Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:"

Transcript

1 Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ Δηδψλ "oikiashop.gr" Αγίαο Λαχξαο 70, Πεηξνχπνιε Αηηηθήο Logistics - Απνζήθεο: Αζπξφππξγνο Αηηηθήο,ίλδνο Θεζζαινλίθε Σειεθσληθφ θέληξν: Fax: ΑΦΜ: , ΓΟΤ: Αγ. Αλαξγχξσλ Αξηζκφο Γ.Δ.Μ.Η: Γξακκή επηθνηλσλίαο θαηαλαισηψλ Σειεθσληθά: γηα θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη θηλεηφ ηειέθσλν Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( ): - Σκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ: ζην Ώξεο ιεηηνπξγίαο Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 10:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ) Σκήκα Σερληθήο Δμππεξέηεζεο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 12:00-16:00 (εθηφο αξγηψλ) Σξφπνη Παξαγγειίαο Γηα λα παξαγγείιεηε ηα πξντφληα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ έρεηε ηηο εμήο επηινγέο: - Να πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο αγνξέο ζαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηφο καο. Δπηιέμηε ηα πξντφληα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ, ηνπνζεηψληαο ηα ζην Καιάζη Αγνξψλ. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηηο αγνξέο ζαο, παηήζηε ην Καιάζη Αγνξψλ θαη νινθιεξψζηε ηελ παξαγγειία ζαο αθνινπζψληαο ηα βήκαηα πνπ ππνδεηθλχνληαη. - Να θαιέζεηε ην θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ: θαη γηα θιήζεηο απφ θηλεηά Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 10:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ). Δθεί κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ καο, λα κάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ην πξντφλ πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη λα ην παξαγγείιεηε δίλνληαο ηνλ θσδηθφ πξντφληνο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε αιιαγή ζε ήδε θαηαρσξεκέλε παξαγγειία ζαο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηειεθσληθά ή κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο: θαη γηα θιήζεηο απφ θηλεηά Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 09:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ) θαη Σξφπνη Πιεξσκήο Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ζαο κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ πιεξσκή ησλ αγνξψλ ζαο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:

2 - Αληηθαηαβνιή: Η ππεξεζία ηεο αληηθαηαβνιήο δελ παξέρεηαη δσξεάλ (Κφζηνο Γηαρείξηζεο 2,5 επξψ). εκεηψλεηαη φηη ε ππεξεζία ηεο αληηθαηαβνιήο δελ είλαη δηαζέζηκε γηα απνζηνιή κε Πξαθηνξεία Μεηαθνξψλ (Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο). - Πηζησηηθή θάξηα: ην oikiashop.gr γίλνληαη δεθηέο νη πηζησηηθέο θάξηεο Visa, Visa electron,& MasterCard. Η παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ φπνπ ε πιεξσκή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε πηζησηηθή θάξηα, γίλνληαη κφλν ζηνλ θάηνρν ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, κε ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο θαη ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Παξαγγειίεο κε πιεξσκή κε πηζησηηθή θάξηα δελ παξαδίδνληαη ζε ηξίην πξφζσπν. ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν λφκηκνο Φ.Π.Α. Μέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηα εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο πσιήηξηαο εηαηξείαο. χκθσλα κε ην Φνξνινγηθφ Νφκν 3842/2010 άξζξν 20 3 «Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ θαη άλσ, πνπ εθδίδνληαη ηηκνιφγηα γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε επαγγεικαηίεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο ηνπο, αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηξάπεδαο, κε ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγέο εκέξαο. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. Οη ηξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλνπλ ακνηβέο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πνζψλ απηψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.» Ωο εθ ηνχηνπ νη παξαγγειίεο κε αμία άλσ ησλ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη είηε κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο είηε κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ. Γηα θάζε παξαγγειία κε επηινγή πιεξσκήο θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ δείηε ηελ παξαθάησ ελφηεηα. Σν θαηψηεξν φξην ζπλαιιαγήο απφ 1/1/2012 ζα είλαη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. χκθσλα κε ην Φνξνινγηθφ Νφκν 3842/2010 άξζξν 20 3 «Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη άλσ, πνπ εθδίδνληαη απνδείμεηο ιηαληθήο γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο ηνπο, αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηξάπεδαο, κε ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγέο εκέξαο. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. Οη ηξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλνπλ ακνηβέο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πνζψλ απηψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.» Ωο εθ ηνχηνπ νη παξαγγειίεο κε αμία άλσ ησλ 500 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη είηε κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο είηε κε θαηάζεζε ζε

