Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:"

Transcript

1 Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ Δηδψλ "oikiashop.gr" Αγίαο Λαχξαο 70, Πεηξνχπνιε Αηηηθήο Logistics - Απνζήθεο: Αζπξφππξγνο Αηηηθήο,ίλδνο Θεζζαινλίθε Σειεθσληθφ θέληξν: Fax: ΑΦΜ: , ΓΟΤ: Αγ. Αλαξγχξσλ Αξηζκφο Γ.Δ.Μ.Η: Γξακκή επηθνηλσλίαο θαηαλαισηψλ Σειεθσληθά: γηα θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη θηλεηφ ηειέθσλν Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( ): - Σκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ: ζην Ώξεο ιεηηνπξγίαο Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 10:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ) Σκήκα Σερληθήο Δμππεξέηεζεο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 12:00-16:00 (εθηφο αξγηψλ) Σξφπνη Παξαγγειίαο Γηα λα παξαγγείιεηε ηα πξντφληα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ έρεηε ηηο εμήο επηινγέο: - Να πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο αγνξέο ζαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηφο καο. Δπηιέμηε ηα πξντφληα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ, ηνπνζεηψληαο ηα ζην Καιάζη Αγνξψλ. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηηο αγνξέο ζαο, παηήζηε ην Καιάζη Αγνξψλ θαη νινθιεξψζηε ηελ παξαγγειία ζαο αθνινπζψληαο ηα βήκαηα πνπ ππνδεηθλχνληαη. - Να θαιέζεηε ην θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ: θαη γηα θιήζεηο απφ θηλεηά Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 10:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ). Δθεί κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ καο, λα κάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ην πξντφλ πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη λα ην παξαγγείιεηε δίλνληαο ηνλ θσδηθφ πξντφληνο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε αιιαγή ζε ήδε θαηαρσξεκέλε παξαγγειία ζαο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηειεθσληθά ή κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο: θαη γηα θιήζεηο απφ θηλεηά Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 09:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ) θαη Σξφπνη Πιεξσκήο Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ζαο κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ πιεξσκή ησλ αγνξψλ ζαο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:

2 - Αληηθαηαβνιή: Η ππεξεζία ηεο αληηθαηαβνιήο δελ παξέρεηαη δσξεάλ (Κφζηνο Γηαρείξηζεο 2,5 επξψ). εκεηψλεηαη φηη ε ππεξεζία ηεο αληηθαηαβνιήο δελ είλαη δηαζέζηκε γηα απνζηνιή κε Πξαθηνξεία Μεηαθνξψλ (Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο). - Πηζησηηθή θάξηα: ην oikiashop.gr γίλνληαη δεθηέο νη πηζησηηθέο θάξηεο Visa, Visa electron,& MasterCard. Η παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ φπνπ ε πιεξσκή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε πηζησηηθή θάξηα, γίλνληαη κφλν ζηνλ θάηνρν ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, κε ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο θαη ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Παξαγγειίεο κε πιεξσκή κε πηζησηηθή θάξηα δελ παξαδίδνληαη ζε ηξίην πξφζσπν. ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν λφκηκνο Φ.Π.Α. Μέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηα εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο πσιήηξηαο εηαηξείαο. χκθσλα κε ην Φνξνινγηθφ Νφκν 3842/2010 άξζξν 20 3 «Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ θαη άλσ, πνπ εθδίδνληαη ηηκνιφγηα γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε επαγγεικαηίεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο ηνπο, αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηξάπεδαο, κε ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγέο εκέξαο. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. Οη ηξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλνπλ ακνηβέο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πνζψλ απηψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.» Ωο εθ ηνχηνπ νη παξαγγειίεο κε αμία άλσ ησλ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη είηε κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο είηε κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ. Γηα θάζε παξαγγειία κε επηινγή πιεξσκήο θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ δείηε ηελ παξαθάησ ελφηεηα. Σν θαηψηεξν φξην ζπλαιιαγήο απφ 1/1/2012 ζα είλαη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. χκθσλα κε ην Φνξνινγηθφ Νφκν 3842/2010 άξζξν 20 3 «Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη άλσ, πνπ εθδίδνληαη απνδείμεηο ιηαληθήο γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο ηνπο, αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηξάπεδαο, κε ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγέο εκέξαο. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. Οη ηξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλνπλ ακνηβέο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πνζψλ απηψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.» Ωο εθ ηνχηνπ νη παξαγγειίεο κε αμία άλσ ησλ 500 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη είηε κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο είηε κε θαηάζεζε ζε

3 ινγαξηαζκφ. Γηα θάζε παξαγγειία κε επηινγή πιεξσκήο θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ δείηε ηελ παξαθάησ ελφηεηα. Σν θαηψηεξν φξην ζπλαιιαγήο απφ 1/11/2012 ζα είλαη πεληαθφζηα (500) επξψ. - PayPal: ηελ πεξίπησζε απηή πιεξψλεηε ηελ παξαγγειία κε ηνλ PayPal ινγαξηαζκφ ζαο. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ πιεξσκή ζα κεηαθεξζείηε ζηε ζειίδα login ηνπ PayPal. Ο ινγαξηαζκφο ζαο ζα ρξεσζεί ηελ εκέξα ηεο παξαγγειίαο ζαο. Δάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκφ PayPal, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ απφ ηε ζειίδα login ηνπ PayPal - Καηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ: Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο παξαγγειίαο ζαο κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ επηιέμηε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξψζεηε ην Ολνκαηεπψλπκν ζαο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγγειίαο ζαο: 1. ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR EFG EUROBANK-ERGASIAS: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR ALPHA BANK: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR Παξαθαινχκε, ζηείιηε ην αληίγξαθν ηεο εληνιήο πιεξσκήο κε ζην ή κε fax ζην Η απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηάζεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα είδε είλαη δηαζέζηκα. - Υξήζε δσξνεπηηαγήο ή θνππνληνχ: Η ρξήζε δσξνεπηηαγήο, δηαηαθηηθήο ή θνππνληνχ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αμία ηεο παξαγγειίαο ζαο ή ην ζπλνιηθφ ηίκεκα. Δάλ δηαζέηεηε κία Γσξνεπηηαγή, δηαηαθηηθή ή έλα θνππφλη ηνπ παξαθαινχκε γηα ηελ εμαξγχξσζή απηψλ, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Πξνζζέηεηε ζην θαιάζη αγνξψλ ηα πξντφληα πνπ ζέιεηε λα παξαγγείιεηε. ηε θφξκα ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο ζαο, ζπκπιεξψλεηε ηνλ θσδηθφ ηεο δσξνεπηηαγήο, ηεο δηαηαθηηθήο ή ηνπ θνππνληνχ ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή θαη παηάηε ην θνπκπί «OK» ψζηε λα ππνινγηζηεί ε έθπησζε. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα νινθιεξψζεηε ηελ παξαγγειία ζαο κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ επηζπκείηε.

4 εκεηψλεηαη φηη θάζε δσξνεπηηαγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν θνξά θαη δελ επηζηξέθνληαη ξέζηα απφ ηε ρξήζε ηεο. Παξαγγείιεηε φ,ηη ψξα ζέιεηε κε θαμ ζην θαη κε ζην Υξήζε Κνππνληνχ - Η αμία ηνπ θνππνληνχ πεξηιακβάλεη ΦΠΑ, ηζρχεη γηα αγνξέο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κφλν γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, έσο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ ηνπ θαη έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην θνππφλη. Υξήζε Γσξνεπηηαγήο - Η αμία ηεο Γσξεπηηαγήο πεξηιακβάλεη ΦΠΑ, ηζρχεη γηα αγνξέο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κφλν γηα κία παξαγγειία θαη έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. εκεηψλεηαη φηη θάζε δσξνεπηηαγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν θνξά, ελψ δελ επηζηξέθνληαη ξέζηα απφ ηε ρξήζε ηεο. Αγνξά κε ρξήζε εθπησηηθνχ θνππνληνχ Σν εθπησηηθφ θνππφλη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα αγνξέο πξντφλησλ, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ηα πξντφληα πνπ ζα δηαηίζεληαη κε έθπησζε, θαζψο θαη ην πνζφ έθπησζεο απηψλ ελαπφθεηληαη ζηελ απφιπηε θξίζε ηνπ Σν δε δχλαηαη λα αιιάδεη νπνηεδήπνηε, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ θνππνληνχ ηα πξντφληα, πνπ ζα δηαζέηεη κε έθπησζε, θαζψο θαη ην χςνο ηεο παξερφκελεο ζε απηά έθπησζεο. Δπίζεο, ην δελ θέξεη νπδεκία επζχλε εθ ηεο αιιαγήο ησλ παξερφκελσλ κε έθπησζε πξντφλησλ. Θζρχο παξαγγειηψλ Οη παξαγγειίεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη δηαζέζηκεο γηα παξάδνζε κέρξη θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο (ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ: αδπλακία επηθνηλσλίαο, κε πξνζέιεπζε γηα παξαιαβή ηνπ πξντφληνο, κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ δεηήζεθε κε ηελ παξαγγειία) θαη κεηά ην πέξαο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, ε παξαγγειία αθπξψλεηαη. Απνζηνιέο - Παξαιαβέο Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απνζηνιψλ ή θαη παξαγγειηψλ ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ κεγάινπ φγθνπ ή θαη βάξνπο ε απνζηνιή γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα επηινγήο ηεο εηαηξείαο Horizon Group, ελψ θάπνηεο παξαδφζεηο είλαη εθηθηέο κφλν ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο. Η εηαηξεία Horizon Group επηθπιάζζεηαη λα κελ απνδερηεί ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίεο θαη λα απνξξίςεη ζπγθεθξηκέλεο πσιήζεηο, ελεκεξψλνληαο εγθαίξσο θαη επηζηξέθνληαο ην ζχλνιν ηνπ ηπρφλ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο ηεο αθπξσζείζαο παξαγγειίαο.

5 Γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα πξντφληα πνπ έξρνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο, ή είλαη πνιχ πςειήο αμίαο, ή εθηφο ηεο θαλνληθήο ξνήο ηνπ oikiashop.gr, ελδέρεηαη λα δεηεζεί πξνθαηαβνιή ή εμφθιεζε, πξηλ ηε δξνκνιφγεζε ηεο παξαγγειίαο. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο ζαο, ζα ζαο ζηαιεί ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο, κέζσ θαη sms εθφζνλ ηα έρεηε ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο. Παξαδφζεηο Η επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ, ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαη νη απνζηνιέο γίλνληαη θαζεκεξηλά (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Παξαδφζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο επίζεκεο αξγίεο, ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ε απνζήθε καο είλαη θιεηζηή ιφγσ ηεο εηήζηαο απνγξαθήο, θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα. Εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζεο Παξαγγειίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην oikiashop.gr ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη ηελ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα είλαη άκεζα δηαζέζηκα, παξαδίδνληαη θαηά θαλφλα ζε 24 ψξεο (ή αιιηψο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα) ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο. Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ε παξάδνζε δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο θαη κπνξεί λα θζάζεη ηηο 3 εξγάζηκεο εκέξεο. ε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δπζπξφζηηεο απφ ηε ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ, ν ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφο. Ελδείμεηο ρξφλνπ παξάδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηα Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο ζαο, ζε θάζε πξντφλ ζα βξείηε έλδεημε ηνπ αλακελφκελνπ ρξφλνπ παξάδνζεο. Ο αλαγξαθφκελνο ρξφλνο είλαη ελδεηθηηθφο θαη φρη δεζκεπηηθφο θαη αθνξά ζε παξαδφζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηειηθή επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο παξαγγειίαο θαη ηε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ ζην θέληξν δηαλνκήο, φπνπ νξηζηηθνπνηείηαη θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζε φζα πξντφληα επηβεβαησζεί ε δηαζεζηκφηεηα. Δθφζνλ ηα πξντφληα δελ είλαη δηαζέζηκα ε εηαηξεία Horizon Group επηθπιάζζεηαη λα κελ απνδερηεί ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία θαη λα απνξξίςεη ηε ζπγθεθξηκέλε πψιεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεκεξψζεη θαη επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ ηπρφλ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο ηεο αθπξσζείζαο παξαγγειίαο. Η επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ γίλεηαη θαζεκεξηλά, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. πλνιηθή απνζηνιή παξαγγειίαο Γηα ηελ απνθπγή επηπιένλ ρξέσζεο κεηαθνξηθψλ ε παξαγγειία εθηειείηαη φηαλ φια

6 ηα πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ είλαη δηαζέζηκα. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν επηζπκείηε παξάδνζε ησλ δηαζέζηκσλ κφλν πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο, παξαθαινχκε θαιέζηε καο ζην , δειψλνληαο ηνλ αξηζκφ παξαγγειίαο ή ηνπνζεηήζηε μερσξηζηή παξαγγειία γηα ηα κε δηαζέζηκα πξντφληα. Η ηειηθή επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο παξαγγειίαο θαη ηελ ζπιινγή ησλ πξντφλησλ. Ελεκέξσζε ζε πεξηπηψζεηο κε δηαζέζηκσλ πξντφλησλ Γηα παξαγγειίεο κε πξντφληα πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ή δηαζέζηκα αιιά θαηφπηλ παξαγγειίαο, ζα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο γηα λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. Η ελεκέξσζε ζπλήζσο γίλεηαη εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηελ παξαγγειία ζαο. ΠΡΟΟΥΗ: Οινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο κε ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πξντφληα ηεο παξαγγειίαο ζαο απνζηέιινληαη θαη ε επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ζην ζεκείν πνπ καο έρεηε ππνδείμεη θαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ εζάο, επηβαξχλεη εζάο. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηεζεί κε δηθά ζαο κέζα ή κε κεηαθνξέα πνπ ελεξγεί κε δηθή ζαο εληνιή, ηφηε ε επζχλε ηεο κεηαθνξάο επηβαξχλεη εζάο. ΘΔΘΑΘΣΕΡΑ ΗΜΑΝΣΘΚΟ! Θα πξέπεη θαηά ηελ παξαιαβή λα γίλεηαη ζρνιαζηηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, ψζηε λα εληνπηζηεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηπρφλ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε κεηαθνξά. ε πεξίπησζε πνπ εληνπίζεηε ηπρφλ πξφβιεκα ζηε ζπζθεπαζία παξαθαινχκε κελ πξνρσξήζεηε ζηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο, αιιά επηθνηλσλήζηε άκεζα καδί καο. Δάλ δηαπηζηψζεηε πξφβιεκα ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή, απηφ ζα πξέπεη λα ην δειψζεηε άκεζα ζηνλ κεηαθνξέα. Ακέζσο κεηά παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γλσζηνπνηψληαο καο ηε ζρεηηθή δήισζε πνπ θάλαηε ζηνλ κεηαθνξέα. Η εηαηξεία Horizon Group δειψλεη φηη ζα εθπιεξψζεη ηηο παξαγγειίεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Επηζηξνθέο Πξντφλησλ - Τπαλαρψξεζε ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ πνπ αγνξάζαηε εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηελ επηζηξνθή ηνπ ε νπνία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ. ΤΜΒΟΤΛΗ ε πεξηπηψζεηο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο θαη θάιπςεο εγγχεζεο: ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην αξκφδην Service Center. Δηθαίσκα Τπαλαρψξεζεο Δάλ είζηε θπζηθφ πξφζσπν (θαηαλαισηήο) θαη ε αγνξά ζαο πξννξίδεηαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε θη φρη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αηνκηθήο ζαο δξαζηεξηφηεηαο, ηφηε

7 δηθαηνχζηε λα ππαλαρσξήζεηε εληφο 14 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, επηζηξέθνληάο καο ην πξντφλ. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηζρχεη εθφζνλ ην πξντφλ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαη ε επηζηξνθή γίλεηαη κε δηθφ ζαο κέζν θαη θφζηνο εληφο 14 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο (είηε ην επηζηξέθεηε εζείο, είηε ην απνζηέιιεηε κε θάπνην κεηαθνξέα). Δθφζνλ εγθξηζεί ε επηζηξνθή, ζα ζαο επηζηξέςνπκε ζην ζχλνιφ ηνπ ην ηίκεκα πνπ έρεηε θαηαβάιεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην έρεηε εμνθιήζεη. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο Τπαλαρψξεζεο Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο κπνξείηε λα ην αζθήζεηε εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο ψζηε λα ζεσξεζεί εκπξφζεζκε θαη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα επηπιένλ αηηηνιφγεζε απφ εζάο. ε πεξίπησζε έγθπξεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηζηξνθή είλαη ην πξντφλ λα είλαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα παξειθφκελα, ηπρφλ δψξα, ζπλνδεπηηθά πξντφληα θαη πιηθά. ε πεξίπησζε φπνπ ην πξντφλ έρεη ράζεη ηελ αμία ηνπ ιφγσ θαθήο κεηαρείξηζεο ε νπνία μεθεχγεη απφ ηελ απιή εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ζα πξέπεη λα απνθαηαζηήζεηε κε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ ην πνζφ πνπ ζα ζαο επηζηξέςνπκε, ζα αθαηξεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα ελεκεξσζείηε πξηλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πίζησζεο θαη επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πξντφλησλ,εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ φπνπ ην πιηθφ απαηηεί θαηάιιειε ηερλνγλσζία ηφζν γηα ηελ επηινγή ηνπ φζν θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ απηφλνκε κνλάδα, ζεσξείηαη φηη ε απνζθξάγηζε ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη έρεη ράζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο εκπνξηθήο ηνπ αμίαο θαη ζε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ζα πηζηψλεηαη αλάινγα ζην 50% ηεο αμίαο ηηκνιφγεζεο. Δμαηξέζεηο ηνπ Γηθαηψκαηνο Τπαλαρψξεζεο: Σν δηθαίσκα Τπαλαρψξεζεο δελ ηζρχεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λνκνινγία, φπσο πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα εζάο κε δηθέο ζαο πξνδηαγξαθέο, ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί, πξντφληα πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα επηζηξνθή εθφζνλ έρνπλ απνζθξαγηζηεί, θιπ Πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεηε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε ηελ ζρεηηθή θφξκα «Φφξκα Τπαλαρψξεζεο» παηψληαο εδψ. Η αίηεζε ππαλαρψξεζεο κπνξεί λα ζηαιεί άκεζα ειεθηξνληθά ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Δηαηξία καο ή κπνξείηε λα ηελ πξνζθνκίζεηε κε δηθά ζαο κέζα ζηελ Έδξα ηεο εηαηξίαο καο "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Δξγαιείσλ "oikiashop.gr" Αγίαο Λαχξαο 70, Πεηξνχπνιε Αηηηθήο

8 ε θάζε πεξίπησζε ε Horizon Group δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε αίηεζε επηζηξνθήο δίρσο ηελ ππνρξέσζε αηηηνιφγεζεο ηεο απφθαζεο απηήο. ΠΡΟΟΥΗ: εκεηψλεηαη φηη πεξηπηψζεηο φπνπ ην επηζηξεθφκελν πξντφλ δελ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα επηζηξαθεί. Δάλ γηα εηδηθνχο ιφγνπο γίλεη δεθηή ε επηζηξνθή ηέηνηαο πεξίπησζεο, ηφηε ε εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην ηίκεκα ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπ αμία ηνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζην θέληξν δηαλνκήο καο. Έμνδα απνζηνιήο: ε απνζηνιή ηνπ πξνο επηζηξνθή πξντφληνο θαζψο ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ εζάο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο Τπαλαρψξεζεο, ε φπνηα αληηθαηάζηαζε ή πίζησζε ζα γίλεηαη αθνχ ειεγρζεί ην επηζηξεθφκελν πξντφλ θαη δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν φηη ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ή πίζησζεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Η επηζηξνθή ηνπ φπνηνπ θαηαβεβιεκέλνπ ηηκήκαηνο ή κέξνπο απηνχ εθφζνλ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ επηζηξεθφκελνπ πνζνχ, ζα γίλεηαη κε έθδνζε Γσξνεπηηαγήο γηα επφκελε αγνξά. Επηζηξνθή ιφγσ παξάδνζεο ιαλζαζκέλνπ πξντφληνο: ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ πνπ ζαο απνζηείιακε είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ παξαγγείιαηε, κπνξείηε λα ην επηζηξέςεηε εληφο Σξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ αγνξά ηνπ ρσξίο ρξέσζε κεηαθνξηθψλ. Η επηζηξνθή ηνπ πξντφληνο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα γίλεη κφλν εάλ ην πξντφλ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη κε πιήξε απζεληηθή ζπζθεπαζία. Έμνδα απνζηνιήο: ε επηζηξνθή γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη κε δηθφ καο θφζηνο. Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεηε έλα πξντφλ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζηε ηε ζρεηηθή «Φφξκα Επηζηξνθήο» παηψληαο εδψ. Γξακκή επηθνηλσλίαο θαηαλαισηψλ: Σειεθσληθά: γηα θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη θηλεηφ ηειέθσλν Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( ):σκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ: ζην Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 10:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ) Σκήκα Σερληθήο Δμππεξέηεζεο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 12:00-16:00 (εθηφο αξγηψλ) Απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζεκαίλεη πιήξε απνδνρή ησλ Γεληθψλ Όξσλ πλαιιαγψλ.

9 Αξκφδηα γηα θάζε δηαθνξά νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. Η ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Για εσάς που είστε μηχανικός ή τεχνικός να θυμάστε οτι δεν είναι ένα ακόμα ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά μια πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ. Σ.Δ.Η. Α.Μ.Θ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.: 5096)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα