολής (ως τα μέσα του 18ου αιώνα περίπου) στηρίχθηκε, φαίνεται, σέ επισφαλείς εν μέρει τουλάχιστον προφορικές παραδόσεις. Παρά ταΰτα ό Μεγδάνης δέν δίστασε να καθορίσει τα χρονικά όρια τής θητείας του κάθε δασκάλου μέ συγκεκριμένες χρονολογίες, οι όποιες όμως είναι λίγο ή πολύ εσφαλμένες. Σκοπός τής μελέτης μου αυτής είναι να διορθωθούν ή πάντως να προσδιοριστούν ακριβέστερα οί χρονολογίες αυτές και νά προστεθούν βιογραφικές και άλλες ειδήσεις για ορισμένους άπο τους δασκάλους αυτούς μέ βάση ανέκδοτες ή δημοσιευμένες μέν άλλ' ανεκμετάλλευτες ως σήμερα πηγές. "Ηδη σέ ανακοίνωση πού παρουσίασα στο συνέδριο "Η Κοζάνη και ή περιοχή της (24-26 Σεπτεμβρίου 1993) 2 αποδείχθηκε, νομίζω πειστικά, οτι ό πρώτος δάσκαλος τής Σχολής Κοζάνης Γεώργιος-Γρηγόριος Κονταρής δέν μπορεί να δίδαξε εκεί στα χρόνια (ή 1672), δπως σημειώνει ό Χαρίσιος Μεγδάνης, άλλα μετά τήν επιστροφή του άπο τήν 'Ιταλία, δηλαδή μετά το 1675 ή και μετά το 1684, άλλα πάντως πριν άπο το 1. Δημοσιευμένη (μάλλον στη Βιέννη) το 1820 στο τεΰχος 'Αγγελία...' βλ. Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 3, 'Αθήνα 1957, σ. 431, άρ Χ. Γ. Πατρινέλη, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ' αιώνα άπο τα Σερβία». Θα δημοοιευθή προσεχώς στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

2 6 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 20 (1995) Πρέπει επομένως να μετατεθή λίγα χρόνια αργότερα και ή ίδρυση της Σχολής Κοζάνης, την όποια ό Μεγδάνης θέτει στο 'Αντιστοίχως πρέπει να μετατεθούν και οί χρονιές της θητείας των διαδόχων του Κονταρή δασκάλων της σχολής. 2. "Ενας άπό αυτούς, ό Νεόφυτος, ήταν σπουδαίος οχι μόνο ώς δάσκαλος, άλλα και ώς συγγραφέας και λόγιος με πολυσχιδή δραστηριότητα, άγνωστη ώς σήμερα. Ό Χαρίσιος Μεγδάνης σημειώνει γι' αυτόν: Νεόφυτος Ιερομόναχος, 1678' Σερβιώτης τήν πατρίδα... εστάθη εις αυτό [το σχολείο Κοζάνης] διδάσκαλος ετη δεκαεξ [δηλ. ώς το 1694]* έπειτα παρητήθη δια το γήρας και ησύχαζε με το επάγγελμα τον Ιεροκήρνκος... Τ Ητον δε δ ά- νηρ κεκοσμη μένος... με παιδείαν διαφέρουσαν... περιπατητικός τα μαθήματα, και μετά τα γραμματικά και ποιητικά εδίδασκεν εις τους μαθητάς τον την σειράν των αριστοτελικών επιστημονικών μαθημάτων κατά την άνάπτνξιν τον Κορνδαλέως, και εξόχως τονς εξήσκει εις την ρητορικήν... Ζ Τίποτα περισσότερο δεν ήταν γνωστό ώς τώρα για τον Νεόφυτο. Μια σειρά σημειωμάτων δμως έκδεδομένων και ανεκδότων 4 σε κώδικες πού αντέγραψε ή κατείχε ό Νεόφυτος μας αποκαλύπτει την ακριβή του ταυτότητα και μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τα στάδια των σπουδών του, τις μετακινήσεις του, καθώς και τή διδακτική και τη συγγραφική του δραστηριότητα. Το σημαντικότερο άπό τα σημειώματα αυτά, ώς προς τήν ταυτότητα του Νεοφύτου και τή θητεία του στή Σχολή Κοζάνης, φέρεται ανέκδοτο ακόμη στον κώδ. 'Ιβήρων 619, φ. 330 (οπού το τέλος της 'Ακολουθίας του αγίου Χαραλάμπου): "Αδει σοι ταΰτα εκ ψνχής, Χαράλαμπες, Νεόφυτος Χρηστόπονλος, Ίβηρίτης θύτης τε αζνξ τε σχολάρχης τε Κοζάνης, μιρι εν μηνι Φενροναρίω. "Ομοια σχεδόν φραστική διατύπωση έχει και Ινα άλλο κακοαντιγραμμένο και κακοεκδεδομένο σημείωμα, πού δεν είχε προσεχθή ώς τώρα, στον κώδ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 32, φ. 24 (και πάλι στο τέλος της 'Ακολουθίας του αγίου Χαραλάμπου): Νεόψντος 3. Χαρισίου Μεγδάνη, «Περί τής αρχής...», Αγγελία, σ Στο πλαίσιο τοϋ προγράμματος της εκ νέου περιγραφής των χειρογράφων της μονής 'Ιβήρων, ό λόγιος μονάχος Θεολόγος, βιβλιοθηκάριος της μονής, έχει μεταγράψει τα ποικίλα σημειώματα των κωδίκων υπ ' άρ και Άπό τή συναγωγή αύτη είχε τήν καλωσύνη να θέσει υπόψη μου δσα κωδικογραφικά, κτητορικά ή άλλα σημειώματα σχετίζονται με τον Νεόφυτο Χρηστόπουλο και παραλείπονται ή δημοσιεύονται ατελώς άπό τον Σπ. Λάμπρο. Επίσης σημειώματα σε έντυπα της μονής, πού άνηκαν άλλοτε στον Νεόφυτο. Τον ευχαριστώ θερμότατα.

3 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ςρηςόπαλος, Ίβηρίτης θύτης τε αζυξ τε σχολάρχης τε Κοζάνης' και εν συνεχεία με το ίδιο χέρι: Θεοϋ το δόρον και Νεοφύτου πόνος Ίβηρίτου γράψας ελάχιστος και ο ιερεύς Νικόλαος. Και στο φ. 9β: Τέλος 1723 πόνου ελαχίστου καμοϋ Νικολάου ιερέος άμαρτολοϋ. 5 Είναι προφανές δτι δ ήμιεγγράμματος γραφέας Νικόλαος αντέγραφε άπό κώδικα γραμμένον άπό τον σχολάρχη Κοζάνης Νεόφυτο Χρηστόπουλο, του οποίου μετέφερε και το κωδικογραφικδ σημείωμα, δεν μπόρεσε δμως να διαβάσει σωστά τ6 επώνυμο του Νεοφύτου και το διαστρέβλωσε στο ακατανόητο ςρηςόπαλος. παρουσία του Νεοφύτου στην Κοζάνη το 1710 μαρτυρεΐται άπο δύο ακόμη σημειοψατα. Στον κώδ. 'Ιβήρων 606, πού κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιέχει έργα του Νεοφύτου και είναι αυτόγραφος, περλαμβάνεται και Διδαχή εις την εορτήν του αγίου Νικολάου, τη ζ' Δεκεμβρίου εν τη χώρα Κοζάνη κατά το axpi τω σωτηρία/** και στο φ. 23: βψι Ίαννουαρίου γ', t ήμερα γ, εις Κοζάνην. γ Προηγούμενος Νεόφυτος Ίβηρίτης. 'Αξίζει δμως να παρακολουθήσουμε τις αλλεπάλληλες Ή μετακινήσεις του Νεοφύτου και τις ποικίλες δραστηριότητες του με βάση τα πάμπολλα κωδικογραφικά, κτητορικά και άλλα σημειώματα του σε μια σειρά τριάντα και πλέον κωδίκων, άλλα και έντυπων βιβλίων της μονής 'Ιβήρων κυρίως. "Ετσι, οχι μόνο θα καταστή ευχερέστερο να προσδιοριστή ό χρόνος της θητείας του στη Σχολή Κοζάνης, άλλα και να άναδειχθή ή πολυμέρεια της προσωπικότητας και του έ'ργου του αγνοημένου αύτοΰ λογίου. Ό Νεόφυτος Χρηστόπουλος καταγόταν, δπως δηλώνει ο ίδιος, εκ της αριζήλου κοιμοπόλεως Τυρνάβου, 1 και οχι άπο τα Σέρβια, δπως σημειώ- 5. Ή ανάγνωση των σημειωμάτων έξ αυτοψίας. Ό Άντ. Σιγάλας (Άπό την πνενματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας. Α'. 'Λοχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, θεσσαλονίκη 1939, σ ), πού περιγράφει τον κώδικα, εκδίδει τα σημειώματα εσφαλμένα σε ορισμένα σημεία. Εκτενή αναφορά στον κώδικα και δείγματα γραφής τοϋ Νικολάου βλ. στοϋ Δημ. Ζ. Σοφιανού, «Ό άγιος Νικόλαος ό Νέος της Βουνένης», Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά 2 (1986) και πίνακες ζ'-ζ'. 6. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις τον Άγιου "Ορους ελληνικών κωδίκων, 2, Κανταβριγία 1900, σ Στο έργο αυτό, και στον οικείο κατά περίπτωση τόπο, βλ. και τίς περιγραφές των αγιορείτικων κωδίκων πού μνημονεύονται εφεξής. 7. Βλ. το εκτενές σημείωμα τοϋ Νεοφύτου (21 'Απριλίου 1707) πού έχει έκδοθή επανειλημμένα: άπο τον Σπ. Λάμπρο, Νέος Έλληνομνήμων 2 (1905) 86-87" πρβλ. και σ άπο τον Ν. Α. Βέη, Βυζαντις 1 (1909) 236 ιζ'-κγ' και , και άπο τον ΐδιο, Τα χειρόγραφα των Μετεώροιν, 1 (Μονής Μεταμορφώσεως), 'Αθήνα 1967, σ , 662' πρβλ. Δημ. Ζ. Σοφιανού, Τα χειρόγραφα των Μετεώροιν, 3.

4 s Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 20 (1995) νει ό Μεγδάνης. Για πρώτη φορά άπαντα τον 'Οκτώβριο του 1691, όταν αντιγράφει μέρος του κώδ. 'Ιβήρων 521. Τον 'Ιούνιο του 1692 μαρτυρεΐται ώς ιεροδιάκονος (κώδ. 'Ιβήρων 531) και τον 'Ιούνιο του 1698 ως ιερομόναχος (κώδ. 'Ιβήρων 251). Πρέπει λοιπόν να ήταν τότε τριάντα ετών τουλάχιστον. Τον 'Ιούλιο του 1699 άπαντα ώς Ιερομόναχος Ίβηρίτης (κώδ. 'Ιβήρων 247). Μεταξύ του 1697 και του 1704 τουλάχιστον μαθήτευε στη νεοσύστατη τότε Σχολή Τιρνάβου, κοντά στους γνωστούς δασκάλους Μάρκο Πορφυρόπουλο τον Κύπριο (ώς το 1700) 8 και 'Αναστάσιο Παπαβασι- Τά χειρόγραφα της Μονής Άγιου Στεφάνου, 'Αθήνα 1986, σ. 160, και τοΰ ιδίου, Ό ό σιος 'Αθανάσιος δ Μετεωρίτης. Βίος, ακολουθία, συναξάρια, Μετέωρα 1990, σ Ό Πορφυρόπουλος μαρτυρεΐται ώς δάσκαλος στον Τίρναβο τον 'Ιούνιο τοΰ 1699 (κώδ. 'Ιβήρων 247), άλλα πιθανώς βρισκόταν εκεί ενωρίτερα, άφοΰ ή σχολή τοΰ Τιρνάβου φαίνεται Οτι λειτουργούσε άπό το 1697 (κώδ. 'Ιβήρων 251). Τον διαδέχθηκε δ 'Αναστάσιος Πατυαβασιλόπουλος το 1700 (βλ. επομένη σημ.). Το 1702 δ Πορφυρόπουλος ήταν ήδη δάσκαλος στή σχολή τοϋ Βουκουρεστίου - βλ. Α. Camariano-Cioran,_Les Académies princier es de Bucarest etde Jassy et leur professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 373 κέ. "Ας προστεθή εδώ έπ' ευκαιρία δτι στον Τίρναβο, θερινή έδρα τών μητροπολιτών Λαρίσης, είχαν λειτουργήσει και στο παρελθόν σχολεία, μάλλον εφήμερα. Συγκεκριμένα, δ 'Αναστάσιος Γόρδιος μαρτυρεί δτι δ κακότροπος μεν άλλα και λογιότατος μαθητής τοϋ Ευγένιου Γιαννούλη 'Αναστάσιος Παντοδύναμος πρώτον μεν εις Τύρναβον, κώμην μεγίστην της Θεσσαλίας, παραγενόμενος εσχολάρχει επι χρόνους τινάς (βλ. Σπ. Λάμπρου, ((Βίος Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ Αιτωλού ύπδ 'Αναστασίου Γορδίου», Νέος ' Ελληνο μνήμων 4, 1907, 60). Ή διδασκαλία του Παντοδύναμου στον Τίρναβο πρέπει να τεθή λίγο πριν άπο τή θητεία του ώς δασκάλου στην Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινουπόλεως: , κατά τον Τ. Γριτσόπουλο (Πατριαρχική Μεγάλη τον Γένους Σχολή, τόμ. 1, 'Αθήνα 1966, σ. 208). Το 1678 (2 Όκτωβίου) δ άγνωστος έ'ως πρόσφατα λόγιος 'Αθανάσιος Λιοντάρης δηλώνει σε επιστολή του δτι τήν εν τω Τονρνάβω τοϋ νέου φροντιστηρίου επιστασίαν, δια μεσιτείας τοΰ πανιερωτάτου ημών δεσπότου (μεσιτεύοντος ουκ ολίγως και τον λογιωτάτου άρχιδιακόνου) ενεχειρίσθημεν (βλ. Δήμητρας Χατζημάνου, «Ό λόγιος και διδάσκαλος 'Αθανάσιος Λιοντάρης και ή ανέκδοτη αλληλογραφία του», Τρικαλινά 13, 1993, σ. 87). Δεσπότης Λαρίσης ήταν τότε δ 'Ιάκωβος ( ), μετέπειτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ό μνημονευόμενος άρχιδιάκονος ήταν δ κατόπιν 'Ιωαννίνων Κλήμης ( ). Ό Λιοντάρης μαρτυρεΐται στον Τίρναβο ώς τον Μάιο τοϋ Τον 'Ιανουάριο τοϋ 1681 βρισκόταν ήδη στα 'Ιωάννινα (Χατζημάνου, ο.π., σ ). Φαίνεται δτι μετά τήν εκλογή τοϋ 'Ιακώβου ώς οικουμενικού πατριάρχη το 1679 και τοΰ Κλήμη ώς μητροπολίτη Ίωννίνων το 1680 ή σχολή έκλεισε και δ Λιοντάρης ακολούθησε τον φίλο του Κλήμη στα 'Ιωάννινα, δπου μαρτυρεΐται ώς τον 'Απρίλιο του 1682 (αυτόθι, σ ). Για τήν ίδρυση της νέας σχολής Τιρνάβου άπο τον Παρθένιο Λαρίσης ( ) βλ. και Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα..., Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 82. Για τις φιλεκπαιδευτικές πρωτοβουλίες τοΰ Παρθενίου βλ. παρακάτω (και σημ. 12 και 13).

5 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 9 λόπουλο ( ή 1705). 9 δπως συνάγεται, άπο μακρά σημειώματα στους κώδικες πού αντέγραψε κατά τήν εποχή αύτη (βλ., κατά χρονολογική σειρά γραφής των, τους κωδ. 'Ιβήρων 251, 247, 245, 244, 112, 243, 234. πού περιέχουν σχεδόν αποκλειστικά υπομνήματα σε αριστοτελικά έργα, εγχειρίδια ρητορικής, γραμματικής κλπ.). Τον 'Οκτώβριο του 1705 δ Νεόφυτος βρισκόταν στή Λάρισα, άλλα τον Νοέμβριο του ιδίου έτους και πάλι στον Τίρναβο (κο^δ. 'Ιβήρων 234). Στον Τίρναβο επίσης μαρτυρεΐται τον 'Απρίλιο και τον Αύγουστο του 1707 (κωδ. Μεταμορφώσεως Μετεώρων και 'Ιβήρων 234). Κατόπιν επέστρεψε, φαίνεται, ό Νεόφυτος στο "Αγιον "Ορος, γιατί ενώ μέχρι τότε φέρεται απλώς ως ιερομόναχος Ί- βηρίτης, άπο τον 'Ιανουάριο του 1710 και εξής υπογράφει συχνά ώς Ιερομόναχος και προηγούμενος Ίβηρίτης. 11 'Επειδή δε ή θητεία τών προηγουμένων στα ιδιόρρυθμα μοναστήρια ήταν ετήσια, πρέπει να υποθέσουμε ότι ό Νεόφυτος έμεινε στο "Αγιον "Ορος Ινα τουλάχιστον χρόνο. "Οχι όμως πολύ περισσότερο, άφοΰ, δπως σημειώθηκε παραπάνω, στις 3 'Ιανουαρίου 1710 ήταν ήδη εγκατεστημένος στην Κοζάνη ώς σχολάρχης και ιεροκήρυκας. 'Αλλά και πάλι οχι για πολύ, γιατί το 1711 ή στις αρχές του 1712 ό τότε μητροπολίτης Λαρίσης Παρθένιος ( ) 12 'ίδρυσε στα Τρίκαλα σχολείο και μετεκάλεσε, φαίνεται, εκεί τον Νεόφυτο ώς δάσκαλο. Σε λόγο του ό Νεόφυτος εγκωμιάζει τον λόγιο ιεράρχη, όπου θεοσόφως και πνενματοκινητως εις τάς θεοψρονρήτονς ημέρας της άρχιερωσννης τον εσνστησε σχολεϊον ελληνικών μαθημάτων εις μεν τήν περίφημον πολιτείαν Τνρνάβον προ χρόνων ικανών, νυν δε και εις τήν θανμαστήν και περιλάλητον πολιτείαν και μητρόπολιν Τρικκάλων εσνστησεν οχι μόνον ελλη- 9. Ό 'Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος (ή Παπα-Βασιλείου) έδίδασκε φιλοσοφία και ρητορική στή σχολή τοΰ Τιρνάβου άπο το 1700 (βλ. χρονολογημένες επιστολές του στοϋ Εύλ. Κουρίλα, «'Αναστάσιος ιερεύς Παπαβασιλόπουλος Ίωαννίτης και ή ανέκδοτος αλληλογραφία του», 'Ηπειρωτική 'Εστία 3 (1954) 765 κέ., ειδικότερα σ. 776, 4 (1955) 333 κέ. σε πολλές συνέχειες). Ό Παπαβασιλόπουλος μαρτυρεΐται στον Τίρναβο ως τον Ιανουάριο του 1704 (αυτόθι, σ. 775), πιθανότατα δμως ή διδασκαλία του παρατάθηκε ώς το 1705 (κωδ. 'Ιβήρων 234). Τον Σεπτέμβριο του 1707 πάντως εϊχε ήδη επιστρέψει στα 'Ιωάννινα (βλ. Κ. Θ. Κυριακόπουλου, Μελέτιος (Μητρο;) Αθηνών, Ô Γεωγράφο;, , 'Αθήνα 1990, σ ). 10. Ν. Α. Βέης, δ.π., σ Βλ. το σημείωμα της 3ης 'Ιανουαρίου 1710, πού παρατέθηκε παραπάνω. 12. Για τον Παρθένιο και το σχολείο τών Τρικάλων βλ. Ελένης Άγγελομάτη- Τσουγκαράκη, «Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής τής Λάρισας κατά τήν Τουρκοκρατία», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 3 (1990) 280,

6 10 Ο ΕΡΑΧΙΣΤΗΣ, 20 (1995) νικών μαθημάτων, άλλα και μουσικών ασμάτων και τερετισμάτων, με σννδιάσκεψιν και σννθέλησιν τών εντιμυπάτων κληρικών και αρχόντων. 13 Ό εγκωμιαστικός αυτός λόγος προς Παρθένιον Λαρίσης είναι άχρονολόγητος, άλλα πάντως την 25η Μαρτίου 1712 μαρτυρεΐται ήδη εν Τρίκκη ό διδάσκαλος της εν Τρίκκη σχολής Νεόφυτος. 1 * "Οπως στην Κοζάνη, έτσι κι εδώ ό Νεόφυτος συνδύασε τα διδακτικά του καθήκοντα με τό ΖΟΎΟ του 13. Μ. Ι. Γεδεών, 'Ιστορία τών τον Χρίστου πενήτων, 'Αθήνα 1939, σ , όπου δμως τό παρατιθέμενο απόσπασμα αποδίδεται στον Νεόφυτο Χρηστόπουλο «τον εξ Ιωαννίνων». Για τή σύγχυση του Νεοφύτου προς άλλον ομώνυμο του Ίωαννίτη βλ. παρακάτω σημ Έτσι υπογράφει σε επιστολή (χρονολογημένη τό,αψιβ', Μαρτίου κε) προς κάποιον μονσικολογιώτατον Μάρκο (βλ. Άγ. Τσελίκα, Τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα της βιβλιοθήκης Χίου «Ό Κοραής», 'Αθήνα 1984 (ανατύπωση άπό τα Χιακά Χρονικά), σ. 37, κώδ. 16, πού περιέχει πάμπολλες επιστολές λογίων τών άρχων του 18ου αιώνα κυρίως). "Ας προστεθή όμως εδώ ότι τήν ϊδια εποχή ζή στα Τρίκαλα και κάποιος άλλος λόγιος, ονόματι Νεόφυτος Κορφαλώνης, 'ιερεύς Κρής. Συγκεκριμένα, στον αγιορείτικο κώδικα της Λαύρας Μ 100 (πού αποτελεί συναγο^γή επιστολών διαφόρων λογίων κλπ. προς τον μητροπολίτη πρώην "Αρτης Νεόφυτο Μαυρομάτη) περιέχονται και τρεις επιστολές τοϋ Νεόφυτου Κορφαλώνη εκ Τρίκκης (φφ ). Στην πρώτη, χρονολογημένη τήν 1η 'Ιουνίου 1712, ό Νεόφυτος Κορφαλώνης γράφει μεταξύ άλλων Οτι... διαμένω τό γε νυν έχον εν οις εγεγόνει συμβιβασμός μεταξύ εμον τε και τών Τρικκαίων, εστ αν ό τοϋ χρόνου ενιαύσιος κύκλος άποπερατυίθή. Είναι προφανές ότι μέ τή φράση αυτή υποδηλώνεται κάποια ετήσια σύμβαση τοϋ Κορφαλώνη μέ τους Τρικκαίους, άλλα εΐναι άδηλο τό περιεχόμενο της. 'Επρόκειτο για ανάθεση διδασκαλίας στό σχολείο τών Τρικάλων; Πιθανώς. Στην περίπτωση αυτή ό διδάσκαλος Νεόφυτος της επιστολής τοϋ 1712 στον χιακό κώδικα είναι ενδεχομένως ό Κορφαλώνης και όχι ό Νεόφυτος Χρηστόπουλος. Ώς διδάσκαλο Τρίκκης πάντως σημειώνει τόν Νεόφυτο Κορφαλώνη ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης («Νεόφυτος Μαυρομάτης», Ρωμανός ό Μελωδός, , σ. 167) και ό εκ τοϋ Εύστρατιάδη άντλών Τρ. Εύαγγελίδης [Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τόμ. 1, σ. 229). Για να ολοκληρωθούν τα περί Κορφαλώνη άγνωστου εως τώρα άπό άλλη πηγή ας προστεθή ακόμη ότι άπό τή δεύτερη επιστολή του προς Νεόφυτο Μαυρομάτη, εκ Τρίκκης και αυτή, χρονολογημένη τήν 27η 'Ιανουαρίου 1717, συνάγεται δτι ό Νεόφυτος Κορφαλώνης είχε έλθει στα Τρίκαλα (πριν άπό τόν Ιούνιο 1712) άπό τήν Καστοριά, όπου είχε μαθητεύσει κοντά στον κύρ Μεθόδιον (προφανώς τόν Ανθρακίτη), μέ τόν όποιον ό Νεόφυτος Μαυρομάτης συνδεόταν μέ ακραν φιλίαν. Ό Μεθόδιος 'Ανθρακίτης μάλιστα είχε έμπιστευθή στον Κορφαλώνη κάποιον ανιψιό τοϋ Νεόφυτου Μαυρομάτη ονόματι Φραγκίσκο για να τοϋ διδάξει τή λατινική. Ή τρίτη επιστολή τοϋ Κορφαλώνη προς τόν Νεόφυτο Μαυρομάτη φέρει τήν ατελή χρονολογική ένδειξη: Μοννυχιώνος γ' Ισταμένου, δηλ. 3 Μαρτίου. Πρέπει όμως άδιστάκτως να χρονολογηθή στό 1717, άφοΰ ή αιτία για τήν όποια γράφτηκε ήταν ϊδια μέ εκείνη της δεύτερης επιστολής (άπό 27 'Ιανουαρίου 1717), δηλ. ή αδημονία τοϋ Νεόφυτου Κορφαλώνη να άπολυθή εκ τοϋ δεσμωτηρίου, όπου έκρατεϊτο, άγνωστο για ποιο λόγο.

7 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11 ιεροκήρυκα. Στον κώδ. 'Ιβήρων 350, πού περιέχει, ποικίλα κείμενα του Νεοφύτου, περιέχεται καί: Έν Νοεμβρίου η των 'Αρχαγγέλων Διδαχή γεγοννϊα εις Τρίκκψ κατά το μψα, ήμερα δ', εν τι] μητροπόλει. 'Επίσης στον κώδ. Ξενοφώντος 538, σ. 745 κέ. Αιδαχή εις τον θείον και ψρικτόν νιπτήρα, σνλλεχθεϊσα συν μόχθω παρά τον κυρ Νεοφύτου εϊς Τρίκκψ, ήτοι τα Τρίκκαλα, εν ετει μψβ' επί της αρχιερατείας τον κυρ Παρθενίου Λαρίσης., 15 Στον κώδ. 'Ιβήρων 619 περιέχονται αυτόγραφες διδαχές του Νεοφύτου, πού εκφωνήθηκαν κατά διαφόρους περιστάσεις στη Λάρισα μεταξύ Μαρτίου 1715 καί Νοεμβρίου Στο σωζόμενο στη βιβλιοθήκη της μονής 'Ιβήρων Συνταγμάτων περί οφφικίων (Τεργόβιστο 1715) του Χρύσανθου Νοταρά υπάρχει το έξης ανέκδοτο ως τώρα σημείωμα: "Ελαβον τοϋτο δωρεάν παρά τοϋ μακαριότατου και σοφωτάτον πατριάρχου 'Ιεροσολύμων κνρ Χρνσάνθον, δτε κατήλθεν εις την ήμετέραν 'Ελλάδα κατά το,αψιζ' έτος το σωτήρων εν μηνι Όκτωβρίω ια. Νεόφυτος προηγούμενος των Ιβήρων... εξήλθε δε τής Λαρίσσης ο μακαριότατος τή κγ Νοεμβρίου, ήμερα Παρασκευή πρωί, ελενσόμενος εις "Αμπελάκια. Τον Δεκέμβριο τοϋ 1719 ό Νεόφυτος είχε ήδη επιστρέψει στη μονή 'Ιβήρων, δπως συνάγεται άπο σημείωμα του κώδ. Ξηροποτάμου 293, φ. 162: Το παρόν Τριώδιον και Πεντηκοστάριον εγράφη δια χειρός καμον 15. Λ. Πολίτη - Μ. Ι. Μανούσακα, Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Άγιου "Ορους, Θεσσαλονίκη 1973, σ "Οτι ό κυρ Νεόφυτος τοϋ σημειώματος ήταν ό Χρηστόπουλος δέν υπάρχει αμφιβολία, άφοΰ ή αμέσως προηγούμενη στον κώδικα διδαχή επιγράφεται: Νεοφύτου προηγουμένου Ίβηρίτου, τη Κυριακή ε τοϋ Λουκά. 16. Κατά την περιγραφή τοϋ κώδικα στον Κατάλογο τοϋ Σπ. Λάμπρου (τόμ. 2, σ ) παραλείπονται τα σημειώματα, με τα όποια ό Νεόφυτος προσδιόριζε τον τόπο καί τον χρόνο έκφωνήσεως της κάθε διδαχής. 'Αξίζει να παρατεθή εδώ το εκτενέστερο άπο τα σημειώματα αυτά (φ. 178β), κατ' αντιγραφή τοϋ Ίβηρίτη γέροντα Θεολόγου (βλ. παραπάνω, σημ. 4): Τω,αψιε' τω σωτηρίω, Μαίου κε, ήμερα Σαββάτω, εν Λαρίσση, παρόντος τον μητροπολίτου Λαρίσσης κυρ Παρθενίου και τοϋ αρχιεπισκόπου Φαρσάλων κυρ Φιλόθεου και συνδρομής ικανής τοϋ λ,αοϋ' έσχεδίασται δέ ούτως άπλοϊκώς και εν συνάψει παρ' εμοϋ Νεοφύτου προηγουμένου Ίβηρίτου. Τή διδαχή τοϋ Νεοφύτου, πού εκφωνήθηκε τήν 20ή Μαΐου 1717 είχε υπόψη του καί ό Μ. Γεδεών {Πατριαρχικοί 'Εφημερίδες, 'Αθήνα , σ. 237), ό όποιος όμως υποθέτει δτι εκφωνήθηκε στα Τρίκαλα, έδρα τότε τής μητροπόλεως Λαρίσης. Στον κώδ. 'Ιβήρων 619 ωστόσο δηλώνεται ρητά (φ. 182) δτι εκφωνήθηκε εν τω,αψιζ', Μαίου κ, εις Λάρισσαν. Φαίνεται δτι ό Γεδεών είχε υπόψη του άλλον κώδικα, τον όποιο δέν δηλώνει. 'Αρκείται μόνο να υποσημειώσει δτι: «Περί Χρηστοπούλου θα γράψω κατ' έκτασιν άλλοτε, δτε καί τάς πηγάς εξ ών ήρύσθην θα μάθη ό αναγνώστης»!

8 12 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 20 (1995) τοϋ εύτε/.οϋς Καλλινίκου μονάχου δια εξόδου του πανοσιωτάτου κυρίου κυρίου Νεοψίτου εκ της μονής των Ιβήρων, επί έτος μιρώ' εν μηνι Δεκεμβρίου κ'. 11 Σε κάποια περίοδο της ζωής του, πιθανώς το 1720, ό Νεόφυτος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη (κωδ. 'Ιβήρων 650). 'Από την Πόλη, φαίνεται, κατευθύνθηκε στο Βουκουρέστι, προσκαλεσμένος άπο τον ηγεμόνα τής Βλαχίας Νικόλαο Μαυροκορδάτο ( , ), για να αναλάβει την εκπαίδευση τών νεαρών τότε Κωνσταντίνου ( ) και 'Ιωάννη ( ) Μαυροκορδάτου. Ώς διδάσκαλος τών μπεϊζαντεδων προφανώς στο Βουκουρέστι μαρτυρεΐται τον Μάρτιο του Αυτή είναι και ή τελευταία χρονικά μνεία του Νεοφύτου Χρηστοπούλου. Φαίνεται όμως δτι επέστρεψε στο "Αγιον "Ορος και πέθανε στή μονή 'Ιβήρων, στην οποία άφησε τήν αξιόλογη βιβλιοθήκη του, με χειρόγραφα και έντυπα βιβλία, πού σώζονται εως σήμερα. 19 "Εργα του Νεοφύτου, ολα σχεδόν ανέκδοτα, είναι τα έξης: α - Διδαχές (κώδ. 'Ιβήρων 350, 606, 619, 650, Ξενοφ. 538). 20 β' Κανόνες στή Θεοτόκο Πορταΐτισσα (κώδ. 'Ιβήρων 411, 619, 650) και στα Χριστούγεννα (κώδ. 'Ιβήρων 650). 17. Σωτ. Καδά, «Σημειώματα χειρογράφου τών μονών του 'Αγίου "Ορους, Μονή Ξηροποτάμου», Βυζαντινά 14 (1988) Στο αντίτυπο τής μονής 'Ιβήρων τοΰ Περί καθηκόντων (Βουκουρέστι 1719) έργου τοΰ Νικολάου Μαυροκορδάτου φέρεται ή σημείωση: Εΐληφα προίκα το παρόν τω εκλαμπροτάτω και σοφωτάτοι αύθέντη και ήγεμόνι 'Ιωάννη Νικολάω 'Αλεξάνδρου, βοεβόδα πάσης Ούγγροβλαχίας, τω εμώ μετά Θεόν ευεργέτη, τω,αψκά Μαρτίου ιδ', ήμερα δευτέρα. Νεόφυτος προηγούμενος Ίβηρίτης και διδάσκαλος τών μπεϊζαντέδων. Παρόμοια σημείωση, με τήν ΐδια χρονολογία, υπάρχει και στο επίσης ίβηριτικό άν-ίτυπο τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 'Ιερά Ιστορία, ήτοι τα 'Ιουδαϊκά (Βουκουρέστι 1716). "Ενας άλλος γιος τοΰ Νικολάου Μαυροκορδάτου άπο προηγούμενο γάμο του, ό Σκαρλάτος ( ), ήταν τότε δχι μόνο πολύ μεγάλος στην ηλικία για να συνδιδάσκεται με τους δύο δεκάχρονους αδελφούς του, άλλα και πολύ προχωρημένος στις σπουδές του, άφοΰ ήδη το 1716 ό Χρύσανθος Νοταράς δημοσιεύει τή γνωστή Εισαγωγή εις τά γεωγραφικά και σφαιρικά... αξιώσει τοϋ εκλαμπροτάτου και περιβλέπτου κυρίου Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου... βλ. Ε. Legrand, Généalogie des Maurocordato, Παρίσι 1900, σ. 15 άρ. 24, σ. 16 άρ. 28, σ. 18, άρ Δεν πρέπει να συγχέεται ό Νεόφυτος Χρηστόπουλος με ενα επίσης ιερομόναχο και προηγούμενο Ίβηρίτη Νεόφυτο, πού καταγόταν όμως άπο τά 'Ιωάννινα και ζοΰσε μετά τα μέσα τοΰ 18ου αι. και ώς το 1800 τουλάχιστον (βλ. κώδ. Ξηροπ. 256 και Γεδεών, δ.π., σ. 354). 20. Στον κώδ. 'Ιβήρων 521, γραμμένο κατά μέγα μέρος άπο τον Νεόφυτο, περιέχονται (φφ β) και δύο διδαχές άνεπίγραφες (α' - "Αρχ. Ό Θαλής εκείνος..., β' - "Αρχ. "Ενας άνθρωπος είχε...). Πρόκειται πιθανώτατα για κείμενα τοΰ Νεοφύτου.

9 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 γ' Θρηνωδία εις τον θάνατον τον αρχιδιακόνου 'Ιακώβου τοϋ Κυπρίου 21 (κώδ. 'Ιβήρων 650). δ' Στίχοι εγκωμιαστικοί στον δάσκαλο του 'Αναστάσιο Παπαβασιλόπουλο (κώδ. 'Ιβήρων 91 και 110). 21α ε' Επιστολές στον δάσκαλο του Μάρκο Πορφυρόπουλο (κώδ. 'Ιβήρων 350 και Χίου 16). 22 ζ' Βίος του Άγιου 'Αθανασίου του Μετεωρίτη, μεταφρασμένος άπο 21. Ό 'Ιάκωβος ό Κύπριος εμφανίζεται στον Τίρναβο ταυτόχρονα με τον επίσης Κύπριο Μάρκο Πορφυρόπουλο (βλ. σημ. 8). Πιθανώς ήλθαν μαζί στή Θεσσαλία. Ήταν κι αυτός μαθητής τοϋ 'Αναστασίου Παπαβασιλόπουλου και εγκωμίασε τον δάσκαλο του και τα βιβλίο του Αευχειμονονσα Ρητορική με επιγράμματα (βλ. Ι. Συκουτρή, «'Ιάκωβος ό Κύπριος», Κυπριακά Χρονικά 1 (1923) , και Κουρίλα, δ.π., τόμ. 3 (1954) 1149, τόμ. 4 (1955) 633, ). Ό Παπαβασιλόπουλος σε επιστολή του (Τίρναβος, 20 'Ιανουαρίου 1701) αναφέρεται επαινετικά σε αυτόν: ο συν εμοι τον βίον διαμέτρων κυρ 'Ιάκωβος, ό εν ιεροδιακόνοις ελλόγιμος και τοις των σπουδαίων εγκρίτοις συναμιλλώμένος (Κουρίλας, δ.π., σ. 776). Αυτόθι, σ , επιστολή τοϋ Παπαβασιλόπουλου προς αυτόν και απαντητική τοϋ 'Ιακώβου Λαρίσσηθεν (άχρόνιστες). 'Αλληλογραφία τοϋ 'Ιακώβου με τον Παπαβασιλόπουλο και τον Πορφυρόπουλο διασώζει και ό κώδ. Μηλεών 73, φφ : 'Αναστάσιος Ίακώβω (11 'Ιανουαρίου 1703), 'Αναστάσιος Ίακώβω άρχιδιακόνω Ααρίσσης (24 Φεβρουαρίου 1705), 'Ιάκωβος Κύπριος ' Αναστασία) (άχρόνιστη), Μάρκος (Πορφυρόπουλος) Ίακώβω (1712) βλ. Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, «Κατάλογος των έλλην. χειροράφων της εν Μηλέαις βιβλιοθήκης», Έπετηρίς Παρνασσού 5 (1901) 46. "Ας προστεθή έδώ δτι ή φερομένη στον κώδ. Χίου 16 (βλ. σημ. 14) ως επιστολή 'Αναστασίου Γόρδιου τω λογιωτάτω κυρ Ίακώβω (Τίρναβος, 3 Νοεμβρίου 1702) είναι στην πραγματικότητα ή μνημονευομένη παραπάνω επιστολή τοϋ 'Αναστασίου Παπαβασιλόπουλου προς τον 'Ιάκωβο (Κουρίλας, δ.π., α ), μόνο πού στον κώδ. Χίου 16 σώζεται χρονολογημένη (βλ. Τσελίκα, δ.π., σ. 36). Στο αντίτυπο της μονής 'Ιβήρων τοϋ Τόμου 'Αγάπης ('Ιάσιο 1698) τοϋ Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων φέρεται το σημείωμα: ΤουτΙ το της αγάπης άγαπητόν βιβλίον, δπερ τωόντι παπιδομάστιξ εστίν, ελαβον τω λογιωτάτω εν ίεροδιακόνοις κυρίω Ίακώβω τω Κυπρίω και δευτερεύοντι τοϋ άγίον Ααρίσσης, τω εν Χριστώ μοι άδελφω και συμφροντιστη, δωρεάν τω,αψζ' Μαίου κθ', ήμερα δ' εις Τύρναβον. Νεόφυτος Χριστόπουλος Ίβηρίτης. Φαίνεται δτι ό 'Ιάκωβος διαδέχθηκε τον Παπαβασιλόπουλο ως σχολάρχη Τιρνάβου. Το 1714 πάντως μαρτυρεϊται οτι δίδασκε ήδη φιλοσοφικά μαθήματα στο εκεί σχολείο (βλ. Σπ. Λάμπρο, Νέος Έλλψομνήμων 13 (1916) ). Ζοΰσε ακόμη ό 'Ιάκωβος και μετά το 1720, άφοΰ με στίχους του εγκωμίασε τον νέο μητροπολίτη Λαρίσης Γαβριήλ ( ) βλ. Ι. Σακκελίωνος, Κατάλογος χειρογράφων της Έθν. Βιβλιοθ. της 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1892, σ. 165, κώδ α. Εκδίδονται άπό τον Κουρίλα, δ.π.,τόμ. 3 (1954) 1030,1150, τόμ. 4 (1955) Για τον κώδ. Χίου 16 βλ. σημ. 14.

10 14 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 20 (1995) τον Νεόφυτο στην κοινή γλώσσα (κωδ. Μεταμορφώσεως Μετεώρων 354, Άγ. Στεφάνου Μετεώρων 56 και 'Ιβήρων 350). 23 Σύμφωνα με τα χρονολογικά δεδομένα πού εκτέθηκαν παραπάνω, ό Νεόφυτος Χρηστόπουλος δεν είναι δυνατόν να εγκαταστάθηκε στην Κοζάνη νωρίτερα άπό τα τέλη του 1708 ή τις αρχές του Μαρτυρεΐται α σφαλώς εκεί, ως σχολάρχης και ιεροκήρυκας, άπό τον 'Ιανουάριο ως τον Δεκέμβριο του Ή θητεία του δμως στην Κοζάνη δεν παρατάθηκε επί πολύ, άφοΰ τον Νοέμβριο του 1711 τον βρίσκουμε εγκατεστημένο ήδη στα Τρίκαλα. 3. Διάδοχος του Νεοφύτου στη σχολαρχία της Σχολής Κοζάνης ήταν ό μαθητής του Γεώργιος Παρακείμενος, τη θητεία του οποίου ό Χαρίσιος Μεγδάνης προσδιόρισε στα ετη περίπου. Πρέπει όμως τώρα να μετατεθή στα μετά το 1711 χρόνια. Κατ' ανάγκη επομένως πρέπει επίσης να μετατεθή και ή σχολαρχία του διαδόχου του Παρακείμενου Σωτηρίου Ιερέως και οικονόμου, τήν οποία ό Μεγδάνης θέτει μεταξύ των ετών 1707 και Ή ανάγκη μεταθέσεως της σχολαρχίας του Σωτηρίου κατά δεκαπέντε ή είκοσι ετη αργότερα προκύπτει και άπό δσα γράφει γι' αυτόν ό 'ίδιος ό Μεγδάνης, δτι δηλαδή ό Σωτήριος, επί αρχιερατείας τοΰ Σερβίων Μελετίου ( ), συνήργησε στή μεταφορά της έ'δρας της επισκοπής άπό τα Σέρβια στην Κοζάνη, πράγμα πού έγινε Οχι πριν άπό το "Αλλωστε, άπό έγγραφο τοΰ Σερβίων και Κοζάνης Μελετίου συνάγεται ότι ό Σωτήριος πέθανε μετά το 1744 και πριν άπό τήν 1η Δεκεμβρίου 1746, οπότε συντάσσεται το έγγραφο, στο όποιο πάντως ό Σωτήριος μνημονεύεται ως πρώην οικονόμος και επίτροπος τοΰ μητροπολιτικού ναοΰ τής Κοζάνης άλλα Οχι ως δάσκαλος. 25 Τέλος, για τον γνωστό δάσκαλο Σεβαστό Λεοντιάδη, πού δίδαξε στην Καστοριά, τή Μοσχόπολη, άλλα και στην Κοζάνη (το και το 23. Για τους μετεωρικούς κώδικες και τή μετάφραση τοΰ Νεοφύτου βλ. σημ Για τον Παρακείμενο και τον Σωτήριο βλ. Χαρίσιο Μεγδάνη, δ.π., σ Για τή μεταφορά της έδρας της επισκοπής στην Κοζάνη βλ. Ν. Δελιαλή, 'Επισκοπικά Κοζάνης, Κοζάνη 1972, σ Ν. Δελιαλή, 'Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση μετά ιστορικών σημειώσεων περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία ελληνικών κοινοτήτων, Κοζάνη 1935, σ "Ας προστεθή ακόμη δτι ό Γ. Ζαβίρας (Νέα Ελλάς ή Θέατρον "Ελληνικόν, 'Αθήνα , σ. 296) σημειώνει Οτι κατείχε επιστολή τοΰ Ευγένιου Βούλγαρη ((προς τον Κοζάνης οίκονόμον Σωτήρων Περί τον τις εστίν ή τοϋ Μαγώγ βασιλεία». Φαίνεται δτι οι δύο άνδρες είχαν γνωριστή κατά τα χρόνια τής σχολαρχίας τοΰ Βούλγαρη στην Κοζάνη (βλ. παρακάτω).

11 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , κατά τον Μεγδάνη) ας προστεθή ή μαρτυρία του Θεοδωρήτου του εξ 'Ιωαννίνων, ό όποιος, για να στηρίξει κάποια ερμηνεία του περί 'Αντίχριστου, επικαλείται και τη γνώμη τον οικονόμου της εν Καστοριά εκκλησίας και ιεροκήρυκος Σεβαστού εν λόγω εις τον "Αγιον Νικόλαον ρηθέντι εν Κοζάνη επί παρουσία τοϋ σοφωτάτου Μελετίου επισκόπου Ζερβιών του Θεσσαλονικέως ( ). 4. Άπα την εποχή ακόμα του Γ. Ζαβίρα και του Κ. Κούμα επικρατεί πλήρης ασυμφωνία ανάμεσα στους βιογράφους και τους μελετητές του Ευγένιου Βούλγαρη για τον χρόνο της διδακτικής του θητείας στα 'Ιωάννινα και στην Κοζάνη. 27 Ρητή σχετική μαρτυρία δεν υπάρχει. Συνδυάζοντας ό μως τις υπάρχουσες έμμεσες ή επί μέρους μαρτυρίες πιστεύω δτι τώρα μπορεί να λυθη το πρόβλημα. Είναι βέβαιο δτι ως τον Μάρτιο του 1741 τουλάχιστον ό Βούλγαρης βρισκόταν στη Βενετία. 28 Φαίνεται δμως δτι το αργότερο ως τα τέλη του 1742 είχε φύγει άπό εκεί. Αυτό μπορεί να συναχθή άπό το γεγονός δτι ό 'Ιωάννης Πρίγκος, πού το έτος αυτό εγκαταστάθηκε στή Βενετία και επιδίωξε να γνοορίσει τους λόγιους "Ελληνες της εκεί ελληνικής παροικίας, δεν μνημονεύει ανάμεσα σε αυτούς τον Βούλγαρη, του οποίου πάντως τιμά τή σοφία. 29 Το 1745 ό Βούλγαρης δίδασκε ήδη (άπό το 1742 πιθανώτατα) στα 'Ιωάννινα. Τούτο συνάγεται άπό ειδήσεις πού αφορούν τις σπουδές 26. [Θεοδωρήτου εξ Ιωαννίνων], 'Ερμηνεία εις την ϊεράν Άποκάλνψιν, Λιψία 1800, σ. 46, σημ. δ'. Ό μνημονευόμενος ναός του 'Αγίου Νικολάου ήταν και είναι ή μητρόπολη της Κοζάνης. Ώς ιεροκήρυκας μαρτυρεΐται ό Σεβαστός Λεοντιάδης και το 1756 στον Τίρναβο βλ. Παν. Φ. Χριστόπουλου, Το βιβλίο 'Η'Αλήθεια Κριτής..., 'Αθήνα 1984, σ. 94 και Τις κυριότερες άπό τις αντιτιθέμενες χρονολογικές εκτιμήσεις για τίς μετακινήσεις τοϋ Ευγένιου Βούλγαρη μεταξύ 1742 και 1753 συνοψίζουν ό Στέφ. Μπέττης, «Μαρούτσηδες και Μαρούτσειος Σχολή», 'Ηπειρωτική 'Εστία 16 (1967) , , , και ό Ν. Ψημμένος, Κωνστ. Μ. Κούμα Επιστολή προς Φραγκίσκον Κ. Μαϋρον, 'Αθήνα 1980, σ Άθ. Καραθανάση, «Ή εκκλησιαστική ρητορική στον "Αγιο Γεώργιο των Ελλήνων της Βενετίας, », Θησαυρίσματα 9 (1972) 168, και τοϋ 'ιδίου, Ή Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ Βαγγέλη Σκουβαρα, 'Ιωάννης Πρίγκος..., 'Αθήνα 1964, σ , δπου αναφορές του Πρίγκου στον Γεώργιο Πατούσα, τον 'Αντώνιο Κατήφορο, τον Μακάριο Μαριδάκη κ.α. άλλα οχι στον Βούλγαρη. Πρόκειται βέβαια για τεκμήριο ex silentio, άλλα οχι και ανάξιο να ληφθή υπόψη. 'Αργότερα ό Πρίγκος χρηματοδότησε την επανέκδοση της 'Ορθοδόξου 'Ομολογίας τοϋ Ευγένιου Βούλγαρη ("Αμστερνταμ 1767) βλ. αυτόθι, σ

12 16 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 20 (1995) του Μονεμβασιώτη 'Ιγνατίου Κεμίζου, μαθητή του Βούλγαρη στα 'Ιωάννινα και στην Άθωνιάδα. "Ηδη άπο τον Αύγουστο του 1744 ήταν γνωστή ή πρόθεση του Κεμίζου άπιέναι εν Ίωαννίνοις εις επίδοσιν των ων ε- φίεται επιστημών. 30 Λίγο πριν άπο το Πάσχα του 1745 βρισκόταν ήδη έκεΐ. 31 Έν Ίωαννίνοις, κατά το μψμε έτος, έγραψε ό 'Ιγνάτιος Κέμιζος τον κώδ. Μεγ. Λαύρας 1-99, δπου μεταξύ άλλων περιέχεται (φ. 143 κέ.) 'Ιγνατίου τον εκ Μονεμβασίας Ιεροδιακόνου εκ των συνουσιών του ιεροδιδασκάλον αύτοϋ κυρίου Ευγενίου του Βούλγαρη Κατά Λατίνων... Ζ2ί Άπο τα τέλη δμως του 1745 ό Βούλγαρης φαίνεται οτι δίδασκε στην Κοζάνη. Ό αγιορείτικος κώδ. Γρηγορίου 103, πού περιέχει τή Λογική του Βούλγαρη, γράφτηκε στην Κοζάνη τήν 11η Φεβρουαρίου 1746 άπο κάποιον μη κατονομαζόμενο γραφέα, προφανώς όμως μαθητή της Σχολής Κοζάνης. Ή αντιγραφή ενός βιβλίου σαν τή Λογική απαιτούσε ασφαλώς χρόνο τουλάχιστον δύο μηνών. Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε οτι ο Βούλγαρης δίδασκε στην Κοζάνη άπο τα τέλη τοΰ Είναι δε γνωστό οτι ό Βούλγαρης και στα 'Ιωάννινα και στην Κοζάνη και στην Άθωνιάδα δίδασκε τή Λογική του. 33 Άλλωστε πριν άπο τον Βούλγαρη και στην Κοζάνη και άλ- 30. 'Αγγελικής Νικολοπούλου, «Ιγνατίου Κεμίζου λόγος επιτάφιος στο Διαμαντή Ρύσιο», Λακωνικαι Σπουδαι 5 (1980) Σε επιστολή του προς τον δάσκαλο της Πατμιάδας Βασίλειο Κουταληνό, γραμμένη στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά το Πάσχα τοϋ 1745, ό ιερομόναχος 'Αρσένιος τον πληροφορεί για τίς κινήσεις δύο αποφοίτων της Πατμιάδας:... ό μεν Ιγνάτιος [Κέμιζος] συν τω Νεόφυτα) [Καυσοκαλυβίτη] τα 'Ιωάννινα έχει εοωτι ρητορείας και λατινικών...' βλ. αυτόθι, σ Αυτόθι, σ. 258, σημ. 4. Τους τελευταίους μήνες τοΰ 1745 πάντως ό Κέμιζος βρισκόταν στη Βενετία, δπου επιμελήθηκε τήν έκδοση τοΰ Προσκννηταρίου τοΰ Άγιου "Ορους. Ή άδεια των βενετικών άρχων για τήν έκδοση αυτή φέρει χρονολογία 22 Σεπτεμβρίου Συνεπώς το βιβλίο εκδόθηκε κατά τους επόμενους μήνες τοΰ 1745 (βλ. Ε. Legrand, Bibliographie hellénique, XVIII siècle, 1, Παρίσι 1918, σ , άρ. 334). Πιθανώς ό Κέμιζος διέκοψε τίς σπουδές του στα 'Ιωάννινα ακριβώς λόγω τής αναχωρήσεως τοΰ Βούλγαρη άπο εκεί για τήν Κοζάνη. Άς προστεθή εδώ ή διευκρίνιση οτι le protopapa Bulgari, τον όποιο συνάντησε το 1745 στην Κέρκυρα ό περιβόητος Καζανόβα, ήταν ό 'Ιωάννης Βούλγαρης (πρωτοπαπάς: ) και δχι ό ιεροδιάκονος ως το 1775 Ευγένιος Βούλγαρης, δπο^ς υποθέτει ή Λουκία Δρούλια («Κ. Θ. Δημαράς. 'Από τή θεωρία στην πράξη», 'Επιστημονική Συνάντηση στη Μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1994, σ ) το σχετικό χωρίο και στην πρόσφατη και αυθεντικότερη έκδοση: Jacques Casanova de Seingalt, Histoire de ma vie, suivie de textes inédits; édition présentée et établie par Francis Lacassin, εκδ. Robert Laffont, Παρίσι 1993, σ. 329, 333. Τήν υπόδειξη τής τελευταίας αυτής εκδόσεως οφείλω στον Άλκη 'Αγγέλου. 33. Χαρίσιος Μεγδάνης, δ.π., σ. 52.

13 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 17 λοΰ το πρόγραμμα διδασκαλίας φιλοσοφικών μαθημάτων περιλάμβανε αποκλειστικά τα κορυδαλικά ή άλλα υπομνήματα σε έργα του 'Αριστοτέλη. Ή διδακτική του θητεία στην Κοζάνη παρατάθηκε ως τα τέλη του 1748 ή τις αρχές του 1749, γιατί στις 24 Φεβρουαρίου και στις 9'Ιουνίου του 1749 ό Βούλγαρης μαρτυρεΐται ασφαλώς στα 'Ιωάννινα. 34 'Επίσης στις 10 'Απριλίου 1752 γράφει Ίωαννινόθεν στον Άγιοταφίτη ιερομόναχο 'Αγάπιο. 30 Την άνοιξη του 1753 ό Βούλγαρης έφυγε άπό τα 'Ιωάννινα για την Κωνσταντινούπολη, μετά άπό πρόσκληση του πατριάρχη Κυρίλλου Ε' (Σεπτ 'Ιαν. 1757), προκειμένου να του άνατεθή ή διεύθυνση της Άθωνιάδας. 36 Βρισκόταν ήδη στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του Ειδικότερα, δτι ή θητεία του Βούλγαρη στη Σχολή Κοζάνης δέν είναι δυνατόν να τεθή στην περίοδο ή 1753, όπως υποθέτουν πολλοί, άλλ' ότι είχε ήδη λήξει το αργότερο στις αρχές του 1749 συνάγεται και άπό μία άμεση και δύο έμμεσες μαρτυρίες: α' 'Ανάμεσα στους συνδρομητές του βιβλίου του Μπαλάνου Βασιλόπου- 34. Κ. Μέρτζιου, «Το έν Βενετία κρατικόν άρχεΐον», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 15 (1940) Κατά τις δύο παραπάνω χρονολογίες ό Βούλγαρης υπογράφει μαζί με τον μητροπολίτη 'Ιωαννίνων και άλλα πρόσωπα ως μάρτυρας σε δύο αντίστοιχα έγγραφα πού αφορούσαν τους Μαρούτσηδες. 'Από ενα τρίτο έγγραφο δμως, της 27ης 'Ιουνίου 1749, πού αναφέρεται στην ΐδια υπόθεση, λείπει ή υπογραφή του. Ό Μέρτζιος συμπέρανε δτι ό Βούλγαρης δέν υπέγραψε και το τρίτο έγγραφο, επειδή στο μεταξύ εΐχε φύγει για την Κοζάνη. Το συμπέρασμα αυτό είναι προφανώς αυθαίρετο. "Αλλωστε και άλλοι μάρτυρες πού υπέγραψαν το πρώτο και το δεύτερο έγγραφο δέν υπογράφουν το τρίτο. 35. Δ. Γκίνη, Νομικον... Θεοφί?.ον τοΰ εξ Ίοιαννίνοιν, Θεσσαλονίκη 1960, σ. ιγ' και σημ. 20 "Αλκή 'Αγγέλου, «Το χρονικό της Άθωνιάδας», Νέα 'Εστία, τχ. Χριστουγέννων 1963, σ Ευχαριστώ τον "Αλκή 'Αγγέλου πού έθεσε στη διάθεση μου απόγραφο της προς Άγάπιον επιστολής (ανέκδοτης ακόμη στον κωδ. ΕΒΕ 3059 [= Θεοφίλου Καμπάνιας Κοινάριον, τόμ. Δ'] φφ ). "Οτι ό Βούλγαρης δέν ίδιώτευε κατά τή δεύτερη αυτή διαμονή του στα 'Ιωάννινα, άλλα έδίδασκε, συνάγεται, άπό τα έξης χωρία της επιστολής:... και εις άλλους κόπους άλλων μαθημάτων τον σχολείου περισπώμαι... Έξεθέμην ελληνιστί και την τον Γενουηνσίον Όντοσοφίαν και ακολουθώ νά εκθέτω την Ψνχοσοφίαν... Την Φνσικην Θεολογίαν τον αύτοϋ δέν ελαβον άκόμι, δμως την προσμένω, και γνώμην εχυ) τον ποιήσαι την πραγματείαν δ- λην... νά την κάμω εις τά σχολεία μας ενχρηστον... Οι περί εμε μαθητεύοντες προσκννοϋσι ταπεινώς την νμετέραν σοψολογιότητα. 36. 'Αγγέλου, δ.π., σ Τήν Κυριακή τής Πεντηκοστής του 1753 (30 Μαίου) ό Βούλγαρης έκήρυξε στον πατριαρχικό ναό - βλ. Σεργίου Μακραίου, 'Υπομνήματα εκκλησιαστικής ιστορίας, εκδ. Κ. Σάθα, Μεσσιανική Βιβλιοθήκη, 3, Βενετία 1872, 219.

14 18 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 20 (1995) λου 'Οδός Μαθηματικής, πού εκδόθηκε το 1749/1750, σημειώνεται (τόμ. Γ', σ. 5) και Ό ελλογιμώτατος κύριος Νικόλαος Μπαρκούσης, δ διδάσκαλος της εν Κοζένη σχολής. Ζ% Ώς δάσκαλος στη Σχολή Κοζάνης μαρτυρεΐται ό Νικόλαος Μπάρκοσης (ή Μπάρκουσης ή Βάρκοσης ή Βαλκιζής) και στις 20 Δεκεμβρίου Είναι δε γνωστό δτι άμεσος διάδοχος του Βούλγαρη στη Σχολή Κοζάνης ήταν ακριβώς ό Νικόλαος Μπάρκοσης. 40 "Ωστε το 1749/ Βούλγαρης δεν ήταν πια σχολάρχης στην Κοζάνη. β' Εϊναι γνωστό δτι ό Θεόφιλος Παπαφίλου, ό μετέπειτα λόγιος επίσκοπος Καμπάνιας (πού υπαγόταν στή μητρόπολη Θεσσαλονίκης), υπήρξε μαθητής του Ευγένιου Βούλγαρη στα 'Ιωάννινα και κατόπιν στην Κοζάνη. 41 Άλλα και πάλι στην Όδόν Μαθηματικής αναγράφεται μεταξύ τών Έκ Θεσσαλονίκης συνδρομητών και Ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Καμπάνιας κύριος Θεόφιλος εξ 'Ιωαννίνων. "Ωστε το 1749 (ή στις αρχές του 1750) είχε ήδη λήξει ή μαθητεία του Θεοφίλου κοντά στον Βούλγαρη στή Σχολή Κοζάνης. 42 γ' Κατά τον Ζαβίρα, μεταξύ τών μαθητών πού ακολούθησαν τον Βούλ- 38. Και στους τρεις τόμους της Όδον Μαθηματικής αναγράφεται ώς έτος εκδόσεως το Το γεγονός δμως Οτι στην αρχή του β' τόμου δημοσιεύεται το πορτραίτο τοϋ συγγραφέα με την ένδειξη δτι χαράχτηκε το 1750 μας επιτρέπει να υποθέσουμε δτι άρχισε μεν ή εκτύπωση τοΰ βιβλίου το 1749, περατώθηκε δμως το Ό κατάλογος τών συνδρομητών, δπου και τα ονόματα τοϋ Νικολάου Μπάρκοση και τοϋ Θεόφιλου Καμπάνιας (βλ. παρακάτω), προτάσσεται τοΰ γ' τόμου σε εμφανώς πρόσθετο οκτασέλιδο.,ν Ας σημειωθή δτι τα ονόματα τών δύο αυτών λογίων απουσιάζουν άπδ τον αρχικό κατάλογο συνδρομητών, πού δημοσιεύεται στην αρχή τοΰ α' τόμου. Εΐναι πιθανό επομένως ή παραπάνω μνεία τοΰ Μπάρκοση και τοΰ Θεόφιλου να ανάγεται χρονικά στις αρχές τοΰ Παν. Άραβαντινοΰ, Βιογραφική συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας, Ιωάννινα 1960, σ Χαρίσιος Μεγδάνης, ό'.π., σ Αυτόθι, σ , ό Μεγδάνης δημοσιεύει επίγραμμα πού συνέθεσε ό Νικόλαος Μπάρκοσης εν τω εκκαιδεκάτω ετει τής αρχιερατείας τον Μελετίου Σερβίων και Κοζάνης ( ), δηλ. τό Τό στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει δσα σχετικά γράφει ό Μεγδάνης, δτι δηλ. ό Μπάρκοσης ήλθε στην Κοζάνη τό 1749 και υπηρέτησε αρχικά ώς οίκοδιδάσκαλος τών παιδιών τοΰ άρχοντα 'Ιωάννη Σακελλαρίου και κατόπιν, μετά τήν αναχώρηση τοΰ Βούλγαρη, ώς δάσκαλος στή Σχολή Κοζάνης. 41. Χαρίσιος Μεγδάνης, ό'.π., 53: όστις [Θεόφιλος] και μαθητής αύτοϋ [τοΰ Βούλγαρη] είς 'Ιωάννινα εχρημάτισε και συνήλθε μετ αύτοϋ εις τήν Κοζάνην προς ολίγον ετι διαμείνας εις άκρόασιν μαθημάτων υπολειπομένων. 42. Βλ. παραπάνω σημ. 38 πρβλ. Γ. Α. Στογιόγλου, 'Ιστορία τών επισκοπών Μακεδονίας. Θεόφιλος Παπαφίλης, επίσκοπος Καμπάνιας, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 33 και 37.

15 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 19 γαρη άπο τα 'Ιωάννινα στην Κοζάνη ήταν και ό Θεόδωρος 'Αναστασίου Καβαλιώτης. 'Επειδή ό Καβαλιώτης μαρτυρεΐται άπο τρεις τουλάχιστον σύγχρονες πηγές οτι το 1750 ήταν ήδη δάσκαλος στην πατρίδα του Μοσχόπολη, έπεται οτι ή μαθητεία του υπό τον Βούλγαρη στην Κοζάνη είχε τότε λήξει. 43 Συμπέρασμα: Ό Ευγένιος Βούλγαρης έδίδαξε α' στα 'Ιωάννινα (Σχολή Μαρούτση) άπο το 1742 πιθανώτατα ως τα τέλη του 1745* β' στη Σχολή Κοζάνης άπο τα τέλη του 1745 ως τα τέλη του 1748 ή τις αρχές του 1749* γ' στα 'Ιωάννινα (β' θητεία) άπο τα τέλη του 1748 ή τις αρχές του 1749 και πάντως πριν άπο τις 24 Φεβρουαρίου 1749 ώς τήν άνοιξη του Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 43. Ό Ζαβίρας (ο.π., σ. 320) σημειώνει οτι κατείχε χειρόγραφο με στίχους τοϋ Καβαλιώτη, γραμμένους τήν 20ή Μαΐου 1750 στή Μοσχόπολη. Το 1750 εξ άλλου εκδόθηκε στή Μοσχόπολη ή Όκτώηγος, διορθωθεϊσα παρά τοϋ κυρίου Θεοδώρου 'Αναστασίου τοϋ εκ Μοσχοπόλεως (βλ. Θωμά Παπαδόπουλου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 2, 'Αθήνα 1986, άρ. 1101). Τέλος, σε εκτενές σημείωμα για τήν άνέργεση τοϋ κτηρίου της 'Ακαδημίας της Μοσχοπόλεως το 1750 γίνεται μνεία και τοϋ ιθύνοντος τους διδασκαλικούς οϊακας σοφωτάτου και λογιωτάτου... Θεοδώρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτον (βλ. Εύσ. Γ. Κεκρίδη, Θεόδωρος 'Αναστασίου Καβαλλιώτης, , Καβάλα 1991, σ. 95). Μολονότι ό Κεκρίδης παραδέχεται οτι δεν υπάρχει μαρτυρία για παρουσία τοϋ Καβαλιώτη στή Μοσχόπολη παλαιότερη τοϋ 1750, υποθέτει οτι ό Καβαλιώτης βρισκόταν στή Μοσχόπολη το 1748 [αυτόθι, σ. 35 και 94) ή ακόμη και άπο το 1746 [αυτόθι, σ. 50 και 54 σημ. 17).

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πνευματικὴ κίνηση στὰ Ἰωάννινα τὸν 18 ο αἰ. καὶ ἡ παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Β ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ἡ πνευματικὴ κίνηση στὰ Ἰωάννινα τὸν 18 ο αἰ. καὶ ἡ παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Β ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ἡ πνευματικὴ κίνηση στὰ Ἰωάννινα τὸν 18 ο αἰ. καὶ ἡ παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ἰωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015 0 0 0 ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΡΙΤΗ 1 Αναλήψεις Υπηρεσίας ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Προγραμματισμός απολύμανσης κτηρίου Με ημερομηνία 31-8 κλείνουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΛAOΓPAΦIKOΣ-ΠOΛITIΣΤΙKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ IΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ MEΣOΛOΓΓIOY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο «Ένα λιθαράκι για το σχολείο του μουσείου μας» Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας ανήκει σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8 Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Εργασία 8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΓΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή -Ν.Βλεμμύδης -Έργο -Θεολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να καταχωρήσει την αίτησή του πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Αύγουστος-Σεπτέμβριος Οκτώβριος Αύγουστος-Σεπτέμβριος ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 25/08/2016 ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( ) 1

Στράτος Φ. Κυριαζίδης (  ) 1 2003-2017 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016 0 0 0 ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Αναλήψεις Υπηρεσίας ΠΕΜΠΤΗ 1 Με ημερομηνία 31-8 κλείνουν: Ημερολόγιο Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 4 : Η αφήγηση της Ανάστασης στο κατά Λουκάν (Μέρος Α ) Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ. τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ. τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 3oς ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΔΙΟΝ» 4 Μαρτίου 2012 Τρέξιμο στη γη των θεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ I ιάρκεια : 50 ώρες ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 5: 18ος αιώνας- αρχές 19ου αιώνα: Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Κωνσταντίνος Κούμας Α. Βόλα, Μ. Ζόγκα, Α. Καρυώτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Παπαγεωργίου Παντελής Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Καπέσοβο Ζαγορίου Έγγαμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συγγραφή Ηλεκτρονικών Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης

Γενική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συγγραφή Ηλεκτρονικών Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης Γενική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συγγραφή Ηλεκτρονικών Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Αριθμός Πρόσκλησης: 06 Θεματική Περιοχή: Όλες Δημοσίευση: 22/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών,

Διαβάστε περισσότερα