3 ινγαξηαζκφ. Γηα θάζε παξαγγειία κε επηινγή πιεξσκήο θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ δείηε ηελ παξαθάησ ελφηεηα. Σν θαηψηεξν φξην ζπλαιιαγήο απφ 1/11/2012 ζα είλαη πεληαθφζηα (500) επξψ. - PayPal: ηελ πεξίπησζε απηή πιεξψλεηε ηελ παξαγγειία κε ηνλ PayPal ινγαξηαζκφ ζαο. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ πιεξσκή ζα κεηαθεξζείηε ζηε ζειίδα login ηνπ PayPal. Ο ινγαξηαζκφο ζαο ζα ρξεσζεί ηελ εκέξα ηεο παξαγγειίαο ζαο. Δάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκφ PayPal, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ απφ ηε ζειίδα login ηνπ PayPal - Καηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ: Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο παξαγγειίαο ζαο κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ επηιέμηε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξψζεηε ην Ολνκαηεπψλπκν ζαο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγγειίαο ζαο: 1. ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR EFG EUROBANK-ERGASIAS: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR ALPHA BANK: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ IBAN Λνγαξηαζκνχ: GR Παξαθαινχκε, ζηείιηε ην αληίγξαθν ηεο εληνιήο πιεξσκήο κε ζην ή κε fax ζην Η απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηάζεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα είδε είλαη δηαζέζηκα. - Υξήζε δσξνεπηηαγήο ή θνππνληνχ: Η ρξήζε δσξνεπηηαγήο, δηαηαθηηθήο ή θνππνληνχ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αμία ηεο παξαγγειίαο ζαο ή ην ζπλνιηθφ ηίκεκα. Δάλ δηαζέηεηε κία Γσξνεπηηαγή, δηαηαθηηθή ή έλα θνππφλη ηνπ παξαθαινχκε γηα ηελ εμαξγχξσζή απηψλ, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Πξνζζέηεηε ζην θαιάζη αγνξψλ ηα πξντφληα πνπ ζέιεηε λα παξαγγείιεηε. ηε θφξκα ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο ζαο, ζπκπιεξψλεηε ηνλ θσδηθφ ηεο δσξνεπηηαγήο, ηεο δηαηαθηηθήο ή ηνπ θνππνληνχ ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή θαη παηάηε ην θνπκπί «OK» ψζηε λα ππνινγηζηεί ε έθπησζε. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα νινθιεξψζεηε ηελ παξαγγειία ζαο κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ επηζπκείηε.

4 εκεηψλεηαη φηη θάζε δσξνεπηηαγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν θνξά θαη δελ επηζηξέθνληαη ξέζηα απφ ηε ρξήζε ηεο. Παξαγγείιεηε φ,ηη ψξα ζέιεηε κε θαμ ζην θαη κε ζην Υξήζε Κνππνληνχ - Η αμία ηνπ θνππνληνχ πεξηιακβάλεη ΦΠΑ, ηζρχεη γηα αγνξέο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κφλν γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, έσο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ ηνπ θαη έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην θνππφλη. Υξήζε Γσξνεπηηαγήο - Η αμία ηεο Γσξεπηηαγήο πεξηιακβάλεη ΦΠΑ, ηζρχεη γηα αγνξέο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κφλν γηα κία παξαγγειία θαη έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. εκεηψλεηαη φηη θάζε δσξνεπηηαγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν θνξά, ελψ δελ επηζηξέθνληαη ξέζηα απφ ηε ρξήζε ηεο. Αγνξά κε ρξήζε εθπησηηθνχ θνππνληνχ Σν εθπησηηθφ θνππφλη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα αγνξέο πξντφλησλ, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ηα πξντφληα πνπ ζα δηαηίζεληαη κε έθπησζε, θαζψο θαη ην πνζφ έθπησζεο απηψλ ελαπφθεηληαη ζηελ απφιπηε θξίζε ηνπ Σν δε δχλαηαη λα αιιάδεη νπνηεδήπνηε, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ θνππνληνχ ηα πξντφληα, πνπ ζα δηαζέηεη κε έθπησζε, θαζψο θαη ην χςνο ηεο παξερφκελεο ζε απηά έθπησζεο. Δπίζεο, ην δελ θέξεη νπδεκία επζχλε εθ ηεο αιιαγήο ησλ παξερφκελσλ κε έθπησζε πξντφλησλ. Θζρχο παξαγγειηψλ Οη παξαγγειίεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη δηαζέζηκεο γηα παξάδνζε κέρξη θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο (ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ: αδπλακία επηθνηλσλίαο, κε πξνζέιεπζε γηα παξαιαβή ηνπ πξντφληνο, κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ δεηήζεθε κε ηελ παξαγγειία) θαη κεηά ην πέξαο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, ε παξαγγειία αθπξψλεηαη. Απνζηνιέο - Παξαιαβέο Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απνζηνιψλ ή θαη παξαγγειηψλ ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ κεγάινπ φγθνπ ή θαη βάξνπο ε απνζηνιή γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα επηινγήο ηεο εηαηξείαο Horizon Group, ελψ θάπνηεο παξαδφζεηο είλαη εθηθηέο κφλν ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο. Η εηαηξεία Horizon Group επηθπιάζζεηαη λα κελ απνδερηεί ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίεο θαη λα απνξξίςεη ζπγθεθξηκέλεο πσιήζεηο, ελεκεξψλνληαο εγθαίξσο θαη επηζηξέθνληαο ην ζχλνιν ηνπ ηπρφλ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο ηεο αθπξσζείζαο παξαγγειίαο.

5 Γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα πξντφληα πνπ έξρνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο, ή είλαη πνιχ πςειήο αμίαο, ή εθηφο ηεο θαλνληθήο ξνήο ηνπ oikiashop.gr, ελδέρεηαη λα δεηεζεί πξνθαηαβνιή ή εμφθιεζε, πξηλ ηε δξνκνιφγεζε ηεο παξαγγειίαο. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο ζαο, ζα ζαο ζηαιεί ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο, κέζσ θαη sms εθφζνλ ηα έρεηε ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο. Παξαδφζεηο Η επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ, ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαη νη απνζηνιέο γίλνληαη θαζεκεξηλά (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Παξαδφζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο επίζεκεο αξγίεο, ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ε απνζήθε καο είλαη θιεηζηή ιφγσ ηεο εηήζηαο απνγξαθήο, θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα. Εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζεο Παξαγγειίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην oikiashop.gr ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη ηελ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα είλαη άκεζα δηαζέζηκα, παξαδίδνληαη θαηά θαλφλα ζε 24 ψξεο (ή αιιηψο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα) ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο. Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ε παξάδνζε δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο θαη κπνξεί λα θζάζεη ηηο 3 εξγάζηκεο εκέξεο. ε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δπζπξφζηηεο απφ ηε ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ, ν ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφο. Ελδείμεηο ρξφλνπ παξάδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηα Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο ζαο, ζε θάζε πξντφλ ζα βξείηε έλδεημε ηνπ αλακελφκελνπ ρξφλνπ παξάδνζεο. Ο αλαγξαθφκελνο ρξφλνο είλαη ελδεηθηηθφο θαη φρη δεζκεπηηθφο θαη αθνξά ζε παξαδφζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηειηθή επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο παξαγγειίαο θαη ηε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ ζην θέληξν δηαλνκήο, φπνπ νξηζηηθνπνηείηαη θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζε φζα πξντφληα επηβεβαησζεί ε δηαζεζηκφηεηα. Δθφζνλ ηα πξντφληα δελ είλαη δηαζέζηκα ε εηαηξεία Horizon Group επηθπιάζζεηαη λα κελ απνδερηεί ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία θαη λα απνξξίςεη ηε ζπγθεθξηκέλε πψιεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεκεξψζεη θαη επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ ηπρφλ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο ηεο αθπξσζείζαο παξαγγειίαο. Η επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ γίλεηαη θαζεκεξηλά, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. πλνιηθή απνζηνιή παξαγγειίαο Γηα ηελ απνθπγή επηπιένλ ρξέσζεο κεηαθνξηθψλ ε παξαγγειία εθηειείηαη φηαλ φια

6 ηα πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ είλαη δηαζέζηκα. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν επηζπκείηε παξάδνζε ησλ δηαζέζηκσλ κφλν πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο, παξαθαινχκε θαιέζηε καο ζην , δειψλνληαο ηνλ αξηζκφ παξαγγειίαο ή ηνπνζεηήζηε μερσξηζηή παξαγγειία γηα ηα κε δηαζέζηκα πξντφληα. Η ηειηθή επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο παξαγγειίαο θαη ηελ ζπιινγή ησλ πξντφλησλ. Ελεκέξσζε ζε πεξηπηψζεηο κε δηαζέζηκσλ πξντφλησλ Γηα παξαγγειίεο κε πξντφληα πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ή δηαζέζηκα αιιά θαηφπηλ παξαγγειίαο, ζα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο γηα λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. Η ελεκέξσζε ζπλήζσο γίλεηαη εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηελ παξαγγειία ζαο. ΠΡΟΟΥΗ: Οινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο κε ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πξντφληα ηεο παξαγγειίαο ζαο απνζηέιινληαη θαη ε επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ζην ζεκείν πνπ καο έρεηε ππνδείμεη θαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ εζάο, επηβαξχλεη εζάο. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηεζεί κε δηθά ζαο κέζα ή κε κεηαθνξέα πνπ ελεξγεί κε δηθή ζαο εληνιή, ηφηε ε επζχλε ηεο κεηαθνξάο επηβαξχλεη εζάο. ΘΔΘΑΘΣΕΡΑ ΗΜΑΝΣΘΚΟ! Θα πξέπεη θαηά ηελ παξαιαβή λα γίλεηαη ζρνιαζηηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, ψζηε λα εληνπηζηεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηπρφλ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε κεηαθνξά. ε πεξίπησζε πνπ εληνπίζεηε ηπρφλ πξφβιεκα ζηε ζπζθεπαζία παξαθαινχκε κελ πξνρσξήζεηε ζηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο, αιιά επηθνηλσλήζηε άκεζα καδί καο. Δάλ δηαπηζηψζεηε πξφβιεκα ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή, απηφ ζα πξέπεη λα ην δειψζεηε άκεζα ζηνλ κεηαθνξέα. Ακέζσο κεηά παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γλσζηνπνηψληαο καο ηε ζρεηηθή δήισζε πνπ θάλαηε ζηνλ κεηαθνξέα. Η εηαηξεία Horizon Group δειψλεη φηη ζα εθπιεξψζεη ηηο παξαγγειίεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Επηζηξνθέο Πξντφλησλ - Τπαλαρψξεζε ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ πνπ αγνξάζαηε εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηελ επηζηξνθή ηνπ ε νπνία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ. ΤΜΒΟΤΛΗ ε πεξηπηψζεηο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο θαη θάιπςεο εγγχεζεο: ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην αξκφδην Service Center. Δηθαίσκα Τπαλαρψξεζεο Δάλ είζηε θπζηθφ πξφζσπν (θαηαλαισηήο) θαη ε αγνξά ζαο πξννξίδεηαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε θη φρη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αηνκηθήο ζαο δξαζηεξηφηεηαο, ηφηε

7 δηθαηνχζηε λα ππαλαρσξήζεηε εληφο 14 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, επηζηξέθνληάο καο ην πξντφλ. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηζρχεη εθφζνλ ην πξντφλ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαη ε επηζηξνθή γίλεηαη κε δηθφ ζαο κέζν θαη θφζηνο εληφο 14 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο (είηε ην επηζηξέθεηε εζείο, είηε ην απνζηέιιεηε κε θάπνην κεηαθνξέα). Δθφζνλ εγθξηζεί ε επηζηξνθή, ζα ζαο επηζηξέςνπκε ζην ζχλνιφ ηνπ ην ηίκεκα πνπ έρεηε θαηαβάιεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην έρεηε εμνθιήζεη. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο Τπαλαρψξεζεο Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο κπνξείηε λα ην αζθήζεηε εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο ψζηε λα ζεσξεζεί εκπξφζεζκε θαη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα επηπιένλ αηηηνιφγεζε απφ εζάο. ε πεξίπησζε έγθπξεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηζηξνθή είλαη ην πξντφλ λα είλαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα παξειθφκελα, ηπρφλ δψξα, ζπλνδεπηηθά πξντφληα θαη πιηθά. ε πεξίπησζε φπνπ ην πξντφλ έρεη ράζεη ηελ αμία ηνπ ιφγσ θαθήο κεηαρείξηζεο ε νπνία μεθεχγεη απφ ηελ απιή εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ζα πξέπεη λα απνθαηαζηήζεηε κε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ ην πνζφ πνπ ζα ζαο επηζηξέςνπκε, ζα αθαηξεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα ελεκεξσζείηε πξηλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πίζησζεο θαη επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πξντφλησλ,εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ φπνπ ην πιηθφ απαηηεί θαηάιιειε ηερλνγλσζία ηφζν γηα ηελ επηινγή ηνπ φζν θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ απηφλνκε κνλάδα, ζεσξείηαη φηη ε απνζθξάγηζε ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη έρεη ράζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο εκπνξηθήο ηνπ αμίαο θαη ζε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ζα πηζηψλεηαη αλάινγα ζην 50% ηεο αμίαο ηηκνιφγεζεο. Δμαηξέζεηο ηνπ Γηθαηψκαηνο Τπαλαρψξεζεο: Σν δηθαίσκα Τπαλαρψξεζεο δελ ηζρχεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λνκνινγία, φπσο πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα εζάο κε δηθέο ζαο πξνδηαγξαθέο, ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί, πξντφληα πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα επηζηξνθή εθφζνλ έρνπλ απνζθξαγηζηεί, θιπ Πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεηε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε ηελ ζρεηηθή θφξκα «Φφξκα Τπαλαρψξεζεο» παηψληαο εδψ. Η αίηεζε ππαλαρψξεζεο κπνξεί λα ζηαιεί άκεζα ειεθηξνληθά ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Δηαηξία καο ή κπνξείηε λα ηελ πξνζθνκίζεηε κε δηθά ζαο κέζα ζηελ Έδξα ηεο εηαηξίαο καο "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Δξγαιείσλ "oikiashop.gr" Αγίαο Λαχξαο 70, Πεηξνχπνιε Αηηηθήο

8 ε θάζε πεξίπησζε ε Horizon Group δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε αίηεζε επηζηξνθήο δίρσο ηελ ππνρξέσζε αηηηνιφγεζεο ηεο απφθαζεο απηήο. ΠΡΟΟΥΗ: εκεηψλεηαη φηη πεξηπηψζεηο φπνπ ην επηζηξεθφκελν πξντφλ δελ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα επηζηξαθεί. Δάλ γηα εηδηθνχο ιφγνπο γίλεη δεθηή ε επηζηξνθή ηέηνηαο πεξίπησζεο, ηφηε ε εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην ηίκεκα ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπ αμία ηνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζην θέληξν δηαλνκήο καο. Έμνδα απνζηνιήο: ε απνζηνιή ηνπ πξνο επηζηξνθή πξντφληνο θαζψο ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ εζάο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο Τπαλαρψξεζεο, ε φπνηα αληηθαηάζηαζε ή πίζησζε ζα γίλεηαη αθνχ ειεγρζεί ην επηζηξεθφκελν πξντφλ θαη δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν φηη ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ή πίζησζεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Η επηζηξνθή ηνπ φπνηνπ θαηαβεβιεκέλνπ ηηκήκαηνο ή κέξνπο απηνχ εθφζνλ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ επηζηξεθφκελνπ πνζνχ, ζα γίλεηαη κε έθδνζε Γσξνεπηηαγήο γηα επφκελε αγνξά. Επηζηξνθή ιφγσ παξάδνζεο ιαλζαζκέλνπ πξντφληνο: ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ πνπ ζαο απνζηείιακε είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ παξαγγείιαηε, κπνξείηε λα ην επηζηξέςεηε εληφο Σξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ αγνξά ηνπ ρσξίο ρξέσζε κεηαθνξηθψλ. Η επηζηξνθή ηνπ πξντφληνο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα γίλεη κφλν εάλ ην πξντφλ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη κε πιήξε απζεληηθή ζπζθεπαζία. Έμνδα απνζηνιήο: ε επηζηξνθή γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη κε δηθφ καο θφζηνο. Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεηε έλα πξντφλ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζηε ηε ζρεηηθή «Φφξκα Επηζηξνθήο» παηψληαο εδψ. Γξακκή επηθνηλσλίαο θαηαλαισηψλ: Σειεθσληθά: γηα θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη θηλεηφ ηειέθσλν Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( ):σκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ: ζην Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 10:00-18:00 (εθηφο αξγηψλ) Σκήκα Σερληθήο Δμππεξέηεζεο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 12:00-16:00 (εθηφο αξγηψλ) Απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζεκαίλεη πιήξε απνδνρή ησλ Γεληθψλ Όξσλ πλαιιαγψλ.

9 Αξκφδηα γηα θάζε δηαθνξά νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. Η ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα