ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 22/4/2010, ο κ. Θ. Τσιόκας, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από τους κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Φίλιππο Ταυρή, Γεώργιο Κουτσιµπογιώργο, Νικόλαο Λιόλιο και κα Σοφία ροσοπούλου. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Λιόλιος. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κ.κ. Αλέξανδρος Βλαχογιάννης, Σπύρος Κεφαλληνός και Γιάννης Κολιούσης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική συνεργάτις ρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 31 Μαΐου Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ν. Σκορίνης, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 7 Ιουνίου 2010, διατύπωσε την υπ' αριθ. 238 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 1

2 Περίληψη Με την παρούσα Γνώµη, η ΟΚΕ επισηµαίνει για µία ακόµη φορά ότι στη χώρα µας παρατηρείται έλλειψη ολοκληρωµένης εθνικής πολιτικής ανάπτυξης των µεταφορών, ενταγµένης σ ένα σύστηµα που να εξυπηρετεί εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και παγκοσµίων δικτύων. Επίσης, η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι απουσιάζει από το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου η βασική αρχή των συνδυασµένων µεταφορών, δηλαδή η συνεργασία όλων των µεταφορικών µέσων (θαλάσσιων, εναέριων, σταθερής τροχιάς) και ο ρόλος που αναλογεί σε καθένα από αυτά για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος. Βασική θέση της ΟΚΕ είναι ότι η ανάπτυξη και λειτουργία κάθε µεταφορικού µέσου θα πρέπει να είναι συνυφασµένη µε τις παραµέτρους της αξιοπιστίας, της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του περιορισµού του κόστους, του χρόνου µεταφοράς και της ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης, κάθε παρέµβαση και πρωτοβουλία στις εµπορευµατικές µεταφορές θα πρέπει να σχεδιάζεται µε βάση την στρατηγική επιλογή για το ρόλο της χώρας ως διαµετακοµιστικού κέντρου διακίνησης προϊόντων και αγαθών (πύλη εισόδου-εξόδου της Ευρώπης µε τις ραγδαία αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Ν.Α Ασίας, Αφρικής). Οσον αφορά τις επιµέρους προτάσεις της ΟΚΕ αυτές επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα: εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2003/59/EC περί εκπαίδευσης οδηγών που είναι σε εφαρµογή από τον Σεπτέµβριο καθιέρωσης κινήτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των υφισταµένων και των υπό ίδρυση ελληνικών µεταφορικών επιχειρήσεων. θεσµοθέτησης ενός ενιαίου Φορολογικού Πλαισίου για τις µεταφορικές εταιρείες. δηµιουργίας ανεξάρτητων εποπτικών µηχανισµών (π.χ. Ρυθµιστική Αρχή Οδικών Μεταφορών). απαγόρευσης της εκµίσθωσης των Πιστοποιητικών Ικανότητας Μεταφορέα καθώς διαπιστώνεται η λειτουργία δευτερογενούς αγοράς εκµίσθωσης. δηµιουργίας νέων µηχανισµών διασφάλισης της νοµιµότητας των κυκλοφορούντων φορτηγών οχηµάτων αλλά και αξιοποίησης των υφιστάµενων συστηµάτων (συµπεριλαµβανοµένης της Ραδιοσυχνικής Ταυτότητας Οχήµατος). 2

3 Τέλος, η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για την κατάκλιση της ελληνικής αγοράς από εταιρείες που έχουν έδρα σε χώρες µε ανεπαρκές νοµικό καθεστώς ή πιο ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, γεγονός που αποδυναµώνει τις εθνικές επενδύσεις στον τοµέα και µειώνει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη τους. 3

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει συνολικά 16 άρθρα. Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός του άρθρου που είναι η οργάνωση και λειτουργία των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών της χώρας. Με το άρθρο 2 ορίζονται οι έννοιες στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου νόµου. Ειδικότερα, ως Εµπορευµατικές µεταφορές νοούνται οι διενεργούµενες µεταφορές εµπορευµάτων και γενικά κινητών πραγµάτων µε φορτηγά δηµόσιας χρήσης («Φ..Χ.») αυτοκίνητα και µε την καταβολή κοµίστρου. Οι εµπορευµατικές µεταφορές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) ιεθνείς εµπορευµατικές µεταφορές, β) Εθνικές εµπορευµατικές µεταφορές, γ) Νοµαρχιακές εµπορευµατικές µεταφορές, δ) Ειδικές µεταφορές πετρελαιοειδών προϊόντων. Μεταξύ άλλων, σηµειώνεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 6 του παρόντος, δύναται να τροποποιείται ή να επεκτείνεται το µεταφορικό έργο κάθε κατηγορίας οχήµατος, ως προς την περιοχή κυκλοφορίας τους. Το άρθρο 3 ρυθµίζει την διαδικασία σύστασης των µεταφορικών εταιρειών. Συγκεκριµένα, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου νόµου, είναι δυνατή η σύσταση µεταφορικών εταιρειών µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) µε σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νοµαρχιακών και ειδικών µεταφορών, για µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές, εφαρµοζοµένων αντιστοίχως, όπου δεν προβλέπεται ειδική ρύθµιση, του Ν. 2190/1920 και του Ν.3190/1955. Το άρθρο 4 αφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά ώστε να επιτρέπεται σε µεταφορικές εταιρείες που έχουν συσταθεί κατά το προηγούµενο άρθρο, η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ..Χ. Με το άρθρο 5 περιγράφεται η διαδικασία χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ..Χ. Στο άρθρο 6 θεσπίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων συνιστάται στη Γενική ιεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου η Επιτροπή Οδικών Μεταφορών, η οποία απαρτίζεται: 4

5 α) Από τον Γενικό Γραµµατέα του Τοµέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µε αναπληρωτή τον Γενικό ιευθυντή Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου. β) Τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Εµπορευµατικών Μεταφορών, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο Οδικών Μεταφορών της ίδιας ιεύθυνσης. και γ) Έναν εµπειρογνώµονα στον τοµέα των µεταφορών µε τον αναπληρωτή του δ) ύο εκπροσώπους οδικών µεταφορέων µε τους αναπληρωτές τους οι οποίοι υποδεικνύονται από τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο των µεταφορέων τις οποίες θα καθορίσει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφορών, οριζόµενος από τον Υπουργό. Σηµειώνεται δε ότι τα µέλη της Επιτροπής Οδικών Μεταφορών έχουν θητεία δύο (2) ετών. Η Επιτροπή Οδικών Μεταφορών έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Εξετάζει αιτήµατα για χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ..Χ. αυτοκινήτων. β) Φροντίζει για το σχηµατισµό, την τήρηση και δηµοσίευση του Εθνικού Μητρώου των Μεταφορικών Εταιρειών του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. γ) Προωθεί την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών της οδικής µεταφοράς. δ) Εκφέρει, όταν της ζητηθεί, γνωµοδοτήσεις για διοικητικά θέµατα που αφορούν τις µεταφορές. ε) Προωθεί στην ελληνική κοινωνία την ανάπτυξη και την βελτίωση των µεταφορών. Στο άρθρο 7 θεσπίζεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων τριµελής Εκτιµητική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται : α) Από έναν ιευθυντή της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφορών κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του. 5

6 β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ειδικό σε θέµατα εκτίµησης εισφεροµένων κεφαλαίων Α.Ε. µε τον αναπληρωτή του. του. γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφορών του Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Ειδικότερα, έργο της Εκτιµητικής Επιτροπής είναι η αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου στις συνιστώµενες εταιρείες του άρθρου 3 του παρόντος σχεδίου νόµου. Το άρθρο 8 αφορά στην περίπτωση διάλυσης των µεταφορικών εταιρειών που ιδρύθηκαν δυνάµει του άρθρου 3 του παρόντος σχεδίου νόµου. Συγκεκριµένα, τα Φ..Χ. που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα µε την άδεια κυκλοφορίας τους: α) εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από τη χορήγηση των αδειών, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στους µετόχους ή εταίρους τους κατά το ποσοστό ενός εκάστου στη διαλυθείσα εταιρεία, χωρίς να καταβάλλεται το κατά περίπτωση προβλεπόµενο ποσό του άρθρου 10 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου. β) εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη χορήγηση των αδειών, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στους µετόχους ή εταίρους τους σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µε την επιφύλαξη του περιορισµού της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον υπολειπόµενο χρόνο. Με το άρθρο 9 δηµιουργείται ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών («Ε.Μ.Μ.Ε.»), των εταιρειών που ιδρύονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος σχεδίου νόµου, το οποίο θα τηρείται µε ευθύνη της ιεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Σηµειώνεται δε ότι µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένου και του τρόπου εγγραφής στο Ε.Μ.Μ.Ε. των ήδη υφισταµένων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µεταφορικών εταιρειών και οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων. Το άρθρο 10 ρυθµίζει τη διαδικασία µεταβίβασης των Φ..Χ. χρήσης κάθε κατηγορίας, που επιτρέπεται να µεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα µε την άδειά τους σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις 6

7 διατάξεις της Οδηγίας 74/561, µε την καταβολή φόρου, πριν από την υπογραφή της πράξης µεταβίβασης της αδείας. Συγκεκριµένα: α) για Φ..Χ. που κυκλοφόρησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταβάλλεται ποσοστό 3% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια και το όχηµα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου. β) για Φ..Χ. που κυκλοφορούν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος καταβάλλεται ποσοστό 2% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια και το όχηµα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου. Το άρθρο 11 αφορά στα κόµιστρα για τις διενεργούµενες µε Φ..Χ. µεταφορές τα οποία διευκρινίζεται ότι διαµορφώνονται ελεύθερα, µετά από συµφωνία του φορτωτή και του µεταφορέα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις µεταφοράς πετρελαιοειδών, των οποίων το κόµιστρο δύναται να καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλιας και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Το άρθρο 12 αναφέρεται στην καταβαλλόµενη εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος σχεδίου νόµου, που αποτελεί δηµόσιο έσοδο και κατατίθεται σε ειδικό Κωδικό Οδικής Ασφάλειας που ορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Με το άρθρο 13 προσδιορίζεται ότι για την αποκατάσταση επελθούσας ζηµιάς του φορτωτή για την οποία ευθύνεται ο µεταφορέας, κάθε µεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει πραγµατική δυνατότητα κάλυψης της ζηµιάς είτε από την καθαρή της περιουσία είτε µε διαρκή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αντιστοίχων κινδύνων. Επιπλέον, υπογραµµίζεται ότι οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Το άρθρο 14 περιλαµβάνει τις µεταβατικές διατάξεις. Το άρθρο 15 αναφέρεται στις καταργούµενες διατάξεις. Τέλος, το άρθρο 16 διευκρινίζει ότι ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 7

8 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το παρόν Σχέδιο Νόµου, καλείται να ρυθµίσει θέµατα των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, υπό το πρίσµα και την πίεση για απελευθέρωση του επαγγέλµατος, στις παρούσες συνθήκες της δυσµενούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας. Η ΟΚΕ έχει κατ επανάληψη επισηµάνει ότι στη χώρα µας υπάρχει έλλειψη συγκεκριµένης, ενιαίας εθνικής πολιτικής ανάπτυξης των µεταφορών, ενταγµένης σ ένα σύστηµα που εξυπηρετεί εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και παγκοσµίων δικτύων. Εποµένως και παρά το επείγον του θέµατος θεωρούµε ότι το µείζον θέµα των µεταφορών πρέπει ν αντιµετωπιστεί στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασµού και συνεργασίας των µεταφορικών µέσων (θαλάσσιων, εναέριων, σταθερής τροχιάς), για την επίτευξη του µέγιστου δυνατού αποτελέσµατος. Η βασική αρχή των συνδυασµένων µεταφορών, η συνεργασία των µέσων και ο ρόλος που αναλογεί σε καθένα από αυτά και που όλα µαζί συγκροτούν σύνολο αλληλοσυµπληρούµενο και αλληλοτροφοδοτούµενο για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος, απουσιάζει από το προτεινόµενο σχέδιο νόµου. Βασική θέση της ΟΚΕ είναι ότι η ανάπτυξη και λειτουργία κάθε µεταφορικού µέσου θα πρέπει να είναι συνυφασµένη µε τις παραµέτρους της αξιοπιστίας, της ασφάλειας, του περιορισµού του υψηλού κόστους, του περιορισµού του χρόνου µεταφοράς, της ενεργειακής κατανάλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τις συγκεκριµένες παραµέτρους θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη της κάθε παρέµβαση και πρωτοβουλία στις εµπορευµατικές µεταφορές η οποία θα πρέπει να σχεδιάζεται µε βάση την στρατηγική επιλογή για το ρόλο της χώρας ως διαµετακοµιστικού κέντρου διακίνησης προϊόντων και αγαθών εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της (γεωγραφική-γεωπολιτική θέση, πύλη εισόδου-εξόδου της Ευρώπης µε τις ραγδαία αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Ν.Α Ασίας, Αφρικής). Οφείλουµε επίσης να επισηµάνουµε ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι οι οδικές µεταφορές αποτελούν τον πιο ασφαλή και οικονοµικό τρόπο µεταφοράς εµπορευµάτων. Η συγκεκριµένη διατύπωση κρίνεται ανεδαφική σύµφωνα µε τις υφιστάµενες µελέτες 1,2,3 και προτείνεται να απαλειφθεί. 1 Για παράδειγµα η µελέτη Rail Transport and Environment Facts & Figures, CER, June 2008 αναφέρει ότι οι οδικές µεταφορές εκλύουν το 72% των αερίων CO2 του τοµέα των µεταφορών και το 19,4% όλων των τοµέων, µε τις οδικές να πρωτοπορούν τουλάχιτσον κατά 100% του αµέσως επόµενου µέσου (εσωτερική ναυσιπλοΐα). 2 Αντίστοιχα, το εξωτερικό κόστος σε χρηµατικές µονάδες ανά µεταφερόµενο TEU των οδικών µεταφορών σύµφωνα µε την µελέτη «External Costs, Research results on socio-environmental, damages due to electricity and transport», EU DG Research 2003 είναι το υψηλότερο και αντιστοιχεί 8

9 Στο σηµείο αυτό η ΟΚΕ έχει τις ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις: Η ΟΚΕ διαπιστώνει την έλλειψη αναφοράς και εκτιµά ότι πρέπει να προβλεφθεί πρόνοια για την Εκπαίδευση Οδηγών και προτείνει την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2003/59/EC περί εκπαίδευσης οδηγών που είναι σε εφαρµογή από τον Σεπτέµβριο Η ΟΚΕ προτείνει την καθιέρωση κινήτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των υφισταµένων και εν γένει των υπό ίδρυση Ελληνικών µεταφορικών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τον στόχο του προτεινόµενου Σ/Ν σκοπός είναι να ενισχυθεί η ελληνική επιχείρηση µεταφορών ώστε να ανταπεξέλθει στον εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµό. Η ΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την δηµιουργία ενός ενιαίου Φορολογικού Πλαισίου για όλες τις εταιρείες Μεταφορών, το οποίο θα βελτιώνει βασικές συστηµικές αδυναµίες και προτείνει την άµεση προετοιµασία και θέσπιση του. Η ΟΚΕ προτείνει την δηµιουργία ανεξάρτητων εποπτικών µηχανισµών (π.χ. Ρυθµιστική Αρχή Οδικών Μεταφορών) που θα ελέγχει τις προϋποθέσεις, τις άδειες, την λειτουργία, την οικονοµική επιφάνεια καθώς και κάθε σχετικής τυπικής και ουσιαστικής προϋπόθεσης λειτουργίας των Μεταφορικών Εταιρειών. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το προτεινόµενο Σ/Ν πρέπει να εξασφαλίζει τον έλεγχο των κυκλοφορούντων οχηµάτων που προσφέρουν µεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και εκφράζει την ανησυχία της για την κατάκλιση της ελληνικής αγοράς από εταιρείες που έχουν έδρα σε χώρες µε ανεπαρκές νοµικό καθεστώς ή πιο ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, αποδυναµώνοντας τις εθνικές επενδύσεις στον τοµέα και µειώνοντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη αυτών. Η ΟΚΕ διαπιστώνει την δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς εκµίσθωσης Πιστοποιητικών Ικανότητας Μεταφορέα και προτείνει την απαγόρευση της εκµίσθωσης µε σκοπό την αυστηρή τήρηση του πνεύµατος του Νόµου. Η ΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα στην λειτουργία της αγοράς είναι ο έλεγχος της µεταφοράς στα πλαίσια του Cabotage και των τυπικών χαρακτηριστικών των οχηµάτων που είναι ταξινοµηµένα εκτός Ελλάδος. Στο περίπου στο 140% του αµέσως επόµενου µέσου ενώ το συνολικό εξωτερικό κόστος είναι 1000% υψηλότερο από αυτό των τρένων 3 Για αντίστοιχες µελέτες ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στις: /Handbook on estimation of external costs in the transport sector - IMPACT D1, February, 2008, 9

10 προτεινόµενο Σ/Ν προτείνεται προβλεφθεί µεθοδολογία ελέγχου νοµικών και τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο επιτείνεται από τους περιορισµένους ελέγχους από τις διωκτικές αρχές. Προτείνεται η συµπερίληψη στο ΣΝ πρόβλεψης για τη δηµιουργία µηχανισµών διασφάλισης της νοµιµότητας των κυκλοφορούντων φορτηγών οχηµάτων και η αξιοποίηση υφιστάµενων συστηµάτων (συµπεριλαµβανοµένης της Ραδιοσυχνικής Ταυτότητας Οχήµατος). 10

11 ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άρθρο 1. Η ΟΚΕ συµφωνεί κατ αρχήν µε την τριπλή στοχοθέτηση του προτεινόµενου Σ/Ν (προστασία γενικού συµφέροντος παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τήρηση κανόνων υγιούς ανταγωνισµού) και προτείνει επιπλέον την υιοθέτηση ως στόχων τη µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος και εσωτερικοποίησης του εξωτερικού κόστους του τοµέα των Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών. Επίσης η ΟΚΕ επαναλαµβάνοντας τις θέσεις της αναφορικά µε την Στρατηγική των Μεταφορών που έχει υιοθετήσει προτείνει την διεύρυνση του σκοπού του προτεινόµενου Σχεδίου Νόµου, ούτως ώστε να περιλαµβάνει επιπλέον: Την ενίσχυση των υφισταµένων επιχειρήσεων µε την δηµιουργία ενοποιηµένων σχηµάτων εταιρειών µεταφορών τα οποία και θα µπορούν πιο εύκολα να ανταγωνιστούν τους αντίστοιχους µεγάλους οµίλους µεταφορών. Τον ορισµό των εµπορευµατικών µεταφορών ως δηµόσιο αγαθό. Την προσέλευση άµεσων ξένων επενδύσεων στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών. Τέλος, η ΟΚΕ οφείλει να σηµειώσει ότι απουσιάζει παντελώς η ένταξη των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών σε σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών και η συνεργασία τους µε τα άλλα µεταφορικά µέσα. Άρθρο 2 Η ΟΚΕ προτείνει στην παρ. 4 του άρθρου 2 τον περιορισµό της δυνατότητας αλλαγής του καθεστώτος κάθε κατηγορίας οχήµατος, µε σκοπό την µέγιστη δυνατή προστασία του χαρακτήρα κάθε κατηγορίας και την αποφυγή αλλαγών που τυχόν να επηρεάσουν µακροπρόθεσµα την Εθνική Πολιτική Μεταφορών. Επίσης η ΟΚΕ θεωρεί ότι στην παρ.5 απαιτείται διευκρίνιση αν τα Φ Χ που διατηρούν το οικείο µεταφορικό έργο και το µεικτό βάρος µπορούν ν αντικαθίστανται από ισοδύναµα οχήµατα. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να διευκρινιστεί αν οι εµπορευµατικές µπορούν πλέον να διακρίνονται σε νοµαρχιακές υπό τις νέες διαµορφούµενες συνθήκες στον διοικητικό χάρτη της χώρας και την ανάδειξη των περιφερειών στο δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης. 11

12 Άρθρο 3 H OKE διατηρεί επιφυλάξεις για την Εκτιµητική Επιτροπή της παρ. 2 (α) επειδή ανησυχεί για τυχόν στρεβλώσεις που υπάρχει πιθανότητα να δηµιουργηθούν στην διαδικασία εκτίµησης και αξιολόγησης Σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία, την εµπορική πρακτική καθώς και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η Εκτίµηση της εµπορικής αξίας µια άδειας είναι αποτέλεσµα συµφωνίας αµφότερων µερών σε µια διαπραγµάτευση και το αποτέλεσµα αποτελεί την εισφερόµενη αξία σε µια εταιρεία. Η πράξη αυτή συνιστά εµπορική δραστηριότητα µεταξύ του Ιδιώτη και της Εταιρείας και φορολογείται κατά την κείµενη νοµοθεσία. Αναφορικά µε την µίσθωση οχηµάτων η ΟΚΕ τονίζει την ανάγκη πρόβλεψης συγκεκριµένης ρύθµισης για την αποφυγή επιχειρηµατικών πρακτικών µε σκοπό την µη καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπό τον µανδύα των «συµβάσεων έργου». Για τον λόγο αυτό προτείνει την υιοθέτηση µεσο-και µακροχρόνιας µίσθωσης οχηµάτων βάσει συµβάσεων. Αναφορικά µε την µίσθωση των οχηµάτων από τις Μεταφορικές Εταιρείες του προτεινόµενου Σ/Ν, η ΟΚΕ προτείνει την επιβολή ανώτατου ορίου µέσο- και µακροχρόνιας µίσθωσης οχηµάτων έως το 1/3 των αδειών που κατέχει η εταιρεία και την απαγόρευση µίσθωσης οχηµάτων σε περίπτωση που η ίδια η εταιρεία δεν διαθέτει (κατοχή και όχι νοµή) άδειες κυκλοφορίας. Επιπλέον, η ΟΚΕ προτείνει η µίσθωση να αποδεικνύεται βάσει συµβάσεων ώστε να αποφευχθεί η ανάθεση έργου. Για την παρ. 3 η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι δηµιουργεί κενό στο πνεύµα του Νόµου ως προς την µεταβίβαση σε φυσικά πρόσωπα, δίνοντας την δυνατότητα σε άτοµα (και όχι εταιρείες) να γίνουν ιδιοκτήτες αδειών κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, αναφορικά µε τον ελάχιστο αριθµό αδειών που η Ανώνυµη Μεταφορική Εταιρεία (ΑΜΕ) ή η Μεταφορική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΜετΕΠΕ) µπορεί να κατέχει, η ΟΚΕ έχοντας ως γνώµονα την δηµιουργία αξιόπιστων και βιώσιµων µεταφορικών επιχειρήσεων προτείνει την υιοθέτηση ελάχιστου αριθµού Αδειών (Οχηµάτων) ανά εταιρεία ο οποίος δεν θα είναι µικρότερος των 20 οχηµάτων ή ελάχιστου τονάζ το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των 400 τόνων µικτού βάρους. Επιπλέον, η ΟΚΕ αναγνωρίζει τον χαρακτήρα των οδικών µεταφορών ως δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και των αρνητικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 12

13 προκαλέσει ο κλάδος στην Ελληνική Κοινωνία και προτείνει την υιοθέτηση ελαχίστων ορίων Ιδίων Κεφαλαίων που πρέπει να έχουν οι εταιρείες. Αναφορικά µε την υπαγωγή των υπό σύσταση εταιρειών του προτεινόµενου Σ/Ν στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004, η ΟΚΕ θεωρεί ότι αποτελεί θετική εξέλιξη και προτείνει την άµεση ένταξή τους µε εξασφάλιση συγκεκριµένων πόρων. Υπενθυµίζεται ότι οι εταιρείες αυτές, σύµφωνα µε το υφιστάµενο καθεστώς έχουν δικαίωµα υπαγωγής επενδύσεων στον Ν3299/2004 (εξαιρουµένης της ενίσχυσης οχηµάτων). Η ΟΚΕ επιθυµεί ένα πιο συγκεκριµένο πλαίσιο ενισχύσεων, καθώς και κινήτρων εφαρµογής του προτεινόµενου Σ/Ν. Η έλλειψη συγκεκριµένου χωροταξικού σχεδιασµού αναφορικά µε την αδειοδότηση επιχειρήσεων ενδεχοµένως να περιορίσει σηµαντικά την αδειοδοτική διαδικασία των µεταφορικών επιχειρήσεων. Με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας µέσω της λεπτοµερούς καταγραφής των βηµάτων και των επιµέρους αδειών προτείνεται η υιοθέτηση σχετικών διατάξεων κατά τα πρότυπα του Νόµου 3333/2005 περί «Ίδρυσης και λειτουργίας Εµπορευµατικών Κέντρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91/ ). Επιπρόσθετα, η ΟΚΕ προτείνει την ενοποίηση της χωροθέτησης Πάρκων Logistics Πάρκων Οδικών Μεταφορών καθώς και τον σαφή προσδιορισµό Ζωνών δραστηριοποίησης Μεταφορικών Εταιρειών εντός των Υφισταµένων Ρυθµιστικών Σχεδίων Πόλης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η σύσταση και εγκατάσταση τέτοιων εταιρειών. Στην παρ.4 η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος «άλλων περιουσιακών στοιχείων» και προτείνει τη µείωση του χρόνου από δύο σε ένα έτος. Άρθρο 4 Η ΟΚΕ αναγνωρίζει τις ελλείψεις της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την παρακολούθηση της οικονοµικής επιφάνειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, παρ. 1 (β) και προτείνει τον περιοδικό έλεγχο της οικονοµικής επιφάνειας, την αύξηση του ελαχίστου ορίου από το υφιστάµενο 9.000,00 στις ,00 και την κατάθεση του σε Προθεσµιακούς Λογαριασµούς Τραπεζών (ή αντίστοιχο χρηµατοπιστωτικό εργαλείο εντός ενός ουσιαστικού κανονιστικού πλαισίου) διάρκειας τουλάχιστον όσο και η διάρκεια του περιοδικού ελέγχου. 13

14 Επίσης η ΟΚΕ επισηµαίνει την διαφορά µεταξύ του Άρθρου 4, Παρ. 1 (γ) µε το Άρθρο 3 Παρ. 3 και ζητεί την περαιτέρω διευκρίνιση του πνεύµατος του συγκεκριµένου άρθρου. Με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάµωση του κλάδου των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών η ΟΚΕ προτείνει τον σαφή προσδιορισµό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του/των διαχειριστών ή του ιευθύνοντος Συµβούλου καθώς και των εταίρων / µετόχων. Απαιτείται επίσης να υιοθετηθεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο εκπαίδευσης στελεχών και πιστοποίησης των προσόντων καθώς και περιοδική ανανέωση αυτών τόσο στα διοικητικά στελέχη των εταιρειών όσο και στα λειτουργικά στελέχη (οδηγούς οχηµάτων). Σχετικά µε την κοστολόγηση των αδειών, είναι απαραίτητη η αιτιολόγηση της µεθοδολογίας αποτίµησης που υιοθέτησε το Υπουργείο. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι το κόστος της άδειας οδικών εµπορευµατικών µεταφορών αποτελεί µορφή Κλειστού Μονοπωλίου (Coercive Monopoly) και το κόστος της αδείας αποτελεί Μονοπωλιακό Ενοίκιο δηµοσίου αγαθού. Το µονοπωλιακό ενοίκιο είναι ένα σηµαντικό εργαλείο εσωτερικοποίησης του εξωτερικού κόστους του τοµέα οδικών µεταφορών και επιτρέπει στον κρατικό φορέα να επενδύσει σε σχετική υποδοµή βάσει ενός µεσο- µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. Οσον αφορά την εγκατάσταση η ΟΚΕ επιθυµεί να αναφέρει την αρνητική εµπειρία (Ολλανδία, Γερµανία, Η.Β. και αλλού) από την αδυναµία ελέγχου και τήρησης της πραγµατικής εγκατάστασης. Προτείνεται εποµένως η υιοθέτηση ενός πλαισίου ελέγχου των εγκαταστάσεων στην Ελλάδα προς αποφυγή των εταιρειών Ταχυδροµικών Θυρίδων (letterbox companies). Θέλοντας επίσης να συνδεθούν τα χρήµατα που συγκεντρώνονται από τις κοστολογήσεις των αδειών µε συγκεκριµένες ενέργειες περιβαλλοντικού χαρακτήρα η ΟΚΕ προτείνει την συγκεκριµενοποίηση τόσο του ποσοστού που θα αφιερώνεται σε αντίστοιχες δράσεις όσο και τον προσδιορισµό των δράσεων αυτών. Τέλος, προτείνεται ο σαφής προσδιορισµός των φορτίων που είναι δυνατόν να µεταφέρει η κάθε κατηγορία οχηµάτων. 14

15 Άρθρο 5 Η ΟΚΕ εκτιµά ότι για την διαδικασία αίτησης χορήγησης αδειών Φ Χ εκτός των τυπικών δικαιολογητικών πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η επιχειρηµατική ιδέα. Τα τυπικά δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται µε Ολοκληρωµένο Επιχειρηµατικό Σχέδιο το οποίο θα προσδιορίζει την ύπαρξη µεταφορικού έργου. Οι επιµέρους λεπτοµέρειες είναι δυνατόν να ρυθµίζονται µε σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Σχετικά µε την διάρκεια της άδειας κυκλοφορίας, η ΟΚΕ προτείνει να υπάρχει συγκεκριµένο και επαρκώς τεκµηριωµένο χρονικό όριο, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και σαφής προσδιορισµός των εµπλεκοµένων υπηρεσιών ούτως ώστε να διευκολύνεται η αδειοδοτική διαδικασία. Άρθρο 6 Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την δηµιουργία ενός οργάνου παρακολούθησης και ελέγχου των Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών αλλά προτείνει την δηµιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου στα πλαίσια αντιστοίχων Ρυθµιστικών Αρχών (Ενέργειας, Σιδηροδρόµων, κλπ), το οποίο και θα επιφορτιστεί µε την παρακολούθηση, τον έλεγχο και εν γένει την εποπτεία της αγοράς συµπεριλαµβανοµένου του ανταγωνισµού. Η συγκεκριµένη Ρυθµιστική Αρχή Μεταφορών (µε τοµείς για κάθε µέσο) θα αναλάβει επιπλέον την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων κόστους ανά τόνο για την έκδοση άδειας και να συνδεθεί αυτό µε ένα Περιβαλλοντικό Ταµείο. Αναφορικά µε τα µέλη της Ρυθµιστικής Αρχής η ΟΚΕ προτείνει τη στελέχωσή της σύµφωνα µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης η ΟΚΕ προτείνει την υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα επικαιροποιείται η τεχνολογία του κινητήρα κάθε οχήµατος ώστε (α) να καλύπτονται τα όρια που θέτει ο νόµος και (β) να επικαιροποιείται το σύνολο των απαιτήσεων βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων. Τέλος, στις αρµοδιότητες στο σηµείο 3δ και 3ε αναφέρεται ο όρος «µεταφορές», ενώ το ορθό πρέπει να είναι «οδικές εµπορευµατικές µεταφορές». Άρθρο 7 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η υφιστάµενη νοµοθεσία (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) καθώς και ο 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήµερα είναι δυνατόν να καλύψει πλήρως τις ανάγκες αποτίµησης του εισφερόµενου κεφαλαίου χωρίς την δηµιουργία τυχόν 15

16 επιµέρους στρεβλώσεων και δεν θεωρείται αναγκαία η σύσταση της εκτιµητικής επιτροπής. Άρθρο 8 Η ΟΚΕ προτείνει σε περίπτωση διάλυσης για οποιαδήποτε αιτία των µεταφορικών εταιρειών η µεταβίβαση και η διανοµή των αδειών και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων τους να γίνεται όπως προβλέπει ο Ν. 2190/1920 και κατ αποκλειστικότητα σε άλλες υφιστάµενες µεταφορικές εταιρείες, ή υπό σύσταση µεταφορικές εταιρείες. Άρθρο 9 Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την δηµιουργία ενός αυτόνοµου και ενιαίου για τον κλάδο των οδικών µεταφορών µητρώου και προτείνει την ανάληψη του από Συνδικαλιστικούς Φορείς του κλάδου κατά τα πρότυπα των Επιµελητηρίων και των Επιµελητηριακών συνδέσµων. Επιπλέον, η ΟΚΕ προτείνει την διασύνδεση του υφιστάµενου συστήµατος παρακολούθησης οχηµάτων µε χρήση Ραδιοσυχνικών Ταυτοτήτων µε το Μητρώο Επιχειρήσεων ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων των οχηµάτων. Τέλος, προτείνεται στο Μητρώο Οχηµάτων να συµπεριληφθούν και τα Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγά, καθώς και τα αλλοδαπά Φορτηγά Οχήµατα. Άρθρο 10 Η ΟΚΕ εκτιµά ότι το άρθρο 10, παρ. 3, χρήζει νέας διατύπωσης και προτείνει (όπως και στο προαναφερόµενο άρθρο 8) η µεταβίβαση και η διανοµή των αδειών και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων να γίνεται όπως προβλέπει ο 2190/1920 και κατ αποκλειστικότητα σε άλλες υφιστάµενες µεταφορικές εταιρείες ή υπό σύσταση µεταφορικές εταιρείες. Άρθρο 11 Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την ελεύθερη διαµόρφωση των κοµίστρων τα οποία θα προέρχονται µετά από ελεύθερη διαπραγµάτευση µεταξύ φορτωτή και µεταφορέα. Προτείνεται επίσης η δηµιουργία Συµβάσεων Μεταφορών µε την υποχρέωση συµβασιοποίησης έργου µεταφορών ώστε να εξασφαλίζονται τόσο ο µεταφορέας 16

17 όσο και ο φορτωτής και να µειωθούν συστηµένες αδυναµίες. Η Σύµβαση Μεταφοράς είναι δυνατόν να περιλαµβάνει την ασφάλιση των εµπορευµάτων. Τέλος, η ΟΚΕ θεωρεί ότι απαιτείται η ενίσχυση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών σε περιοχές µε περιορισµένο οικονοµικό ενδιαφέρον. Προτείνεται η πρόβλεψη ενός αξιόπιστου συστήµατος κρατικών ενισχύσεων στα πρότυπα των Άγονων Γραµµών. Άρθρο 12 Η ΟΚΕ κατ αρχήν συµφωνεί µε την δηµιουργία Κωδικού για την Οδική Ασφάλεια και προτείνει την αύξηση του ορίου από 80% σε 90% του ποσού που θα διατίθεται για έργα υποδοµής, για την οδική ασφάλεια και για το περιβάλλον και για εκπαίδευση των χρηστών. Επιπλέον, η ΟΚΕ προτείνει προς αποφυγή παρερµηνειών την συγκεκριµενοποίηση της κατανοµής των εσόδων του Κωδικού ανά ενισχυόµενη δραστηριότητα. Επειδή παρατηρείται έλλειψη της ενίσχυσης Σεµιναρίων και Εκπαίδευσης από τον Κωδικό Οδικής Ασφάλειας προτείνεται η ενίσχυση τέτοιων σεµιναρίων. Τέλος, προτείνεται η εναρµόνιση µε τις πρακτικές άλλων χωρών µελών της Ε.Ε. (π.χ. Αυστρία) και η επιβολή στα πλαίσια του άρθρου 12 ενός Περιβαλλοντικού Τέλους, το οποίο και θα το καταβάλλουν όλα τα Φορτηγά Οχήµατα συµπεριλαµβανοµένων των Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης καθώς και των αλλοδαπών Φορτηγών Αυτοκινήτων. Άρθρο 13 Η ΟΚΕ προτείνει την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των εταιρειών µέσω του Μητρώου Εταιρειών του άρθρου 9. 17

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3887 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα